OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, September 09, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-09-09/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Zoo» ţ&rtea George A.
tradatoarca aOaflor, sub calcaiuf german.
INTERNATIONAL CAFFŞ,
1309 Putman Avenue, Zanesviile,
Ohio.
MIZPAH LAND
DEVELOPMENT CO.
1003 N. 7th STREET
PHILADELPHIA, PENNA.
(102—7)
DR. OTTO W. SCHWARZ
2008 LINN STREET
CINCINNATI O.
ORELE DE VIZITĂ:
1-3 p. m. 7-8 p. m. Dumin. 1-2 p. w.
(205-07)
1013 Moravia Str., New Castlet Pa.
I. Vice-Preşedinte General
3501 Penna. Ave., Ind. Harbor, Ind
122 New Castle Str., Sharont Pa.
S. Liberty Str., Alliance, O.
Phones: Bell 473-Y Stark 5233.
734 8. Liberty Str., Alliance, O.
201 Greater Str., Ft. Wayne, Ind.
Teiephon: 6057-Blue
613 West Washington Street
Indianapolis, Ind.
ANTON MARIAN
1384 W. 58th Str., Cleveland, Ohio.
P. O. Box 42, Alliance, O.
366 Farnsworth Str., Detroit, Mick.
P. O. B. 387 F. Park Sta., Akron, O
PANTlfiIMON CHIMA
136 Jackson Str., Newark, H»
GEORGE N. ^ODÎRNBâ.
118 Depot Str., Salem, O.
346 S. 14 Str., 2-nd Floor, Mriet Pm.
IOAN STEFAN
514 Bank Sir., Warren, Ohio
O. Box 446, Torringtonk Conn.
GEORGE UTEA, 264 E. Front Street, Youngstown, 0.
GEORGE BLAGA, Agent Gen.
PHONE: BELL: FEDERAL 2914.

y
f:
rrm
fev
V
I
•*r
fe
i
&-*•-:.
r'
frl'
V

v#3-
De ale
Societăţilor.
I N v TTA Ţ.
Parochia rommu gr. cal* „Sf.
George" tliii Erie, Pa., arc onoa
rea a invita pe onoratele paro
ehii, societăţi şi cluburi, precum
şi pe toţi fraţii Komini din loc şi
jur a lua parte la Sfinţirea pe
trei fundamentale a edificîndei
noastre -biserici, care va avea loc
Dumineca, 15 Septembrie lî18.
Sfinţirea se va face din partea
onor. ipreoţi Rev. Aurel iu Haţie
gaftu din (Jlevelancl, Ohiţ) ,şi JRev.
Aţireliu Bungârdeaiijji |in Eas£
Chicago, Indiana.
rf Prograjiiul serbărei:
La orele 9 a. in. ne vom întruni
cu toţii la hala .societăţii „Ulpia
Traiană'' din 1133 Pennsylvania
Ave., East, de unde la orele 10
a. m. ne vom forma în convoiu.
1. Preşedintele şi vice preşedin
tele iparochiei, ca aranjatori: li
nii Ieronmi
Verde fi
Gavril
da-
trate.
2. Praporii şi drapelele soeie
teilor.
3. Muzica italiatiă constătoare
din 25 (persoane.
4. Un grup de tineri în unifor
mii soldatului american sub con
ducerea tmâruluâ AugustinBor
*a- •_•*?
Membrii pfcrochiei fi mi* so
eiltăţilor.^-
46. Muzica italiană constătoa
JPS din 25 persoane.
7. Alţi participanţi.
Astfel aranjnţi vodt tfaversa
străzMe cele mai principale ale
oraşului şi celea locuite de Ro
mîni pină la locul nou edificîn
dei biserici între West 17—18 pe
i*ium Str., unde se va săvîrşi ac
tul divin conform legilor noastre
bisericeşti.
JOu
PS
l^t-î
această ocaziune unul din-
tjfle preoţii participanţi va ţinea
0 4rcdică ocazională şi se va ceti
Jita membrilor fondatori, care se
Va depune în peatră.
întreg ipoporul se va stropi eu
aţm sfinţită şi formînd iarăşi
convoiul de mai înainte vom pur
cede la lială, unde se va servi
1B1 fl
•urnos banchet provăzut cu
«fie mai delicate ţnineări şi bău
turi recoritoare.
Cu această ocaziune vom avea
fericirea de a asculta./vprbirile
onoraţilor preoţi, cît şi a delega
ţilor diferitelor organizaţi uni şi
se vor colecta suprasolviriîe mfi
rinimoşilor donatori.
Taxa de intrare la bşnc&et es
te $1.50 de persoană.
în decursul banchetului muzi
•ca d-lui Icronim Verde va delec
ta onoratul public cu cele mai
plăcute arii de dans şi cîntece
naţionale romîneşti.
în speranţă că onaf, public ro
mînesc din loc şi jur cu ocaziu
nea acestei însemnate serbări va
ştii să-şi facă datorinţa partici
pînd într'un nuinăr cît se poate
de mare, iam rămas aştciptindu
vă cu toata dragostea frăţească:
Comitetul aranjator.
I N V 1 A E
'h
'.
a
-Societatca rojnină de ajutor şl
cultură „Treicolorul şi Indepen
denţa romînă" din Oary, Ind..
împreună cu filiala şa No. 1 din
Clearing, 111., are onoarea a învita
pe toţi membrii săi, iprecum şi
toate Societăţile, Cluburile şi Pa
rochiile din loc şi jur a lua parte
la frumoasa petrecere împreunată
cu dans, care va avea loc în ziua
de 15 Septemvrie lî)18, «în orăşe
lul Clearing, 111., în Town Hall.
Tot odată vă aducem la cunoş
tinţă că tot venitul acestei petre
ceri va fi în favorul copiilor or
fani din Roinînia.
Fraţilor Roinîni din Oary, 7nd:
şi jur, avînd petrecerea aceasta
un frumos scop, sperăm că nici
un Romîn din loc şi jur nu va re
greta de a lua parte la această
petrecere pe ziua sus numită,.a
decă Duminecă, 15 Septemvrie
1918.
începutul vă fi la orllp 2 p. m.
Muzica „('iobanul" din Indiana
Harbor, Indiana, va distra onora
tul public cu cele mai frumoase
arii de dans şi cîntfece naţionale.
...f Şuprasolviri se ^primesc cu ma
pfe mulţumită şi se vor euita pe
cale ziaristică.
Bufetul .va ti asortat ca ce}»
mâi 'gustoase mezeluri şi băuturi
recoritoare, precum şi Wiskey ş:
bere bună. v
în speranţă eă
ne veţi
nostru
asculta
revedere
am ramas salutindu-vă cu dragos
tUft. frăţească:
Comitetul aranjator.
im.
AUAUIREPIONIA CAU­Bulgaria,
ZA OMEMMIIBITREGI.
lOOBiTINUARB OB PB PAGINA 1
vedea şi mai tîrziu, dar cei cari
văd armata americană de
aproa
pe, iată ce constatări ipot face:
Niei unul din soldaţii aceşţia nu
mai vorbeşte cu destulă uşurinţă
limba lui strămoşească, nici u?
nul n.u mai are înfăţişarea slă
bănoagă a raselor din care s'a
coborît. Vioiciunea, înfrigurarea
în eare trăiesc, dezvoltarea fizică
pe care au dobîndit-o prin spor
turi, pînă şi gîndirea lor s'a
prefăcut în contactul cu ameri
canii, apropiindu-i de „tipul" a
merican cu care vor avea de a
face nemţii. Toţi tinerii aceştia
sunt viguroşi, musculoşi, mlădi
oşi, atitudinea lor e respectoasă
şi mîndră şi în contactul lor cu
poipulaţia arată o inimă gene
roasă.
Cineva a spus că elementele
acestea s'au angajat în armata
americană fiindcă soldatul e bine
hrănit, bine plătit şi 1^ adăpost
de ori ce catastrofă pentru fami
lia sa prin asigurare, dar răspun
sul a fost slab. Un italian a
răspuns repede:
Suntem trataţi bine «fiindcă
ni-se respectă drepturile noas
tre de oameni, dar venim aici sa
ne batem pentru libertate.
Legătura trainică de ctfe e
nevoie spre a asigura unei ma
se ide oameni izbînda într'o între
prindere colectivă, nu lipseşte
armatei americane, ci dimpotri
vă. Forţa ei să basează pe o
concepţie nouă. Armata aceasta
n'a izvorît din o rasă de acelaşi
sînge, vine^dintr'o societate ca
re are acelaş caracter acelaş i
deal (politic.
Aceasta e de sigur o formă
originală şi izbitoare.
Şi în ceea ce priveşfce eredinţa
oamenilor către idealul politic,
ea şă manifestează puternic şi
în toată libertatea.
Ieri dimineaţă, în ipragui pos
tului de comandament al unui
batalion, am fost «priţi de un
soldat care ne-a vorbit nemţeşte.
Unul dintre noi, surprins, 1-a
întrebat dacă vorbeşte nemţeşte
şi omul i-a răspuns că o vădită
splăcere:
^^NatuerlŞaja, and gaius guţ
sogar.'*
Cei cari
cunosc
limba nemţea­
sca, vor vedea uşor cum nu poa
te fi îndoială asupra naţionali
tăţii unui om, dar ceea ce e sur
prinzător şi ceea ce ne dă o ma
re mulţumire e că acest om, şta
fetă şi om de încredere al bata
lionului, e îneîntat cînd poate
să arate cauzele pentru cari pri
meşte să se bată împotriva nem
ţilor, ţara sa de origină. Argu
mentele sunt cele pe cari toţi
nemţii din America le înşiră.
Alături de organizaţiuni aşa
de vaste înapoia frontului, ni-s'a
părut interesant să vedem cum
s'au adunat în jurul aceleiaşi
idei, oameni de origină aşa de
deosebită. Aceasta arată tocmai
că aliaţii reprezintă cauza ome,
nirei întregi.
Stiritelegrafice
DOUĂZECI ŞI TREI DE AERO
PLANE GERMANE DISTRU
SE.
LONDRA, 7 Sept.—(Ministrul
aviaţiei în ultimul comunicat
spune că la 5 Septembrie aviato
rii englezi au doborît douăzeci şi
trei de aeroplane «germane, iar
alte patrusprezece au fost trîn
tite fără control.
în decursul acelei zile aviatorii
au aruncat 21 de tone de bombe,
asupra liniilor inamice.
'O-
HUINII BOMBARDEAZĂ
NOU SPITALELE.
PARIS,
7
....' „'t -K- f*#S»- o***' ^^w-a®witoţw' -.-»-^WW&4âur, '1. '•«&
ţij W *ţv$?j
"^Wv
CLEVELAND, OHIO, Ltmi,9 SEPTEMBRIE 1919: A E I A
DE
Sept. Optsprezece
bombe au fost aruncate asupra
unui spital Franeo^American de
către aviatorii germani ce sburau
la o mică altitudine. Două bom
be au căzut direct pe insigniilc
Crucei Roşii. Răniţii au fost tran
sportaţi în ipivniţe.
Nu,
a fost nici
o caugualitate.
Mai mult ca douăzeci de minu
te aviatorii germani au sburat
în cercuri- în jurul spitalului. La
începutul atacului mai mulţi ră
niţi francezi şi americani, cari de
abia puteau să se ţină pe picioa
re au lînceput ca să transporteze
pe cei răniţi mai greu la loo si
gur. In acest sat nu era nimid
de valoare militară şi atacul s'a
făcut direct contra răniţilor
francezi şi americani.
L*" .•
riif
COMUNICAT OFICIAL EN
GLEZ.
XiO/NDRA, 7 Sept. Raportul
dat astăzi de 'ficldmareşalul
Iiaig anunţă că truipele engleze.
111 avansarea lor către St. Queu
tin, au cucerit oraşul Hancourt.
(Ilancourt se află la şapte mi
le spre est de Somme, unde En
glezii şi-au inceiput ofensiva
Joi.)
Comunicatul oficial anunţă
progres dealungul întregului
front de la St. Quentiu. Comuni
catul zice:
„Ieri pe seară
şi aii
VÎNZAREA DE W. S. S. IN
OHIO.
COLUMBUS. Ohio a intre
cut «pe toate statele în vînzarea
de W. S. S. Vînzarea făcută pînă
la 1 Septemvrie să ridică la suma
de $60,000,000 spune comite
tul însărcinat cu această vînzare.
Campania ce s'a 'făcut acum cî
teva săptămîni arată că pe luna
August cumipărările de W. iS. S.
vor fi cu mult mai mari ca t» lu
nile trecute.
'Nouă comitate Ashland, Mo*
gan, Knox, Highland, Seneca, Wa
rren şi Noble au cumpărat yde
fiecare cap de cîte $*20 pe anul a
cesta, iar altp 35 de comită Ic
sunt pe caJea victoriei. Comitatul
Marroy, e în fruntea tuturora, a
vînd mărci vîndute ]ină acum de
$*29 de fiecare om, femeie ori co
pil.
Activităţile recente din Young
stown şi Akron, Ohio au ridicat
aceste comunităţi la nivelul suc
cesului. în alte şasezeci şi cinci
de comitate succesul creşte.
Recordul statului Ohio ce a în
trecut pe statele ca New York,
Pennsylvania ori Illinois ce au
o populaţie mai odată atît de
mare ca statul nostru a atras a
tenţia naţiunei asupra noasră.
N E O O
în ziua de 2G August 1918 a
încetat din viaţă Petru Palcău,
fost membru al Societăţii „Ulpia
Traiană" din Etie, Pa.
Defunctul a fost membru pes
te 8 ani şi în mai multe rînduri
a ocupat diferite funeţţuni în
consiliul Societăţii.
Mercuri, 28 August 1918, a
fost înmormîntarea. Prohodul s'a
săvîrşit în biserica din loc de că
tre preotu-l Ilie Jida, asistat fiind
şi de un preot Rus.
După terminarea prohodului,
-vorbeşte dm partea TTniunei d-1
loan Schitea. Dinsul prino lungă
cuvintare arată multe fapte fru
moase săvîrşite de defunctul Pe
tru Pălcău, pe cari Societatea
„Ulpia Traiană" nu le poate tre
ce cu vederea.
D-nul Gh. Miclea, preşedintele
Societăţii vorbeşte în numele So
cietăţii, d-sa termină iziwind: ţi-ai
făcut datoria ea un bun luptător
al cauizei noasre, deci odihneşte
în ipace.
D-n.ul Traian Stanciu ampreu
nă cu cîţiva membrii intonează
un vers frumos compus anume
pentru răposatul, în urmă corte
jul să îndreaptă spre cimitir.
Pe cosciug au fost depuse anai
multe coroane, dintre care una
din partea Societăţii.
Un membru al Societăţii „Ulpia
Traiană".
DARE DE SEAMA ŞI MULŢU
MITĂ PUBLICĂ.
La
colecta pentru orfanii Dră­
guşeni au mai contribuit urmă
torii mărinimoşi donatori:
loan &amoilă Făgăraşi $5 La
gin âcurtu $5 Mihaiu Tătaru
(CONTINUARE! DU PB PAGINA 1),
„Cînd Bulgaria a întrat în război, împărăţiile centrale a-'au gră
bit ca să pună mîna pe toate resursele ţării. Economiceşte, Bulgaria e
cu totul dominată de Germania. Sistemul de aprovizionare e sub con
trolul german, şi e condus după moda germană, de a lăsa în ţară cît
se poate de puţine elemente de nutriţie şi pe care o poţi căpăta numai
cu bilete. '4
„Din pufict *dc vedere militar, Bulgaria Mi exista ca stat inde
pendent. Comandantul şef al armatei bulgare a încredinţat tot în mîi
nile Germanilor, şi azi nici înalta comandă bulgară şi nici guvernul
bulgar nu mai poate porunci nimic. Pe lîngă ministrul bulgar e ataşat
un comisar militar german, ce are mai mare autoritate ca statul major
bulgar. Cu alte cuvinte Maekensen e adevăratul stăpîn al armatei bul
gare. Pbt spune cu siguranţă că generalii Boyadijieff, Tscheff şi Dra
ganoff au fost destituiţi din postul lor prin ordinul lui Maekensen,
fără nici o consultare a .statului major bulgar."
zioapte,
noi am progresat la est şi nord
est de Peronne, cucerind oraşele
Hancourt, Zorel-le-Grand, Metz
en-Cauture. Deasemenea am pă
truns în porţiunea de vest a pă
durei Havrincourt, unde am lu
at o mulţime de prisonieri."
o
m-
?P:
Tătarii $10 .Arsene Sofonea $5
Dumitru V. Tătaru $7 George
Bobeica $6 Toma Bolovan $6
George Bolovan $5 Iacob 1). Fă
găraşi +'5 Aldea Husea $3 I
sac Husea $4 Spridon Ţătaru
$2.75 -George G. Roigozea $1 Ni
colae G. Rogozea $1 Nicolae Pi
roşii $1 lovu Hu«ea 50c Nicolae
N. Trîmbiţaşu din Beclean $1
George N. I. Tăflan 50c loan A.
Copacea 50c George (Bîrsan %e
George N. Tăflan 25c.
Aceştia sunt fraţii buni care
au mai contribuit şi ajutat cu
munca d-lor peiitru ajutorarea
nenorociţilor copilaşi care zac în
ghiarelc mizeriei fără nici
o fpe
ranţă de vre-un ajutof?
peci iubiţi fraţi Drăguşeni am
3ori ca să ajutaţi cu mai mult
curaj ipe acei nenorociţi copilaşi
din comuna noastră Drăguşi.
Deci pe această cale mulţumim
eăld uros tuturor acelora care au
contribuit pentru ajutorarea mi
eilor orfani din comuna noastră
Drăguş.
Vasile Huzea, secretar.
Spridon Codrea, casier.
M&teiu Stoia şi Nicolae Bogdan,
bărbaţi de încredere.
o
Economiştii Ruşi fac soco­
teala eă-şi plătească datoria ţării
lor din venitul a 1,125,000,000
acre de pădure, «Care prezintă 63
de procente din pimîntul .pădu
ros al întregei lumi.
mu .«qr HI.IH.III i
FARMA DE VÎNZARE.
18 acre în Lisbon, Florida. Pe
farmă se află casă, grajd, cal.
porci, găini, maşinări de lucrat,
12 acre cu cucuruz, 2 acre cu
pomi de noroance roditori, 4 acre
pădure, fîntînă cu apă rece şi bu
nă, e aproape de drum de fer şi
drum de ţară. Este telefon între
oraşe. Climatu e f6arte bun. Pă
mîntul e negru roditor se face
de toate celea, 3 şi 4 roduri pe
an. E la foarte bună poziţie. Eu
le vînd toate cu suma de $2.500,
din cauză că pleo la armată în
eurînd. Plata numai jumătate a
cura, iar restul anual.
Doritorii să se adresez® acuma
eurînd la: &•
Andrei Bizovi, P. B. 46, Lis
bon, Florid».
(202—7)
PE VÎNZARE.
3 rîndnri de cuglărie america
nă de prima clasă să află cu 12
gloanţe mari şi 21 mici, toate de
clasa primă, 3 rînduri de popiei
mari, 4 rînduri de cele mici, 2
rînduri de celea mijlocii. Acestea
toate se află de vînzare la d-nul
Ohas-Coverdale din Zanesville, O
hio, 1309 Putnian Ave., la Inter
naţional Caffe, împreună cu toate
maşinăriile ca să ţin de ele. Es
te un chilipir bun pentru aceia
care doresc să aibă o cuglărie bu
n S v i n e i n în i e
i
cu un preţ ieftin.
Cereţi informaţiuni în romîne
şte de la Lazar Negrilă, pe adre
sa următoare:
(204—6)
'^^PpF**
w
1 1
DE VtNZAJUl
Restaurant şi Cafenea de vîn
zare din cauză că trebue să pleo
la miliţie. Resturantul e la pozi
ţie foarte bună, e tare cunoscut
de toate naţiunile, precum, romî
nă şi ungurească. îî vînd foarte
ieftin din mînă liberă.
Doritorii să se adreseze
Kardoş Gyula, 41 MeCoj Street,
1
Akron, Ohio.
(200-5)
v
A U
un Romîn sau o Romîncă, care să
pricepe la curăţitul şi călcatul
hainelor femeieşti şi bărbăteşti.
Pentru lămuriri a se adresa la:
P. S. 1919—7-th Street N. E.
Canton, Ohio.
'JziaizniaraiiuamaraEri
AGENŢI! AGENŢI!
Căutăm agenţi cari doresc ca
să se ocupe cu vînzarea de Far
me şi Loturi. Oportunitate bu
nă de a cîştiga bani mulţi.
Scrieţi şi cereţi informaţii dela
laraiiiraianifiUiuajajzBiî
Phone W. 1046.
VORBIM LIMBA GERMANĂ.
CHOHOKOHOKOHOHOaOBOHOHOHOa
DELE MAI BUNE BAI ELEC
TRICE se află la Domnul
O N E E I K
40 Robinson Road, peste drum
de oficiul Doctorului Smith
E. YOUNGSTOWN, O.
(3-6)
OSOHCWDHOHOHOHOHOHOHOaOHOH
ADRESELE FUNCŢIONA
RILOR GENERALI Al
U. S. R. A.
IOAN PĂCUEAE
Preşedinte General
IOAN COSMA
MOISE'SCHIOPU
II.
Vice-Preşedinte General
EFREM"UBCAN
Secretar General
73-i
AUREL CRĂCIUN
Asistent de Secretar
IOAN N. ŞUFANĂ
Casier General
ADAM PRIE
Controlor General
EFTIMIE SĂLIŞTE
Controlor General
$103—6th Str. N. E., Canton, O.
Controlor General
COM. SUPREM EXECUTIV.
IOAN
G.
1
HOZA
VASILE MOLDOVAN
606 Powersdale Ave.
Youngstown, Ohio.
ŞTEFAN LUŢAI
ILIE S. MOGA
I IOAN
SCHITEA
SUPLENŢIî
VASILE "MUNTEAN
P, O* Box 21, Homestead, Pa,
SIMION ANDRONB
2434 Bloom Str., Cincinnati, O.
GEORGE GLIGOR
P.
care
V#"»
ft
9
Adresa şoal est*
'•••••W•• M1
Humele
-1 '!4 i'T
OOOOOOXXJOOOOOOOOOOOOC
A APARUT EDIŢIA A DOUA (VOL. I) DIN
..REZBOIUL CEL MARE"
CUPRINSUL: 234 de pagini, cu 39 de Capitole 3 Ma
pe, 85 de Ilustraţium şi Cronologia'. E tipărită pe o hîrtie
fină şi legată modern în table tari cu inscripţie în litere
aurii. Preţul cărţii e foarte modern numai $1.50, care
să poate trimite în bani, check sau Money Order. Scrieţi
după această frumoasă carte numai decît la librăria lui
Cereţi Catalogul Librăriei noastre gratuit. (01—05)
OCKXOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOCXXXDO
iFRATE ROMANE!
Jg! Stii că oraşul Warren a crescut în scurt timp şi creşte mereu.
W Pentru caf-e cuvînt nu te-ai face proprietar în acest frumos oraş?
Deci adresează-te cu toată încrederea la cunoscutul GEORGE
îgv BLAGA, care este în legătură cu cea mai mare banca din acel
jgj oraş, cu THE WESTERN RESERVE NATIONAL BANK, la
/@v care vei afla la el de vînzare (1x6)
CASE FARME LOTURI
cu plată mică jos şi pe fie care lună cu rate uşoare ca şi cînd
ai plăti rent. Pe mine mă vei afla dela orele î) dimineaţa pînă
la orele 3 după amiazi la Bancă şi dela 6 seara acasă li locuinţa
mea din 612 N. PARK AVE.
Am chiar acuma vre-o 4 case la mînă foarte ieftine. Deci
grăbiţi a vă avea locuinţele D-voastră pe iarna viitoare. D-voastră
ştiţi că în partea de nord unde sunt mulţi Romîni s'a pus în
lucrare o fabrică mare de RUBBER (gumă), la care vor avea
mulţi de lucru şi care se va începe în timp de 60 de sile.
OIL MAI RENUMIT FABRICANT DE
COCARDE SI BUTONI,
R.
Ştiţi foarte bine, ca reclama este sufletul comerţului,
Jgj şi Americanii numai în felul acesta progresează, pentru
W că fac reclamă! Deci nu mai întîrziaţi ci imediat cereţi in
y formaţiile necesare de la Administraţia ziarului.
Dacă Comercianţii noştri se plîng că nu le merge
afacerile, cauza edte că nu sunt cunoscuţi cunoştinţa cu
Jgj publicul romîn nu se poate face fără numai prin reclamă.
Jgj Deci dacă vreţi cal afacerile să meargă bine, puneţi un a
îj nunţ în ziarul „America'4 şi veţi fi sigur de isbîndă.
«OHoaDaoao^a^oHOHoaoj^^ao^HonoHoaoBCJHOHOHOHoacjBCW
MUZICA BATRÎNULUI CASSIAN BARTH
Onor. Societăţi, Cluburi şi Parochii ge pot adresa
cu toată încrederea acestei vechi muzici.
Muzica e compusă din 14 persoane şi se poate îm
părţi în două: o parte condusă de tatăl şi a doua de
fiul,
e tot atît de recunoscut.
Adresaţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe adresa:
A S S I A N A
362 E. BOARDMAN STR., YOUNGSTOWN, OHIO
INCUNOSTINTARE.
PINTRU SCHIMBAREA
Toţi acei cari îţi schimbă adresa la ziar, pentru a le putea faci
schimbarea la timp, sunt rugaţi a se conforma îndrumărei de jos
ADM. XIARULUI „AMERICA", CLEVELAND, O.
(Schimbare de adresă).
Subsemnatul ca membru al Soc. (sau abonental)
oer prin aceasta schimbarea ad
resei mele de la *iarr pentru care vi alăturai 5 cenţi in mărci poş
tale, de fie care adresă.
Adresa vsclis a Cosţ •••*•••*««••••••••••••••••••••••••««•*«*#9
Atlt Strada rit fi oraşul este a se scrie oorect In englezeşte.
Acest avis după ce e umplut in bună regulă, se trimite pe ad^4
resa următoars:
SCHIMB AMERICA"
•706 DETROIT AVE., CLEVELAND, #. •. I
Oererik de schimbare la adrese cari nu vor fi ţfiţttt de taxţţ
«UaMMi nu ss
ror
lua !n MoaUmii
.»-'li
&
PAGINA
STEAGURI SI ESARPE.
DIN STATELE UNITE
KOCII & CO
A.
1139 SUPERIOR AVE., CLEVELAND, OHIO
Dacă aveţi lipsă de ceva da laiul acesta, scrieţi
Oft Să
vi trimitem preturile.
A E I A i
I SINGURUL Zl\R ZILNIC IN STATELE
UNITE ŞI CANADA. jj
Cel mai răspindit ziar romînesc. Cel mai mare şi cel
mai căutat ziar, pentru ca este scris pe înţelesul poporu
lui nostru.
Ziarul „AMERICA" are peste 100,000 de cetitori
deci prin acest ziar aveţi singurul mijloc de reclamă ca
negustor romîn.
Dacă streinii ne caută ziarul pentru a-şi face reclama,
fiind mulţumiţi de| rezultate, de ce oare D-voastră ca ne
gustor romîn nu Va rezervaţi un loc pentru anunţ în
ziarul „America''
3.
N
*4
(4—«)
(3—6)
ADMUVIBTRAţZA.
1
5
.'4?
1
li
V

xml | txt