OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, April 29, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-04-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

E S O A N S I I
Dăian, d-nul loan Vişa.
Jandarmi, d-nii Zabarie Hai
duc şi A. Costantin.
Mama lui Dăian, d-na Ana Me
drea.
6. Se va «preda Ţiganul te
ruţă.
II ie Hod in eseu, meşter cismar,
d-nul Nieolae Xedelca.
Eftimia soţia flft, d-na Plorinti
na N. Nedelea,
Vişian, ţigan de 50 ani, d-nul
loan Z. Copacia.
Sofronia, soţi#lni, N. B.
Cueonul Pavel, d-liul J. Blea
^firu.
Măriuţa, d-ra Ana Bogdaft.
(9(1 -92-94-101 -l 02-103).
BUOERIE SI OROCER1E
ROM1NEASCA.
110 SOUTH PINE STREET
WARREN. O. lx»
REV. SOLOMON EKittA
BSV. TEOFIL POPOVIOI
Preot pr. cat.
Cottage Hotel, 302 S. Liberty Str*
Phones: Ohio 2221. Bell 1036-R.
Phone: 579-L-8.
Boll Phono: ^VNirkot 1108-W.
(1-5)
to. 11556 Circle 91
R»V. ItJLro HOLDER
preot gr. or. romîn1
P. O. B. 403, Qary, Ini.
REV. ELIE FOI*
preot gr. or. romîn
204 N. Blackford Sit*
REV. AURKL EEU
preot gr. or.
95 STBINER AVE, AKRON,
Telefon: Bell 5659.
&SV. ALEX. ŞERB AN
23 W. Oakland Str., Sharon, Pa,
Bell Phone: 1715.
REV. M. GAVRILESCIJ
Proof jţr. or. romîn
731 N. 4 Str., Philadelphia, Pa,
Telefon: Bell 1309.
DETROIT, MICHIGAN
Telefon: Bridge 5548.
DIONISIX Oon
ftsettouery, Tăbaeuri de toată w
iitataa, ţigări şl ţigarete, Popite,
LOCTU
de tnttlnire al Roi
710 Clark Btr., Martins Ferry,

I si,..
fc
[I.
1.
V ţft
i ~K*kJ
v
«A-
NHgW
DIN CARNETUL UNUI
PERSECUTAT DE
SOARTA.
JU: DĂRAQ,
1
'(Urmare).
32Martie, tfm.
Cîmpul a început so înverzească
şi oamenii au eşit la arat. Somalia
tlirile do toamna sunt frumoase
Au scăpat bine din iarna şi so oro
do că va fi un an roditor.
„lift. spatele caselor este o gra
dina maro do legume şi Sofiţa a în
eoput să rostească prin ea. Am toc
mit un argat pe vară şi a înveput
se sape grădina, şi Cofiţa face braz
de şi seamănă la verdeţuri cari tre
buiesc semănate mai din vreme
Toată ziua nu-i stă trupul. Cum
isprăveşte de semănat ce este să
pat întră în bordeiul găinilor şi le
caută de ouă. vede cari au început
se clocească şi pune cloşti. Pînă a
mm a pus vre-o cincisprezece. Zice
că vrea să umple curtea cu pui.
De vre-o cîteva zile nici n'a mai
dat pe la bucătărie. D-na Miro
noscu găteşte. Eu mai am cîteva zi
le şi isprăvesc tabloul şi nu ştiu ee
am să fac în urmă. T-am spus d-noi
Mironescu şi mi-a zis că do muncă
să nu mă vait că îmi găseşte dîn
sa. Xu ştiu ee are că văd ca slăbo
şto într'una.
Mă simt cu totul m«i bine ţi mai
în putere, şi am început să mă în
dreptesc la faţă. Xu trece zi să nu
mă gîndese la Lenuţa, şi la suferin
ţele şi bătăile îndurate de la dînsa
Tocmai acum îmi dau seama bine
de viclenia ei faţă de mine şi dt
d-na Mironescu. No doresc şi n'aşi
vrea s'o văd în viaţa mea dar aşi
vrea să ştiu ee s'a ales de ea. D-na
iron eseu a primit cîteva scrisori
de Ia verişoara .Toiţa dar nu mi-a
spus altceva do eît că se află bine,
împreună cu bărbat-su şi cojîîii şi
îmi trimite multă sănătate.
1 APRILIE. 1886.
Azi am mers cu toţif în grădina
de pomoturi caro este la spatele
grădinei de legume, şi d-na Miro
îiescu mi-a spfis că ar fi bine

pu
nem pe cineva se sape pomii la ră
dăcină. T-am zis că-i sap eu că tot
n am aşa mult de lucru în cance
larie şi să-mi dea grădina pe seamă
se văd de ea. A zimbit şi îai-a zis
că dacă mă pricep mi-o dă pe sea
mă. Mi-a arătat cîteva crăci usca
te cari trcbuesc tăiate şi a plecat
împreună cu Sofiţa.
îmi făcui planul onm să îneep şi
am mers de am luat un hrăleţ şi
in am pus cu nădejde pe lucru. Pî
nă pe seară am săpat trezeci şi şa
se do pomi la rădăcină. Făcusem la
toate cîte-nn cere rotund, de aceia
şi mărime.
Seara am mîncat cu poftă şi an
dormit fără vise.
7.7 APRILIE, 1886.
Grădina numai seamănă cum fi
fost. Toţi pomii, peste trei sute,
sunt săpaţi la rădăcină şi potecile
curăţate de iarbă. Mai mare dragul
să stai în ea, mai cu seamă că au în
ceput să crape bobocii florilor.
ind vine eîte-un sătean pentru
ce\H vine Sofiţa şi mă strigă. A
lerg repede şi cum isprăvesc eu el
mă reîntorc în grădină şi încep lu
cru de undo-am lăsat.
Sofiţa zicea aseară că ea are mai
mult lucru în grădină ca mine, că
tontă ziua treime să stea aplecaţii şi
i-flm făgăduit că-i ajut şi eu»
2 MAIU, 1886
Grădina de pometuri pareă-i un
raiu. Pomii pareă-s ninşi^de-atîta
floare. Fluturii au început să se
ivească şi mă ţiu do oi. Am inven
tat un mijloc foarte practic de-ai
prinde. O pungă de plasă prinsă de
uri cerc care o înţepenit în vîrful
«nei prăjini şi rar fluture care îmi
SWapă. A fost planul Sofiţei dar a
trebuit mai mult ca o jumătate zi
pînă 'am deprins cum treime să
prind flutnrel#.
Şi grădina de legume e frumoa
să. Au răsărit toate vcrdeţurile. Sa
lata şi ridichi de lună sunt mari. A
lieară am cules o tavă plină.
Sofiţa are de furcă cu puii şi cu
bobocii de raţă. A rămas şi grădi
na de legume în seama mea, dar
llîtr'nn ceas pe zi n'am ee plivi în
€w. De udat o lesne. Simion vine cu
facaua şi prind maţul de canaua
Iacalei şi ud pe unde văd că trebue.
Ieri a semănat Sofiţa castraveţii
fi mi-a arătat cum se seamănă. în
cuiburi la cîte doi paşi depărtare
eîte şapte opt seminţe la un cuib.
Xicea că după ce resar şi cresc mai
mărişori o să-i rărească şi o să-mi
*rate cum trebue răriţi.
drăguţă şi-i vorbitoare, dar se
tnE
ine cam mîndră. Cu d-na Mirones
vorbeşte mai în voie şi se poartă
|nai curtenitoare ca cu mine. Are
ţi dreptul. Cu stăpîna trebuie să se
jbppgte mai bine. Eu sunt slugă şi
îHn pot băga vină.
25 MAIU, 1886.
i Ai».»'a chemat d-na Mironescu
i'vds
se dăm o roală moşiei se vedem
săimănăturile. Că iuţii n'au fost
puşi la bam de vre-o două săptă
mîni şi Simion de-abia îl putea
ţine să in-eargă la trap.
•(îrîul crescuse marc, aproape
sn-j dea spicul şi se legăna ca
marea la adierea blinda a băltă
reţului, semn că o se vină ploaie.
Ploua regulat chiar •e.înd tre
buia şi toate (iesteiu şi să ridi
cm in sus par-* îe-ai fi tras eu
mîna.
Porumbul era aproape negrii
de verde, plin do «ovă şi oamenii
se tpregătoau se între la sapa a
doua. Oaia nu se mai vedea din
el.
„O se fie o roadă hună anul
ăsta" zise d-na Mironescu. ,,îi
vede Dumnezeu pe bieţii ţărani
şi no vine şi nouă parte bună. La
dijmă o se avem niţel de furcă.
Am s'o iau şi pe Sofiţa. E sprin
tenă şi vioaie şi nu mi-o teamă
că o'nşoală ţăranii".
„Da doaunnă se vede «ă lt« se
fie roadă bună", respunseî zîm
bind de bucurie c'o vedeam mul
ţumită.
„E mai frumoasă fi
«ai
lini­
ştită viaţa de la ţara ea cea de
la oraş. Xu-i aşa d-le Cărpiniş?"
,J)a doamnă eu mult «tai fru
moasă."
Scoa.se un suspin ndîne şi .îşi în
toarse capul, privind lacomă că
tre tarlalele de grîu. Aşteptam
să imai zică ceva ca să-mi dea pri
lej să vorbesc cu dîusa dar căzu
în muţenie.
Ciinl am ajrnis pe drumul Les
pezilor zise lui Simion să întoar
că trăsura către casă. Trocănd
prin sat femeile de la. poartă se
ridicau înaintea noastră în somn
de salut şi d-na Mironescu le sa
luta, înclinind capul. A oprit tră
sura în faţa primăriei şi i-a spus
notarului se vină pe la curte.
Ajunşi acasă, întraiu în can
celarie. Peste cîteva minute întră
şi dînsa şi şezînd pe un seaun îmi
zise:
„D-le Cănpinişî. Lenuţa, soţia
d-tale, îţi cere o declaraţie prin
care renunţi la dînsa şi declari
că nu veri se mai trăieşti eu ea.
,vAt intentat proces de divorţ
şi îi trebue actul pe care-l spu
soiu. Eşti voios sa-l dai?"
„Da, doamnă. în ori «t mo
ment, Xuiniai să scap de ea.**
„Xu te mai grîndeşti la ea? Nn
crezi eft s'ar putea face (împă
care?"
„Xu doamnă. De cît să mă îm
pac eu ea mai bine la spînzură
toare."
„Bine, o fie vie notarul să fa
ci declaraţia în faţa lui ca să-1 le
galizeze la primărie. în săltar
sunt coli timbrate. Să-i dai do-a
colo. Eu nu vreau se fiu de faţă.
Se dwlari cum vrei şi cum ştii.
Săptă mă na viitoare are loc. înfăţi
şa rea şi poate că prin stăruinţă,
Tribunalul îi acordă divorţul în
dată, daeă declari că nu vroi se
ştii de ba", şi fără a mai ziee ufi
cuvînt eşi din cancelarie.
Xu treut mult şi sosi notarul,
îi spuseiu ce,, vreau şi am început
se fac o copie pe o bucată de bîr
tie. Am scris multe şi mărunte şi
le citii notarului. Zimbi şi făcu el
0 altă copie, înlăturînd mai mul
te cuvinte cari erau repetate do
cîte patru şi cinci ori, dar în ca
re a turnat tot ee*» voit *o
apun.
Copia declaraţia pe o coală do
un leu, iscălii de faţă eu el şi a
1 nat-o ca s'o legalizeze fi «ft-i pu
nă pecetea primăriei.
Pe seară a adus-o şî după sfa
tul d-nei Mironescu 1'ara cinstit
cu cinci lei. Mj-a mulţumit de
mai multe ori şi n'am aşteptat se
plece 'am dus şi am dat eetul
d-nei Mironescu.
După ce arunci o privire pe el
zise: ,.Bine. Mîine plec la Craio
va şi î'l trimit de-acolo Lenuţei."
Parcă m'am simţit mai uşurat
cînd am dat declaraţia. Parcă mă
simţeam deja liber, scăpat de stri
goaica care mă canonise ea ji
dovii pe Christos. Pînă seara nu
mi aflam loeul de bucurie şi de
cîteva ori mi-a venit să cînt şi
să sar în sus, dar m'am reţinut
ca se nu fiu văzut de cineva fi se
fiu luat 'în rîs.
(Va urma).
avTZT""
Toţi acei cari doresc se aibă
cartea „IHICABKETUL UK
UIPSBSKOUTAT DE SOAR
TA", lucrare originală de D&
rac (C. R. Paacit), care va apa
re în două volume, aproape cî
te 400 pagini fiecare, se trimi
tă preşul lor de $8.00 (Mi) la
banca A. green, 34 8. Jeffer
son 8tr., Vew Oaetle, Fa. şi se
aawţe prin o siapli carte poş
tal& la «Ares* aeestvi siar tri
miterea sumei ş* adresa unde
să se trimită cartea.
Q. R. PMCU.
I N V I A E
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Plugarul Rain în" din
Youngstown, Ohio, are onoarea
a invita pe toate surorile Socie
tăţi, Cluburi şi Paroehii, precum
şi pe toţi fraţii Romîni din loc şi
jur a lna parte la Marea Produc
ţie Teatrală, împreunată cu dans,
care se va ţinea în ziua de
Main lf18 (ziua fie Paşti), tn
hala Societăţii dlat 645 Poland
Ave.
începutul petrecerii la orde
7..Î0 seara.
PRifM IR AM l'L TE A TRÂÎi.
1. Cuvînt de deschidere din
partea preşedintelui aranjator.
2. Imnul Societăţii, cîntat de
do'mnii diletanţi.
îl. Stăpînul casei* de Antone
Bogdan, piesă- teatmlâ într'un
act.
E S O A N E E
Pandale, d-nnl Silvestru Pora.
Matilda, soţia lui Pandaie, d-ra
Anisia Punea.
Aurelia, sora Uţi Pandale, d-ra
^l'aria Cherccoş.
lîratescu, fecior, d»nul A. Co
stantin.
4. O doiaft ctntatâ de d-ntil A.
Costantin.
5. »Se va preda piesa lui Bă
ian Haiducul.
ca-
K O A N E E
Romînul, d-nul A. Costantin
Ţiganul, d-nul Xieolae Făgeţan.
7. La arme fraţi Romîtti, elnta
tă de diletanţi.
Teatrul se va juca sub condu
cerea d-lor A. Costantin şi S. Po­
li*.
8. După te®fere se va jttea eălu
şorul şi bătuta de către căluşerii
Societăţii sub conducerea d-lni
Dumitru Lăpăduş, vătav.
0. D-nul lliseiu P»?*ia va dmia o
perină frumoasă Societ&fii care
se va pune în loterie.
Dans pînă la orele 6 dimineaţa.
Preţul de întrare Clasa I, 7'),
Clasa 11, 50 cenţi.
Supra solviri se primese ea ma
re mulţumită fi se vor «uita pe
sale ziaristică.
Tiufetul va fî asortat eu cele
mai gustoase mezeluri si băuturi
reeoritoare.
Muzica bătrinu-lui Cassian Rart
va distra onoratul public asistent
cu cele mai frumoase arii de dans
şi cîntece naţionale.
Venitul curat este destinat pen
tru fondul halei.
în speranţă că onoratele Soci
otăţi. Cluburi şi Paroehii, în a
căror încredere se dă această pe
trecere nu ne va oeoli, pînă la re
vedere vă salutăm cu dragoste:
Comitetul aranjator.
Notă: Toţi membrii şi membre
le Societăţii noastre sunt datoYi
a lua parte ia această «petrecere'
pentru binele nostru propriu.
92 & î4 & & »8
I N V I A E
Societatea »omînă de ajutor şi
cultură „Leul" din Salem, Ohio,
are onoarea a invita cu toată dra
gostea pe onor. Societăţi, Cluburi
şi Paroehii, precum şi pe toţi
fraţii Romîni din loc şi jur a lua
parte la Petrecerea teatrală îm
preunată eu* dans, .care se va ţi
nea Duminecă seara în sfînta şi
luminata zi a învierii mîntuito
rului nostru T«sus Christos, 5
Main 1918, în hala Societăţii din
114 Depot Str.
începutul petrecere! Ia orele 7
p. m. precis.
începutul programului teatral
la orele 9 seara şi va dura pînă
la orele 12 din noapte, după ter
minarea producţiunei teatrale va
urma dans pînă la orele 6 dimi
neaţa (Luni) în sfînta şi însem
nata «i a marelui purtător de
biruinţă George.
Programul teatral va fi sub
conducerea d-lui Nieolae Budai,
preşedinte aranjator.
I Cuvînt de deschidere din par
tea d-lui preşedinte al Societăţii
„Leul", d-nul George N. Bo|a»r
nea.
2. La ridicarea cortinei se va
cînta în cor bănbăteac în 2 voci
Christo* a înviat, sub eondueerea
d-lui învăţător Matei Boamfa.
3. Salon fără pat, piesă teatra
lă, comedie într'un act.
E S O A N E E
Anicuţa, ftea aa, Iul ia N.
Budai
George Suliea, d-»ul Nieelae
6 udai.
-«sir-
.... .Lik ."
ii ri,go re Xătp&sfcoe, d-nnl Nreo
lae Ţuţnrea.
4. O mamă îadtirerată, decla
mată de d-nnl George Maneinlea.
f. So va cînta dip partea d-lor
diletanţi şi diletointe „Pe-al nos
tru steag e scris unire'4, cor băr
bătesc în 4 voci.
6 Piosa teatrală: Slugă la 2 stfi
«pîni, comedie în2 aet-e.
E S O A N E E
Valeria în haine de bărbat
nume de Eugen, d-na Maria G.
•liga.
Florin logodnic ei, deliul G#
orge M'aneiulea.
Spiridon, d-nnl Sofron Xoara.
Un hamal, d-auî Pavel Butum.
Un chelner, d-nul Georg« Cos
ni'ciu.
O voee dîri afarăr d-nul Nicolae
Rndai.
7. în zadar alerg pămîntnl, so
lo, predat de d-nul Nicolae Ţuţn
rea.
8. Chitarea lui Stefan eel Mare
X. B.
9. Ţiganul eătană.
E S O A N E E
Rusca, feciorul lor dia cat ane,
,d-nul Xieolae Noara.
CMncurei şi Bueurel, copii lor
Ide 10 ani, Dionise D. Comşia şi
Ionel D. Comşian
Coreodel, fratele Sofrăniri, d-1
Gligor Aesinte
10. Patimile, moartea şi învie
rea lui Isus Chţistos, declamaţie
de d-ra Maria V. Bălan.
11. Se va cînta din ipartea d-lor
(diletanţi şi diletante „Sună bu
cviumul de-alarmă", eor bărbă
tesc în 4 voci.
12. Cuvînt de închidere din
.partea d-lui preş. al Societăţii
„Leul" d-nul George N. Bodar
nea, după care va urma dans pî
n u în zori de zi.
Preţul de intrare^ Domnii 75,
Damele 50 cenţi.
Muzica vestitului George Bal
di din Canton, Ohio va distra
onoratul «public asistent eu cele
mai frumoase af.i de dana şi eîn
tece naţionale.
s
Supra solviri se primesc en ma
re mulţumită şi se vor cuita pe
cale ziaristică.
Barul va fi asortat cu tot felul
de mezeluri gustoase şi bături
reeoritoare.
Sperăm că ondr. Societăţi, Clu
buri şi paroehii] precum şi toţi
fraţii Romîni difa loc şi jur ne
vor da tot concursul d-lor ei de
data aceasta şi vor lua parte în
tr'un număr eît se poate de sui
re la această petrecere.
Comitetul aranjator a luat toa
te măsurile neeesgre ea toţi ono
raţii oaspeţi pe deplin
mulţumiţi.
Deci pănă la revedere vă tri
mitem tuturor călduroasele noas
tre salutări.
Comitetul aranjator.
(91-92—94)
ii l.i w
I N V I A E
Societatea romînâ de ajutor şi
cultură „Biruinţa"
xdin
Warren,
Ohio, are onoarea a invita pe toa
te surorile Socictăţi, onor. Paro
eh^ şi Cluburi, preeum şi pe toţi
fraţii Romîni din Iote şi jur a
lua parte la marea serbare naţio
nală împreunată cu manifestaţie,
teatru şi dans, care se va aranja
cu sfinţirea halei proprii a So
cietăţii, Duminecă, 12 Maiu 1918.
PROGRAMUL DE ZI:
La orele 9 a. m. toţi membrii
Societăţii „Biruinţa" împreună
cu onor. reprezentanţi se vor în
truni la localul Societăţii din 114
Wallnut Street, unde «e va să
vârşi actul sfinţirei (Ha partea
preotului Clonţa.
Diwpă actul sfinţire! «e va a
ranja convoiul, ©are va parcurge
pe străzile principale ale oraşu
lui, după cum urmează: Preşedin
tele aranjator, reprezentanţii U
niunei şi ai institutului Tipogra
fic, muzica bătrînului Cassian,
un grup de Căluşeri, automobilul
naşului şi automobilul «eu autori
tăţile oraşului, Societăţile străine
din organiaaţiimea noastră vor
ocupa locul de frunte, drapelele
Societăţilor din Uniune după ve
chime, Drapelele Societăţii „Bi
ruinţa" vor fi la firmă «pre a da
tuturor Societăţilor cinstea eitve
nită. După aceea va urma un1 nu
măr de automobile cu oaspeţi.
•După defilare convoiul se va
reîntoarce la bala Societăţii din
114 Wallnut Street, unde se va
servi Banchetul rfbiţnuit eu astfel
de oeaziurii. în «ţşeutttttl banche
tului se vor ţine»-mai mttke vor
biri ocazionale partea onor.
reprezentanţi.
Preţul de intrare la Banchet:
*1.50.
PBwi
p*mj*
la orele 7 se,
Piesele teatrale se vor da sub
eondiwerea d-fui «George Blaga.
1. Cuvînt de deschidere din
partea ddui preşedinte artfnjator
Vasile G. Muntean.
2, Se va cînta din parte» dile
tanţilor în cor mixt Marşul Doro
banţilor.
îl. Noaptea întunecoasă, piesă
teatrală.
PE RS O A N E E:
D-ra Virginia Miller, noaptea
întunecoasă.
D-na Mary Rlftga, înger.
D-ra Elisabeta Miller, înger.
4. Franţuzitele, piesă teatrală
în 2 acte.
E A N E E
lenachiie, d-nul N. Bolindu.
-Cocoana Smărăndiţa, d-ra M.
Bogdan.
Coconiţa Ruxandra^ M.
Şîbotean.
Cueonul Dumitrache, d*nifi I.
Bogdan.
Căipitanul Simion, d-nul j. Du
mitru.
Ofiţepul Pantachie, d^UIti A.
Botariu.
Stan, d-nul loan Zoba.
5. Seara pc uliţă, comedie în
tr'un act.
E S O A N E E
Fata I Victoria, d-ra Mary Şi
ibotean.
Fata Carolina, D-ra Ana
Bogdan.
Ionel, amantul lor, d^wil Ema
noil C'ostişor.
6. Ţiganul eătaâă, comedie în
tr'un act.
E S O A N I i
Vişan, d-nul G. Borcoman.
Sofronia, soţia lui, d-na Puica.
Rusca, feciorul lor, cătană, d-1
Emanoil Costişor.
Giucurel şi Bueurel, copii lui
de 10 ani I. Bruda şi •**.
Core odei, fratele Sofroniei, d-1
T. Puica.
7. Femeia bolnavă, comedie în
tr'un act.
E S O A N E E
Bărbatul, d-nul loan Dumitru.
Femeia lui, d-na Veronica Bon
doi.
Drăguţul ei, d-nul loan Bruda.
Doctorul, d-nul loan Bondor.
8. Căluşerii Societăţii „Biruin
ţa" sub conducerea d-lui loan
Bâdărînză, vor juca eîteva jo
curi naţionale.
Dansul va dura pînă la orele 6
dimineaţa.
Preţul de intrare: Clasa I,
*1,50, Clasa II, $1, Clasa III 75
cenţi.
Suprasolviri primesc cu
re mulţumită şi se vor ouita pe
cale ziaristică.
Bufetul va fi asortat cu cele
mai gustoase mezeluri şi băuturi
reeoritoare.
X. B. Toţi reprezentanţii stră
ini de prin oraşe mai îndepărtate
care vor veni Sămbătă seara în
11 Maiu, sunt rugaţi a veni la
hala Societăţii din 114 Wallnut
Street, unde vor fi aşteptaţi de
membrii Societăţii şi vor fi con
duşi la localuri private.
Fie care membru aparţinător
•Societăţii „Biruinţa" este dator
a lua parte la defilare, cît şi la
Banchet şi la petrecere. Acia ca
re vor lipsi nu vor avea nici o
scuză, şi vor fi datori a plăti ti
chetul de banchet şi petrecere.
Deci în speranţă că toate suro
rile Societăţi, onor. Paroehii şi
Cluburi, precum şi toţi fraţii ro
mîni din loc şi jur ne vor da tot
sprijinul d-lor, participînd în
tr'un număr cît se poate de mare
la această petrecere, pînă la re
vedere am rămas salutîndu-vă
cu toată dragostea frăţească:
Comitetul aranjator.
11
I N V I A
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Negru Vodă" din Mc
Kees Rocks, Pa., invită pe toţi
fraţii Romîni din loc şi jur, pre
cum şi pe toate surorile (Societăţi'
de a lu» parte la marea petrecere
Teatrală împreunată eu dans, ca
re se va ţinea în ziua d« 6 Maiu
1918, (a doua zi de sfintele Paşti)
în hala Societăţii „Negru Vodă"
din Itellen Street?
începutul la orele 7.30 seara şi
dansul v* dura pînă în zori dc
zi.
Preţurile intrare: Lrteiîl $1,
Locul al doilea 75 cenţi.
Muzica bătrînului Cassian din
Youngstown, Ohio va distra ono-
râtul «public asistent cu eele mai
frumoase arii de dans şi elntece'
naţionale.
Supra solviri se primesc cu
mare mulţumită şi «e vM cuita
pe cale ziaristică.
Bufetul va fi asortat eu c«fle
mai gustoase mezeluri şi băuturi
reeoritoare.
Venitul curat al aeestei petre-.
ceri se va adfiuga lt ionduf So
cietăţii nopatre.
Programul teatral este sub con
ducerea d-lui loan Craiovean.
1. Cuvânt, de deschidere din
partea preşedintelui aranjator
d-nul Alece Roman.
2"/]yfay County, eîntfttft da copi
le de 7 ani.
î+. Mamă dragă, d#elamată de
copila de 7 ani Floriea Z. .Sîrbu.
4. Rugămintea din urmă, de
clamată de d-nul loan Craio-vean.
5. Scrisoare din tabără, decla
mată de d-nul Nicolae Chelbea.
6. Fraţii Iederii, declamată do
d-nul 11 ic Bîrs.
7. Dragoste încurcată, .piesă
poporală în 2 acte.
E S O A N E E:
Badea George, om ftogat, d-nnl
George Cornea.
Lelea Maria, soţia îrti, dkia Eu
frosina I. Popa.
Aurica, fica h»r, d*tta Verona
G. iCornea.
Simion, feciof, d*uut Vasile
Barbatei.
davril'ă, feciof/ d»nttî Nicolae
Chelbea.
loan, fecior, d-nuf îţaharie Sîr
bu.
Stefan, îiv servîflîii la badea Ge
orge, d-nul Victor Popa.
Ioana, în serviciu la badea Ge
orge, d-na Elisaveta V. Popa.
8. Negustorul şi Xărodul.
Negustorul, d-nul George Bol
dea.
Na rod ui, d-nul Petru Moga,
9. Ţiganul la tîrg, d-nul Zaha
rie Gălăţan şi Victor Popa.
10. Haideţi fraţi într'o unire,
cîntată de diletanţi.
în speranţă că atît surorile So
eietăţi, cît şi fraţii Romîni din
loc şi jur ne vor ^la tot sprijinul
d-lor participînd într'un număr
eît se poate de mare la această
jfrumoasă petrecere, pîrtă la reve
jdere am rămas salutîndu-vă eu
idragoste frăţească:
Comitetul aranjator.
($fo. 03—94).
MVIZ 1X PAŞTI.
Parochia gr. cat. Sfîntul Geor
ge din Erie, Pa., face cunoscut
tuturor fraţilor Romîni din Erie,
Pa^şi Wesley vii le eă în Mereu
rea din săptămîna eea mare se
vor sfinţi sfintele Paşti de către
Rev. Aurel Hăţăgan din Cleve
land, Ohio, în biserica Slavă gr.
cat. de pe East 23 Street între
Parade şi German Street.
în ziua cea luminată a Paştilor
în lipsă de preot se va face nu
mai utrenie, iar după terminarea
utreniei se vor împărţi sfintele
Paşti, încredinţate d-lui Traian
Stanciu cantor. Sunt rugaţi
toţi fraţii Romîni indiferent de
confesiune a pofti spre a se îm
părtăşi cu sfintele Paşti conform
credinţei şi legei bisericeşti,
încep utilii sfintei utrenii Se va
începe la orele 7 dimineaţa,
în numele comitetului:
Toate adresele trebuese trimi
se cel mai tîrziu pînă Mercuri în
săptămîna cea mare, iar adresele,
să se caute să fie scrise cît se
poate de descurcat ţi pe adresa
de acasă fi nu de la Boxa poşta
lă dacă este posibil.
Adresa este*.
Parookf* gr. ort. ,i0fiuttil KTieo
lae", 748 X. Brocfcdwj Street,
AlUaube^ 0Hb.
(No. m, M, 92, 94).
A V I I
ftriu aoewta
si
rea în consideraţie a rug&rei noa
stre, semnăm ou stimă în numele
parochiei „Sfîntul Hie" din XU
wood City, Pa.:
Y
Demetriu Rusa, preşedinte.
Traian Stanciu, cantor şi secretar
corespondent.
ONo. 93—9f).
A V IZ.
în vederea apropierei prasni
cului Sfintei învieri a Domnului,
se încunoştinţează toţi acei cre
dincioşi, care şi îu trecut au pri
mit Sf. Paşti de la biserica noa
stră, precum şi alţi doritori, a se
adresa de cu vreme şi în acest an
la noi cu toată încrederea în
acest scop. Avînd preot în acea
stă paroehie pe părintele Nico
lae Clonţa, carele împreună cu
comitetul paroohiial se va îngriji
de trimiterea lor ca să ajungă la
timp la destinaţie.
aduce la «mo-
ştiafă wtowt puroelUUor, socie
tâ|l»r, Ckrtwrilor şi eoMatulol
fie romîtoesc, că în siua de 30^
iu 1918 se va sfinţi biserioa
de
ADU eUMflitt
a psrocHiei gr.
evt. „miIul lHe" diu BUwoed
•fit
deeî pe această ealir o
pereehli, sorted# şl elu^
buri apropierea ers^ului mai
sus aettţUMMl» a nu erssija ^e a
eea
«l stte peHieeei oa să putem
avea wiWitftrumoe .pentru sfiu
ta UMM^ sure ese Saeă lipii de
pantru lua-
Mihailă Crăciun, preşedinte/
Petru D. Felegcan, secretar,
(."»—22 Maiu).
A I I O E
Preot
gr.
or. SoxnSi
ALLIANCE, OHIO.
M6V. 81MXON KIHALŢIAN
preot gr. or. romîn
36ti Zi** St., Indiana Harbor» /fid
pOOOOOOCpCXXXXX)OOQOOOOOOO
de afaceri.
A. J. LUPXA. Advocat, No
tar Public. Isprăveşte ori ce
acte judiciare. Procese de despă
gubire în caz de primejdie şi ca
şuri criminale. Vindere de case
şi farme. îndeplineşte ori ee afa
ceri. 4881/2 W. Washington Str.,
Indianapolis,
2hd. Phone: Au­
i
v,
Indianapolis, Ind.
Mii I 11. III iii i in
AUOUSTTN 8ISSKA.
Locul cel mai bun pentru a i#
întîlni Romînii din Alliance, Qkf
este localul D-lui MAICK P0P4
RADU, situat lîngă bala Societi
ţei. Găseşt itot felul de băuturi ră
coritoare. Tot aici poţi isprăvi ort
şi ce afaceri de Notar Public. Fra
tele 1. Gherghel este Manager. Ohie
Phone 5895. Bell 1131-W. Re*
mîn la Romîn se meargă.
FRAŢII COiSMA, 3501 JPennfe
Ave., Indiana Harbor, Ind. -fc»
Tot felul dc beutnri răcoritoare
Vînzare de bilete de vapoară
Trimitere de bani în' patrie şi ori
ce afaceri. Adresaţi-vă cu toall
încrederea.
NOU,,NOU ŞI IARA N(3rtT.
Un nou Comerciant Romîn care
a deschis un local ou tot felul de
băuturi răcoritoare. Sală de Bi
liarde, Restaurant. Dam tot felul
de informaţiuni. Vorbim mai
multe limbi. Se află la gara tre
nului, în faţa depoului ie Street
car. Este renumitul şi bine cu*
noscutul tînăr ACHIM OTNDEU,
729 E. Main, Alliance, O.
IOAN SISSEA. tot felul
de băutrui răcoritoare. Ţi
gări şi ţigarete. Locul de în
t&iipe al romînilor din Allian
ee şi Sebring, Ohio 1800
X. Swuaât Str., Jpbuifle, Q. flio
net U. S. 2ÎÎ18.
OCX)OCXOOOOOCOOpOOOOOOOOQ
i
a
Str., OANTOK,
«XV. CORNSL FOLTUŢITI
preot gr. or. romîn
396 E. Hancock Av., lîngă biserică
ii
Sa-
lă de biliarde. Cuglărie Ame
ricană. Tot felul de băuturi
răcoritoare. Trimiteri de bani
Vindere de Bilete de vapoati.
188 North Street, Newark, O/
,\
•B

xml | txt