OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 02, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1013 Moravia St., New Castle, Pi
Phone: Bell 1485-M.
I. Vice-preş. general.
3501 Penna. Ave.
Indiana Harbor InC
U Vice
-Preşedinte general.
P. O. ÎÎ. 562, East Pittsburg, Pa.
731 8. Liberty Str., Allialtde, 0
Phone: Hell 473-Y Stark 5?33
201 Greater Str., Ft. Wayne, fnd.
P. 0. B. 888, E. Youngstown, 0-
707 Mam Sir., Marlins Farry, &
1900 Penn PI., N. E. Canton, 0.
PETRU D. PELEJAN
E O. B. 438, Ellwood Ctt& Fa,
316 W. 44 Str., New York, N. T.
s*r.v Martins Fewy. O.
520 West Washington Str.
.-•INDIANAPOLIS* INţ*.
Old Phone: Main 290%
oooooooooooo5ooc)ooocoooooc
REV. SOLOMON DUMA
OBTROlî, MICHIGAN
Telefon: Bridge 5548.
&KV. TEOPIL PO^OVIOI
Pppftt ffT Aaf
Cottage Hotel, .002* S. J"ibert.y Str.
Piloses OliU) 2221. .-Bell 1036-R?
Phone: 579-L-3.
REV. ALEX. ŞERBAN
preot romîn p^reeo-eatolic.
i 1.2 Greenfield StiFarrell, PŞ.
Bell Phone: 1635-W.
Telefonaţi North 2397. 1x6
AND TRUST OO.
Bell Phone: Market 1108-W,"
(1—5)
FURNISORUL CASELOR FERICITE^ 1
247 EAST MAIN STREET ALLIANCE, OHIO.
ni^n i»n/|»r mVfrfu i n
A I E S O E S O E
BECK & HURLEY
v BECK &. HURLEY
8 SO. CAPITAL AVE.INDIANAPOLIS, tiO).
Main 1094. New 94. (1)
IT0B DETROIT AVE* GLţVELANP, 0^
ibfre la

s
RWATIT
:»*•$'
ty
\4%
VIS DE PRIMAVARA
,- I
Pav£&tirr.
Pe: WTJWS E. V. 10AN0VJCL
7
'(Urmare).
lata îşi zicea el fata asta
JVOÎnieă, pe care ou o credeam aşa
de sus şi neatingihilă ca nici nu am
îndrăznit sa o iubesc, iubeşte şi fini
sa şi încă ce este mai rău, iubeşte
pe cineva, dela cine nu poate aştep
ta să o iubească.
Nu îndrăznea să vatăme sufk
tu! acesta mare, resignat şi totuşi
atît de mîndnî. Şi nu îndrăznea sâ
o vatăme nici prin aceea el în
,j*uşi, în internul lui, sa cugete asu
pra persoanei nemulţumitoare, care
na 'i împărtăşeşte iubirea. Simţea
eă ori ce cuvin* al lui ar fi o vătă
mare pentru dînsa. Ea sa ruşina de
slăbiciune iar pe de alta parte 'i
sălta inima de bucurie că Emil, nu
observat secretul păzit etl «tfta
sfinţenie de dînsaT"^
Mîine plec începu Linuţa
după o pausă scurtă şi înainte de
plecare te rojr de nou: dacă ţi-am
fast plăcută cîndva, dacă ai ţinut
la mine, la cinstea şi la prietenia
alea, atunci fă pe copila aceea fe
ricită. Atfta de fericită ca nimenea
'n lume. Căci nime 'n lume nu vred
niceşte mai nftilt fericirea p^ cum
o vrednieeşte dînsa. Dacă crezi des
pre dînsa că este copilă, fie! Bar
gîndeşte-te cît este de nobilă şi de
gingaşă. Dacă chiaf^nu ar merge
toate strună în casă, gîndeşte-te că
ea cu micile gingaşii ale ei, e cea
mai amabilă fiinţă de sub soare. Şi
dacă toate acestea nu ar fi de a
juns, atunci gîndeşte-te, că datorin
ţa ta supremă e, să o faci fericită
cu ori ce preţ. Chiar şi cu preţul fe
ricirii tale proprii.
Emil a privi lung apoi începu:
—t. Jur naintea lui Dumnezeu,
pe eterna amintire a acestei sări,
că voi suferi singur şi femeia mea
va fi aşa de fericită, pe cît de nefe
ricit sunt eu în clipa aceasta.
Copil rău crezi că asta tot
aşa va merge? O să vă cuminţiţi şi
voi. Mart a încă va deveni odată bu
nică eu părul cărunt. înzadar ţi să
împotriveşte vanitatea acestui gînd
Şi atunci vei vedea cum bunica
Marta are să înveţe pe nevestele
tinere şi nepricepute în ale bucă
tăriei şi ee sfaturi are să le dea.
Tar noi ne vom alătura sobei şi vom
povesti de nebuniile din tinereţe,
pe cad odinioară te numeai pa
siuni.
Şi-au dat mina zimbind şi dorin
du-şi „noapte bună." Ochii Linu
ţei îtisă luceau aşa de ciudat. Să
părea că tremură în ei ,roua unei
lacrimi. Ardeau...
Rămas singur, Emil-, îşi repetă
în gînd promisiunea pe care, nki
odată, nici în cele mai grele încer
cări ale vieţii nu a mai călcat o. îşi
repetă promisiunea de a abziee de
fericirea sa proprie, dar aci n'a
mai răzbit. A căzut sub povara
greutăţii ea capul pe masă, mur
tnurînd:
N u e s e e a a a e i
mejdioasă şi nereparabiiă, ca gre
şala unei hijmi tinere, făra^rspe
rinţă...
VITT.
tncepînd ea ziua următoare, Mar
ta, a devenit de nou copilă veselă şi
fericită. Ca *n zilele fetiei. N'a
mai văzut cute pe fruntea lată a lui
Emil. Şi ochii lui să opreau asupra
ei toi dea una cu gingăşie, drăgosto-
PENTRU PAINE
N U V E A
1
Be:
It. SIENKIEWICZ.
(Urmare)
Jtealungul drumului întîlniau că
ruţe mindre ee se îndreptau spre
port oamenii eşiau din casele lor
şi so grăbiau la oenpaţiiinile obici
nuite pretutindeni fierbea mişca
rea şi viaţa. Din poarta unui palat
apăru un domn vînjos, în vîrstă.
eu barba şi părul "cărunt, urmat la
O! mică distanţă de un tînăr. Privi
eu băgare de seamă pe batrîn^i pe
fată în prăpăditele lor haine ţără
neşti şi o umbră de mirare şi groază
îi trecu peste faţă îi ţinti a doua
oară cu o atenţiune mai mare
zîmbi.
A găsi întrnri oraş male ca New
Yerk-iil o faţă omenească, care să le
surîdă, era pentru cei doi nenoro
ciţi un vis, o mirîune, ceva, eare tre
bue însemnat bine. P« cînd bătrî
nul domn se apropia, întrebă eu cel
mii MiMi nâl|li)Afb
««da wifafa
rlnlnreţifi îşi âîm
şi.... Şi Marta, căreia îi era lipsă
de iubire, cum îi o lipsă floarei de
rouă, ca, care nu ştia trăi ffttfă dez
mierdări, zicea în sine:
Vezi, a fost de ajuns să vina
Iiinuţii la noi şi de loc s'au schim
bat toate. Ce cuminte e Linuţa? E
mil nu să nuii supără de loc. ('îl e
de curios şi ce drăgostos mai esteî
Cîte odată să gîndea în sine:
Dar*mi să pare că nici aeutti
nu merg toate în bună regulă în
gospodăria noastră
Emil însă era mulţumit şt ei
numai atîta îi trebuia. Fugea ifrt
tînd dealungul odăilor şi faeind tot
soiul de pozne. Adevărat, ca un co
pil dezmierdat: tn internul inimei
sale era mulţumitoare Lihuţei. ca
re adusese pace şi linişte în casă. Nu
ştia însă cît de mare fusese preţul
acestei linişti. Nu înţelegea dureri
le ascunde ale lui Emil, singurăta
lea lui tristă, apăsătoarele lui gîiij
duri şi greul vieţii lui. El îşi ţi
nea şi împlinea promisiunea ca wi
erou. Era delicat, eurtuos cu dîn
sa şi totdeauna îi arăta cea mai
mare iubiue. Sufletul şi inima ci in
undau în fericire.
Dacă şi-ar fi văzut bărbat**! lii
crînd singur, cu faţa îngrijorată,
iară ar fi izbucnit în pi inset. No
roe ca nu'l vedea niciodată îngri
jorat. Lucrase toată noaptea în o
daia lui de studiu şi chiar acum
dimineaţa lucra încă, grăbit, eu o
poftă nebună. în nemărginita sa
bunătate, Dumnezeu, a dat totuşi
o mîngăiere celor^enorodţi: „lu
crul."
Emil să apucase acum de ceva
,,mare". înfrăţit cu durerea "şi nă
cazurile, artistul, nostru, era tot cu
paleta în mînă. E greu să descrii bă
tăile inimii^şi zbaterile*unui suflet
zbuciumat, dar dacă e greu de de
scris, e duplu de greu să le desem
nezi, să le dai viaţă prin colori. Le
simţi şi te doare cînd le descrii, e
tin,chin cînd le pictezi. El simţea
..Durerea", pe care o eterniza a
cum si o simţea aşa de limpede, o
vedea aşa de clar, încît aproape
cădea în genunchi binecuvîntînd
mîna. care 'i-a sădit o în inimă,
pentru-că simţea, că fără de ea ar
fi devenit un cerşitor. Cerşitor spi
ritual.
Şi lucra. Lucra din inimă, cu
ambiţie. Cînd a isprăvit lucrarea
şi a espUfS „Durerea" sa. în tovără
şia altor schiţe şi peisagii mărunte,
a fost aplaudat de ţara întreagă. îşi
creiase un nume. Era pomenit şi
sărbătorit peste tot locul. Ziarele
scriau coloane întregi despre suc
cesul lui. Iar Academia 4 grăbit
să 'i premieze lucrarea.
Ce bucurie mare pe o fe-
wie, cînd are un bărbat aşa ca
tine zicea Marta. Mie îmi vi
ne să plîng de bucurie şi fericire,
cînd cctesc prin ziare laudele cu
care lumea te ridică în slavă.
Ei, Marta, iară eşti copilă
reaf De ce* nu zici mai bine „ne ri
dică lumea în slavă". Drmr şi tu
ai parte egală cu mine în laudele
acestea.
Zău? Ije4raparţi eu minei
întrebă Marta însufleţită.
Jumătate, din ele ţi să ejBvin
ţie, dragă.
-t- O, Doamne, cît eşti tn Şmil
de bun zise ea cu ochii umezi. A
şa aş dori să-ţi dau şi eu ceva. Dar
vezi adaugă ea tristă nu îţi
pot da nimica căci sunt săracă.
Emil rîdea. !şi luase femeia pe
genunchi şi/o dezmierda cu poftă
rizînd de seriozitatea ei.
(Va urma).
ţi-sîngele oprindu-se de odată în
vine. Un om care le vorbia îu'Jimba
poloneză! Oh, n.u, era un vis! Nu
voia să 'şi creadă oehilor şi urechi
lor lor proprii. Copila se linişti mai
repede. Ea se pleca adîne înaintea
hătrînului şi îmbrăţişindn-j genuu
ehii rugător exclamă:
Suntem din provincia Posen,
mifosul.e domn suntem din Po
lonia! .î
Xr Ce faeeţt la New^Fork
Suferim sărăcia, răbdăm |e
foame şi 'frig, bunule domn
(rlasul copilei isbucni intr'un
măt. Apoi şi Lojrenţo, aruneîndu-se
1a. picioarele bătrînulai domn, îi a
pueă poala hainei şi o sărută cu ev
lavie şi o strîngea caşi cum ar fi
strîns o bucată de cer. Era bogahşi
compatriotul lor! Oh, el nu-1 va lă
sa să moară de foame, nu-l va pără
si fără sa-i dea o mînă de ajutor.
Tinănvl care însoţise pe bătrîn,:
privia aeeastă scenă cu oehii holba*
ţi trecătorii se opriau, făeean cere
împrejurul domnului şi celor doi
ţărani, observau, comentau cu ge
sturi şi exclamaţi uni. U» om, eare
îngenuchea înaintea altuia, ti aărar
ta hainele şi-i mîn^ia picioarele
Ua lueru ne mai vfeat în Amerwil
Rătr&ral domn de aear
mnlţâm^'de eurioşi,
iare
aţa in ju-
v
*e*
r*-,
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Dîmboviţa" din Spa
rows Point, M. D., cu ziua de
2
Septemvrie 1918, va avea sfinţi
rea drapelelor sale. Deci roagă pe
toate surorile Societăţi precum şi
pe toate Cluburile şi Parochiile,
ca pe ziua de 2 Septemvrie 1918
să nu aranjeze alte petreceri. A
semanea rugăm pe toate Societă
ţile, Cluburile şi Parochiile din
loc şi jur a lua parte la sfinţirea
drapelelor Societăţii noastre.
Deci în speranţă că onoratele
Societăţi, Cluburi şi parochii ne
vor da tot sprijinul lor pentru
buna reuşită a acestei sfinţiri, în
numele Societăţii ,,Dîmboviţa"
din Sparows Point, M. D„ vă sa
lutăm cu drag:
N. Opriş preşedinte.
N. S. Bugncr, secretar script.
(4.1—40)
o —,
A V I Z
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Romînia Liberă" din
Akron, Ohio, prin aceasta avi*
zează pe toţi membrii săi de a
lua parte la marea manifestaţie
care se va faee în ziua de 4 Iu
lie 1918/
La aceasta Manifestaţie sunt
deobligaţi" toţi membriii de a lua
parte, iar aceia care vor lipsi
de la această manifestaţie fără
de motive serioase, vor fi amen
daţi, funţionarii eu 50 cenţi, iar
membrii cu 25 cenţi. Scuza nu
are nimenea.
Deci speriim că vom fi im
număr cît se poate de mare la
această manifestaţie, ea să pu
tem arăta şi noi dragoste* ee o
avem faţă de această ţară.
în numele Societăţii „Romînia
Liberă" din Akron, Ohio:
I.
8.
(45—50)
Moga, preşedinte.
o-—
ÎNCUNOŞTIINŢORR
4 IULIE ÎN NEW CASTLE, PA.
Pe aeeastă cale sunt rugaţi
toţi fraţii membrii ai Societăţii
„Albina a lua la cunoştinţă,' că
din ordinul autorităţilor suntem
siliţi să luăm parte la marea ma
nifestaţie cu paradă, pe care o
aranjaza oraşul nostru New Cast
le, Pa., în ziua 4e 4 Iulie 1^48».
orele 12 a. ra.
Deci toţi fraţii membrii hi ter
minul fixat să sp prezinte la ha
la Seeietăţu din 1020 Şo. Jeffer
son, penti ii ca dă.putem iu^ parte
în eorpore.
Scuze nu avea nimenj, numai
excepţional care sunt bolnavi la
pat.
Toţi fraţii membri eeaMiţionat
să aibă cocarda şi eşarpa Societă
ţii. Acei fraţi membrii care nn
vor lua parte, ee vor păţi ulte
rior nu ne priveşte, căci noi pe
această ««le pe-am fifceflt Uto
rinţa. y
v
De asemenea li-să aduce la cu
noştinţă la aeei Romîni. cari lo
cuiesc în New Castle, Pa, că şi
dinşii să ia parte la această ser
bare unică în felul ei. Acm care
nu vor lua parte vor fi arătaţi
eelo^ în drept şi vor fi luaţi
drept duşmani ai acestei ţă^ri.
"Poţi sunt rugaţi a avea îmbră
căminte curată.
în numele Societăţii „Albina"
din New Castle. Pa.:
loan Oprea, preşedinte
4
4vram Marcu, secretar I
v s
El îi duse într'un „Bar-room"
ce- se zăria la o parte, intră acolo
într'o odae singuratică întovără
şit de tînăr şi de cei doi ţărani. A
ceştia din nou se aruncară la pi
cioare de astă datft el ii opri re
pede, mîinos.
Să sfîrşim oâată ea toate^ace
ste ceremonii, exclamă el de o
dată. N® suntem oare compatrioţi,
nu suntem taţii fii ai aceleaşi ma
me?
1
Glasul său tremură şi s* ffitrerup
fte. te bună seamă fumul ţigării îi
orbise ochii se frecă puţin şi îi şter
•»e cu dosul mîinii. Apoi ÎQtrebă
Vă»e foame
N'am mîijeat de dowS zile nu
mai azi dimineaţă am găsit eîte-va
fărămituxi îu port.
Bătrînul dom» se întoarse «^preTdomn... In
tînfcfc dusese fripta
William, z»e porun^ îţilpul îi
ftil^adtteă eeva de mmeare, fiftteitiice.
Apoi eonij« na cu întrebării#.
—v Unde staţi cu casa i
lunii*
3S» fTIXKTA.
pe toţi abonaţii noştri
se observe bileţelul lipit pe 4ar
pe care se vede data cînd se îm
plinetşe abonamentul şi cînd ve
de că se apropie ziua să-1 rolnc
iească.
Ne vine foarte greu te anun
ţăm pe fie care în parte despre
expirarea abonaentuluu Ziarele
americane nu au acest obiceiu.
în ziua cînd a expirat abonamen
tul dacă nu se reînoieşte se opre
şte trimiterea ziarului. Ştim
din experienţă.
Noi de obiceiu mai trimitem
ziarul încă cîteva zile, cîte-odată
şi o luna şi dacă oprim trimite
rea ne pomenim cu reproşuri.
Rugăm deci abonaţii se noteze
data expirării abonamentului şi
să-1 reinoiasc,\ la timp ca se niţ,
întrerupă cetirea ziarului.
No. 1
Administraţia:
1 1 1 1
uffk-
ADRESELE FUNCŢIONA
RILOR GENERAU Al
U. 3. R. k.
IOAN PAITRAB
preşedinte general
IŞANCOSMA
n^IE IANCTJ
EPREM URCAN
Secretar general
IOAN N. RIWANI
Casier general.
GEORGE MARHAO
Controlor general
1
N. BOERIU,
Controlor general
4 AD AM PRIB
Controlor general
4&5 W. Washington Str.
Indianapolis, Ind.
COMIT. SUPREM EXECUTIV.
GEORGE BORCOMAN
PETRU DIJMA
Adams Str., Gary, Ind,
tm
PETRU FLOREA
2186 Bucb Str., Cincinnati,
IOAN G. HOZiT
P. O. B. 42, Alliance^
STEFAN LUŢAI
366 Farnsworth St., Detroit, Mich
BUPLSNŢI.
i IOAN FARCA
8ST9 Gratiot Str., St. Lottlt, Ke.
AMP.RdSIE NEDER
VICHENTB SIPOS
71g (jlark
ru-i eaşi eum i-ar opri respiraţia! Nu mai avem ea$ă
u zise cu uif ton aspru
Ce tot staţi aici, voi ceilalţi?
Ce vă pil
să Duceţi-vă la lucrul vo
stru! şi întoreîndu-se spre Lo
renţo şi spre fata lc zise: Cît stăm
aici nu hotărua nimîi. Veniţi ctt
mine repede.-
bunuie
domnî
Şi unde aţi petrecut aeeastă
noapte?
In port, pe punte deasupra a
pei.
V'au alungat jdin eaaa voa
stră!
.( Da.
Mai aveţi ctva afară de haine*
le ce le purtaţi pe voi? -w,
Nu, nimic mai mult.y
i Bani aveţit
Nici atît. y., K*.
Ce aveţi 8& &«ipţ âeumf
Wmtttafsa eătp
Oîţi ani ar, fep^ă?
împlinesc ţjş înălţarea P©.
mioarei Maria.
Ai indurat oare mult, sărmă
nfeo?
Încă odată
rele mint ui toi
niiMic. Şi din
tunului îi
eăzu la pictoa
dar nu izise
eă fumul tu-4
hii bătrîn ului
acesta se a
fi bere. Bă
aă înceapă să
se opriră
«a n'a*
dar etlbu&Â.
eXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dr. J. P. Pranz
Medicul privat al Societăţilor
din Indianapolis, Ind.
Eîî
v^iidcc sigur şi repede
cele mai învechite bnalo ca,
nervoşi late, Historic, Scrofulă*
dureri ele ochi, gît, nas, urechi,
stomac etc.
Tratament special pentru
boale lumeşti.
Deosebită cunoştinţă în boa
iele de copii. Mulţi romîni au
fost vindecaţi de mine, întreba
ţii pe ei. (1)
OUELTC DE OFICIU:
De la 9 piuă la 11 a. m. De la
2 pînă la 4 p. m. Duminica
de la 9 a. m. pînă Ia 3 p. m.#
Dr. I. P. FEAN2
Vnot
gt-
or. Bomte
lM7 7th Str., OAOTOlt, O.
Telefon: Bell 13M.
BEV. CORNEL POLTUŢITJ
preot gr. or. romîn
396 E. Ilanqoek Av., lîngă biiserieţ
ALLIANCE, OIIIO.
&KV. SIMEON MIHALŢUN
preot gr. or. romîn
3614 Şlm St., Indiana Harbor, 2nd
REV. IULIU HOLDER
preot gr. or. romîn
P. O. fi. 402,
Indianapolis, Ind.
~l
1 1
DR. A. LAPPNER
MEDIC DIN ROMÎNIA
'$81 Farnsworth, colt cu Hasting»
DETROIT, MICH.
fiftnic de la 9 dimineaţa pînă la 9
seara. Duminica 9—12 prînzul.
tnoap# -o depunere «pra pistrart
la
FOREST CITY SAVQfCHI
corn" w. 25th STR ft DEI
ROIT AVE., CLEVELAND, O.
Capital $250,000.00
Surplus, şi profituri .. $275,Q00.00
Resurse peste $4,500,000.00
Fundată la 1890.
La ««I Terbtştt roin!ne«t«.
(1-5)
In sfîrşit, Loreţno şi Marişiă
se
OXJiVtLAKP
di*
Qary, Ind.
REV. ELIE POfc
preot gr. or. romîn
204 N. Blackford Silf
N
I iim
REV. M. GAVRILESCU
Preot gr. or. romîn
?31 N. 4 Str., Philadelphia, Hs
V
Numele
St
eşit, din minţi, le spuse verde că o
asemenea jiurtare este prea proastă
din partea lor. De sigur, era un om
cu un caracter iute cu toate ace
stc£, celor doi nenorociţi li se păru
un înger în ţrup omenesc.
Se
apropiară de mîncare şi-şi potoliră
foamea. Bătrînul domn păru foarte
mulţumit după aceia voijsă ştie
cum
hotărîseră cei doi ţărani
sti dm fir în par
v
Toate intrebteile astea le facu
bătrînul domn ^pede, chi o aspri
me în glas. Fiini|$fc l» eea din urmă
nu primi răspur"
Marişia:
sft
Uite, îmi vine să te sţrîug de
gît, canalie A.
-Apoi se întoarse la copilă*. 3
Sărmşnă copilă, vino aiei lin
gă mine, via^î 4"
Marişia se apropie fricoaaa ca o
poţumbiţĂ îi luă eăpşorul bkiad
între mîkii şi-i li^use un %ărut pe
frunte. ITumft o paţută.
Voi aţi suferii mit, ţise
a|l^|a»aa'
mO» săvfeeiiilaraeu tattle
săiihfiB'i'tar^i
vină în America. Jjorenţo îi pove-irani ar trebui cu toate acestea să
(toată
istoria du­
reroasă, fără să ascundă ceva, caşi
cum şi ar face mărturisirea între
gei sale vieţi. Bătrînul domn uneori
asculta mişcat, alteori se 'mînia, ble
stem», strîngea pumnii cînd Loren
ţi ajunse apok la scena impţii pre*
cedente şi povfesti eim^ar fi voH să
airtuice pe fica î» mare, isbucni în
tr'un strigăt de mîuic
Noi vă furnisăm Case
Toenmi aşa, bătrînul meu, ţa£
ra e bună repetă el citind mira
rea ,pe faţa ţăranului. America se
poate încă numi o ţară bună. Cînd
am venit eu aici n'aveam o lăscae
frîntă şi acum sunt stĂpînul unei
frumoase moşteniri* Voi ceilalţi ţă-
rămîn^ţi acolo legaţi de cîmpul no
stru să nu vă tîrîţi încotf şi încolo
prin lume. Dacă şi voi părăaiţi pa
mîntul' patriei, cine oare va mai ră
mîne? Voi ceilalţi n 'aveţi ce cău
ta aici. A trecc'marqme, fireşte, lu
cru uşor înapoerea însă, înapoerea
în patrie^ mi e tot aşa do uşoară, Tă
cu mult apoi adăogă zicînd în sine
însumi,
—. Sun» aeum patrusaeei de aei
de cînd trăesc îri aceste părţi, şr în
patruzeci de ani de zile am Uitat
totul, chiar şi patria... Totuşi u
aeori o întristare nespusă te apisă
încă.... Williaii tvebue să *e în
toarcă în Euc^pa, treWie s^ su
noaseâ şi să iubească păatâitul tă
tălui
:.im
A^em tot felnl do Too Boxes (batfe pen Ini jţhiaţâ) şi
leagăne pentru Porciu şi tot fblul de paturi, ^oi crimpă
ru pentru $3 de pfăvălii şi putem vinde mai lesne. (I)
The Rowlands-King Co,
MARE DESFACERE DE PAPUCI LA
RE Dl
250 EAST MAIN STREET ALLIANCE, OHIO,,:
Ne-au sosit păpnei.de vară de tot felul pentru bărbaţi, femei, fete V
si copii cu preţuri foarte reduse. Incfdţăminte de priwa NLţi via-'"
rlnm m»i nftin fln nri rino nJn niinti firma nnacipii n /l\ ''î
dem mai eft in ca ori eine. Ku uitaţi firma noastră.** (1)
OOOOOCXDOOOOOOOCXXDOOOOOOOCOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa
UNDERTAKER, DIRECŢIE DE INMORMINTA&E*
Cea mai veche şi mâi cunoscută firma a Romîn ilor din
Indianapolis, Ind., este
INCUNOSTINTARE.
«ari na primetc riarul «unt ro«aţi a «erie e* ««raw
li fcitPibărilt mai jos notata
Administraţia ilarului ^AJOIRICAu, Oi*T«Uad, V
Sa^ananatiU «a membra al So«. «Ml »«,
jltatal
*!«**#«#•.'»«»*«
«a adreaa da ab Na.
oraial *.«£_••
Strada
-nm ţrimne siaroi din luat anal
Oraşal fi strada daci este în rtea de last, Soatk NorHf
aaa West este a îs scrie eerect în englezeşte, ea ae putem trinUl
zlarnl firi intîrziere. Mulţi ne scria strada f&ră si aainteaaai «C
este in partea de East, West, North .sau South, şi pofta, nepatSsi
•libera ziarul, ne face cunoscut ea se oprim ziarul, fiind eă da âoil
ori ne svizeazi fi a treia oar& fie trimite liarul indirftt, fi areni §t
plătim de fie care siar nn cent. Ziare în felul acesta ne rin silnlt
site 1Q—15, pentru oari noi trebua se plătim parafe.
C« ii nu avem neplăceri, rugim în ei rd&ti pe t'oţf aboa«9|9
a «a aooforma eeler scris» mai sui.
Ataai atlz da pl ee e umpfnt în
sa trimite pe adresa următoare:
Reclamă „AMX&IGA"
v
I7W Detroit Ava., OlaT^an^,
PENTRU SCHIMBAREA ADRESEI.
Toţi aeei cari îşi schimbă adresa la siar, pentru a le putea faoa
fohimbarea la timp, sunt rugaţi a se conforma îndrumare! da mai ^oa
rC ADM. HARULUI „AMERICA", CLEVELAND, O.
(Schimbare da adresă),
fatownuiatul ea aiembrajl See. («an abofeentu!) .,.
reMi mele da .la siar, pentaru pare vă alătures 5 cenţi în mărci pof-
tale, de fia eare adresă.
Adresa, «acfce foci
•Jf*. ff •.#*#
Adraaa n^aă asta
l'* i i era «"ef-uf a-
4
A«*:
juţi! S
Lorenţo holbă ochii. Era un domn
cinstit şi inteligent şi numia Ame
riea o ţară lpină?
Attt strada eft şi oraşul esţe a se seria corect 1st anglasaşta^
Acest avi* dţţpi ea a umplut in bună regulă^ se trimită pa f&»
rasa ormăteara:
Cărările da schimbare la adresf oari nu vor fi inâ^ţlte A» taxi
schimbăre^ nu se vor lua in oonsidaraia.
ADMXNIStRATlA.
său. Pe»flţH eft aaesta ante fiul
e*pţfafe
sfşat, eu de-
m?
IULIE 1918.
ţ-iţ +•*&>•
Babterlerea.
rtguli, Ui* ?,
cer pnn aceasta schimbarea ad-
f* «-.
pfi
".-r
W 4r a. «y«
VI «k
*•*,* «*.*•
SCHIMB „AMERICA" •:/.-
Bătrînul domn îşi şterse ochii*^*
dine emoţionat ^şi deodată avu un
atac de m^nie.
Acest tînăr înţeleg# perfect
limba poloneză şi cu toate acestea
vorbeşte mai cu plăcere limba en
gleeă. De aici vine orice rău şi tre
bue fatal să urmeze, Tot ce ajunge
în aceste părţi e pierdut eu ctesvîr- 3
şire pentru lumea veehe. William,
dă fuga acasă şi spune surorii tale
eă avem oaspeţi! k
Tînărul se depărta ca gîndul. Ră
trînul domn rămase cîtăva vreme?*
în tăcere adînciţ în gmdimle sale.
Xpoi începu cu gln«t încet, urasln«!
du-şi firnl Judeeăţîi sal^:
Reîmpatrierea ar costa muft
Şi apoi cii ce scop? N'ar mai găsi
nkme din ceia ce aveau tot trafette'i
să fi fost vîndut sau r&splndit, şip
ar ii constrînşi să trăiască di* mi-"
ţă ".. A băga .pe* şopiţă servitoare^
ittfcr 'o familie... dumnezeu ştie ceS
i ae poate întîşq^i}. Odată ee ş»nt.
elsă ae^it^eu lu^l./
/'.
(Va
i -t **ţ'
i
i
•x''-
lv4
'•4
ti
A
4
4y%
Jx
t*4
4
*"P
'•V:
s
V
4
4
ffi
••r'
&
i
s'o depui în mormînt împreună cu
corpul meu.
—Yes father! -«^-răspunse fiul.
•a .*»* Să mi-o pui toemai pe inio^-j
•••*&**» Ye«, oh yes father! i
'X
Kt
V
-uf *-5* i*
Ti"-
v
*ima).

xml | txt