OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 15, 1918, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-15/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

O U A N I A N A I Y
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA.
PUBLISHED DAILY EXCEPT SUNDAY. BY
THE UNION OF ROUMANIAN SOCIETIES PUBL. CO., INC
6705-07 DETROIT AVE., CLEVELAND, OHIO.
Phones: Bell Edyewaler 3295. Cut). Lorain 4.20-H.
ED1TOH-MANAOEB: luLluYS. V. lOANOvfci.
EDITOK: WAN JIVt BĂNĂŢEANVL
BUSINESS MANAGER: NICK NftSTOH
TJNITEl.) STATES AND PAN ADA
CLEVELAND AND EUROPA ....
Entered as second-class matter Aug. 16,
1908 at the Post Office at Cleveland. O.,
under the act of March 3, 1879.
SANATATE
THE,EUCLID HYDROPATHIC INSTITUTE
nar, miine ie pare ran pling, i .»t
1410 PERMANENT BUILDING, 746 EUCLID AVE.$
a a a u u e u n e a
1 proape de Consuelo, Chihuahua.
s a e i i v i i i a u z e i s o
O 4iitr»lmre marc ne ipune iaii ,, .....
$ Youngstown.
A n n i V a n o u a u e s
CLEVELAND, OHIO, JOI, 16 AUGUST 1918.
THE ILLUMINATING COt
ILLUMINATING BLDG, PUBLIC SQUARE
Harroun Motors Corporation
1X6 SOUTH UNION STREET, AKRON, OHIO.
THE BENNETT BROWN HARDWARE CO.

,i'
i
?*v.
I
s,
?'«'v
AOINA*
K. PUKCU,
6
„li
-J
A E I A
THE OFFICIAL ORGAN OF THE ROUMANIAN BEMEF1
OIAL AMD CULTURAL SOCIETIES OF AMERICA.
6*1 mai răspîndit ziar rominesc din Statele Unite şi Canada
O I E
S U S I I O N
Ire amintiri şi să arătăm cum am trecut podul nevoitor de tot
soiul. Dar le-am răzbit.
Şi a fost să le răzbim pentru că mare era dorul şi puterea
noastră creatoare şi pentru-că nădăjduiam că munca noastră
un* să fie încoronată cu izbîndă.
Paginile „Americei4' din anul. trecut, ne sunt o dovadă
•despre frămîutările noastre şi despre nizuinţele de a ne servi
publicul cu acurateţa şi cinste. Astăzi, cînd ne preumblăm o
ehii peste dînsele, simţim fiorii calzi ai amintirilor, retrăim
tapele de atunci.
Anul întreg ne-a fost o luptă «treaptă pentru reuşita «Bei
cause bune. Proprietarii, acţionarii, nu se pot tîngui de hotărî
rea dînşilor de a scoate „America44 zilnic. Pe lîngă înălţimea la
I care. s'a ridicat ziarul însuşi a uizuit să ridice alăturea de sine
*i cetitorii săi, a încercat să'i ^tisfacu tutdeau.ua şi ie-a apărat
eu destul devotament causa.
Domnul loan Păcurar, prwdmtele Cnîw*ii noufttV*, poa
to de pe acum să fie mîndru alăturea de ceilalţi fruntaşi ai or
ganizaţiei noastre, că iată, planul dînşilor, s'a adeverit de bun
T. ţi cuminte şi dacă „America'4 de două ori pe săptămînă nu a
putut să aducă roade băneşti pentru acţionari aşa cum s'ar fi
-.cuvenit, de cînd este zilnică, arată semne destul de frumoase
că a pornit pe drumul ce duce la îndeplinirea acestei datorin
ţ£. Venitul curat le peste anul trecut, după toate semnele ce
«p'toi se arată, în anul acesta are să fie înzecit.
1ti sufletele noastre, noi cei rămaşi diniră cei cari începn
«'răni munca aici, simţim o mîngăiere si aceeaşi mîngăierc tre
t»uie să o simtă „undeva în Canada4' şi doyenul nostru, dl C.
cu care alături începuserăm munca de ieri.
II Cum însă scris este în legile vecinic cuminţi ale firii că
y luptătorilor nu li să iartă popasuri, iată-ne şi astăzi tot aşa de
•-voinici, cu aceeaşi dragoste, dor şi rîvnă de muncă, stăni în fa
nţii cetitorilor noştri şi ii) faţa organizaţiei mari şi puternice a
Kominilor din America, 111 faţa Uniunii noastre, gata a nizui să
arătăm si mai mult decît am făcut pînă acum, gata a ne avîta
& tie nou acolo unde ziar.romînesc nu a ajuns în America aceasta
mare. Vor trece şi pregătirile cu materialul peutru Calendarul
nostru Naţional, are să vină toamna, iarna. Cu dîusa are să vi
.• ttă adunarea directorilor şi bun este Dumnezeu dar aşa
W nădăjduim ca după anul nou să putem face un nou paş uriaş
tipărind după aceea şi redactînd în mod demn, cel mai
Bl are ziar rominesc din lume, „America" în 8 pagini.
jr Acesta este gîndul care ue călăuzeşte astăzi cînd încheiam
ţ, un an trecut şi cînd cugetăm la viitorul mult promiţător. Pen
tru acest scop, cerem sprijinul tuturor fraţilor noştri, le mul
dc ocl dat noua piuă acuma şi promitem aă fim şi pe vii-
9.9
E A N U
DUPA UN AN.
De: IULIUS E. V. IOANOVICI.
Ca Beduinul din pustie, călăuziţi de un gîml frumos de a
servi interesele poporului muncitor din această ţară, fruntaşii
organizaţiilor noastre, la propunerea llui Loan Păcurar, mai
Tine cu un an înainte de asta, au liotăvît prin voturile dînşilor
1 ca ziarul „America", organul oficios al societăţilor noastre de
ajutor şi cultură să devină ziar zilnic.
Timp de nouă ani, înainte de aceea, „America" a apărut
regulat (ca ziar oficios şi ca proprietate a „Uniunii**) de două
ori pe săptămînă, pentru lăţirea dragostii faţă de scrisul în
limba romînă, pentru a servi în mod conştienţios intere
sele organizaţiunei romîneşti din America. Un drum lung şi
spinos. Cu suişuri şi coborîşuri, în curau
1 cărora totdeauna s'a
ţinut seamă de scopul principal.
(Jindul dlui 1. Păcurar, după cum s'a văzut de pe atunci
«mgîmlul tuturora si abia de a ajums propunerea să fie făcută,
toţi se nizuiau din toate părţile să o susţină, să o adoapte.
Mîine în 16 August a. c. se împlineşte un an de cînd a apă
rut cel clintîi număr din „America*4 ca ziar de zi.
îmi aduc aminte: ne adunaserăm toţi din toate părţile, cu
planuri mari si gînduri bune. Veniserăm la Cleveland cîteva
/He înainte ca să fim la timp, 3Â avem vreme a n© «nMijti şi la
ziua pusă, să începem munca.
ţ. Cîtă însufleţire, cit prisos de energie, dor de muncă şi dra
i scoate de cauză.' Cum zoream în dimineţi să ne adunăm la cui
bul nostru, pentru ca să chibzuim .şi să ne înţelegem asupra ma
lerialului, să discutăm chestiile la ordinea zilei, cum ne aşter
neam după acestea muncii şi cîtă trudă, năcaz si desgust
ne prinsese cînd vedeam că trece timpul şi nu ue mai putem
nwiea odată ziarul eşit la lumină. Era numărul prii», după
cftrc striga lumea din oraşele vecine.
I Năcazuri sunt peste tot locul la început şi am avat şi noi
i'Mcazurile noastre, am fost puşi în goană să căutăm maşhiisti,
să căutăm oameni cu cari să ne înţelegem, si timpul trecea şi
ziarul întîrzia. Părea că este un semn rău. A trecut o săptăniî
nu pînă am putut veni 111 rînduială. Nu este aci locul şi nici nu
este iertat tocmai cum spusesem acum un an să amintim
de pe acum ori să scoatem filele de atunci pe cari le păstrăm in-
$5.00
$6.00
SmbubcP
jRi
S'Î
ft,/*,
Mărunţişuri.
paţ, eintuid o poziţ,,- ....
MI
tnup
n
arc- „o:v.stâ-M
lx
tar
te"..
ywr-yswitiw fiflp"'K
.IÎ/./W,»,/»...-.! .. ..
n.a c»d
V
uviiM. va u\a.
etoşt, Arnerwa grat.s dc. ,s
la alţii? Noi nu ne ocupam eu,
păscăliilc!
Cea imii mure parte din fete
suut uiftf creaturi foarte ciu-
v
poniuite sunt gata sa-1 roage de ,îu
Jt-
Căutăm pe Chjriţă de la Weod
lawn. Pa. Este ^provocat să răs
pundă pînă nu-i arătăm numele
adevărat. IJ, «antă cef cu „OHX0n
suif'-ul,
4
Poticarăşu care ţine muibră u-1
nui preot, oare de ce să mai fucţ
şi el de ris ia ,,adunături'/.
urnim de obicei „amator" pe
o persoană care a intrat 'în sta
diul prim al ignorauţ.'i.
„A 1 I A"
U A
ÎSCOliPOHAT SI'11 LEGILE STATULUI 01110.
1946 EAST 101 STR., LINGĂ EUCLID AVE.
1
CLEVELAND, OHIO.
a
O instituiiune modernă pentru întrebuinţarea apeij^!^0
conform tuturor metodelor ştiinţifice adoptate în cele mai
v estite cure europene. Se primesc pacienţi atît din lo
calitate cît şi din provincie.
Sub direcţia D-lui T. H. TUBMAN, director medicali
şi aD-lui EMIL 0. LSIHENSEDER, director hidroteu- &
ratepatic. (3&5)
Unele dintre cunoscutele metode întrebuinţate în acest
Sanatoriu sunt următoarele: lvuapp Psirssintz Sclioth
Kubur Labman Kichetv Sistems. Se fac băile mine-A
rale şi de ierburi: The A. N. V., precum şi băi de abur, &
electricitate, aer cald, masagiu si diferite mişcări sue
leze şi alte metode ale culturci fizice, făcute sub direcţia^
lui Borney Kofson.
Noi posedăm cele mai bune referinţe ale celor mai cu- i
noscători doctori şi ale miilor de pacienţi din nordul sta-«£!
tului Ohio, vindecaţi şi mulţumiţi cu terţii.
Cîte-va dinirc bolile tratate eu succes sunt: durere de rinichi 4%
JL Inima boala de zuliar Krumattsm (de ori cc fel) Anemie, Sto-&l^
'mc i ficat.- lot astfel vindecăm Oferite fa* de femei
vata mal an nervoase. A
în această iiistituţiuiie j)acientul cajătă înîncare sănătoasă şi
v
tot ce-i este de lipsă. Preţurile sunt întotdeauna moderate.
OFICIUL DIN ORAŞ ESTE LA:
i
Dintre femei foarte puţine pot -X vard boşi"?
să ajungă la ceva pe cariera \f
gislaturii ea advocate. Dinselc
nu se pot Iapă da de urîtul obicei
de,, a da sfat gratis oamenilor.
Cuiitoiiiiinu su»t «tit» ,lc o,i.-1
atacat de bandiţi
.._
T(auu(
s
i
k
». i# ni. n i ttr a, comunal că de la 28 August în-'
& l*eU Phone: ar
fu Id 01J1-M* Cuy. Princeton 2467-W.
O
A
&
Dacă ar fi să ne luăm după
numirea «de
HUS,-oare
cum ar
fi să numim pe diletanţii în poli
I ticâ, cari cred desftre ei că «unt
INFORMATIUNI
g,
0 baluIfl ll0ţi
a
O, cit de bine o. ştim noi: fie-' i
o o n n o u z e i s i a s e e a
earc barbat are ceva nacaz şi la
v
A
l(laţi (|in tmmlul- NlmlS
jiiiiţilor tleaseuuMiea mare
Bandiţii, cari i-nu din banda lui
ru
.•1 iViIja, au desbracai morţii !c-
cetitor. Dinsul doreşte de la 1101.
iau luat hainele, banii, giuvaeri
sa arlam cuie este preotul care' ..
1
i i calele şi in inie jt -v. aa ^«sit
Pregătirile Cubei. Havana.
Preşedinţi*Le \Afeno*al a sem
nat legea prin care s'a votat ar
mata obligatoare în ţară, şi ea
late, astăzi îsi bal joc de un lî-,fc
fe a intrat imediat iu vigoare.
V
28 de ani, vor fi chemaţi «ub
iertare
'T'iloţi supuşii Cubei, intre 21
sa-l insoţeasca la al-: .. .. ...
dîm*irf s'ar „diiai-1 "ivăţaţi la instiucţia
militară.
Niciodată, în întreagă viaţa
sa„ un om nu este at ti u de fericit
ca atunci cînd pozbază pe „cri- •,
.. .t. ,tJ trictcje ocupate alt
ticul Probabil de aceea suntem
noi rominii atîta de „critici".
e: u i
Hertling pe front. Amster
dam. Astăzi s'a primit vester
că câncclaruî llertling şi cu Heri
llintţe. ministrul de externe, au
plecat la marele «artje* general
German.
Eujşii îngroapă porumbni
y Berna.
tor tot atîia iW vivduici de uumele bun ce jii 'l-am croit în
trecut. -s /.
tru-că în prima linie ca şi în trecut aşa şi în viitor noi un sin
gur scop, o singură ţintă trebuie să avem înaintea ochilor:
binele, cinstea, mărirea şi înălţarea naţiunei noastre. Iar pen
tru acest scop, pentru această ţintă, nu este jertfă pe care nu
am fi în stare să o facem ori cînd.
Ţăranii Ruşi din diş-
Ui^r'mPă
Rusiei se o- ţi
pun eu tărie germanilor armaţi,
cari
i duri decît sâ-1 lase a cădea in
miinile Hunilor.
•v
Germanii să ceartă. Wa
shington. în Germania urmea
ză controverse (desbateri) ,yio-
Tîrguieli, ieşiri, schimbări şt primeniri de gînduri, rătă
ciri în alte părţi, lăsajtu-îe-an^ fşi le vom lăsa g| pe viitor altonU*
Mutica noastră şi pentru viitor are să fie inehinata apără- aliaţilor numai cam MO de minut
jFT
lente între Liberali şi Pan-Oer
uaani în uriua bătăliei de la Mar
ue, asufira chestiei că cine este
responsabil de intrarea Americei
î» război. O ştire 'primită astăzi
din Elveţia zee că aimimlouă par
tidele refuză a-şi asuma respon
sabilitatea despre intervenţia A
iiierieauă. Liberalii acuză pe Pan
Qermani de a fi provocat răz
boiul submarin tară limită. Cei
•din urmă protestează şi zic tare
eă intrarea Ainericci în răaboi
Wa de neînlăturat.
Masacrarea Bolşevikiştilor,
Amsterdam» O ştire primită
astăzi anunţă c& Bolşevikiştii
sunt masacraţi cu toptanul la
Hvazan şi Novgorod. Masacrul
este condus de coiitra-revoluţio
tiari. Rapoartele sosite mai tîr
ziu arată că prigonirea roşilor
s'a întins în mai multe districte
ale Rusiei şi eontra-revoluţiona
rii au ieşit biruitori în cele mai
multe lupte.
Scu.mpirea gazului aerian în
Youngstown. O.
campaniei The East
Ohio Gas au notificat consiliul
Oficialii
colo, 'preţul gazulu va fi de .48
cei,t'
1C
mia
de urme, adică
o scumpire de :î cenţi pe mie.
Bombele unei greviste. Cle
veland, Ohio. Fata Anna Ko
lowslcy. care -împreună cu altele
se puseseră în grevă la croitoria
Schwartz-Foeney-Hestner C1o., a
aruncat cu ouă clocite într'o cea
tă de fete cari voiau să înceapă
lucrul. Poliţia a găsit de cuviin
ţă că această bombardare nu e
la locul ei şi i'ata a fost'arestată
fără multa vorbă.
Deviza lui Lenine este ..Moar
tea". .Amsterdam. Ziarul
Rlieinsche Westfalischc Zeituug
lin Essen scrie că prim-niinisfrul
p,i
", P~P»»*^ţe st,-,
i rea tuturor contra-revoluţionaii-
lor. In acela$ timp mai pice ca
ţăranii ca.* vor ţine grîu peste
trebuinţele Iqr personale să
aduşi înaintea tribunalului revo
luţionar şi trataţi ca inamici ai
poporului.
V
Distrugerea unui submarin.
l'n port Atlantic. l'n vapor
le marfă englea, armat, care
sosit astăzi aici. a fost întimpi
îat în drumul său de un subma
rin german, cu care s'a luat la
Uiptă şi l-a distrus. Acestea au
fost istorisite de oamenii din e
ţhipajul vaporului.
Liniştirea turburărilor din De
troit.
Detroit, Mich. Toate
sforţările companiei de tramvac
din localitate de a mări preţul
îălătoriei la 6 cenţi de persoană
î'au reuşit. în urma atîtor tur
burări crciate de muncitorimea
nemulţumită, consiliul comunal
#i autorităţile judecătoreşti au
lat ordin ca taxa să fie 5 cenţi
^a şi mai înainte.
Spania va rupe legaturile cu
Germania. Londra. Con
form ştirilor primite aici din is
voare demne de încredere, vSpa
îia este gata de a rupe legătu
rile diplomatice cu Germania şi
i intra în marele război alături
le aliaţi.
Accident de automobil. liu
:*.yrus, Ohio. Două persoane au
fo«t ucise şi două rănite gr#v cam
a o jumătatevle mila afară din
raş, în timpul cînd automobilul
n care călătoreau a isbit un ,|oil
de |ea1 ră..
Juvaericale la fondul de război.
-i- Roma. Regina Elena a fă
cut un apel către toate damele
din Italia să-şi dea juvaericalele
marea loterie a statului ce «e
a
jurj peu
yi" & caute bucate. Ei mai ,)elul a .primit cel mai frumos
otpul de a aduna fon-
ne se
tru orfanii de război. A-
iporumbul iprin pă-j răspuns, căci toate damele din
societatea -înaltă au dat aproape
tot ee
aveau.
-l
•îwr
MULŢI NUSTIII CA:
Pe la începutul războiului, mă
ştile de gaz ocroteau pe soldaţii
cît le poartă.
Departiimeiitul naval menţine
12,000 paturi de spital 91 acum
s'au luat măsuri pentru adău
garea altor 5,000 ia udett
măr»
i
.?• W
/r.
v u
rru-
O linie de transmisiune elec
trică 111 Mexico se (întind peste
un rîu de .1.650 de urme lăţimea,
ne mai aVînd altă legătură la
mijloc.
Ca
să dea minerilor putinţa
de JBţ: lucra mai multe ceasuri,
proprietarii unei mine de căr
buni din Germania .comprimă
aer la sufaţa pămintului şi-1 tri
mit prin ţevi la cele mai mari
adîncimi, răcind şi useînd astfel
atmosifera res[)irată de munci
tori.
Nişte inventatori Danezi Anun
ţă că au inventat un motor care
poate tfi niînat cu gaz dc cărbuni
*111 loc de gazolină sau 'benzină.
In populaţia Londrei se co
priiut şi 471.000 de persoaue cari
locuesc la etajul întîi.
Un Japonez a inventat o oală
în care. cînd fierbe apa, bolboro
sii lovesc nişte clape de metal ce
produc sunete muzicale.
n
Î11 Anglia s'a inventat un me
canism ce se ataşază la bieieletc
ca să .le oprească de a cădea în
timpul eîitd călăreşte cineva pe
ele.
o——
I N V I A E
Pe această cale sunt rugaţi
toţi fraţii Romîni din oraşele
Folians.bee, Weirton, Steubeuvil
le şi jur a lua parte la Marea
parade şi picnic, care să va da
îu favorul „Crucei Roşie Ameri
ricani", îu ziua de 18 August
1918, In oraşul Hteiibeiiville. O.
Parada se va începi
vţir'^^1 ynnw *r»^«? FWW™'^
1
la orele
HARCO sniwo, 1160 Ml St., DEW, MCD.
Fii
FIERUL DE CAL
CAT ELECTRIC.
COSTA FOARTE PUŢIN. IN SCHIMB ECO
NOMISEŞTI O MULŢIME DE TIMP Şl)
ENERGIE. NU ESTE GOSPODINA CARE SA
NU AIBA LIPSA DE UNUL. VITHNAN
ELECTRIC ESTE UNUL DIN ACELE FIARE
CARE CALCA IUTE ŞI UŞOR, FARA A AŞ
TEPTA MULT CA SA SE 1NCALZEASCA,
SAU SA-ŢI STRICE HAINELE. CUMPARA
ŢI FIERUL ACUMA, PENTRU A AVEA
COMFORTUL ACUMA IN ZILELE CĂLDU
ROASE, ŞI PENTRU AtfH VUTO&I CARI
VOR VENI.
vsv ',v»vy vjţy L.VSV, Lvjţy
AVIZ IMPORTANT
PENTRU TOTI ACEI CE AU BANI.
întreg Universul azi întinde mîua către America. Speranţa
lumei este Uncle Sam. Bogăţia ce vedem azi, este producţia
creerului american. El lucrează mai mult cu muţtea sa de cît
cu lopata şi in fabrică.
Ca să vă asiguraţi viitorul D-tră şi al copiilor D-tră, puneţi
o parte din banii disponibili in industria americană, In care
este o corporaţie dc automobile din cele mai bune şi care în scurt
timp. a făcut un mare succes. Anul trecut o acţiune era 5 do
lari, astăzi este $12,00 şi se aşteaptă să se scumpească in curtud.
CINE SA GRĂBEŞTE, ACELA CÎŞTIGA.
Scrieţi romîueşte pentru informaţii sau explieaţiuui. Eu
sunt t^tdeiiuna gata a vă servi prompt. Cu stimă (1-3-5)
ALEXANDRU BELIEF
615 E. Hain Sir., Alliance, O., vis-a-vis de oficiul de tramvăfo.
Se cap&tă toate uneltele de gr&dioă şi f&rmari tot felul de fo
rării pentru maşini cuţite, ferestreaui, «ape, maşini de t&iat
iarbă, văpMte fi tot ce sa ţine de feririe, (8)
9
9 a. m. şi va dura £kiă la orc}#
12.1a amiazi de la hala Hînbeas(&
din Wjtll iStreet, feteubenvU^,
Ohio. V
O K A U
1. D-nul Nick Duţiu ca preşe
dinte aranjator iruatwveou
voiului.
2. Autorităţile oraşului.
3. C11 grup de roşiori.
4. Muzic§ americană din loc.
5. Uu grup de femei 111 costu
me de surori de cantate.
6. U11 grirp de fe^iiei îii costu
me naţionale.
7. Cu grup de căluşeri 8t|b
couducerea d-lui loan Codreu.
8. Drapelele după vechime.
9. Convoiul.
10. Petrecerea ya avea loc la
Miller Kami h. Ave.
Muzica romînă ardeleană din
Martins Ferry, Ohio, va distra
onoratul pu'blic cu cele mai fru
moase arii de dans şi cîntece na
ţionale.
•v Preţul de Intrare: Domini $1,
damele gratis. Berea va fi gratis.
Suprasolviri se primesc cu ma
re mulţumită şi se vor cuitu pe
cale ziaristică.
(Barul va fi asortat cu cele sftai
gustoase mezeluri şi /băuturi rc
coritoare.
în speranţă eă toţi fi'aţii Ro
inini şi surorile romhice din sus
numitele oraşe şi jur ne vor du
tot sprijinul d-lor, yarticipind
într'un număr cit se poate de
mare la această petrecere, pînă
la revedere am rămas saliitîndu
vă cu dragoste adevărat frăţea
scă:
Comitetul aranjator.
(JT)—87)
Kilns FRAŢI ROMÎNI! Cu plăcere
VColC HUI IO» Vă facem cunoscut că Studiul
nostru de fotografie e gata pentru lucru. Vă invităm să
poftiţi la locul nostru chiar dacă nu faceţi poze. Să poftiţi
ca acasă la voi. Noi facem poze artistice: cununii, botezu
ri, grupuri, poze de mărimi naturale etc. Developăm Ko
dac Films. Facem tot felul de fremuri pentru poze.
Deschis ziua şi noaptea. (82—87)
v
il
3
i
y
i
I
I
'Ojf
"-ţt-î-C
V
'••3
I
•Ji
'"uA-

xml | txt