OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, August 31, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-08-31/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

.\ -Knviu *1 Andrein Hedu. .Alirtdra
«$5 loan Vancu Feleac Eli-
v-4 n"\ V ^r'v#V {^Pt^Y-V.V.^«^,1 W *2*
r\
l-v
506 -Alei&'FIor^tC'Oi urgeşti *10
Vaeile Hus *3 loan Celemen, Siv "tin
New York City, U. S. A.
(07—101t
N. Webb 312, Alliance, Ohio.
louul d-lui Salea şi la
loan Sissea, E. Summit Str. 1300.
Peter Zieiter, 1832 St Clair
Ave., Cleveland, Ohio.
.Peter Boloaa's, 722 Franklin
Str., Detroit* Mich.
505 Eddy Bldg Sagixiav, Mich.
(88—99)
1013 Mvravia Str., New Castle, Pa.
3501 Penna. Ave., Ind. Harbor, Ind
122 New Castle Str., Sharon, Pa.
731 S. Liberty Str., Alliance, O.
Phones: Bell 47,'3-Y Stark 523:'.
734 8. Liberty Str., Alliance, O.
$01 Or cater Str., Ft. Wayne, Ind.
Telephon: 6057-Blue
613 Washington Street
tmdiampolU, Ind.
PANTIL1MON CHIMA
136 Jackson Str., Newark, O.
UKOKGE N. tSODIKX'EA.
il8 Depot Str., 8alem, O.
346 E. 14 Str., 2-nd Floor, Erief Pa.
IOAN STEFAN
P, Oi Box 4161 Torrington, Conn.
B. 387 V. Park Sta., Akron, O
CENTRAL SAVINGS BANK & TRUST CO
M. MARIAN
O E I A N O I N
M. MARIAN
WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT
UNCLE SAM
WAR SAVINGS STAMPS
CONSOLIDATED AUTO TOP & PAINTING CO. i
J. W. HAYES.

i
fe"
pv
B-
$
si
HI

%ii I
y
e
1
rj
$
Rt
X-u .-
i
i 4',
Jk V I Z.
Swîietateâ roiuînă ule ajutor fi
•eultunV „Voluntarii Komlniei"
iliu Philadelphia, Pa., pe aeeastă
«ale adu-ce la cunoştinţa tuturor
membrilor săi, -cî.t şi tuturor So
cietăţilor, care aparţin Uniunii
noastre, că adresa Societăţii noa
fctre cu începere de astăzi 27 Au
gust 1018 va fi următoarea:
Societatea „Voluntarii Romîni
W\ 2056 Albright Street, Phila
delphia, Pi
(99—202)
CLEVELAND, OHIO, StMBATA 31 AtJOWJTlBlB
Societăţilor.
BocictaUa „Transilvăneana"
din Indiana Harbor, Indiana.
Convoacă po toţi membrii stii tliu
loc şi jur a lua parte la şedinţa
generală lunara., care se va ţinea
Duminecă, 1 Septemvrie lî)18, la
orele 1.30 precis. în localul d-lui
J. Micu din Pen na Ave.
Find la ordinea zilei mai -multe
«liestiiiui de mare importanţa,
toţi fraţii membrii sunt rugaţi
stăruitor a lua parte la aceasta
şedinţa. Absenţele nemotivate se
y*r pedepsi «conform statutelor.
Prezidiul.
_i—-'4 •„, t».—•'•
Societatea „Nicolae Filipescu''
din Madison, IU. Convoacă pe
toţi membrii săi a lua parte la şe
dinţa lunară, care se va ţiuea
Duminecă, 1 .Septembrie 1918, în
hala proprie a Societăţii, la orele
3 p. m. Deci sunt rugaţi toţi fra
ţii membrii a lua }arte la această
şedinţă importantă pentru a se
•decide numele Soci şi face
rea drapelelor şi a coc arzi lor şi
alte multe chestii în favorul iSo
i'iotăţii noastre. Absenţele nemo
tiyate se vor pedpsi conform sta
tutelor.
4 Prezidiul.
Prezidiul.
POŞTA ADMINISTRAŢIEI
Onor. Soc. „Plugarul Romin".
Ifoungstown, Ohio: Lista cu mem
brii restanţi s a primit, i-am fters
pe toţi din liste, unii ţlin ei au
|j»st deja de mult scoşi.
Cit priveşte pentru reclama
fy-lor (i. Muntean şi Ari ton Drîin
Korean, nu este justă de oare ce
ţtarul le mer^e pe adresa «ave
$ţi ?«cri»-o. ('au/a că tui primeşte
iţrebue jă fie acolo.. Vă rugăm cer
.let aţi."'
§ARE DE SEAMĂ ŞI MULŢU
MITĂ PUBLICA.
Paroehia roiuînă gr. ort. .j&f.
Andrei ir' din Terw lîaute, lud..
iflă de cuviinţă ca
jh*
această ca­
ll' să-şi exiu'iiue silice rile mulţu
îswiri faţă de acei buni şi vrednici
de laudă creştini, care s'au ară
tat cu donaţii foarte frumoase
#iţă de noua biserică, care peste
puţin timp va fi gata.
Acei buni Romîni care iţi iu
jjesc biserica şi lejţea st răni os as
«jă, şi cari au donat pentru nona
lioastră biserică, sunt următorii:
Din Terre Haute, Ind.:
Andreiu Bolteşu, Ocna #100
ISicoIae Jiursan, Daia K0 iieor
|re Ohindea, Cociulata $30 loan
l'avel. '.Săccl -t')0 X. 'Pavel *10:
î). Uodis *20 V. Marcuş *10 A.
|as $10 Z. Suciu. Edici *101
Oeorge Soma.-Homor-od *10 Isa
jlă Fulica. Feri li a/ *25: "George
Oltean, iSigliişoaia *50 Rusalim
l^erban Cociulata *10 Stefan Tu
|nuleţ, Sighişoara *10 Alexan
«lru liolu $10 Zaharie Precup
*10 Mihail Filip *10 -Nicolae
Purenci. Sighişoara *5: Xicolae
Costinaş Tonra Chiraşan, Por
ceşti *o Nicolae Mihaiu. Hetiur
*20 loan {'iceu. comerciant *40:
loan Şordian, Ferihaz *10 t)cor
pre Cucu *10 loan Maier *20:
loan Mireea *5 loan Paluşan.
(ITaşfalău *10 Toader Oltean *10
Lazar Oltean. Sighişoara *5 llie
seiu Moldova.n Daia *20 Dumi
tru Corb»rin *10: loan Şerban.
Stena *10: loan Domuariu, Oc
na *20 Oligor Hitica. Căion *20
loan Radu, Feriliaz *10 Nicolae
UiWu, Sighişoara *10 loan Fleşa
i riu 50c V. lnibre *2 Nicolae
y, Mai^r. Ferihaz *5: Pavel Huaaş.
,._'V «Ferihaz *5 llie Mărie *2 Mihail
îl of n er *5 loan Cîmpeau, Feri
.. '^r haz *1 llie Pin tea, Ferihaz *2
^\v. jGtigor Lup, Sighişoara $5 Petru
Pavel *2: Iacob Liouti *5 llie
Bursan *1 loan Stefan. Bulgori
*5 George Ooneiu, Bulgori *2
tojun Sabo, Haşfalău *5 Comaii
Pureari, Vidocut 50c loan Rra
«iea $1 Nicolae Mergeu $5 Ge
rge Gruia *5 George Rus, Ne
^roleşti *10 Stoian Tase *5 Pe-
x-i- xr„i.. J,I
^Dumitru
tru Ni»tor,
Tti&r .-Ikf u*
s
gUişoara *10: Nicolae Dragomir
Voie *2 Tanase Dumitru, Mace
don 50c Crist
ia Dumitru 50c
Achim Frăţilă, Voie *2 iSavu
Frâţilă, Voie *1 Nicolae Baiu,
Voie *5 Dumitru Opriaii, Voie
*1: Gavrilă Ciceu, Milifieşti *10
Llie Staffer, american *2.60 Si
mlon Popp *5 Alexandru Bar
bu *o Nicolae Popov Le iu *5
Ana Aleşter, Miliăeşti *3 Ileana
Vlaşiu, Mihăeşti *2 Nicolae Heg
bcli, tBoiu mare *5: Columbian
Knamaling Stop c. o. *100 Ter
re Haute Maleble & M. F. c. o.
*25: llie Parchirie *10 Matezi
reucM *3.
Colecta din Sharon şi Faml,
Pa., cu dată de 6 Iulie 11)18:
liev. loan Podea *5 Rev. Ror
mului li. Doctor *5 loan Borobaş
*2 George Moloş *1 Emil Du
mitru *1 Vacile Giortan *1 Ni
colae Zgîre *1 N. Orlandea *1
Emil Roman *1 (.'o-stan Mihuţ *1
Nicolae Maier *5 Seni Stegari
*1 llie Buzaş *1 loan Ilundea
*1: Patriche Petei *1 llie A»to
Ius *1 Petru Maier *4 loan Mo
rari 25c loan Dîrloşan 'ioc Ni
colae Soaică 50c Achim Efrosina
*1 loan Raţ 50c: VaJcrie Maier
*1 Toader Cadari *1 Foan Pi
laş *1 loan Moldo van 50c loan
Alicşa 50c 3licke IVop 50c loan
Maier *1 loan Oltean 25c Gli
gore Oprea 25c Simiou Pase 25c
Foşif lloudrea 25c Bucur Popa
*1: &tefau Bolti *1 Ironim 31 ol
dovaii *1 Cindia »T. Bloga *1
Zohie Magu *1 Nicolae Ghindia
*-S loan Kiş *1 loan Florea 50e
Nicolae Savu oOc Ihimitni Filip
i»l Nicolae Maier 50c loan 'Dan
gulea 25 Re mo Drazi 50c i^er
han Moga 50c Simiou Albu 25c
George Bruda *1 Toader iMai
iatu 50c Ghiţă Lupu *1: Anton
Maier *1 Pet rea Hunizeu 50c
VisaJon Iilş 25c loan Bord aş *1
loan Puşcaş $1 Mare.u Grădinari
25c Dnmitru Panţi 25c George
Păcurari 50c Vila Popa *1 Moi
se Mau 50e llie Colceri 50c Va-,
sile Opriş 50c. loan Ouritia 50c:
Zofilii Moldovan 50c loan Radu
10c loan lîireaş 50e loan Bel eu
25c Tonia Cojocari 25c Vasile
Medrea *1 Petru Buzoş *1 loan
!uzoş *1 Danii Balint 25c Ni
colae Aldea 7"c loan Cojocari
50c Vasile Poni *2 Alexandru
Maier *1 Mihail R«idu *1 Du
mitru Bica 25c Dumitrii i«bri!ă
25 cenţi.
Colecta din Canton, Ohio, fă
cută în ziua de 9 Iulie 1918:
ttev. Solomon Duma *2 Vic
tor Bertia *1 Ironim Verdea
50c Nick Savu *1 Augustin
Henh'ş 50c Nicolae Suteu 50':
fîeorge Popa *1 Pă4ru Patru *1:
Dumitru Tavan *5 loan Popa
$5 llie Diuia *1 Tonia Pi]X'rnea
50c loan Dam iau .50c Vulcu şi
Măgian *1 Marcu Hurbian 50c:
loan Brre 25\* Simion Stia 25c
loan Duma 50c Soni T. .Turea
50c loan 'Simo 50c Daniil St.ro
ia *1 George Banciu *1 loan
Voişan 50c Vasile Miclăuş 50c:
Toader Grute 50c Aron Betcagu
10c loan Mocan 40c Nic. Ger
man 50c Nicolae Moga *5 loan
Gruia *o: Nicolae Dates *2 Ni
colae Flaia *1: Toma Popa *5
Vasile Stanciu 50c loan Boloş
50c Chirion Bărbat 50c Teofil
Muntean 25c Vasile Moldovan
$1 loan, Moldovan *1 Coman
Contea *1 loan Bordean 50c:
Nicolae Poipa 50c loan S. M. Ra
du 50c Elisabeta Hozan *1 Ge
«irge 3lozore *1 Frosin Opriş
50c: loan Unai 50c Vasile Ro
gozau 50c loan Stingaciu 50c
Toader Oloi 80c Ilarion 3Ioldo
vau *1: Nicolae Savu 50c Du
mitru Radu 50c George Otetea
50 Nicolae Bard aş *1 George
Geti 50c Zosim Lascu 25c Ni
colae -Silviu 25c Oii gore Urs *1
loan Darjan *1 Emilian Şerb
25v VUsile Iloria 25c Irimic
Bursan *1 George Hoja 25c Va
sile Răeoi 20c loaţi Iaru 25c To
ma Han 50c Chizăşan Sărbon
50c Dumitru Gavrilă 50c Vasile
Lebu 50c Gherasim Cocon 25c:
loan Mocan 25c: Valerie Pop
25c loan Jiga *1 Cornel Rus
50c Vasile Bogdan 50c Daniil
Drăghiciu 25c loan Nan *1
Chizaşan Scridon îi5c George
Luca 25c Pompei Dudil 50e I
oanyBaciu *1 Ioau Bcrtca *1
Stefan Creovan 25c Achim iSur
du 50c Nick Rose 25c Nick Pi
ros 50c Dan Pre
cil 25c loan
Patru 5.0c Ioau Boier 25c Nick
Jiga 25e George Bodea 50c
Nick Drăghiciu 50c Vasile, Adă
moi 50c Vasile Clonţia 50c Ia
cob Ghindei *1: Octavian Bei tea
50c llie Roşia 50c Daniil Folea
25c Gligore Nîstor 25c Nicu
Sălăjan 25c loan Marian 25c
Ioau Bretean 25c Iosif Cîndea
î\"':' ii
50c Gearge Rus 25c Floj'ea Ef-
ei a 2"5c George Şorlan *1
Toader Bindea 10c George Co
zilo 10c Simiou Filip 25c loan
Şirian 50c loan Aldea *1 Ni
colae Armeneau *1 Maria Siu
ciu şi Fim *5 Toma Chizaşan
*2.00.
Colecta făcută în Massillon, 'O
hio, de la următorii:
George Popa *1 GtHirge Bogi
25c loan Pop 50c Ioau Celc
men *1 Pitt Boitos 50t loan
Cozma 50c Ana Jorsu *1 Sabo
Hobe 25c Alexandru Siivu *1
Toa der 3Ioldovan *1 loan Pe
trozean *1 Toader Popa 50c
Nick Rohan *1 ironim Vervia
50e Nicolae Grozea 25c Stefan
Pită *1.50 Constantin Prumuşan
*1 Vasile Şleitean *1 Toader
«Tar.se *1 loan Prunduş *1 Ge
orge Burcce *2 Zaharie Dangu
lea *1 Gavrilă Păcurari 25c I
oan Marian *2: Nic. Savu 25c
Ioau Urdea *1 George Creme
nea *1 George Preban *1 Ar
paş Pempct *1 Vasile Pop *1
Viia Piutea *1 Vasile Opriş *1
loan Pop *1 Nick Roita 25c Du
mitru Tănărciuc *1 Savu loan
50c Ana Dalae 50c: Drăgaai Pe
toa *2.50: loan Georgiu *1 loan
Groza 50c Vasile Moldovan 50c
loan Pctrean 50c George Pop
50c loan Ungur *1 loan Boro
de !^1 Vasile Săliadin *1 Iacob
Murăşan *1 Vasile Cozana *1
Vasile Cuzrerian *1 Vasile Pop
"jîl Lica Pătruţ *1 Toan Boge
deau *1 Gavrilă Ilozea *1 loan
Bălu *1 loan Pop *1 IVtrin
Constantin *1 Ana Lică *1 Gli
gore {jliamp *1.
('olecta făcută Iii Youngstowii.
Ohio, după cum urmează:
Grigore Radu 50c Nicolae Mac
ii a o 50c loan N. Bruda 25c An
ton- osie 25c George Mercli
re an 25c Geo rge Ma rt i a s 50c:
George Florian 25c Vasile 'în
dea 25c George Spătari 25c
Nicolae Stiniguţă 50c George
Stiniguţă 50c Ioau Stoia 50c:
Moise Neagoe 25c Pitt Ojmica
*1.00.
(.'olecta f&outâ in Alliance, O
hio, după cum urmează:
Rev. Nicolae Clonţa *2 Nkîu
la S. llanteu *2 George Suciu
*1 Ioau Suciu *1 Audronic Poi
Cciii 50c Toan G. lloza *1 S.
Bica *1: Simion L-eiau 50c: loan
Parolă 50c Nicolae Sotean 50c
Maria Blende
a *1 Vasile» Salcă
50e loan Bod ea n 50c loan Lo
lu 50c: Dumitru'Moldovan 50c
llaralampie Bursan 50c Nicolae
Strezia 2oc: Visa Ion Albu 50c
George Radu 50e Nicolae Rusu
•^1: loan Olrea 50c Iosif Dragoş
50c: Irimie lîiea 50c George Bi
"a 50c loan Marian 25c Petru
Tancean *1 Petru Popa, 50.* A
:*on Strout *1 George ]\Iogoş
$1: Constantin Lidu 50c Nicolae
Gomn 25c Victor Tompa 50c
Ştefan Bogocenn 50c Galăţian
Roica 25c George ISchiopu *1
laeob Ilea 50c A 'luin Moldovan
25c Danila Jfolaba 50c George
Albu *1 George I). Iiica 50c
Zachiu Mut-u 50c: Toader Un
gur 50c Iacob Micu 25c.
Colecta, făcută în Chicago, 111.
după cum urmează:
George Petrino *1 Nick Dra
arhiciu *2: loan Tiliai *1 A. Văl
căneanţu 50e: 3Iicke Iehoi 50c:
Geo. Cunipăimş 50c Mieke Ar
delean *1 loan Martin *1 Nick
Cumpănaş 50c: Petru Ruga rin
25c V. Smea 50c: Petru €ucu *1
George Boieean 50c: G-eorge Ma
rinca 25c: Gavrilă Păcurar 25c:
Iulian Bolverigiou *1: Mi hai Mă
cinic 25c: Bucur Moldovan 25c
Nick Avram 25c loan* Bra tu 25c
Miliai Ciodoe 50c Petru Voia
50c Damian Curmau 25c Corio
la Isac 25c.
Tot pe a^ea^fi cale rugăm ţe
toţi fraţii Romîui din Terre Hau
te, Indiana, care s'au înscris cu
deosebite sume de bani pentru
a ajuta biserica noastre şi încă
nu au solvit banii. îi rugăm să
grăbească, ca să-i putem ipublica
şi pe dinşii pe cale ziaristică.
în numele comitetului parochi
al din Terre liante, Ind.:
George Uhindea, preşedinte.
Nicolae Porel, secretar.
BARS DE SEAMA ŞI MULŢU
MITĂ PUBLICA.
Societatea-roinină de ajutor şi
cultură ..Prinţul Carol al Romî
niei" diu Columbus, Ohio, aviud
Ji ziua de 4 August 1918 o petre
cere cu dans, la care a avut un
rezultat foarte mulţumitor, atît
diu punct de vedere momi, cit
şi material.
Mulţumeşte adastă cale
tuturor acelora care pe lîugă ta
xa de intrare au mai contribuit
şi eu suprasolviri după cum ur
mează
Mijhailă Moldovan *1 loan
Vaid# 41 V««ile C5ia|e#u »1
i
V*
Xi.
A K a I O A«*
tril Gavrila *l Llena
ioev
*1 Grigore Soiu *1. To-1
tal *22.50.
Iu nnuiele, S^ietăţii ^Pinţnl
Carol al RomUjiei" din Colum
bus, Ohio: .v
Comitetul aranjator.
DARE DE SEAMA ŞI MULŢU- i,
MITA PUBLICA.
Societatea roinină de ajutor şi
cultură ,,Silistra Rominească'4
din Girard, Ohio, a avut o petre
cere de vară (picnic), în ziua de
4
xAugust
1918, in favorul Cru-
cei Roşie Americană, la care a a
vut un rezultat foarte mulţumi
tor, atît din punct de vedere mo
ral. cît şi material.
Deci pe această cale aducem
mulţumirile noastre tuturor fra
ţilor Romîni, care au participat
la această petrecere şi pe lîugă
taxa de intrare au mai contribuit
şi cu suprasolviri după cum ur
mează
Societatea Plugarul -Romîn *2:
Dionisie Douiitru. New Castle.
Pa. *5 G. C. Ghisescu *1.25 J.
Goronia 50c J. Popa *1 G. Ti
uiariu *1: A. Strittatu 75c Vasi
le Crăiuţu din comuna Năsăud
Iu numele Societăţii „Silistra
Romînească" tliu Girard, Oliio:
George Ivan, preşedinte.
Nistor Popa, secretar.
loan Goronia. casier.
^MICAC
IBLICITA'
A U
pe cumnatul meu Vasile Niehe
Vlad din comuna Petrifalău, co
mitatul Sibiiu, Transilvania, care
a fost prizoner iu Rusia, şi pe
fratele soţiei mele cti numele Du
mitru Vancu din Şiria, comitatul
Aradului, Ungaria. Dinsul e pri
zoner în Italia, dană nu-i pot a
fla adresa. Rog :pe toţi fraţii pri
soner! care ştiu ceva de dîn.şii
să bine voiască a-iui trimite adre
sa dinşilor şi cu le&voîu fi recu
noscător i
loan Biscă, 616 East 17-th Street,
CÂUTX.M
Floor Molders la Bench şi Mol
ded Presatori, lucrători la cio
cane. Lucru ziua şi noaptea
încontinuu.
ALUMINIUM CASTING CO.,
2043 E. 61-st Str. off Carnegie,
Cleveland, Ohio,
(98—200)
A U i H"
fete pentru toate departamentele.
Veniţi la:
THE TROY LAUNpiRY COMP.
Cor. Woodland Ave. şi East 60
fttfeet, Cleveland^ 0.
|fl7~99)
S»-' '.r
Teodor Baba *1. Vasile Cotoc H0UJ NOU! NOU!
$1 Andron Mîildruţ 50c Nico- i VtVREJkifUB.
lae Moldovan *1 George Moldo- Ocazia cea mai bună pehtru
van *1 Pctiu Sevcstian 50cj I- Romîuii din Alliance, Ohio, şi
oau Soiu *1 Andreiu idu 50c: jur. Mare vînzare de loturi, chiar
Vasile Marcau ,.0c Vasile Luca Jîujrjî Alliance, Ohio, 5 minute
*1: Sofron Vidu $lj Vasile Luca ]u Mahoning Condi Stop 47,
*1 Ignat Suciu 50c Dumitru lingă linia streetcarului. Grăbiţi
Coşaii *1: loan Baba *1 Dumi-j^i
*2 G. Buculeiu *1.25 loan JR-u- MICHIGAN SUGAR COMPANY
su. New Cattle, Pa. *1 I. Zoarzâ
50c Maria Comşia *1 N. Po-pa
$1 I. «T. Opincariu *1 G. Ivau
|î2 N. Opincariu *1 P. Meruţă
*1 'S. Mateica *1.50 S. Lupşia
*1 P. Aiulrone 50c J. Tel mau
^1 Iosif Mailatu. New Castle,
Pa. *1 Leon Seucea *1 V. Mol
dovan 25c O. lîogdan 25c J.
BoaHu 50c 8. Borgoveati 25c
Victor Tiucreau *î.25.
intrate totale ... *279.35
Eşite totale *197.10
Venit curat *82.25
Care sumă în Aufm«t 1918
s'a ]redat prezideniei de la Cru
cea Roşie Americană din Girad.
(*)hio, prin fraţii Gavrilă Bucu
leiu, Avram Stri^t(i şi Sora Ra
fila A. Strica tu.
Deci încă odată .mulţumim căl
duros tuturor marinimoşilor do
natori pentru sprijinul dat, şi îi
rugăm ca şi pe viitor să ne dea
tot acelaşi sprijin bine voitor al
d-loi'.
v
&•, & -,i\. 'îi
cumpăraţi un lot pentru a
v
f|ira
*1 faey .asât
loderica Zbincă şl loan Miclea pj^iă acum sunt la 15 Romîiii ca
onstantin Stoica *1 Ana
plutiţi rent,
ma
cumpărat loturi in partea
re au
aceia. Mai avem încă 30 de lo
turi. Puteţi să le (plătiţi în fate,
după învoială.
Veniţi in persoană sau telefo
naţi la:
Iosif Oergelu, prop., 0. S. 2478,
3jlformaVuGeorgeda"
sc
(90 & 92 & 99)
la. sa*
A U A
Lucrători la sfecle de zahăr, A
vem trebuinţă de un număr de
lucratori la plantaţiile de zahăr
cu începere din 20 Septemvrie
plătim 10 dolari pe acăr. Casă de
locuit gratis şi transportul pe
tren.
Doritorii să adreseze la ur
mătoarele locuri:
Al. Weber, 1642 Orchard Str.,
Chicago, 111.
Iar pentru informaţii adresa
ţi-vă la:
ADRESELE FUNCŢIONA
RILOR GENERALI Al
U. S. R. A.
IOAN PACUKAK
Preşedinte General
ioan'cosma
I.
Viee-Preşedinte Geuelrt
moisk'sciuopu
ice-Preşedinte General
EFREM FRCAN
Secretar General
AUK EL CRĂCIUN'
Asistent de Secretar
IOAN X. UF AX A
Casier General
ADAM PRIE'
Controlor General
EFTIMIE SALL^'I®
Controlor General
2103—m Sir. X. E., Canton, O.
ANTON MARIAN
Controlor General
1384 W. ffîh Sir., Cleveland, Ohio.
o
COM. SUPREM EXECUTIV.
ioang hoza
i'. O. Box 42, Alliance, O.
VASILE MOLDOVAN
606 Powcrsdaîe Ave.
Youngstown, Ohio.
ŞTEFAN LUŢAI
ytfbFuruHuorth Str., Detroitt Mich.
ILIES. MOGA
f.
O.
IOAN SCHITKA
SUPLENŢI:
VASILE MUNTEAN
P. O. Box 21, Homestead, Pa.
*S14 Bank Str., Warren, Ohm
s
v
7 SIMION ANDRONE^
2434 Bloom Str., Cincinnati^
GEORGE GLIGOR
i
FRATE ROMANE!
1
Stii că oraşul Warren a crescut în scurt timp şi creşte mereu.
Pentru care euvîut tiu te-ai face proprietar în acest frumos oraş?
Deci adresează-tc cu toată încrederea la cunoscutul GEORGE
BLAGA, ca/e este în legătură cu cea mai mare bancă diu acel
oraş, cu THE WESTERN RESERVE NATIONAL BANK, la
care vei afla la el de vînzare (1x6)
CASE FARME LOTURI
W 4 I I I I U U
cu plata micu jos şi pe iie care lună cu rate uşoare ca şi eînd
ai plăti rent. Pe mine mă vei afla dela orele îi dimineaţa pinii
la orele 3 după amiazi la Bancă şi dela 6 seara acasă ta tocuinţn
îrîea din 612 N. PARK AVE.
Am chiar acuma vre-o 4 casc la mină foarte ieftine. Deci
grăbiţi a va avea locuinţele D-voastră }e iarna viitoare. 1)-voastra
ştiţi că in partea de nord unde sunt mulţi Romîni sa pus în
lucrare o fabrică marc de RUBBER (gumă), la care vor avea
mulţi de lucru şi eare se va începe în timp de 60 de zile.
CEORCE BLACA. Agent Gen.l
THE REUAI1LE TULOR
3S9 W. WASHINGTON STR., INDIANAPOLIS, IND.
Cele mai bune HAINE eu cele niui reduse preţuri. Repa
ram, eăleiîni şi eurâţini. Salisfncţii' ^arantutâ. (2-5)
WE^I'OKT, KY.
Cea mai sigură Bancă pentru păstrarea latiiIor. xlici ai
depuşi banii si Societatwi din loc. Cercetaţi-ne şi veţi ii
satisfăcuţi. (2)
^LA ÎNTÂLNIREA ROMÎNILOR"
RESTAURANT CU MÎNCĂRI CALDE ŞI RECI.
Casă adevărat rom încasai, unde fraţii Romîni pot grăsi in tot tim
pul Bexiturile cele mai fine şi bune răcoritoare cu preţuri foarte mode*
rate. La dorinţă trimitem ori ec beutură acasă. Asemenea mergem
gratis ca Interpretor (Tălmaeiu)
la
Court şi alte afaceri
Rom** hk Itowîii *u meargă. Cu dragoste frăţească: (2-0)
1244 MOORE corn STANTON, AKRON, OHIO.
ÎN MIJLOCUL liOMiXILOIi. BELL PHOSE:
DEVIZA NOASTRĂ ESTE SERVICIU.
E. 23rd şi CHESTER AVE., CLEVELAND, O.
Cortine cu deschizături, burdufuri de scaune. Tot felul de
tapiţerie specială pentru automobile. Lumini sistem Johnston
Plate Glass. Avem cel mai mare şi mai bine echipat atelier de
vopsele şi garnituri de la vest de New York.
Telefon: Pro.speet :îi:iî».
ELLIS, CHIROPRACTORUL,
Să zice eă pentru boule este o cauză, vrei D-ta să ştii
cauza suferinţelor D-tale ca să te poţi scăpa de ea
Dacă vrei, atunci vino la oficiul meu pentru că Cliifo
practicul ioate vindecă ori ©e cauză iar uatura iţi va
reda sănătatea. (5)
612 E. MAIN STR., aproape de Seneca, ALLIANCE, O.
VU"' *—vi
FII PATRIOT
W.S.S.
ECONOMISEŞTE Şl ÎMPRUMUTA ECONOMIA TA
LUI
XI. ASE NEVOIE DE ELE ACUM!
DOMNIT
ALE IŢI VOR TREBUI DUPAIUZB0I1
CUMPĂRĂ
0 CAUŢIUNE A GUVERNULUI AMERICAN.
Purtătoare
de dobîndă de
4
procente, adâogat&
DUMNEATA POŢI ÎNCEPE CU
DOUĂZECI SI CINCI DE CENTS
eunp&rind o marcă de profit a Statelor Uniţi.
Şafal Poştei, Bancherul D-tale, xiarul pe care-1 citeşti fi malte
afonţii de vînsare, îţi vor spune despre aceasta. Vorbeşte eu «L
ACEASTA ESTE DATORIA DUMNITALE.
ACEASTA VA SALVA VIEŢI
ACEASTA VA C1ŞHGA RĂZBOIUL,
'*fl
1
re
In ori ce
timp.
1-120
POlil AGE.
1'
la trei Îmi
r^a
I
K
n
,.*•
-t-*
11
.\4
•5&i
u

xml | txt