OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 26, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

A. A. Prie, preşedinte, D. Ro- mai mis şi fiţi Mguri a veţi ,v ^»iy'iţ*ţnţnţiiţnţ^.iţ.^.^.^..ţ..ţ..ţ^|..y.
THE PEOPLES BANK CO.
281 Farnswortk, coif cu Basting$
Telefonaţi North 2397
IOAN O. HOZA, preş
PrO. Box 42, Alliance, Ohio.
VASTLE VLADTJŢ, vice-preş.
11822 Madison Ave., Cleveland, O.
N. KESTOR, Secr.-A^minist.
5705 Detroit Ave., Cleveland, Ohio
1013 Moravia Str., New Castle, Pa.
720 Clark Str., Martini Perry, O.
751 Forest Str., Alliance, Ohio
136 Jackson Str., Newark, O.
P. O. R. 231, Ellwood City, Pa.
fi «H* ii oil ft otn*.
ohio, una 26 auchjst ms.
IOAN PĂCURAR, Preş. Gen. al U. Ş. R. A.
MAPA ROMANIA MARE
mit uyikos Stamps
ISSUED BY THE
UNITfeD STATES
GOVERNMENT
WAR SAVINGS STAMPS

fk
-»M
ff'k*
y
I
l-'
ar
*V
f'
4cf
•j\ -,
K'' £'.
rfc.fe
•_
'4i^
*4 .7
r'A v--
•K
tAOXS
I.
i
•COIfTINCARB DK PE PAGINA tl
care
Preşedintele provizor, d-nul I.
'raioreanu, al secţiei locale duspă
o vorbire frumoasă arată public
euhii de faţă însemnătatea acî*
stei adunări.
vTot
LIGA NAŢIONALA ROM. OIN AMERICA.
prin nişte cuvinte destul do fru
moase şi iubitoare de neam ara
1ă poporului roiAîn din loc în
semnat «tea zilei şi prin cuvinte
dulci le desluşeşte ce însemnează
Liga Naţională Hom înă din Ame
rica.
Aytnd între noi ^i pe d-nul pă
rinte Filaret (îiorgliiu, oare a
răstit o rugăciune cât re a tot pu
ternicul Dumnezeu ca sa ne aju
te Ia tot pmporul romînesc sa #ă
pfim de sub jugul care ne apasă
de atîtea secole de ani neamul
Ufcutni" romînesc.
După ce a isprăvit preotul, re
uniunea de ciuturi „Donit" din
loe a cîntat imnul naţional Ame
riefin, la
toţi "ascultătorii
8*&u sculat în picoare, dîndu-i o
noarea cuveniţii, după aceia au
delectat publicul cu mai multe
eîntări naţionale romîneşti.
A urmat la cii'vînt d-nul Dioni
sie Şandru, un bun Romtn şi
sprijinitor la tot ce e romînesc,
dîfisul încă arată ce înseamnă
liipra Naţională şi îndeamnă ca
ilici un Uomîn sa nu rămînâ ne
înscris în această Ligă, căci nu
mti aşa vom fi vrednici de o
1? om în ie Mare.
Mai vorbeşte d-nul părinte Fi
laret }hiorgiu care încă ne-a daT
nişte sfaturi flest 11 de măreţe şi
frumoase.
Urmează apoi înscrierea mem
brilor. Membrii înscrişi sunt 64,
eare.au şi depus banii jos, pre
dîndu-i d-lui casier.
rrmeriză
alegerea funcţionari
lor Ligei. care sunt următorii:
Preşedinte Nick JBooriu, vicc
preşedinte Rev. Filaret CJhiorgiu,
secertar Alexe Crăciun, casier
loan Rastea, Censori "Dionisie
tandru, loan Tulbure, colectori
Veniamin Tn^f şi Alexe Costc
neu.
Fiind* orele înaintate preşedin
tele declară şedinţa de închisă.
In n urnele secţiei Ligei iNaţio
nale Komîne" din Mart ins «Fer
ry, Ohio
Hick Bceriu, preşedinte.
Alexa Crăciun, secretar.
„LIGA NAŢIONALĂ" LA MC
KEES ROCKS, PA.
Mai mulţi Romîni, membrii şi
nemembrii să adună la hala So
cietăţii „Negru Vodă" în xiua de
3fi August 1^18.
odată în vorbi­
rea dînsului recomandă publicu
lui pe d-nul I. N. Hîi4u din 'New
Castle, Pa., memtbru în comitetul
central al Ligei Naţionale 1R0
mîne", apoi roagă pe secretar să
cetească procesul verbal din îl
August 1918, care să verifică.
Preşedintele d-nul T. Craiorean
du^pă ce declară şedinţa de des
chisă la orele 2.20 p. m., introdu
ce la cuvîut pe d-nul'I. N. Sîrbu.
D-nul Sîrhu după ce dă cetire
unei epistole din partea d-lui Y.
iH-toicft, preşedintele Ligei Naţio
nale, în care arată de ee nu poa
te lua j)arte pe ziua mai sus nu
mită la adunarea poporală, şi-1
împuterniceşte pe dînsul.
D-nul Sîrbu prin o vorbire foar-
semnat at ea
mîne şi îndeamnă pe fraţii Ro-
MANONjlSCAUT.
O A
de
MATELE PREVOST
(Urmale).
O asigurai că nimic nu mă poat
4psparte de ea, şi că eram dispus
s'o urmez pînă la marginea pămin
tului pentru a mă'ngriji de ea, a
fi servi, a o iubi şi pentru a'mi le
ga pentru totdeauna mizerabila
Wa soartă de-a ei, sărmana fată
încercă nişte sentimente atît de
dulci şi de dureroase încît mă te
meam de viaţa ei din pricina unei
emoţii atlt de violente. Toate jniş
•& ri Ic sufletului său păreau eă se
wanese în ocîiîi m. fi ţine» piro
»»ţi pe mine.
('îte odată deschidea gura fără
«I aiba puterea să ispraveaseă cu
vintele pe eairi le începea. Totuşi
tog&pa din cînd în cînd unele vorbe.
Urau dovezi de admiraţie pentru
iubirea mea, plîngeri dulci, îndoeli
ei e îndestul de fericită -de-a-mi fi
tmpirat o pasiune atît de perfectă,
iţi ea să mă facă să nu o ur
şi s& caut aiurea o fer iei re
dftjpfjfc pe e*re âeeii o*
«MM
,J »«#.
am
romi a ne înscrie în Liga Naţiona
lă Romînă.
După dînsul urmează la «u
vînt d-nul JSaharie lioian, preşe
dintele Societăţii, Sabin Indrie
şiu, Petru Moga, Alexe Ronmn.
C. P. Genie, llie liîrs şi 1. Pragoş
din (Jllasport, Pa. Toţi vorbese
la obiect arătînd lipsa de Înfiin
ţare a Secţiei Locale, şi^rugind
pe toţi Romînii de faţă de a
face
nropagandă şi, printrp ceialalţi
Romîni.
k
Urmează alegerea nmilui comi
tat, sunt alesH toţi cu .aclamaţie,
afară de vice preşedinte," care e
ales cu majoritate de voturi.
Au fost aleşi urmăforii fraţi: I.
Oraiorean, preşedinte, N. Oana,
vice preşedinte,. P. Mogn, secre
tar, S. Tndrieşiu, casier, 1. Oana,
A. Roman, Cont. G. O. Şerbălmţi,
P. liuta şi H. Cornea, colectori.
După acestea urmează înscrie
rea de membrii.1' înscriu ur
mătorii:
Nicolaf\ Sida .^20 loan Craio
veann 4'10 Nicolae Oana $10
Alexandru ^'icodin ijţlO Trifan
lliclii^ $10 Sa^bin Tndrieşiu .$10
1 zi dor Morariu ^7 Miliailă Lei
cu $7 llie Luea $7: Yasile Du
ma $6: (leorge Serbanutic ^fc
Alexe Roman #5 loan Oana $5
Petru lîuta if:"» Petru Moga $5
Zahari^ I io ia nu $0: Tolora^i Sid i
Nicolae lanes $5 Oebrge A."
Bîtă .$5 George ('ornea $5 Con
stantin Oenie .f5 La'zar Tomuleţ
#0 Oavrilă Manase $5 Alexe A.
Bîta $0 Mihailă Chioreanu $5
Nicolae Lueaciu $5 Nicolae Dra
goş ."K") ,* Xt eorge Popa $0 La zar
Dragoş $5 Andrei ('ornea $5
Cosma Dodea $5 .Si mi
on Tele
cianu t'"' Oeorge Filip ?K loau
Stflneoiu $." loan Sulea N
colae (iligor sj*5 Toan Huta'riu
.^T) Alexandru Pîrvu ^r): Pa v
Moga $5 Petru Crucin sjCi Mili
ton levuţia
Sfc
5 Petru litvid $"):
(leorge Boldea 4»: iVtru Lupii
&"> Victor Papa AmbroseOa
na -fo Vasile Darbateiu,,.$5^ (ie
orge Blagn ^5 Vasile Stcfia .+•"
Dumitru «Balaşiu 4" loan Ci ora
.$0 (leorge Balta-$0 llie TîîtVi
Nicolae Oana .+'5 Ueorge Circus
$5 loan Jul a $5 Hie Bîrs.
Za If ar,ie ISÎrbu junior .^î loan To
miilţku Petru Tomulţiu $2
Andreiu Muscă $2: Serafim Oa
ua Jjî2 George Burza £2: Nicolae
Col ceriu .$2 George T. Bîta $2:
'Stefan Filip $2î-loa» Borcoman
•t2 loan Moldovan ^2 Angei
Janc »^2: Zaharie Sirbu, senior
•t2 Rosalin Jiinoi 1 $2: Nicolae
Nicoară .+2 Nicolae'Tomuleţ $2.
Pavel Orama
$7.
Toate aceste sume s'au solvit
numai ea taxe de înscriere. Coti
zaţiile lunare vor fi plătite ul
terior.
4
(Secretarului 3Digei s'a trimis
suma de ^.'{28.10,
A V I Z
te frumoasă arată publicului în- Ljgei Naţionale Romîne America
Ligei .Naţionale Ro- ne din următoarele nersoane:
ROMÎNILOR DIN INDIANAPO
LIS, IND.
fVnform decisiimei Congresu
lui Naţional ţinut în Youngs
town, Ohio, în ziua de 5 Tulie a.
e., Romînii din Indianapolis. In
diana, întruniţi în hala Societă
ţii „Steaua Romînă'' din 617 N.
Peal Street, în seara -zilei de 20
August a. c.. a constituit Secţia
Pa«ă

gozea, vice preşedinte, John Ro
inaV», casier, 'George V. Dan, se
cretar, Stefan Suteu şi -Nick Ca
lefavu,, controlori, Samoilă -Bu
boi. N. Todorut, Tanase Patrnţ,
N. Tiplic, John Nasia, Carol Sa
ner, Toma Stăncoiu, iSimion Fot
cova, A. Lupea, colectori.
Fraţilor Romîni din Indianapo
lis circumstanţele cer ea să ne
organizăm într'o Ligă 'Naţională
pentru a complecta atît dorinţele
poporului- Ronifft, eît şi phiti A
cri ca 11.
Nimeni nu poate să fie neutral.
Noi nu cerem nimic de la d-tră
mai mult ca cooperare. Pentru a
ne cunoaşte .trebne sa Tic anun
ţăm. Şi amintirea voastră va fi
vibrată prin sunetul celor 2 do
lari înscrierea şi 25 cenţi cota lu
nară. Puterile aliate a căror gu
vern suntem şi rtoi conlocuitorii,
sacrifică tineretul şi avuţia pen
tru desrobirea tuturor popoare
lor asuprite. Ce sacrificaţi d-tră?
Bună voinţa e de ajuns. Guver
nul American şi respective pre
şedintele W. Wilson să lupta pen
tru desrobirea Romînilor. Noi
Romînii din Indianapolis ne-am
liotărît a sprijini măreaţa ideie
a preşedintelui nostru a-şi duce
scopul la îndeplinire? Am decis
a împărţi Romînii din acest, oraş
în districte convenabile pentru
fomarea de secţiuni. D-Voastră
veţi fi vizitaţi de constituenţii a
cestui comitet şi tot ce va fi Ro
mîn va fi clasificat leal guvernu
lui American, iar cei neutrali
contra.
în speranţă «fi în ctfftnd fle
vom vedea pe la domiciliul d
Voastră, ^va «alutăm, în numele
secţiiinei Ligei Naţionale Romî
ne din Tndianapolis, Indiana.
A. A. Prie, preşedinte.
George V. Dan, secretar.
LIGA NAŢIONALĂ ŞI ROMÎ
NII DIN WlfSST.
Fraţi Romîni!
Aţi cetit chemarea şi apelul
lansat de Liga Naţională, şi sunt
sigur că toţi cari simţiţi „romî
neşte" aţi fost cupinşi de dorul
ca să ajutaţi la temelia Ligei Na
ţionale, însă individual nu să
ppate face •tnidt sau chiar nimic,
aceasta pentru eă nu suntem or
ganizaţi.
iS'a cugetat şi aici pentru în
fiinţarea unei Societăţi romîneşti,
dar 1111 s'a putut găsi modalita
tea, aceasta fiind că suntem prea
risitpiţi, sau poate nu suntem
destul ^e apţi, dar de prezent să
poate numai Toinţft să fi#, iată
cum:
în oraşul Butte sunt destui
Romîni cari să formeze o Societa
te. Deci datoria de Rolfoîni le ce
rc ea ei fiind în grup să pună
temelia de organizare a Romîni
lor din vest, şi aceasta cît mai
curind, pentru că după cum aţi
văzut
in
în ciuda celei nifii crido so trte, oi. I'rin urmare do partea1 aceasta
îmi prăseam fericirea în privirile ei eram liniştit.
şi în siguranţa pe care o aveam de Dar mi'mi făuream idei roţnan
drapfostea-i. Pierdusem, într'adte- tiee privitor la trebuinţele comune
văr, tot ee restul oamenilor sfimea-'ale vieţei. Prea adesea ori simţisem
ză. dar eram stapin pe inima Ma-,câsunt necesitaţi de nesuferit, mai
notMM, singurul bun pe care'l pre A eu seama pentru o fata delicată,
ţuiam. HM trâese îa Europa, să. obicinuitao "viaţa comodă şi l»
irăese în America, ee'mi pasa unde, 1 arată.
dacă sunt jsijror de ţprmm trăind
cu iubita mea?
întreg universul nu-i oare pa
tria a doi amanţi credincioşi? Nu
«răsese ei unul într'altuJ tată, ma
mă, rude, prieteni, boprâţij şi feri
cire?
& wlinişţeş «nra era tea­
ma de a vedea pe Manon expusă la
nevoile sărăciei.
Mă şi înehipuiara stîhd eu ea
într'o ţară incultă şi locuită de s&l-
tata. Cel puţin ne vor laşa să trăim [ji-am dat alt motiv de cît nevoia
în pace. Da#-* cele ce se «pun de-jTn care prevedea» că mă voiu găsi
spre sălbatici sjmt adevarate, în- la Hjvre-de-Grice, unde i mărturi
seamna că dînşii urmează legile na- seam că am dna să o conduc p«
tur^i ei nu cunosc nici furiile Manon,
apelul Ligei Naţionale,
eapza romînismului are trrfuţinţă
de ajutorul nostru al tuturor
Romînilor din Ameffca»
Romîni Butteni!
Puneţi-vâ pe lucru pentru cau
za neam+rlui constituiţi-vă în iSo
cietate de ajutor reciproc, iar
prin jumătatea lui Octomvrie vii
far convocaţi o adunare naţiona
lă, şi ea chemarea voastră să fie
auzită de toţi Romînii din
mun­•
ţii şi văile de pe unde sunt:
Rugăm stăruitor ziarele „Ame
rica^ şi „Romînul" publice
acest
modest articol.
Fraiţi Butteni! 1
Puneţi în fiinţă propunere». de
Kram deznădăjduit eă'mi slei
s^M punga degeaba ŞT puţinii bani
ee'mi mai rămăneau avea să-mi
fie răpiţi de şarlatania arcaşilor,
îmi închipuiam că eu o sumă mica
aş fi putut nu numai să mă sUsţin
cîtva timp în contra mizeriei în
Ameriea, unde banii sunt rari, dar
chiar să înfiinţez acolo yre-o între
prindere statornică.
Gîndul acesta mă făcu să scriu
lui Tiherge, pe care 'l-am găsit în
ii
zg&rcfniei eari stfipînesc pe O...
M... nici* ideile fantastice alte
onoarei cari 'mi-ah făcut lin duş
man din tata. E» nu vor turbu^(ze« de prietenia ta, şi că aenor^eita
p# Joi iraanţi pe «ari i vor vrtl^^a ft**nt&, fiinrfu-mi răpiţi p«n^
simplitate ea şi tru totdeauna, nu pot s'o Im gă
ceream o sută de pistoli.
„Fă să'i prrnlew la Havre, i-am
scris, prin şeful poştei. Vrezi bine
că pentru c/pa din urmă oară abu
v
k & o i
junge scopul, îar numele vostru
va fi scris în cartea de aur a nea
mului romînesc.
jQhn M. Şnfană, Twin Bridofe»,
Montana
I N V I A E
.Socieraiea romiiiâ de ajutor şi
cultură „Dîmboviţa'f din High
landtown, Baltimore, M. D., are
onoarea -a învita pe toate surorife
Societăţi, Cluburi jşi Barochii,
precum şi pe toţi fraţii Romîui
din loc şi jur a lua parte la Ma
rea serbare naţională, împreuna
tă eu manifestaţie şi dans, care
se Va aranja cu ocaziunea (Sfin
ţirei I )ra pelelwţp, Limi,
brie 1918.
I^RfMMIAMLL SERP.AIÎFJ.
Programul de zi:
La orele 8.30 a. m. toţi mem
brii vSocietăţii noastre ,.Dîmbovi
ţa", împreuna eu reprezentanţii,
se vor întruni la localul Sîrbesc
din :î00 S. Cerev Street, unde se
va începe serviciul divin de că
tre 'părintele M. Oavrileseu din
Philadelphia, Pa., şi sfîrşitul va
fi la hala numită.
După actul sfiiiţirei se va a
ranja. convoiul cîire va parcurge
pe străzile cele mai principale a
le oraşului Baltimore, Al. D., du
pă cum urmează:
înaintea defdami controlorul
maiorului oraşului, Mr. James F.
Thrift şi după autorităţile oraşu
lui va urma muzica profesorului
Winkler S. Band din Baltimore,
M. D. Reprezentanţii Uniunii şi
un grup de, călnşcri din philadefc
phia, Pa. tliî automobil cu na^ii
drapelelor^ .Societăţii „Dîmliovîţ
ţa" împreună eu membrii iSocie
tăţii. Drapelele Societăţilor vor
ocupa loc după vechimea din U
ninne. l'n număr de automobile cir
oaspeţii, mergînd în bună regulă
pînă la locul numit ea să se faeă,
o fotografi are şi se va face cu
noscut prin o vorbire de către
delegatul Ciulinii în limba ro
mînească şi va vorbi şi d-nul JU
mes F. Thrift în limba engleză,
despre însemnătatea serbărei şi
simbolul Societăţii noastre.
După aceste vorbiri se va for
ma iarăşi din nou convoiul spre
a merge la hala din
74'i
Preţul de întfare la Bancheta
Domnii $î.7.". Damele $1, şi tiche
tul de intrare 50 cenţi.
Muzica vestitului Metrii Joicu
din Philadelphia, Pa., va distra
onoratul public cu cele mai fru
moase arii 4c dans şi cîntece na
ţionale.
Supasolvlri"se primesc «u ma
re mulţumită şi, *e vor enit» f»e
cale ziaristică.
După (banchet va urma baterea
cuielor pe drapele. După aceasta
va urma un joc de e&lqşeri dim,
Philadelphia. P»-.- .*
Cuvint d*1 descihidere din par­
plece fără oarccari uşurări, eari sa
'ndulcească soarta ei yi regretele
mele de moarte".
Arcaşii se fac|iră atît fk» neîn
duplecaţi cînd descoperiră violen
ţa pasiunei mele ip'cît, ureînd me
reu preţul celor mai mici favoru
ri, mă lăsară repede lefter.
De altfel şmoml nu'mi îngăduia
cîtuşî do puţiit, ,sa/mi menajez
punga. i
Stăm de dimineaţă pînă'n seară
lîngă Manon, şi timpul nu'mi mai
pta măsurat ch ceasul, ci cu lungi
mea întreagă a ailelor. în sfîrşit
punga fiind de tot goală mă ve
deam expus la capriciile şi moji
cia a şease mizerabili cari mă tea
tan c'o mîndrie de nesuferit.
Ai fost martor de acesta la Pacy,
Intîlnirea dumităle «a fost o clipă
fericită de repaus1 pe care 'mi-a
dat-o norocul. Mila d-tale, cînd
mi-ai văzut suferinţele, a fost sin
gura recomandaţie pe lîngă inima
d-tale generoasă. Ajutoarele pe 4ri
mi le-ai acordat cu geneorozitate,
mă făcură să ajung la Havre, iar
arcaşii î,şi ţinură făgăduinţa jni
mai multă scrupolor.itate de cît aşi
fi putut erede.
SosiAm la Hatve. ^Vv',
M'am dus ihai iktti la poştă Ti*
ber|e îneă n avniip W
PLĂTIM 4% LA JANI DEPUŞI t* BAKCA H0A8T&Â.
răspundă. 'am-iufornuti exact !n în viftftr? şiani yi
tea ipreşedintelui aranjator d-nul
Vasile Jebejean, şi dînsul va cîn
ta- o cîntare naţională. Drapele
le Societăţii „Dîmboviţa" sunt
făcute de d-niil La zar 'Mateţu din
Philadelphia, Pa., iar tablojul es
te pictat de renumitul artist P»u
cnreştean d-nul Iordan lordăne
*p.n din Philadelphia, Pa.
Onoraţii delegaţi'şi oaspeţi vor
fi aşteptaţi la gară seara şi dimi
neaţa. Să 1111 puneţi la uitare a
dresa 74.'î W. Baltimore Street.
în speranţă eă onoajlele Socie
tăţi, Cluburi şi parochii, precum
şi toţi fraţii Romîni din loc şi jur
ne vor da tot. sprijinul d-lor par
ticipînd într'un număr cît se poa
te de mare la această petrecere,
pînă la revedere vă salutăm- eu
dragoste adevărat frăţească.
Comitetul
aranjator»
(H "f)H & î)S)
—747 W.
Baltimore Street, unde toţi oas
peţii vor fi aşezaţi la masa obici
nuită ly. asemenea festivităţi şi
care va fi asortată cu cele mai
gustoase mincări şi băuturi răco
ritoare,
DR. A. LAPPNER
MEDIC DIN ROMÎNI A
DETROIT, MICH,
Zilnic de la 9 dimineaţa pîni la 9
seara. Duminica 9—12 prînzul.
E. YOUNGSTOWN, O.
(3-6)
0»OKC3aO«0»0»0«0«OHOWOHOWOH
DIRECŢIA COMPANIEI
DE PUBLICITATE A
UNIUNEIS. R. A.
V. P. STANESCU, Casier.
1261 W. 58th Str., Cleveland, O.
I I E O i
I. PACURAK
I. SERBU
9 Weinfcwg Ave.,
New CaMth,
Pa,,
D. ŞANDRU
V.BÂÎLĂ
P. CHIMA
O N O O i
T. ŞERBAN
N". PETRIŞOR
P. O. B. 121, Mansfield, Ohîof
I* «TIMET, ALLIAKOB, Oil!
LA HOI WM VORBEŞTE SOMÎNSŞTE. (8—6)
«I
ee zi
phtea să-mi sosească decît peste
două zile şi, printr'o ciudată dis
poziţie a soartei mele rele, se 'ntîm
plă că corabia noastră avea să plece
în dimineaţa zilei cînd trebuia să
vie poşta. Nu-ţi pot deseria dispe
rarea mea
Cum? strigai, chiar şi în ne
norocire scris este să cază ce-i măi
cumplit pe jmine .. .'-v
Manon răspunse^
Vai! o viaţă atît de nenoroci
tă,5 merită oare grija pe care 'i-o
dăm Să murim la Havre, scumpul
meu cavaler. Să. puie moartea ca
păt tuturor mizeriilor noastre! De
ce-am "merge să le tîi^îm într'oJară
necunoscută, unde trebue să ne a
ştepţăm fără 'ndoială la nenorpeiri
groaznţce, de oarece merg acolo
«pre pedeapsa niea? Să murim, îmi
repetă ea, sau cel puţin dă 'mi moar
tea, şi du-te de caut! o altă soartă
în braţele unei amante ţnai fericite.
Nu, nu, 'i-am zis, pentru mi
ne e o soartă demră de invidie,
soarta de a fi nenorocit cu tine.
Vorbele ei ma făcură să tremur.
Mă gîndeam eă o împovănsa«& sufe
rinţele. Mă sileam să iau un 0er
mai liniştit, ca să-i risipesc g^idu
rile tugre, de moarţe şi
auvsum,
car® e
1x6
C3«03«0»0*IOH03KOHC^CrJEOHOHOHOH
3ELE MAI BUNE BAI ELEC
TRICE se află la Domnul
O E E I K
40 Robinjon Road, peste drum
de oficiul Doctohilui Smith
?i pot sa-i aştept răspi&sul/Nu imic nu poate să inspire curaj unei
m. femei ca îndrăzneala unui om pe
care'l iubeşte.
UNCLE
Cînd pierdui speranţa de a prir
«ii un ajutor de la Tiberge, îmi vîn
dui calul. Banii aceştia, adăogaţi
la cei ce-mi rămîneau din darul d-ta
le, îmi făcea sumuliţa de. şaptespre
zece pistoli. Şapte din ei 'i-am în
trebuinţat cumpărînd oare cari u
şurări necesare Manonei, şi am pă
strat pe ceilalţi zece eu grija, ca
bază averei si a speranţelor noastre
în .America.
N'avui mult de luptat eV să fiu
primit pe corabie.
8e căutau pe atunci tineri icari să
fie dispuşi a se alipi de bună voe
îk colonie. Drumul şi Hrana îmi
fură date pe gratis.
Poşta din Paris, trebuind să ple
ce a doua zi, am lăsat acolo o scri
soare pentru Tiberge. Era mişcă
toare şi în stare să'l înduioşeze, fă
ră îpdoială la culme, că*i '1-a făcut
si ia o hotărîre care nu putea por
ni de cît dintr'o nesfîrşită dragoste
şi generozitate pentru un amic ne
noifeit.
Ajn pomit Vîntul ne-a fewt tot
i u a v o n i
UNIUNEA SOCIETĂŢILOR ROMINE. AMERICANE.
COMUNICAT OFICIOS.
Prin prezentul comunicat sunt rugate toate societăţile
aparţinătoare U. S. R. A. a lua la cunoştinţă că absolut toate
ceckurile cari se trimit Uniunei pentru comenzi, cotele luna
re sau repartiţii, să fie făcute în felul acesta: I. N. ŞUFANA,
0ASIER, U. S. R. A. şi cari ceckuri se vor trimite la Secre
tarul general al U. S. R. A împreună cu conspectul sau co
manda cerută. Toţi'domnii funcţionari ai Societăţilor
sunt rugaţi a da atenţie acestui comunicat.
MO^BK^MO»ofco»ono»o»o»o«dSlo»o«oaoaoBonoso«o«o»Dno»o»
MUZICA BATRÎNULUI CASSIAN BARTH I
Onor. Bocietăţit Cluburi şi Parochii se pot adresa
cu toată încrederea acestei
Vechi muzici.
Muzica o compusă din .14 persoane şi se poate îm
părţi în două: o parte condusă de tatăl şi a doua de
fini,
tot atît de recunoscut.
Adresaţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe^adrţea:
A S S I A S A
362 B. BOARDMAN STR., YOUNQSTOWN, OHIO
PHONE: BELL: FEDERAL 2914,
B0RDB0H0B0B0B0M0M0n0IOK3TOiOK3TO»3S0TOn0B0B0B0B0n0B0ff
Cine doreşte a avea o podoabă în casă imediat să co-
mande această mapă la noi. Este tipărită pe hîrtie veltnă v
şi bine reuşită. Costul este de 25c. Ar fi mai bine dacă se
trimite comanda peiitru 4 mape de-odată .^Grăbiţi cu co
mandarea lor căci nu mai avem multe şi am dori ca a
ceastă mapă să ajungă în fie care casă romînească.
Comanda împreună cu suma necesară să se adrese
ze Iar (1x6)
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA".
FII PATRIOT
W.S.S.
ECONOMISEŞTE ŞIIMRRUMUTA ECONOMIA TA
KL ASE NEVOIE DE ELE ACUM!
DUMNITALE IŢI VOB TEEBUI DUPA EAZBOfl
CUMPARA
0 CAUŢIUNE A GUVERNULUI AMERICAN.
Purtătoare de dobîndă de 4 procente, adăogată la trei luni»
DUMNEATA POŢI ÎNCEPE CU
DOUĂZECI SI CINCI DE CENTS
uump&rînd o marcă de profit a Statelor Unito.
Şeful Poştei, Bancherul D-tale, ziarul pe care-1 citeşti fMfrttlt*
tgenţu de vîuzare, îţi vor «pune despre aceasta. Vorbeşt# cu
ACEASTA ESTE DATORIA DUMNITALE
ACEASTA VA SALVA YIEŢL
ACEASTA VA CIŞTIGA RÂZBOHJL,
v k
^in dobîndît de Ia eăpităi^un loc
•V -d
v-^
,v
%r?
45' :î
(3—6)
U i
k
3
i
'M
v
1
I
X*
i
V.
'*Sh
y
ti.
tovarăşii noştri de nenorocire. IU
luasem de-oparte încă din ziua din
tîi şi, pentru a ne atrage din par-1 I
tea-i oarecare consideraţie, îi desco-c
per^i o parte din nenorocirile melciT-
N'am crezut că mă fac vinovat df
o minciună ruşinoasă, spunîndn-l,
că sunt căsătorit cu Manon. Păriif
că mă crede, şi' mi acordă protec/j
ţia lui. Avui dovezi în tot timpu{
navigaţiei. Se'ngriji să ne hrăneas^
eă bine şi atenţiile pe cari le ava,.
pentru,noi, făcură să fim respecta^
ţi de tovarăşii noştri de mizeria *1.
In deosebi mă 'ngrijam să fac ast
fel încît să nu aibă Manon cea maf"
mică supurate. Ea observa lucru£
şi observaţia ei, unjtă eu durerea^
de a şti în ce vuitoare mă aruncai#
pentru ea, o făcea atît de iubiţoarp'
şi de pasionată, atît de atjentă la cJ
le mai mici trebuinţi ale mele încîf,
între ea şi mine, era o emulaţie ihk
contenită de servicii ţi dragoste, V4
Nu regretam Europa.
Din contra, eu cît înaintam sp%
^America, cu atît mi se liniştea au-,
fletul..
Dacă aş fi putut să mă asigu/
nu vom duce lipsa de tot ee trebue,
neyreşit vieţei, aş fi pnilţumit şoap
tei că a dat o întors^tră atît de ffr
vorabilă nenorocirilor noastre,
Vf*
'i
V*
N
'-s,*
'i
'8.
w
i
v
••-WJ
U
•tv

xml | txt