OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, September 23, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-09-23/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Stten-"
ST ANDRtW ROUMANiLN oR* uk* ^rkmvjrt'
fc30DAY70N ST-CINCINNATI GHK.-
No. 30. „Traian şi Avram Iancu
Regele Munţilor", 1922
8th Str., N. E., Canton, O.
No. 32. „Prinţul Carol al Romî
niei", P. O. B. 549, Zelie
nople, Pa., Bell Phone 32
—R.
No. 33. „Columbus", Liberty Phar
macy, 27th' & Sarah Str.,
No. 37. „Tîrnoveana", P. O. B. 129,
Ţorrington, Conn.
No. 41. ),Cuza Vodă", P. O. B. 81,
No. 42. ,J)rapelul Romîn", P. O. B.
28, Struthers, Ohio.
No. 43. „Sentinela Romînă" 97
HO SEHOLD SUPPLY CO.
616 EAST MAIN STREET, ALLIANCE, OHIO.
OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
No. 1. „învierea" Clark Str. 505. No. 67. „Mircea Yodi", P. 0. B.
Martins Ferry, Ohio.
No.'2. „Vulturul", 315-—7th Ave., No. 68. „Silistra Romîncască"t P.
No. 4. „Dadîft Traiană", P. O. B.
193, Newark, Ohio.
Jfe, 5. „Aldina", 1020 Jefferson
No. „Leul", 114 Depot Street,
Salem, O.
No. 11. „U. R. Aard & Trans.",
P. O. B. 995, Alliance, O.
No. 12. „Negru Vodă", 242 Helen
Str., MceKes Rocks, Pa.
No. 13. „Carol I-iu", P. O. B.
323 Ellwood City, Pa.
No. 14. „Transilvania", 918 N.
Darr Ave., Farrell, Pa.,
Phone: Bell 1347.
No. 15 „Horia, Cloşca şi Crişan",
P. O. B. 157, Zanesville, O.
No. 17. „Carpatina", 1303 W. 58
No. 18. „Dacia Romînă", 2192 Cen
tral Ave., Cincinnati, Ohio.
No. 19. „Vipia Traiană", P. O. B.
141, Erie, Pa.
No.- 21. „Steaua Romînă", 613 W.
Washington Str., Indiana
polis, Ind.
No. 23. „Mihai Viteazul", P. O.
B. 73, Fojlansbee, W. Va.
No. 28. „Armonia", 3979 Gratiot
Greater Street, Fert Wayne,
Ind.
No. 44. ,rAugustina", Box 112, Sta.
2, St. Paul Minn.
No. 45. „Avram Iancu", 261 W.
37 Str., New York, N. Y.
No. 46. „JV. Filipescu", P. O. B.
307, Madison, 111.
No. 48. „Deşteaptă-te Romîne",
775 Franklin Str., Detroit,
No. 49. „Libertateif', P. O. B. 302,
Lisbon, Ohio.
No. 51. ,J8tefan eel Mare?', P. 0.
No. 52. -ta Maria", 40 M. H.
N. 1013, Scalp Level, *Pa.
No. &3. „17. S. Treicolorul şi Inde
pendenţa Romînă", 1208
Adams Str., Gary, Ind.
No. 54. „Mureşana", P. O. B. 300
Harrisburg, Pa.
No. 55. „Gloria Romînă", P. O. B.
63, Weirton, W. Va.
No. 56. „Dr. Vasile Lucadu", P.
O. B. 123, Clinton, Ind.
No. 59. „Ş-tul George!", 419 Davis
Str. Watertown, N. Y.
No. 60 fjtiruinţrf', P. O. B. 2.
"Warren, Ohio.
No. 61. „Ţara Oltuluf, P. O. B.
74, New Philadelphia, 0.
No 62. „Romînia Liberă", P. O. B.
399, F. Park Station, Akron,
No. 68. ,J*rinfid NiatW, P. O.
B. 67. Bridgeport) O.
No. 3. „Transilvăneana", P. O. B. No. 69. „Raza Luminei", c|o High
land Steel Co., W. Pullman,
Illinois.
147, Indiana Harbor, Ind.
Str., New Castle, Pa., Bell
Phone 1485-W.
Beaver Falls, Pa.
O. B. 462, Girard, Ohio.
No. 70. „Simion Bărnuţiu", 1358
Webster Ave., Chicago, 111.
No. 71. „Aurel Vlaicu", P. O, B.
233, Bettendorf, Iowa.
No. 72. „Aradana", 805
No. 73. „Romînia Nouă P. O. B.
305, Cambridge, O.
No. 74. „Ardeleana", cjo John Pop
Cafe, Licking Pike, New
port, Ky.
No. 75. pudrei Murăţan", 34 Da
nube Court,, Bridgeport,
Conn.
No. 76. „Apolzana", P, O, B. 6,
No. 77. „Prinţul CaroV, P. O. B.
882, Columbus, 0.
No. 78. „Dragostea Romînă", P.
O. B. 1C9, Anderson, Ind.
No. 79. „Plugarul Romîn", 64$
Poland Ave., Youngstow%
O. Bell Phone: Federal
1446 Autom. Phone 7331#
No. 80. „Romînia Mare", P. O. B.
233, Universal, Pa.
No. 81. „Ludoşann", P. O. B. 42,
No. 83. „Coroana Romîniei", &
O. B. 176, Yorkville, 0.
No. 85. „Furnica", Station 27,2160
Front Str., Toledo, Ohio.
No. 86. „U. R. Andrei Baron de Şş»
ţ/una şi Crucea Romînă'*,
1427 Beech Str., Terre Hau
te, Ind.
No. 87. „Dr. E. Lucadu T. E."
224 N. B-way, Aurora, 111.
Ne. ££. „Cîmpul Libertăţii", 1316
98th Ave. W., New Duluth,
No. 89. „Hie Martin SălişteanuV
P. O. B. 108, Muncie, Ind.
No. 90. „Hora Unirii", P. 0. B.
94, H. P., Detroit, Mich.
No. 91. „loan I. C. Brătianu", B,
O. B. 47, Mansfield, O.
No. 92. „Iubirea Frăţească", P. 0.
B. D», Mt. Union, Pa.
No. -93. „Dr. Iuliu Maniu", 1745
Garfield Ave., Canton, 0.
No. 95. „învingerea Romînă"
Box 564, Sta. 5, Flint, Mich.
No. 96. „Woqdrow Wilson", P. 0.
fe. 120, Lansing, Mich.
No. 97. „Tinerimea Romînă" P. 0.
Sta. B., Box No, 1, Cincin
nati, Ohio.
No. #9. „America", Pi O. B. 8?
Wheatland, Pa
No. 101. „Bucureşti", P. O. B. 325,
No. 102. „Dîmboviţa",P, O. B. 20,
v Highlandtown, Baltimore,
M. D.
No. 103. „Vasile Stoica", Rouma
nian Hall, 727 South Plate
Str., Kokomo, Ind.
4.04. „Voluntarii Rominief*,
I 2056 Allright Str.J Philadel
phia, Pa.
No. 105. „Dr. C. Angelescu", 6131
St. Clair Ave., Cleveland, 0.
No» 106 „Romînul Ardelean", P.
O. B. 51, Sta. D., Cleveland,
Ohio.
No. 107. ,yAurora", cor. 3rd and
Linden Str., So. Bethlehem,
-Pa.

CÂNTEC DE
DRAGOSTE.
Lie: L. RE UE AM U.
Prin geamurile peteeite se stre
coară leneşe cele din urmă tremu
rîfri ale amurgului. Lumina ruginie
pătrunde în casă din ce în ce mai
cernită, umpli nd oda iţa cu umbre
deşirate. In vatră flăcările roşcate
•pîlpăe domol, se preling ca nişte
limbi de şarpe în jurul ceaunaşului
funinginit în care apa de mămăligă
hohoteşte înăbuşit. Adieri răcoroa
se rătăcesc pe subt pereţii coşcovi,
se furişează înlăuntru şi învălmă
şesc cîte-o clipă, jocul blajin
al
Spui»,
fo­
cului. ..
Pe prichiciul cuptorului moş-Co
stan şade pipernicit şi tăcut, cu pri
virile pribege, cu grindurile cine ştie
unde. In faţa lui, Ileana, o feţişca
nă ca un bobocel înrourat, răsuce
şte repede repede, firul subţirel de
in.
tăticule...
mai
spu­
ne!... bîlbăe fata eu glasul moale
care, în liniştea înserării, răsună
întocmai ca un filfîit uşor de aripi.
Barba bătută de brumă a moşnea
guliii tremură o leacă. Se uită ga
leş, pe subt gene, la Ileana, pe ca
re lumina trandafirie a flăcărilor
o învăluie într'o haină scumpă din
povesti, apoi cu vocea lină, eu ochii
închişi, parc'ar citi în cartea vremi
3to& trecutf, începe.
... Uite... era fetişcană,
iae'aşa
ea şi tine. O guriţă eît o cireaşă co
aptă şi doi ochi albaşti cum e cerul
eînd e mai limpede. Şi cum
rîdea,
cum rîdea! Iţi fura inima.
A trecut potop de vreme de-atuîi
ci, dar îmi aduc aminte de ea par
că numai cri aş fi văzut-o. Mai ştii?
Poate îmi furase şi mie inima.
Eram pe-atunci ostaş tînăr şi slu
jeam în Itaia, într'un orăşel ea o
grădiniţă de flori... O "atunci aşa
era lumea. Te prindea la oaste, te
d^ieea prin cîte şi mai cîte ţări străi
ne, ş'aeolo te ţinea cu zecile de ani.
Plecai tînăr de acasă, fără urmă de
mustăcioară pe subt nas, şi te întor
ceai bătrîn, bărbos şi toropit încît
abia-abia te mai cunoştea cineva In
sat...' Asa era lumea si pace.
Ea să fi avut atunci vreo şaptes
prezece ani, dar era zdravănă ca
un flăcău şi frumoasă, hei, frumoa

ea floarea spinului la începutul
primăverii. Avea un numa hăt ciu
dat. ... dar noi o poreclisem Mino
dora, şi Minodora a rămas
cît
umblat printre noi. Şedea într'o
«*oaJă
a
eo-
dărăpănată, în afară de oraş
chiar în preajma lagărului nostru,
eu
mă-sa dimpreună, o fămee ne
voiaşă ca vai de ea. Fata trebuia să
«orească ziua-noaptea ca

«fe-ale gurii. Alerga şi
eîştige
se
sfărîma
aecontiHiit printre noi cu un coş
plin de plăcinte, de cozonaci, de co
vrigi şi alte bunătăţi d-al-d'astea.
Şi noi, ori cît de necăjiţi eram, cum
pferam totdeauna si-i goleam coşul,
de ne era foame, de nu ne era, nu
mai s'o vedem pe ea veselă... Căci
cum rîdea fata aceea, cum rîdea!..
Ajrmi vezi, aşa trecea vremea.
Cînd în slujbă, cînd slobozi, cum se
nimerea.
Şi-mi
venise odată rîndul de sen­
tinelă. Era toamnă tîrzie. Sufla un
duşman de vînt, aspru şi friguros,
de parcă-ţi ciupea obrajii eu cleşte
înfierbîntate. Şi prin văzduh cetele
negre de, nori se vrăjmăşeau ca ni
şte balauri. Eu, ea să nu mă cutro
pească somnul, umblam de colo pî
nă colo, mai tropăiam, mai căscam,
de, ca omul cu urîtu "n spate.. Ş'un
întuneric ca acela, de nu-ţi vedeai
nici mîna... Numai dintr'o parte
pătrundea prin bezna un firicel de
lirnună galbenă ca faţa unui om
mort. Lîcă/irea aceasta însă tremu
ra din ce 111 ce mai slăbită, uneori
se şfîrşea de tot, apoi iar răsărea
dar mai stinsă şi mai potolită par
că.. Acolo şedea Minodora. într'
un tîrziu, clipocind aşa eu ochii de
schişi ca iepurele, mi se păru că aud
ceva zgomot dinspre lagăr, ca şi
cînd s'ar fi apropiat cineva încet/i
nel, pe-a furişul. Tmi sgîiam ochii
cît puteam ca să deosebesc eîtuşi de
puţin, dar întunerecul era
aşa de
gros, parcă eram într'un sac.
Stai! Cine-i? strigai,
nimeni hn-mi
însă
răspunse.
Bagseamă
mi s'a năzărit îmi zisei atunci,
şi prinsei iarăş a mişca. Dar de a
bia trecu o vreme cît să-ţi*aprinzi
luleaua, şi zgomotul de adineauri
se auzi diu nou, acuma mai aproape
şi
mai desluşit.
Cine i?
Cine-j, că trag.
1— ţ5fit... sst! şopti cineva în
tocmai la spatele meu, eu sunt.
Feldrihan Luea... ttt eşti?
încotroî
Mai domol, bre, făcu el ră
guşit, să na te audă cineva...
Mă duc—.
N 'am putut înţelege unde spunea
că merge, căci o tivise repede spre
casa eu lumină.
Nn mai ştiu cum a'ajfăcut, cum
ntt a'a făcut, dar în clipa următoa­
re mă pomenii şi cu pe urma lui Lu
«a. Alergam ea un smintit prin tu
fişurile desfrunzite. Kămurelele vlă
•ţfuite mă plesneau peste ochi, dar
eu nu simţeam nimic. ITn singur
gînd îmi rodea sufletul ca şi cum
roade cariul în grindă Luca se du
ce la Minodora. In răstimpuri to
tuş mă opream şi ascultam. înain
tea mea auzeam paşrhtîrîţi, repezi
ai lui Luca.
Xu-mi pot da seama cît am aler
gat aşa... Mie mi s'a părut un ve
ac întreg. In .sfîrşit însă, deodată,
îmi răsări în faţă un ochiu de lumi
nă care mă pironi locului. Ascultai
cu băgare de seanv'i dar, afară de
clocotele inimii mele, acum nu mai
auzeam nimic... Mai trecu o clipă,
două, apoi un ciocănit slab în geam
îmi izbi urechile. Ferestruia se des
chise lin, în pervaz se ivi eăpşorul
Minodorei. Cîteva vorbe întretăiate
rostite în fugă, bîjbîiră o leacă prin
întunerec, şi repede par'că le-ar fi
tăiat eu securea, se stinseră, iar
fereastra se închise. Pe semne Luea
intrase în casă...
Un vînt rece, ea ghiaţa, începu
a bate dinspre cocioabă. Simţeam
cum mi se strecoară prin carne,
prin oase, cum îmi vîjîe în inimă,
să mi-o crape. Ş'apoi deodată mă
desmetieii. îmi veni în minte slujba
şi mă întorsei repede la locul meu.
Mare noroc eă
11
ste mine cît am lipsit. In curînd a
poi fui schimbat, în noaptea aceea
însă n'am închis ochi nici o clipă.
M'am mai sbătut eu ce m'am
sbătut cu grindurile mele de băiat a
prins, dar în sfîrşit ee aveam* să
fac? Am tăcut... A trecut o zi, au
trecut mai multe, şi nimeni, vezi bi
ne, nu bănuia nimic. Fetiţa tot prin
tre'uoi, $i mai veselă, s'o sorbi eu
ochii...
Apoi.
fie.
In
se vede eu a aşa fost să
vrvmm immi venit la
companie un locotenent nou, să fi
avut douăzeci de ani, bun şi frumu
şel ca un fagure de miere. Cum vă
zu dînsul pe Minodora, cum o îndri\
gi foc şi începu a o lua mai eu gHi*.
me. mai cu vorbe dulci... cum fa®
feciorii. Dar/fetişcana numai rîdea
de el şi-1 îmhia cu plăcinte. Şi băi
atul tot mai zăpăcit, şi fata tot mai
rece. II vedeam adeseori şoptindu
i la ureche te miri ee, dar nu! Mi
nodora rîdea şi eu dînsul ca şi cil
ceilalţi şi atîta...
într'o zi însă,
nu-mi
aduc amin­
te cum, locotenentul nostru şi-a
luat inima în dinţi şi sărutat-o pe
Minodora. A strîns-o în braţe şi a
sărutat-o dţept pe buze, acolo, din
aintea noastră... a sărutat-o, ei
cum îţi spun. Fata îi trînti în eap
coşul cu plăcinte, plînse, blestemă
dar ee se sinchisea el de aceea? A
sărutat-o, şi gata. Iar noi rîdeam să
ne prăpădim, ea netoţii. Ştiu eu de
ee rîdeam? Poate de necaz că n'am
sărutat-o noi, poate de bucurie că
totuş a sărutat-o cineva. Ş'am bă
gat de seama eă şi ţmca rîdea ea şi
ceilalţi. Dar cînd s'a depărtat lo
cotenentul, iar£ş am văzut bine
cum i s'au încleştat pumnii, cum
a scrîşnit din diuţi ea o fiară* şi
cum a mormăit în sine sîsîind...
A mai treeut ce a trecut şi iarăş
mi-a venit rîndul de slujbă. Mino
dora parcă uitase sărutarea cu pri
cina. Ba, în cele din urmă, începu
se a face ochi dulci locotenentului,
ştii, cum fac femeile cînd vreau să
scoată pe bărbat din minţi. De vreo
două-ori locotenentul a îmbrăţişat
0... a îmbrăţişat-o şi a strîns-o
cum se cade, şi fata nu s'a mai su
părat, ci rîdea şi rîdea... Hm! Dar
totuş mie mi se părea eă rîsul ace
la e cam prefăcut, că prea sună a
sec... Ve?i, eu ştiam ce ştiam.
Ş'aşa, cum zic, mă puse iar de
sentinelă, şi încă, Dumnezeu ştie
cum, iar la locul de altă dată. E
ram tocmai fn preajma Crăciunu
lui şi turna o ploae amestecată eu
omăt, gata-gata să te înnece. M'am
oploşit în gheretă, iar âftolo, scu
tit de umezeală, foeepu să Bfti se în
greuneze capul.
Clipoceam de-ahînclrîi
cînd,
dată, un bocănit scurt în
deo­
peretele
ţrheretei, mă făcu să sar ea fript.
Dădu să ies şi mă izbi faţă în faţă
cu ofiţerul de inspecţie,
Cine-a treeut adineaori p/ ai
ci? se răsti ofiţerul la mine.
Să trăiţi, dom' căpitan, nime
ni.
Nimeni? urlă căpitanul.
"Hi-
meni? Minţi hoţule, minţi ca un
cîine! Eu, cu ochii mei am văzut
streeurîndu-se un om pe-aei, către
casăy Ai dormit, cîine! Ei las'
că te învăţ eu!
In clipa aceea parcă vedeşm în
aintea mea pe Luca. El, numai el
trebue ^ă fie. Şi, fără să vreau, bol
btarosii printre dinţi: „Sărmanul
băiat!"
După o scurtă şovăire, căpitanul
/porni repede înainte. „Hai!", zise
către noi, şi ne îndreptarăm gră
biţi spr» cocioaba în care şedea Mi*1
nodora. Din ferestrele mici, scofîl
cite, isvorau şi acum două fuioraşe
de lumină roşiatică, ca nişte ţîşni
ri de sînge. Ajunserăm gîfîind 111
preajma casei şi ne oprirăm. Eram
patru eu ofiţerul. Părea că din ca
să se aud oftări, plînsete înăbuşite.
Incetinel ne tîrîrăm pîiiă subt
streaşină. Căpitanul se ridică
In lumina scăzută a
Cînd ne-am pomenit în mijlocul
casei, ne-a cuprins spaima de ee
am văzut. Jos, lîngă vatră, încolă
cit şi schimonosit, zăcea locotenen
tul nostru, locotenentul care săru
tase pe Minodora. Din gît îi bolbo-
cea gîrla sîngcle. Cînd şi cînd gî-jîn
fîia înecat. Iar ochii cei de cărbune,
ieşiţi din orbite, luceau ca două
globhri de marmură.. La masă, a
şezat pe laviţă, cu fruntea răzima-
tea cu moartea.
"a dat nimeni pe­
Paroehia gr. ort. romînă „Sf.
Amlreiu" din Cincinnati, Ohio,
în 'ziua de 18 August 1018 a avut
o zi de sărbătoare de mare în
semnătate cuprinzătoare în si
ne, cind cn prilejul acelei zi mă
reţe IA apelul făcut de către pre
otul nostru iriuTt iubit la sfînta
liturgic să sfinţeşte un prapor şi
două rîiiduri de odăjdii (haine
preoţeşti) praporul în valoare
de 9, 'dolari a fost donat de că
tre fratele nostru întru Christos
loan Wagner din comuna Comlo
şul Mare', comitatul Torontal
iar naşii praporului aii fost cre
dincioşii: Ceorge şi Elisabeta
Topîrcean din comuna Comloşul
Mare, comitatul Torontal, do
nînd astfel şi ei pe seama Biseri
cii noastre suma de: $10.00.
tin rind de odăjdii sau haine
preoţeşti în valoare
Această petrecere
Măi:.
111
vîrful picioarelor şi se uită prin
geam. Un glas seîneit de femee ră
sună deodată ca o horcăire de moar
te: „Ce faci, dragul meu, ce faci!
Minodoro, unde eşti?... Vino lîn
gă mine..., vino!"
ferestrei
vă­
zui desluşit eă faţa căpitanului în
cremeneşte şi se albeşte ca giulgiul.
Hai! înlăuntru! porunci
răguşit ofiţerul şi ne opintirăm fu
ga spre uşa care, într'p clipă, fu
ridicată din ţîţîni.#
DARE DE SEAMĂ SI MULTUMITĂ PUBLICĂ A PARO
CHIiil ROM. GR. ORT. „SF. ANDREIU", CINCINNATI, O.
I
%K
TurnurUe sunt deja puse în lucrare şi vor cost» J?)000 ssm 3,000 dolari.
!de
$77 au
fost donate de credinciosul Teo
dor şi soţia sa Floarea Feti din
comuna Zagra-Poeni. comitatul
iliîist.riţa-IXăsăud iar celalalt
rînd de odăjdii 4«ui haine preo
ţeşti de „Condolinţă", în valoare
de
ţfn
.7.1
a fost donat de către
credinciosul îavrilă şi soţia sa
Rafila Raiu din Zagra-Poeni, co
mitatul Bistriţa-Năsăud.
Tot eu acest prilegiu
al a^es-
ttfi zile atît de însemnate pentru
noi Romlnii din Cincinnati,
jQ.,
s'a' fost aranjat şi o petrecere
împreunată eju teatru şi dans al
cărei venit curat a fost şi este
destinat pentru realizarea mare
lui şi nobilului scop pe eare-1 ur
mărim, adecă: a punerii celor 2
turnuri în „Stil Bizantin" în pro
porţie cu clădirea lăcaşului sfînt
Dumne-zeesc de azi#
atît
Jlîi
punct de vedere moral, cît şi ma
terial, a reuşit nespus de bine.
Petrecerea şi-a luat începutul
său la orele 2 p. m. prin o vor
bire de către preşedintele aran
jator d-nul Mihaiu Ohindea,
La orele 7.30 seara deşi hala
destul de încăpătoare era tixită
de lume să începe programul
de seara prii»
o vorbire
vrednică
de ascultare de parte£ preotului
.. Mă!... Ticăjosule,
tîlliariile! -ţ- urlă deodată capita
nul şi se as sîilbatec asupra lui
Luca. I
Feciorul ridică fruntea, se uită o
clipă la noi $i nu zise nimic. Nu s'a
împotrivit, s'a apărat. Ghiontii
rile căpitanului cădeau ploae peste
capul lui, peste obraji, dar el nu
scoase nici un glas de durere. Răb­
da loviturile parc'ar fi fost un mor
man de piatră, pînă-1 podidi sîn
gele pe gură şi pe nas şi se rostogo
li ameţit la pămînt.....
Şi iae'aşa săraca
Mlnndnra....
De-atunei n'am mai văzut-o printre
noi... Săraca!... Da-i mult de-a
tunei, tare mult... Şi totuşi, eînd
îmi aduc aminte de dînsa, mi se
pare că numai eri s'a întîmplat..
Noaptea se revărsase domol, pe
nesimţite şi învăluise pămîntul în
haină de jale. Spuza de stele tresă
rea sfioasă în văzduhul mohorît.
Susurul înăbuşit al frunzelor legă
nate de răveneala nopţii pătrundea
cas
tă în palme, Luea privea ca un lup bob de mărgăritar, licăreşte o clipă
flămînd la locotenentul
care'se
sbă-
un.glas tînguit care vine
de departe şi se stinge.
Fusul Ileni nu se mai învîrte.-Iar
în ochii ei albhştri, la lumina rume
nă a focului din vatră, isvoreşte un
apoi'se rostogoleşte repede la vale
peste obrajii ca laptele...
nostru local: Rev. loan Petrovi
ciu, care ca de încheiere întrodu
publicului „Corul mixt" al
şcolarilor Romîni din loc, adică:
„tinăra odraslă sau viitorul ge
neraţiunei noastre romîne", con
duşi de sfinţia sa, întonînd in
prima linie Tropariul-t „Bine eşti
cuvîntat" apoi Trei Colori şi
Imnul American. Mulţimea en
tusiasmată aplaudă Viu pe a
ceşti drăgălaşi corişti îmbrăcaţi
cu toţii
tu oostum naţional0
mîn.
A urmat poesia: „Steaua Ro
mrniei", declamată de d-şoara E
catarina Costi, £are a cîştigat
multe aplause din partea publi
cului.
v
Urmează
piesa teatrală:
„Ma­
ma şi patru copii", scenă din
războiul actual predată cu dibă
cie din partea preotesei noastre
d-na Elisabeta Peroviciu, prin
eare piesă a sir/uls multe aplau
se şi lacrimi din ochii tuturor
participanţilor.
A urmat poesia: ,JBkmîn di?
eşti", declamată de doi şcolari
şi trei şcofăriţe romînce, care a
reuşit
excelentele 'bine, fiind viu
aplaudaţi.
Urmează eSntarea: „Dacă 'n
douăzeci de toamne", icîntată de
D-soara
Ecatarina
Costi, eare
prin minunata-i voce a f(«ît viu
aplaudată.
A urmat
apoi
fue&
od#tĂ
„mi­
cul cor" al TOicilor noştri copi
laşi cîntînd: „Marşul ostaşilor
^lomîni", „Hora Severinului" şi
„Hora Unirii"' Mgînd o dragos
te nespus de mare
în
inimile ce­
lor prezenţi, ceea ce să putea
vedea de pe felele lor, prin re
peţitele aplause date din par
te-le.
Apoi ea de încheiere, vrednic
de amintire, urmează un grup
de fetiţe şi băieţi în haine naţio
nale romîne, conduşi de d-na
preoteasă, jucmd în prima linie
un
joc nobil francez, apoi ur
mînd cu atîta acureteţă şî dibă
cie mai multe Jocuri de ale noa
stre naţionâle.ea? „Hora Jiului",
„Şîrba: Bucureştilor'„Ma»şui
Plevnei" şi altele, îjicît va rămî
nea un souvenir neşters în inimi
le tuturor participanţilor de ia
această petrecerc.
A urmat încassarea ^arurîîor
benevole, cari la culmea ehemă
rei sale s'a învrednicit fratele
întru Christos Nicolae şi soţia
sa Teodorica Ardelean din comu
na Şeitin, comitatul Aradului,
cari din toată inima au adus
prinosul jertfei lor, donînd su
ma de .$20.00, declarînd tot oda
tă, că cele trei cruci folositoare
pe cele două turnuri şi una în
mijlocul turnurilor le vor pune
pe spesele d-lor proprii, iar pen
tru înfăptuirea cu adevărat şi
spre realizarea cît mai curîndă a
acestui nobil scop pe care--l ur
mărim, declară aceşti nobili cre
ştini, eă dau sfintei 'biserici ca
împruriTnt „una mie de dolari"
fărî^ de nici o camătă, pe un
timp oare$ care, pînă cînd îi va
sta în posibilitate sfintei noastre
biserici a-i reîntoarce.
8'au jnai învrednicit jeu obo
lul d-lor şi următorii credincioşi
şi creştini, precum urmefWă:
•Nicolae iş soţia Teodorica Ar
delean $20 Nicolae Mîţu $11
Şoc. Renaşterea de ajutor şi cul
tură loan Wagner $-10 Lu
ca Pecican $10 losif Coraşi $10
loan Spăriosu $7 loan Vancea
$5 Dimitfrî? )nc $5 Vasile One
$0 Anna One (coristă mică) $5
loan tlîeşlei $5 Societatea de a
jutor şi cultură Ardeleana din
•New Port, Ky $4 (Soc. de ajutor
şi cultură DaeiaRomînă din loc
$3 Petru Rotari $2 Nicolae Băr
Iuţi şi soţia leonia $2 8imion
Drilea Victor Jorga $2 loan
Tomuţa şi familia $2 Petru
Coldan $2 Lina Ohiroşan $2
(îeorge Pasiciu Măria Han
drea $2 loan Olariu $2 Geor
ge Birăn $2 loan Stirjală şi so
ţia Julianna $2 D-şoara Ecata
rina Costi $2 loan Georgeviciu
^'2 Stefan Muntean $2 'Nicolae
Crişovan şi familia $2 George
Ciolac $2 lîimitrie Doboşu $2:
Trifu Jivoin $2 Victor (Bodea
$2 George Jivoin $1 George
Straus $1 Iacob Iepure şi fami
lia $1 George Naşcu $1 loan
Cristea $1 Vichentie Georgevi
't'iu $1 George Popoviciu $1
Damian Bot^ean ^1 Nicolae
Crainic $1 Maria 'Preda $1 I
oan Bugariu $1 loan Barbura
$1 Petru Ulieri $1 Traian Ian
cu şi familia $1 Teodor Guleşi
şi familia $1 loan Domişcoarâ
$1 Alexandru Scoruţi $1 Moisă
Bogdan $1 Martha Naşcu $1
D-şoara Floarea Olariu $1 loan
Topîrcean $1 losif Albota $1
Toma Dejgan $î Simion iSehiopu
$1 Dimitrie Dann şi familia $1
loan şi soţia Anica iSebeşan $1
loan Silescu $1 Leontie Lazar şi
familia $1 Nicolae Ardelean şi
familia $1 Atanasie Surescu $1
D-şoara Martha Craiovan $1 1
oan Pescariu $1 Cornel Doboşu
$1 D-şoara Elisabeta Luca $1
Pavel Regep $1 Atanasie Anna
$1 Cornel Alhu (corist mic) $1
loan 'hindea $1 loan Sempe
trean şi soţia $1 D-şoara Anna
Chindea $î Petru Flprea $1
Alexandru Voina $1 George
Pcrţa $1 Copila Valeria Biibarţi
$1 Persida Stoicovan $1 Vasile
(^ica $1 Căşti că lonescu şi "soţia
$1 Petru Marcu şi soţia $1 I
oan Popp şi soţia $1 Floarea Po
pescu (coristă mică) 50c.
Intrate totale $497.62
Eşite totale $216.23
Veni curat .. $281.39
Primească deci toţi aceşti mări
ni moşi donatori şi ibuni creştini
şi pe această cale cele mai since
re ale noastre mulţumiri, rugind
din răsputeri pe cel Aţoţ puter
nicul Dumnezeu a le răsplăti
fapta lor nobilă c^ înzecitele.
în numele comitetului nostru
parochial, am rămaa
al
Fiezidiul Societăiţii „Tîrnovea
na" din Ţorrington, Conn., avi
zează pe toţi membrii săi care
sunt afară din localitate ca cei
din Rneblin Florech, N. Y., ca
în timp e 15 zile după cetirea a
cestui aviz să-şi anunţe adresele
corecte la oficiul Societăţii noa
stre. La caz contrar se
f£.
VOB
V. Homestead,
pe­
depsi conform statutelor locale.
La caz se vor îmbolnăvi au vor
primi beneficiu de la Societate.
Fiecare membru este rugat a-şi
anunţa adresa sa pe adresa ur
mătoare: Societatea „Tînoveana"
P. O. Box. 129, Ţorrington, Conn.
Sperăm că fiecare frate ^nembru
al Societăţii noastre Sfi va iace
datorinţa.
In numele Societăţei „Tîrno-
A:~
veana" din
Street, St. Louis, Mo.
S. S. Pittsburg, Pa.
Massillon, O.
ABONAŢI "AMERICA".
„AMERICA" 68te unicul
Har
Ziarul acesta este în directă legătură cu Biroul de Presă Homîn din
Franţa şi este în stare să vă adiwă totdeauna ştirile cele mai proas
pete, este totdeauna bine informat şi este scris pe înţelesul \uturora.
„Ajnerica" nu este o întreprindere particulară, şi, deci nu îm
bogăţeşte pe unii ori alţii ei îmbogăţeşte naţiune* 4* care ţsU
susţinut. 't
,AMERICA FIRST** este scris pe Mrtia noastră
tolă. Noi suntem primii şi decî de voiţi să ştiţi ceva nou, de voiţi să
anunţaţi ceva cu succes, trebuie să vă adresaţi la măiestru şi nu la
cîrpaci. Suntem în legătură cu cel mai excelent serviciu telegrafic.
ABONAŢI „AMERICA". SPUNEŢI ŞI PRIETENILOR VOŞ­
TRI SĂ O ABONEZE.
oooboouo6uodoobobooooob(xx3o(XKxx)oooooooQooooooooooooo
Marele Magazie d8 Mobile de casa
cu preţurile mai reduse ca ori şi unde în oraş. Paturi, Saltele,
Mese, Scaune, Sobe de tot felul, Covtmră, Muşamale, Perdele şi
ori ce este de lipsă la casă. Noi expediem toate comenzile. Voiţi
să economisiţi bani? Veniţi şi vă convingeţi. (0)
ADRESELE SOC. ROMÎNE DE AJUTOR ŞI
CULTURĂ, DIN AMERICA.
Pa.
Street, Cleveland, Ohio.
Mich.
tuturor
de bine voitori:
Comitetul aranjator.
B. 127, Garret, Ind.
Ohio.
Ma otl4,Tj ri^npBn1
D-
336,
Nd» tJAimino ţi Progresul Ro- Np. 109. „Octavian Gooa'W. O
«if»", P. Or#. 1399, Wood- 452, Lima, 0.
1
de zi romînesc din Statele Unitţ.
E.
Monu­
ment Ave., Dayton, O.
Hubbard, Ohio.
Niles, Ohio.
No. 82 „Sămînătorul Romîn",
B. 278,
E.
Ydfangstown, d.
Minn.
Thorpe, W. Va.
N#'
No. 108. ,J£aior Livius D. Teiu
şeanu", 62 Cop House, Ham
mond, Ind.
U0-
«*•. mnranda, N. Y.
»miberarea damului Ro
-!«&««". Main Str., To-

xml | txt