OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 18, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
TIE OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BENEFI
CIAL AND CULTURAL SOCIETIES OF AMERICA.
OF ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC.
6705-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUV. LOliAIN 420-K.
IÎNITEI) STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUROPA
Entered as second-class matter Aug. 16,
1906 at the Post Office at Cleveland, O.,
under the act of March 3, 1879.
Ell: NICK SEXTO It.
SANATATE
THE EUCLID HYDROPATHIC INSTITUTE
iSCOHl'OHA srn Ll'KU LE ST AT [LVI OHIO.
1946 EAST 101 STR., LÎNGÂ EUCLID AVE.
CLEVELAND, OHIO.
Cuy. Princeton 2457-W
& şi a D-lui EMIL O. LEIHENSEDER, director hidroteu- A
Xratepatic.
C. B. & Q. R. CO.
POST OFFICE BOX 232, HAVELOCK, NEBR.
TEMPLAR MOTOR CO.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
Guardian Iildg., Cleveland, O,
DOMNULE: v
Btock de la Templar Motor Corporation» v No. 11
N u e e
A e s a O u a i a
Phone: Bell 297 Ohio 2163. La reşedinţă: Ohio 4747.

•t
', f%«f J** W"*% ,3.,
s. i a
v
£,
I't
41
CM
X» UNION
tarsa.
ţ^?t.
'Arn** nţy.xt:,
^, i' *.j^ jj ^j*ţ' ?A
a -w
», i'
mai răspindit ziar romlnesc din Statele Unite şi Canada.
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA.
PUHM8IIKI) DAILY KXCEI'T Sl!N!)AY. BY
O I E
EUITOU-MAN AOER: IULIUS E. V. lOAXOV/r/.
EDITOR: IO AX J/l'/ -DANA) EANUL
HUMNESS MAN AO
S U S I 1 N s
'iai mult decît poate cuprinde păharul şi ai să vezi că să re
Aşa stăm şi cu firea omeneasca. Cite odată nu mai poţi
înghiţi nodurile multe ce ţi se dau ca tot atîtea corobeţe şi
j^rebttie, «şti âliţ,»ă ieşi hi lumină. Ori «e tăcere pe mai depar
te
este un păcat naţional care să răzbună.
Ca
o urmare a acestora, de data aceasta vom
public, insinuările perfide ale uneia diutră gazetele noastre.
Vom tracta subiectul din mai multe puncte de vedere şi pe ur
mă ne vom spune convingerea noastră, îngăduind publicului
îiostru
cetitor
să-şi faojt si el
convingem»
înşirate.
„Foaia Poporului" din Cleveland,, O., a fost pînă bine de
curînd gazeta oficioasă a organizaţiunei „Liga şi Ajutorul".
Pînă aci toate bune. Dar lucrurile s'au schimbat. Gazeta
aceasta a căzut din slujba pe care o avea şi acuma trebuie să-şi
caute viitorul în altă parte. Căci „gazeta" trebuie să existe
pentru că aşa voieşte proprietarul şi redactorul ei. Aci deci,
nu mai este vorba de interesele mari ale neamului, ei de intere
sele personale ale cutăruia. Să fim îngăduitori. Respectăm
drepturile fie căruia, dar cerem să se respecte şi cele mari şi
sfinte ale neamului. Şi acuma să punem întrebarea mare: Ser
veşte această gazetă interesele mari ale neamului atunci cînd
propovăduieste dezbinarea între fraţii de un sînge?
Am la mină un număr din această gazetă. Cetesc din el
cele mai perfide insinuări şi învinuiri. Iutii să năpusteşte a
supra confraţilor dela „Komîuul" pentru-eă a căzut pe dînşii
soartea de a fi oficiosul organizaţiei la a cărei înfiinţare au
contribuit pe vremuri cu faptele si scrisele dînsilor. Nu avem
să apărăm pe confraţii noştri, nici nu stăruim asupra prostiei
ticluită în cuvintele „foaie blîndă", ci constatam că nemulţu
mitul să năpusteşte cu insinuări pentru et* «ă «aiuene ură în
tre fraţi.
Mergem mai departe: E vorba de alegerile dela „Liga Nn
trimnlâ". O minciună eît toate zilele: „Părintele V. Lucaci a
reprezentat naţiunea roinînă la Washington în ziua de 4 Iu
lie." Mă rog, să poate ca să fii azi după ameazi în Washing
ton si mîine 'nainte.de ameazi în Voungstown, O.? l)e cînd es
te serviciu de aeroplane între Washington şi Voungstown
Dar, admitem şi asta, liaid' las' să fim tot noi păgubaşii. Ci
tăm deci mai departe: „a venit o deputăţie dela Voungstown,
ca părintele Lucaci să vină fără amînare la adunarea Ligei
Naţionale". Iată o nouă minciună sfruntată cu caro 'şi nutreş
te gazeta numită cetitorii. Imediat urmează alta şi mai zdra
vănă. K acuza ce o ar fi spus cineva faţă de alţi preoţi si nu
faţă de persoana părintelui Dr. V. Lucaci. Să nu ne mai oprim,
sărim cîte-va. sire peiitru-c* să constatăm de nou că „în Foaia
America s'a scris că la adunarea din Voungstown, va veni la
discuţie şi chestia confesională". Iată o nouă minciună. Iu
„America" s'a spus în mod nehotărît deci numai pe
„auzite" şi aceste auzite veneau tocmai dela cei ce erau îndo
paţi cu articolii de prost gust din numita gazetă, cari sunau
tot mai mult a confesionalisni. O altă transgresiune: „Do
amne fereşte să nu mai vină aceste învinuiri şi de altă dată".
Iar pe pagina următoare, în a doua coloană cetim, în acelaşi
număr: „scandalul din Voungstown, ).", „Trăiască Unirea
Catolică Kouiîuă", şi altele. Dar să ne întoarcem: „cine a pre
gătit scandalul dela Voungstown? De unde ştia „America!"
etc. £t, asta totuşi este prea mult ptimabile. Unul dintră re
dactorii dela „America" prevedea o leacă de confesionalisni
Uîdos pe baza scriselor gazetuţei matale ?i pe baza celor ce
vorbeau oamenii D-tale, de D-ta puşi la cale.
Ca »ă fie şi mai şi, „Foaia Poporului" ne dă lista tutu
rqr „ţaarilor dignitari" după religiunea lor, dar uită să ainin
faptul că în comitetul Ligei sunt preoţi în număr egal
n*
f*:
..AM E I A"
AN UM
INSINUĂRI
De: IULIUS E. V. IOANOVICI.
Parc că vîsto făcătură uit alta!. Ne frămîntăin sji noi Ko~
minii din America minţile noastre chibzuind şi hotarînd ce
este de făcut pentru ca să ne întovărăşim toţi la olaltă ca să
muncim mai cu succes pentru neamul nostru. Ne sbateni foarte
adesea şi căutăm mereu după isprava care iir fi mai bună si
ioni potrivită. Şi cînd, în nopţile nedumerite si petrecute în
astfel de frâmîntări pentru binele neamului, ni să pare a fi
aflat calea dreaptă şi bună, cînd să 'ndură somnul să ne in
Vamă. cînd adormim senini şi împăcaţi cu gîndul nostru,
trebuie oare să fie aşa? dimineaţa zilei următoare ne po
Menini că oameni ajunşi în mintea copiilor ori necopţi la min
te de eît la păr, strică întreabă socoteala bine pusă la calf,
pentru-că nu sună conform aspiraţiilor lor personale.
împinşi de curată dragoste de neam, am cercat uneori a
Iţii buşi sentimentele noastre de nemulţumire contra acestor
isopii politici, am cercat să netezim şi nivelăm neajunsurile,
dlir au fost clipe cînd încă păţi na rea unora s'a dovedit mai îna
lţ' decît interesele mari ale neamului nostru. Şi cazurile aces
tea s'au repetat tot mai mult. Am cercat să nu luăm act de ele.
©ar toate îşi aif marginile lor. Pînă chiar şi curtuosia. Toarnă
.. $4.00
$3.00
'hliww V
aduce
'i V%-/'Vv"—^/V
în
sa pe baza faptelor
Bell Phone: G&rţield $13t
direcţia
ra^°
•|T
mac
IIU
SM
Mărunţişuri.
^1 «,
v..
..AMlilOi"
O instîtuţiune modernă ])eutru întrebuinţarea apei^
conform tuturor metodelor ştiinţifice adoptate în cele mai &
vestite cure europene. Se primesc pacienţi atit din lo-J^
calitate eît şi din provincie.
& Sub
v
& Cnelo dintfe eunowcutele
X, Sanatoriu sunt următoarele: Kuapp Psirssintz Sclioth J%
A Kubur Labman Kichety Sistems. Se fac băile mine-A
•f OFICIUL DIN ORAŞ ESTE LA:
410 PERMANENT BUILDING, 746 EUCLID AVE.ţ
rintele Lue*oh a fost cinstit şi tonorat && întotdeauna şi 'i
oferit preşedinţia la „Ligă", dfor a refuzat-t*f
l'iu înţeleşi: nu credem că la'„Liga şi Ajutorul" »Tar
U făcut cînd-va confesionalisni, la „Uniunea" noastră este
oprit tocmai prin statutele ei, la noua şi marea organizaţie
„Liga Naţională'* nici vorba nu poate încape de confesiona
lisni, pentru ca atît aceasta cîl şi celelalte organiza ţi uni sunt
tăcute pentru toţi Homînii de-opotrivă. Toţi sunt bine primiţi
şi bine văzuţi de-opotrivă, la fel. Nu s'a făcut tleci nici cînd
nici o deosebire. Cei dela ziarul „America" nu au făcut nici
cîud contesionalism. Ba dacă ar fi să vorbim după dreptate si
adevar, redactorul prim al acestui ziar a cercetat şi speră să
cerceteze biserica gr. cat. la fel cu cea gr. or. Şi a fost în zi
de praznic mare la biserica gr. cat. atunci cînd merg toţi cre.ş
tniii afara de vice-preşedinţii parocliiilor. Să vede treaba
ca vice-preşedintele parochiei gr. cat. să duce la biserică nu
mai cînd este alegere de Stajbaşi, iar încolo Jaee gură pentru
ca să încurce lumea.
In urma celor aratate pîua aci sa poate vedea chiar şi
tară ochelari cit sunt tie trase de păr acuzele redactorului
dela „Foaia Poporului". Să poate vedea că din şirele D-sale
iese la iveala vîuătoarea după un you codru de pîiue pe care
sa-1 înghită dela atare nou înfiinţîndă organizaţie. Inferăm
cazul acesta cu cea mai rezolută bărbăţie, aşa cum fie care
Komîn vrednic dator este a-1 îniera. Protestăm contifl insi
nuărilor perfide ale proprietarului amintit şi declarăm sărbă
toreşte că .dela noi totdeauna a fost departe să facem politică
confesională şi că tocmai văzînd sămînţa eit am păşit şi vom
paşi eît se poate tie aspri şi rigoroşi pentru a o stîrpi, pentru-că
ştim din trecut că nu este de nici o ispravă. Protestăm sus şi
tare în acelaşi timp contra amestecului nelegiuit al d-lui re
dactor al numitei foi în afacerile „Ligei Naţipnale". Dînsul a
lost ales în comitetul de constituire al acelei organizaţiuni,
dai
a luat nici cînd parte la discuţii ori la şedinţe, decît a
tunci cînd a putut să arunce hidra cu două capete a confesio
nalismului. Nu este nimeni vinovat decît dînşal, dacă w şi-a
îndeplinit funcţia la care a primit să fie ales.
în acelaşi timp cînd protestăm contra acestor insinuări,
nu putem trece cu vederea eă şi de data aceasta gazeta numită
conduce în alacerea mare a neamului nostru de pe aceste
plaiuri de interesele sale personale. Adăugăm că cei ce pun in
teresele lor mai pe sus decît ale neamului, sunt duşmani ai nea
mului. Duşmanii neamului nostru întovărăşit pentru triumful
dreptăţii cu vrednicii săi aliaţi, sunt duşmanii aliaţilor. Ţinem
însă de datorinţa a noastră sa aducem amihţe gazetei aminti
te ca toţi cei ce seamănă vint vor culege furtună şi că tactica
dînsilor tie coiitcsioiialişm iu ticeste zile mari este ruşinoasă si
nelegiuită.
l^oLslievikiştii ioarâ din ră«piiv'
teri ea cei ce au ucis pe aiubasa
dorul german nu au fost membrii' f'H ,•
ai gardpi roşii. Noi îi credem
v
pt
s
cuvînt. Credeam fără «pu
nă dinţii. Pentru eă: a ucide pe
ambasaidoru! ^Germaniei însem
nează a avea «ur«j, iar eei din
garda roşie au de toate numai
curajul con viagerilor le lipseşte.
f-*L Aty.ij
I
D-lui T. H. TUBMAN, directOT"ttiedicalJ^
metode
ierburi: The A. N. .\\, precum şi băi de abur,
JL electricitate, aer cald, ,masaşiu şi diferite .mişcări suc
deze şi alte metode ale«ulturel fizice, făcuse
sub
lui Borney Kofson. &
posedăm cele mai bune referinţe ale celor mai cu- &
noscători doctori si ale miilor de pacienţi din nordul sta
tului Ohio, vindecaţi şi mulţumiţi cu toţii. $
Cite-m dniire bolile tratate cu succes sunt: (fllf
îkfatf^lâe'riuiehi
1 v,,v
iff".
4
(3&5)>*
întrfebţinţate în acest
direcţia
I I wi V V o» vvţ. O OHMi I p» V Uf' VFIVţj/f WŞ
întind: hoald de zahăr: Reumatism (de ori ce fel) Anemie, Sto-4%
-V ficat. Tot astfel v indeed» şi difer it $ boaU? 4$ f&m ei &
şi vată mături nervoase. fi
în această iiisfituţiunc pacientul cap'ita mh^alre sănătoasa .şi &
«T» tot eo-i este tie lipsa. Preţurile sunt întotdeauna moderate.
s'a
.•Singura atribuţie ciuntită a ii
nui ţmţar este cai el nu spune
palavre. e
4f| |V
e ea vana ni eare
^a spune
u
ejs^at
lul~
i Iioaue tranei. A-euin daiiă inibrâ
eă mi ut ca pe c*re o vedeai zilnic
în ptize astăzi, esteii adevărată, a
tnnei trebuie aft eouatat&m eă 4în
sa nu a avut Mttlt de lucru îna
inte de a fi între Iu baie.
•.#
s|'
Brigadierul ,^euer#i Cornelius
V SisF
-. V
V
'P* ^wr*«,^v^»ţrîK^ -. ,y£
Vanderbilt are uu fecior eare
Serveşte îu armata Statelor tini
te ea simplu ioldat. După eît să
vede familii». Vanderbik este
foarte democrată. Nu ştim însă
fum să face că atunci cîiid vo
tează, membrii acestei familii nu
ţitiu vota atita de democraţie »pe
eît tie democratic să ştiu lupta.
.. V'
-Aţi observat şi lVoa«tră a
«eest lucru curios de tot? Unii
muncitori, după un şir de ani î}i
formează itleia că dacă nu ar fi
ei în lucru, toată afacerea -s'ar
tluee pe copcă. Fabrica însăşi şi
boşii cred la fel. Şi chid munci
dorii iau îndrăzneala sa o
s|muă limpede, atunci compania
totuşi să cugetă că ar putea-o
îndruga eum-va şi fără de ei. Şi
..compania'' iui greşeşte nici o
dată.
uanim ,.ţpriete4i bun" pe «cela
care mai buciiTOs trimite a de
peşă ee-1 costă 60 cenţi unui 'pri
eten al" său pe care 1-a văzut, nu
mai odată în viaţă decît să
cheltuiască 3 cenţi scriind o «ar
te familiei isale dusă la băi.
Ambiţia tinerilor «ari obicinu
it* sc să scape din -universitate,
pînă aci era să pună lumea in
uimire cu ştinţa lor, de 'pe acum
însă s'a schimbat rostul lumii şi
toţi cred că ar fi mai bine să pu
nă Berlinul în uimire cu acea
inţă.
lîudgftitt cheltuielilor servi
ciului, naval pe anul fiscal ter
minat eu ziua de 30 Iunie, 1918,
a fost.de $1,741,109,401.4)0.
.k-..V
5,000 iineri studiază radio
telegrafia în douiă şcoli navale.
Serviciul de darea telegramelor
pe această cale este îndeplinit
mimai de militari de la marină.
Fabricanţii de conserve alimen
tare din Italia întrebuinţează a
tît ipeliţa, cit şi seminţele pătlă
gelelor. Peliţele le întrebuinţează
ca nutreţ pentru vite, iar din se
minţe fac ulei, din care. cînd e
ste îu stare crudă, fac săpun şi
luminări, iar după ce-l rafinează
il vîud pentru întrebuinţat, la
masă
.•
Doi detectivi din few au
fost găsiţi vinovaţi de a fi pri
mit bani pentru a-şi întrebuinţa
influenţa lor în liberarea unui
uegru din puşcărie.
Două w»te de fabnei «lin Chi
cago au fost silite să închidă u
şile, tlin cauză că statul nu mai
dă oţel 4a fabricile cari nu lu
yrează materiale trebuincioase
h\' război.
Colonelul Thetnlore lioo.se vel
''a zis: ,.Ori ce om care zice că
iubeşte ţara din care a venit, tot
at.it de mult precum iubeşte şi
ţara aceasta, nu e mai bun. ca
bărbatul care iubeşte o altă fe
meie tot atjfc de mult ca şt pe
soţir. lui."
Arehipiseopul Mcsmer dîn Mil
waukee a zis că proiiibiţiuuea nu
este decît o mascy. sub care se
ascund sinistrele manopere ale
duşmanilor bisericei catolice, şi
a oprit preoţii de a încuviinţa
discursuri de prohibiţie în curţi
le bisericilor.
O
i ii
MSTRTOATOARBLE At7 AJ0
TAT FOAKTE MULT AL-
1
,-y
~i
şti-
MULŢI NU STIU CA:
Pînă la 1 August 1917, războ
iul european a costat pe aliaţi
suma de 54)
,421,300,000 dolari,
ceea ce face o cheltuială zilnică
de 76,700.000 dolari: pe puterile
centrale le-a costat 30,300,000,
000, prin urmare o cheltuială ziî
11 i că de 0CMJ.
fn general, pînă la 1
August. 1917, a costat «urna de
S!,721,500.000 dolari, ceea ce dă
o cheltuială de 116,700,000 do
lari pe filtre zi.
v
"•«. -ţ
Distrusă-
ROMA. 16 Iulie.
toarele şi hidroplanele aliate au
adus ajutoare foarte valoroase
frufţco-italienilor .in înaintarea
lor, se anunţă din surse semiofi
ciale. i
Distrugătoarele au bombardat
coasta la capul Banian şi gura rî
ulai 8emeni, dtstrugkid lucrările
de «parare ale inamicului şi alun
gţnd garaizoana. Prigube mari
au fost emuate prin aceste bom
bardări. Alături de dktrug&toare
au cooperat şi hidroplanele.
i i)
A
l'Â' riM' :X.
Y'*
îi ^r'
r.f.'
'iV i'
•tţiii
•nour*
|w«oi nnii
to
OLEVBtAifD, OHIO, JOX, 18 IPtf» 1918.
SPIE ATENTIUNE.
R0MÎNIL0R LOIALI AMERICANI!
Căutăm lucrători pentru guvern la făcut de locomoti
ve, ingine şi cară, pentru patria veche şi domestic. Uncie
Sam îţi d% cea mai bună plată dacă eşti cetăţean ori ba
el are lipsă de D-ta dacă vei fi loial şi vei lucra pentru ţa
ră pe cit timp eşti aici în America. îţi plăteşte pînă la 7 do
lari pe zi şi mai mult. Lucrul e de 10 ore dar vei căpăta
«plătit pe 11 ore. Este mare ţipsă pentru tineri şi bătrîni.
Iţi dăm bilet gratis ori unde vei fi în America. Dacă
eşti cu familia îţi vom da transfortul D-tale şi familiei.
Uncle Sam îţi dă astăzi o şansă unde poţi învăţa o mese
rie cu care poţi fericit totdeauna ori unde vei merge. Da
că nu poţi a te lupta la front pe cîmpul de luptă, atunci
luptă-te aici pentru Uncle Sam ca să poată infringe tira
nul de vrajmaş, căci el nu doreşte alt ceva de eît a adftce
o libertate pe întreaga lume în care se poată trăi cu toţii
o viaţă liberă. Deci pentru ce nu ai veni a lucra pentru aşa
o ţară care-ţi vrea libertatea? Scrieţi după ori ce informa
ţiuni sau după aplicaţie de lucru la: (1x6)
CUMPARATI
DE LA v
$14-00
9ie care bărbat ori femeie are ocaziunea a investa banii săi Sn
marca industrie, a cărei conducere este în mîna unor oameni apţi
şi energici. în această industrie ai norocul să-ţi măreşti profitul.
VA OFKRA OPORTUNITATEA ca
SH
capitalul ei (stock) în ori ce lună, de la 5 acţiuni în sus. Această
Companie este una din cele mai renumite, la care conducere are
un om inteligent şi cu experienţă. Deci aceste AUTOMOBILE
vor fi unele din cele mai bune şi viitorul va {ace ca sa aveţi un
mare profit incontestabil.
O INSTÎTUŢIUNE PROGRESIVĂ.
Templar Motor Co. va deveni o in.stituţiune progresivă. Au«
tomobilele vin direct din fabrică în producţie regulată. Templăr
Motor ia succes în timpul de faţă, a face un contract cu guvernul
pentru furnizarea de automobile în sumă de peste cîte-va milioa
ne Dolari. Afară de aceasta mai are o mulţime de comenzi.
MARI PROFITURI VI SE OFERĂ IN ACŢIUNILE
LA AUTOMOBILE.
Tabela de mai jos va arăta cum $100.00 investaţi la o compa
nie eu succes cum a crescut. Templar Motor este una eare a în
ceput acuma şi va ajunge egal cu una din aceste.
$100.00 investaţi in TIupp Motor Car Vo., a crttcuf Tă
$16,fiOO.OO în timp dt ani
$100.00 investaţi în Chalmers Motor Ce., Crescut ta
$1,615.00 în timp de 8 ani.
$100.00 investaţi în Orant Motor Car Ctf. 9 crescut to
$164.00 în timp de 2 luni.
$100.00 investaţi în lleo Motor Car C&, ft crescut Ut
$4,604.00 în timp de 12 ani.
$100.00 investa( i în Ford Motor Car Ca,
$250,000.00 în timp de 12 ani.
cumpăraţi o parte diS
(IN
$100.00 investaţi în General Motor Co., au crescut la
$712.00 în timp de 7 ani.
$100 investaţi în Paige-Detroit Motor Co., au crescut la
$1,800.00 în timp de 8 ani.
$100.00 investaţi în Willys Overland Ca*, 0M crescut la
$1,462.00 în timp de 9 ani.
$100.00 investaţi în Chandler Motor Car Co., av eres- "h
cut la $3,300.00 în timp de 3 ani. (3-6)
VINDERE DIN STOCK CU $14.00 ACŢIUNEA.
Tăiaţi acest cupon şi trimiteţi-1 la noi.
Alăturat găsiţi suma de $
s:..
y
R. W. MILLER, D. D. S., DENTIST
Aflaţi întotdeauna. Îndeplineşte ori ce lucra in branşa a
ceasta. Ohios Bldg, Eoom 7-8, ALLIANCE, O. (3)
Institutul Tipografic
AL ZIARULUI
mu cm T.oo&uti
Itoaţai, MATDTB, mtitajh ASTOŢO.
k) iuii ŞI moi, loan oi nmuu
urni» OBţ GB LBCnUBl Oi
At»» DM AJtTA TXPO**AFlU
DEVIZA ATELIERULUI ESTE
iUcrm cnţlflwiimi, pratiri ifttai
crescut la
ţjentr^,, ^#e(iuui din
ERICA''
o» un
•urau at: man BSOfinu, an- 'r
ramso «oomAŢi fi
BA
vf
PA
'W%
i
$6
'Y' yj.
i
AM
•q
4
,-r
-l*""!#.
s
•n 4 i

xml | txt