OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 01, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-01/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA.
PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAY, BY'
THE UNION OF ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC.
5705-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
TELEPHONE: CUY. LOltAIN 420-Rk
WUITOH UANAGER: JULIUS E. V. 10AN0VICI.
EDITOR: WAS JlVI-DAN AŢEANUL,
BUSINESS MAN AG EH: NICK NBSTOIt.
UNITED STATES AND CANADA
CLEVELAND AND EUROPA
Sntered as second-class matter Aug. 16,
1908 at the Post Office at Cleveland, 0.,
under the act of March 3,1879.
bushels.
10,000,000
Wm. E. DAVIS CO.
CORN MAIN & LINDEN AVE., ALLIANCE, OHIO
THE PEOPLES
THE ILLUMINATING CO.
ILLUMINATING BLD6, PUBLIC SQUARE
PIIONE: BELL: FEDERAL 2914. (3- 6)
Phone: Bell 297 Ohio 2163. La reşedinţă: Ohio 4747.
•THE ALLIANCE BANK C0MP.Î

V
Sf
*p-
W
r-
u
jTAOIHA
:r
Ai
Mi
A E I A
TUB OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BENEFI
CIAL AND CULTURAL SOCIETIES OF AMERICA.
Oel mai răspîndit ziar romînesc din Statele Unite şi Canada.
O I E
S U S I I O N
E A N U
Asudară de pe acum am isprăvit eu adunările generale
din anul acesta. or trece, ca nuine, şi caidurile verii acesteia
şi toţi să vor pune de nou să muncească din tot sufletul si din
tot cugetul, pentru fericirea noastră a tuturora. Sa nu le con
turbăm liniştea în aceste zile pline de nădufuri ci mai vîrtos
să căutam a statornici cele petrecute si isprăvite.
Fiind-că tie «lata aceasta voim să vorbim numai pentru
membrii „l niunii" noastre, vom constata că deşi „Uniunea44
u avut o droaie întreaga de caşuri de moarte şi accidente şi de
şi spesele pe anul trecut au fost mai mari ca de obicei, iar ve
niturile mai mici, niunea totuşi a progresat în anul trecut în
averea ei cu lU.(MH) dolari în bani şi cu un număr frumos de
membri noi. A progresat însă mult în valoarea ei morală, care
0 încoronează de conducătoare naintea tuturora. Membrii ei
buni au tost cei dinţii săritori şi cei dintîi cari şi-au oferit ser
viţiile pentru guvernul american în diferitele campanii puse la
cale de acesta. Washingtonul oficios recunoaşte cu deplină sa
tisfacţie purtarea deanmă a Uniunii noastre şi patriotismul
neprihănit al membrilor săi.
Socotelile Companiei de Publicitate a Societăţilor noa
stre, au arătat un profit curat destul de mulţumitor faţă de
greutăţile unui început, iar ziarul zilnic şi-a cucerit un public
«Ie cetitori destul de trumos şi pe lîngă el şi o clientelă bună
in publicarea de anunţuri. Bătătorind cărările din trecut si a
daugînd la ele păţeuiile ce le-am avut, este cu ueputinţă ca pe
hnga toate greutăţile şi spesele mai mari p.e au să fie în anul
acesta, sa nu ajungem a arăta acţionarilor noştri un spor şi
mai îmbucurător Ia finea anului în care întrăm acum.
Direcţiunea acestei companii de publicitate a decis urca
rea preţurilor de abonamente şi taxarea mai scumpă a anun
ţurilor. Aceste erau de lipsă je uma scumpetei căreia va tre
bui să'i tăcem şi noi laţa, dar mai ales erau de lipsă pentru ca
să putem îutimpina urcarea ratelor de transport postai. Ba
lansînd acum pentru vjitor spesele mai mari cu intratele urca
te, vom putea privi cu deplină încredere în faţa viitorului.
Ziarul zilnic „America" de pe acum este asigurat de izbîndă,
după munca ce o a depus în anul prim. Kste cu neputinţă ea în
tră împrejurările date şi între condiţiuiiile în jurul cărora
muncim, să ne mai poticnim cînd-va.
Iar vorbind despre viitorul Uniunii, trebuie să adăugăm
de nou că pe lîngă frumoasele obligăminte de adoptare a mai
multor orfani, je lingă urcarea beneficiului !a suma de $700.00
•vi lt' lîngă alte multe semne bune cari inaugurează anul acosta,
Uniunea are să progreseze în viitor cu mult mai bine din toate
punctele de vedere, decît cum progresase anul trecut. Şi noi
îi dorini din suflet ca să progreseze, si o vedem şi mai mare,
utili tare si mai puternică.
Nu ne putem opri nici de data aceasta a nu aminti de nou
că toate ştirile pe cari unii Ie spun în mod tendenţios despre
1 niune sunt absolut neadevărate. Uniunea noastră nu are nici
ni clin şi nici în mînecă cu trimiterea de legiune în Franţa.
Dînsa nu stăruiete asupra legiunii şi legionarilor, ci lasă îa
buna chibzuiala fiecăruia să facă aşa după cum conştiinţa îi
va dicta. Uei ce vor pleca în legiune, au să plece ca Romîni ade
văraţi întîi si numai după aceea ca membrii ai Uniunii. Tot
la fel stăm şi cu „Liga Naţională Roinînă". Uniunea nu sileşte
pe nimeni să se înscrie în Ligă. Nici nu are drept să o facă a
ceasta. l)ar dacă totuşi Liga este înfiripată şi bătătoreşte în
ninte eăutînd să cucerească inimile membrilor Uniunii, condu
cătorilor acelor membrii le revine meritul pentru aceasta. Că
ci de nu ar fi fost organizaţia aceasta nu s'ar fi putut îujghie
b« nici pe a 10-a parte toate cite s'au făcut.
Vorbind de funcţionarii noştri dela societăţi, dînşii, mai
âles secretarii finanţiari, în anul ce urmează vor avea un lu
cru cu mult mai uşor ca în trecut, pentru-că de pe acum uu vor
mai avea de lucru cu repartiuările jauiiirilor îulimplate după
1 August a. e.
Membrii muim au deci dreptul ea să poala privi şî ci cu
încredere în viitorul organizaţiunii ştiind că au la conducere
oameni cari au fost încercaţi, probaţi, de multeori*de vîrtejul
luptelor şi păţiţi fiind vor şti cum să purceadă pentru viitor.
Toate acestea însă nu însemnează că noi am fi făcut destul
ftffiă acuma. Departe dela noi să cugetăm aşa ceva. Mîncînd
vine pofta de mîncare şi trecînd prin neajunsuri înveţi ca să
le ştii face taţă. în drumul spre înaintare, membrii Uniunii
twastre, toţi, îutr'un gînd şi o mărturisire, trebuie să nizuiască
şi în anul acesta ea să dea tot ajutorul cuveffît funcţionarilor,
iar aceştia să muncească cu zel si dragoste mai departe pentru
ca să ajungem acolo unde ne dorim toţi, să putem colege la a
iMil o roadă eu mulţ mai bogată şi mai rm^ţumitoare.
Aceasta şă fie eraieul tuturora distra noi şi în această di
thui# *A muncim, dacă ,voiin izbirai ţi mtngăiere sufleteas-
$4.00
$5.00
pwf
issassgSil
Mărunţişuri.
Afurisita stare de lucruri citul
nevinovatul este acuzat de adevă
ratul vinovat în afaceri cu tră
dări de secrete» Caşul s'a petre
cut mai ieri alaltă ieri îu Cleve
land, Ohio.
După cit aur înţeâes din eotnu
uicatt«fe oficioase, acum smit a«
proape 20.000 Huni. a căror do
rinţa de a ajunge cit mai curind
la Paris, li-s'a îndeplinit. Din
iutîmplare însă dinşii nu au sosit
aşa cuiu credeau să sosească.
latră pasările călătoare poate
fi numărat şi porumbul picii.
l'nii oameni sunt atita de o
bieinuiţi să dea sfaturi tuturora
încît ar fi în stare să toarne apă
pe spatele unei gîşte.
Te pomeni eă'unii vor să caute
cearta „eu toată bunăvoinţă4'
numai de dragul afurisitului
de bisai*.
Şîî fiind-că veni vorba de ..bu
năvoinţă*'. cum vi-ar cădea D-tră
de biue dacă în toate acţiunile
D-tră mari aţi căpăta promisiu
nea de la toţi că vă sprijinea cu
..bunăvoinţă"
Partea cea mai mare din oa
meni iubesc florile, dar puţini
dintră ei sunt decoraţi cu flori
înainte de a-i duce dricarul la
eternitaţe.
In viaţa unei văduve este foar
te puţină noutate. Chiar şi o e
ventuală „lună de miere44 pentru
diusa uu mai este noutate.
Ieri. «pane* unal din. experin
ţă: „Să nu vi pună păcatele să
vă aşezaţi ett fata în leagănul
de pe prispa eăsii înainte de a
•erea dacă funiile sunt destul
de tari". Avis celor ee giujrurese
noaptea in bătaia razelor de lună.
Negreşit. Kakerul iacă a făcut
multe greşeli în viaţa sa, dar cea
mai mare a făeut-o atunci eînd a
început aeest ăzboi.
Fiecare bărbat căsătorit este
iii stare să ut spună eu atunci
fîind zimbeşte nevastă-sa în con
ţin nu. are să ardă ceva în bueă
rărie.
INFORMATION!
Linşarea unui negru in Texas.
liroesbeek. Texas. O ceată de
'ocuitori din lien Ilur a spînzu
rat astăzi pe un negru anume
Jiui liruwn. Negrul era învinuit
că ar fi- atacat axi noapte o fată
tînără.
Mal .multe
est
femei in
41
1
viciul
poştal. Indianapolis. lud.
Locuitorii de aici. cari îşi pri
mesc scrisorile de, la general de
livery (port restant) vor de faţă
le aeum încolo cu o femeie tînă
ră. Directorul «Springsteen a «pus
trei femei tinere iu locul celor
trei funcţionari de la acest ghi
şeu, aşa ca ei să poată lucra la
alte lucruri mai grele, earî sunt
mai de fuiw ia aee«te timpuri dt
război.
Notai reforme în Romînia.
Zurich. D-nul Arion. ministrul
de externe aJ Homîniei. a decla
rat într'un interview că guvernul
Roinîn va face reforme, dintre
cari eea mai importantă are să fie
aceea a exproprierei marilor pro
prietari. ale căror moşii se vor
împărţi !a ţărani. -Referi ud u-se
la chestia evreiască, d-nul minis
tru Arion a spus că guvernul va
da drepturi la Evrei iu conformi
tate eu tratatul de pace şi încă
«•liiur mai mult. iar articolul 7
din constituţie, eare îngrădeşte
drepturile Evreilor de a deveni
.*
cetaţettt Rommi, «t tk desfiinţa. mingo cu nişte bandiţi din Haiti.
Dintre marinari au fost răniţi un
China trimte trupe. Peking, ofiţer, un caporal şi doi soldaţi.
O companie de soldaţ» Francezi i Din ceata bandiţilor au fost omo
şi trei companii chineze au plecat riţi 2o, eiţiva au căzut răniţi şi
eu trenul către Şaugai, de unde eiţiva au fost luaţi prizoueri.
se vor îmbarca la vaipor pentru
Vlatlivostoek. 'a comandant al
expediţiunei chine»' na Vladi-[»•.'' EvausviUe, Jnd. Autori
vostock este generalul l»aoknei tăţile din EvausviUe au dovedit
Chicbiutfk
Moartea unui invăţit Germâu.
Amsterdam. Unul dintre
eei mai mari oameni ştiinţifici
ai Geruipuiei, Dr. Robert Marek,
directorul de chimie -de la uni
versitatea din Jena, a fost ucis
în luptele ee «'au dat io iaţa o
ra^uhii Aliena. £1 ffteea «ervi
eiiij ea locotenent de iufauterte.
f... .1-1 i
Jc *& a t'1S
1
,v»'*.t'
„AMIKIPA"
HB9BaHfiaMMtonHBBi
JQ vaol scumpă. —. Londra.
O vacă Fricsiană, «are dă 10 |ft
Ioane de lapte pe zi, -s "a vîndut
la Ileybridge Es-iex cu sutna de
18,375 de dolari. Această vacă a
bătut recordul eu laptele ei, dîud
2,400 ile galoane pe au. Suuia cu
care -s'a vîndut ea este cel mai
mare preţ ce s'a obţinut vre-o
dată în Aiiglia pentru o vacă. tu
Londra laptele se vinde cu 14
cenţi (fuartul. ,f-
Sinucidere pentru spălarea pi
catelor.
TokTo. Pedepsindu-
se ])entru neglijenţa lor îutr'o
formă care dovedeşte că vechiul,
spirit ,,samurai" încă domneşte
în Ja])ouia, doi caut one ri postaţi
la merucişarea unei şosele cu ca
lea ferată de lingă Tokio s'au si
nucis îndată ce au aflat că pe
cind ei adormiseră la post. un că
lător a trecut peste şine şi a fost
tăiat de tren. Ei s'au sinucis a
nuneindu-se amîiidoi deodată iua
intea unui alt tren care trecea pe
lîngă canton.
Cartele de sahăr. —cn«^eJa»d.
Ohio. Se vesteşte că de la lo
August, încolo locuitorii oraşului
Cleveland şi cei din Întregul co
mitat Cuyahoga vor fi paşi sub
regula de a obţine zahăr numai
cu cartele. Aceste cartele se vor
libera fiecărui cap de familie, în
dreptăţind pe fiecare membru la
0 porţie de doi pfunils pe luau.
pe o perioadă de trei -luni.
Expulzarea lui Milukoff din
Kiev. Amsterdam. ziarul
Worwaerts scrie eă guvernul U
cranian a expulzat din Kiev pe
profesorul Paul Milukoff, şeful
partidului constituţional demo
crat rusesc. Ziarul ziee eă expul
zarea s a făcut din cauză că pre
zenţa lui acolo împiedeca închie
rea tratatului de pace între Rusia
şi Uerania.
Mikado îneîntat de victoria ali
aţilor. Paris. îutr'o tele
gr -mă trimisă preşedintelui Po
1 net re, împăratul Japoniei zice
eă a aflat ca bucurie despre" ini
moasele succese ale vitezelor tra
pe franceze contra ultimei ofen
sive germane. Dinsul mai adaugă
eă prinde momentul oportun de
a-şi exprima admiraţia îinpreuuă
cu ^călduroasele» sale. felicitări.
O diferinţă de obiceiuri. |a
ri. Soldaţii Francezi $ Ame
ricani erau aproape să se certe
ia un cinematograf din cauză că
Francezii au înţeles greşit flue
răt urile de aprobare, ale Ameri
canilor. Cînd a apărut pe pînză
portretul prim ministrului Cle
inejiceau. sala a răsunat de corul
unor şuerături scoase de Ameri
cani. Francezii au rămas înmăr
muriţi, luind aceasta drept o hui
duială, un dispreţ ridicul. Cu
toată rprietinia ce există între a
ceste două neamuri, încăierarea
a fost înlăturată, după ee s a ex
plicat că Americanii nu făceau
altceva decit î.şi arătau admiraţia
ce aveau pentru priiu ministrul
francez. Toţi ştim ee însem
nează flue râturile într'uu teatru
european.
Merite recunoscute. Amster
dam. —L'n corespondent al zia
rului Handelsblad, după ee s'a
reîntors dintr'o vizită făcută pe
frontul francez, a «cris uu arti
col lung. îu care zicea între alte
le: „Din America porneşte o* for
ţă căreia nu se poate împotrivi
uiei o naţiuue europeană. E o
forţă gigantică care se desfăşoa
ră calm şi ştinţificeşte. Poporului
german i-s'a spus eă submarinele
vor înlătura pericolul American,
dar poporul german u'a văzut
ceea ee am văzut eu."
Marinarii in luptă cu bandiţii
din Haiti, Washington. La
departamentul naval s'a raportat
astăzi că marinarii Statelor Uni
te au dat trei lupte în San Do-
iCluinpăr&tori de bonuri gmaa-
eă locuitorii acestui oraş au cum
părat bonuri germane în valoa
re de peste 20.000 de dolari. .Se
zice eă banii îneatttttţi pe «ee«te
bonuri au font întrebuinţaţi *de
Germauia iu ducerea propagan
dei «ale îu America. Mexico şi
America de «ud. Liota cu numele
cumpărătorilor se afla acum iu
miiuile autoVităţiior federale.
ta sadul
v* VW v -.*
MULŢI NUSTIU CA:
După statistica făcută la sfîrşi
tul anului trecut s'a constatat că
Tokio avea o populaţie de 2,349,
880 de suflec, adică o sporire de
68,000 peste numărătoarea făcută
eu un au mai mainte,
Statele Unite au trimis aliaţi
lor .154,900,000 bushels de griu
din recolta anului 1917. Pe lingă
aceasta au. mai trimis şi neutrali
lor o altă
cantitate 4&
Californiei
creşte
8?
de procente din toată fasolea la
tă „lima" din lume. Singurul alt
loc în eare fasolea lima creşti tot
aşa de bine este insula iM a da
gasear.
Puterile aliate afară de Ru
sia au o populaţie de 30JJ,
000,000.
lTu om din Springfield. Cali
fornia, a inventat o tabacheră
pentru tutun, care are nişte gă
uri ce se potrivesc la tot felul de
lulele. Ciiul fumătorul vrea sâ-şi
umplă luleaua. o\puue la gaura
unde se nimereşte .şi dă drumul
la tutun în ea, aşa că nici n fir
de tut iui uu se risipeşte.
S'au învelitat nişte linguri de
sticlă, cari au minerul găurit pe
mijloc pentru ea consumatorul
de băuturi reci să sugă eu ele în
loc de pac. Se înţelege că ele «e
întrebuinţează mai mult în loca
lurile unde se vinde sodă şi în
gheţata (iee crea»),
O maşină d. pavat stradele,
inventată de eurînd, poate pava
cite 8,000 de urate patrate pe fle
care zi.
Nu e îptult timp de ehid sa de
scoperit eă în Noua Zcelaudă exi
stă foarte multă gumă (cauciuc).
Cei Mai vestiţi pomi de can
ciuc, cunoscuţi iu toată lumea, se
află îu Australia.
Se «ce eă în Rusia ae găsesc
cel puţin zece mii de leproşi. în
întreaga ţară sunt clădite două
zeci şi una de spitab* pentru tra
tarea leprei, dintre eari patru
sprezece «unt întreţinute prin
eoutribuţiuni voluntare.
o
In Atenţiu
nea generală
Din cauza scumpetei prea mari,
şi ca să ne putem menţinea în
timpul de faţă, am fost siliţi ca
să ridicăm şi noi preţurile atit la
publicaţiuni, cit şi la abonament.
Deci prin aceasta aducem la
cunoştinţa tuturor abonenţilor
noştri că cu începere de la 1 Au.
gust 1918 preţul abonamentului
va fi $5.00 pentru Statele Unite
şi Canada, iar pentru Cleveland
şi Europa $6.00. Ziarul cu numă
rul se va vinde cu 3 cenţi.
De asemenea atragem atenţiu
nea onoratelor Parochii, cit şi a
sprijinitorilor noştri că pe viitor
taxa pentru publicaţii va fi 4
cenţi linia, iar taxa la Mica Pu
blicaţie este 2 cenţi cuvîntul.
Deci toate invitările, dările de
3eamă cure va fi de o coloană se
vor taxa cu $4.00 coloana, iar da
că este mai puţin se va taxa cu
4 cenţi linia, iar onor. Societăţi
aparţinătoare Uniunei vor plăti
$3.00 coloana, iar pentru publi
caţii mai mici 3 ceţi linia.
Gratuit Societăţilor se publică
de cite 2 ori consecutiv toate
convocările care sunt fără pro
gram şi care sunt întitulate BU
LETINUL SOCIETĂŢILOR.
Aceste sunt hotăririle luate de
Direcţia Companiei de Publicita
te şi rugăm să nu se ia in nume
de rău, creând cineva că prin a
ceastă mică urcare pe care am
făcut-o căutăm să ne îmbogăţim,
nu vrem să facem averi pe calea
aceaeta, dar ştiţi foarte bine cu
tcţii că atit costul materialelor
cit şi plăţile lucrătorilor s'au du.
blat faţă de anul trecut, şi că zia
rele cele Americane care sunt
mari şi bogate au simţit greuta
tea şi au scumpit abonamentul
încă cu luni înaintea noastră.
Deci rugăm pe abonenţii noetri
şi pe toţi sprijinitorii tiarului
„America", dacă merităm şi pe
mai deşarte atenţia d-lor, să ne
dea tot concursul ca să putem şi
noi mări ziarul de la
6 pegiae.
Cu toată stima:
ADMINISTRAŢIA.

4
pagine la
4*
'i i V
i
hi
1
Nu mai suferi mai mult de dureri de picioare dacă întrebuinţezi
ppEDlSIN
Pedisinul este singurul remediu pentru picioare. îţi furnizează sub
stanţele întăritoare contra oboselei şi a istovirei. Picioarele cari au tra
tamentul cu Pcdisin nu asudă, nu produc mirosuri şi băşici la picioare.
Ţin pielea moale şi înlătură facerea de bătături sau ochiuri. (1x6
Aplicarea se face eu.un băţigaş. Nici o migălcală sau osteneală.
Cumpără imediat o baxă de la Farmacia din apropiere.
Mare vinzare in total pe luna August care va începe
Joi, 1 August. Preţuri foarte reduse speciale pentru
luna aceasta, şi mai ales pentru marfa pe care o vindem.
Veniţi cu toţii, nu pierdeţi ocazia. (73&75)
-ii l/ţr- n r^f urdfrrir
4* f|? 4? 4* 4? 4? fHh 4»
PLĂTIM 4% LA BANI DEPUŞI tN BANCA NOASTXA.
pe eare
A k
BANK
HAIN 8 1
11
T, ALLIANCE, O I
#.
LA NOI 8B VORBEŞTE SOM1NEŞTE.
MAŞINA ELECTRICA
DE SPALAT.
Este una din acele care consumă curent mai
puţin şi totuşi scurtează timpul şi munca
cea
grea pentru gospodinele de casă.
Uşurează zilele de spălat în tot cursul anu
lui şi se plăteşte ea singură pentru că păstrează
nu să rup hainele cu frecatul.
Maşinile pentru spălat le puteţi cumpăra cu
rate foarte uşoare. Şi se vînd la oii ce prăvălie
•fhipata cu maşini electrice. V
MUZICA BATRINULUI CASSIAN BARTH
Onor. Societăţi, Cluburi şi Paroeliii se pot adresa
ou toată încrederea acestei vechi muzici.
Muzica e compusă diu 14 persoane şi sa poate îm
părţi în două: o parte condusă de tatăl şi a doua de#
fiul, care e tot atît de recunoscut.
Adresaţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe adresa:
A S S I A N A
362 £. BOARDMAN STR., YOUNG8T0WN, OHIO
*om3myac*nM3mnBcncmowyKmcwytamamyaomomy*3^^
R. W. MILLER, D. D. S., DENTIST
Aflaţi întotdeauna. Îndeplineşte*ori ce lucru în branşa a
ceasta. Ohios Bldg, Room 7-8, ALLIANCE, O. (3)
'i* .•
s'
CO.
(3—6)
11 puteţi scoate ori şl dni.
/ALLIANCE, OHIO.
1
'C.
V'f

(Fondată la 1872) îk
Una dir eele mai vechi şi mai
mari Bănci în Statul O^iio.
RESURSE $3,500,000.00
Depozitaţi banii voştri la aceas
tă Bancă, unde sunteţi asigura
ţi prin intpecţiile ce i le faoe
guvernul.
*1 DAM 4 LĂ SUTA INTERES
DMofldtarii fiutniai
îi
v,
dhia. s

xml | txt