OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, October 01, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-10-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Cîţi bani să
bag în Liberty
Bonduri?
.- v .- r- .-
Contributed by
American Pork & Hoo Co.
American Multlgraph Co.
Austin Company
Bialosky Bros. Co.
Bourne-Fuller Co.
Brown Hoisting Md}«, fig.
Chandler Motor Co.
Cleveland Automobile Club
Cleveland Auto Dealers and Mtgrm
Cleveland Electric Illuminating Co.
Cleveland Metal Products Co.
Cleveland Milling Co.
Cleveland Pneumatic Machine dfe
Cwvoland Pneumatic Toot Co.
Cleveland Twist Drill Co.
Cleveland Wire Spring C». i
Cuyahojţa stamping & Machine C6
Bast Side Savings /Bănim
Kberhard Mfg, Co.
Electric Controller & Mffe.'CJi(
Kstate of L,. 15. HoMen
Fisher Bros. Co.
Forest City Machine and FornrCMif
Grant Motor Corporatlon
Hord, Curtiss &> Co.
Hydraulic Pressed 'Steel Co.
Joseph & Feiss Co.
McKlnne.v Steel Co.
M. A. lianna & Co.
National Banks of Cleveland
National Lamp Works-—General Eiloo
trie Co.
National Malleable Castings Co.
National Tool Co.
Oglebay-Norton & Co.
Ohio Blower Co.
Ohio Chemical and Mfg.
Parish & Bingham Co.
Picknnds-Mather Co.
Sherwin-Williams Co.
Standard Parts Co.
Steel Product» Co.
Tabor Ice Cream 0%
Tclling-Belle-Vternon Co.
Templar Motors Corporation
Trust Companies of Cleveland
Upson Nut Co.
Warner A Swasey Co.
West Side Savings Bank*
White Company
Wilhtrd Storage Battery Co.
W. M. Pattison Supply Co.

t-**\
/, *"l
v
... :, •, îs-
ţfţ
& k
H-r
JSP
04
•ţ.v*
•m-
A V"
y
V&^W.
SCRISORI DE LA
PRIZONIERI
Onorată Redacţie!
Subscrisul vă rog a da loc în
preţiosul d-tră ziar „America''
următoarelor rînduri:
iSubserisul caut pe prietenii
mei Albu Traian din comuna Te
teş, comitatul IS'zilagy sMagye, 1
oan Zoieaş din comuna Hodot,
vomitatul Oyorgytelok, Iosif Mun
tean din comuna Bendorf, comi
tatul Sibiiu, Foloba loan din
Jîendorf, comitatul Sibiiu, Baba
riu Arsene, Oprea Cîrţişoara.
Rog pe fraţii Roinîni cetitori ai
acestui ziar sau chiar d'înşii da
că vor ceti aceste rînduri să bi
ne voiască a S'-rie po adresa:
Albu Traian, prigionero di gue
rra,
Soldato, Urbania, Prov.
Eu Dumitru Caşaş din comuna
Bodbav, comitatul Braşov, do
resc a afla adresa singurului
meu văr Stefan Sîrbu şi a con
sătenilor mei Dionisie Dumitru
ţi loan Vereş, care se află în A
Moriea. Eu sunt prisonier de ră
®boi în Italia din 23 Maiu 1917.
Rog pe fraţii Romîni care ştiu
ceva de sus numiţii, sau chiar
dînşii dacă cetesc aceste rînduri
să (bine voiască a-mi serie pe a
dresa următoare:
Dumitru Caşaş, Prigionero di gu
ma, Apt at o, Urbania, Prov Pe
saro, Italia.
Onorată Redacţie!
Subscrisul viu
ft ruga!
Onorată Redacţie!
Vă rugăm a da publicităţii pu
ţinele noastre rînduri, rugîndu-vă
a face eel mai nobil bine pentru
noi.
S'au termmat 2 ani de zile de
cînd nici cea mai mică amintire
nu mai ştim de pe aeasă şi acum
suntem pri.sonieri de război în I
talia de l,an de zile. Ne-am soco
tit să vă rugăm pe d-tră a ne pu
ne şirele aceste în foaie:
Căutăm pe Vasile Prislopan ţi
Zaharie Prislopan din comuna I
lieşti, Bucovina, şi pe George Ca
taencit*c. Rugăm pe fraţii Ro
mîni care ştiu ceva despre* dînşii
sau chiar dînşii dacă vor ceti a-,
ceste rîaduri să bine voiască a ne
scrie vre-o epistolă:
Flore» Priifoptti fi MUttilft Cat*.
Prifioatro dl
fW*.
PAGINA I. ^'u"'''""1 «rs»n w *'.r**
Pt*
ssaro, Italia.
Onorată, Redacţie!
Rog a da loc în «jirul d-tră
următoarelor:
Iubiţii mei veri loan şi Teodor,
eu vărul vostru I'ie sunt sănătos.
Am primit epistola voastră din
20 Aprilie. 'am bucurat că
sunteţi sănătoşi. Să roagă fecio
rul Bera Aurel din comuna Ţi
ehindeal, comitatul Sibiiului.
dacă cumva ştiţi ceva de Simion
Oana şi Sim ion Mihuleţ, care să
afTft în Amfaica, ci sunt amtndoi
din Ţiohindeal, să bine voiţi a-i
serie adresa d-lor că ar voi ca
Să-i scrie.
Vă poftesc dubiţii mei veri să
nătate. Eu am scris acasă că am
primit carte de la voi. Dacă voiu
primi ceva de acasă o sa vă scriu
«a să ştiţi şi voi ca ce mai e jw
la noi pe acasă.
Vă salută al vostru văr:
Bera Aurel. Distacamento, prig,
di guerra, Castellansebao, Cale
salveţi Prov. di Pisa, Italia.
Onorată Redacţie!
Vă rog foarte mult a da loc în
mult preţiosul ziar „America"
următoarelor rînduri.

•bine voiţi a da loc acestui vers
în care scriu durerea unui neno
cit prisonier de război, la YMti
tul d-tră ziar „America":
Sub cerul senin şi vînăt
Umblu trist şi 'ngîndurat
Aud un geamăt desperat
Al unui persecutat.
Despoiat de staul dnlcti munw
Ajuns în valurile vieţei tirane,
Stînd în depărtare de iubiţii săi
I-se aude vocea triată ea vuietul
prin văi.
\i sSi Ic aea«ă desperafl
De al lor iubit sunt întristaţi,
îi aude 'vecea strigătoir?
Nîmîn irăiat ea ziua far-t soire.
Ne putînd să-i dea mînă de-ajn
tor
Celui dia depărtare iubit al lor,
Ce stă ca aruncai de valuri
Pe ale înstrăinării maluri
•Sta singur fară fraţi, fără tm~
rori
Ca ziua fără soare, eu negură
şi nori.
'Cu st im#:
Grapa Victor, prigionero di gue
rra, Soldato, Urbania Italia.
4
K I i
y r.'t#
Aşteaptă pînă
ce ţi se cere.
Pune cartea
în fereastră
Certificat de
cumpărare
*ML .XWP U'Hi'rig»»
Casele ce sunt
100 procente
Bărbaţii ce vor
fi recrutaţi
uptm
Comitetul pentru
C#i,
k
w»..
u
'nXii X'i
gure din lumgf
SUTE DE OAMENI din Cleveland au pus şi pun munca lor ca să facă împrumutul libertăţi un
succes.
v Jtjf
MII DE TÎNARI din Cleveland îmbrăcaţi în uniformă trebuie
noi şi nu vor putea învinge dacă împrumutul al patrplea al libertăţi nu e un succes.
SUCCESUL împrumutului libertăţi depandă de fiecare persoană est» ceteşte aceste rîndffiri.
Cooperaţia d-tre este o necesitate patriotică. A purta un balon oii a pune cartea tu fcffe*»
stră e un lucru foarte puc insa de o importanţă foarte mare, şi guvernul se bazează, pe d-ta
că-ţi vei faee datoria mică ori marc dorind a ajuta şi făcînd tot ce-ţi stă în putinţă.
4* i •tt'âtg'&i
vV"/'
V'&v*
V v V .-
U N E S A
Te roagă ca să ceteşti aceasta
DACA VEI CUNOAŞTE ACESTX FAPTE IMPORTANTE,
VEI SCUTI O MUNCA ZADARNICA ŞI TIMPUL PEKDUT
VEI PREVENI CONFUZIA ŞI SFORŢĂRILE NEFOLOSI
TOARE, ŞI VEI AJUTA SA SE APROPIE ZIUA VICTOML
Al 4lea împrumut ol libertatii
începe la 28 Septembrie şi ţine pînâ la 19 Oct. 1918
1"| 111 iîineţi butonul pe piept şi-1 poartă tot timpul pînă la 19 Octombrie. Prin aceasta vei ajuta ca să se vîndă mai
Ol £U lOfl UI MULTE Bonduri, şi va arăta pe care parte eşti D-ta.
i &
s㻺i*ţ-"
i V- 1 2
i i
dee viaţa Tn îupta pentru
j, i v
v W
i
i
Un reprezentant al gfuvernului Statelor Unite va veni la D-ta, he acasă, fie la lucrătoare, şi-ţi va cere ca să
subscrii, vei umplea cu el o obligaţie prin care vei arăta suma cu care vei cumpăra Liberty Bond-uri. Ia a
ceastă obligaţie imediat şi mergi la bancă ori la fabrica unde luiori unde vei plăti prima rată. Banca ori cei de
la fabrică îţi vor da:
1. O chitanţă pentru banii daţi.
2. Un buton dela al patrulea împrumut al Libertăţii.
3. O carte pe care să o pui în fereastră. a
J)u acasă cartea ce ţi se va da şi pune-o imediat în fereastră, caută ca să se poată vedea din stradă. Şi aceas
ta, va ajuta să se vîndă mai MULT£ Bonduri şi va arăta că casa D-tale sprijineşte pe Uncle Sam.
Dacă lucri în făBrîcă şi plăteşti prima rată aco& orî tf «el te-ai obligat fel locul: D-tale de afaceri, vei primi
(pe lingă chitanţă, buton şi cartea pentru fereastră) un Certificat de Cumpărare. Du acest certificat acasă
şi-1 lasă la femeţe ori la alt faembru din familie. Aceasta e foarte important. Ceteşte paragraful ce urmează.
O casă de 100 procente este una în care fie-care persoană cîştigă ceva, ori controlează spesarea banilor, trăind
în aceia casă, a cumpărat el ori ea partea lui din împrumutul Libertăţii. Se va pune un semn de deosebire pe
casele ce sunt 100 procente şi aceasta se poate obţinea numai dela reprezentanţii ce merg din casă în casă: Ca
să poţi primi una, -e necesar ca să te subscrii, făcînd casa ta 100 procente. Atunci dutfe la baifcă şi plăteşte
jos prima rată. Peste cîte-va zile reprezentantul guvernului va veni din nou şi-ţi va da semnul de distincţie
pentru casele ce sunt 100 procente. Dacă cumperi Liberty Bonduri dela fabrică ori dela vreun reprezentant
ce vine la localul D-tale de afaceri, D-ta lasă certificatul d-tale de cumpărare acasă (după cum spuserăm
mai sus) aşa că reprezentantul ce merge pe la casa D-tale ca să poată a se convinge dacă puteţi căpăta sem
nul pentru 100 procente. Pune semnul de 100 procente la locul cel mai prominent, deasupra cărţei din fereast
ră. Aceasta e o onoare cu care na patra mîndri.
Dacă d-tră veţi fi chemaţi la arme, te acest scop s'au făcut pregătiri, ©«apără bonduri diii al patrulea tm»
prumut la fel ca şi cînd ai fi scăpat de cătănie. Atunci, dacă vei vi chemat în serviciul guvernului şi vei avea
lipsă de bani şi nu vei mai putea plăti ratele la Liberty Bonduri, fiecare bancă ori fabrică în care ai lucrat şi
ai plătit ratele y«fj primi îndărăt chitanţele ce vi lea dat iar în schimbul lor vă va reînapoia banii plătiţi.
Fiecare dolar penttti tîă tot ceace a* a î» Joc noi TREBUIE se cîştigăm războiul, şi noi nu putem învinge dacă
nu cumpără toţi Liberty bonduri din împrumutul al patrulea CEL PUŢIN, învestează o zi de lucru pe timp de
26 de săptămîni, dacă cîştigi mai puţin de $5.00 pe zi. Dacă cîştigi mai mult de $5.00 pe zi, învestează mai
mult pentrucă Iţocle Sam trebuie să aibă mai mulţi bani. Liberty
Go Lm
3
n.-
i
bondurile
:V sk .... ...
•'I
v V
'a
OUCVELAHD, OHIO, HASŢI,1 OCTOMBRIE 1918.
investările cele mai si­
sunţ
V
w$m
f-alu'wood RnSneering G&
I.4»'«-Hradner
Co.
y* vice-preş«dinte.
i.v- v I- •. y -Li
f4£ 'J*
i{
:'J
fe- Vt
A.
v. if
1
i-'Sfc-
_'$• ti-
%.
l|
'J&
A i
S
•ff.
4
i
I
•â
,:1
--A!.,.
JdU v.:
"fi

xml | txt