OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 24, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

PATRIOTISM FARA ESITARE.
E 11 S O A N E E:
Alexandru, funcţionar ta mi
nister. d-nul loan Jh olea.
BELL 760 O. 8. 3161
W. T. ROSE
SOS AhUANCf! BANK HLBQ,
ALLI&MC8,
OHIO
L. C. AKIN. SO.
99—101 S. Howard Str., Akron,
Ohio.
(6ii—71)
HEAL ESTATE INSURANCE
oooooooooooooooooooooooooo
STAR STEAM LAUNDRY
17 8outh Libtrty Ava.
iLLIANCE s-: OHH
264 £. Front, Str., Youngstown,
Ohio.
(62—G7).
THE PARISH and BINGHAM
COMPANY.
Madison Ave. şi Weat 106 Street»
ART Pinit nEPARTMENi STORE
........ ""J*" ™»r »r"cntui*trr
i ţbRl'ARh DE PIKIE Bl VI: ile 4 inch Ij.I ŞU.50 5 inch cu
W l\ O U CLEVELAND, OHIO.
rtriUHţ-, rircl xperum «*u nu-rilăm msi (im »|iri.iiiiiţi l- tontă siillnrfti ruminca»-ă.
«•., »(,t mni mi.lt ,.lt star ron.im v .... ,-*t.. in KomiiVl «îl«
°ri"l,r.

•a
5&S
If,
ast:
£,'f
i'.'v(-'
f*.
EOCOT. VASB.E STOKH
Htm,PI
Vineri, 12 Iulie 1918, prin o te
legramă, locotenent al Vasile Stoi
ca îşi anunţă sosirea sa în ora
şul Erie, Pa., pentru ziua de Du
«Inecă. 14 Iulie a. e.
1
Imediat, -după sosirea
mei
prezidiul Soeietăţii „Ulpify
rŢfaiană" împreună eu reprezen
ta!
iţii parochiilor locale gr. orf.
şi gr. eat. au, luat măsuri pentru
•convocarea unei şedinţe poporale,
la care sunt chemaţi toţi jţomî
Hii a lua parte*.
Duminecă, 14 î«tw,.Şllwfe Î1
ş.
m. soseşte Iocotenenţul-Vasile
Stoica. la gară a fost înJthnpinat
A1 un grup de romîni cari l-au
şftlutat în numele Societăţii „Ul
J»ia TraiamV* şi a parochiilor £r.
ort. şi gr. cat.
Locotenentul Vasile Stoica du
ce să întreţine cu cei prezenţ'
Sîteva .minute, ia loc în un auto
mobil cu ci te va persoane, care s?
Ilid reaptă spre locuinţă d-lui
lluuiitru Sehitea. Aci s'a oferii
masa, la care au luat parte un
număr restrîus de Romîni din lo
calitate.
La orele p. -mm, «oi^orm pro
«ramului. locotenentul Vasilc
Stoica soseşte la hala Societăţii
„l'lpia, Traiană". Aci erau pre
zenţi aproape toţi membrii Soci
etăţii. ceea ce le-a făcut o marc
cinste, precum şi un număr mare
•de Romîni din Erie, Pa., şi Vest
ley vil le, precum şi reprezentanţii
parochiilor locale.
Societatea „Ulpia Traiană" a
întiinpinat pe d-nul locotenent
Vasile Stoica în i|iod oficial er
tlrapele şi muzica Societăţii, con
'dusă de d-nul Kronim Verdea.
La sosire muzica intonează
Imnul American, la care cei pre
zenţi 'îşi descopere capul, iar lo
cotenentul Vasile .Stoica îşi ia
poziţia de militar. Dup/i termi
narea imnului, doamnele romîne
•oferă locotenentului Va sile stoi
ca un buchet de flori.
Preşedintele Societăţii .Vipia
Traiană", d-nul G. ilielea, •salută
In numele Societăţii pe eroul Ar
dealului.
Preşedintele Societăţii deschi
de şedinţa rugind adunarea ea
pentru azi să Se aleagă un preşe
dinte de oare ce azi sunt toţi Ro
jii'înii prezenţi. Adunarea alege
de preşedinte pe d-nul (J. Miclea
D-sa prin o mică, dar frumoasă
vorbire mulţumeşte adunărei, a
rătind pe larg importanţa acestei
adunări. D-sa termină /iciud că
a trecut vremea poveştilor şi a
cuut suntem chemami la fapte,
căci numai aşa ne va mai rămî
anc numele de romîn.
i Vorbeşte apoi locotenentul V.
Stoica, care prin o cuvîntare de
o, oră şi 46 minute spune mai iu
ţii toată situaţia iRomînilor de
cind ne-a adus Traian din Italia
în Dacia, -arată cu date fixe toate
peripeţiile prin. care a trecut
neamul romînese 18 secole, pre
lum şi ce a suferit. Arată istori
cul lui Horea, Clbşca ^şi Crişan.
Ilevoluţia din 1848 şi a lui A
vram Iancu cu Moţii şi a ajuns
pînă la situaţia zilelor în care tră
im azi, şi zice că acuma am a
juns la o răspintie mare şi soarta
celor de acasă depinde de drumul
pe care il vom alege să păşim noi.
J)-sa zice să urmăm Statele Unite
şi pe Aliaţii ei acesta e cel mai
iuu drum şi acesta va aduce niîn
tuirea neamului românesc. Apia
nee.
D-#a arată nişte episoade fru
moase din războiul Riomîniei la
care a luat şi dînsul parte, laudă
goldatul roniîn care a fost la înăU
ţi mea chemărei lui. D-sa zice că
dacă Romînia încheiat pace si
lită, vina o poartă vecinii RuşT,
cari au fost îmbătaţi de idei so
cialiste şi au părăsit frontul în
Clipele cele mai grele. D-sa arată
stricta necesitate a 'Ligei Naţio
nale române, arat» faptele (Fraţi
lor din Italia şi Franţa, care deşi
mai puţini, au înfiinţat astfel de
Ligi Naţionale, arătănd aliaţilor
că dacă Romîniei i-a fost imposi
bil de a mai lupta, noi care suu
tein liberi vom lupta cît de puţi^
măcar o picătură o vom arunca-o
in lacul aliaţilor. D-sa termină
«ieînd: lrfsaţi ori ce neînţelegere
.^priviţi, căci ne arde casa şi nu e
tihipul de purecat. Aplause.
Vorbeşte din partea oraşului
ÎBrie, Pa., d-nul J. M. Dicky, în
iimba engleză, d-sa arată cauza
care a intrat «Statele Uni-
&
•m război şi zice: Sătatele Uni-
au înfcrat «u iutenţia de
s
•9^
CLEVELAND, OHIO, MlBfltHtt, 24 flTLIIS Î9Î8.
telegra­
Vorbeşte loan
Locotenentul •Stoiea «oinlus
la hală şi în 5 minute hala a fost
ti,ffliuăyân&it^jUia^ţpq.ftcâr*.MU-, -0r cîntece naţionale romîueşti Şi
mai era loc.
x1
1
cuceri şi «ubjuga popoarele ca
Nemţii, ci a întrat cu ideea de
mocratică a asigura toate naţiu
nile iniei să se poată desvolta în
mod naţional, cultural şi religios,
între aceste naţiuni sunteţi şi voi
Ilomînii, deci aveţi fin faţa voas
tră pe locotenentul V. Stoica, a
cesta e o mărturie, urmaţi-d îna
inte cu Dumnezeu. Aplause.
Vorbeşte d-nul Dumitru Sehi
tea, care pe scurt explică îu ro
mîneşte vorbirea d-lţui «4
M.t
Di­
cky.
Vorbeşte preotul loeaî î!io J4
da, zicînd: sunt vesel căci avem
în mijlocul nostru pe ilustrul
domn locotenent. V. Stoica, un
strănepot a lui O. Lazăr. Face is
toricul lui O. Lazăr şi zice: Ro
mînia recunoscătoare i-a ridicat
un monument în faţa Universită
ţii din Bucureşti. D-sa termină zi
•înd: am speranţa căci «cest stră
nepot a lui G. Lazăr din Avrig
va da neamului nostru putinţa de
i se libera din lanţurile purtate
ie atîtea secole.
Sehitea care fa-
*e istoricul locotenentului Vasile
Stoica din care reiasă că demni
tarii ţărei romineşti l-au ales pro
fesor şi mare scriitor. ^Schimbîn
lu-se timpul d-nul locot. Stoica a
deveni^, un bun militar al regi
mentului 1 grăniceri.
Sunt convins de reuşiţi prin
•re romînii din Erie, Pa., care au
ea mai mare îuceredere în loco
tenentul V. Stoica. D-sa termină
micind: acum e tTmpul să înfăp
tuim ceea ce strămoşii noştri 18
secole n'au iputut înfăptui.
E de notat căci în timpul vor-
l)irei
d-lui locotenent V. Stoica
Iu numai femeile plîngeau. dar
ii diji ochii eîtorva bârbaţi cur
Teau lacrimi.
La orele
şedinţa
«ă
Ţinuta Românilor de data a
eeasta a fost de admirat, aşa de
aciiiiei şi cu privirile aţintite la
locotenentul Vasile Stoica ea la
iu Apostol. Nu mai puţin muzica
.Ulpia Traiană", condusă de d-1
Kronim Veixiea, «ari deşi puţini
'a număr, dar au- fost mari la
fapte, chitind după fiecare vorbi-
Amerieane, la care mulţimea sa
^cula pipicioare. dînd avestei şe
linţe un aspect iinposant.
După şedinţă locot. Vasile
Stoica vizitează biserica din loc,
"ar a doua zi a făcut citeva vizi
te pe la Rominii din localitate.
Ylarţi Dimineaţa locotenentul V.
Stoica a părăsit oraşul Brie, Pa..
)lecind spre Cleveland.
Dacă şi soldaţii noştri ce au
trecut oceanul ar sta atit de mult
a gîiiduri cind e vorba ca să-şi
facă datoria ca unii din cetăţe
ni noştri cind e vorba ca să-şi
L'aeă
partea din datoria lor o vic
torie ar fi foarte problematică.
E un fel de laşitate financiară
'sitarea de a pune banii tăi în
ertficatele guvernului Statelor
Unite, şi a te gîndi asupra cu
'uinţeniei cumpărînd patriotis
mul şi nu şti dacă e bine să Ju
vestezi ori nu atunci eziţi de a da
suportul tău soldaţilor noştri.
iNu uita că acei ee au trecut
oceanul nu stau pe gînduri ei îşi
sacrifică ec au mai scump: viaţa.
cind ţie ce stai acasă nu ţi-sc
icre nimic mai mult decit o par
te a economiilor tale care pot
face atit de mult bine celor ple
caţi pentru salvarea cinsţei şi li
bertăţei ţărei noastre.
Nu uita cumpără
W. %, &
V n
N V I A E.
Societatca romînă de ajutor şl
cultură „Cuza Vodă" din Massi
ilc^ Ohio, are onoarea a invita
pe toate surorile Societăţi, Olu
Uiiri şi paroehii, precum şi pe
toţi fraţii Romîni din loc şi jur
a lua parte la Marea petrecere
unpreunată cu dans şi teatru, ea
r& va avea loc Duminecă, 28 fu
!ie 1918, în hala Societăţii din
Col. Hights.
începutul
la. «vele
Programul teatral:
1. Cuvînt de deschidem *din
.partea d-lui preşedinte aranja
tor Achim 'Buzeclie.
2. Imnul American, cintat din
partea 4-şoarelor Anica iGeors,
Mărioana Cernea fi Todosia IV)
doran.
3. Latina .gintă, eîntat dtin
partea diletanţilor.
4. Cinel-Cinel, comedie într'uu
act."
v
41,
p*
A,
Pitarul Sandu, boier ide 50 de
ani, d-n»l loan Neagu.
Smarandiţa, nepoata lui, d-nti
Ana Neagu.
Tincuţa, vara Smarandiţii, d
ra Anica Vintilă. i
Plorica, tînără ţăraneă, |^a
Măriţi Vintilă.
Grqur. ficior boiereac, d^Httl
Bucur Stoicanea.
Ţărani: D-nii I? Stefan, M.
Neagu şi N. Popa.
Ţărance, d-rell* Atiiea Oiors,
Todosia Todoru şi Mărioara Cer
na.
5. Prindeţi fraţi toţi arma n
mînă, declamată de d-ra Măriţi
Vintilă.
6. Biletul de tramvai, comedie
într'un act de iJ. Mărunţean.
Paulina, soţia lui, d*ra Anka
Vintilă.
Grigore Mărunţean«ţ K
mil \Floreau.
Oati,
servitoare, d-na
Toa
m, ţigan de
lucliide.
"ăinînînd a se constitui ulterior
Comitetul Ligei Naţionale Romî
îe, secţia Erie, Pa. D-nul locot.
V^asîle Stoica mulţumeşte tutu
ror şi promite că la şedinţa de
Sâmbătă, 27 Iulie 1918, va fi ia
răş în mijlocul nostru.
Avînd lucruri foarte importan
te de rezolvat la această şedinţă,
toţi membrii şi membrele socie
tăţii noastre sunt rugate a lua
parte la această şedinţă. Absen
ţele nemotivate se
vor
In numele
wy
••V/
eort,
Bucur Stoicanea.
Sofrănia. ţigancă,
d-uul
d*ra
Măriţi
Vintilă.
Mitru, serviter în eancelarie,
d-nul Emil Floreăii.
javrilă. ţigan de «©ft, d-nul
Grigore Orzea.
Laie şi Poranic, copii «le 10
ani: loan Oreavn şi Vosite €o
man.
10. Munteniei, declamată de
d-nul Bucur Stoicanea.
11. Cuvînd de închidere din
partea d-lui preşedinte aranjator
Achim Buzeehe.
Preţul de intrare: Clasa 1, 75
cenţi. Clas a It-a, 50 eenţî.
Muzica vestitului George Boldi
din Canton, Orio, va distra ono
ratul public cu cele mai frumoa
se arii de daus şi cântece naţio
nale.
Bufetul Ta fi asortat «v «ele
mai gustoase mezeluri iş băuturi
reeorietoare.
Suprasolviri se primesc cu ma
re mulţumită şi se vor culta 'pe
cale ziaristică.
Deci iu speranţă dl toţi fraţii
Romîni din loc şi jur ne vor da
tot sprijinul d-lor posibil, pînă
la revedere am rămas salutindu
vă cu -dragoste adevărat fră
ţească
Comitetul aranjator.
(66—68)
Un asi&teixt.
O N V O A E
Societatea rouiiiiă de ajutor şi
cultură „Simion Bărnuţiu" din
Chicago, 111., convoacă pe toţi
membrii săi a lua parte la şedin
ţa generală extra ordinară, care
se va ţinea Duminecă. 28 Iulie
1918, în hala bisericei din Webs
ter Ave., la orele 2 p. m.
pedepsi
conform statutelor.
Tot odată rugăm pe toţi fraţii
llomini care doresc a deveni ca
membrii ai Societăţii noastre să
bine voiască a se prezenta la a
ecastă şedinţă, unde vor fi pri
miţi cu dragoste frăţească în mi
jlocul nostru.
Bărnuţiu'' din Chicago, 111.:
Romulus Joandrea, preşedinte.
Petru Furnica, secretar.
•(6e-«8)
o
OARE DE SEAMA.
Societatea
romină
de ajutor
anului 1918.
Cu această ocaziune'
fi
cultură „Trei Colorul şi Indepen
denţa Romină'' din Gary, Ind, a
avut darea de seamă pe 6 luni
trecute şi alegerea noilor func
ţinoari pe
periodul al doilea
al
a'a
aflat
următorul rezultat:
Intrate pe 6 luni ,$2,916.18
Eşite pe 6 luni $2,837,17
Venit curat pe 6 luni .. $79.01
Averea Societăţii totală e*»t«
in sumă de $3,437.40.
A urmat alegerea noilor func
ţionari şi au fost aleşi următorii
domni:
loan 'Pico, preşedinte, Victor
Comaniţă, vice preşedinte, Iacob
Neague, secretar prim, George
Urdea, secretar financiar, Sofron
Bontea, casier, Machidon Undea,
Petru Boaru, Alexandru Bucur
şi
Vasile Măgui^anu, controlori de
protocoale, Aehim Dumitru şi
Moise Steafanii, controlori
de
bolnavi, BueurăComaniţă şi Ale
xandru Marinu, guardieui.
Membrii ~în comitet au
rul
Ana Nea­
gu.
7. SârHiană mamă, declamată
de d-ra Măriţi Vintilă.
8. Groniea Ardealului, decla
mată de d-ra Anica Vintilă.
9. 'Nunta Ţiganului, piesă tea
trală.
E S O A iN E E:
Notarul comunei, d-uul loan
Folwi.
fost a-
leşi următorii domni:
Victor Dumitru, Gavrilă Giur
giu, Zaharie Hătnău,! Popa. T.
Casatu, D. Boeru, J. 3Iilea, 1 .Ma
ielătu, N. Leoca, N. Roşală, !, Pa
laşeanu şi G. Popa.
în numele Societăţii
Trei Coto­
şi In de pen dinţa Romină1^
diiî
Gary, Indiana:
loan Pică, preşedinte.
Iacob Neague. secretar.
o-
MULŢUMITĂ PUBLIOA.
Pe această cal# să aduce mul
ţumită şi recunoştinţă din partea
Romînilor din comuna Roşia de
Secaş, comitatul Alba Inferioară,
tuturor fraţilor Romîni, care au
luat parte la petrecerea ţinută în
7 Iulie 1918 în favorul bisericei
noastre din patria veche.
Mulţumim bunului creştin şi
Romîn d-lui APoii Novac, caic
ne-a lăsat în casele dînsului le
am învăţat piesateatrală. Aseme
nea mulţumim micului căluşer
care ne-a îufrttmse|at atit tic
mut. (petrecerea.
Mulţumim tinerilor4 teatralîşti
şi danielor teatraliste pentru dra
gostea ce au avuj-o faţă de noi.
luîndu-şi
o
aşa de grea sarcină
asupra d-lor.
Deasemenea^niulţumim şi d-lui
7j.
Mihael, ee^ducti,torul ui tea
trului.
Tot pe aceasta cale mulţumi ni
fraţilor Romîni cure pe lingă ta
xa de intrare la această petre
cere au mai contribuit şi cu su
prasolviri după cum urmează:
Jllie Boariu alin Agîrbiciu. sji
loner in Youngstown, Ohio
Augustiu anieaiv *diu Roşia $•":
Costan'Faur din Realul Mare
George Bogdan din Roşia $.":
Iacob Bogdan din Roşia $5 loan
Aron şi soţia din Şoroştiu $2
Gavril Micu, vice preşedintele
Societăţii St. M^aria $2 loan
Muntean şi soţia din Roşia $2
Ana Lupe a n din Roşia i"2 N.ico
lae Derdiu din Roşia $2 loan
Burnete $1 loan Handrea din
Mănărade $1 Iacob Muntean
din Roşia $1?- Ni-colae liogdan
•fi.-iO: loan Bogdan $1 Agaftie
Dancu din ^eica^fMică $1 loan
Lupean lui lacom tlîn itoşia $1:
loan Planta şi sofia din Copăcel
$1: Vasile Covaciu $1: Nieolae
lîouaş din Ucea de sus $1 Petru
Morariu $1 Vasile Ţopa şi soţia
din Roşia 75e loan Perţia din
Ghirbam 50c Isidor Boldiş din
Bia 50e Pantilimpn Poppşiu din
Ghistea de sus 50,c Deonisie Sus
iiiiiu din Stragea 50c: Nieolae Ni
cula din Pătrîngeni 50c j!ligor
Bogdan şi soţia din Roşia 50c.
Total suprasolviri $50.25.
Venitul curat rămas cu ocazia
acestei petreceri este în sumă de
ti 43.25.
Pe această cale mulţumim tutu
ror acelor fraţi Romîni care au
luat parte la această petrecere,
contribuind prin ^prezenţa d-lor
la buna reuşită a acestei (petre
ceri.
Cleveland, Ohio. 20 Iulie 1918.
tacob Muntean.
||an Burnete, casier.
^—o
RECTIFICARE,
tu darea de scamă a Fondului
,,Mogogeau" s' strecurat din gre
şală următorii domni de hu li-s'a
pus numele:
George
Cup^e
,Cuj)şe $50.
Pe i it ru
âoeietăţii ^Simion
E. YOUNGSTOWN, O.
Funisor de automobile pentru
ospeţe, botezuri şi defilări. Ofi
ciul 3$ S. Liberty St% Alliance, O.
Phone: Bell 17. Xu9 State 3229
(3)
MK/
BLICITj
U
0 A U
a femeie eare ştie
PUBLICAŢIUNE.
HO«^IO«OHOTOaOKOHC»0*0*OaOHOROHOHOaOHOaOHOHOHOHOHOH
persoane enerjriee eare să lucre
ze ca agenţi pentru lâr'Tiiule *în
turi in Akron. Ohio, eare sunt
între 'Firestone Park, care .valoa
re creşte zilnic şi aşezate în par
tea eea mai frumoasa a oraşului.
Trebuie să fie onest ţi sâ aibă
recomandaţii bune.
Dăm salar şi comision. Auto
mobil la dispoziţie.
&erie sau vino li*:
HALL HARTER,
Fabrica de blaeuri şi cărămidă
din Louisville, Ohio, are de în
chiriat pentru două familii o ca­

$50 şi
Petru
care «facem «aveuita
rectificare.
Fondul Mogogeaa.
eu 10 odăi mari, 2 .pivniţe, gră
dină de legumi, pomi, loc de
porei, găini, vite etc.
Lucru afară sau în maina.
Doritorii să se adreseze la
Mr. Oliver Brumbaugh, propriet.,
Louisville, Ohio»
(6:i—6S)
2
Ambele telefoane. (3)
nnnonof*xxyvYYVYxx)nonnonno
JELE MAI BUNE BAI ELEC
TEICE se află la Domnul
O N E I K
40 Robinson Road, peste drum
de oficiul Doctorului Smith
A U
n'n bărbier bun, eare s se pricea
pă bine la meserie, plată de la
$20 la .$24 pe săptămână. Dori
torii sunt rugaţi a se adresa prin
o telegramă «au spueiai Delivery
la domnul:
O. PINTEA,
LUCRU PENTRU GUVERN.
Trebue 100 de Labori pentru
lucru de zi şi de noapte, lucm
încontinuu. Plată de la 38 la 40
cenţi pe ceas. 9 ceasuri de ti şi 12
de noapte. Plătim odată şi jumă
tate pentru toate ceasurile care
le faceţi mai awli «ă#
t&mînă.
Veniţi la:
Cleveland, Ohio.
'(U6)
GHEORCHE OARDULESCU
Singura manufactură romînească
5701 Detroit Av.
Cleveland, Ohio
DHAPBLR COO
ARZI
•ŞABPB BUTONI
uaimn RuvBiriRURi
TRBICOLOR ROMA*
CULDEMVrpn POTIRri
PRAPORI- CBR1MI
SlfinOB OAITDILI
HAIITB PRBOTB8T1
(TLBIVRI
iooAira ut uuBin
POLICAWDRB LtTHIITXJIX
Tute cnlltftţlle
OOiTUMB 1TATI01VAL.II
COSTUM» «I» OALUŞMRt
UlTIPORMn STKOUIiBţB
RoMlnrţtl şl Aaerlma*
la diferl« aiArlail
OORTI» «I OULISB
PORTRBTID
lapft
I A I I O
mm
trcic«l*r rnm. şl fntocrtflt
ORAMOirOAlTM
PKJlGI ROMAIVM9TI
MJHUB ASOTIMBWT
de
CÂRTI OB UUGACIUlfl
fi
9TIINTIFICB
OICTIONARB
CÂRTI BISERICEŞTI
Ori ce comandă se executa la timp şi cu cea mai mare exactitate.
MARE ASORTIMENT DE CĂRŢI ROMINEŞTI. CEREŢI CATOLOGUL.
Comenzile de cărţi se execută imediat.
ODATĂ CU COMANDA SĂ SE TRIMITĂ Şl VALOAREA SAU O OARE CARE ARVUNI*
KOBOBOHOBoaoHoaoaoaoHO«oaoHoaoKOHOKOBfo»o»oao»oaoîaoHo»ocoflo»cno»oao«o«o«c»oaoaottr
ghamofoam
.,:oi.lihiam
deln $18.00 pină Iu $15(1.
PE MĂSURĂ
pregăti miti­
că ri penlrn un bort de prima cla
să. Plată bună $i întreţinere.
Respectiva să st adreseze la:
Constantin Birzan, 3314 Watling
Street, Indiana Harbor, Indiana.
(64—G-S)
LA
n
I du împlinit datorii, fie că tră Patrie,
s"".
"""'I'
1 ,,in
roadă.
in Statele Unite
Religie, cari suntem datori a le îişjjlini mai înainte de toate,
lot asemenea este datoria fie-car* naţiuni se sjirijinească tot
ce de naţia ei deci noi Komînii suntem încă datori să spriji
7iim afacerile romîueşti. Pentru acea ro# pe toţi fraţii mei
Itoniîiii sa nu uite, că în Cleveland este
singura prăvălie ade
vărată romînească,
l»arbaţi, temei si copii, precum singurul magazin romînese de
GRAMOFOANE ŞI PLACI.
Facem si
liK, HAIN i \m CJALUŞKHI, CRAVATH TREiCULUK, etc.
Avem şi curăţitorie de haine
I I I I
l'-M'land Mini rituali coh,
uuMtru. unde vor fi nervi mni liinc eH
OOOOOOOO°OOOOOCOOXXXXDOCXXXXXXXXXOCKXXDCXXXXXXXXXXXXX»
TAXA LA MICA PUBLICITATE
Caut, perdut, anunţuri de nunţi, botezuri, serbări, etc.
1 cent cuvântul. Plata se face înainte, odată cu trimite
rea publicaţiei, numai Societăţilor din Uniune li se publi
ci înainte şi în urmă li se trimite bilul de plata.
ar
X'^'\
fAOIHAf
*j~A
Neam
cu tot telul de lucruri ie îmbrăcăminte de
ori
HAINE BĂRBĂTEŞTI
cu preţuri reduse, tot asemenea facem NKKPA-
(Dry Cleaning). (2)
u 5 2 1 8
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA"
„AMERICA"
CEL MAI RASPANDIT ZIAR.
Cu începere de la 1August ziarul „AMERICA" a de
venit cel mai răspî^dit ziar din toate ziarele romineşti
din Statele Unite.
Ziarul „AMERICA" are peste 13,000 de abonaţi, afa
ră de cititorii cari cumpără ziarul cu numărul.
Ziarul „AMERICA" fiind cel mai răspîndit ziar, a
devenit mijlocul cel mai bun de reclamă pentru ori ce ne
gustor romîn
Rezervaţi-vă un loc pentru un anunţ în ziarul „AllE
BICA", dacă voiţi se fiţi cunoscuţi şi voiţi se progresaţi.
Reclama este sufletul comerţului. Americanii progre
sează pentru că fac reclamă. S& nu vă aşteptaţi ca de la
primul număr sau măcar de la prima lună să aveţi un
rezultat satisfăcător, pe deplin.
Semînţa semănată nu dă roade a doua zi.
Nu întârziaţi de a semăna. Cu cît întîrziaţi cu atit mai
tîrziu veţi culege roadele. Nu veţi semăna, nu veţi
E O I A V E
j.rim:, ..Huu,.
şi
nostril,
ît s«.
„Htr rf«
v
«i.rr-l trjiiiiu-ir. urni IN, iur Komt-
si ccrrrtrxf Storul
S
untie. t'u tlr»)ţuile fruten«vai
ur
:i
«-uiârâml $3.00.
vA".
itvi
'-4
t- i
'S.C-
fr ""'i.
ăbikă&tâiL

xml | txt