OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, September 18, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-09-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

te ca dejp. plătiţi, iar pentru res- W. Taylor şi M. lSîems, manage
i? tni £e w Ari îi j^riaJa Co-op.
.--r y -i-v r. -y ^.. Si
2043 E. 61st OFF 0 A.RNFGIE
CLEVELAND. O.
CLEVELAND WINDOW CO.,
942 Prospect Ave. S. E., al 34aa
etaj, Cleveland, O.
(10—15)
REV. SOLOMON DUMA
1847—7th Str., CANTON, O.
Telefon: Bell 1306.
jMIHMHIIttlIUMm W
THE DRAKE & MONINGER CO.
VIS-A-VIS DE MARKET HOUSE, ALLIANCE, OHIO
Bell Phone 214 (3) O. S. Phone: 4125,
u
tmrnmym
Martins Ferry, Ohio.
M. MARIAN
No. 2. „Vulturul", 315—7th Ave.,
V. Homestead, Pa.
No. U. „Transilvăneana", P. O. B.
147, Indiana Harbor, Ind. I
No. 4. „Dacia Traiană", P. O. B.
193, Newark, Ohio.
No. 5. „Albina", 1020 Jefferson
O E I A N O I N
M. MARIAN
Str., New Castle, Pa., Bell
Phone 1485-W.
114 Depot Street,
No. II. „77. R. Aard & Trans",
P. O. B. 995, Alliance, O.
No. 12. „Negru Vodă", 242 Helen
13. „Carol I-iu", P. O. B,
323 Ellwood City, Pa.
No. 14. „Transilvania", 918 N.
Darr Ave., Farrell, Pa.,
Phone: Bell 1347.
No. 15 „Horia, Cloşca şi Crişan",
P. O. B. 157, Zanesville, O.
No.. 17. „Carpatina'', 1303 W. 58
No. 18. „Dacia Romînă",2192 Cen
tral Ave., Cincinnati, Ohio.
No. 19. „Vipia Traiană", P. O. B.
141, Erie, Pa.
No. 21. „Steaua Romînă613 W.
Washington Str., Indiana
polis, Ind.
No. 23. „Mihai VitcazuV*, P. O.
B. 73, Follansbee, W. Va.
No. 28. „Armonia", 3979 Gratiot
No. 30. „Traia n şi Avram lancu
Regele Munţilor", 1922
8th Str., N. E., Canton, O.
No. 32. „Prinţul Carol al Romî
nici", P. O. B. 549, Zelie
nople, Pa., Bell Phone 32
No. 33. „Columbus", Liberty Phar
macy, 27th & Sarah Str.,
S. S. Pittsburg, Pa.
No. 37. „Tîrnovcana", P. O. B. 129,
No. 41. „Cuza Vodă", P. O. B. 81,
Massillon, O.
No. 42. „Drapelul Romîn**, P. O* B.
28, Struthers, Ohio.
No. 43. „Sentinela Romînă" 97
Greater Street, Fort Wayne,
Ind.
No. 44. „Augustina", Box 112, Sta.
2, St. Paul Minn.
No. 45. „Avram lancu", 261 W.
37 Str., New York, N. Y.
No. 46. „N. Filipescu", P. O. B.
307, Madison, 111.
No. 48. „Deşteaptă-te Romîne",
775 Franklin Str., Detroit,
No. 49. „Libertate*?*, P. O. B. 302,
Lisbon, Ohio.
No. 51. „Stefan cel Mare'4, F. O.
No. 52. ,,S-ta Maria", 40 M. H.
N. 1013, Scalp Level, Pa.
No. 53. „U. S. Treicolorul şi Inde
pendenta Romînă", 1208
Adams Str., Gary, Ind.
No. 54. „Mureşana", P. O. B. 300
Harrisburg, Pa.
No. 55. „Gloria Romînă", P. O. B.
63, Weirton, W. Va.
No. 56. „Dr. Vasile Lucaciu", P.
O. B. 123, Clinton, Ind.
No. 59. „S-tul George", 419 Davis
Str. Watertown, N. Y.
No. 60 „Biruinţa", P. O,
No. 67. „Mirela Vodf, P. O.
No. 61. „Ţara Oltului", P. O. B.
74, Nepv Philadelphia,- O.
No 62. „Romînia Liberă", P. O. B.
399, F. Park Station, Akron,
No. 63. „Prinţul Nicolae", P. O.
B. 67. Bridgeport, O.
No. 65. „Lumina şi Progresul Ro
mîn", P. O. B, 1399, Wood
lawn, Pa., Phone Bell 281-R.
No. 66. „Ana Vlad", P. O. B. 33,
Sta. D., St. Joseph, Mo.
336, Beaver Falls, Pa.
No. 68. „Silistra Romînească", P.
O. B. 462, Girard, Ohio.
No. 69. „Raza Lumineii c|o High
land Steel Co., W. Pullman,
Illinois.
No. 70. „Simion Bărnuliu", 1358
Webster Ave., Chicago, 111.
No. 71. „Aurel Vlaicu", P. O. B.
233, Bettendorf, Iowa.
No. 72. „Aradana", 805 E. Monu
ment Ave., Dayton, O.
No. 73. „Romînia Nouă' P. O. B.
305, Cambridge, O.
No. 74. „Ardeleana", cjo John Pop
Cafe, Licking Pike, New
port, ICy.
No. 75. „Andrei Murăşan", 34 Da
nube Court, Bridgeport,
Conn.
No. 76. „ApolzanaP. O. B. 5,
No. 77. „Prinţul Carol", P. O. B.
882, Columbus, O.
No. 78. „Dragostea Romînăf, P.
O. B. 169, Anderson, Ind.
No. 79. „Plugarul Romîn", 645
Poland Ave., Youngstown,
O. Bell Phone: Federal
1446 Autom. Phone 73319.
No. 80. „Romînia, Marc", P. O. B.
233, Universal, Pa.
No. 81. „Ludoşana", P. O. B. 42,
No. 82 „Sămînătontl Romîn", P.
B. 278, E. Youngstown, O.
No. 83. „Coroana Romînici", P.
No. 85. „Furnica", Station 27,2160
Front Str., Toledo, Ohio.
No. 86. „U. R. Andrei Baron de $a
guna şi Crucca Romînă",
1427 Beech Str., Terre Hau
te, Ind.
No. 87. „Dr. E. Lucaciu T. E."
224 N. B-way, Aurora, 111.
No. 88. „C Imp ui Libertăţii", 1316
98th Ave. W., New Duluth,
No. 89. „llie Martin SălişteanuV*
P. O. B. 108, Muncie, Ind.
No. 90. „Hora Unirii", P. O. B.
94, II. P., Detroit, Mich.
No. 91. „loan I. C. Bratianvf*t P.
O. B. 47, Mansfield, O.
No. 92. „Iubirea Frăţească", P. O.
B. D., Mt. Union, Pa,
No. 93. „Dr. luliu Maniu", 1740
Garfield Ave., Canton, O»
No. 95. „învingerea Romînă"
Box 564, Sta. 5, Flint, Mich.
No. 96. „Woodrow Wilson", P.
No. 97. „'Tinerimea Romînă" P. Oii
Sta. B., Box No. 1, Cinciţ*
nati, Ohio.
No. 99. „America", P, O. B. 81/
No. 101. „Bucureşti", P. O» B. 325,
Thorpe, W. Va.
No. 102. „Dîmboviţa", P. O. B. 20,
No. 103. „Vasile Stoica", Rouma
nian Hall, 727 South Plate
Str., Kokomo, Ind.
No. 104. „Voluntarii Romîniei?',
2056 Allright Str., Philadpl*
phia, Pa.
No. 105. „Dr. C. Angelescu", 6131
St. Clair Ave., Cleveland, O.
No. 106. „Romînul Ardelean", P.
O. B. 51, Sta. D., Cleveland,
Ohio.
No. 107. ,,Aurorrf\ cor. 3rd and
Linden Str., So. Bethlehem,
Pa.

I
•4
i
&.
v
R3c'
i':'*
fe.
if,
De ale
Societăţilor^
Societatea „Ludoşana" din Ni
Itfe, Ohio. Convoacă pe toţi
Membrii săi a lua parte la şedin
ţa generală lunară, care se va
ţinea Duminecă, 22 Septembrie
1918, la orele 9.30 a. m., în hala
Societăţii. Avînd mai multe che
stii foarte importante de rezol
vat, sunt rugaţi toţi fraţii mem
brii a lua parte la această şe
dinţă. Absenţele nemotivatc se
•Vftr amenda conform statutelor.
A V I Z
Societatea Romînă ajutor şi
liiltură „Romînul Ardelean" din
Uleveland, Ohio, are onoarea a a
•iza pe toate surorile Sooietă-ţi,
filuburi şi Parochii a nu aranja
iici o petrccero, fără, a ne da tot
Srapelelor
prijinul d-lor posibil la sfinţirea
Societăţii noastre, ca
¥e va avea loc în ziua de 27 Oc
tombrie 1918. v
Programul se va publica la tim
pul său în ziarul „America".
în numele Societăţii „Romînul
Ardelean" din Cleveland, Ohio:
(12—17)
o
CLEVELAND, OHIO, MERCURI, 18 SEPTEMBRIE 1918.
Hie Gergel, preşedinte.
Nicolae Borboş, secretar.
O N V O A E
Societatea romînă de* ajutor şi
cultură „Leul" din Salem, Ohio,
convoacă pe toţi membrii săi a
lua parte la adunarea generală
care se va ţinea Duminecă, 22
iSepteimbrie 1018, în liala Socie
tăţii din 114. Di pot Street.
Deschiderea şedinţei va fi Ift
orele 0.30 a. m.
Principiul aceâtei adunări, pe
lingă alte puncte ce se vor re
zolva, este pe tapet şi darea de
seamă de pe trei luni trecute
din al doilea period al anului
1918. Absenţele nemotivate se
vor pedepsi conform statutelor.
Tot odată prezidiul Societăţii
roagă pe toţi membrii săi să bi
ne voiască a-şi aehita toate res
tanţele ce le au faţă de Societa
tea noastră „Leul".
Asemenea sunt rugaţi a-şi a
chita cotele lunare, dacă tocmai
înainte nu s'ar putea, în fiecare
lună cel mult pină în al 15-lea,
eja să nu-i trimUpm Jq, yuiuiiQ ca
restanţi.
Credem că toţi fraţii mem
brii au cunoştinţa Că în prezent,
lunar să trimite 80 cenţi de fie
care membru la Uniune, pe care
Societatea nu o mai poate face
pentru cei restanţi ca înainte
eînd să trimetea numai 10 sau
30 de cenţi de fiecare membru.
tn speranţă eă toţi fraţii mem
brii sunt conştienţi de interesul
sau şi ne va asculta glasul fără
de îndoială, li-se pune tuturor
în vedere eă la caz de morb ori
nefericire, Societatea nu e răs
punzătoare cu nici un ajutor fa
ţă de membrii restanţi.
In numele Societăţii „Leul"
din Salem. Ohio:
Vasile Bolta, vico preşedinte.
Alexandru Raţi, secretar prim.
(12—13)
N V I A E.
Organizaţi uni le rommeşti din
Akron, Ohio, au onoarea a In
vita eu toată căldura pe toţi
fraţii şi surorile romîne din loc
şi jur să binevoiască a lua parte
la marea petrecere cu dans, ca
1*6
se va ţinea Duminecă. 22 Sep
tembrie 191S, în hala Societăţi
„Rom inia Liberă" din 1241
#weitzer Avenue.
Una dintre cele mai bune mu
tici va distra onoratul public
participant în tot decursul pe
trecerei cu cele mai frumoase a
fii de dans şi cîntece naţionale,
începutul petrecerei la orele 2
m. şi va dura pînă la orele 12
«in noapte.
Preţul de întrare: Domnii 50,
tramele 25 ccnţfc
Suprasolviri se primesc cu ma
tM mulţumită şi se Yor cuita jpe
eâle ziaristică.
Bufetul vn fi asortai cu «ele
Mai găstoase mîncări fi băuturi
'Wcoritoare.:"1
1
Fraţilor Romînfl Fiind această
-petrecere dată în folosul Crucei
Roşie Americane, e de datorinţa
fiecărui frate şi soră Romîrm a
lie da tot sprijinul pentru o bu
lla reuşită, ea iprin aceasta să
dovedim dragosea noastră faţă
e această ţară sub a cărei scut
e-am adăpostit şi putem trăi
In linişte, cîştigîndu-he traiul de
ţoate zilele. BărWţi şi femei,
tineri şi bătrîni! Veniţi cu toţii
j|a această petrecere şi dovediţi
,/^stfel că sunteţi recunoscători
pentru^ faptele frumoase şi u
ane pe cari le-a făcu această
pentru' fraţii noştri uenore*
f-. v
ciţi din patria veche şi pentru
odraslele noastre. Deci încă oda
tă vă rugăm din aclîncul inimei,
veniţi cu toţii ca sa putem aju
ta şi noi cu ceva la Crucea Ro
şie Americană.
Deci în speranţă că toate «I
rorile Societăţi, Cluburi şi Paro
chii, precum şi toţi fraţii Romîni
din loc şi jur ne vor da tot spri
ni nul d-lor, participînd într'un
număr cît se poate de mare la
iceastă petrecere, ipînă la reve
dere am rămas salutând u-vi cu
toata dragostea frăţească i
Comitetul aranjator.
(11—13)
Prezidiul.
iJ|»a«—îaS-i
A V I Z
Cătră toţi fraţii Romîni din Can
ton, Ohio şi jur.
Fraţilor Romîni!
Trăim timpuri grele. ^Scumpe
tea, în urma războiului actual,
este atit de mare, încît este mai
greu a cruţa ceva în timpul pre
zent, decit era pe acelea timpuri,
înd plata muncitorilor era mai
mică. Aproape toate cele. trebu
incioase s'au scumpit, ajungînd
:_*hiar şi la preţ'lndoit în proipor
ţie cu timpurile mai bune tre
ute.
Trebue deci să se facă ceva.
Vor veni cu siguranţa timpuri şi
mai grele decit azi, cari timpuri
insă, trebue să ne găsească pre
gătiţi, de a putea întâmpina mai
eu uşurinţă toate eventualităţile
ce ar putea obveni. De bună sea
mă, că aceste măsuri preventive,
vor putea avea un mai bun suc
ces atunci, dacă aceste nu vor fi
făcute numai prin 2 sau 3 dintre
noi, ci prin conlucrarea tuturor
fraţilor Romîni din acest oraş.
E neapărat de lipsă deci, ca în
această privinţă să ne organizăm,
wr această organizaţiune a noas
tră să fie reprezentată ele toţi
fraţii Romîni din Canton, căci:
,,Unde-s doi pTîFerea creşte" ...
E vorba să se formeze o Socie
tate de conzum, membrii căreia
societăţi să se bucure de unele
privilegii, în ceea ce priveşte
cumpărarea celor trebuincioase
pentru existenţă. Să nu mai plă
tim preţurile cele mari ce ni-se
pretind azi, ci să punem în miş
care banul nostru 'propriu, care
pe lingă marfa ieftină cumpăra
tă, ea ne aduqă şi oarşi careva
interese mai mici sau mai mari.
ldeea*aceasta a fost prins ră-"
:lăcilii în Canton deja cu ani
înainte, dar pe de o parte numă
rul fraţilor romîni e/a prea mic,
iar pe de altă parte, au fost
:nulţi slabi de înger şi s'au lăsat
prea curînd desbătuţi de la a
ceastă idee prin acele persoane,
cari aveau interesul buzunarului
lor ca să-i desbată. Lumea însă
s'a mai luminat, iar timpul a so
sit, eînd fiecare trebue să înţe
leagă, că este în interesul pro
priu, de a nu mai da ascultare
celor ce vînează numai interese
le lor personale, ci să se nizuias
eă într'arolo, ca atât el, cît şi
semenii lui, să-şi apere interesele
lor în comun şi spre binele tutu
rora.
La ducerea" în îndeplinire a a
eestni scop, rii-se ofere azi cea
mai bună ocaziune şi prin faptul,
că o mare corporaţiune Ameri
cană numită: Co-operative Lea
gue of America (Liga Cooperati
vă Americană) ne dă tot spriji
nul moral şi material. Credem a
servi binelui comun, dacă în cî
teva cuvinte, vom descrie pe
scurt, felul şi modul în care a
ceasta corporaţiune serveşte a
cestei cauze măreţe a muncitori
me i după cum urmează:
Prin cooperare sau conlucrare
comună, fiecare muncitor poate
să-şi cumpere sau să-şi zidească
o casă proprie, să-şi plătească
datoria ce deja o are pe proprie
tatea sa, plătind pentru banii
împrumutaţi de la această Ligă
Cooperativă numai 3 procente a
nual.
Modul care se poate face a
cest împrumut, este următorul:
Doreşte cineva îiuiiă oară să ia
un împrumut de $100.00. Ca
să poată obţinea acest /împrumut,
dînsul se face membru al acestei
corporaţiuni. iSpre scoipul acesta
nu i-se pretinde vre-o taxă oare
care, ei simiplamente îşi declară
intenţiunea, că adecă doreşte a
împrumuta suma de $100.00. în
acea zi mnd îşi declară această
in^enţiune, începe a plăti o rată
lunară de un procent, adecă $1
la lună după $100.00. In timp de
10 luni a plătit zece procente
după sută, adecă #10.00, «prin
care sumă împrumutul dînsului
se maturează, sau mai bine zis,
dînsl primeşte împrumutul de
$100.00 cît a cerut. Cei $10.00 pe
care i-a plătit lunar, i-«e socoteş
WmfWrFvypw*?Şf y
de la această Ligă Coperativă,
este obligat a plăti numai 3 pro
cente anual ca interese. Un favor
pe car,e azi nici o bancă nu poate
să-l dea cuiva.
fi-se da dreptul însă de a plă
ti acest împrumut ori şi eînd ai
avea dorinţa în total, fără ca să
ţi-se pretinsă pentru aceasta alte
spese laterale.
în caz de boală sail ne
norocire, în urma căreia n'ai fi
în sare a plăti ratele lunare, con
tractul prevede un termin de 6
luni, în care timp nu eşti obligat
a plăti nimic. La caz, că ori şi
ce motive nu ai putea sau, nu ai
voi să plăteşti mai mult ca timp
de 5 luni, Liga Cooperativă îţi
replăteşte toată suma deja plăti
tă eu interese de 5.
Cînd faci aplicaţiune pentru a
cest împrumut, acea aplicaţiune
se datează cu ziua, ceasul şi mi
nutul în care s'a făcut, într'u
cît acest dat îţi asigură locul în
Seriile de împrumut, cari sunt
în număr de 6 cu cîte $100,000.
Sau mai bine zis, împrumuturile
•erute în primul rind, sunt cele
prime ce se acordează, după tim
pul în care s'au făcut, adecă a
plieaţiupea pentru acele împru
muturi.
Liga Cooperaţi?! pretinde că
asigurare, ca toate împrumutu
rile să fie garantate prin First
Mortgage (întabularea sumei îm
prumutate ipe casa cumpărată
sau zidită, cu primul drept).
La caz că acel ce face aplicaţi
une pentru împrumut ar muri,
înainte de ce ar fi primit suma
cerută, următorii lui sunt în
drept a face acel împrumut a
tunci la moment, sau sunt în
drept a-şi scoate toată suma deja
plătită, cu interese de,5 procente,
pentru tot timpul în care aceşti
bani au stat în posesiunea Corpo
raţiunei.
Contractul sau împrumutul
poate fi transferat în tot tim
pul, iar trecerea trebue făcută
în registrele acestei Corţporaţi
uni.
Aceste sunt în liniamente mai
largi, condiţiunile, între cari se
pot face împrumuturi cu 3 pro
cente, prin Liga Coperativă A
mericanaV
Fraţilor Romîni!
In legătură cu aceasta corpora
ţiune, care ne-a promis tot spri
jinul, credem că vom fi şi noi în
stare a forma o Societate de con
sum. Avem lipsă însă de spriji
nul tuturora, căci nu voim a for
ma această corporaţiune, prin
persoane puţine şi cu bani mulţi,
ci din contră, am dori să fie for
mată prin cît se poate mai mul
te persoane, investind cît se poa
te de puţini bani. Voim adecă,
ca şi muncitorul sărac să poată
avea un ştor al său, de unde
să-şi cumpere marfă mai ieftină
şi haine mai ieftine, nefiind ast
fel silit a plăti preţurile mari de
astăzi, uinplînd şi pe mai depar
te buzunarele străinilor, cari s'au
încuibat -în mijlocul nostru şi ne
sug sângele ca lipitorile cele mai
setoase. Dacă vom da mîna cu
toţii, coropraţiunea noastră va fi
atit de tare, încît nimenea nu va
putea săpa la rădăcinile ei. A
a
-.S.V-
1
noastră va fi Societatea de con- plătit 6 luni înainte. Garanţie
zum, al nostru va fi beneficiul
de a cumpăra marfă ieftină, şi
al nostru va fi profitul întreg ee
va proveni din cumpărarea şi vin
zarea acelei marfe.
Spre a putea pune baze acestei
Sosietăţi de conzum, deci, rugăm
pe toţi fx&ţii Romîni din Canton,
a lua parte la adunarea generală,
care se ya ţinea în aiu* de 29
Septembrie 1918.
PROCES "VERBAL
Hiat la întrunirea Romînilor din
North East Canton, Ohio, în zi
ua de 8 Septembrie 1918.
La ordinea^zilei au fost urmă
toarele
v
1
Mai mulţi vorbitori arătînd
succesele de care profitează alte
neamuri străine de banul Romî
nilor muncîfori, s'a hotărât înfi
inţarea unei cooperative Romîne
(conzum) spre a delătura pe a
cei profitari, care sa folosesc
astfel de noi.
Primuî vorbitor a îost d-mtl
N. Savu. Roaga~ pe q,ei prezenţi
a alege un preşedinte şi uu se
cretar adjhoC.
(Majoritatea alege la .postul de
preşedinte pe d-nul V. Nimerea
lă, iar de secretar pe d-nul V.
Cristea.
Ambii ocugîndu-şi locul!, «ă tre
ce la propuneri ţi desluşiri la
Co-op. între adunarea din ziua
sus numită am avut onoarea de
a avea în mijlocul nostru pe d-aii
1
A E I A
of America, care la rîndu-le ne-a
exiplicat cum şi ce ajutor am a
vea din £arte-le cu privire la
clădirea localului.
Revenind la Chestiunile im
portante cu înscrierea de mem
brii, s'au înscris un număr fru
mos de membrii cu taza de 5 do
lari lunar la suma de $500.00.
€e-i înscrişi la acettttt* întru
nire sunt următorii:
Nicolae Savu George R-oşet
Vasile Sutru loan Bratean lo
sif Cismaşiu Casian Han Geor
ge Tonchină loan Idomir Ga
vrilă Greavu Terasim Cicon
Petru Botă Mateu Florea Ni
colae Petrişor Victor Bertea
ţSronirn Roman Hie Andreas
Nicolae Ilrisţ Vasile Moldovan
Visalon Macian Erimie Han
Mateu Cazan Vasile Paler Va
sile Lebu Stefan Cîndea Vasile
Barsan Simion Vintilă Stefan
Greavu George Greavu Andrei
V. Trimbiţaş George V. iStan
ciu George Cordea Vasile Ni
mereală Vasile Oiştea Ga vrii
Păsărar loan Greavu Nicolae
Vintilă Traian Todea Nicolae
Dragomir loan "Bolovan Aurel
Berţea Alex. N. Popi loan Ji
ga Alex. Morar Vasile Neguli
cu Vasile Făgădar loan Bo
zoşan loan Moldovan.
După înscriere s'a hotărft ca
membrii Co-op. (Conzumul) să
fie numai Romîni şi numele în
plural va rămâne: „Albina", pri
ma Asociaţiune cooperativă ro
mînă din Canton, Ohio.
După înfiinţarea Asoc. Co-op.
s'a ales un comitet provizor.
Alegerea is'a făcut prin acla
maţie, şi au fost aleşi următorii
domni:
Vasile Nimereală, preşedinte
Gherasim Ciocan, vice preşe
dinte.
Vasile
G.
Cristea,
~"*a£F*+
v
secretar.
i£îi'ck Savu, casier.
Traian Tode* şi S. Cîndea,
controlori,
3 Trustee: Nick Savu, S. Cîn
dea şi Visalon JViarîan.
După constituirea comitetului
să propune că Trustee să mear
gă din' casa în casă la fiecare
Romîn spre a îe desluşi desţpre
scoj)urile ce ape sft urmărească
cooperativa.
în speranţă că fiecare frate Ro
mîn va lua acestea la cunoştinţă
şi nu va da uitării ziua de 2# Sep
tembrie 1918, cînd Asociaţiunea
va fi pusă în regulă cu încor
porarea, am rămas salutîndu-vă
In numele „Albina", prima Aso
ciaţiune cooperativă romînă din
Canton, Ohio:
Vasile Nimereală, preş.
Vasile G. Cristea, scretar I.
O N U S
Ml
Societatea „R. Carpatina
urma hotărîrei adunărei genera
le din 1 Septembrie 1918. ofe
rează localul ei din 1303 West
58 Street, Cleveland, Ohio, con
stător din Sală de Dans, Banchet
şi 2 rînduri popice pe un timp
de doi ani, sau mai mult. (Obli
gator 1 an), cu următoarele con
diţii
Chirie lunară pînă la $150.00
pentru vase $100.00. Luminaţia
şi încălzitul îl priveşte pe ofe
rent.
Pentru adunări trilunare, Du
mineca după amiazi, dacă e ren
tată sala, atunci înainte de a
rniazi gratis pentru Societate. 13
tajul al 3-lea se reţine pentru
Clubul Societăţii. Oferentul nu
poate vinde băuturi spirtuoase.
însă are dreptul de a comanda
băuturi spirtoase ipentru ospeţe,
'betezuri şi banchete.
Oferentul trebue să ,fte mem
bru al U. S.'R. A. şi odaă cu o
ferta trebue să trimită un Draft
sau mandat poştal de $l60.Q0 pî
nă în 22 Sepem'brie 1918 pe a
dresa Societăţii „& Carpatina0
ca cauţiune.
Licitaţia se va face în ziua de
26 Septembrie 1918, la orele 8
seara în oficiul 'Societăţii.
(13—15)
o—
DARE DE SEAMA.
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Dacia Romînă" din Cin
cinnati, Ohio, a avut o petrecere
împreunată cu dans în ziiia de
1 Septembrie 1918, la care a a
vut un rezultat foarte mulţumi
tor, atît din punct de vedere mo
ral, cît şi material.
(Nu putem trece
cu
1
Parochia Sf. Andrei $3 Soci
etatea „Tinerimea Romînă" $3
Societatea „Ardeleana" $3 Ge
orge Babeş ($lj1Toan Derău $1
Intrate totale $188.20
Eşiţe totale $149.25
Venit «urat $38.95
Pentru care prezidiul Societă
ţei „Dacia Romînă" aduce tutu
ror sprijinitorilor săi ©«it fflfti
sincere mulţumiri.
în numele Societăţii „Dacia
Romînă" din Cincinnati, Ohio:
George Babeş, preşedinte.
N. Ciurciu, secretar scripturist.
o
Cnrmalelc mîncate cu lapte
constitue hrana cea mai bună.
Japonia are o fabrică de
glicerina, care dă o cantitate de
300 tone ipe lună.
BLlCiT.
A U
Eu Vlasin Gavrilă afîudu-mă
ca legionar romîn aici în Italia,
aş dori să aflu adresa unchiului
meu Leac Pavel, care se află în
America din anul 1912.
Rog pe toţi aceia care îl cu
nosc sau îi ştiu adresa, sau chiar
dînsul dacă ceteşte aceste rîn
duri, să bine voiască a scrie la:
Vlasin G-avril, voluntario rome
no, VIII Armata Z. dl Guerra,
Italia.
U
mineri la minele de cărbuni din
W. Virginia. Nu este strike. Nu
este gaz în mină. Strat gros de
cărbuni. Lucru încontinuu. Dacă
veniţi adresaţi-vă la:
Paul Kontcr, New Erie Hotel,
1441 E 9-th Street.
(12—13)
U
Floor Molders la Bench şi Mol
deri presători. Lucru ziua şi
noaptea. (12-14)
ALUMINIUM CASTING CO
A
pe fratele meu Cligor Gorgan din
Jorocută, comitatul Sălaj, fost
in armata ungară, poate acum
undeva prisonier. Rog pe toţi
fraţii prisonieri cari ştiu de
dînsul sâ bine voiască a scrie la
loan Gorgan, 1340 West 54 Str.,
Cleveland, Ohio.
(10—15)
U
spălători de ferestre. Lucrit în
continuu. Plată bună. Adresa
ţi-vă la:
Alegeţi singur
CARE ÎŢI PLACE?
i
vedere
mai întîi de a nota pe d-nul Mi
hai One, care a donat la această
petrecere un carmanad, care li
citîndu-se, a adus suma de $15.
75. Cu această ocaziune au 'bine
voit a suprasolvi următorii
u
i
Jti
CUM VAR PLACE A CA SA
AVEŢI PICIOARELE IN
STARE BUNA?
Picioarele cari nu asudă, nu se o
bosesc, nu sunt în stare rea, cari
nu au bătături sau ochiuri de găi
nă, sunt acele cari au
ÎNTREBUINŢAT PEDISIN
Aplică-1 în fie care dimineaţa cu
un pămătuf. 2—5
Nici o migăleală sau osteneală.
Se află la toate farmaciile.
Preot. gr. or. Romîn
MOBILE IN CASA
7H0N0GRAFE ŞI PLACI PENTRU PHONOGBAFE
De asemenea suntem în posesiune complectă de diferi
te Covoare, Perdele, Plapomc, Blaneete, pentru iarnă. Ma
şini de spălat haine, Sobe şi tot eeste necesar în casă.
M©. 1. învierea" Clark Str. 505.
„LA INTALNIREA ROMINILOR"
RESTAURANT CU MtNCARI CALDE ŞI RECI.
Casă adevărat romînească, unde fraţii Romîni pot găsi în tot tim
pul Beuturile cele mai fine şi bune răcoritoare cu preţuri foarte mode
rate. La dorinţă trimitem ori ce beutură acasă. Asemenea mergem
gratis ca Interpretor (Tălmaciu) la Court şi alte afaceri în ori ce tim
imp.
Romîn la Romîn să meargă. Cu dragoste frăţească:
1244 MOORE corn STANTON, AKRON, OHIO.
ÎN MIJLOCUL ROMINILOR. BELL PHONE: 1420 PORTAGE.
ADRESELE SOC. ROMINE DE AJUTOR ŞI
CULTURĂ DIN AMERICA.
No. 9. „Leul"
y
Salem, O.
Str., MceKes Rocks, Pa.
No.
Street, Cleveland, Ohio.
Street, St. Louis, Mo.
-E-
Torrington, Conn.
Mich.
B. 127,wGarret, Ind.
FACtlHAS. .««Tt
Niles, Ohio.
B.
Warren, Ohio.
2.
Ohio.
B.
Hubbard, Ohio.
O. B. 176, Yorkville, O.
Minn.
Wheatland, Pa.
1
O.
B. 120, Lansing, Mich.
Ilighlandtown, Baltimore,
M. D.
No. 108. ,Maior Livius D. Teiu
şeanu", 62 Cop House, Ham
mond, Ind.
Np. 109. „Octavian GogaP. 0» &.
452, Lima, O.
No. 110. „Eliberarea Neamului Ro
tnhiesc", 46 Main Str., To
nawanda, N. Y.
I
1"
.oil
Jtx

xml | txt