OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 11, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-11/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

""Societatea „£. Carpatina" din
Cleveland, Ohio.
Hew York.
Societatea „Hora Unirii" dm
Highland Park, Mich.
,| I I II Miw
O O V O E
tru bărbaţi şi femei.
E. HALBREICH
5405 Detroit Ave., Clevelaad, O
(54—ou)
THE PARISH and BINGHAM
COMPANY.
Madison Ave. şi West 106 Street,
Scrzycki Hotel, Corn Russell şi E.
Forest, Detroit, Mich.
'(55—57)
Highland Park, Detroit, Mioh.
(54—55)
HTTSBIK-DfS HOWES CO.. NEVH1EISIAND, PA., de mm. Pi
TEMPLAR MOTOR CO.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
LA AUTOMOBILE.
Guardian Bldg,, Cleveland, O.
THE ALLIANCE BANK C0NP.
Phone: Bell 297 Ohio 2163. La reşedinţă: Ohio 4747.

CV
1
v„
I-*
C-
i\
It
Iii
r'•
bv
Is*?5,
"fe
i-,.
4
tl
rv.
V
s= De ale
Societăţilor,
MS-
k
%x.
.Oţl
ft,-
îp
Convoacă pc
toţi îjiembrii săi a lua parte la
şedinţa -generală lunară, care se
va ţinea în. hala Societăţii clin
1903 West 58-tli Street, Dumine
că, 14 Iulie 1918, la orele I p.
®i. Toţi membrii sunt rugaţi a
lua parte la această adunare. Ab
jMKnţele nemotivate se vor pedepsi
%Onform statutelor. La ordinea
«iei un membru să nu lipsească
.de la această adunare de măre
-importanţa.
v
s
1
^fcjlei sunt mai multe puncte foar- asemenea şi predarea fumeţiona
ţe importante de rezolvat între rilor vechi la cei noi.1
«arc şi raportul delegaţilor care Tot la această şedinţă va fi şi
,m luat
parte
:liâri, sperăm că toţi fraţii mem- i Street. Toţi fraţii membrii sunt
brii vor fi prezenţi. Absenţele ne I strict obligaţi^ a lua parte la a
ittotivate se vor pedepsi conform ceasta şedinţă fiind mai multe
«tatuelfi,
Prezidiul.
.Societatea „Rominia Mare" din
Universal, Pa.
Convoacă pe
Convoacă pe toţi son Street.
ordinea zilei va fi printre alte
chestii importanţe şi predarea
chilor funcţionari la cei noi.
Prezidiul.
v'
la adunarea Uniu- raportul delegaţilor de la aduna-
"iîji din Youngstown, Ohio. Deci rea Uuiunii.Sunt rugaţi stăruitor
Prezidiul.
V
Societatea „Săjnîn&torul Eo
a^n" din East YoungstowţL, O.
Convoacă pe toţi membrii săi
lua parte la adunarea generală
membrii săi a lua parte la şedin- Tot odatft «unt rugaţi acei
-ţa
toţi membrii Societăţii noastre a
să prezenta la această şedinţă la
orele sus zise precis. Absenţele
nemotivate se vof pedepsi coiir
form statutelor.
Societatea .,Mihaiu Viteazul''
din Follansbee, W. Va.
ile luni. care se va ţinea Du- voaca pe toţi membrii sai din loe
ipiiLecă, 14 Iulie 1918, la orele I .i*"* 1™
toţi membrii săi a lua parte la
şedinţa lunară, care se va ţinea i
Duminecă, 14 Iulie, la orele 8.30
a. m. Deei sunt rugaţi toţi fraţii i
membrii aparţinători Societăţii
Koastre de a nu lipsi de la aceft- Societatea roiuînă de ajutor şi
«ţă şedinţă, find mai multe clie-' cultură „Dacia Traiană" ilin Ne
«|ii inijKvrtante de rezolvat. A1)- wark. Ohio, convoacă »pe toţi
«Oliţele nemotivate *e vor pedepsi membrii săi a lua parte .-la şedin
conform statutelor. jţa generală extra ordinară, care
Prezidiul.
Societatea „Avram Iancu" 4in
ordinară, care se va ţinea în fraţi rom în i care doresc a deveni
lil Iulie 1918, 'la orele 8 p. m. membrii ai societăţii noastre .spre
foţi membrii sunt rugaţi a lua binele propriu şi înaintarea nea
liarte la această şedinţă, fiind clie mului nostru roniinese să se pre
stiuif^ foarte importante de re- zinte la această adunare, unde cu
sol va t. Toţi membrii care sunt, în drag vor fi primiţi în mijlocul
restanţă cu cotele lunare peste 3 nostru.
llini sunt rugaţi a-şi achita ta%,i„. lia ailfli wâi^iirailtoa
xele, dacă nu vor fi trecuţi in rele:
conspect, ca restanţi şi tot odată 1. Deschiderea şedinţei.
li-se va opri şi ziarul ..Americă"
•de a-1 mai primi. Tot odată va fi
Şi darea de seamă tio periodul de
i luni trecute şi raportul d-lui de
ll'gat care a luat pal'te la aduna
rea generală a lT. S. 11. A. Spe
răm că fie care frate membru îşi
va face datorinţa şi nu vor lipsi
de la această ş^dwiţa importantă.
Prezidiul,
Societatea „Furnica" din To
ledo, Ohio.
Convoacă pe toţi
membrii săi, atit din loc, cit şi
jdiu Fremont şi Monroe a lua par
ate la adunarea extra ordinară,
Wre. va avea. loc Dumineca .14
Julie 1918. la orele 8 a. m. în lia
la Societăţii din Front Str.
Sro.
^|002. Fiecare membra e strict o
^ligat a lua parte la această a
iunare. Absenţele nemotivate se
vor pedejsi conform statutelor.
Prezidiul,
Societate». „Vulturul" din Ho
mestead, Pa.
Convoacă pe toţi
membrii săi din loc şi jur cari
iiparţin Societăţii, a
lua
parte la
Şedinţa lunară, care se va ţinea
Duminecă. 14 Iulie 1918, in hala
Societăţii „Vulturul" din 7-th
Ave. No. 315. la arelel.30 p. m.
3'e lingă alţe puncte importante
•care sunt de J'ezolvat va fi şi
predarea vechilor funcţionari la
-ei noî pe următorul period de 6
luai. •.
v
$.
7
&
|4„,
Prezidiul.
Societatea „Rominia lîouă" din
Cambridge, Ohio.
Convoacă
ipe toţi membtrii săi a' lua parte
"fa şedinţa lunară, care se va ţi
^lea Duminecă, 14 Itilie 1918, la
l&reile 1 ]). m„ la locuinţa fratelui
tGeorgp Moloiu din 110 Hariris
lAve, Cambridge. Ohio. Sunt ru
fgaţi cu insistenţă toţi membrii
,din «loc şi jur sunt rugaţi a nu
«lipsi de la această adunare, fiind
jinai multe puncte importante de
irezolvat. Absenţele nemoţivate se
yav pedejjţsi.
conform statutelor.
.1 Prezidiul.
Societatea „Albina" din New
Oastle, Pa.
Convoacă pe toţi
membrii săi a lua parte la adu
aiarea generală lunară, care se va
"ţinea Duminecă, 14'Iulie 1918, la
orele 2 p. m., in hala Societăţii
din 1020 So. Jefferson jStreet, ia
F:
k
fratelui P. (!hima din 136 Jack-
OLXVSLAHD, OHIO, JOI, 11 IUL1K 1018. „AM **10 A3
{v*-
Prezidiul.
€on-
1arte
p. m., în hala Societăţii din »»'ralu lunară, t'are se va ţinea
Iii 9-lea Street No. 37. Avînd în Duminecă, 14 Iulie 1918, la orele
yedere importanţa acestei
adu-J 9.-0
la
fiinţa gc-
a. ni., in hala hxner, tl elin
puncte 'foarte importante de rc-
BOlvat. Tot la această şedinţă va
fi şi raportul delegatului de Îs
adu naiva Uniunii. Absenţele ne
motivate ac vor pedepsi conform
statutelor.
Prezidiul.
ftn
O O V O E
.a ţinea Duminecă, 14 Iulie
1918, la oretle 1.30 |). m., în liala
v
2. Cetirea listei funcţionarilor.
3. Cetirea listei membrilor.
4.
Cetirea procesului verbal.
5. Admiterea membrilor cu cărţi
de transfer.
6. înscrierea de membrii noi.
7. Plutirea taxelor.
8. Raportul comitetului de bol
navi.
9. Cetirea corespondenţei.
10 Darea în primire la noii
funcţionari,'
11. Raportul delegatului oare a
luat parte la adunarea TI. S. R. A.
12. Alegerea unui secretar fi
nanciar.
13. Propuneri' fi 4e»bateri. Ho
tă rîrea halei pe viitor.
14. ÎJiehiderea şedinţei.
Fiecare membru aparţinător a
est ei Societăţi este rugat ca sa
ia pairte la această şedinţă, la caz
contrar absenţele fără motive să
voi- pedepsi conform statutelor,
niticolul 11.. litere h).
în. numele "Societăţi „Daeia
Traiană'4 din Newark, Ohio:
I. Chima. preşedinte.
S. Hălălaiu, secretar.
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Aradana" -din Dayton,
Ohio, convoacă pe toţi membi'ii
săi, -precum şi ipe toţi fraţii Ro
inini care doresc a Reveni ca
membrii ai Societăţii noastre
iua parte la adunarea generală
extra ordinară do 6 luni, care se
va ţinea Duminecă, 14 Iulie
1918, la orele 1.30 p. m.. în loca
lul fratelui loan Hila din (Blaine
Street No. 1414. Avind mai mul
te puncte de marc însemnătate
le rezol vat, între care va fi şi da
rea de seamă pe 6 luni trecute.
Tot odată va fi şi aleigerea noilor
funcţiojiari -şi a comitetului pe
un termin de 6 luni viitoare.
Avînd aceste puncte importan
te -de rezolvat sunt irugaţi stărui
tor toţi fraţi membrii ai iSocietă
nii noasti'c „Aradana" a fi pre
zenţi la această adunam
Absenţele nemotivate
#e
voi
pedepsi conform statutelor
In numele Societăţii Aradana
din Dayton, Ohio:
Geoiffe Hegeş, vice preşedinte.
loan ffiU secretar.
45&-5<S£
li».
E PI GRAMĂJ»»
1
Convoa-
că pe toţi membrii săi a lua par
te la adunarea generală lunară,
care se va ţinea Duminecă, 14 Iu
lie 1918, la orele 1.30 p. m., în lo
calul d-lui Romulus ComănCscu
din 134 Manchester Ave., 'High
land Park. Printre alte puncte de
mare importanţă la ordine®, zilei
va fi darea de seamă de 6 luni.
.Vedem că Pawn a sburat
ţar Stoica şi cu Moldovajn
Să 'ntrec acum dvp'un cio
lan.''
(Cumătră No. 1.)
Cumătră, azi cînd ai venit, lâ noi
Eu te-am luat drept cunoştinţă
veche
De nu mă'nşel, văzui'Om pe fa voi
lot crai savanţi, ie cci4ntr*o
ureche.
t$i cînd privii îm faţa ta mai bine,
Desgustul mă cuprinse de-odată
Nu ştiu de ce, dar ani simţit în
mine:
Ca eşti, drăguţa mm prosti
tuată. Achile.
O ,t
A E
Toţi membrii Societăţii „Cuza
Vodă" din Massillon, Ohio, sunt
rugaţi a-şi achita taxa de împru
mut de $25 pînă în ziua de 15
Iulie 1918. Comisiunea pentru e
dificarea halei va fi în fiecare
seară, la hală din 10—15 Iulie de
la orele 8—10 p. m.
Sperăm că fiecare frate mem
bru aparţinător Societăţii noas
tre îşi va împlini datorinţa, pen
tru ca comisiunea sa se poată a
puca de lucru.
In numele Societăţii „Cuza Vo
dă" din Massillon, Ohio:
I. M. Dorloşan, preşedinte.
Vasile Comăniţă, secretar.
(55—60)
I N V I A E
Noi iRomînii din -comut» Ci
rcul Mare, comitatul Bistriţa Nă
sfiud, care ne aflăm de prezent
în Canton, Ohio, avem onoarea a
invita pe toţi fraţii Romini din
loe şi jur, precum şi pe toţi con
sătenii noştri care să află prin
diferite alte oraşe ale Americei
şi anume prin: Watertown si
prin Ferom, asemenea pe toţi cu
noscuţii $i prietenii care să află
in vecinătate cu comuna uoastra
Sireul Mare, să bine voiasca a
ne da o mină de ajutor.
Această pot re cere cu dana sa
va da fin favorul bisericei noas
tre din comuna Sireul Mare.
Petrecerea va avea loc Sîmba
tă scara, in 27 Iulie 1918, in hala
d-lui Wolf din 2032 2nd Street,
începutl la orele 6 seara precis.
Muzica vestitului George Ar
năuţiu din Canton, Ohio va «dis
tra onoratul public -cu cele mai
frumoase arii de da us şi cîntece
naţionale.
Preţul de
intrare: Domnii
Aşteptă» fin toţi
00.
Damele 25 cenţi.
Supra solviri se primesc eu ma
re mulţumită şi se vor «uita pe
Cale ziaristică.
Bufetul va fi asortat cu «ele
mai gustoase mezeluri şi bău
turi răcoritoare, care se voi' da
gratis.
Deci rugăm în^ă odată pe toţi
fraţii consăteni, cunoscuţi şi pri
eteni a bine voi să ne sjjrijiueas
că, ca să putem ridica si noi o
suma pentru sfinta noastră bi
serică.
fraţii noştri
Romini cu braţele deschise şi mai
aes pe fraţii consăteni, ca să ne
mai mingăiem după
atîţi§
ani de
pribegie.
Deci pînă la revedere ani ră
mas salutîndu-vă cu dragoste a
devărat frăţească:
Consătenii din Sireul Mare.
(56-36) ,,
O V O A E
ISfeoeietatea roiuînă de ajutor şi
cultură ,,Lumina şi Progresul Ro
mîn" din Woodlawn, Pa., eon
voacă po toţi membrii şi membre
le sale a lua parte la şedinţa ige
nerală luuară, care se va ţinea
Duminecă, 14 Iulie 1918, în hala
Societăţii din Kiehl Str. No. 170.
Avînd mai multe chestii impor
tante de rezolvat la această adu
nare, sunt rugaţi toţi fraţii mem
brii a fi prezenţi. între punctele
mai importante vor fi următoa
rele: tdarea de seama de 6 luni
trecut şi schimbarea funcţionari
lor pe următorul period tie 6
luni viitoare. Acei fraţi membrii
care sunt iu restanţă cu cotele
lunare şi eu 'repartiţiile la trei
cazuri de moarte, sunt rugaţi pi
nă la sus numita şedinţă a să
pune în rînd eu Societatea. Deci
fiecare frate membru este deo
bligat a se orienta la punctele
menţionate mai sus. Absenţele
uemotivate se vor pedepsi con
form statutelor, membrii eu 50
cenţi şi funcţionarii cu $1.
în numele 'Societăţii ..Lumina
şi Progresul Homm" din uood
lawn, Pa.:
loan Călin, preşedinte
D. J. Vijelie, secretar scripturist.
(35-7-J(6)
i' "'"I
Y
i^A .P L. noiph^'
c&tre toţi fraţii Romini din 8^
beşul Săsesc, aflători în Statele
UnHe!
Iubiţi fPRţi consăteni din Se
beşul Săsesc! Noi Romînii Sibi
şeni aflători în oraşul Cleveland.
Ohio, avînd în vedere marea pu
stiire pe care a adus-o războiul
european peste ţara noastră ma
mă, şi cugetîndu-ne la mulţimea
orfanilor care au rămas pînă a
cuni şi vor tnai rămînea încă, pen
tru totdeauna, nefericiţi şi ne
mai avînd nici unul pe scumpul
lor tată, c-are să le fie scutul şi
protectorul în ori ce caz, mulţi
dacă nu aproape toţi, vor ajunge
jieritori de foame după încetarea
acestui înfricoşat război, siliţi fi
ind a cere milă trecătorilor.
Fiiird noi din darul lui Dum
nezeu scutiţi pînă în timpul de
faţă de ori ce suferinţă, aflîn
du-ne în această bine cuvîntată
ţară, unde în tihnă lucrăm şi in
agonisim cele trebuincioase, ne
fiind lipsiţi de aiimic, am comite
cel mai mare şi neiertat păcat da
că nu ne-am cugeta la ai noştri
iubiţi, care sufere astăzi cumplit,
şi cu deosebire la nenorociţii or
fani, şi nu le-am întinde o mină
de ajutor. Fiind

nu le putem
ajuta acum, cel puţin după
înce­
tarea războiului să fim pregătiţi
a le veni într'ajutor.
Pentru ca sa putem face acest
lucru sfint şi nobil, noi aci sub
scrişii ne-am întuuit astăzi, 30
Iunie 1918 şi ain decis a forma un
fond peutu orfanii
i*ostri
din Sc-
beşul Săsesc.
€a început a!r acestui fond am
decis a solvi fiecare la început
suma de $10.00 .şi o mică taxă
lunară de 50 cenţi, această taxă
lunară să o solvim atita timp cit
va dură războiul, cînd vom pu
tea apoi trimite suma întreagă
în oraşul nostru Sebeşul Săsesc.
Rugăm pe această cale pe
toţi fraţii noştri Sibişcni află
tori in cwi care parte a Statelor
Unite a răspunde la acest Apel,
fie si numai 2 sau o într'uu oraş.
să ne avizeze priutr'o scrisoare
la adresa de mai jos, dacă şi din
şii cugetă la fdî cu noi cei din
Cleveland, Ohio, şi vor contribui
şi di uşii pciitru Nicest sfîttt fi mă
reţ scop.

Cu deosebire rugăm ])t» consă
tenii noştri car6 se află în gru
puri mai mari jA*in oraşele: Yo
ungstown. Ohio, East Youngs
town, Ohio, Warren, Ohio, De
troit, Mich, Indiana Harbor, Ind.,
şi Ilasko, 3Io., a se consfătui toţi
la un loc, şi să bine voiască a ne
răspunde, fiind subscrişi fiecare,
daci planul nostru este bun şi
voiesc şi dînşii. care credem cu
siguranţă ea vor voi a sări în a
jutorul nenoociţilor orfani, iar
acei fraţi cari locuiesc aproape
de Cleveland, Ohio, sunt rugaţi
dacă dispun de timp a lua parte
şi «dînşii la întrunirea pe care o
vom avea de nou pe ziua de 14
Iulie 1918. în Cleveland. Ohio,
adresa: 5416 Detroit Ave.
Ziua de 14 Iulie 1918 am deci
a fi ziua cînd, pentru buna eon
ducere a acestui fond, şi pentru
administrarea banilor. Vom alege
uu Comitet care îşi va lua sarci
na a conduce toate afacerile în
bună regulă. Kănlînînd cu spe
ranţa că nici nit frate Sibişan şi
consătean al nostru nu se va re
trage de la aceasta, lăsăm să ur
meze numele celor ce au fost
faţă, cînd s'a luat această hotă
rîre, şi cari sunt următorii:
Nicolae N. Opiucariu.
Nîcolae îosif Qprjţft.
George Pădure.
loan N. Besoiu.
Nicolae D. Cutean.
loan D. Cutean.
Nicolae Dumitreasă* V
Nicolae Bordeiu.
Petru I. Lupşc.
Petru Zaharic.
Nicolae Mihălţeau.
Avram A. 'Besoiu.
Tanase T. Muntean.
loan liccean.
loan Drijman.
Petru Drijman'.
Petru P. Opincarnau
Danii A. lladu.
Iotul A. Radu.
Nicolae A. Radu.
Romul I, Moga.
s
Ioa#43rinză. wj
Andreiu Opincaj^l»
Nicolae Bena.
loan Cozma.
Nicolae A. OpiiM?ariu.
Rafila N. Sirbu N. Limbcan
Nicolae I.1 Opiucariu.
CŞ1 & 53 & 55) ..,
0—y
A v IC
m-'
Aducem la cunoştinţa tuturor

ne-au «osit tot felul de
năira-
me de cap, luminări decorate pen
-X
s
Montatori
Ajutor de Montatori.
Nituitori, Oontra nituftorl
tru cununii şi panglici trei cu
lori, romîiieştl
La cerere trimite!» oa**ftgul
gmti?.
Cea mai
ibare prăvălie de
brăcăminte şi încălţăminte
îm I
peti-1
^HmTCS
IBLlCITi
LUCRU PENTRU GUVERN.
Trebuie 100 de Labori pentru
ucru de zi şi de noapte, lucru în
cotinu. Plată de la 38 la 40 cenţi
]3e ceas. 9 ceasuri de zi şi 12 de
noapte. Plătim odată şi jumătate
aentru toate ceasurile care le fa
ceţi mai mult de 50 la săptămină.
Veniţi la:
Cleveland, Ohio.
»j)
VÎNZARE.
cu 4 Table, lee
în C'entrul Romi
l'ool Room
Cream Parlor
nilor.
Doritorii «ă
se
«drewize
ia:
MARCU VERMEŞAN,
2154—56 Southport Ave., Chica
«0,/m.
(55—
CĂUTĂM MINERI LA MINELE
S£ CĂRBUNI.
Fie căsătoriţi sau persoane sin
jure, pentru 'o secţie frumoasa
din statul West Virginia, nu es-1
te grevă, lucru sigur, cărbuni
foarte mulţi. La maşini sau eu
picul. Case foarte, bune. rent ief-j
tin, grădini pentru legume. Poţi
ca să-ţi ţii pasări, porci sau vaci.
Aveţi avantaje .la transport. Ve-!
liţi şi vorbiţi sau scrieţi la d-ti111
PAUL KONTOR.
DE ÎNCHIRIAT
odă i pentru un croitor roininj
in 716 Franklin. tŞansă bună.
Doritori sa se adrese la numă
rul mai sus
zis.
(54—5DV
A U
pe loan Mieu din Corn aţă1, co
mitatul Sibiiu, de prezent în A
merica. Cauza etse ca fratele din
sului este prisonier fin Italia cu
numele Petru Mieu, care mă roa
gă să-i scriu adresa dinsului.
Rog pe fraţii liomîni care ştiţi a
diesa dîtisului să bine voiască a
nti-o scrie sau chiar stinsul dacă
ceteşte aceste rînd uri să serie a
dresa lui:
Dionise Poşa, 142 Pictor Ave.»
A U
lucru la 'o brutărie romîncască.
Pricep meseria foarte bine.
Doritorii să sc adreseze la:
A. Badiu, P. B. 40, Alliance, O.
(54—50^.
DE V1NZAR£.
O gfocerie .şi candy store, care
se află între cei mai mulţi Ro
uiini. Ocazie bună
pentru
A U
Prisonicrii din comuna Sâli.şte
comitatul Sibiiului, Transilvania,
aflători în Italia sau Rusia, sunt
rugaţi a scrie lui I. Salomie .şi
Dumitru Moga, 626 West 12-th
Street, Erie, Pa., XJ. S., A.
C*8—6&V.Jj Z.'LS-
LUCRU ÎNDELUNGAT- PLATA FOARTE BUNA
1
ÎOOO
4*
o
per­
soană fără familie.
Doritorii să se adreseze la ad
ministraţia ziarului „America'*.
(53-*—37)
FACEŢI-VĂ DATORINŢA
şi ajutaţi pc Unele Sain, înrola
ţi-vă in armată pentru producţii
industriale ale guvernului. Ne
trebue i'erari şi Montatori de iua
şini. Adresaţi-vă numai decît la:
Theodore Kundtz Company, pe
podul cel vechiu.
Employment Office Dumineca
de la 9—12 a. m.
(1x6).

Ajutori l£. Forje. Lucrători pentru înălţimi.
[{.ucrători la maşini de găurit Prinzători cu Hocul.
Ajutori la maşina de găurit. Încălzitori de nituri
A O I
Luaţi Carul Coraopolis-Sewickley şi vâ daţi jos la Stop 23 Des Moines.
CUMPARATI
I)E LA
Acţiuni cu 1 A
preţul de *P vv
Pie cârc bărbat ori femeie are ocaziunca a investa banii bEIi
marea industrie, a cărei conducere este îu mîna unor oameni apţi
şi energici. în această industrie ai norocul să-ţi măreşti profitul.
VA OFERĂ OPORTUNITATEA ca să cumpăraţi o parte din
Capitalul ei (stock) în ori ce lună, de la 5 acţiuni îu sus. Această
Companie este una din cele mai renumite, la care conducere are
un om inteligent şi cu experienţă. Deci aceste AUTOMOBILE
vor fi unele din cele mai bune ţi viitorul V* face ca să aveţi 9*
mare profit incontestabil.
O INSTITUŢIUNE PROGRESIVA.
Templar Motor Co. va deveni o instituţiune progresivă. Att»
tomobilele vin direct din fabrică în producţie regulată. Templar
Motor ia succes în timpul de faţă, a face un contract cu guvernul
pentru furnizarea de automobile îu sumă de jestc cîte-va milioa
ne Dolari. Afară de aceasta mai are o mulţime de comenzi.
MARI PROFITURI VI SE OFERĂ IN ACŢIUNILE
Tabela de mai jos va arăta cum $100.00 investaţi la o compa
nie cu succes cum a eres.-mt. Templar Motor este una care a în
ceput, acuma şi va ajunge egal cu una din aceste.
$100.00 investaţi in Hupp Motor Car Co^ a crescut la
$16,500.00 in timp de 8 ani
$100.00 inventaţi în Chalmers Motor Co., 9 crescut la
$1,(J5.00 în timp de ft ani.
$100.00 investaţi în Grant Motor Car Co. a crescut la
$164.00 în timp do 2 luni.
$109.00 investaţi în Reo Motor Car Co., crescut la
$4,601.00 în timp de 12 ani,
$100.00 investaţi în Ford Motor Car Co. a« crescut la
$250,000.00 în timp de 12 ani.
$100.00 investaţi în General Motor Coan crescut la
$712.00 în timp de 7 ani.
$100 investaţi în Paige-Detroit Motor Co.r au crescut la
$1,800.00 în timp de 8 ani.
$100.00 investaţi in Wilhjs Overland Co., au crescut la
$1,462.00 în timp de 9 ani.
$100,00. investaţi în Chandler Motor Car Co., Mt ereI
cut la $3,'00,00 în timp de 3 ani. (3-6)
VINDERE DIN STOCK CU $14.00 ACŢIUNEA^
Tăiaţi acest cupon şi trimiteţi-1 la noi.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
DOMNULE:
Alăturat găsiţi suma de $' pentru acţiuni din
stock de la Templar Motor Corporation, No. 11
Numele
Adresa Ocupaţia
CXXXDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOOOCOCKXOOOCOOOOOOOO
TAXA LA MICA PUBLICITATE
Caut, perdut, anunţuri de nunţi, botezuri, serbări, etc.
1 cent cuvântul. Plata se face înainte, odatâ cu trimite
rea publicaţiei, numai Societăţilor din Uniune li se publi
ca înainte şi în urmă li se trimite bilul de plata,
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA14
1? 4? 4? 4» 4? 4» 4» 4» 4* 4» 4» 4» 4» 414?4» 4* 4» 4» 4»
fifBUI.
ALLIANCE, OHIO.
(Fondată la 1872)
Una din cele mai vechi şi mai
mari Bănci în Statul Ohio.
RESURSE $3,500,000.001
Depozitaţi banii voştri la aceas
tă Bancă, unde sunteţi asigura
ţi prin inspecţiile ce i le face
guvernul.
DĂM 4 LA SUTĂ INTERES $
Depozitarii Statului Ohio. 3 tj»
Hf»• 4» 4» «ţ» 4»• 4» 4»
R. W. MILLER, D. D. S., DENTIST
Aflaţi întotdeauna. îndeplineşte ori ce lucru în branşa a
ceasta. Ohios Bldg, Room 7-8, ALLIANCE, O. (3)
TÎEBENNinBR^^
615 E. Main Str., Alliance, 0., vis-a-vis de oficiul de tramvaie.
Sc capătă toate uneltele de grădină şi fărmari tot felul de fo
rării pentru maşini cuţite, ferestreauă,
sape, maşini de tăiat
iarbă, văpsele şi tot ce se ţine de ferăric. (tf)
(SiiraE^LAN^
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI
Dacă nu vorbeşti bine englezeşte şi ai ceva năcazuri
ori lipsă-de informaţiuni şi sfaturi despre court, intrare
în lucru, accidente industriale, ai ceva năcaz cu stăpînii
casei, încetăţenire, şcolile de seara, agenţi, plaţi, ori cu
alte năcazuri, mergi la: (1-3-5)
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI.
şi aceia vor vorbi pentru tine. Iţi vor ajuta. Si vorHie
toate limbile. Şi ei nn îţi cer nici o plată. (Adv.)
Ti
a
s.
*•*441

xml | txt