OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 29, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
THE OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BENKFI
CIAL AND CULTURAL SOCIETIES OF AMEKICA.
(M mal r&spîndit ziar rominesc din Statele Unite şi Canada.
PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAY, BY
UNITED STATES AND CANADA
CLEVELAND AND ElJiiOPA ....
TOZOH or ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC.
(700-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUY. LOBAIN 420-R.
.:— ', ,, XI*
EDITOR MANAGER: C. R. PASCO
Ml)
Entered at Cleveland, Ohio, Post Offtc#
second class mail matter
IT Oil: 1
ULIU 8 E. P. WANOVWI.
BUSINESS MANAGER: NICK NESTOR.
Electric Rail­
far- de atitea veacuri, nu s'a stins,
Susaţia, văduvă, d-ua M. Var
ga.
dasaie, advocat, d-nul E. Var
ga.
5701 DETROIT AVE., CLEVELAND, O.
E. YOUNG STOWN, O.
(3-6)
GEORGE MOTOAŞCĂ, PROP.
6218 DETROIT AVE. CLEVELAND, OHIO

fc
i
Î"
PAGINA 2.
.^Numai
j-ff-Jr
a
milit
A E I A
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA.
O I E
S U S I I O N
oar a
1
Subscripţia la al treilea împrumut al Libertăţii e^fe în eur
#gfere şi se va închide în ziua do Maiu a. c.
ruzboiului în mare parte e.ste legată de reuşita ace­
stui împrumut.
Statele uite au nevoie de o stimă enormă ea se poati duce
războiul la bun stîrşit. Nici o armata din lume nu este aşa de
bine plătită şi liranită ca armata Statelor l'nite. Pentru leafa şi
hrana soldaţilor se cere sume mari de bani.
Aiura de aceasta se mai cere bani şi pentru arme do tot fe
lul, muni tiuni, materiale de război, aeroplane, vapoare do răz
boi şî de transport, într'un euvînt, tot ce trebuie pentru armată
şi pentru susţinerea războiului.
Pentru acoperirea acestor cheltuieli, sunt două căi: Taxa
rea populaţiei prin biruri directc şi indirecte şi împrumutul.
Guvernul acestei ţari a recurs la aniîndouă, dar n'a pus biruri
grele pe popor, lmpositul pe venit apasă mai mult asupra clase
lor mai avute. Pile plătesc sume mari, fiind că birul este progre
siv. Acela care are mai multă avere de la o anumită sumă plă
teşte mai mult la suta de dolari venit de cît acela care are mai
puţină avere. Muncitorimea este aproape scutită. Ea plăteşte o
sumă mică, şi numai aceia plătesc cari au un venit mai mare de
$8(X)
pe an (singuraticii) şi
$2000
giruri indirecte contribuie la toi cu bogatul, dar cine
cruţfrtbr $ nu rrgfipeşt^'banii pe lucruri nefolositorul şi trăieş
te cu cumpătare, plăteşte mai puţine biruri indirecte.
împrumutul naţional la care a recurs guvernul nu este bir.
Este cea mai sigură si cea mai garantată investire pe care o poa
te face omul în viaţa lui. Este garantat de toate isvoareie de bă
bătii de cai-i dispune această ţară.
Acum, după aceste lămuriri date pe scurt, «lupă ce ştim ce
însemnează împrumutul Libertăţi si pentru ce se face, să ne în
trebăm:
Treime să sprijinim acest împrumut:' Trebuc să facem tot
ceue stă în putinţă se cumpărăm cît mai multe bonuri Sau ace
la care nu are putinţa se cuuyiere mai multe trejiue se eunijjere
măcar unul
:dai»aS«BiMW»gS=»CC»3M«»
E A N U
$4.00
$5.00
pe an (acei cari au familie).
Lumea întreagă este ameninţată de% a fi pusă sub oplcmil
itarismului prusac. Germania încă nu-i slăbită cum se svo-
Cu liusia si Ilomînia scoate afară clin
a z,s
lupta
creţia militarismului german, Kaiserula concentrat toată arma
ta
pe frontul de vest unde se dau lupte înfiorătoare şi unde s'a
4«vedit că puterea Germaniei încă nu-i slăbită.
A. $'
de la începutul războiului eă soarta acestui răzîVw
le Va hotărî pe frontul de vest. Prezicerea s'a îndeplinit. Astăzi
frontul de vest este ameninţat sc fie rupt de hoardele hunilor
coalizaţi.
Germanii se lupta cu ft'roci ta tea tîlharulnî cate rt spira la
o pradă bogata. O pradă statornică, care se îmbogăţească popo
rul german. pradă din care să asigure un traiu bun şi îmbleşu
gat, prin o muncă uşoară, viitoarelor generaţi uni germane.
%)acă Germanii cîştigă războiul, toate popoarele din lume
vor fi supuse dominaţiunei germane.
Lumea întreagă se va umple de agenţi germani. Se vor în
fiinţa oficii de exploatare conduse de Germani. Se vor înfiinţa
bănci germane, case de comerţ, fabrici, întreprinderi de exploa
tare. Toate avuţiile şi isvoareie de venituri ale tutulor ţărilor
din lume vor fi exploatate de Germani. Vedeţi ee-au făcut cu
Roniînia. A siîiko să-i dea căile ferate pe cincisprezece ani. Pu
ţurile de petrol, cea mai mare bogăţie
A
«ni. Aşa vor sili toate ţările.
Toate ţările vor fi silite se plăteasca sume enorme, fabuloa
se, neînchipuit de mari, ca despăgubiri de război. Kernînia a
fost impusă se plătească 2,000,000,000 dolari, 10,000,000,'00 iei.
De bună seamă că asupra Statelor Unite vor impune o despăgu
bire de o sută de ori inai mare. Aşa şi pe alte ţări, ca Franţa,
JţlUglitera şi Italia.
Aceste sume cologale voţ trebui plătit© de popor. Poporul
va fi adus în sapă de lemn.
Toate popoarele vor ajunge la robia cea mai josnică şi ruşi
noasă, peste «ari va donm^şise va răsfăţa îtt( belşug poporul
german.
Toate popoarele vor fi priviţi1 de poporul german ca o cea
tă de robi, pe care să-1 aducă la supunere prin tiranizare, asupri
re şi în caz de răzvrătire cu biciul, ca pe sclavii din evul mediu.
Visul Germaniei „Deutsehland ueber alles" se va îndeplini
$i nimeni nu va fi în stare se cîrtească măcar.
Voiţi toate aceste Voiţi ca din o naţiune liberă, cum aţi de
venit în ţara aceasta, să deveniţi o naţiune de robi
şelul şi ticălosul acela!
Ei bine, dacă nu voiţi, atunci numai staţi la îndoială şi cum
păraţi îndată cel puţin up bond de la al Treilea împrumut al Li
bertăţii. Soarta acestui război, care va decide triumful democra
ţiei sau a mUitiU'i&iuuliij, est# strîjisă legătură cu acest
şi aduse la dis­
ţârei, pe timp de 99 de
Cim-i
mi­
T^'W î"v V:
Mărunţişuri.
Inscripţia ,,îutrumi Oprita''
HU foloseşte nimic (pentru tîlhari.
Kătrinii care au trecut de şap
tezeci de ani, sunt ca capiii. In
fie care zi Ic trâbtte o jucărie
nouă.
0
W
Oare ce iw fie cauza, că uu se
mai aude nimic de Sofiţa lui Ti
no? L)e cîml a ajuns o simplă nm
îitcia^ ziarele nu se mai ocupă
cu «a.
Bryan, de chul şi-a găsit Ba
căul în Toronto, Canada, s'a e
vaporat ca cauforul. Nu se nifii
aude nimic de el.
Oărluţu al Austriei cîrpeşte
memr in in icterul ca» ba-bele câ
rrinţa pe care au'purtat-o în ziua
logodnei, §i cu cît îl cîrpeşte, tot
mai rău o brodeşte.
Ln bărbat trebue «e fie foarte
înţelept ca să se cunoască în
st'şi .lupi emu ii ciuiOaştc neva
sta lui.
Din Husia numai vine nici o
ştire. He vede treaba că Kaiser-ul
a pus «botniţă pe gura ltti Lenine
şi a lui Trotzkv ca să numai
..kaji" la palavre cu eari să ză
păcească lumea.
Programul noului prim ntitits
tru al Austriei este ,.0 pace ono
rabilă." €um naiba «poţi fac? o
pace onorabilă cu oauieni lip*iţi
de onoare?
INFORMATIUNI
Trădătoarea. Sussie Depsy
m»a
diii
cele mai frumoase actri­
ţe franceze, este arestată în Fran
ţa şi e.ste învinuită cu uii4spionaj
în favorul Germaniei. Tot la fel
este arestat şi bărbatul (linsei
pentru încălcarea legii, de spio
naj.
Cercînd să-şi mintuie avut#
l®r. Cinci bărbaţi din Boston.
Mass. cari au încercat să-şi sal
veze avutul şi hainele lor cu pri
!i jul nuui foc ce a izbucnit în t»
Iwutărie, att tmt arşi de vii.
Roosevelt încape o campanie.
Fostul preşedinte Theodore Roo
sevelt a anunţat că va începe în
Ncm York, o campanie contra
/.iareler germane din Amerieai
Copii vredrici.
şcoală
din
Oaiii de
Los
Angeles au votat
să adoptc*c pe un soldat rănit
in ră/boi. Ziua bună să cunoaş
te de- ctimineaţa.
Urirarea unei adunări socialis
te. —. 16 persoane sunt arestate
în Lorain, Oliio ca rezultat al
uuei raite asupra unei adunări
socialiste.
Oprsli^te. Fină acuma s'a
anunţat numai în mod semiofici
rs eă toţi confecţionării şi mauu
facturiştîi de dulceţuri, au să fie
puşi sub o controlă, care va o
pri folosinţa prea multă a zahă
rului.
în se.mr de simpatie.
Toţi
muucijorii unionisti din Wako,
Tex., sunt în grevă, ca un fel de
simpatic f$ţă de greva muncitori
lor d'1 streetcară, care dăinuit^te
din Martie încoace.
Nici negru) nu doreşte mai
folosească numele dc ,,Gorman".
l'n soldai negru din lagărul
d'n Tennesee. a cerut dreptul de
a-şi schimba numele de .,Ger
man" în cel de „Weodrow".
Conferenţg, asupra nutreminte
lor, Conlrolorii alimenlclor
din Ger mai
?a:ia. au
los Şi un mişel.
4
e i
ania şi din Austro-liii-, ştiţi. Vorbele lor. aşezate picurau
avut Sî bă ta trecută o în suflet ca stropi de ploaie pe
eonfi renţă în Berlin. Scopul un ipămînt. setoi Natiya, nedes
cestei confeienţe a fost de a lua părţita alingeixveu natura, i-a fa
in seamă şi a pune în folosinţă
toate mijloacele posibile ca să im- trec*udu-mi
Cutremur dc. pămînt,
tea de nord a Italiei a fost zgri- De dincolo ne vin veşti că noi
duită Vinerea trecută di o serie ,,cei din ţara făgaduinţii" suu
de cutremure de pămînt. A e-1 tem consideraţi ea „forţa de re
rupt muntele StrombolL izervă4' a neamului rominesc. Nu
voi să spulber visul fraţilor de
Împrumut nou pentru Belgia,
nou rprumht Belgiei în suină de i ceasta de rezervă" «ă dee semne
-M.250,000 dolari. i de viaţă, să îmbărbăteze pe cei
împrumut, şi acela care nu-1 aprijineşte, cumpărînd bonduri du
pă puterile şi mijloacele
Bale,
A 1
_J
AMIIIOA
«a
Urcare de t&±ă.
companiei
Telegramele din Viena
spun că în Austro-Ungaria au
fost introduse cărţi pe baza căro
ra să poate cumpăra tăbac. A
ceasta ipentru
a
Bărbatu
Casa
Acasă $i.„ aci
lan trec pe dinainte acele feţe
cinstite pe caic acasă le-ain vă
zut. .Simplii la port şi vorbă
şi cinstiţi, peste măsură de ein-
cu
at.it de buni şi înţelepţi. $i
pe
pedece foametea din Austria, pî- aceste, sfinte, un mă. mir, si nu
nă colo ciud va fi la seceriş. i
i !ă
em
i*$,* j.»-yrw»««g» *W-'' wrtwiijy'Jixi jw' «W
Cererea
„Ohio
way Co." ca să aibă dreptul de
a urca taxele pentru pasagerii
pe care îi duce intre statu, a fost
îngăduită din Washington
Lifreâ de tutun în Austro-Un
garia.
putea economisi
în magaziile de
t&bae, ,«ri 'eu
scăzut foarte mult.
u
A jăfupit pe m?,-nă-sa.
dus de 17 ani, dînsa
voieşte divorţ.
Mrs. 'elina
Beaumont de 62 ani, locuitoare la
706 E. 12o-a stradă din Cleve
land, Ohio a spus că nu doreşte
să mai ştie nimica de bărbatul
său care lipseşte de acasă de 17
ani. Dînsa doreşte să fie divorţa
tă şi să i-să dea -numele bărbatu
lui său prim, care fusese veteran
în războiul civil şi aşa ar avea
drept la pensiune după el.
în care-şi pregăte?, cuibul
fericirii.
Miss Kussie iHa.ll, din
Cleveland, Ohio a împrocesuat pe
fostul să amant pentru 10,000 do
'ari, drept răsplată pentru dure
rea de inimă ce i-a pricinuit-o
d'nsul după ce a rupt legămîntiil
de a o lua în căsătorie. Judecata
i-a votat suma de î)1000, şi aceas
ta nu o va putea imrassa altcum
deeît pe urma vînzării căsii fos
tului său iubit, iu care casă plă
nuise să-şi stabilească
cuibul
ri ciriii.
dinainte figuriie
,. „imeni, oă' nea-
mi
i mul nostru cu toate (persecutările
dincolo aşa ar fi logic, cum
Ouvernul Statelor Unite, prin! cred ,ei şi aşa ar trebui să fie.'
ministeriul visteriei. a dat un
i
Mai mult, ar trebui ca „forţa a-
acela nu-i Romîn, N?are sentimen­
te romîneşti. Este sluga plecată a Kaiseruhu. £ste un tică-
r,,ik
ft V ,-L.. V 4 Av 'T^tv
Mra.
Xettie Le:iinng, dela l.n2 St.
Clair Ave., Cleveland, Ohio s«
declârat vinovată de jaf. Dînsa a
folosit cloroform, ea să adoarmă
şi să jăfuiască jje mumă-sa de
suma de 8:U) dolari în ziua de 21.
Iulie anul tfeetit.
fe­
treilea împrumut
al libertăţii.
(Extras dintr'o cuvîntare nu
nistrului McAdco.)
•Utilerica este angajată în cel
oi ai mare răsboj din întreaga is
torie un râsboi cu proporţiuni
atit de tragicfl. încît acei ce
suîit în ^vîi'tVJry Ibi, "15fi 'însărci
naţi cu responsabilitatea de con
ducerea lui, au sufletil(4 sgudui
te în fie care
xi
de |^tiuHle
fi
suferinţele omenirei,
.,Contra dorinţei lioastre, as
tăzi suntem şi noi tovarăşi în a
cest tragic ^i sîngeros conflict,
într'un an de experienţă, am în
văţat multe. Un au de experien
ţă a desiluzionat chiar şi pe a
eei ce credeau că Germania n'a
vea intcnţiuiii la fel cu cele des
făşurate de ea in «atastrofa Ru
sească. Numai un om prea sim
plu mai crede acum că autocraţia
germană nutreşte vre-un senti
ment bine voitor pentru celelalte
popoare. Scopurile ei au fost de
mascate şi stau în toată goliciu
nea lor înaintea judecăţei lumei
civilizate.
..America a apărut j»e scenă nu
numai fiindcă siguranţa'ei era
în primejdie, nn- numai pentru eă
drepturile ei au fost călcate cn
brutalitate, ci pentru un alt scop
mu mai porunfcitor. Ea a alergat
pe scenă (pentru feă vocea umani
tăţii suferinde'şi-chinuite din a
cele cîmpuri de bătae de peste
mare i-a atiius sufletul, şi atunci
a fă rit la armol4
prinşi în liqra inorţii dar pe
eînd nimic nu se face de acestea,
în alta privinţă ne manifestăm
foarte pronunţat: Ne place ca
tot ce nu iese de la noi să ridicu
lizăm. Ne place să rideui de alţii,
.şi cît să poate de mult. Ne place
ca ideile noastre, fie cît de proas
te, să fie primite fără discuţie,
în scurtimea vederilor noastre,
ne vedem superiori în toate, infa
ilabili ca Papa. Şi Doamne cite
defecte avem! Dar ne place ca
,.sâ căutăm nod în papură" sâ
aflăm defecte şi acolo unde nu
sunt, ori sunt atit de puţine şi se
cundare, încît nu merită nici a
le lua în seamă.
Grandonninia s'a lăţit ea o boa
lă contagioasă. Toţi ne ptlrtăm
cu nasu în vînt văjzîndu-ne numai
personalitatea noastră, căreia-i îi
dăm cea mai mare iimportanţă.
Suntem capabili a luera la distru
gerea ori cărei instituţii, fie ea
vitală unui neam, ori omenirii,
dacă nu e pe voia noastră. Sfor
ţările eupra vitale ce le fac unii
de a se înălţa de-asupra nivelului
comun, sunt pisniuite şi iu loc de
a-i da sprijinul, săpăm
cît
să poa­
te de adînc ca să cadă.
Unde este cinstitul ţăran de a
easă Undo» este portul şi vorba
simplă şi cinstită, a mnltora, ce
au fost fraţi cu glia? Prea multe
Străinisme am adoptat, şi din pă
cate tot ce am găsit mai rău
mai deplorabil.
Sunt, nu
pot
nega,
o mare Mul­
ţime care şi-au păstrat comoara
moştenită de la cei rămaşi în ur
mă. Dar urzicele au înăbuşit tran
dafirii e timpul 'tjfi ne dăm
scame.
—IJB—
o
Onor. Redactor al ziarului „Ame
rica" C. R. PASCU!
On plecarea d-tră venim a \ă
aduce mulţumiri din partea Soci
etăţii noastre ,,Dacia Traiană".
cum că au fost toţi membrii mul
ţumiţi cu serviciul d-tră şi' cum
aţi condus ziarul „America" a!
Societăţilor care aparţin Uniunii,
şi tot odată prin d-tră au înflorit
Societăţile şi Uniunea, şi vă zi
cem cu toţi să trăiţi.
Trăiască Societăţile, trăiască
Uniunea Societăţilor Routine -de
Ajutor şi Cultură din America.
în numele Societăţii ..Dacia
Traiană" din Newark, Ohio:
Solomon Homana, preşedinte.
Simion Hălăloiu, secretar.
I N V I A E
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Vulturul" din Home
stad. Pa., are onoarea a invita pe
toate surorile Societăţi, Cluburi
si paroehii, precum şi pe toţi
fraţii Uoinini din loc şi jur a lua
parte la Marea Producţiune Tea
trală împreunată cu dans, cure
se -va ţinea Luni, 6 Maiu 1ÎMJS, in
hala 'proprie a «Societăţii din :jlv),
7-th Ave. W. Homestead. Pa.
începutul la orele 7 seara.
Preţul de intrare: Domnii G0,
Damele :15 cenţi.
Supra xolviri «e primesc cu ma
re 'mulţumită şi se vor cuita pe
cale ziaristică.
Muzica „Vulturul" va, 4btra
onoratul public, azistent cu eele
niai frumoase arii de dans şi cîn
tece naţionale.
Programul teatral este tiîib con
ducerea d-lui N. Nistor.
1. Apă rece, piesă teatrală în
tr'un act.
!PK lî 8 O A N E K:
Victoria, camerist&, l-na P.
Muntean.
v
Servitor, d-uul D. Merean.
2. Limba mamei, declamată de
Marioara Varga, fetiţă de 5 ini.
3. Nunta ţigănească, jjiesă tea
trală.
•PE S OAiN ELE:
Notar comunal, d-uul iN. Nl
stor.
Toader, ţigan de ©oft, d-nul
O. La zar.
Şofrouia, mireasă, d-oa M. Var
ga.
Mitru, servitor, d-nul I. Musta
ţă.
Oavrilă, ţigan de eort, d-nul R.
Muntean.
Laie, purdău, 4-ntil P. Manole.
Diplaş, d-nul S Ţărmoniea.
Barul va fi asortat cu tot felul
de mezeluri gustoase şi băuturi
rec.oritoare.
Deci în speranţă că toţi fraţii
llomîni din» loc şi jur ne vor da
tot sprijinul d-lor, participînd în
tr'un număr#cît se poate de mare
la această petreceri, pînă la re
vedere am rămas salutîndu-vă eu
dragoste adevărat frăţească:
•Comitetul aranjator,
(No.
94—95). i'
•». **"f J" ^'4"^.'*- *vf
S/1
HI
1
CLEVELAND, OHIO, LUNI, 29 APRILIE 1918.
•In Atentia Cetitorilor Romini,
TIMPUL PERDUT, PERDUT RAMÎNE. OMUL FĂ
RĂ CUNOŞTINŢE E DE MICA VALOARE.
Jgv Ori cine poate dacă vrea să-şi îmbogăţească cunoştin
ţele şi, aceasta să poate face numai prin cetit.
zgv Să recomandă pentru acest scop tutulor Romînilor de
pe aceste plaiuri a ceti frumosul Roman
VALURILE LUMI Şl VALURILE MARI
(g) care va apare cu începere de 15 Maiu a. c. în faşcicole, un
număr pe fie care săptămînă timp de un an, adică 52 de
/gs numere va forma Romanul complect.
W Acest Roman complect va conţine 1040 de pagini for
mat mare şi va descrie pe larg toate fazele omenirii prin
care poate să treacă o fiinţă omenească. Nu va arăta luc
ruri extra-ordinare nepetrecute sau nerealisabile, ci nu
mai fapte din viaţa 4e toate zilele, din care să poate trage
cele mai folositoare învăţături pentru toate clasele din
popor. Romanul va fi original, nemai cetit şi auzit pînă
în prezent.
Fie care număr va conţine 20 de pagini fără coperte.
Valoarea Romanului complect este de $7.00. Cu nu
mărul 20c de fie care număr.
Toţi cei ce voesc să aibă acest Roman sunt rugaţi a ne
adresa cererea însoţită de jumătate din cost sau costul
complect pînă la 12 Maiu a. c.
Fie care este rugat a trimite adresa corectă,
(g) Scrisorile pentru cereri le veţi face la cunoscutul Dv.
CELE MAI BUNE BĂI ELEC
TRICE se află la Domnul
O N E E I S
40 Robinson Road, peste drum
de oficiul Doctorului Smith
G. GARDULESCU
Ce înseamnă numele
„COLUMBIA"?
„COLUMBIA4' e cea mai mare garanţie, că avînd un
Gramofon care poartă acest nume, vei avea o mobilă fru
moasă, un ton curat si puternic si o maşinărie solidă. Deci
cîiul cumperi un gramofon, îngrijeşte ca să aibă marca
„COLUMBIA" pe ea. Noi te putem servi cu ori ce mărime
tie grai.notoane cari poarta această marcă, căci iioi avem
agenţia directă a fabricei şi deosebit, avem şi toate plăcile
romîneşti cc se găsesc în America, deci te rugăm, ca să
ne dai tot sprijinul.
Dacă doreşti îţi trimitem un gramofon de probă pe 10
zile, fără să te coste nici un cent. Trimite-ne o arvună de
$2.00 şi scrie-ue care din aceste gramofoane să-ţi trimi
tem. Cînd primeşti gramofonul vei avea dreptul la express
Ri
HOHOHOHOHOROHOHOHOHOttOHOHQ
G. W. AULT
Instalaţii sanitare pentru a
pă, gaz şi calonfere de încălzit.
cor. Arch & Columbia Street
ALLIANCE, OHIO (6)
OitoHOWDHOHOTOHOKOOOHOBOBO#
sa-l vezi şi dacă-ţi va plăcea plăteşti restul
OHiii. Daca în timp de 10 zile din ori ce cauză nu-ţi va
placea, mapoiaza-1 pe adresa noastră şi îndată îţi pri
meşti înapoi toţi banii împreună cu toate cheltuielile ce
ai avut.
Comandn-fi acum un Gramofon pînă sunt încă ieftine,
nu cistepta pînă vei plaţi preţ mai mare. Aproape toţi prie
tenii D-tale au gramofoane, îientru ce mm ai si D-U
unul propriu pe serbătorile Paştilor?
„ECLIPSED*construit din lemn de ştejar sau nut,
„METEOR". Acest Gramo
fon, pe cit e de mic şi drăguţ,
atît e şi dc bun, căci întrece
ori ce gramofon de la alte fir
me, în valoare de $25.00.
Preţul împreună cu 300 ace
fi tot transportul plătit e nu
mai $Î8JW
(ari şi ton curat şi puternic,"împreună cu 300 de ace fi trans
portul plătit
ţ30.00
Dacă ne scrii îţi trimitem cu plăcere catalogul cu mai
multe modele, mai mici şi mai mari» precum şi
plăcilor romîneşti cele mai noui.
Comanda cu bauii trimite-o pe adresa
„LA URSU"
eu
arcuri
,JEWEL". Această elegantă
maşina construită în lemn de
ftejar sau nuc, cu 2 arcuri pu
ternice şi acoperiş, avînă un
ton foarte plăcut şi puternic,
împreună cu 300 ace şi trans
portul plătit costă .... $45.00
catalogul
X- il
41
'si
Î*1
.'I
.M

xml | txt