OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 15, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

DAVISON THEATRE, DAVI
SON ROAD, DETROIT, MICH.
Floor Molders şi Ram Up Man
(umplători de pămînt). Dori
torii a se adresa la: (83-85)
ALUUINIUM CASTING CO.
I 1071 Power Ave,
CLEVELAND, OHţO.
E. 7 VASSAR, MICHIGAN.
EUCLID AVE., STOP
Geo Condea, 615, West 7-th Str.,
North Platte, Nebr.
(83—85)
i!l
WALK-OVER SHOP
HOTCL LEXINGTON
THE ALLIANCE
HARDWARE CO.
L. C. AKIN. SO.
THE CINCINNATI
BELL FOUNDRY CO.
B. 89, CINCINNATI. O.
DOCTOR LAYTON
60 Monroe Ave., cor. Randolph
DETROIT, MICH.
East Side Office 1140 Russell.
S. D. STANSON COMPANY
313 AMERICAN TRUST BUILDING
TELEPHONE: MAIN" 4541). CENTRAL 8390-K.
Oficiulde seara: 1406 West 55th Street. Phone: Lorain 34-L.
CLEVELAND. OHIO. (8186)
R. W. MILLER, D. D. S., DENTIST
TEMPLAR MOTOR CO.
THE TEMPLAR MOTOR CORPORATION
LA AUTOMOBILE.
Guardian Bld-g., Cleveland, O.
ORAŞUL CLEVELAND.
PHONE: BELL: FEDERAL 2914.

*$
i-
**.'
*t*
.*
..
i-f* KV
*3
*h
De ale
Societăţilor.
Societatea „Rominia Nouă" din
Cambridge, Ohio. Convoacă pe
tvţi membrii săi a lua parte la
şedinţa lunară extra ordinară,
care se va ţine Duminecă, 18 Au
gust lî18, la orele î) a. ni., la lo
cuinţa fratelui George Moloi dia
Harris Ave No. 110. Toţi mem
brii sunt rugaţi a lua parte la
fttcastă şedinţă fiind mai multe
punct foarte importante de re
KOlvaţ. Alxsynţcle nemotivate se
vor pedepsi conform statutelor.
I
fSfinta Crucea.
O A U
1. Deschiderea adunărei la tifti
pol prescris. 1
2. Preotul nostru focal Bev. Fi
laret O'hiorghiu va rosti o rugă
ciune de biuecuvîntare.
•3. Corul Reuniunei de cintăiv
JDorul'", va ciuta imnul ameri
can şi rom în.
4. Vorbiri despre însemnătate*'
Ligei Naţionale Romîne din par
tea unor vorbitori, probabil -ş'
un reprezentant al C. S. K. a'
Ligei.
§, înscrierea meinbriloi hi see
ţia Ligei Naţionale Rom ine.
6. Al egitnerea fuftcţi^nariloi
pentru eoiulucere.
7. Corul va mai preda cîţeve
Cifttari naţionale patriotice."*
8. încihiderea şedinţei.
Fraţilor Rcmîni!
A sosit timpul ea să ne adu
nĂni eu toţii la lin loc, şi cu toţii
fără şovăire să ruţpeni jugul ea
re ne apasă de secoli. făcîndu-nr
du toţii datoria a ne înscrie ca
membrii în Liga Naţională Ro
Biînă.
l)eei vă aşteptăm pe toţi, tînăi
şi bătrîn, vă vrem pe
CLEVELAND, OHIO, 30% Ifi AUGUST 191$
Prezidiul.
Societatea Tinerimea Romîna
An Cincinnati, Ohio. Con
voacă pe toţi membrii săi a lua
parte la şedinţa lunară, eare se
va ţinea Vineri, iu 16 August
l!)18, la orele 7.:i() j. m., în 'hala
Societăţii din 1957 Central Ave.
Fiind chestii importante de re
zolvat. toţi fraţii membrii sunt
eu stăruinţa rugaţi a fi prezenţi
la accastâ aid u tiare.
Prezidiul.
Societatea „Andrei Baron de
Şaguna" din Terre Haute, Ind
Convoacă pe toţi membrii săi
a. lua parte la adunarea generală,
care va avea loc Duminecă, 1b
August lţ*18, la orele 2 p. m„ în
hala (Societăţii din 144*2 Beech
Str. Asemenea sunt rugaţi fraţii
Romîni doritori de a deveni ca
memibrii ai Societăţii noastre a se
prezenta la această adunare, un
di vor fi primiţi cu drag în mij
looul nostru.
Prezidiul.
Societatea „R. Carpatina" din
Cleveland, Ohio. 'Convoacă j»
toţi membrii din comitet a Iun
!arte la şedinţa comitetului, earn
va avea loc Vineri, 16 August
ţUMH, la orele 7 seara. în hala
Societăţii din 1-50ÎÎ West 58-t.li
street. Absenţele nemotivate si
vor pedupsi conform statutelor
Prezidiul.
E A E
CoîmtMul pentru organizarea
scoţiei iLigei Naţionale Ront*m
din 'Martins Ferry, Ohio, eompiu
din membrii Societăţii „învie
r»*a", I^irofclua^ 8$Ma Crifcet»
Reuniunea de eîntări ..Dorul'4
cheamă prin aceasta Mare A
dunăre Poporală, pe Duminecă
18 August 1!)18, la orele 2.30
nu, în hala lt'su solul bisericer*
VOT
cei
EF
aunteţi Romîni fără '(deosebire d»
«partid sau confesiune. Vr?m Ro
.juînii toţi sa se adune. ItTom ve
•dea care sunt Romîni!
Comitetul pentru pregătire.
(So—86)
E A E
V1 Toată suflarea roniîncască din
/Newark, Ohio,, toţi cei ee simt
.-.că in vinele lor mai curge adevă
tat sînge roinînese sunt chemaţi
la MAREA ADUNARE NAŢIO­
NALA ROMÎNA, ce să va^ ţine
Duminecă în 25" August în liala
4-Iui P. Chima, de sub ţ36 Jack
%on Street, la orele 1.30 p. m.
Vom avea între noi pe 'd-nul
îulius E. V. loanovici, şef-redac
tor la ziarul „America" şi sepre
tar al Ligei Naţionale Roimne
'din Cleveland, Ohio, ea trimis
special ipeatru acest scoi
-fei.
Fraţi Romîni!
'J_:Timpul bate ia uşă e« să ne
«punem' fi tioi glasul şi- durerile
rV
noastre. Să spunem ce dorim a
tunci eind să va face judecata
tuturor naţiunilor şi se va înche
ia pacea pentru totdeauna. A
tunci eind să va decide în o ipartc
dacă vom mai fi şi pe viitor robi
ori scăpăm odată pentru todeau
na -de afurisitul jug.
în acest război al ^earofeîfii
neamurilor sujugate, D-Voastră
ştiţi că şi dulcea noastră 'Romî
ni a a luat parte pentru izbăvirea
şi mîntuirea noastră a transilvă
nenilor de stub spurcatul jug al
germanilor şi ungurilor.
Astăzi Rominia, duipă ce şi-a
jertfit floarea armatei sale pen
tru noi, din cauza căderii Rusiei
a venit nenorocirea ipe capul ei, şi
silită cu sîlâ la ipace, -dinsa ge
me sub genunchii de fer ai ger
manilor. Nădejde în Dumnezeu
şi în aliaţii noştri avem, fraţilor,
că va sosi şi aproape este timpul
cînd dreptatea are să iasă (birui
toare şi genunchiul de fer al.ger
tnanilor are sâ fie înfrînt.
1
Fraţi Romîni 1
Fraţii noştri din reţrat, fraţii
noştri, nepoţii noştri şi copii no
strii astăzi nu mai pot să glăsu
iască şi durerea nu fi-o pot apu
ne nimănuia.
De la noi,, Romiuii din Ameri
ca, fiindcă la spatele noastre
JIU
stă jandarmul cu 'baioneta să ne
poruncească ea să facem după
placul ungurilor, să cere ca să
ne spunem euvtntul. De la tăria
cu care vom păşi ipentru dreptu
rile noastre şi ale neamului nos
tru, atîrnă~soartea noastră.
Aceia dar, cari vă numiţi Ko
mîni, săriţi toţi cu mic, eu mare
şi veniţi la adunare. Ascultaţi
chemarea neamului nostru care
geme şi de la noi cei liberi aş
teaptă mîutuire.
De la noi atîrnă ea în ceusul
de judecată, adecă la pacea care
va face tuturor după merite
le lor, să avem şi noi Rominii eu
vîntu'l nostru şi să avem oameni
L-ari
să pună pentru noi o vorbă
nună că voim desrobirea copiilor
?i fraţilor şi părinţilor noştri de
sub jugul unguresc. Aceasta o
putem .face numai atunci dacă în
unul fieştccarele din noi curge a
devărat sînge roiaînenc şi romîne
şte simţim.
VENIŢI DECI LA ADUNA
REA DIN 25 AUGUST 1918.
Veniţi să discutăm înfiinţarea
une* seeţioifi a Ligei Naţionale a
tuturor Rom îi uter din ^America în
Newark, Ohio.
Oamenii uostri aleşi şi chemaţi,
in frunte icu d-nul locotenent V.
Stoica, care a luptat pe frontul
romînese şi a fost rănit de două
ori. a fost trimis de guvernul ro
min aici ca să ne aranjeze, sf
fim strîns legaţi şi să ne cerem
drepturi nouă şi poporului nostru
la liberă viaţă. Aceşti, oameni şi
au făcut datoria iş credem că şi-o
vor face şi pe mai departe pînă
în clipa mîntuirii neamului.
De la noi atîrrfă dară cum le
vom asculta chemarea, de la noi
atîrnă să spunem şi să arătăm e?
suntem gata să jertfim puţinul
ce ui-se cere pentru mîntuirea
geamului. De la noi atîrnă să a
rătăm că suntem Romîni şi ev
faptele nu numai eu vorbele, de
la noi atârnă ca să arătăm aliaţi
lor noştri, Statelor Unite, preşe
dintelui Wilson, mamelor Fran
ţa. Italia şi Anglia, pentru ca a
tunei cînd va veni timpul să se
ţină şi de îloi socoteala ca tie un
popor subjugat şi fără drepturi
şi că suntem vrednici de liberta
tea pe care o reclamăm ipentru
noi şi urmaşii nostrii în graniţe
le liomîuiei Mari.
Fraţilor!
Acestea toate {putem căpăta
numai atunci cînd unul fieştecarc
le dintră noi vom fi la culmea
chemării, vom nizili a ne-'împlini
datorinţele şi vom meiţje cu toţii
la adunarea de Duminecă In 25
August.
Fraţilorl
N a v o i a a e a s o n a
deeă dacă nu ascultăm «hemarea.
să fim judecaţi şi numiţi de răi
romîni şi trădători ai neamului
din care facem parte. Dar vom fi
numiţi de trădători ai aliaţilor şi
|uai pe scurt ai Statelor Unite
în cari trăim liberi şi ne ciştigăm
pîinea, ai 'Statelor Unite cari lup
tă ipentru cauza noastră şi ne
spun că „cine nu este cu noi este
în contr» noastră". Să ne ferească
Dumnezeu fraţilor, să ni-se zică
nouă. Românilor, acele cuvinte.
Nu ni-se cere viaţa. Tot ce ni-să
cere este puţinul sprijin din vo
inţă şi inimă curată. De aceea ve
niţi cu toţii fraţilor la această
adunare care este chemată de ur
mătoarele organizaţiuni: „ÎDacia
Traiană", „Lumina Zilei", ,,Oîm
pul Libertăţii" şi „Parooliia
!SlKnta Vineri"."
«iţi sunteţi Komani, nu
lipsiţi de la adunare. !Sâ n^1 vc
dam eu toţii strînşi pentru a ne
apropia către cei în drtspt ce în
miini vor avea puterea dreptăţii
din care vor împărtăşi şi neamul
nostru.
Cum vom face a$a să ne ajute
Dumnezeu.
Comitetql pmVuor flctttr» în
fiinţarea secţiei .,Ligei vNaţionale
Romîne" din Newark, Ohio:
Augnstin Sissea, preşedinte.
Traian Trif, secretar.
(85—86)
1 0""»"^
I N V I A E
Clubul tincrimei romîne „Stru
gurul din Elhvood City, Pa., are
onoarea a invita pe toţi fraţii Ro
mîni din loc şi jur a lua parte
la petrecerea cu dans, care se va
ţinea în ziua de 24 August 1918.
începutul va fi la orele 6.30 ip.
m. şi va dura pînă la orele 12
din uoapte.
Muzica vestitului Samoit Sînu
din Youngstown, Ohio, va distra
onoratul public cu cele mai fru
moase arii de dans şi ointece na
ţionale.
Taxa do întrarc: Domnii 50 de
cenţi, damele gratis.
Membrii Clubului sunt datori
fiecare a lua parte la această pe
trecere.
Suprasolviri se primesc cu ma
re mulţumită şi se vor cuita (pe
cale ziaristică.
Barul va fi aâoftat cu cele luai
gustoase mezeluri şi (băuturi reco
ritoare.
In speranţă că, onoratul public
ne va onora cu prezenţa, pînă la
revedere am rămas salutîndu-vă
eu dragoste frăţească:
(84—85) Comitetul aranjator.
O N U S
Societatea romîna 3e ajutor şi
cultură „Biruinţa'' din Warren.
Ohio, avînd lipsă de un admi
nistrator lunar pentru îngrijirea
halei, pe această cale publică
concurs.
Acei fraţi membrii ai Societăţii
noastre ,,Biruinţa" care doresc a
deveni ca administratori, sunt ru
gaţi şă bine voiască a trimite o
fertele d-lor societăţii Biruinţa
P. O, Box 2, în timp de 10 zile.
în ofert să scrie şi deciaiunea
sau cit oferă pe lună.
Lucru e de la 6—12 a. m., şi
de la 2"—12 p. tai. zilnic. Sixnbăta
de la 7 dimineaţa, pînă la 12
noaptea.
Lucrul ee-î are de făcut i-se va
spune la faţa locului.
Deci acei fraţi membri care do
resc a ocupa serviciul mai sus
numit, sunt rugaţi a nu iiitirsia
mai mult ca 10 zile.
în numele Societăţii „Biruinţa"
din Warren, Ohio:
Iacob Murg-u, preşedinte.
Zenovie Crişan, secretar.
(83—88).
-o
On. public din Detroit şi din jur!
Aducem la. cunoştinţa tuturor
că pe ziua de Vineri şi Sîmbătă.
in 16 şi 17 August 1918. vom ară
ta un show în sus numitul teatru
şi anume: Căderea tuturor naţiu
nilor, care astăzi gem în cumpli
tul răizboi. Cruzimile Germanilor,
care le-au făptuit prin ţările prin
cari au trecut ei pînă acum şi
cîinpul de luptă. Cum s'au aparat
aliaţii eu baioneta. Bombardările
cele mai cumplite ale oraşelor
din Belgia, Franţa, Rusia etc. De
clararea războiului din partea A
niericei contra Germaniei, pentru
nelegiuirile săvîrşite de Ger
mania contra aliaţilor. Sunt lu
crate foarte frumos în 7 părţi, şi
cele mai noui( arătări de, eîmpnl
de luptă.
Nu perdeţi această ocaziune
rară do a vedea ua, aşa reuuaji.il
Show.
începwtl la »w»W:'fS p. ui.,
Sîmbăta la orele 2.30 p. m.
IMICM
IBLICITj
iar
Preţul de intrare: 10 şi
cenţi de persoană.
Cu stimă
1")
FLUCKSA TATU & Co.
(84—85)
CĂUTĂM
A E I A
OJSARMĂBUNA
DE VINZARE.
Farma e de 110 acăre, sol pro
ductiv. Casa eu 0 încăperi, graj
duri bune, găinărie moderna, şo
pron pentru uneltele farmei, ga
raje pentru automobil, etc. Toate
aceste sunt în -bună regulă.
24 capete de Vite cornute, -3
cai buni. 15 porei. 80 de curci 'şi
150 de găini de neam bun, 30 to
ne de fîn, 10 aeăre ovăs. 6 acăre
fasole, 4 acăre cartofi, 20 acăre
cucuruz, 2 acăre fragi (straw-be
ries) un acăr grădină, restul e se
mănat cu fin, trifoi -şi păşune.
Această farmă e pentru un om
care voieşte şi ştie a o lucra, poa
te face bani. Doritorii de a avea
această farmă ibuuă să vine on
persoană sau să scrie la adresa
de mai jos. pentru a afla preţul.
Să poate cumpăra cu $5.000.00
hani gata, restiii să poate plaţi
in rate anuale de $500.00 cu 6%
interese, sau să facem schimb eu
o proprietate la loc bun în oraşe
ca Detroit, Cleveland, etc. etc.
Adresa la farma e-
MARIS & BÎRSAN
JzniiiiuiuzfEnuanianr
CĂUTĂM
DESEMNATOSI MECANICI.
DORITORII DE A OCUPA A
CEST POST SĂ SE ADRESE
ZE LA: (85-87)
CLEVELAND'TRACTOR CO
6V,.
A
pe loan Rafa din comaua Tăl
maeiu, comitatul Sibiiului, de se
va afla undeva ea prisonier de
război în Italia sau Rusia, *au
va şti cineva de dinsul, sau chiar
dînsul dacă va eeti aceste rînduri
îl rog să scrie la adresa de mai
jos. Dînsul a fost calfă la mine la
ferărie un timp îndelungat şi do
resc a-1 afla.
Adresa mea este următoarea:
Moise Boca, 1931, Harrison Ave.,
Canton, Ohio. U, S. A.
(84-S7)
DE VîNZAREr^-
O casă cii 5 odăi, pivniţa este
pavată eu ciment, fauăs de clasa
primă în toate odăile, gaz şi elec
trică. Lingă casă mai am 6 lo
luri de 50x150 de urme. Le vînd
toate la ojaltă, sau eîte unul. Pe
stradă avem lumină de la oraş. O
poziţie dintre cele mai bune şi
mai înfloritoare din oraş, în apro
piere la 5 fabrici, unde lucrează
foarte mulţi Romîni.
Doritorii să se adreseze la:
Nicolae Sibotean, 734 North Park
Avenue, Warren, Ohio.
(84—8-)
OCAZIUNE RARA.
De vînzare două „Bowling A
iley" (popice) în cea mai bună
condiţie, uzate numai un au de
zile, sunt ca şi noui. Cea mai bu
năocazie pentru vre-o Societate.
Club sau un frate Roinîn, care
doreşte a face un astfel de bussi
nes. Le vînd foarte ieftin. Dori
torii de a le vedea în persoană să
pot adresa la faţa locului din U80
Factory Street, Watertown, N.
Y., sau în scris d-lui loan Stoia.
Cor. Webb & Ash, Alliance, Ohio.
Sunt pac|lietate gata «ă pot tri
mite ori şi unde.
(81—86)
DE VÎNZARE.
Pool Room eu 3 biliarde noi
din cele mai bune, fiind uzate nu
mai 2 luni. Să vînd foarte ieftin.
Poziţia foarte bună. Fiind ocupat
cu alt busseines, sunt silit a-1 vin
de. Doritorii pot veni in persoană
să vadă la adresa :v
M. Marian, 1086 Grant Street, A*
(82—87)kron, Ohio.
DORESC CĂSĂTORIE
cu o fată sau văduvă pînă la 30
de ani. Eu sunt din comuna Se
beşul de-, jos, comitatul Sibiiului.
de iprezent în North Platte, Ncbr.
Am casele mele, de $800.00 Li
berty lionds şi am şi ceva bani.
Eu sunt de 35 de ani. N'am fost
căsătorit. Dacă respectiva e vă
duvă poate avea şi un copil sau
doi, pentru aceia n'are a afec ni
mic. De avere no întreb numai
să fie cuminte şi onestă. Doritoa
rele sunt rugate a trimite şi foto
grafia deodată cu scrisoarea. A
semenea şi eu le voiu trimise pe
a mea. Doritoarele sunt rugate a
serie pe adresa:
1 1
gb'in»!. w^»y
±i
mmamt
Ghetele cari le veţi purta acum
se fie „WALK-OViia", fiiad
că §unt trainice. (3)
MCDONALD'S
4LLIANCX îî 5} OHIO
ocxxxoocxoooooboaooooooooc
Diferite unelte de ferărie, apa
rate de încălzit, materiale de aco
perit casele şi lucrări în tinichea.
Executam lucrările în timp scurt. 3
Funisor de automobile pentr"
ospeţe, botezuri şi defilări. Ofi
ciul 32 S. Liberty Str., Alliance, O.
Phone: Bell 17. Ohio State 3229
(3)
QBOffOBOBOBOBOBOHOBOBOHOBQB
BLYMYER
CLOPOTE DE BISERICA
Folosite la bisericile romîneşti pre
tutindeni. Au sunet curat, rnîngăie
tor si pătrunzător. Satisfacţie ga
rantată. ('u permisiune ne referim
la păr. Siinion Mihălţean din In
diana 1
[arbor. Pentru Catalog şi
preţuri scrieţi la: (3)
C»C«0»0»CHOHCWO«OHO»QaCWOB
A vein peste 20 de ani expe
rienţă cu succes toate trata
mentele, la boalele de bărbaţi
şi temei. Eu întrebuinţez me
todul cel mai bun şi cel mai
nou cu' cele mai bune aparate
medicale. Vino şi vorbeşte cu
In ine personal. Vorbim ro
mîneşte. (2-5)
CONSULTAŢIE GRATUITA.
Orele de oficiu:
De
mm»,»
lu 9 a. m. pînă la 8 p. iii.
Dumineca 10 a. m. la 2 p. m.
1
'mm
FARME CASE LOTURI
TOTyOMUL SE AIBA PROPRllTATCA SA.
Cumpăraţi-Vă casa proprie şi nu mai plătiţi rent (chirie). Renţul «V
un bir de care Vă puteţi scăpa odată pentru totdeauna.
Cu puţini bani puteţi întră în proprietate şi pune capăt pribegiei şij^ Ar
«catului din Ioc în loc. &
v Adresaţi-Vă cu toată încrederea la noi cari Vă putem pune în pose-A «&T
V sia a ori ce fel de proprietăţi, case de locuit, farme de lucrat şi loturiA
i— T- mvwwmhi»V yji viu« uuiuţ ui ayi ut xavvf -^r
Y alţii. „Paza bună păzeşte primejdia rea".
Adresaţi-Vă da rla noi înainte de a încheia contract cu cineva şiA
Y veţi fi sfătuiţi frăţeşte şi înţelepţeşte, înainte de a Vă pune bani în pri-^ «$•
mejdie. Consultaţi-ne, scrieţi-ne cu toţii şi veţi fi cîştigaţi şi asiguraţi.^
Aflaţi întotdeauna. îndeplineşte ori ce lucru în branşa ipi
ceasta. Ohios Bldg, Room 7-8, ALLIANCE, O.
Phone: Bell 297 Ohio 2163. La reşedinţă: Ohio 4747.
CUMPARATI
DE LA
Acţiuni cu
preţul
de
«P xO UU
Fie care bărbat ori femeie are ocaziunea a in vesta banii săi în
marca industrie, a cărei conducere este în mîna unor oameni apţi
şi energici. In această industrie ai norocul să-ţi măreşti profitul.
VA OFKRA OPORTUNITATEA ea să cumpăraţi o parte din
capitalul ei (stock) în ori ce lună, de la 5 acţiuni în sus. Această
Companie este una din cele mai renumite, la care conducere are
un om inteligent şi cu experienţă. Deci aceste AU TO MO IU LE
vor fi unele din cele mai bune şi viitorul va face ca să aveţi un
mare profit incontestabil.
O INSTITUŢIUNE PROGRESIVĂ.
Tetuplar Motor Co. va deveni o instituţiune progresivă. Au
tomobilele vin direct din fabrică în producţie regulata. Templar
Motor ia succes în timpul de faţă, a face un contract cu guvernul
pentru furnizarea de automobile în sumă de peste cîte-va milioa
ne Dolari. Afară de accasta mai are o mulţime de comenzi.
MARI PROFITURI VI SE OFERĂ IN ACŢIUNILE
Tabela de mai jos va arăta cum $100.00 investaţi la o compa
nie cu succes cum a crescut. Templar Motor este una care a în
ceput acuma şi va ajunge egal cu una din aceste.
$100.00 investaţi în Hupp Molar Car Co., a crescut fa
$J(1,500.00 în timp dc 8 ani
$100.00 inventaţi în Chalmers Motor Co.t a crescut la
$1,615.00 în timp dc 8 ani.
$100.00 investaţi în Grant Motor Car Co. 9 crescut la
$164.00 în timp dc 2 luni.
$100.00 investaţi în Reo Motor Car Co.t 9 crescut la
$4,604.00 în timp de 12 ani.
$100.00 investaţi în Ford Motor Car Co. au crescut la
$250,000.00 în timp de 12 ani.
$100.00 investaţi în General Motor Co., au crescut la
$712.00 în timp de 7 ani.
$100 investaţi în Paige-Detroit Motor Co., au crescut la
$1,800.00 in timp de 8 ani.
$100.00 investaţi în Willys Overland Cc., au crescut la'
$1,462.00 in timp de 9 ani.
$100.00 investaţi în Chandler Motor Car Cc.t au Cftt
cut la $3,.'100.00 în timp de 3 ani. (3-
VINDERE DIN STOCK CU $15.00 ACŢIUNEA.
Tăiaţi acest cupon şi trimiteţi-1 la noL~~^^
THE TEM PL Alt MOTOR CORPORATION
DOMNULE:—
Alăturat găsiţi suma dftţ. pentru acţiuni din
stock de la Templar Motor Corporation. No. II
Numele
Adresa Ocupaţia
gOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXOOCXDOOCXXXXDp
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULCI
Dacă nu vorbeşti bine englezeşte şi ai ceva năcazuri
ori lipsă de informaţiuni şi sfaturi despre court, intrare
în lucru, accidente industriale, ai ceva năcaz cu stăpînii
casei, încetăţenire, şcolile de seara, agenţi, plată, ori cu
alte năcazuri, mergi la: (1-3-5)
BIROUL DE IMIGRARE AL ORAŞULUI.
şi aceia vor vorbi pentru tine. îţi vor ajuta. Ei vorbesc
toate limbile, fi oi nu îţi cer nici o plată. (Adv.)
MUZICA BĂTRÎNULUI CASSIAN BARTH
Onor. Societăţi, Cluburi şi Parochii ae pot «dresa
eu toată încrederea acestei vechi muzici.
Muzica e compusă din 14 persoane şi se poate îm
părţi în două: o parte condusă de tatăl şi & doua de
fiul, care e tot atît de recunoscut.
Adresaţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe adresa:
A S S I A N A
£62 E. BOARDMAN STR., YOUNGSTOWN, OHIO
(^VŞ^y*Pt
PAGINAL:
*f
Y
V
i
a
vi

xml | txt