OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 17, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Canton, Ohio, 10 August 1918
Rev. Solomon Duma, preot, preş
if Sinodului parochial.
JSc:
(86 87)
UPWt
Prisoner of War Mail
No Postage
Via New York.
(IMvnte) John Smith.
yVmerican Prisoner of War,
Kricgsgcfangener
Germania (sau Austria).
Ta us $2 loan Precutp 50c loan
Crişan 50c Nicolae Pop 50c
loan Mamina 25c Stefan Minea
50c loan Bungete 50c Stefan
ţSeorţea .$1 George Angliei $1
loan N. Sirbu 25c Achim Adam
25c L'oghin Căba.ş 25c Dumitru
Olaiauoş $1 Vasile Cheţan 25c
loan Precup 50c Alenaudru Pă-
Timotei panotar 25c Toma Se
rafim &5c llarion Gli'gor 50c: Si
mion Lucaci 50c loan Faor 75c
George Stingu 25c Ggp^|e Jăler
25e Mi'lian Bărdaş $1.75 loan
Diteu 25c Condilie Stănuţ $1.75
iWi?a~a Vawk luau (tyrean miniei, Yorkville, Ohio $3 Soc.
).
te ale Americei de Nord, es-
MARIS & BÎRSAN
R. 7. VASSAR, MICHIGAN.
CLEVELAND TRACTOR CO
EUCLID AVE., STOP 6%.
Pool Room cu
DOCTOR LAYTON
60 Monroe Ave., cor. Randolph!
DETROIT, MICH.
Tolefon Melrose "f)4S.
DETROIT, MICHIGAN
REV. TEOFIL POPOVICX
Preot gr. cat.
Cottage Hotel, 302 S. Liberty Str.
Phones: Ohio 2221. Bell I036-R.
EEV. SIMEON MIHALŢIAN
preot gr. or. romîn
3614 Elm St., Indiana Harbor, Ind
Phone: 579-L-3.
EEV. ALEX. ŞERBAN
preot romîn greeo-catolic.
1112 Greenfield Sir., Farrell, Pa.
Bell Phone: 1635-W.
Bell Phone: Market 1108-W.
(1—5)
REV. SOLOMON DUMA
P. O. 15. li o. THOR PI-:. \V. \"A.
i MEDIC DIN ROMîmA
AND TRUST OO.
W. Washington Str^
to. 11556 Circle 91.
THE RELIABLE TAILOR
Oînd veniţi la Alliance, Ohio
nu uitaţi firma Cottage Hotel,
Georfge Sturza, proprietar, 302
So. Liberty Ave.
CONSOLIDATED AUTO TOP & PAINTING CO.
W. HAYES.

r-
[V
.,*••
&
1/
I
j*i
to
P"
""S.0
r,
V
fe"'"
L' k
I
A KT-
v
A
1
c!LBV«LAWD,
De ale
Societăţilor.
Societatea ,.Ulpia Traiană" din
Erie, Pa. Convoacă pe toţi
membrii sui a lua parte la şedin
ţa generală extra ordinara, care
va avea loe Duminecă, 18 August
3918, la orele 2 d. a., în hala
Societăţii din U&î Penii Ave. La
Ordinea zilei vor fi chestii foarte
importante de rezolvat. Toţi fra
ţii meuibrii sunt strict rugaţi a
veni la această adunare. Absen
ţele nemotivate se vor pedepsi
conform statutelor.
Grigore Ar on. preşedinte,
loan Rohan, secretar.
(80—î»1)
O N V O A E
Parochia gr. ort. romină „Sf
George" din Canton, Ohio, invi
tă cu drag pe toţi membrii săi
precum şi pe toţi fraţii Romîn}
de ritul gr. ort. romîn, a lua par
te la SINODUL PAROCHIAL
EXTRA ORDINAR, care se
Deja în anul 1912, număra
fraţilor Rcmîni de ritul gr. ort ir
Canton era considerabil. Simţin
tdireilipsa
fe:
ise unui sfint lăcaş, ideif
lui a prins rădăcină îi
ini mie bunilor Romini din aces'
Oraş, iar în anul 1914, în ziua dt
'4 Maiu acest sfint lăcaş a fos'
ifinţit. Acest sfint lăcaş, aceastî
Iffîntă biserică, deşi era mica, îi
proporţie cu numărul fraţilor ro
Jfeîni de atunci, a fost corespun
Zătoare.
Astăzi însă împrejurările sun
cu totul altele. Numărul fraţilor
romini de ritul gr. ort. în Can
ton, Ohio, s a sporit atât de mult
încît mărirea sfintei noastrt bi
serici, s a constatat a fi de nea
părată trebuinţă. Comitetul nos
tru parochial. în şedinţa sa avu
tă în ziua de 21 Iulie 1918,
primit aceasta măreaţa ideie n
însufleţire.
Rugăm deci din inimă pe toţ
fraţii membrii, precum şi pe toţ
fraţii Romîni de ritul gr. ort. dir
Canton, Ohio, a lua parte la si
nodul parochial care se va ţine
in ziua sus numită, ca aceaat'
ideie să pcată fi întrupată cî
mai curînd posibil. Biserica st?
In serviciul tuturora, dar are
lipsă de nevoitorul sprijin a
tuturora. Fii credincioşi ai sfnte
noastre biserici, cari au la inimi
interesul ei într'un mod nefăţă
rit şi curat, hi vor 'ţinta de sfîn
tă datorinţă a fi prezenţi şi
contribui atit cu sprijinul lo
.moral, cît şi cu cel material.
Avînd în vedere, că desbate
rile în această privinţă vor lui
un timp mai îndelungat, SERVI
CIUL DIVIN SE VA ÎNCEPI
jtA ORELE 7 DIMINEAŢA,
OHIO, BÎMBATA.'IT AUGUST
Prezidiul.
A V I Z
i
Societatea r'omînă de ajutor şi'
cultură „Samînătorul Romîn''
din E. Youngstown, Ohio, roagă,
pe toţi membrii săi din loc şi din
jur, atit şi pe cei din oraşele mai
îndepărtate să bine voiască a-şi
achita toate restanţele faţă de
Societate, ca în timpul cel mai
scurt, pînă la 1 Septembrie fie
care frate membru să fie în regu
lă faţă de Societate. La caz că
nu-şi vor face datorinţa faţă de
Societate, vor fi excluşi afară
din Societate, fără supărare, con
form statutelor şi regulamentu
lui, Trebue să ne nizuim cu tdţii
pentru înaintarea Uniunii şi a
Aecietaţii noastre.
în numele Societăţii „Sămină
torul Romîn" din E. Youngs
town, Ohio:
VF
ţinea DUMINECĂ ÎN 18 AU
GUST 1918, la orele 10.30 a.
PUNCTUL PRINCIPAL DI
DESBATERE VA FI: „MARI
REA BISERICEI NOASTRE".
Praţilor Romîni!

ihi orele 10.30 precis. Sinodul s"
poată lua începere.
în speranţă că vom putea sa
Iuta cu această ocaziune în mi
jlocul nostru, pe toţi fraţii Ro
mini de ritul gr. ort. romîn, află
tori în Canton, Ohio, am rămas
loan Praşca, secretar
ÎNDRUMĂRI PENTRU TRIM
TERI DE BANI, SCRISOR:
SAU PACHETE PRIZONSRI
LOR DE RAZBOIU AMERI
CÂNI ÎN GERMANIA SAU AU-Vrucea Roşie Koiuiîiiâ: Ştefan Pu
STRIA.
•. -,
Bani: 1. Trimiteţi cecul sau
Inonev orderul pentru suma cu
venită pe numele The American
Red Cw, pe oţ
19»
Prizonier Relief, AimşîţiSfin Jjfc#
Cross, Washington, D. C.
2. Scrieţi eeteţ numele întreg
iji adresa prizonierului, căruia
trimiteţi banii, şi deasemenea nu
mele şi adresa d-v'oastră ea *ri
mitător.
(Crucea Roşie Americană
nu-şi
ia răspundere in trimiteri de
bani.)
Scisori: Scrisorile adresate du
pă îndrumările de inai jos trebue
trimise deadrcptul prizonierilor
de război, şi nu Crucei Boşii.
1. Pe faţa copertei (plicului)
scrieţi ceteţ numele prizonierului,
iar dacă e prizonier militar, .scri
eţi rangul său .ş unde aparţine,
ca de pildă „Private John Smith,
1-st Infantry/' şi apoi scrieţi cu
vintele: ,,American Prisoner of
War."
2. Apoi scrieţi numele lagăru
lui şi locul unde se află. iar îna
inte tie a da numele lagărului scri
eţi cuvîntul nemţesc „Kriegsge
fagenenlager," care înseamnă:
„Lagăr de prizonieri de război".
M. în colţul de sus de la dreap
ta, unde de obiceiu s ar lipi .mar*
tea poştală, scrieţi cuvintele urmă
loare: ..Prisoner of War Mail
No Postage Via New York."
4. Pe dosul copertei scrieţi nu
mele deplin şi adresa trimiţăto
rulni.
f. Nu vorbiţi în scrisoare des
pre război un despre treburile
cîrmuirii.
Provincia
Pe dos:
From: (Numele trimiţătorului).
(Adresa).
Apoi puneţi scrisoarea ast/fel a
Iresată. f&ră marea (stampai), in
cea mai apropiată cutie de poştă.
Pachete: Cu toate că pachete
cu mincare sau îmbrăcăminte, şi
ilte lucruri de lipsă, sunt trimise
lin magazinul 'Crucei Roşii Ame
ricane (în (Elveţia), ori cărui pri
son ier de război American, a că
nii adresă e cunoscută, totuşi le
gături pentru anumiţi inşi sp pot
trimite dupţ îndrumările de mai
'a vale:
Pachetele se pot trimite din
Stntele l.'n'rte numai prizonierilor
Americani. Cei ce voiese să tri
roită pachete prizonierilor Aliaţi
lor trebue să trimită bani la: «Pri
soners' Bureau ^American Red
Cross. Biroul acesta va cumpăra
ucrurile poruncite în Europa
•e va înainta prizonierului. Leglf
urile trimise prizonierilor de
-ăzboi Americani pot cuprinde
îumai lucrurile următoare:
Curgători (dar nu de piele):
serii de cap, de mîini, de dinţi,
îe bărbierit şi de ghete,- nasturi
zaharicale (tari): ţigări: ţigare
te pieptene pezmeţi mănuşi
(dar nu de piele) basmale ba
Mste) briccge de buzunar ac eu
iţă creioane condeie peniţe:
ier eu gămălie pipe: ibriciuri de
siguranţă şi cuţite săpun de băr
bierit pudră sau cremă legă
turi de gît cămăşi: şireturi de
rhete (nu de ipiele) tutun să
un de spălat pudră, pastă sau
ipă de dinţi ştergare prime
îeli: poze (fotografii): reviste
tipărite înainte, de război. Pache
tele împreună eu învelitoarea să
iu eîntărească peste 11 pfunds.
Numai un pachet pe lună e per
•nis uuui prizonier de război.
Iu vel iţi legăturile bine şi lega
"i-le trainic, mai biae în liktk de
'mpaebetat.
v
(Scrieţi adres» nrmînd îndrn
nările date pentru scrisori. Dar
ifară de numele şi adresa t-riuii
'ătorului trebue adăugat şi ce
"udă este triiuiţâtorul, ca de pil
lă, mamă, tată, frate, şi aţa mai
le parte.
Nu trimiteţi pachetele jrin Cru
cea Roşie, ei deadrcptul prizonie
rului, adresindu-le după îildru
nările date mai sus.
o
DARE DE SEAMA ŞI MULŢU-
IBTA PCTUOţ.
ItimAte d-le Rcdaotor!
Vă rugăm a da ke acestei, pit*
blieaţii in preţiosul nostru ziar
„America" ca să se vadă notbile
'e fapte, care s"au făcut din par
tea fraţilor Romini din New Cas
:le, Pa., pentru mărirea fundului
Crucei Roşie Română, şi anume:
•întâi un rămăşag de la cugle.
făcut de următorii fraţi pentru
şcaşi $.1 George Clielemen ^5l
Condilie Wtăuuţ $1 loan Por
a jr.
$1 ,* Andrei 31ihai 50c Achim
Drăgliici 50c Teodor Ţiţei 50c.
Cu ocazia botezului ţj^^^leo-
George llorhoi
Creangă 50c.
Cu ocaziuttea Inereştiaărei fiu
lui fratelui loan Oprea s'a colec
tat pentru Crucea Roşie Romînă
suma «le $40 dintre care $20 s'au
alăturat la fomdul vechili al C.
li.
Cu ocazia căsăitoriei tinerei pe
rechi, fratele Avram Manasie şi
Maria Lupea, care a avut loc în
ziua de 14 Iulie 1918, fratele Gri
gorie Creangă, preş. com. Crucei
Roşie Romină, a deschis o colec-
rău 25c Avram Marcu 25c Si- noastre au stat în spatele inami
mion Metea 50c: Condilie Stă-jiului toată ziua şi la mai multe
uuţ $1 loan Bodeau $2. 0... Juncte au avirt J^Iupte^^erioase.
Cu ocassiunea botezului fiului i „Patrulele noa&tfe au fost ac
famiJiei Nicolae Călugăr, care a ţive şi în sectorul Vieux-Berquin
avut loe în ziua de 21) Iunie 1918, unde au făcut un nou progres la
s a colectat, suma de $â6 prin §ud-ost de acest sat luînd şi
fratele Avram Marcu. cîţiva prisonieri.
Fraţii care au jertfit pentru I ,.La nord-est de Locon noi am
nobila fapta sunt următorii: I întreprins o raită cu bun succes.
Maria Vlăduţ 50c 11 arie Bo- tn această raită noi am cauzat
gotean 50c ^laria Bondea $1 I- inamicului mari perderi prinzînd
oan I. Armean 25c Alexandru şi două maşini de puşcat.
Cioca 50e Teodor Bucur 25e: „Pe frontul de la Kemmel ac
Teodor Oltean 25c Vasile Dudilă tivităţile maşinelor de puşcat au
25c Teodor Moldovean 25c Ni- crescut considerabil."
colae Moldovean 25c loan Chiş o
50c: Teodor Birză $1 loan Măr- DARE DE SEAMĂ ŞI MULŢU
ginean 50v Nicolae Preda $1 i MITĂ PUBLICĂ.
loan Mauiiua $1 Anica Precup
25c loan Precup 50c Petru Ne-j Societatea romînă de ajutor şi
agoe .$1 Petru Ilîusa $1: Mihailă cultură ..Dragostea Romină" din
Damian $1^ Vasile Gheţan «0cAnderson, Jnd., a avut sfinţirea
George lîodorea 25e Achim Ktad drapelelor sale în ziua de 14 lu
ciu 25c: Nicolae Adam $1: loan |j
tă la care au contribuit umăto- Romînă, Indianapolis, Ind. $10
tii, după cum urmează:
Avram ^lanasie $2 Petra Nea
goe 25c Vasile Cheţan 25c A- Moise Diţia, soc. Sentinela lio
lexandru Ciocă 60c George Mol-1 niHiă $5 Moisă Diţia, baterea
do-van 25c Nicolae Flueraş 50c i unui cuiu pe drapel $:]. Fort
loan Bârsan 50c loan Popoviciu I Wa.vne, lud.: Moisă Stefan, soc.
50c Ilie Gligor $1 Teodor Ţiţei
50c Nicolae Pălăşean 50c Pavel
Pora 25c Nicolae Bărdaş 25c
George Pandrea 25c lu'lius Vlă
duţ 25c George Clielemen $1.75
George Fi lip 25c Vasile Paul! Ind* $5 loan Ilădaric, soc. Vasi
25c Pantiliuion Pora 10c Geor-j le (Stoica. Kokomo. lud. $10 Ni
ge Iriuiie $1.50 George Angel colae Popp. soc. Dr. Vasile Lu
20c George Ivaşca 50c Loghin ^aciu. Clinton. lud. $5 Nicolae
55c Simion M^tea 50c, Popj), baterea unui cuiu pe dra
pel $5 Petru Saraciu, soc. Au
dreiu baron de Şaguna şi Crucea
ss
*HL E E I A
care a avut loc în ziua de 9 Mar-, 25c 31ihailâ Meritau. 25c Nicolae
tie 1918, sa colectat suma de ^151 Călugăr 50c loan Oltean 25c
prin fratele Teodor Birzâ, după Ionel Oltean 50e Pavel Bărdoşt
emu urmează: 50c. Andrei Mihai 20 Achim Stan
Familia Nieolae Stan $1? Fa- ciu Stefan Scorţia s(?2 loan
milia Constantin Covaciu $2 Fa-1 Precutp 25c Aehini Drăgliici 20
milia loan Cup $1 Familia Ale- cenţi Ambrosie Ţuuea 25c Pe
xandru Părău 50c Familia Ste- i tru Hînsa 25c Luchian Bogdan
fan Seleşan 50c Familia loan 25c Lazar Stoica 50c loan Stoi
Horhoi 50c Fami'lia Oeonge llor- ca 50c Bucur Jonta 75c Teodor
hoi 50c Familia Teodor Barză
4'1 Familia Vasile Stanciu $1
Familia Simion Metea .^1.50 A-
lexandru Cioca sfîl loan (Banca făcut fraţii de mai sufy !l*se adu
50c Vasile Băluţ 50c George ce sincere mulţuialiri.
Stingu 50c loan Chişu -ti Mi
hailă Damian 55c George Dra*
ghici 50c Nicolae Preda 50c
50e
R.. iar restul de $20 s'au dat
comitetului Femeilor Romîne jk'h
tru
Crucea
Roşie Roiirtaft Ameri-
cana.
Acei fraţi Rouiini care şi de da
ta aceasta şi-au arătat dragostea
d-lor faţă de neam şi ţară sunt
următorii:
loan llujan $5 loan Rusii
$1.25 Dionisie Dumitru $1 Va
sile Şoleoi $1 Teodor Stefir 50cţ
Moixi Bucur $1 Stefan Puşcaşi
$1 Silivestru i.'oeă $1 loan Olli
şu $1 (îeorge Creţii $1 loan Ve
reş $1 Nicolae Savu $1 Achim
Rujau $1: George Sehiopu $1
Alexandria'ioca 50c Mihailâ
Damian 50c Loan Ditcu 5()c
loan Ferezan 50c Petru Neagoe
50tî Nicolae Adam 50c Nicolae
Preda 50c loan Opreau $1 I
oan Jin-ga 50c Toma Seraifim 50
cenţi loan Pora 50c Ilie Adam
50c George Chealenm 50c loan
Chiş 25c George Nt'ingu 50c Ste
fan Plinea 25c
ii
Blrză $2.55 Grijrorie Creangă
$3.25. Total
Pentru faptele nobile ce le-au
în numele Comitetului pentru
•Crucea Itoşie Romînă de suib ans
piciul Societăţii „Albina" dlii
Grigorie New Castle. Pa
Grigorie Creangă, preşedinte
Teodor Păcurar, secretar.
CONVOCARE.
Prin aceasta, preoţimea or-
todoxâ romînă din Statele Uni-
te convocata conferinţă, preo
ţiască pe ziua de Vineri, 30 Au
gust st. n. a. c. în Cleveland, O.,
în sala hotelului „Colonial''.
Preoţii sfinţiţi în America nu
pot participa, conform ho
tărîrei sinodului parochiilor din
9 Martie 1918.
De la oficiul protopopesc
IOAN PODEA,
adm. protopopesc.
89)
BULETIN.
LONDRA, 16 August. De
la ministrul de război Englez să
anunţă că în unele operaţii loca
le forţele aliate au reuşit să îna
inteze atît in Picardta, cit şi in
Flandra.
„Prin o operaţie cu succes, tru-
loan ('up 50c pele Canadiene au făcut un pro-
Dumitru Moldovan $1 Teodor gres însemnat în vecinătatea de
Bîrza 50c loan Oprea $2 Petru Damery la trei mile nord-vest de
Roye şi Parviller (o milă depăr
tare de Damery) capturînd am
bele craşe," spune comunicatul.
„Linia noastră de la sud-ost de
Proyart (depărtare de şase mile
de la Chaulmes) a fost înaintată
o bună distanţă. îp. aceste opera
ţii au fost prinşi ş|. prisonieri.
„La nord de Albert patrulele
ioi«. Deci pc această cale a-
0
I. Cîiidea .)0e Achim Drăgliici duce sincere mulţumiri tuturor
25c Chilor Surdu 50c George surorilor Societăţi, precum şi
Suciu $1 Stefan Bojor 25c loan fraţilor Romini care au dat mină
Costea 25e loan Stoica 25c To- de ajutor la buna reuşită a aees
ni Cushi 50c George Man 25c tei sărbăiî.' ,t
loan Pîrlea 25e loan Jeler 10c Asemenea mulţumeşte naşului
George Jeler $1 Teodor Albu drapelului naţional d-lui George
25c llarion Gligor 50c loan Al- Ianbor, care a donat cu această
bu 25c George Cătană 25c Ni- ocaziupe suma de $100. Stegarul
colae Călugăr 50c loan Popovici drapelului naţional d-uul Teofil
50c Pavel Bărdoş J0c loan Po- h'ucui $tj(). Naşul drapelului A
ra 10c Zaharie Jăleriu 10c Lu- niericau loan Borodi $60. Stega
chian .Bogdan 50c Avram Marcu
50c Grigorie Creangă $:{.00.
rul drapelului American Nicolae
Manta -$50. Reprezentanţii insi
nuaţi ca vorbitori au contribuit
după cum urmează:
Elie Popp, 1 udianapoâJH, lud..
loan Coama, vice preşedinte $10:
loan Cosnia. baterea unui cuiu
pe drapel $.'{ Ilie Lupea, Steaua
Dumitru Stopitia, Soc. Transil
vania. Indiana Harbor. Ind. $5
Tricolorul şi Independenţa Romî
nă, Gary. Ind. $5: Petru Mînzat.
soc. Ilie Martin Sălişteanul, Mun
cie/lnd. $5 Emil Radu, soc. Lu
mina Poporului. Indianapolis.
Romînă, Terre Haute, Ind. $5
Petru Saraciu din partea paro
dii ei 8oc. Vulturul, Home
stead, Pa. .$3 Soc. Coroana Ro-
't/ 'i' s
^*•«1,
Î1& iaV
Raza Luminei, W. Pullman, 111.
jfcp Soc. Albina. New Castle, Pa..
$5 Soc. Sămînâtorul Romîn, iE.
Youngstown, Ohio $3 Şoc. Tra
ian şi Avram Iancu Regele Mun
ţilor, Canton, Ohio ^S^Soc. Ho
rea, Cloşca şi Crişan, Zanesville,
Ohio $tf Gedion Popp, pentru
purtarea drapelului Uniunii $16
Vasile Voido $1 loan Moţiu $1
losif Moldovan pentru purtarea
drapelului American prin oraş
$12 loan N. Şufană $3 Doina
Romînă, Indianapolis, Ind. i$3
Soc. Deşteaptă-te Romîue $.3 So
cietatea Dacia Traiană $3 Soc.
Prinţul Carol al Romîniei «$3
Societatea Livius D. Teuşanu $5
Teodor Macsiii $5 Vasile Curilă
$5 Andrei Seulean $3 Ni^oliie
Talmacean $1 Vasile Moldovan
$3 loan Macsin $3 Soc. Auro
ra, Bethlehem, Pa. $5 Soc. Tran
silvania, Alliance, Ohio $3 Soc.
Dr. luliu Maniu, Canton. Ohio
$3 Soc. Roinînul Ardelean, Cle
veland. Ohio $5 .iSofrou Cucui
$3 Teodor Manta $5 loan Seu
lean $3 Florea Potor $îi Nico
lae Manta $3.
Total Intrate $636.81
Total eşite $434.76
Venit curat $202.05
Pe aci^astă cale mulţumim căl
duros tuturor mărinimoşilor do
natori, şi-i rugăm ca şi pe viitor
să bine voiască a ne da tot ace
laşi sprijin binevoitor al d-lor.
In numeel Societăţii „Dragos
tea Romină" din Anderson. Ind.:
Florea G. Potor, preşedinte.
Această farmă e pentru un om
care voieşte şi ştie a o lucra, poa
te face bani. Doritorii de a avea
această farmă bună să vine în
persoană sau să scrie la adresa
de mai jos, pentru a afla preţul.
Să poate cumpăra cu $5,000.00
bani gata, restul să poate plăli
în rate anuale de $500.00 cu 6%
interese, sau să facem schimb cu
o proprietate la loc bun in oraşe
ca Detroit, Cleveland, etc. etc.
Adresa la farmă e:
(85—101
jajaianuarafiuziaiBnnri
CĂUTĂM
DESEMNATORI MECANICI.
DORITORII DE A OCUPA A
CEST POST SA SE ADRESE
ZE LA: (85-87)
Biiuiraiamaiaiaiamar.
A U
pe loan ltafa din comuua Tăl
niaciu,( comitatul iSibiiului, de sc
va afla undeva ca prisonier de
război în Italia sau Rusia, sau
va şti cineva dc dinsul, sau chiar
dinsul dacă va ceti aceste rînduri
il rog să scrie la adresa de mai
jos. Dinsul a fost calfă la mine la
ferărie un timp îndelungat şi do
resc a-1 afla.
Adresa mea este următoarea:
Moise Boca, 1931, Harrison Ave.,
Canton, Ohio. U. 8. A.
(84—87)
DE VtNZARE.
X'" #, ,v •,-^
Teodor Manta, secretar.
'O
MÎCÂT
O FARMĂ BUNĂ
DE VIN^ARE.
Farma e dc 110 acâre, sol pro
ductiv. Casa cu 9 încăperi, graj
duri bune, găinărie modernă, şo
pron pentru uneltele larmei, ga
raje pentru automobil, etc. Toate
aceste sunt in bună regulă.
24 capete de vite cornute, 3
cai buni, 15 porci, 80 de curci şi
150 de găini de neam bun, 30 to
ne de fiu, 10 acăre ovăs, 6 acare
fasole, -l aulrc cartofi, 20 acare
cucut-uz, $ acăre fragi' (strâwbe
ries) un acăr grădină, restul e se
mănat cu fîn, trifoi şi păşune.
3
biliarde noi
din cele mai bune, fiind uzate nu
mai 2 luni. Să vînd foarte ieftin.
Poziţia foarte bună. Fiind ocupat
cu alt busseines, sunt silit a-1 vin
de. Doritorii pot veni în persoană
să vadă la adresa:
M. Marian, 1086 Grant Street, A
(82—87) kron, Ohio.
D£ VÎNZARB,
0 casă cu 7 odăi şi baie. Loţui
e 40x130. Preţul $2,250.
Adresaţi*va la 1966 West Î9.
ww
W?^,
N 1
tornici, se vinde din mină liberă.
Doritorii să vie în persoana
pentru mai bună convingere la:
George Dragoş, proprietar, 1215
Sweitzer Ave., Akron, Ofaio.
(87—03)
MARELE STOR
AVEM TOT FELUL BE IN
STRUMENTE MUZICALE.
Covoare, perdele, muşamale. Tri- i
mitem comenzile acasă. Poftiţi şi
vedeţi prăvălia noastră. C5)
COPE & KATZENSTEIN
•^0 E. MAIN* ST., ALLIANCE, O.
piedica le. Vino şi Vorbeşte eu
mine personal."—Vorbim ro
mîneşte. (2-5)
CONSULTAŢIE GRATUITA.
Orele de oficiu:
le la 1
a. in. piua la
ALLIANCE, OHIO.
EEV. IULIU HOLDEE
preot gr. or. romîn
P. O. Ii. 402, Gary, Inâ.
EEV. ELIE POP
preot gr. or. romla
204 N. B'ackford Str.
Indianapolis, Ind.
EEV. M. GAVRILESCU
Preot gr. or. romîn
731N. 4 Str., Philadelphia, Pa.
w
mmşspm
DE VÎNZARE. DR. A. LAPPKEE
£âfSt Side Office 1140 Russell, tar Public. Isprăveşte ori e#
Avi'in peste 20 de ani expo-
rionţa eu succes toate tratM- gubire în caz de primejdie şi ca*
înentele, la boalele de harbafi
nun eu cele mai bune aparate Indianapolis, Ind. Phone: Ari?
S ].
ni.
Dumineca 10 a. m. la 2 p. m.
Preot. gr. or. Itomîn
1847—7th Str., CANTON, O.
Telefon: Bell 1306.
REV. PAVEL CRĂCIUN
preot or.
rom.
EBV. COENEL FOLTUŢIU
preot gr. or. romîn
396 E. Hancock Av., lîngă biserică
Dr ELLIS, CHIROPRACTORUL
PAGINA» 9
mmim
«W|'.
tn ştor, gi ocern, combinată 281 Farnsworth, colţ cu Hastinpf
şi cu bucerie, tocmai- în centrul' DETROIT MICH.
Romînilor, una dintre cele mai Zilnic de la 9 dimineaţa pîn* la 0
bune poziţii în oraşul Akron. O., seara. Duminica 9—12 prînj•ofc'
sprijinită de clienţi siguri şi sta- Telefonaţi North 2397. lxl
tneapa o depunere «pre păstrart
la
wm ronesT CITY BAvuroi
CORN W. 25th STR ft DET
ROIT AVE., CLEVELAND, O.
Capital $250,000.00
Surplus şi profituri $275,000.0©
Resurse peate $4,500,000.00
Fondată la 1890.
La Mi TorbaşU romlneşU.
(1-6)
4? 4* 4»414*Hh 4* 4» 4* 4? Hh «I? 4?
Oamenii noştri
de afaceri.
A. J. LUPJBA. Advocat, Nc«
acte
zuri
şi femei. Eu întrebuinţez m- ?i farme. îndeplineşte ori ce afa
todul eel mai bun şi cel mai
ceri
judiciare. Procese de despi,-
criminale. Vindere de case
AUGUSTIN SISSEA. Sa
lă de biliarde. Cuglărie Ame
ricană. Tot felul de băuturi
răcoritoare. Trimiteri de ba&u
Vindere de Bilete de rapoarl.
139 Nopth Street, Newark, O,
FRAŢIf COSMA, :550J i'euua.
Ave., Indiana Harbor, lud.
Vînzare de bilete de vapoară.
Trimitere de bani în patrie #i ori
ce afaceri. Adresaţi-vă ou toată
încrederea.
NOU, NOU ŞI IARA NOU!
Un n o ii comerciant Iiomin, ea
re a deschis un local cu tot felti!
de băuturi răcoritoare. Sală de
lîiliarde, Restaurant. Dăm tot fe
lul de informaţiuni. Vorbim mai
multe limbi. Se află la gara tre
nului, în faţa depoului de Street
car. Piste renumitul şi bine cufi©
snihi! tinăr Achim Cindea^ 729
E. Main, Alliance, Ohio.
IOAN STSSBA. Tot felul
de băiitrni răcoritoare. fri
gări şi ţigarete. Locul de în
tîlnire al romînilor din Allian
ce şi Sebri ng, Ohio. 1300
E. Summit Str., Alliance, O. Pho
ue:U. S. 2218. (5)
CINE
xr
Sâ zice că pentru boule este o cauza, vrei D-tu su ^ţii
cauza suferinţelor D-tale ca să te poţi scăpa de ea
Dacă yrei, atunci vino la oficiul meu pentru că Ohtro- i
practicul poate vindecă ori ce cauză iar natura îţi va
j'eda sănătatea. (5)
612 E. MAIN STR., aproape de Seneca, ALLIANCE, O.
pi•*!»••« "i/| nftfr uoftmrfAflf -ii lj||n
539 W. WASHINGTON STR., INDIANAPOLIS, IND.
Cele mai bune IIAIXE cu cele mai reduse preţuri. Repa
răm, călcăm si curăţim. Satisfacţie garantată. (2-5)
Ol'NOAŞTK PE
elegante. Loc dc
întîini-
re al Romînilor.
till bun membru al organizaţi
ei noastre fi casierul Ligei Na
ţionale liominc din loe. Aici este
fratele George Cornia, (bartendăr.
DEVIZA NOASTRĂ ESTE SERVICIU.
E. 23rd şi CHESTER AVE., CLEVELAND, O.
(.'ortine cu deschizături, burdufuri de scaune. Tot felul de
tapiţerie specială pentru automobile. Lumini sistem .Johnston
Plate Glass. Avem cel mai mare şi mai bine echipat atelier de
vopsele şi garnituri de la vest de New York. (2&5)
Telefon: Prospect ol.'W. Ş.
it.liAAAiii..lL.1. *Ai.i ttttttt tttl til I
MIKE POPARADI
SINGUEUL NOTAE PUBLIC EOMÎN ÎN ALLIANCE.
Dau sfaturi gratis. Vorbiri în Court. Adresaţi-vă la: i:
751 ASH STE. (O. 8. 5395, Bell 1131-W.) ALLIANCE, O.
Tot aci găsiţi tot felul de băuturi răcoritoare. Lîn
gă hala Stcietaţei. (5)
k
VE­
CII 11'L ('f)^lER('JAXT itrEOR
iiH STURZA. care a deschis pri
mul local cu băuturile cele mai
fine. Găsiţi odăi cu luna şi eu
săptămîna, diupă învoială. Hotel
de
lax curat romîuese cu odăile
cele mai
n-

xml | txt