OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, June 20, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-06-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
PUBLISHED 'DAILY EXCEPT SUNDAY, BY
THE UNION OF ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC.
5705-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUY. LOIÎA1N 420-R.
EDJTOR-MANAGER: JULIUS E. V'. JOAKOVICI.
EDITOR: JOAN JIVl-IiĂNĂŢEANUL.
BUSlNESiS MANAGER: NICK NESTOR.
IttîlTED STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUROPA
Entered as second-class matter- Aug. Iti,
1908 at the Post OfficPat Cleveland, O.,
Hmhr tin net of March
Sir Alfred T'agvt a
fosC anunţată ^Ctiâzi de a mi ral*
tate. .v
CRUŢĂ ŞI CUMPAfiA W. S. 8.
Df: Stilman H. Birgham.
O* niimni tie IS luni
CÎŞTIGURI MARI. BOGĂŢIE MARE.
92 BROADWAY (Boo»1
COSTEA'S NOVELTY STORE
1204 HAYWOOD STR. FARRELL, PA.
PHON fa» BELL: FEDERAL 2914.
THE PEOPLES BANK CO.
Phone: Bell 297 Ohio 2163. La reşedinţă: Ohio 4747.

h' v
tffj
jttTSV
i
«J|HKm
|f/-V

PI
mîndru,
$
V^
?4?^'
»'«C-.
i&i
Jbu le scoată la iveală!
4
.7,
r,T»Jr^*«!w$™
A E I A
*HZ OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BENEFI
CIAL AND CULTURAjL SOCIETIES OF AMERICA.
Oel mai răspîndit ziar romînesc din Statele Unite şi Canada.
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA.
O I E
S U S I I O N
E A N U
1S79.
BOLSEVICHISM? UNDE?
(ECOURI.)
De: XULIUS E. V. IOANOVICI.
Vorbim! despre partidul Bolşevicliist, dacă este să-i facem
analiza anuiiiunţitn, va trebui sa. ajungem la încheierea câ
intrea^ă mişca rea revoluţionară de a detrona pe Ţarul Kusiei
a fost urzită dela început de acel partid. Ccj l'ttlţi au venit mai
tîrziu la putere. Prin urinar*» Bolşevicliiştii Rusiei erau dătă
torii de curente, sprijinitorii şi înainte luptătorii ideii unei
Kusii scutită de absolutismul Ţarului. Ne pot fi simpatici pen
tru mişcarea lor generoasă, idealistă, umanitară. Aceasta este
partea bună. Durere, partea aceasta bună este acoperită de
partea rea din cans în liuiamente generale extragvm: lipsa
de disciplină, conducători lacomi de a guverna, trădătorii şi
instigatorii anarchiei complete ce se fierbe în că/anul marei
împărăţii. Aceasta este pari ea rea. Şi partea aceasta rea, pe
urma lipsei de tact a conducătroilor, pe urma încheiaţii păcii
dela Brcjst Litovsk, este mai mult pipăibilă, este văzută mai
bine de toţi si de aci urmează că
luîndu-ue după partea «ceasta
rea,
toţi,
din toată lumea 'i osindim.
O gazetă de a noastră vorbind despre Bolsevichism ni'l
înfăţişează ca un soi de îngrămădire a nestatorniciei unor anu
miţi oameni. Bine înţeles, pentru ca să-1 ilustreze si mai bine,
ne dă nişte pilde trase de păr despre atare bolsevichism romî
nesc ce ar domni astăzi pe plaiurile Americei. Xi să aduce o
pildă cu un stegar al unei societăţi din Uniune. Dar acelaşi
stimabil scriitor consideră de virtute tăcerea ori neştiinţa sa
fapta stegarului stă sub cercetare s«i dacă nu riifi înşel are
sii-şi primească osîuda. Prin unnrae scriitorul nostru a lo
vit cu oiştea 'n gard. Acelaşi scriitor, în acelaşi articol, să nă
pusteşte asupra celor ce s'au înscris să prindă arma pentru
Homînia! Ityr aci iarăşi uita câ aceştia nu au fost chemaţi nici
odată pentru acel scop
de-a dreptul
un soi de angajament în scris. Prin urmare este. de prisos a
stărui în această afacere asupra unui Bolşevichism, care
nu există.
în nudul al treilea să arwi»ă
atupra
cu gîndul de a arăta o anarchic cowpWia,* Wi fel lu Bolşevi
chism romînesc a la" America.
Să ni
şâ
iiiînilor buni, despre care nu să face amintire nicăiri şi cari
.tocmai îi», aceste zile, cînd scriitorul nostru anonim nu'şi dă
%eamă de ce scrie, înfăptuiesc şi statornicesc un început măreţ
0} sublim. Ştim, sunt şi lăpădături, lar oare de ce nu să vorbe
îlj-te aşa şi de ce să genera lisează! Nu cumva peutru ca să poată
i\
trase din toate învăţăturile
Z1
şi nici nu li s'a luat nici
ntiui
a avut „cutezanţa" să scrie că nu merge în Franţa şi pe armă
& scris ca feciorii noştri să meargă şi să-şi facă datori^."
\|jriJrabilul nostru scriitor uită că este o onoare fie chiar şi
jpentru un redactor să nu stea în loc ci să ţină pas cu ceea
Haltă lume. Şi acelaşi sSrjitor hită că redactorul despre care
este vorba, s'a promis că va merge si în Franţa, atunci cînd
~y* fi chemat sub steagul acestei glorioase republici. Căci dacă
scriitorul acelui articol ar fi fost nepărtinitor şi dacă ar fi
să caute adevărul pentru adevărata documentare"a spuse
lor sale, ar fi trebuit să spună că redactorul de pe acele vremu
i: scria:
„Iată de ce atunci cînd mă vor chema sub stindardul
lor
voi fi fălos să fac parte din armata celei mai glo­
rioase republici din lume şi lăsaţi-mă să cred aşa vor
ţi alţi fraţi ai mei de prin* cele colţuri ale Statelor Unite. Şi
v-om avea mângâierea de a fi contribuit şi noi, întocmai ca cei
Mn legiune, cu cărămida noastră la edificiul Romîniei Mari."
Va să zică redactorul amintit, nu a scris contra IS. I'., nu a
uezmintat pe nimeni de a merge în legiune şi nu a lucrat con
tra Statelor Unite ci a agitat chiar în favorul acestei ţări şi
peiitru jjlealurile ei. Prin urmare acel redactor,-după ce şi-a
recctit şirele, poate considera afacerea de o simplă insultă
forţată asupra sa de un scriitor anonim. Iar pe urmă ca să-şi
încoroneze eu succes opera sa, scriitorul nostru de articol arun
că asupra tuturor Komînlior învinuirea că
„sunt nepăsători,
jpacă, cîntă, beau, iorm şi muncesc fără să-şi dea seama de
aceea ce să petrece în jurul lor."
„redactor care
Ad-
n
Şi învinuirea aceasta o aruncă
ierte să respingem această insultă în numele
silite pe cafe voioşte
Ori cum? Ar voi domnul scriitor ca toţi Komînii, să stea
smirna şi să* '1 asculte pe dînsul, sa nu mai bea si să nu uiai
«oaruiă, să nu mai niuirceaseâ şi să nu mşj joace Ci udate do
Hnţi. j., --v
m. Vorbind despres Bolşevichism, ca despre
f' ^lâoi şi păreri, să ni să ierte că tocmai aceasta este ce mai mult
cetim pe coloanele gazetei în care s'a publicat articolul amin
tit şi însăşi ţinuta gazetei să pare că este după cum să simt
^ispuşi scriitori de a arunca cuvintele în pripa mare pe hîrtie.
,v.," Nuî Nu, domnilor! Ori cît aţi căuta partea cea rea a Bolşe
iVkhismului, nu o puteţi afla acoîo unde o căutaţi. Pipăind aiai
aproape, uitîiulu-vă o leacă *n jur, în nemijlocita apropiere,
putea constata ca nu este numai bolşevichism ci chiiur sa
căuta sa pioduceţi dezbinări atunci cînd toată lumea
împreunai i.
&eţi convinge câ ea te păcat naţiopjg a mai agijfft^watr*
IfV .v,,. ... .-
Ho-
.scriitorul
v y
i
o
schimbare de
Mărunţişuri.
Lumea noastră sâ pare eâ începe
l'u om inort uu este uitat tot
deauna şi în curind dacă 'i să
căsătoreşte femeia a doua oara.
tor ochi.
$4.00
$5.00
SwSS
ldeia unor oameni despre econo
mie* este să păstreze bani pentru eu
să 1 poată risipi alţii.
Timpul, paciiuţa şi industria
sunt în stare să cucei-easeă ori ce in
lurao Dar d»-u ma, pu, pj, hug»jmi,m
şi un l,M cU- baara.
nrea are «I fie mai repede.
N
Femeile pot fi impm-Jite in louă. I
elase: unele cari sunt măritate si l'' ,^
dejdea Iu viitor.1-*
alt,le «,,-i Condamnat la mU
î)aeă este adevărat eâ ţinţarii dei"0
bărlmtese pişeă, ,ot asa
(U
adevărat este eâ mulţi ,H„ simt
n,-işi din greşatt ţi firă ,le ni.-i
v
INFORMATIUN!
Moartea unui explorator.
Frank N. Mnjfov, unul dintre- cei
mai renumiţi exploratori ai. mi
nisterului de agricultură din Sta
tele Tnite, şi omul carc a dat lu
mei de vest multe plaute noi din
orient, este mort în China. în
ziua de 2 Ptinie a dispărut de
pc un vapor între Hankow şi
Nanking şi după o săptfnnînă
i-s'a găsjt corpul ju riul Yangţe,
distanţă de treizeci de mile de la
Wu Hav. Mever. a călătorit ea
explorator agricol aproape timp
de zece ani prin China, Siberia
şi Turkestan.
Cît o costă pe Anglia războiul! tul Franţei *ste de 171.
pe 21. Cancelarul Andrew I»o-i -t:
mir Law, pe cînd a introdu*.-no "^rdute^M ^luri.v~
vot în ca«H comunelor pentru a-1 Vaporul englez „Patria44 a fost
probarea unui nou credit, torpilat şi scufundat de un sub
•»pus că Anglia cheltuieşte eu german în ziua de 13 lu
id/.boiul ,^2,000.000 de dolari pe
Accident f^tal. iieorgc Huun
soţia sa şi patru eopii ai lor aii
fost omoriţi de no tren care le-a
lovit automobilul în eare călăto
reau. Nenorocita familie, lacuia
în pţmyille, Ky. Virata eopi'ilor
varia- intre doi şi zece ani.
Ccndamnat la raoart«
Caughram. conducătorul uni»i
cete
seră
eondamuat
O&pitan ooatttâiat din armată.
£«4 Iii urma decisiunei tribunalu
lui militar, eâfKitanul Frederick
S. Spang, eare făcea serviciu de
ofiţer al aprovizionării la tabăra
u uita că cele mai mari rîuri pur- Travis. Texas, a fost dat afară
ceti din isvoarâ. miei de tot. dim aiinată pentru ep, fusese
prins vînzîiid civililor saci de fă-
ma goi.
L-im oameni poarta ochelari pen-, «...
w 'Cleveland, Ohio, au fost închise
Iru eu nu sa pot încrede propriilor ...
|w) de cateneîe mi eari erau bili
arde. Se crede că aceasta se da
toreşte stării de război în care
tim] s'au adunat tinerii pentru
Ne pare foarte râu că trebuie săi
spunem şi acest adevăr dar după
Cit vedem prea mulţi oameni să in
teresează de afaceri cari pe ei uu-i
privesc de loc.
împuţlnaWA Cafenelelor fel Cle
veland. După cele anunţate
ii ^de comisionarul licenţelor în
serviciul militar, s'a dat raite
contra fugiţilor de armată şi s'a
început prigonire contra hoina-
rilor
de eafenellr
I-& spart capul cu cărămida.
Un copil de. zece ani, anume
»ank Iîplecek, dii/ Cleveland,
Ohio, se află eu capul spart ^la
spitalul St. Alexis. El a spus că
u u a o i îi a u n a s e o a
u v
tieear? zi. marinari şi un ofiţer. Aceasta a
Moartea unui amiral: —^mi
rajul
englez
,f 1
Hr*
1 1
merit sulut la Londra. Jiftr ui
viihstâ de şaizeci de ani.
a. îi
ii. (.
de răsvrătiţi cai'i vS4 ypuse
legii de reerutiye. rt, fost
la moarte peutru că
bănuinduHţi soţia de. mai multă
vreme cu unul dintre bărbaţii în
tovărăşia căror o găsise.
omorise pe Slicrifful Jiarîe,s face lupta posibilă, cruţînd pre
i\irk|and în timpul cînd• neest-H venun perderea 'muneei pe lu
încerca să-l aresteze. Condamna-j'eruri de prisos, mulţi facem
rea lui a avut loc la tribunalul.! aceasta, cruţăm unii- destul
di» Ark. de mult ajioi- iie simţim mîn
v 4rii par'eli am făcut o faptă pen-
Cernite patru omoruri. U.ijtru ia» mtutupi denumirea^0
Biiuer din Logan. W. Va., ttto nu-|:®roi.
mele JThn Nibert. a omoMt pa-j Te-ai /tprit Vreo data' te
tru persoane la o mină din apro-'j kiirebj despre Jaeeastă curioasă
pierea oraşului mai sus numit. pretensie? Ai Tealizat copilăria
Se zice eâ Nibert s'a dus la o aceasta o multofa care cred că a
casă din eîmpnl minelor unde cest inie sacrificiu îi întitulează
şi-a găsit soţia înijireună că o^al- a primi un nun# mare şi să simt
tă -femeie jşi cu doi bărbaţi. 'A jhîudru de î»acjţifieiul nostru pa
seos re voi verft 1 şi i-a împuşcat triotic»..
pe eîte patru. La poliţie a decîa- însă treftue "ife ne frtiiditn la
rat că făcuse aceasta db gelozii?.- un lucru, cînd Uncie'Sarn fie cere
ca să cruţăm, de fapt el ne «ere
nişte causo cari 1111 os istă dar pe caro „cineva" ie-ar dori esi
,^te ca să poată face gălăgie. Şi ^la^'ă ar fi să vorbim de un ade
vărat bolşevichisili şi de "trădări dublă şi altele multe, pe ace
ia ar trebui să'l căutăjn acolo, la aceia cari în un ân îşi mată de
douăori aA'erea ce o administrează pi,xdiferite nume, pentru ca
«ă încunjure urmările şi legea. Credem ,că suiiţem îiiţeleşi şi
na va trebui »ă revenim şi mai credem că
m«ntel# de însufleţire naţionali a tuturor fi
islai din America, In «joate dipt în cari U
«rtiilnr Mite tifitâ it iMte. aj»il
irin descoierW
,,
,,e
hl cap eiud tr
K|lb ul
cll
WasUmjr-
1
i'nii oameni ne sunt neplăcuţi! Erplozie. Casele (lin Khig
numai pentru aceea ea siluit prea Mills, Ohio, âu fost sguduite pu
stupizi pentru ca să ne încHuic pri- ternic de explozia unei canti
virea şi atenţiunea în altă parte şi tăţi de 400 punţi de praf de puş
pu în aeeeaa stăbiciunil(% lor. că. Explozia s'a întîmplat într'o
fabrică, însă din fericire nimeni
Bu 8C
ico1®
in acBl
ttoP-
..
A
lvM lul dl
mw P«
Ohio, a condamnat la puşcărie
v'iat&
Walter ]ii«hain, di»
.i Att.ea.. pent,-,, ea-,, omov.se «o-
,le 23
Augu.st.
!!)17-
fust
un pumnal înfipt ui pept.
|p» promisiuni" Ziarele
din Genua' îia {icriu că caîftpania
submarinelor jn apropierea coas
tei Americane ,,are să fie într'a
şa, fel că va îngheţa măduva din
oasele preşedpitelui Wilson.''
Vofbe de clacă.
16 vapoare construite din
nou. Consiliul navigaţiei din
Washington a anunţat că în pri
mele două săptămîni din luna
Iunie au fost construite încă
şasesprexeee vapoare de oţel cu
.o eapacitate»Jrti$ 80,000 (|le toile.
Numărul marinarilor morţi.
T—.
L'u comunicat dat de la mini
sterul de război din Washington
zice că numărul total al mariua
i rilor American morţi pe param*
Odată cu eî s'au înecat 15
Aprinderea unei fabrici de
mtiniţiuni. Ftibriea firmei Illi
nois Walnut Ctt^ din St. Louis, a
luat toc din SjHocuri odată. A
t'easiă fabrică luera comenzi de
la guvern peuţftt. muiuţiuui de
război şi a ar% pi^iă
în temelie.
l'ncle Sam cere de la noi ca
să cruţăm că numai în acest fel
putem ciştiga războiul econo
misind noi ajutăm ca să putem
ea să punem ceva la o parte şl
pentrii zile neg#ef crfre o să vină
în zilele, de bâţrîneţe. Ne cere ea
să ne moderăm apucăturile, să
ne lăsăm de extra vaganţ» şi să
trăim o viaţă simplă să ne lip
sim de prea iţiultul ee ue cauzea
ză nopţi de insomnie, viaţă rui
nată ne cere ca să părăsim ccini
petinţa nebună în spesarea ner
vilor pe lucruri care afectează
viaţa noastră. 'Ne cere ca să pu
nem la o parte puţin din agoni
seala noastră ca la timpuri, de a
dînci bătrîneţe să avem ce inc
trebuie, ori dacă voim, putem a-i
învesta deodată în afacqri mari,
e n u e a v e e n u
că am cruţat,
Trebuc să cruţăm ca să cîşti
găm i'ăzboiul dar prin aceasta
cruţare pe căre ue-o impune
timpul noi ne vom obicinni cu
cruţatul, pe care am fost în peri
col a-1 uita. Şi aceasta e atit do
uşor, atit de binefăcător pentru
noi, adecă mai mult pentru noi
deeit pentru ţară, şi ceea ee ui
se cere a face, e atit de puţin
pe lingă sacrificiul pe care îl fa
ce soldaţii onstri îmbrăcaţi în u
niformă, încît îmi pare foăfte
hazliu d^ a insista că am făcut
şi noi vre-iui serviciu real. ,Ni
Juic nu e prea mult peutru ţară.
MULTilSTlCA:
Populaţia Rusiei Asiatice $i
Europene era mai înainte de
180,000,000. Dînd de fiecare' ekp
cite cinci bănicioare de griu pen
tru hrană şi săniînţă, am găsi
că în a de a r^gutno sr consumă
anual eîte 006,000,000 bănicioare
de griu.
Cea niai adîncă săpătură ce
s'a aflat pină acum în fundul a
pelor se crede a fi către Minda
nao, în oceanul pacific, care se
aice că are 32,088 de urme.
Sunt semne că creşterea pru
nilor în Columbia Kritanică va
deveni o industrie întinsă şi pro
fitabilă.
Pentru
«finte mo
nosfari Eo
i tuturor
w
Mai mulţi simpatizatori din-^activitate
Noua Zeclandă au trianis 1.010
lebede îngheţate ca contribuţie
'a fondul Belgienilor refugiaţi.
Căişorii 'de lemn eu carj se
joacă copii sunt lucraţi de mină
im întregime.
Mai înainte luna Iunie avea
numai douăzeci şi şase de zile.
I O mireasă din luna Iunie e
igeneroasfi şi iutei din fire.
O organizaţie anarchistă dîu
Saratov, Husia, a trecut un de
cret prin carc făcea ..proprie
tate a'comunităţii" toate femei
le de la virata de 17 pină la 32
de ani.
tK
i MAlIHOl MOTOR

prima data in istorie
ziua inipenului britanic s'a ce
lebrat in Statele Unite Iu ziua de
26 Maiu.
Fabricile de încălţămiufe din
Statele Unite au luat hotărîîya
le a elimina toate «elelalte ^uloi'i
de ghete afară' de cafeniu, ne
gru şi alb.
«1111,11 ii
O
1
A. V I- Z.
Societatea romină de ajutor şi
cultură ..Voluntarii Romîniei''
din Philadelphia. Pa., aduce la
cunoştinţa tuturor, că din cauza
congresului ,,Uniunei" şi
adună-•
rei „Ligei Naţionale Romine"
din Youngstown, Ohio, pe zilele
de 1—6 Iulie 1918, amînăm sfin-•
^irea drapelelor Sacietăţii roas
tre »e ziua de Duminecă, 14 Iu
lie 1918.
Rugăm a lua notă despre
această schimbart,
Comitetul.
40)
O N O A
Comitetul Naţional al Crucei
Roşie ilomină al damelor romîiic
de sul) auspiciul Societăţii ,,Al
bina" din New (îastle, Pa.V roa
işă pe toate surorii» membre a
lua parte la adunarea specială
care se va ţiuea 'Duminecă, 2'5
Iunie 1W8, la orelţ? 2 p. ni.
Fiind că din ordinul guvernu
lui suntem invitate a lua' parte
la această $edinţş# pentru ca .să
aranjăm cum sâ iliăm parte la
marea serbare împreună cu o
manifestare naţională pe siua de
4 Iulie 1918. Fără alte convocări
speciale, credem
7eă
wypomewmotKMCwamoi^^
III
toate surori­
le membre vor lua la euno^tiuţă
şi ae vor prezenta la timp.
.Pentru Comitetul damelor ro
mîne pentru Crucea Eoşie^ Rci
min&
de ^ub auspiciul Societăţii
„AHnna" din' New Caatle, ^a
1 '-V'-ij. '4
IKl
ÎMI
OLEVE OHIO, JOI, 20 IUNIE
warnom
PUNEŢI-I SE LUCREZE ÎN INDUSTRIA DE
AUTOMOBILE, CARE ESTE IN PROORES.
CÂŞTIGURI NARI! .. BOGĂŢIE NARE!
eqMPAHAŢI ACtraJB
i»ei«ru oâ neţi ti tulea l'ompanir! nrnlA' -.
A E S U E S
ion
1*011
ATI
ti» bHKln«MM, dar ea are aeuma in \%*ne, M)ch., o unire
fabrit*» de automobile, eu eeie mal bune innvlnl i)l nre
capacitate de a propice 150 de automobile pe ^t|. Idxperfii
eon*ldera ea eea mal bună dla lumea fntreajţft.
**te ultima voi bâ
AUTOMOBILUL HARROW
tu ookm
un ear de mare valoare, precum şi Ieftin aceMa ente reno
nul deee HABROl'N MOTORS CORPORATION are apllen
)lunea de la 1*00 din eel mal mari eomerelauţl de autu
i molill»* dia Statele Unite pentru 250,000 automobile. Iar in
Ht»ipul dla urmi a vtndut deja tot neeea ee poate produce
ta .* nni.
Vcnlţ.l şl ne vcifffi
la 190K ChalmerM Co. u plâtit dobindA peste 1000 proc.
AlUinillc Ford plrtte«c pe an -1800 prorh
t^rofitiil lui IfudNon C'w. pe an ewlc aproape MW proo.
91 InvcMtat in aetille Reo au plâtit in dobindă .... !«l5-7
ACtţîM AVEŢI OCAZIE A CI Ml'AllA AC'llllXILU
HARROVX.
muu
»crieţi pentru informaţii. Cu Mtimfii
E S E S S E 6
329)
Am onoare a acluee la cunoştinţa onor. public câ cu datul tic
10 Iunie 1918 mi-am mutat prăvâlia mea din 601 Broadway în
localul nou 204 HAYWOOD ST UE KT, lîngâ farmacia luiUa
miitou, vis-a-vis dc Morgan Hotel. (:i8—40)
Onor. public m'a aprcciat şi piua acum şi cred că mă va spri
jiui şi pe mai departe ca progresînd su pot lucra eu o mai mare
pentru binele şl înaintarea lîoporuhii nostru.
IN PRĂVĂLIA MEA SE AFLĂ DE VÎNZARE,
l'u asortiment marc dc (iramoofane şi plăci ronuiieşti, lievolvere.
Brice, Bricele, Lămpi electrice, OroloagQjnari şi mici, Panglici
(g) in treicolori cari se vînd cu un preţ foarte redus. Şerpare de
piele loarte bună. DIANA, cea mai bună medicină pentru răeea
lâ, durere de cap etc. Pe lingă acestea mai avem un asortiment.
toarte mare de Pipe. Preţul de la 25e pînă la $6.00. Tutungerii' ,u
Zacharicale. Ilîrtic de scriş alte muite articol pc cari le poţi
eumpâra din prăvâlia mea.
Sperez eă onor. public romi» îmi va da sprijinul şi va recu
noapte eă Romînnl dc lu Iîomîn se eiimpere, ce-i este de lipsă.
P. J.COSTEA
ncx^TOsojsK^^cKâwos^oeoROsoai^BKMonoa^KoacwoKononoaoncMi
MUZICA BATRÎNULUI CASSIAN BARTH
Onor. Societăţi, Cluburi şi Parochii im pot adresă
ou toată încrederea acestei vechi muzici.
Muzica e compusă din 14 persoane jşi se poate îm
părţi in două: o parte condusă de tatăl şi a doua de
fiul, care e tot atît de recunoscut. i
Adresaţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe adresat
v A S S I A N A
16? K. BOARDMAN STR., YOUNGSTOWN, OHia
PULTXM 4% LA BANI DEPUŞI ÎN XAN0A N0A8TRA.
HAIN «TESST,
DETROIT, MICH.
ALLUHOl, ONIO.
(3-6)
LA MOI SX VO&BKŞTX KOMXNSţTB.
ear* Si put«ţi «eoaU ori şi oiaâ.
R. W. MILLER, D. D. S., DENTIST
"Aflaţi întotdeauna. îndeplineşte ori ce lucru îh branşa
ceasta. Ohiog Bldg, Room 7-8, ALLIANCE, 0. ($X
Vlnzare de Haine
LA
IDSTIN STOIE
MAIN STREET, ALLIANCE, OHIO,
La noi găsiţAot felul de haine pentru femei. Bluie
4e mătase. Pentru fete şi copii avem tot felul de albituri
^deyară. Ne au sosit tot felul de pantaloni pentru bărbaţi,
La noi fiiiţt mai «ftin caori unde şi'snarfă bună
oauaă cUanoi este treoefre mare. Poftiţi şine vj
'•h
s
truc ţiu nea automobilelor ţi e\1v
i
'.c
Vi*
(3—6)
4t
r-
W
L.
*, i
k
1»#.
/y-

xml | txt