OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, June 22, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-06-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

N. B. Luaţi Streetcarul Irving
ton Ave.. Catonsville Car, Get
off at Hitlon Street Carroll Sta
tion.
în numele Societăţii „Dîmbo
viţau din Sparows Point, Pa.:
CO OPERATIVE LEAGUE
Telefonaţi North 2397. 1x6
110 SOUTH PINE STREET
REV. SOLOMON DUMA
Cottage Hotel, 302 S. Liberty Str.
Phones: Ohio 2221.Bell 1036-R.
ALLIANCE, OHIO.
REV. SIMEON MIHALŢXAN
preot
gr. or. romîn
3614 Elm St., Indiana Harbor, Ind
Phon®: 579-L-3.
REV. IULRT HOLDEţ
preot gr. or. rotfttn
P. O.
EEV. ELDB POP
4preot gr. or. romln
1112 Greenfield Sir., Farrell, Pa.
Bell Phone: 1635-W.
REV. M. GAVRILESCU
Prcot gr.
or.
731N. 4 Str., Piuladelphia, Pa.
Bell Phone: Market 1108-W.
(1—6)
THE PEOPLES ŞAVIN8S
& TRUST CO.
HAIN & EXCHANGE STR.
AKRON, OHIO.
CONSOLIDATED REALTY CO.,
341 E. Main Street, Alliance, 0.
Real Sstate şi Asigurări diferite.
4681/. w. Washington Str.,
Indianapolis, Ind. Phone Au
to. 11556 Circle 91.
NICK POPP, REPREZENTANT
7 MARKET STE., Tod House, YOTOGSTOWN, OHIO.
8 w a e n u e a a 8 o a i
STARK PHONE 4157 ORELE DE OFICIU:
BELL PHONE i 137-R. & â. p\nă 8 p. m. Duminica 9-1$+
OR. M. M. SCHWEINSBERGER, DENTIST

mmr
y
'tin tesA&. wa-» -, iv
P' •$
lfc& I
ft*f. ii
&$$
VIS DE PRIMAVARA
/*.•
Willis 11 JO A NOVICII.
pupa ee închise plicul mai pri
vi iniţia înduioşată In fot op ral'iii
sumă I oare şi pe urmă merse în cel
în odaia Măriei, sa varia dacii doar
nm, ori ha
Noaptea frumoasă era luni inul fi
de splendoarea lunci pline şi Li
nuţa putu sa observe faţa mica de
păpuşa, şi îminile suprapuse în for
mă de rugăciune ale copilei care
ulurmea. Probalnl ca adormise înda
tă ce şi-a rostit rugăciunea. Să a
propie şi sa pleca asupra Martei. O
săruta delicat, aşa cum numai ma
mele îsi stiu săruta copii, eînd dorm
In leagăn, ştiind că somnul le este
eu mult mai adîne decît s'i poată
deştepia.
Mart» nu s'a nyşcat, Buzele ei
rumene şi'fragede zimbeau şi du
pă aceea. Iar Linuţa a ieşit tot aşa
d»1 încet din odaie peeum intrase.
vftosită în odaia sa, s'a plecat asupra
ferestrii deschise şi înspirînd a ie
rul răcoros al nopţii tîrzii de- pri
mâvară şi
Mtamruid
IV.
în dimineaţa zilei în care facto
rul postai 'i-a adus scrisoarea Li
ntiţei, Emil a rămas teribil de su
pa rat.
Să fi* afurisită
Fata aceasta, a cărei gusturi de
licate să împreunaseră cu ştiinţa şi
eu o modestie şi mai mare, totdeau
na '1 sfătuia de aşa ca şi eînd "i-ar
fi cetit gîndurile. S'a întâmplat.,
eîte-odată, că Emil*— care nu era
om simţitor săruta eu ochii urne
ai inîiniJe albe şi moi ale Tarei sale
Lintiţa. Nu odată ar fi fost în sta
re să i cadă în genunchi şi să i joa
se
dragoste şi credinţă pentru veei
nieie, dacă dînsa nu 'l-ar fi luat
aşa de cu frumosul peste umăr.
Vezi-'ţi de treabă copile!
PENTRU PAINE
,'
v
«*•.
jţeeria siel"-
lor îşi zise:
Aşa-i, eum 'i-am scris lui Te
rnii. Maria e eopila uea mai dră
guţă- din lumea întreaga. Iar ria
torinţa noastră a tuturora, e să în
grijim ca acel surîs dulce să nu dis
pară nicicînd de pe-buzele ei tran
dafirii.
treaba
asta!
De acum am isprăvit cu liniştea.
Tu ce nădejdi mari mă pregătisem
şi cît de fericit eram la gîndul că
pot petrece cîteva zile senine în
tre aceia pe care 'i iubesc. Acum
s'a ivit o străină între noi şi petre
cerile noastre dulci, nevinovate, vor
dispare cum au dispărut zilele de
Aranjuez.
Să eugta «wspinînd la zilele pli
ne de dulce poezie a primăverilor
trecute. La»sările în cari să preum
bla. pînă tîrziu cu Linuţa, care as
culta atîta de atentă la planurile
lui de artist. Cit pentru Linuţa, ea,
după dreptate, ar fi meritat să fie
părtaşe tuturor laudelor ce 'i s'au
adus
şi renumelui ce şi '1-a eîştigat.
pentru că el nici odată nu s'a apu
cat să creieze ceva de seamă, pînă
eînd au UttcuUU, planul lui cu Li
nuţa.
Ce? Voieşti să nenoroceşti pe fe-vtoate dragostile lui de pînă aci. S'a
Meia aceea frumoasă, pentru care îndrăgostit de nou. Ba ce e mai rău:
mi-ai spus că ai fi gata să mori în s'a îndrăgostit de moarte, aerio».
fiecare clipă
Drept ai Linuţă. Aşa e! Dar,
erede-mă că dacă aş fi omul acela cea rea, Marta începu Linuţa
care voiese să fiu, imediat m"aş în-,dă "i mîna şi fiţi prieteni buni.
drăgosti de tine. Aşa însă te ador] Supusă ca naintea unei mame,
numai ca pe un înger dulce şi păzi- Marta şi-a întins mîna şi de îndată
'i-s a aprins faţa. Simţia că şi-a
-7- Ce nu'ţi trece prin miute? Nu uitat de mult zimp ziariul şi acum
ai tu destui îngeri păzitori prin o- avea do nou ceva ce să scrie întrîn
raşele mari, în cari locuieşti aşav sul.
ir U V E A.
De: ff. SIENKIEWICZ.
(Urmare)
In tintfPiil acestor puţine cuvinte,
Marişia, care de curiozitate se apro
piase de tatăl său, se înroşia tot mai
mult. Cu toate acestea, la ultima
întrebare a marinarului, ea ridică
spre el ochii fricoşi şi întră în vor
ba nesfielnieă şi cu grlas înalt, cum
vorhese ţărancele de obieeiu:
Suntem din provincia Pasen.
Marinarul, încurcat, ţinu cîteva
minute ochii aţintiţi asupra bare
lor, care împrejmuiau grilajul co
răbiei apoi privirea sa căzu pe aeel
cap blond de copilă şi o nespusă
turburare îi tremură pe faţa a.spră.
Şi eu cunosc limba poloneza,
zise el grav şi solemn. Mă numesc
Kaţiuba. Odinioară locuiam
Danţig şi eram compatriotul vos
tru ... Au trecut ani de atunei.
Acum
patria
mea
repede fupja
v
y
ji*
răspundea dînsa totdeauna.
Cîte cliff e dulci, neuitate, cite ne
cenle sincere nu nu avuî ei amîndoi
cu domnul PăiWarin în sările de
primăvară? Şi acum, pe neobser
vate sa mestecai la mijloc cuconiţa1
aceea străină, care, cine ştie ce com
plimentc aşi captă dela el ca dela.
un liner binecrescut. Emil nu era
om rău. Cu toate acestea ar fi dorii
ca noul oaspe al familiei Păenra
rin să fie mai bucuros ori unde,
chiar şi în Tuiului pămîntului, ori
în fundul iadului, numai acolo un
de este, să nu fie!
llotărît că nu o euaimtaa. îi nuti
rămăsese numai o amintire palidă
despre mama ei, mătuşa Ana, care
dădea eini mari, la cari invita şi
pe artiştii începători. Sările pe cari
era silit să le petreacă la aceste ci
lii, 'i s'au părut totdeauna nemai
pomenit de proaste. Şi nu a uitat
nici astăzi o cină dintr'o .Toi seara,
eînd a fost silit să stea între două
zeci dame grase, între cari rătăcise.
Vorbeau lespre servitori şi servi-»
toare eînd a întrat dînsul. Dar în
dată după aceea au schimbat firul
vorbei la lucruri pe cari nu le pri
cepeau. Dînsul s'a ferit totdeauna
dinaintea (linselor pentru-eă nu pu
tea fi aşa de comod, peeum voia din
sul să fie peste tot locul. De aceea
făcuse un jurămint sfînt că, nicio
dată nu'va mai merge la cinele pe
care le dă mătuşe-sa Ana. Dînsul îi
zicea mătuşă, dar nu era nici un fel
de rudenie cu dînsa ci numai cu fa
milia Păcurariu. Mă tuşă-sa Ana s'a
supărat mult că dînsul nu dă nici o
atenţiune invitărilor ei şi de aci
sau rupt ori cft legături între dîn
şii. Auzise.doar dela familia Păcu
rariu despre moartea dînsei.
Cu toate acestea, fiindcă dorea
foarte mult aierul curat dela ţară,
a pachetat şi a plecat. Chiar şi pe
drum nu s'a cugetat la alta, decît
la străina din casă şi nu odată şi-a
Ce păcat, că e o străină la ca
să. Am fi petrecut admirabil. ...
Dacă ar fi fost să se ridice o sta*
tuie egoismului, atunci de sigur ea
acea statuie ar fi trebuit să fie lu
crată după chipul lui Emil. Cu toa
te acestea eînd a sosit Ia gară şi-a
făcut voie bună şi faţă veselă, ui
tîndu-se după automobilul Păeu
răreştilor care "1 aştepta. Dînsul
ştia că prin o faţă posomorita, ar
cauza durere chiar şi şoferului.
In fine a sosit. Cînd a întrat în
salon a aflat numai pe Linuţa şi
pe domnul Păcurariu. Unchiul său
i-a strîns mult timp mîna şi după
obiceiul său 'I-a întrebat îndată da
că e sănătos? Linuţa şi-a întins
fruntea spre sărutare zimbind şi
îndată şi-a întors privirea spre pi
an. Căuta cu ochii pe cineva.
—r Doamne! Vedeţi cum A fu
git Aşteptaţi că am să o aduc
îndată!
Emil era să'i spună sa nu mai în
cerce şi totuşi nu a îndrăznit să zică
nimica
în clipa următoare vara, sa *ra
îndărăt, aducînd de mină păpnşiea
blondă. Privind numai apropierea
acestei minuni. Emil, si-a uitat de
Cel puţin aşa cugeta dînsul.
Aceasta este copila noastră
un plîns. De^tunei, totdeauna cînd
vedea pe Lorenţo şi Marişia pe
punte* îi saluta eu un surîs priete
jios. Acest surîs era pentru cei doi
Polonezi o foarte mare întîrire.
Nu se mai simţeau părăsiţi în mij
locul acelui furnicar d(* lume, căci
vedeau un chip prietenos, ca?e-i
întărea în nădejde iar pe de altă
parte călătoria era acum pe sfîr
şite. după cum le spusese Kaţiuba.
1n dimineaţa zilei a doua, la
suirea lor pe punte fură isbiţi de
vederea unui obiect curios: un bu
toi mare. colorat în roşu, care plu
tia încoace şi încolo, legănat de
mişcarea apelor. Apoi, eum *je apro
piase corabia cîtva, apăru altul în
depărtare şi mai departe al treilea
şi chiar al patrulea. O ceaţa blîndă,
luminoasa şi străvezie îmbrăca apa
şi aerul marea abia se'ncreţia şi
departe, departe, cîteva pînze al
biau la orizont. Stoluri de paseri
albe cu aripele negre închise ca
un
e Germania.
marinul apuca
pţq ţwm w 9ui
de
îuiitf din eapfte, tutore spatele şi
fi o
m&, Iu.
nu eîntee ee parea mai mult
r'
ÎÎT'
nor dps. fîlfîiau în jurul coră-
biei cu uri cor de fl^erături şi ur
lete, Pe pante era o în&ufleţire şi
o mişcare neobicinuita de viagM
unii marinari îmbrăcaseră bainelt
de gală, alţii lustruiau ciucurii şi
bşrele de alamă, iar alţii spălau
puQtea. Pe catargul principal se
maefitoH un drapf) aţtulişuH
mai mare lovia pupa, Călătorii în­
ţf
La masa an tăcut amîndoi. Faţa
Martei ardea ca şi cînd ar fi înbo
bocit pe dînsa trandafiri de foc. E
mii îi căuta mereu privirea. Cit iar
şi un orb ar fi fost în staţstefjă
tiu că pînă unde ţiu ajuns.
(Va urma).
I N V I A E
Societatea romi nu de ajutor şi
cultură „Dîmboviţa'' din Spa
rows Point, M. D., are onoarea. a
învila pe toate surorile Societăţi,
duhuri şi Parochii, precum şi pe
toţi fraţii lîomîni din loc şi jur
a lua parte la petrecerea care se
va aranja în ziua de 29 Iunie a.
tv, la orele 12,30 a, «L. în Benkert
Park.
Muzica d-lui Petru Laien din
•Philadelphia, Pa., va distra ono
ratul public «asistent cu cele mai
frumoase arii de dana şi cînteee
naţionale.
Preţul de intrare: Domnu 35
Damele 2*5 cenţi. .x
Bufetul va fi asociat cu cele
mai gustoase me«eluri şi băuturi
răcorit oare
Snprasolviri se primesc cu rfîa
re mulţumită şi se vor enita pe
cale ziaristică.
Venitul 'curat al fte$8t.ei pe
treceri este destiant pentftt spo
rirea fondului Societăţii.
Dansul va dufa pinâ la orele
12 din noapte.
In speranţă că toţi "fraţii ro
mîni şi membrii, cît şi străinii ne
vor da tot sprijinul d-lor, pînă
la reyedere am rămas salntîudu
vă cu dragare adevărat- frăţea
scă
Nicolae Opriş. preşedinte.
Nicolae S. Bugner, secret, script.
41)
-J»"" ,J
U V A
•Societatea romînă-dc ajutor şi
.cultură „Drapelul Romîn" din
Struthers, Ohio, are onoarea a
invita pe această cale pe toate
surorile Societăţi, Cluburi şi Pa
rochii, precum şi pc toţi fraţii
Rom în 1 din loc şi jnr a lua parte
la petrecerea împreunată cu
dans, care va avea loc în seara
zilei de 22 Iunie (Sîmbăta Rusa
liilor), în hain Societăţii din 2')
Liberty Street.
începutul la orele 7 seara., fi
va dura pînă
ia
orele 12-
Preţul- de intrare:
din
noapte.
O muzică din cele mai bune va
distra onoratul public cu cele
mai frumoase arii de dans *gi
cîntece naţionale.
Snprasolviri se primesc cu ma
re mulţumită şi se vor cuita pe
cale ziaristică.'
1
Barul va fi asortat cu*"cele mai
gustoase mezeluri fi băuturi re
coritoare.
Domnii
50
cenţi, Damele gratis.
Venitul curat al acestei, petre
ceri este destinat pentru fondul
de bolnavi al Societăţii noastre.
în speranţă că onoratul public
din loc şi jur ne va da. tot spci
jinul d-lor posibil, pînă la reve
dere vâ salutăm cu dragoste a
devărat frăţească:
Comitetul aranjator.
4»—10).
0
grămădiţi pe punte, erau veseli ea
în apropierea sfîrşitului călătoriei
lungi şi periculoase, unii îşi adu
seseră pînă şi sacii şi giamantanele,
le grupau jji le legau ca să facă un
singur pachet.
La vederea acestei mişcări, Ma
rişia înţelese că pămîntul după
care suspinase atît trebuia să fie
la o mică depărtare şi-i şopti şi
tatălui o undă de pace se pogoră
în inim&le lor. La răsărit apăruse
insula Saridy Hok şi^ndată alta
bogată în palate mîndre, cărora
ceaţa ee părea că se îngroaşă mai
ţare le dădeau un contur vag. Acea
stă apariţiune fu salutată de emi
granţi într'un cor sărbătoresc de
exclamaţiuni toate mîinile se în
tinseră spre aeeastă insulă bine
euvîntată şi maşina corăbiei scoase
un fulerat prelungt şi ascuţit, ca
şi cum ar fi lust parte la bucuria
generală.. I
Cura se numeşte acest I06Î —ţ
întrebă Lorenţo
New York răspunse Kaţiuba"
de la spatele lui.
N
Vaaul *lerg» tăind cu prora va
tyrii* aejfwtii şi cu cît se apcopia
de tike#, jpmti ceaţă apărură eu
mai ^wurip casele din apr(v
§K89Ş^furjl# şi vinile eo
Stjclctntea romînil de ajutor şi
Cultură ..VoluntaHi Ronvîniei''
din Philadelphia. Pa., aduce la
cunoştinţa tuturor, că dfti cauza
congresului „Uniunei" şi adună
rei ^.Ligei Naţionale Romîne"
din Youngstown, Ohio, pe 2ilele
de 1—6 Iulie 1918, amînăm sfin
ţirea drapelelor Sacietăţii noas
tre pe ziua de Duminfccă^ l* Iu
lie 1918.
Rugăm a se lua
aceasta schimbare.
1
notădespre
Comitetul.
(38-i0ţ—''ti
BANI DE ÎMPRUMUTAT.
3 -percente, Bani cu 3 percente.
Dacă două familii locuire una
lîngă alta de 10 am. Una are casa
sa proprie iar ceea 1 'altă plăteşte
roirt. Cînd populaţia creşte, valoa
rea casei se tiidieă, tot odată şi ren
tul creşte. Noi te împrumutăm pe
timp îndelungat numai cu II la su
tă pentru a-ţi cumpăra sau a face
casă ori a plăti datoriile cari le
aveţi. în caz de boală noi suspen
dăm plătirea D-tale pe'12 luni. Vi
no în persoaliă sa vă explicăm mai
bine. (30—41)
410 NATIONAL HANK IILDG.
("ANTON, OHIO.
Tar informaţii în romîneşte le
căpătaţi de la D-nii Vasile Cristea
şi V. Nimereală, i921-*8th Str., N.
fî., Canton, O.
DR. A. LAPPNER
MIJDIC DIN ROMÎN1A
281 Farnsworth, colţ cu Ilastinps
DETROIT, MICH.
Zilnic de la 9 dimineaţa pînă la 9
seara. Duminica 9—12 prînzul.
FRAŢII BOERIU
BUCERIE ŞI OROGERIE
SOMtNEASOA.
WARREN, 0. 1x6
Freol
or. Somlft
CANTON,
U47-7th
Telefoat: BeU 1306.
R*v. OOUq|L FOLTUTrif
preot mi or. romîn
396 K. BaoeMjlT., lingi biserici
DETBOgfeiMICHIQAN
T»w»i|lbrin« sM8.
mew.
Preot-i*. eat
B. 402, Gary, In4.
$04*N. B'ackford Str.
Indianapolis, Ind.
REV. ALEX. ŞERB AN
preot romîn greco-catolic.
romîn
şurilor marilor ateliere, din care
şerpuiau nori frroşi de fum la
poalele oraşului, mii de drapele fe
lurit colorate f32fîiaii în vîrfurile
catargurilor de "la corăbii, cari se
ridicau în port +ea o pădure, plu
tiau uşor |»rin mişcarea fluxului,
cum widuleasţ^ |atr'o livede rlorile
smălţate în niii de culori sub zefi
rul primăvărat|g. Şi cu cît vasul
se apropia mai mult de ţărm, cu
atît oraşul apărşa în toată măreţia
frumuseţii sale,'pe fondul mării.
Atunci sufletul Văirînului ţăran
ie nemărginiţă,
ită. Gîfînd, cu
cu gura d^schi
privelişte fără
*pw ae $u?
se uplu de o
de o mirare
capul descoperi
să, contempla
să scoată un
toarse către co
'•wt Marişia!
r— Ce vrei, Jţităţ.,.
Vezi, acum?
se vedeau lim-|parcului, el
pede profilurile turnurilor ţi po-
:t*
-~^r Da,- văd?
v
nu te ^ej^d^nirarea
t-~ Oh, da, dc mult!
Dar mai mult* încă de«ît mira.
.rea, sufletiil li|||%renţo era co
prins de o d.^j|ţiă arzătoare şi
cînd ochiul jjttiwse. sa deose
bească cfle diii ţărmuri verzi
ee se Citind
şi mai în fu
iriie oraşului
tbufermaaw
4" oVi,
DEPUNEŢI BANII D-TRA
în o bancă puternici. 4% ss cU
la baoi depăşi. Gapit&lol nostra
peste $4,000,000.00.
mmmmmmmmmmM?,
Inoap# o depunerii ipra pâttraw
la
THS fOSJBSt CITY 8AW^i
AND TRUST CO.
CORN W. 25th STR & DBT
ROIT AVM, CLKYKLAND, O.
Capital Iţsăno,000.00
Surplus şi profituri *''$275,000.00
Resurse peste $4,500,000.00
Fondaţi
la
1890.
U wrlMşt» ItolMfUr
(1—5)
Adresaţi-vă
la not
(Ho, 5).
0OOOOOOOOOCXXXDOOOOCXXXXXX)
Oamenii noştri
de afaceri,
A.
J.
LUPXA.
1
womsm
730 Clark Str. Kartina Feifjr, Q.
FRAŢII COSMA, 3501 Peana.
Ave., Indiana Harbor, Ind*
Vînzare de bilete de vapoară.
Trimitere de bani în patrift şi ori
ee afaceri. Adresaţi-vă #ţt toată
încrederea.
WOU, NOU ŞI IARA NOU!
Un nou comerciant Romîn, ca
a deschis un local cu tot felul
de băuturi răcoritoare. Sală de
Biliarde, Restaurant. Dăm tot fe
lul de infovmaţiuni. Vorbim mai
multe limbi. £c află la gara tre
nului, în faţa depoului de, Street
car. Este renumitul şi bine cuno
scutul tinăr
£chim Cînd ea, 739
E. Main, Alliance, Ohio.
IOAN SISSEA. Ţot felul
de băutrui răcoritoare. Ţi
gări şi ţigarete. Locul de în
tîlnire al romîAilor din Allian
ce şi Sebring, Ohio. 1300
B. Summit Str., Alliance, O. Pho
ne: U. S. 2218. (5)
OOCXXXDOOOOOOOOOOOGOCXXDOOC
Dumnezeu fie^. lăudat
in ^ciî Dacă mi-e dă o bucată
de pămînt pe acest ţărm, voi ră^godriieului,
mine lîngă oraş astfel în vre
mea bîlcmlui voi putea gă aduc
aici viţeaua şi porcul să le viad
uşor. Poporul, pe cît se pare, în
aceste locuri nu e sgîrcit din
co-ntră, e in a i bog^t-'Ca nisipul
mării/ şi eu, care am fost un u
mil ţăran în Polonia, voi deveni
în America un domn -bogat....
înaintea ochilor săi^ vestitul
parc naţional se, desfăşura în
toata întinderea şi splendoarea
sa. La vederea copacilor grupaţi
în tufişuri şi ţinuţi cu grijă, ini
ma ţăranului sMta de bucurie.'
Oh, murmură el v^iu
inghenunchia înaintea comisaru
lui şi-l voiu ruga mult şă-mi dca
două jugere din această pădureţ
iVoiu fii cuviincios eu».el, voi în
trebuinţa cuvinte frumoase. (Pen
tru eă dacă s'a orînduit «ă-mi
dea în ordine şi-. îp, bmikă itave,
Voiu trimite dimineaţa de, eu
vreme în oraş^să vinză lemrw...
Ob, 'Dumnezeu fie lăudat 4n
ei Văii că au 'a iofeîiîfc Htame
VZîmbea acum şi
Iul unei
ră să poată
învîrtţa în mtofâ
jM
fi «oeia
tot
oraşal
Advocat, ^îo-
tar Public. Isprăveşte ori ce
aete judiciare. Procese de despă
gubire în caz de primejdie şi ca
zuri criminale. Vindere de case
şi farme. îndeplineşte ori ce afa
ceri.
I ——iqiiijUţ
AUGUSTUS SISSBA. A*
lă de biliarde. Cuglărie
Ame
ricană. Tot felul de băuturi
răcoritoare. Trimiteri de ban.
tindere de Bilete de Tapoarl.
139 Nortfe Street, Newark, 0.
fotttniri 4L
a« primesc ziarul din
».».«•
rmti
tala, da fia oara adresă.
Adresa reafea a fon
Adresa iotă este
Ifomala
Vjw ce om sărman 1 :"J)
iW
yai! ee om sărman v-•
feitreag^-ta avere,
K-o căciulă şi-nn SulratC
«Se ^îndea oare să-1 cînte lui
Iasko al ei, cînd sărac şi cu lia4
nele-i sfâşiate, ar voi să vină lft
ea sortită să se facă ÎStăpîna u
nei meşii bogate?...
OBASUL (LEVCLRND. v
BIROUL 6E IMIGRARE AL ORAŞULUI
Dao| na vorbo#& bine engloioşto fi §A oova năoasnri
ori lipa& do inform&ţiuni fi flffttaxi despro court, intrare
în Incrn, accidente indnst^ale, ai ceva năcaz cn stăpînh
casei, încetăţenire, fcolile do seara, agenţi, plată, ori cu
alte năcazuri, mergi la: (144&)
s
DE IMIGRARE AL ORAŞULUI.
vorbi pentru tine. Iţi vor ajuta. Ei vorbesc
toate limbile, ţi ei nn îţi cer nici o plată. (Adv.)
!!O»WC5lOK0K0K0H03«C^)«C^»0»0î5O^18K)llt0«0IOC»0»K)^i«0H0»'
O OCAZIUNE BUNĂ
de a-ţi investa banii în a cumpăra loturi la New McDonald, Ohio."
Nu pierdeţi ocazia buna dacă voiţi să deveniţi independenţi cu
un viitor strălucit. Aduceţi-vă aminte de oraşul Gary? Şi ce
«astăzi? Adresaţi-vă eu toatii încrederea Ia: (5)
HO»CWO^I^HOttOHCarD«O^J^OaO)K035C«(03e»0»0»C»BO*OKOWOMO«0«
INCUNOSTINTARE^
Mei eari n« primesc ţiarul sunţ rugaţi a sorit ea «mii
la tatrablril» mai jos notata
Ain»înl«traţU «ianilni „AWatlCŞ1», GbmfyM, i."
ttUS .• «,# Ill sluj
,1
e« adrea» d« şub No. Strada
jr o «i e««•»*#!
Ca să nu avem neplăceri, rugăm edată pa ţgft £bonin|Ş
a conforma celor scris» mai sus.
FXKTRU SCHIMBAREA ADRESEI.
v
filtre acestea, dela serviciul sa
nitat' se despărţi o barca cu n^a^
mulţi'Oameni, cari puţin după a
eeia, săriră pc punte strlgînd şi
gesţiculînd işcepură o Şungă
conversaţie cu căpitanuL îndată'
după acâea, o ,a doua barcă se
ttfjşpă del^ ţărmurile oraşului ^i
revărsă p^ punte o droae de uce
nici dc hdteî, de agenţi scbiinhă
tori de Bani, de agenţi de căi fe
rat^, d,e lăuze, cari Străbăteau
corabia în toate direcţiunile,
Statal •*.*«»«r*••m«
lan|ţ\
Oraşal fi strada daci este in artea de Sait, Sputh, Nort9
•an West este a se aerie corect in englezeşte, ca se putem trimit#
ziarul firi întîrziere. Mulţi ne scriu strada fără să tminteaael «9
•ate in partea de East, West, North sau South, fi poşta, neputtaf
•libera ziartfl, ne faea cunoscut ca se oprim ziarul, fiind că de uoaS
ori ne a,vizează fi a treia oară ne trimite ziarul îndtrât, fi avem se
plătim de fie care ziar an cant. Ziare în felul acesta ne vin zilnlf
eîte 10—-15, pentru cari noi trebue se plătim parale.
.... oer prin aceasta schimbarea
mole do la ziar, pmtru oaca ji o^pjji în mărci pdf
tala. da fia oare adraai.
p'.
»•. »n *C'
•fşttp-ffţpjflj r»» »»».«»» •«.#,•••!
ac
4
certau şi vorpeaj] cu un sgomot
de nedescrls. Pretutindeni era o
n^işcare, o îhcrucişax^ de cuvin-
Loi^enţ^ ţi $fcrişta
a^. nemişcaţi ^eş,tiip4 c« sâ fa
puterjşa unui v^s.
le vani. fft 4^|zt#r
o I I
Atît strada clţ şi orţful este a se scrie corect în englezeşte.
Acest aviz după ce o umplut în bună regulă, sa trimită pa fţdţ
rasa următoare:
aOHDU „AtfZ&IOA"
HOB OBTBOI* AVB., CLEVELAND, 0.
Cererile de schimbare la adreef cari nu vor li înaoţîte^de ^za
seţiimbărai, nu za Vor lua In considerare.
ADMINISTRAŢIA.
GARANTEZ PENTRU ORI CE IjUCKU (4-5)
V. B. COS. MAIN AND A&CH STR, ALLIANCB, OHip.
tr'un cîntec pc ^are la Lipinsk,
logodnica obicinuia să-l etnie lo-
sarcină «41 lucrul
nu-1 pungăşeaseă
Cum sfoară albinele din stup,
tot aşa şi acea ga uiţi me multico
loră 'se împinse spre puntioară,
re
din vas da-pe uscat. Tre.cu
înainte călătorii din ejasa îfl
tîi^ apoi cei din a doua cei' din
unmă fură emigranţii, aplecaţi
sij.b^eutatea povertlor şi baga
jelor. Cînd după c^ fuseseră căl
caţi şi aruncâţi, in orice parte/
T^ojwiHo fi Marişia ajunseră lin
gă eşire, găsiră aci pe marinarul
Kaţiuba, care Atrinse gtatemic
mina bătrînuUii Ugrenţo^n chip
de sahit.
-T- Adu, irate îi- «isc
jDş«Hi*zeu noroc şj ţie
ef^Ha oae#1
N.'
VJ
7
k i
cm
•*anal
1"
Sabsorierea.
jLeaiţ avte dapă ea e umplut in bonă regulă, za tai* &!zjHI
trimite pe adreaa următoare: v
Xaclamă „AMXItlOA"
im Detroit Ave., CUralaBd,
To^ aed caii îfi jKhimbă adresa la siar, pentru a le putea faoe
a se Conforma îndrumărei da mai iot
al loc, (sau aboneatvl)
$
0
V:r"i
•^4
^•i

&'<
0
-4
Ji
i-
... »*4 4|
•w
41 V»
acesta «a şă
cineva şl in
schimbul micii strîasnriLor6a
ij/6 luase de acasă, îrsaduse p^trp
zeqi şi şeapte dolari. Vasul mdf-"
gea mereu plutind îrr mijlocul u
ţ}ui cortegju de bărci pescăreşti
de diferite forme», şi măripii a
cum se zăreau uu numai casele
ci ^i oanienii st^rînşi pe ţărm. "In
sfîrşit ajunse lîngă coastă, se as
YÎrli într'un'Strimt ancoraj ş\ ră-'
mase nemişcat.'Călătoria se
şise.
A
V
4
.^1
fV
vV
1
»'V
4'
r?
-n/
ir*-#%
Ş»,-
.^!K]
*N Vi "ÎI
(Va
.v 3
V

xml | txt