OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, July 27, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-07-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

De: ALPHONSE DAUDET.
Plecarea yă fi ora 1^.30 di/
mineaţa 'HT la froîţiil Webb şi
Broadway.
REV. SOLOMON DUMA
1847—7th Str., CANTON, O.
Telefon: Bell 1306.
DETROIT, MICHIGAN
Telefon: Bridge 5548.
UV. TEOFIL POPOVX0X
Preot gr. cat.
Cottage Hotel, 302 S. Liberty Str.
Phones: Ohio 2221. Bell 1036-R.
BXV. SIMEON MTHAI.ŢIÂH
preot gr. or. romin
3614 Elm St., Indiana Harbor, Ind
Phone: 579-L-8.
BXV. IULIU HOLDS
preot gr. or. romln
P. O. B. K)M, M.
Indianapolis Ind.
EEV. ALEX. ŞERBAN
preot roiH(p greco-catolic.'
1112 Greenfield Str., FarreU, Pa.
Bell Phone: 1635-W.
Bell Phone: Market 1108-W.
(1-5)
DR. A.LAPPKER
MEDIC DIN HQMtNlA
281 Farnnoortk, colţ cu Ha*ting$
roi£ST CITY SAVING!
AND TRUST 00.
to. 11556 Circle 91.
DÎONISU ŞANDRU. tom
(eetUmery, Tăbaaprl de toatl mm
Utatea, ţigări şl ţigarete, Popite,
Locul de Întilnire al Romtniloff.
710 Clark Str., Martin* Ferry. O.

•i "»Î
5
i
f\
V 'K*
-SS't?-"
••«•'.
mutt.
COPILUL SPION.
Copilul sta pe afară, hoinărind
pînn pe noapte. Urmărea batali
oanele cartierului cînd mergeau
Ia fortificaţii, alegînd după plac
pe cele cari aveau o muzică bu
nă şi asupra acestui subiect mi
*ul Stenne era tare. El îţi putea
jşpune ca muzica batalionului No.
nu făcea multe parale, -dar că
a lui 56 era una de prima clasă.
Alte dăţi privea la trupe cum
făceau exerciţiu apoi eeva mai
îneolo erau şi şirurile de lume
cari aşteptau la uşile prăvăliilor.
Cu eoşule-ţul pe mînă, el sta în
lungile şiriaguri ce se formau în
mocnitele dimineţii de iarnă, fă
ră gaz şi lemne, la uşile brută
riilor şi măcelăriilor. Aci, eu pi
cioarele in apă, lumea devenea fa
miliară, făcea politică, şi fieca
re ii cerea părerea lui, ea fiind
fiul lui M. Stenne. Dar jocurile
4e „bouelion" erau cele mai a
Biiisantc dintre toat. caşi., frumo
sul joc de ,.galoehe". pe care mi
liţia lîritonă îl .scosese la modă
în decursul asediului. Cînd mi
««1 Stenne nu era la fortificaţii.
lăH la brutărie, să fi fost sigur
«1-1 •găseşti la jocul de la Place
Ai Chateau d'Rau. El nu juca,
MANON LESCAUT.
u
Traducere de:
O. «TANCULESCU.
îl chema »Stenne, .micul SHemie
El era lin copil al Parisului,
bolnăvicios şi palid, care putea
S» aibă zece ani, ipoate şi cin
cisprezece eu o nevinovăţie în
fii ţii pe care nimeni n'o poate ro
frti. Alămii-sa murise tatăl său
fost p$ vremuri în marină, acum
era îngrijitorul unui rond din
cartierul templului, Copiii, bone
le, femeile bătrâne în apusul vie
ţei, mamele «ăraee, toţi eei din
zgomotosul 'Paris, eari cântau
scăpare de furnicarul veehiculi
lor în acele grădini pline de
flori şi tăiate de multe cărări,
eunoşteau pe tat a Sten ne şi-1 a
dorau. Ki ştiau că sub aeea mus
taţă- aspră, teroarea cîinilor şi a
hoinarilor, .sta ascuns un zhnbet
(binevoitor, dulce şi Wind, a
proape ca le mamă, şi eă, «a ci
neva să vadă acel zimbet, n'avea
deeît hă pună bunului om în
trebarea
tfr-ţi face copilaşul
Oe mîndru era tata Stenne de
«•opilul său! Era atît de fericit
•după amiazi, după şcoală, cînd
micuţul venea la el şi făceau im
•preună ocolul cărărilor, oprin
du-se la fiecare bancă să salute
pe *ei şezuţi şi să răspundă la
cuvintele lor bineyoitoare.
Rin nefericire, cu asediul se
schimbase totul. Rondul lui tata
.Stenne era închis aci se înma
gazinase petrol, şi bietul bătrîn,
sili.t isâ stea de pază tot timpul,
îşi trecea viaţa printre arbuştii
(pomişorii) părăsiţi şi neglijaţi,
singur, neputînd să fumeze, şi
fără tovărăşia copilului său a
fară de noaptea foarte tîrziu,
acasă. ^»i apoi sa-l fi vă
zut cum îşi'mfoia mustrele cînd
îi vorbeai de Prusieni!... Cit
despre micul Stenne, el nu «e
iprea plîngea de noua viaţă.
Un asediu! E nu lucru atîfr de
«musant pentru ori «are piciu
(prichindel). (Nu şcoală! Nu lec
ţii! Vacanţa eît lumea, şi strada
I» o panoramă.
S O A U
de ,i
ABATELE PREVOI9F
(Urmare),
Mă duse îndată la
un bancher
s
je carel cunoştea şi oare'mi dete
sută de pistoli pe iscălitura sa,
ţk(/i n'avea nici el bani. Am mai
«pus că nu era bogat. Era plătit cu
'fease mii de franci pe an, dar fiind
fă era în anul dintîi de slujbă, nu
încasase încă venitul: mă împru
H»ita din ce avea să ia.
Simţii valoarea generozităţii
-jsale. Fui aşa de mişcat că am plîns
orbirea unui amor Jfatal, care mă
făeea să nesocotesc toate datoriile,
irtutea ^vu destulă putere cîteva
momente ca să se tidice în inima
mea împotriva pasiunei mele şi 'n
trezării eel puţin, într'un moment
de lnmină, ruşinea şi nemernicia
lanţurilor mele. Lupta aceasta fnsă
fu slabă şi ţinu puţin.
'A Virt,
Numai «ă fi văzut pe Manon şi
is'aţi li ifpesit şi din coj şi mă
faci rfxţpt ruşinoasă o
.. ş*mm
—iT TrU*
înţelegi la aşa ceva se cereau
prea mulţi bani. Se îndeletnicea
numai să priveaseă Ia, jucători,
cu nişte oehiî...
Unutl mai cu seamă, un tînar
înalt eu bluza albastră, care nu
băltea mai jos ea o piesă de cinci
franci, îi «tîrnea admiraţia. A
cesta, cînd fugea, auzeai cum îi
sdrăncănea banii !n buzunare.
Jntr'o zi, pe -cînd flăcăul ridi
ca o monedă care se rostogolise
pînă la (picioarele micului Stenic,
i-a zis .pe un ton coborît:
r-
,tAcea-sta te face sa priveşti
saşiu, ha? Ei bine, dacă vrei, îţi
voi spune undo se poît găsi ru
blele." i
După ee trrmirtfit jocul, el
1-a dus în colţul unei st rade şi
i-a propus să meargă cu el ca să
vîndă jurnale la Prusieni pri
mea treizeci de franci pe fiecare
cursă. La început Stenne a refu
zat, indignat la culme şi de a
tunei n*a mai dat «trei zile pe la
locul de joc. în acest timp n'a
mîneat, şi nici n'a dormit. Noap
tea vedea grămezi de ^galoches'4
la picoarele patului său, şi piese
de eîte cinci franci zăcînd pe lat,
toate strălucitoare.
Temptaţia (ispita) a fost prea
mare. A patra zi se reîntoarse la
Chateau d'Eaiiţ găsi pe tînărul
înalt, şi se lăsă să fie înduplecat.
Au pornit la drum într'o dimi
neaţă cu ninsoare, avînd eîte un
geac (jitraiţă) de ţpînză pe umeri
şi jurnale ascunse 'pe su! bluze.
Cînd au ajuns la porţile 'Flandrei
deabia se luminase de ziuă.
Înaltul tînăr luă pe Stenne de
mînă, şi, apropiindu-se de.senti
nelă un voluntar credincios
cu nasul roşu şi cu înfăţişarea
blîn$ă începu fl-i zice în tîn
guitoarea voce a eerşitorilor:
„Lasă-ne. să trecem, bunul meu
domn. Mama e ibolnavă, tata e
mort... mă duc cu frăţiorul meu
•să culegem cartofi din cîmp."
•Şi piîngea, plîngea cu suspine.
Stenne, împovărat de ruşine, îşi
lăsase ea pul în jos. Setntinela
s'a uitat la ei un moment, apoi
a aruncat privire pe şoseaua
ousi ie.
„Repede xtiie soldatul, iin
du-se ia o pa'tr« şî acirm ei erau
pe şoseaua Ai.bervilliers. Cum
mai rîdea găliganul!
•Tiuit, ca într?im vis, micul Ste
nne văzu fabrici tran^ormate în
bărăci, «baricade părăsite şi cope
rite cu eîrpe ude, coşuri lungi tă
ind ceaţa şi ridieîndu-se în văz
duh, sparte şi fără fum. La inter
vale, o sentinelă, ofiţeri împodo
bii cu penaje nitindu-se cu be
noclurile în depărtare, şi corturi
mici, ude leoarcă.de zăpada to
pită, stînd în faţa unor focuri
muribunde. Tînărul eel înalt cu
noştea cărările şi tăie deadreptul
peste cîmp ca să ocolească avant
posturile. Cum să făcu, că se po
meniră în faţa unei patrule de ti
raliori, pe care acum n'o mfti
puteau oeoli.
Tiraliorii *erau în micuţa lor
baracă, cocoţată pe muşchiul u
nui şanţ plin de apă, dealunguJ
drumului de fier ee duce la Sois
son. Acum tînărul cel înalt îşi
repeta povestea în zadar ei nu-l,
lăsau să treacă. Apoi, pe cînd el
se plîngea, un băitvîn sergent,
cu faţa sblrcită şi cărunt, care
semi na eu tata Sten ne, a ieşit din
cocioaba de garda păşind ţH«ă
lingă drum.
|Va urma)^
Manon avea un caracter foarte
curios. N'a existat femeie care să
ţie mai puţin ea dînsa la bani însă
nu putea fi liniştită dn moment
cînd se temea că nu va mai avea.
li trebuiau plăceri şi petreceri.
En n'aAfi atins nici chiar un ,ban
de cinei daeă^Var fi putut petre
cerile să nu coste Manon nici nu
'ntreba ce bani avem, cu eondiţia
totuşi sa petreacă bine ziua aşa'
că, nefiind pătimaşă la joc, şi nici
rtrbită de fastul eheltuelilor mari,
nimic nu era mai uşor de cit a o
satisface, dîndu'i în fie care zi pe
treceri pe gustul ei. Insă era un
lncru aşa de trebuincios pentru ea
să fie astfel ocupată de plăcere,
îneît fără de asta nu puteai pune
nici vin temem pe cinstea şi încli
naţiile ei.
Deşi mă iubea tare, şi eram sin
gurul, cum spunea ea, eare puteam
s'o fac să guste deplin dulceaţa
iubirii, eram sigur eă dragostea
s ar ^prăvăli faţă de oare cari te
meri Pe mine, 'ar fi preferat tu
turor oamenilor de pe pămist de
aşi fi avut eît de puţinikavcre dar
nu mă 'ndoiam că mă va părăsi
pentru vre-un alt B.... elâd w
BWlWl-.il» ta
'J-- _«?'
-r.
•v -. .-»
A V I Z
Societate^ roinînă de ajutor ţd
cultură „Albina4' din New Cast
le, Pa., roagă pe toţi fraţii mem
brii care sunt afară, din oraşul
nostru şi pe toţi acei fraţi care
sunt în restanţă cu cotele lunare
să bine voiaseă a le achita pînă
la 1 August. 1918, căci d^ la 1
August, 191% taxa lunara va fi
de $1.50.
îp numele Societăţii „Albina"
din Mew Castle, Pa.
loan Cup, preşedinte.
Michail Damian, secretar I.
(67—69)
A V I Z
Societatea romînă de ajutor şl
eultură „Maior Lfvius D. Teiu
şanu'Vdin E. Hammond, fnd., în
ziua de 2 Septemvrie 1038, va a
vea sfinţirea drapelelor sale.
Deci pe această cale roagă *pe
toate surorile Societăţi, precum
şi pe toate Cluburile şi iparochiile
din împrejurimi, ea pe ziua sus
numită să nu aranjeze alte pe
treceri la fel. Tot. odată rugăm
pe toate surorile Societăţi, Clu
buri şi Pa rochii să bine voiaseă
a ne da tot sprijinul d-lor posibil
pentru ca să putem avea şi noi
o bună reuşită cu această ocaziu
lie, şi să bine voiaseă a, trimite
delegaţi eît. se poate de mulţi,
împreună eu drapelele la actul
măreţ care se va oăvîrţi ea a
ceastă ocazie.
în speranţă că veţi lua la cu
noştinţă acest Aviz al tinerei noa
stre Societăţi şi ne veţi da tot
sprijinul d-tră posibil, pînă la
revedere am rămas salutîndn-vă
cu dragoste frăţească:
în numele Societăţii „Maior
Livins D. Tei uşa nu" din East
Hammond, Ind.:
Louis Stoi, preşedinte,
loan Baciu, secretar.
7—69)
o
I N V I A E
Societatea romînă de ajutor şî
cultură „Plugarul Romîn" din
Youngstown, Ohio, are onoarea n
învita pe toate onoratele Socie
tăţi, Cluiburi şi Par
ochii, orecum
şi pe toţi fraţii Romîni din l(fc şi
jur a lua partea la Marea petre
cere de vară (Picnic), care va a
vea loc Duminecă, 28 Iulie 1918.
întrunirea va fi la orele 10 di
mineaţa deasupra de Poland A
venue School.
Muzica vestitului ftamoil Sî
nu va distra oaoratul public cu
cele mai frumoase arii de dans
şi dîntece naţionale.
Preţul de intrare: Domnii 55
cenţi, Damele gratis.
••Bufetul va fi asortat cu
«ele
mai gustoase mîneări şi băuturi
recoritoare.
Suprasolviri se primesc cu ma
re mulţumită şi se vor cuita pe
cale ziaristică.
Notă: Toţi membrii «oeietăţii
„Plugarul Romîn" «unt rugaţi
a fi toţi prezenţi la orele 10 a.
m. la hala Societăţii, unde ne
vom pune în rînd cu muzica în
frunte şi drapelele şi vom pleca
la locul destinat. Onoratul public
mai din depărtare este rugat a
lua Street carul de Struthers-Po
land Ave şi Poland Lim şi să se
dea jos la Hezelton Bridge, ajpoi
în sus pe street cîteva minute
unde îi v'om aştepta -eu drag.
în numele Soeietăţii „Plugarul
Romîn" din Youngstown, Ohio:
Comitetul ^aranjator.
(67—69)
stare să fac faţă la ale ei, şi să lip
sesc chiar de multe lucruri trebuin
cioase, de cît să nu-i iau şi lucru
rile de prisos. Trăsura mă nspăi
mînta mai mult ca orice, fiindcă nu
vedeam cum am să ţin cai şi vizi
tiu. l-am spus d-lui Leseaut păsul
mejj. Nu'i ascunsesem eă 'mi
duse un prieten o sută de pistoli,
îmi răspunse că dacă voiam să 'n
cerc norocul jocului era sigur că
voiu fi admis, după reepmandaţia
lui, în liga măsluitoriW, dacă
m'aşi hotărî să sacrific caţi-va su
tari ca să tratez pe asociaţii săi. Ori
cită silă aveam de a înşela, fui, îm
pins înainte de înverşunata nevoe.
D. Leseaut mă prezintă chiar în
seara aceia ca o rudă a sa. Adaose
eă eram chemat să reuşesc, mai
ales eă aveam nevoe să mă favori
zeze mult soarta.
Ca să le arate că mizeria mea
nu era a unui om de nimic, le mai
spuse că aveam de gînd să. le dau
un sapeu.
Propunerea fu primită. I-am tra
tat regeşte.
4
fm&t ti liu In
'''¥%&*>-
Vorbirămultă vreme despre dră
gălaţia figurei mele şi de dispozi
ţiile mele bone. Ziceau eă s&erau
fi«ona«ue eavis «na pe «M ein
«tit, nimeni nu ra bănii eă fac pa
eîxstol.
INOUHMptlNŢASI!
Societatea romîriă de ajutor şi
cultură „DaeUiv^raiană'' din Ne
wark, Ohio, aduce la ennoştinţa
tuturor memibrilor «ăi care sunt
afară, ft in oraşul nostru, şă bine
voiaseă a-şi trimite adresa corec
tă la Societate. Tot odată sunt
rugaţi toţi aeei fraţi membrii ca
re sunt în restamţă cu cotele lu
nare, să bine voiaseă a le achita
pînă la 1 August 1918, căci cu în
cepere de la 1 August 1U18 taxa
lunară va fi de $1.50.
în numele Societăţii „Daeîa
Tra4îină" din Newark, Ohio:
.loan S. Muntean, preşedinte.
(67—69)
I N V I A E
J^ftîetatea romînă de ajutot şi
eultură „Coroana Rom în iei" din
York viile, Ohio, are onoarea a
invita pe toate surorile Societăţi,
Cluburi şi Par
ochii, precum şi pe
loţi froţii Romîni din loc şi jhr
a lua parte la Marea petrecere cu
dans care va avea loe Sîmbătă,
27 Iulie 1918( în hala Miner din
York viile, Ohio.
începutul petrecere! la orele 7
seara şi va dura până Ja vrele 12
din noa»pte.
Muzica Ardeleana din Martjns
Ferry, Ohio, va distra onoratul
public asistent cu cele mai fru
moase arii de dans şi cîntece na
ţionale.
Preţul de îtetrare: Domnii $1
Damele
25
cenţi.
Suprasolviri se primese eu ma
re mulţumită şt vor euita pe
cale ziaristică.-
Bufetul va fi asortat eu cele
mai gustoase mezeluri şi băuturi
recoritoare.,
Deci în speranţă -eă toţi fraţii
Romîni din loc şi jur ne vor da
tot sprijinul d-lor iposibil, parti
eipînd într'un număr cît se poa
te de mare la această petrecere,
pînă la revedere am rămas salu
tîndu-vă eu dragoste adevărat
frăţească:
Comitetul aranjator»
(67—69)
A V I Z
-Soeietâtea ivimâiiă de ajulor şl
cultură „Plugarul Romîn" din
Youngstown, Ohio, ipe această ca
le roagă pe loţi membrii săi a
lua la cunoştinţă foarte strict în
ce priveşte cotele lunare la d-1
lacob Barbosa de două ori pe sap
tămînă: Marţia şi Vineria seara
de la orele 7 pînă la 9 seara, în
hala Soeietă#ţ* dm 645 Poland
Avenue. v V
în numele Societăţii „Plugarul
Romm" din Youngstown, Ohio:
Vasile Moldovan, preşedinte.
Dumitru Lungociu, secretar I.
(67—69)
N V l^TA E
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Cuza Vodă" ţlin Massi
llon, Ohio, are onoarea a învita
pe toate surorile Societăţi, Clu
buri şi parochii, precum şi pe
toţi fraţii Roţjrîni din loc şi jur
a lua parţe la Marea petrecere
împreunată cu dans şi teatru, ca
re va avea loc Duminecă* "28 lu
li^1918, în Hala Societăţri «din
Col. Hights. I
începutul la orele 6 p. m.
Programul teatral:
1. Cuvînt de deseftidef^ din
ipartea d-lui preşedinte aranja
tor Achim iBuzefcbe.
2. Imnul' American, cîntat. din
In sfîrşit, mulţumiră d-lui Les
eaut eă procurase ordinului un no
vice cu atîtea merite, şi însărcina
ră pe un cavaler să'mi dea timp
de cîteva zile instruţiile trebuin
cioase.
Principalul teatru unde aveam
să operez trebuia să fie~hotelul
Transilvania, unde era o masă de
banco într'o sală, şi deosebite alte
jocuri de căţi şi de zaruri în gale
rie. Academia aceasta funcţiona în
folosul prinţului de R.... care
locuia atunci tij Clagny, şi cei mai
mulţi din ofiţefil săi făceau parte
din societatea noastră.
îţi spun, spre -ruşinea mea, că în
scurt timp mă folosii de lecţiile
profesorului naiM. Cîştigai mai cu
seamă multă We în a faeg o
„volte-face" «*a ai soamotez o carte
şi ajutîndu-mă JMae de-o pereche
de manşete foayj^langi, scamotam
eu deştulă măeiUte^ft să inşel ochii
eelor mai dâMM^^aă ruinez o mul
ţime de inrilnri||jpitiţi
Dibăcia sstai4jSgrdinară grăbi
Intr'atît pi
în cît mă vi
mîni eu si
de acele
aoroenlni mfu,
puţine săpa
mari, în afară
în-
doran.
3. Latina «gintă, •eîntatâ din
partea diletanţilor.
4. Cinel-Cinfil, comedie înti-nn
act.
E S O A N I U
Pitarul Sandu, boier de 50 de
ani, d-nul loan Neagu.
Smarandiţa, nepo«ta hut d-Qa
Ana Neagu.
Tineuţa, vara Smarand^^ -d
ra Anica Vintilă.
Florica, tînără ţărancă, &*îa
Măriţi Vintilă.
(«raur ficior bţiiereae, d-«ul
Bucur Stoicanea.
Ţărani: D-nii" î, Stefwi, M.
Neagu şi N- P»ri»
Ţărance.- d-rele Anica Oiors,
Todosia Todoru şi Mărioara Cer
n a
5. Prindeţi fpaţi toţi arma 'n
mînă, xleclamată «dfc drf» 'Mflriţi
Vintilă.
v
6. Biletul de tramvai, comedie
într'un act de Ci. Mărunţean.
E S O A N E E
Alexandru, funcţionar la mi
nister, d-nul loan Folea.
Paulina, soţia lui, d-ra,-Attica
Vintilă.
CJrigore Mărtinţeanti, d-nul E
mil Florean/
Cati, servitoare, d-na Ană Nca
fîi.
7. Sărmană mamă, declamată
de d-ra Măriţi Vintilă.
8. Cronica Ardealului,-decla
mată de d-ra Anica Vintilă.
9. Nunta Ţiganului, piesă tea
trală.,
E
i O A
N E:
Notarul imunei, loan
Folea.
Toadei, ţigan de «OTt^ d-nul
Bucur Stoicanea.
Sofrănia, ţigancă, d-ra Mnriţi
Vintilă. S
Mitru, servitor kt «aneeînrie,
d-nul Emil Florean
Oavrilă, ţigan }e «ftrt, d-nul
Crigore Orzca. I
Laie şi Poranie, copii de 10
ani: loan Greavn şi Vasile Co
in an.
10. Munteniei, declamată
d-nul Bucur Stoicanea.
11. Cuvînd de închidere din
partea d-lui preşedinte aranjator
Achim Buzeche.
Preţul de întrare f^asa I, 75
cenţi, Clas a I.I-a, 50 cenţi.
Muzica vestitului George Boldi
din Canton, Orio, %va distra ono
ratul public cu cele mai frumoa
se arii de dans şi -cântece naţio
nale.
Bufetul va fi asortat cu cele
mai gustoase mezeluri iş, băuturi
reeorietoare.
Suprasolviri «e primesc «u ma
re mulţumită şi se vor «uita pe
cale ziaristică.
Deci în speranţă că toţi fraţii
Romîni, din loc şi jur ne vor da
tot sprijinul d-lor posibil, pînă
la revedere am rămas sakitîndu
vă cu dragoste adevărat fră
ţească
Comitetul aranjator.
(66—68)
o
I N V I A E
Societatea Femeilor romîne
„Locotenent Ee&thetfina Teodo
ri u' din Alliance, OKio, are fo
noareâ a învita onoratele Socie
tăţi, Cluburi şi Parochii, precum
şi pe toţi fraţii Romîni şi surori
le romîne din loe şi jur a lua
parte la Petrecere de vară,
(Picnic),care se Va aranja Dumi-
sta rea, închiriai o casă mobilată în
care ne stabilirăm ca nişte oameni
bogaţi şi siguri de viitor.
In vremea aceea Tiberge venea
foarte desla mine. Nu mai sfîrşea
cu morala. Mereu imi spunea că'mi
compromit conştiinţa, odoarea şi
averea. Primeam sfaturile lui cu
prietenie şi, deşi nici gînd n 'aveam
să i le urmez, îi eram recunoscător
pentru zelul lui, eăei ştiam din ce
izvor porneşte.
Uneori îl luam In.glumă chiar
faţă de Manon şi
1 îndemnam să nu
'fie mai scrupulos ea atîţi episcop!
şi aftţi preoţi cari se 'mpacă de mi
nune 'o amantă şi cu un beneficiu^
Uite, îi ziceam arătîndu'i
ochii iubitei mele, şi mărturise
şte dacă pot fi greşeli cari să nu fie
iert ale cînd vin dintr'o cauză aşa
de frumoasă!
El tăcea. Merse eu' răbdarea
•chiar destul de parte: dar eînd
văzu eă avuţia inea creştea şi eă
nu numai nu-i plătisem suta de pi
stoli dar că, închiriind o altă casă
şi ehe&tti&d îndoit, aveam să mă
afund mfii nral&Ga crietad îm plă
ceri, Işl schimbă cu desăvigfsre to*
nul şi maaiei^e. Se
te din
tiară să
*t«i m-'wte»
v '.ţ.-~,r*«!*
,*:-*"•v. '»/. v..'''
ţ'-x
partea d-şoarelor Anica OeOTs, necă, în-28 Tulie 1918, (pe farm a
Mărioara Cernea şi Todosia To- d-lui John Birtolon pe N. Webb
Ave., înainte 15 minute de &
Water Work,
Un grup de Căluşen va nistra
onoratul public en jocuri naţio
nale.
Venitul curat de la această
petrecere se va adaoga la fondul
Societăţii noastre.
Muzica Romînă „Bihoreana''
din Akron, Ohio, va distra ono
ratul public cu cele mai frumoase
^rii de dans şi cîntece naţionale.
Bufetul va fi asortat cu cele
mai gustoase mţxelnri. şi (băuturi
recoritoare.
Suprasolviri se prim^ en ma
re mulţumită şi se vor publica
pe cale ziaristică.
Preţul de întrare: Domnii 60,
damele 25 cenţi.
Toate membrele sunt rugate a
lua parte la această petrecere
(Picnic), sau dacă nu, să bine vo
iaseă a-şi achita tichetul de in
trare.
în (Speranţă eă toţi fraţii lj» su
rorile noastre Romîne ne vor da
tot siprijinul d-lor posibil, pînă la
întilnire vă salutăm cu dragoste
frăţească
Comitetul aranjator.
(68—6f)) v
o
ÎNCUNOŞTUNŢARE.
Toţi membrii Societăţii „R.
Carpatina" din Cle^and, Ohio,
sunt rugaţi ca Duminecă, 28 Iu
lie 1918, să ia parte în corpore
la manifestaţia «orei Societăţi
,,Dr. C. AngelescuM, ea re îto acea
zi îşi va sfinţi drapelele sal£. De
filarea va fi din 49—45 Detroit
Ave şi înapoi ţa hală.
Memb^y ce vor lipsi ie vor a
menda»
Fmiâiul.
(68—CO)
Preot. gr. or. Romîn
SIV. CORNEL FOLTUŢiU
preot gr. or. romin
396 E. Hancock Av., lîngă biserieft
ALLIANCE, OHIO.
«XV. ELD5 POT
preot gr. or. romln
JP4 N. B'ocJtford Sir.
REV. M. GAVRILESCU
Preot gr. or. romîn
731N. 4 Str., Philadelphia, Pa.
Nu se poate îmi zise el,
să fi cîşti&lft cu cinste banii eu ca
Ti-ţi întrtţii desfrîul. 'I-ai eîşti
gat pe nedrept şi-ai să'i pierzi tot
aşa. Pedeapsa cea mai cumplită a
lui Dumnezeu ar fi să te lase să te
bucuri în tihnă de ei. Toate sfatu
rile mele, adaose el, aij fost
degeaba prevăz' eă foarte eurînd
au să te plictisească. Adio, ingrat
şi slab prietin. Fie că pl£cerile-fi
vinovate să se risipească ca umbra!
Fie ca norocul şi banii să te pără
sească de-asemeni şi să rămîi sin
gur şi gol, ca să simţi deşertăciu
nea banilor cari te-au îmbătat ne
buneşte! Atunci al să mă. găseşti
dispus să te iubesc şi să te slujesc
dar astăzi rup orice legătură -cu
tine şi dispreţuese viaţa pe cave-o
daci.
Chiajr în camerri mea, de faţă «U
Manon, imi ţinu predica aceasta
apostolică. Be sculă să plece. Vrui
Sa'l opresc, dar mă reţinu Manon
care-mi spuise că e nebun şi eă-i mai
bine să'l las să plece.
Vorbele lui mă impresionară to
tuşi. Notez astfel diferitele oeaaii
elnd inima mea simţea «întoarcere
bine, fiindcă amintirei aee
datorat maăjpoi o
Dezmerdirlle Manonei risi­
Y-
DETROIT, MICH.
EDfiia de la 9 dimineaţa pînă la !$|
aeara. Duminica 9—12 pitnauli
Telefonaţi North 2397.
tooope o depunere apre păstrai*
na
CORN W. 25th STR 6 DET
ROIT AVE., CLEVELAND, O.
Capital $250,000.00
Surplus şi profituri .. $275,000.00
Resurse peste $4,500,000.00
Fondată la 1890.
U ai rorbefte romtaeftt.
MARELE STOR
AVEM TOT FELUL DE IH
STRUMENTE MUZICALE.
Covoare, perdele, muşamale. Tri
mitem comenzile acasă. Poftiţi şi
vedeţi prăvălia noasiră. (5)
COPE & KATZENSTEIN
520*"K: MAlNlRT., Af.LlANCE, O.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX36
Oamenii noştri
de afaceri.
A. J. LUPEA. Advocat, No
tar Public. Isprăveşte ori ce
aete judiciare. Procese de despă
gubire în caz de primejdie şi ca
şuri criminale. Vindere de ease
şi farţne. îndeplineşte ori ee afa
ceri. 4681/, w. Washington Str.,
Indianapolis, Ind. Phone: Au-
FRAŢII COSMA, 3501 Penna.
Ave., Indiana rtarbor, Ind.
Yînzare de bilete de vapoară.^
Trimitere de bani în patrie şi ori
ee afaceri. Adresaţi-vă cu toată
încrederea,
NOU, NOU ŞI IAEA NOU!
Un nou comerciant Romîn, ea
re a deschis un local cu tot felul
de băuturi răcoritoare. Sala de
Biliarde, Restaurant. Dăm tot fe
lul de informaţîuni. Vorbim mai
multe limbi. Se află la gara trc.
nulni, în faţa depoului de Street,
car. Este renumitul şi bine cuno»
scutul tînăr Achim Cîndea, 729
E. Main, Alliance, Ohio.
IOAN SISSBA. Tot feli4
de băutrui răcoritoare. Ţi.
gări şi ţigarete. Locul de în
tâlnire al romînilor din Allian-'
ee şi Sebring, Ohio. 1300
E. Summit Str., Alliance, O. Ph#»
ne: U. S. «218. (fi|
C»QpqpQpOpQpOOCXXXXXXXXXX:
CCmSOLIDAlW BEALTY CO,
341 E. Main Street, Alliance, 0.
Eeal Setate ^i Aaigurtri diferita
Adresaţi vă la noi'
(No. 5).
piră întrro clipă mîhnirea pe ca*©
'mi-o pricinuise el.
Trăirăm înaint» viaţă de plă
ceri şi iubire. Bogăţiile noastre spo-1
riră şi iubjtea noastră. Venera -şi
Noroeul nu aveau rolw mai fericiţi
nici mai înamoraţi.
O Doamne! de ce să sÎQem că hs»
mea-i o mare de ticăloşie, cînd omul
poaffc să guste delicii aşa de ne
spuse Vai însă! menirea lou
este să treacă- .prea iute. Ce
altă fericire am mai rîvni dacă ar
ţine mereu? Ale noastre avură
soarta comuna, adică ţinură puţin,
iar după ele urmară regrete amare.
Cîştigasem în cărţi sume aşa de
mari în cît i&ă gîndeam să plasez
6 parte. Slugile mele îmi cunoşteau
izbînzile, mai^ou seamă feciorul
meu şi eamerisTa Manoniei, faţă de^
cari vorbeam fără să ne sfiim,
Servitoarea era o fată frumoqaă.
Feciorul meu era înnamorat de
ea. Aveau de-a face cu stăpîni aşa
de/ tineri şi 'ngăv&iitori în cît işi
închipuiră că pot să'i înşele lesne.
Făcură planul şi 'l exedutară aşa
de cumplit pentru noi, în căt ne
puseră într'o stare din care n'am
mai putut să nevridiţăm.
Într'o si dd Lespaut poftind^ne
,lf »U supeu, n^^arsei*fflP%rla
lâiWBl' no^il^wflt
(Vs onai).
K3C
•••«.tu
y-
1
i
AU0U8TIN flISSEA. Ba
lă de biliarde. Cuglărie Ame
ricană. Tot felul de băuturi
răcoritoare, t-7 Trimiteri de ban^
Vinderi dt Bilete de rapoarft.
Hi North Street, Newark, O,
Ăi
s.
«, I
k* i
.0.
yji
ii-
/i-fe
-n
4
1
•'i-f
p'1\
..1-^ "^l
i
*•'$' '1
I
y-
""f1
îM
,5S^j
JI
•4
:"t
ţV
,M
*4-
H-
fii

xml | txt