OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 18, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Filialr. No. 1 a Societăţii „Mi
ha Viteazul" din Steubenville,
Ohio.
us, Ohio. Miss fOladys Carl
on din această localitate, care
Amsterdam. O şti-
WALK-OVER SHOP
HOTEL LEXHTOTOX
DR. A. LAPPHER
MEDIC DIN UOUlNlA
281 Farnsworth, colţ cu Hastings
BUCERIE Şt QROGESIE
ROMINEASCi.
WARREN, O. 1x6
110 SOUTH PINE STREET
«Oî^HOHOKU3^HOH03eOHO«OHOKC
L. C. AKIN. SO.
State 3229
(3)
THE PARISH and BINGHAM
COMPANY.
Madison Ave. şi West 106 Street*
THE ILLUMINATING CO.
ILLUMINATING BLDG, PUBLIC SQUARE
THE PEOPLES BANK CO.
A I N S 1 U 1 1 A K 0 1 O I I
THE BENNETT BROWN HARDWAREW.
WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT
UNCLE SAM
WAR SAVINGS STAMPS

ep
rai
tru
j®£.
it4'.
»,
•y
Ir
tt»
U
•M,
w-fixt'"^-ţ tyvitotm
De ale
Societăţilor.
N
riŢIATIVA PARE A TRECE
"T
ÎN MINA ALIAŢILOR.
LONDKA, 17 lulîe. Ofensi
va din Champegrte «'a mărginit
la opintiri zadarnice de cătn
•germani de a apăra tereiiul ciş
ti gat la începutul ofensivei. iSitn
aţia luptelor, după cum a fost
raportat noaptea trecută, tu co
municatele oficiale, iniţiativa
îîiceput să treacă în mina aliaţi
lor, în cea mai mare parte a
frontului şi aceasta se vede
din numărul eontra-atacurilor da
te pe întreg frontul.
tS'a dovedit ca perderile ger
manilor au fost extrem «de «mari.
lta poarte le oficiale din «Paris
.spun despre un mare număr de
prison ieri prinşi în acţiune, îusf.
•cifrele pe care le-am putut obţi
ne pînă acum sunt Ii,000 din ea
^re 2,0(W au fost prinşi numai eh
•Americani în contra-a tacul lor
le la Marne. Berlinul pretinde
îfeft igermanii au prins 13,000 de
'.prisonieri/
i I Im nţei uîiA punijjt pe întregul
front de cincizeci de mile, ina
micul nici nu s'a apropiat de
punctele geografice ori strate
gice pe care aveau ambiţia de
a
le captura. .Cea mai mare îna
Jjtliare ori pretinsă «de germani
Ori admisă de francezi, e mai mi
dk "de patru -mile. înaintarea a
%eâ»ta e între Rheiins şi Atârne
şi la răsărit de Rheims, între
îfJŞrunay şi Prosnes.
Linia americanilor la $ud dc
^ăfarne a fost complect restabili
ftă
(prin contra-atacul dat, eare v
"durat de Luni de la amiazi pin»
Hârziu seara. La dreapta poziţii
"•îor americane, germanii reţin ea
(fful podului de pe malul sudic al
tffului.
OUtVMAWD, OHIO, Jttt. 18 tOUjjfllg.
wăiLm
Convoacă pe toţi ineuu
brii sar a lua parte ,1a adunarea
lunară, care va avea loc Dumine
că, 21 Iulie 1918, la orele 9.30 a.
in., în localul d-lui director losif
Medve$ din South 3-rd Street
No, 442, Steubenville, Ohio. Deci
toţi fraţii membrii sunt rugaţi
tf se prezenta la această Şedinţa,
fiind că avem mai multe -chestii
foarte importante de rezolvat, la
care adunarea va fi şi raportul
delegatului careta fost la adu
iiarcHi.Uniiinei ţinută ila Young
stow n, O hit). Absenţele nemoti
vate se. vor pedepsi conform stan
tutelor.
Prezidiul.,
11 111
Societatea „Prinţul Nicolae"
din Bridgeport, Ohio.
Presidiul.
i-
v Societate?, „Tinerimea Rcmînă"
?lin Cincinnati, Ohio.
Convoa­
că pe toţi membrii săi din* loc şi
^jur a lua parte la şedinţa ordina
dPă, eare se va ţinea Vineri, 19 Iu
lie 1918, laţ orele 7 seara. La or
jdinea zilei vor fi mai nitrite clte-
tii şi desbateri importante pt*ii
bunul mers al Societăţii. Tot
tfdată va fi şi raportul delegatu
lui care a reprezentat, societatea
poastră la adunarea generală a
ft'niunei. Deci sunt rugaţi toţi
anembrii a da atenţiune acestui
^convocator şi a se prezenta la a
|ceastă adunare necondiţionat
Absenţele unmotivate se vor pe
ilepsi jonfom Statutelor.
I Presiding
Americani ajutaţi de franceai tillon^snr-Marne.
v v
Explozie pe un vapor japonez.
Tokio. îţi ziua de 12 'Iulie
vaporul cu numele Kawaclti, ca
re făcea -parte din flota de răz
boi, a făcut explozie şi s'a acu
fundat -în golful Tokioama, cam
la 150-de mile spre nord-est ţie
Na&asak.v. Odată cu vasul au
pe
rit fi CKM de marinari,
•,:
Deraiate de treit.
Sacrificiul unei fete.
fn
Con­
voacă pe toţi membrii săi a lua
parte da şedinţa generală extra
ordinară, care se va ţinea Dumi
necă, 21 Iulie lţ18, la orele 1 p.
in,, în hala din Aetuaville, Ohio.
fNo 23 din îi-rd Str. între alte
Hţultc chestii importante la or
idinea zilei va fi şi corectarea a
dreselor pentru ziar. Acei fraţi
Bomîui eaf'e doresc a deveni ea
ftnembrii ai societăţii noastre, să
lie •prezinte Ia această şedinţă
•Sătule cu drag vor fi primiţi în
Mijlocul
nostru. Absenţele umo
Jfcivate se vor •pedepsi conform
tâatiitckţr.
Legea telefoanelor şi telegrafe
0|*. Washington. Preşedin
ele1 Wilson a .semnat legea prin
îare este împuternicit a lua sub
'ontrol, în timpul cît va dura
războiul, toate telefoanele* tele
grafele, cablele fi 'Staţiunii#' de
telegrafie fără
fir.
Arderea unei fabrici de produ
e chimice.
vabrifea
iische Zeitung, zice că ministrul
le război al Austro-Ungariei a a
mnţat că pînă acum au sosit în
ţară 500,000 ele prisonieri din
Rusiei /,
Mobilizarea in Porto Itico.
ati
duan. Porto Itico. Mare
şalul Crowder a dat oreline la bi
•ourile de recrutare din Ponto
!tico să înceapă eu alegerea şi
pregătirile pentru, mobilizarea
inui număr de 15,000 de tineri,
tfară de cele 13.000 cari deja se
vflă la
L«s
Casas.
încercarea
.^r-
Adrian.
\1
ivii. Lu o distanţă ele «patru
nile de această localitate a sărit
tren alături de pe şine. Ca re
zultat al acestei întîmplări sunt
noarte patru persoane şi alte un
sprezece se aJJa la spital in eoil
liţiuni grave.
Colum-
curîud va ipleca în Franţa ca
noră ele caritate, n'a aşteptat să
ijungă peste apă ca să devie un
nger de mîntuire. Astăzi dînsa
ii-a dat o parte din singe într'o
peraţiuue de transfusiune prin
are să prelungească viaţa unui
îhinez anume Yee On. Dînsa era
a oficiul unui doctor eînd a au
'.it de starea chinezului şi s'a o
ferit s^-i dea o. cantitate de
sîilge.- -,f
Jacksonsville.
Marea fabrică de fertilizare a
rom panici American Chimical
lin localitate, a fost ruinată
-oniplect de un foc a cărui o^igi
tă încă nu se ştie pînă acum.
scotea nitrat pentru fo-
osinţa în materialele ele război.
Repatriarea unor prizonieri a
latriaci.
•e trimisă ele la Viena către Yo-
de sinucidere ft
ţu$căriaş.
Clevland, Ohio.
Un anuiAe John I'ipas a sărit de
a al treilea etaj al închisorii co
tii itatutl ui, eăzind pe trotuarul
le ciment şi frîngîndti-şi şira
spinărei. Acum se află la spitalul
oraşului, unde zace hi condiţiuni
grave.
Sipuciăete prin apînzurare.
Cleveland, Ohio. 'Poliţia în
cearcă să constate indentitatea
unui om în vîrstă de 82 de ani.
care a fost găsit spînzurat în ca
mera sa din 2370 E. 9-tli Street.
JosetirJalaic, proprietarul case
lor, zice că mi văzuse pe bătrin
le patru zile, şi că, alarmat de
ibsenţa lui, a denunţat cazul la
poliţie. Autorităţile, spărgând u
şa camerei, eare era încuiată pe
dinăuntru, a păşit pe «bătrân
spînzurat de cuiul unei lamne fi
xat în tavan. Mortul a fost dus
la morgâ. I
in unele contra-atacuri au te
capturat cîteva sate.
Linia de război, îti aparenţă,
acum este de lo Vaux spre sud
!a Azy, iar spre nord-ost, îu lun
gul analului drept pînă la Cour
temouutcj atunci spre sud, tre
cv|nd rîul tpină la !Şt. Agnan, iar
la răsărit de la Chapelle-Motlio
dou puţin spre nord pînă la •Clia-
UNIUNEA SOCIETĂŢILOR ROMÎNE AMERICANE.
COMUNICAT OFICIOS.
rPrirr prezentul comunicai sunt rugate toate societăţile
aparţinătoare U. S. R. A. a lua la cunoştinţă că absolut toate
ceckurile cari se trimit Uniunei pentru comenzi, cotele luna
re sau repartiţii, să fie făcute în felul acesta: I. N. ŞUFANA,
CASIER, U. S. R. A. şi cari cockuri tş vor trimite la Secre
tarul general al U. S. R. A. împreună cu conspectul sau co
manda cerută, Toţi domnii funcţionari ai Societăţilor
sunt rugaţi a da atenţie acestui comunicat.
u.B. R.A.
-U^i
•T7
'"f ,ti r' i
s
4
1*
PP ^.^
•oufundarea unui vas apaniol.
Londra. Submarinele germane
au scufundat
astă2i
Schimbarea prisonierilor.
Londra. Biroul de pres&'.din
Olanda anunţă că învoirea din
tre Anglia şi Germania asupra
^ehi'inbarei prisonierilor a fost
semnată ieri la Haga şi va fi
submisă la amîudouâ guvernele
pentru întărire.
Ciocnire de vapoare. Un port
Atlantic. Autorităţile unui
vapor suedez, eare a sosit astăzi
aici. anunţă că două vapoare A
merieane s'au ciocnit în largul
oceanului şi că unul dintre ele
*'a înecat. Cel îneact se iiumeşte
Osterdijk, şi personalul lui a fost
salvat de celălalt vapor.
Confiscarea aramei la Germa
nia.
^,,:'"
încă un va­
por spaniol. Cu acesta, niunSrul
vapoarelor spaniole Scufundate
de germani dau un total de 78.
Kauer aalveaxă pe Liohno^aky.
Londra. O te leg ramă veni
tă din Amsterdam anunţă că la
cererea personală a I£aiserullii,
majoritatea membrilor din casa
lorzilor Prusicni s'a învoit ca să
nu expulzeze pe prinţul Charles
Liclmowsky, tare a fost ambasa
dor în Anglia la începutul răz
boiului şi eare a publicat un me
morandum în luna Martie a a
nului trecut, priii care critica po
litica exteM'nă a Oermaniei şi în
vinuia guvernul german de lîncc
perea războiului.
Amsterelam. Autorită­
ţile miilitare din Germania, după
ce au •confiscat mînerele broaşte
lor de la uşi, tacîmurile de la fe
restre, tăvile, tingirile, şi iu fine
tot ce era făcut din aramă, acum
şi-au întors privirea şi la clădi
rile acoperite cu atblă de aramă.
Printre multe clădiri descoperite
este şi palatul prinţului Albrecht,
vre-o douăsprezece «biserici şi si
nagoge şi mai multe muzeuri.
o
I A E N
Btai!
Beaminteşte-ţi cum bra­
va armată rusească a fevst înfrîn
tă din lipsa ele tunuri, muniţie şi
proviziune. Germanii ruleati de
guvernul rusesc văztnd nt'iputiu
ta «lui de a suporta armata. Deci
să nu-i lăsăm ea să rîdă şi de
noi. Să dătti guve'rnului tot su
portul poporului nostru, toate re
sursele, toţi banii, aşa ca să tpoa
ta înarma, echipa, aproviziona,
şi a menţine 'forţele noastre la
punctul cel
mai
înalt al efici­
enţei.
Priveşte la harta de război şi
te vei convinge de devotaţia eu
care poporul sprijîneşte şi aju
tă la îndeplinirea scopului ina
micului. Deci să mărim produc
ţia şi să împrumutăm banii noş
tri ^Statelor Unite, aşa eâ supor
tu'l nostru se egaleze, dacă "JIU
va fi mai mare ca al germanilor.
mai bine ea să împrumutăm
banii 'noştri în acest fel decît să-i
dam germanilor drept indemni
tăţi de război.
Ascultă la chemare^ la datorie
la (patriotism, şi cruţă! Fă «tot
ce-ţi stă în putinţă «în eiştigarea
războiului prin mărirea prenluc
ţiei şi scăderea consumaţiei. Lu
crurile de prisos lasă-lc în pla
ta'Domnului. Cit de miei şi ne
însemnate sunt acestea pe lingă
marea ţintă a neamului nostru.
Ce bucuroşi v'om fi cînd trupele
noastre se vor reîntoarce victo
rioase victorioase prin curajul
lor şi prin suportul naţiunei. i
Deci nu uita cumpără W. S.
I N V I A E
'fitowetatea roniînă de ajutoi* şi
cultură „Biruinţa" şi Parochia
„învierea" din Warren, Ohio, au
onoarea a învita pe toate onor.
(Societăţi, Cluburi şi Parochii,
precum şi pe toţi fraţii romîni
din loc şi jur a lua parte la fru
moasa petrecere împreunată eu
dans, care va avea loc, Sîmbătă,
20 Iuilie 1918, în hala Societăţii
„Biruinţa" din 114 Walnut &tr.
Începutul la orele 6.30 seara,
şi va dura pînă la ore.1 12 elin
noapte. ..
v
Aceasta petrecere «ranjază
în favorul (War Clmst).
Muzica naţională va distra o
noratul public cu cele mai fru
moase ai^i de dans şi cîntece nia
ţionale.
iSuprasolViri ae primesC 'Cii ma
re mulţumită şi *e
vor
v
ciiita pe
cale ziaristică.
Bufetul va fi asortat cu cekle
mai gustoase mezeluri şi băuturi
reeoritoare.
Preţul de intrare: Demnii
Damele 30 -cenţi.
în aperanţă că toţi fraţii şi su
rorile noastre limine vor da
'&5,
tot sprijinul d-lor, pavticipind
într'Un număr «e poate de
mare la această5 petrecere, tpînâ
la revedere
am
rămas salutîn-
du-^ă cu dragoste frăţească:
Iacob Mvrgu, preşedinte.
Zenovie Crişan, Becretar.
(^1—63)
II »iiii»|-i«wiiiii .11 I I-,'1
O K V O A E
.•••'Societatea roraîilă de ajutor ţ]
cultură „Biruinţa" din "Warren.
Ohio, convoacă ,pe toţi membrii
săi a lua parte'la şedinţa genera
lă extra -ordinară, eare se va ţi
nea Duminecă, 21 Iulie 1918, în
hala Societăţii din 114 Walnut
St ret, tla orele L80 p. m.
Avînd lucruri foarte importan
te de rezolvat la această'şedinţă,
toţi fraţii membrii sunt rugaţi a
fi prezenţi. Absenţele ne motivate
se vor peelepsi conform statute
lor.
Tot odată
rugim pe
toţi
(61—(i2),
rnkm rv
I N V I A E
SeMîietatea romînă de ajutor şi
cultură „Ţara Oltului" din New
Philadelphia, Ohio, are onoarea
a invita pe towte surorile iSocie
tăţi, Cluburi şi parochii, preciun
şi pe toţi fraţii Romît\i din loc
şi jur a lua parte la Petrecerea
impreunată cu dans, care se va
ţinea Sîmbătă seara, 20 iulie
1918, în hala din South
:Side
Preţul de întraTe1» Domnii 50,
Damele 2o cenţi.
4
iSiiprasolviri se jriinesc cu ma
re mulţumită ^1'^' Voi4 turta pe
calc ziaristică.'
1
In speranţă c& «no-ratul public
romînesc din loc şi jur ne va da
tot sprijinul d-lor posibil pentru
buna reuşită a acestei frumoase
petreceri, pînă la intilnire am ră
mas sa lut ît id u-vă otţ dragoste a
de vă rat rfi ţească
Comitetul aranjator.
O OH V0 0 A & fi.
'Societatea roniînă de ajutor şi
cultură ,.Cuza Vodă" din Mas
sillon, Ohio, •convoacă pe toţi
membrii săi a lua parte la adu
narea generală lunară, care se va
ţinea Duminecă, 21 Iulie 1918, la
orele 1.30 p. ni., în hala Societă
ţii noastre. La ordinea zilei va
fi şi chestia cu edificarea halei
şi raportul delegatului care a re
prezentat Societatea noastră la
adunarea generală a U. S. R. A.
din anul acesta, care s'a ţiuut la
Youngstown, Ohio.
Toţi fraţii .membrii aunt eu in
sistenţă rugaţi a nu lipsi de la
aveastă adunare importantă ca
să ne puteun orienta pentru bu
nul mers al Societăţii noastre.
Tot odată «unt rugaţi toţi mem
brii societăţii noastre a-şi achita
toate restanţele faţă de Societa
tea noastră, şi să bine voiască
fiecare a-şi achita cotele lunare
pe fiecare lună înainte ea s^ nu
meargă restant în conspect. La
caz contrar da'că să întîmplă vre
o nenorocire cu vre-un membru
să nu fie comitetul răspunzător
în numele Societăţii ,,Cuza Vo
dă" din Massillon, Oliio:
(«1—«2)
s
fra­
ţii Ronnîui eare doresc a deveni
ca membrii ai tiocietăţii noastie
să bine voiască a se prezenta
această şedinţă, unde vor fi pri
miţi cu dragoste frăţească în uii
jloeul nostru. j'
în numele Societăţii „Biruin
ţa" din Warren, Ohio:
Iacob Murgu, preşedinte.
Zenovie Crişan, secretar.
din
îew Philadelphia, Ohio.
începutul va fi la orele 6 p. m.
şi va dura pînă $a orele 12 din
noapte. I
Ilenuinita muzică naţională de
«ub conducerea d-lui George ,Bol
di din Canton, Ohio, va distra o
noratul public eu eel ntai fru
moase arii
dfc
^a&s
ţi cînteee
ţionale.
Bufetul va fi aranjat cu cele
mai gustoase mezeluri şi băuturi
reeoritoare înk t#i tirnpuâ petre
cerei. v
Ghetele cari le veţi purta acum
se fie „WALK-OVER", fund
eă iunt trainice. (3)
MCDONALD'S
4LLIANCE OHIO
DETROIT, MICP.
Zilnic de la 9 dimineaţa pînl la 9
seara. Duminica 9—12 prînzul.
Telefonaţi North 2397.
1x6
FRAŢII BOERIU
Funisor de automobile pentru
ospeţe, botezuri şi defilări. Ofi
ciul 32 S. Liberty Str., Atliance, O.
Phone: Bell
17. Ohio
nă. Fiind siugur
Prezidiul.
"fŢ
SCRISORI DELA
PRIZONIERI.
Onorată Redacţie!
O nespusă mulţumire am aVut
pentru osteneala d-tră cea din
tii pentru mine, dară n am primit
nici un răspuns de la fratele
meu. Deci vă mg încă odată să
bine voiţi a-mi scrie adresa con
sulatului austro-ungar. Cu toate
acestea scrisc, vă rog să nu fiţi
supăraţi pe mine, fiind că vă o
cup atît de des, răniin de 'bine
voitor, dorindu-vă tot 'binele:
Mihail Moldov&n, prig.
Beparto prigioneri di guerr^ ca
Ml Corgone, Distneeamento Ki-
Qanavwe, Itodia,
1
i v
'v V Îf|'
şi
lipsit de
Elm
v
IBL1C1L
na»
A U
tovarăş la
uu
ştor
cu
poziţie
i
bu­•PLĂTIM
aju­•
tor sunt avizat să mă asociez cu
o a doua persoană.
Doritorii să se adresez
da:
Veneţan. 1406 West 55, Cleve
land, Ohio.
(^1—12)
U A
Casting Ci tinderi şi Sal ori la Fo
undry.
Veniţi
la lucru .la:
THE FOREST CITY FOTODRY
& MFG CO.
2202
Str* Cleveland, Ohio.
(61—63)
LUCRU PENTRU GUVERN.
Trebue 100 de Labori pentru
lucru de zi şi de noapte, lucru
încontinuu. Plată de la 38 la 40
cenţi pe ceas. 9 ceasuri de zi şi 12
de noapte. Plătim odată şi jumă
tate pentru toate ceasurile care
le faceţi mai mult de 50 la săp
tămână.
Veniţi la:
Cleveland, Ohio.
(1^6)
A U
pe fiul meu Moise
nt
Uoea
una Mohu, comitatul Sibiiului,
e are a fost luat că tună în anul
1915 la honvezi în Sibiiu şi ele a
tunci nu mai ştiu de el nimic.
Deci pe această cale rog pe fraţii
prisonieri din Italia şi din Rusia,
sau chiar dînsul dacă va ceti a
eeste rîuduri să bine voiască a
serie pe adresa de mai jos, fă
c.îndu-iui prin aceasta un mare
bine:
Moise Boca, 518 Madison Street,
Canton, Ohio, U. S. A.
(57—02)
DE VÎNZARE
aranjament din 5 odăi foarte ief
tin. Sunt silit a-1 vinde 111 săptă
inîna aceasta, trebue să părăsesc
oraşul. Mobila este numai 5 luni
întrebuinţată.- Cine-mi dă ntai
mult la acela o dau. Să vinde
toată la olaltă, sau şi cu bucata.
Să poate întreba ori şi cînd în
săptămîna aceasta la:
No. 1436 Lakewood, Ave., Lake
wood.
(59— 2)
A U
Prizonierii din comuna Sălişte
comitatul Sibiiului, Transilvania,
aflători în Italia eau Rusia, sunt
rugaţi a scrie lui I. Salomie şi
Dumitru Moga, 626 West 12-th
Street, Erie, Pa., TJi'"0L A»
(48—63-
a.fo.-C r./jif.tifi'i -.'-tÂt .ate':
1 1
i%
FERII ELECTRIC DE CALCAT
ESTE COMFORTABIL VARA,
CUMPARAŢI FERUL DE CALCAT ACU
MA ŞI NU SUNTEŢI SILIŢI A STA VARA lit
BUCATARIA CALDUROASA. CU FERUL
ELECTRIC PUTEŢI CALCA UNDE EST!
MAI JIACOASE ÎN ORI CE ODAIE SAU A
FARA ÎN BALCON UNDE AVEŢI CONEC
ŢIE ELECTRICĂ.
FIARELE ELECTRICE NU SUNT SCUM
PE IAR CURENTUL CARE ÎL ÎNTREBUIN
ŢEAZĂ COSTA FOARTE PUŢIN.
PUTEŢI CUMPĂRA DIN ORI CE PRĂVĂ
LIE ECHIPATĂ CU MAŞINI ELECTRICE,
ORAŞUL CLEVELAND.
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI
Dacă nu vorbeşti bine englezeşte şi ai ceva'năcazuri
ori lipsă de informaţiuni
şi
IML XOI SX VORBEŞTI JtOMXNXŞTX.
FII PATRIOT
4*
4*
din
co­
1
sfaturi despre court, întraro
in lucru, accidente industriale, ai ceva cu stăpînii
casei, încetăţenire, şcolile de seara, agenţi, plată, ori cu
alte năcazuri, mergi la: (1-3-5)
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI.
şi aceia vor vorbi pentru tine. îţi vor ajuta. Ei vorbesc
toate limbile. Şi ei nu îţi cer nici o plată. (Adv.)
5QOOOC
615 it. Main Str., Alliance, O., vis-a-vis de oficiul de tramvaie.
Se capătă toate uneltele de grădină şi fărmari tot felul dc fe
răni pentru maşini cuţite, ferestreană, sape, maşini de tăiat
iarbă, vapsele şi tot ce se ţine ele ferăric. j)
°°°oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^oocxxxxxxxxxxxxx)oooodo
LA BANI DEPUŞI BANCA HOA8TBĂ.
p4 eare ti puteţi scoate ori şl olni.
20000000°000CXXXXXXXXXX)00CXX)CXXXXXXXXXXXXD0CXXXXXXXXXX
TAXA LA MICA PUBLICITATE
Caut, perdut, anunţuri de nunţi, botezuri, serbări, etc.
1 cent cuvîntul. Plata se face înainte, odată cu trimite
rea publicaţiei, numai Societăţilor din Uniune li se pvbli
oă înainte şi în urmă li se trimite bilul de plată.
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA"
WS.S.
ECONOMISEŞTE Şl ÎMPRUMUTA ECONOMIA TA
LUI
EL ARE NEVOIE DE ELE ACUM!
DUMNITALE IŢI VOR TREBUI DUPA RĂZBOI!*
CUMPĂRĂ
0 CAUŢIUNE A GUVERNULUI AMERICAN.
Fort&toare de dobîndă de 4 procente, adăogată la trei
DUMNEATA POŢI ÎNCEPE CU
DOUĂZECI SI CINCI DC CENTS
«impărînd o marcă d$ profit a Statelor Unite.
Şeful Poştei, Bancherul D-tale, liarul pe care-1 citeşti şi iniltt
agenţii de vînxare, îţi vor spune despre aceasta. Vorbeşte on ei
ACEASTA ESTE DATORIA DUMNITALE.
ACEASTA VA SALVA VIEŢL
ACEASTA YA jClŞTIGA RĂZBOIDli:2
.,.v
fi)
'4.
4
s
k'lV
$

xml | txt