OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, October 02, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-10-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

REV. SOLOMON DUMA
Cottage Hotel, S02 S. Liberty Str.
Phones: Ohio 2221. Bell 540.
ALLIANCE, OHIO.
3614 Elm Str. P. O. B, 231.
INDIANA HARBOR, IND.
Phone: 579-R.
REV. ITJIJU HOLDER
preot gr7 or. romîn
P. O. B. 402, Gary, Imî.
Bell Phones 1635-1T.
(1—6)
PROVE THAT YOU *ARE
A
ţODAY IT IS AN HONOR TO SĂ^î
"I AM AN AMERICAN"
When you see a boy In tl» U. S. khaki.
blue-jacket from our A avy, it makes
you proud to jay:—
"I AM AN AMRRICA*f
When you read of the heroic acts of otlf
on the fighting front, it makes you
thrill when you think:—
"I AM AN AMERICAN"
You have a right to say that
IF you are doing YOUR SHARE
IP you are obeying cheerfully the laws and
regulations mad% necessary by the warj
IF you are learning to speak the language OI
America, or helping others to learn it
IF yoţi are a citizen or preparing to become a
citizen of America
IF you are backing the LIBERTY LOAN
with every dollar you can possibly invest
THEN you have the right to say with pride
"I AM AN AMERICAN"
BUY LIBERTY BONDS
The United States Governnmeat
through th«
DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUŞEAU OF EDUCATION
will cooperate with racial, foreign language and other
agencies for a better understanding of America and
the promotion of better relations between foreign-born
and native-born Am erica
as.
Write for suggestions.
JOHN K TRESSEL, M. D.
505 E. Market St., cor. S. Freedom
ALLIANCE, OHIO. (1)
DR. A. LAPPRZR
MEDIC DIN R0MÎN1A
281 Farnsworth, colţ cu HatHngt
AND TRUST 00.
find voxl mi Noliint in uniform!) Stfltrlor
ITnltf! Man tin iiiarliinr ilo s«l nostril, to
!ime în |iozi In nou f(rîcit:1 «!o ti Niiunri
„rcu SI AMUIIK AN«.
Cînil ooiifl «lo fuptolo oroloo nlo .snltlafi
lor noştri «lo |o 'îni|»sil «Io lt.rst::!o, :icost

|t
s"
mf-
W
:.r,
'if
&'/
rrt
k
W
K
lv
W
II
#AQWA
&
tc-
fi?-
ff )",A A
'£f
iţ V
'fat"-*
y
ţii-*
SERATA DE U MA
DAM I0NESCU.
Cronica Monden»
Iks'GEORGE RANETtl.
încă clela ora 8, saloajiele (e doar
atiid, dar aşa se zice) d-nei şi d-lui
lonescu din strada Eleganţei No.
14
erau luminate a giorno printr'o
lampă suspendată de tavan oare
cam fila (lampa nu tavanul). Par
te din invitaţi au sosit eu automo
'bilul No. 11 condus de cunoscutul
şofer Perpedes Apostolescu, Alţii
«u
venit cu tramvaiul.
Recepţiunea musafirilor efa fă
cută la intrare de însuşi madam
lonescu oare eu multă graţie şi cu
«oncursul slujnicei Mariţa ajuta
'oaspeţii să lase în antreu paltoane
le, şoşonii,
etc.,
D. Mitică Popescu,
amabil şi distins ea totdeauna, s'a
adresat către Madam Tonescu:
Săru'mîna, madam Ton eseu nu
•ă mai deranjaţi, eu nu-mi las şo
flinii în antreu eâ 'mi-e frică să
«li mi-i fure ori să mi-i schimbe ci
neva am mai păţit-o odată la o
sendrofie!
Şi d. Mitică Popescu a Intrat în
Mtlon eu şoşonii, at răgind atenţiu
Bea tuturor prin obişnuita elefan
ţi eu eare acest cavaler ştie să se
prezinte în societatea aleasă.
Pentru bărbaţi ţinuta de rigoare
era redingota, jacheta ori sacoul,
eu sau fără flar lă pe dedesupt.
Am remarcat pe infatigabilii dan
satori .Jorj Mişuleseu, telegrafist,
Atanasie Ivanovici, azistent la far
macie, Pompei Pieuleanu-Popic,
funcţionar la vamă şi publicist şi
alţii.
Splendida! buchet de domnişoa
re era compus numai din Madma
zel Tanţi, unica fiică a amfitrio
neseului, într'un superb dccolteu
de la genunchi în jos e drept eă
d-ra Tanţi lonescu nu are decît
şease ani. Dintre doamne notez:
Madam Niculescu, o delicioasă bru
nă purtînd eu mult şic un frumos
păr blond oxigenat madam Vasi
leseu, un adevărat înger eăzut din
eer, eare se scuza că a venit fană
corset fiindcă pardon o durea sto
macul madam ("feorgescu, într'o
admirabilă rochie întoarsă pe dos
şi garnisită de chiar mîinile şale
de fee madam Ştefănescu, moaşa
cartierului, care a delectat asisten
citind viitorul celor prezenţi în
flrojdia cafelei turceşti madam
Dumitrescu, răpitoare ca la pleca
re am văzu t-o eu cum lua pe furiş
nişte bomboane din cutie, le înfă
şurase într'o vaporoasă batistă cu
un monogram care nu era al său
şi le ascundea repede în manşon
madam lliescu purtîiM cu un far
mec nespus cauciucuri la tocurile
ghetelor ca să nu se tocească j'en
]assr et des meilleure».
Serata a decurs în mijlocul unei
vii animaţiuni. Programul a avut
o primă parte artistică ce a obţinut
un succes extraordinar. 8'au dis
tins în deosebi: d-ra Lilica lones
cu cîntînd cu grafofonul un vals de
Strauss şi un marş militar, d. Mi
tică Popescu în inteligentele d-sale
imitaţi uni de strigăte de pisici, co
coşi şi alte animale iar poetul Pom
pei Piculeanu-Popk», rugat cu in
sistenţă, a cedat în fine stăruinţe
lor auditorului şi mai cu seamă
dulcilor presiuni ee-i făcea pe sub
masă cu piciorul coana moaşă, şi
ne-a declamat frumoasa sa poemă
Moartea iubitei. Adevărate ovaţiu
ni au izbucnit cîrid talentatul poet
a rostit ultimele versuri:
DAN.
ROMAN ă* Â. VLAHUŢĂ.
(Urmare).
III
In cămaşa, desehiat îa grît, rti pîr
ful vîlvoiu, foarte aprins şi năduşit
la i'aţi'i, Cesar Priboiann, stă la o
masă plecat pe un teanc de foi pă
trate de hîrtie albastră, şi scrie zo
rit articolul de fond. E gras, adică
pare gras, pentrii că'i aşa buhab la
faţă, şi voluminos, ochii mici,
verzi, duşi în fundul capului, frun
tea congestionată, nasul gros şi pu
ţin turtit la vîrf, o barbă roşcată şi
neîngrijită îi aeopere mai mult de
jumătate figura. El e directorul şi
primul redactor al ziarului, Alar
ma. Singurul copil la părinţi, fuse
se dat de mie într'un pension de
fete, la Oîmpulung, unde tată-său
avea o mică fabrică de apă gazoa-
Acolo şi-a făcut el cele patru
el ase primare. Mă^sa îl răsfăţa şi
nuT lăsa nici odată să se joace eu
băeţi de seama lui, ca să nu ia
apucături rele. Băiatul creştea, ca
o floare delicată într'o seri. Era
drăguţ, eu minte, şi, la expoeiţia de
lucru a pensionului, frr toţi anii a
vea fi cl horbote împletite, dantele
Viaţa mea-i zdrobită, şi orichul
merg la Bellu
Văd chipul tău 'nainte'mi fi ochiri
•ţi blind ca mieln
Pâtrunde-admc mine şi par'că
zice „vino$t
O, da, 'ncurînd uent-vHn la tim,
drufju Lino!
Zdrobit de amintirile duwfroasc
ce-i evocasă recitarea acestei poe
me, poetul Pompeiu Piculeanu-Po
pic s'a retras imediat la o masă în
sufragerie, unde se afla vin, sifon,
salată de sardele de Lisa etc., şi
a rămas pînă la sfîrşitul seratei în
prada unui mutism complet, şi a
unor jalnice meditaţiuni. Diminea
ţa cînd a trebuit să părăsim ospi
taliera casă, cu mare greutate am
putut să-1 ridicăm de pe scaun trei
inşi şi. să-1 punem într'o birjă, atît
îl deprimase suferinţa. Sensibilul
poet, eu oeTiii şi cu nasul roşii, de
plîns fireşte, nu mai putea să îngî
ne de cît aceste cuvinte întretăiate
de suspine amare şi de înghiţituri
acre: „De ce mi-aţi adus aminte
de ea? Ah! Lino! Lino!... Hai să
mergem undeva dac'om mai găsi
deschis, să luăm cîte un coniac că
tare mă simt. slab 77. Ah, Lino,
Lino!"
Am uitat

spunem că la sfîr­
şitnl seratei a fost dans general, nu
mai coana Moaşă n'a luat parte seu
zîndu-se că o doare teribil o bătă
tură. O parte din bărbaţi în timpul
danţului jucau „ehemin de fer", e
'ra cît p'aci să vie în contact eu par
chetul de Ilfov, scoţînd un noua
cam de sub manşetă. Graţie tactu
lui d-lui lonescu amfitrionul, isbuc
nirea unui scandal imediat a fost
din fericire înlăturată. „Nu intră
mă'nţelegi în caracterul meu să
violez legea sacră a ospitalităţei!"
a declarat eifc demnitate d. lonescu.
Dar îndată ce invitaţii au plecat
spre casă, d. lonescu, care împreu
nă cu madam lonescu ne conducea
pînă la poartă, s'a apropiat de d.
Niculescu, l'a apucat ţeapăn cu o
mînă de astrahanul dela gît, ia cu
cealaltă jart! jart! jart! etc., total
nouă palme, după cari i-a dat un
briucî în zăpadă spunîndu-i „Na
maca mare să te saturi, grijania
şi,.." D. lonescu, bărbat foarte
delicat, s'a oprit la,jumătatea ace
stei ortodoxe impreeaţiuni, adueîn
du-şi aminte că sunt de faţă şi da
me, dintre cari una, soţia d-lui Ni
culescu, leşinase cu mult-ă graţie în
braţele d-lui Mitică Popescu.
Serata s'a terminat la ora 6 di
mineaţa şi la secţia respectivă.
In curînd voiu mai primi o invi
taţie: de la comisar, ca martor.
o
N V
I
A E.
Parochia ropiînă gr. ort. „Sf.
Maria" din Cleveland, Ohio, in
vită cu toată căldura onoratele
Parochii surori, Onor. Societăţi
din IDc şi jur, precum şi pe toţi
fraţii şi surorile romine, cu dra
goste faţă de biserica si legea
noastră strămoşească, la frumoa
sa serbare, ce se vă. aranja cu o
caziunea Sfinţirei Bisericei reîno
-ite, care se va ţinea în ziua de
6 Octombrie 1918.
Actul sfinţirei se Va oficia de
preoţii: Rev. loan Podea, adm.
protopopesc, Youngstown, Ohio,
Rev. Nicolae Clonţa, Alliance, 0
hio, Rev. Romulus B. Doctor, Fa
rrell, Pa. şi
preotol kgal Rev.
Teofil Roşea.
începutul
serviciului di via li
orele 8 a. m.
După serviciul divin va urma
o scurtă defilare începînd de la
ajute. Cînd s'a văzut stînd
la un colţ de masă, şi făcînd şi el
ce-va în cercul acesta de oameni im
portanţi, cari ţineau spiritul naţiu
nei'
în vîrful condeiului lor,
W.-w- •*,?
58-th Street, unde se va servi un
banchet în onoarea onoraţilor oa
speţi, iar după banchet urmează
petrecere cu dans.
Preţul la banchet $1.50 de per
soană la petrecerea cu dans:
Domnii 50, Damele 35 cenţi.
Deplin convinşi, că atît onora
tele parochii, cît şi onoratele So
cietăţi din loc şi jur, precum şi
toţi iubiţii fraţi şi surori romine,
cari au arătat atît de multă dra
goste faţă de biserica noastră
'pînă acum, ne vor onora şi de
astă dată cu prezenţa d-lor, dîn
du-ne tot sprijinul şi ajutorul
d-lor am rămas salutîndu-vă şi
aşteptîndu-vă cu drag:
Cleveland, Ohio, la 24 Septem
brie 1^18:
Comitetul aranjator.
o
PROCES VERBAL.
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Treicolorul şi Indepen
denţa Romînă" din Gary, India
na, avînd adunare extra ordina
ră în ziua de 22 Septembrie 1918
a liotărît următoarele:
S'a votat de majoritatea mem
brilor ca fiecare membru din
Societatea noastră este obligat
de a plăti suma de JfîoO, adecă ca
împrumut la Societate pentru
plătiroa Ionului de la hala So
cietăţii, care s'a luat din Ham
mond, Indiana.
Tot odată
fiecare membra
Otry,
Muzică vestitului Caftftiftn va
distra onoratul public asistent cu
cele mai frumoase arii de dans
şi eîntece naţionale.
X'îiiă la revedere vă salută:
Mirii şi Naşii,
pe toţi prietenii şi cunos
cuţ'n0 care nu au primit invitări
speciale in cauză că nu am avut
adresele dînşilor, sa nu se supe
re, să socotească aceasta ca a
tare.
Biserică şi pînă la hala Societăţii p. m. precis. La orele sus numite
„R. Carpatina" din 1303 West se va ceti lista nominală a func­
şi monograme cusute pe batiste de (cald parcă i s'a ridicat de la inimă
mîuuşiţa lui. Adus la Bucureşti, fu
pus într'un pension de băieţi de a
stă-dată, eu toată păwirea de rău a
mă-sei, şi învăţă bins, cam sfii
eios la început, dar s'a dat la braz
dă. Odată l-au prins băieţii în dor
mitor, lucrînd cu croşetul la o faţă
mică de masă ş'atîta l-au rîs,
că l-au desgustat pentru tot-dau
na de acest talent, care făcuse glo
ria copilăriei lu şi la care mă-sa ţi
n^a aşa de mult. După ce a trecut
examenul de bacalaureat, s'a în
scris la drept. Dar acum era liber
şi viaţa de cafenea, ştrengăriile cu
prietenii începură a'l atrage. La în
ceput farmecul necunoscutului, ne
voia de a'şi cheltui forţa înmaga
zinată a tinereţei lui virgine, în ur
mă deprinderea, lipsa de voinţă,
descurajarea, acea opresiune a tim
pului pierdut care se lasă din ce în
ce mai greu pe conştiinţa celor abă
tuţi din cale, un fel de silă distru
gătoare şi de neîncredere în el, 1 'au
făcut să'şi piardă patru ani, fără
să se poată hotărî a trece un exa
men. Un prieten, corector la Steaua
Romîniei l'a luat o-dată la redacţie
ca
să'i
O N V O A E
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Traian şi, Avram Iancu
Regele Munţilor" in Canton, O.,
convoacă pe toţi membrii săi a
lua parte la şedinţă generală de
luni, care se va ţinea în ziua
de 6 Octomvriş 1918, în hala So
cietăţii din 1922—8-th Street N.
E., Canton, Ohio, la orele* 1.30
la cap, ş'a simţit trezindu-se în el
un dor nedesluşit, o nelinişte, care
îi dedea arsurj la inima, dorul de a
fi şi el ceva în lumea asta, de a se
apuca şi el de-o treabă.
Peste cîte-va luni făcea parte din
redacţie. Era cel mai entuziast, cel
mai harnic şi nu cel mai puţin in
teligent dintre tinerii cari făceau,
cum se zice, bucătăria gazetei tra
duceri informaţii, dări de seamă,
cronici teatrale, din ce în ce mai
bine scrise, ce nu poate un tînăr,
la două-zeci de ani, cînd ş'aşterne
cu dragoste şi eu entuziasm să facă
ceva... 1 îşi găsise vocaţia. Acum
părăsise cu totul gîndul de a mai
da pe la Universitate. Pleca dimi
neaţa şi nu se mai întorcea acasă de
cît noaptea, de obiceiu foarte tîr
ziu şi rupt de oboseală. Cea mai ma
re parte din zi o petreeea la redac
ţie. Restul timpului, la birt, la cal
fenea, la berărie, şi seara de două
ori pe săptămînă la teatru.
In viaţa de ziarist, adesea intră
ca o parte necesară apucăturile a*
cestea de boem.
Dar într'o dimineaţă tocmai
cînd
se
gătea să iasă, o
.A
ii
iifii
Avînd mal 1
mare înseini
care nu suferii
Rugăm pe
ia la cunoştinţ
re, şi care nu
(23-27)
în
schimb pentru acea sumă care o
dă la Societate capătă acţii după
care are un venifr destul de fru
mos. Tot odată sunt rugaţi toţi
Fraţii membrii ea să ia parte la
adunarea din 6 Octombrie 1918.
vom avea-o cu acea
ocazie
des­
pre bon*
în numele Societăţei „Treico
lorul şi Independenţa Romînă"
dl»
IAdiana:
Prezidiul.
O —.
N V I A E
Domnul Toma Corşatea din
"Warren, Ohio, şi Magdalena Mă
cean din East Youngstown, O.,
au onoarea a invita pe toţi prie
tenii şi cunoscuţii din loc şi jur
a lua parte la celebrarea cununiei
lor religioase, care se va săvîrşi
Sîmbătă, 5 Octombrie 1918, la
orele 4 p. m., în biserica gr. ort.
„învierea" din Warren, Ohio,
precum şi la masa, care va avea
loc în hala Societăţii „Biruinţa'\
din 114 Walnut Street.
Naşi^vor fi: Domnul Iosif Mi
le a şi Doamna Elena Pireu.
Intîlnire la locuinţa mirilor
din 1^2 Walnut Stseeţ» Warren,
Ohio.
birjă se
o-
•pri la poartă, pe neaşteptate era
mă-sa. A fost o scenă în adevăr
sfî
şietoare. mara£ care cade în
ceva nunchi
înaintea eo
ii
ge-
ni eî $î 1
tşs
,-C,^
^o—
SPRE ţTIINŢA.
Rugăm pe toţi abonaţii noştri
se observe bileţelul lipit pe ziar
pe care se vede data cînd se îm
plinetşe abonamentul şi cînd ve
de că se apropie ziua să-1 reîno
iească.
Ne vine foarte greu se anua
ţăm pe fie care în parte despre
expirarea abonaentului. Ziarele
americane nu au acest obiceiu.
fn ziua cînd a expirat abonamen
tul dacă nu se reînoieşte se opre
şte trimiterea rarului. Ştim
din experienţă.
Noi de obiceiu mai trimitem
ziarul încă cîteva zile, cîte-odată
şi o lună şi dacă oprim trimite
rea ne pomenim cu reproşuri.
Rugăm deci abonaţii se noteze
data expirării abonamentului şi
să-1 reînoiasc&. la timp ca se nu
întrerupă eetirea ziarului.
t,
A'
ţionarilor
le nemotivaf&l
form statute?
h) şi 1). |j
te chestiuni de
de rezolvat» şi
iitîrziere.
ifaţii membrii să
iceastă convoca
ot lua parte la
şedinţă, sunt rugaţi să-şi ceară
scuze înainte de şedinţă, iară nu
ca de obiceiu după şedinţă.
Onoraţf membrii!
în numele Societăţii ap«lăm la
d-tră să daţi toată atenţiunea cu
venită acestei convocări, să dove
diţi cu prezenţa d-tră că sunteţi
demni de chemarea d-tră, căci
cînd necesitatea cere prezidiul să
poată conta pe demnitatea mem
brilor. Mai mult să alăturăm ,a
nienda întotdeauna pe membrii
pur şi simplu pentru ca să nu să
intereseze despfe Ceea ce pe d
lor îi priveşte.
în speranţă că fiecare membrii
aparţinător Societăţii noastre va
fi la culmea datorinţei sale.
în numele Societăţii „Traiatl
şi Avram Iancu RAgtle Munţi
lor" din Canton. Ohio:
SN
frîlor. Absenţe
pedepsi eon
irt. XI, litera
Prezidiul.
s
No. 1 Administraţia.
N, O.
1847—7th
Telefon
kxv. Tsofn. popovia
Preot gr. cat.
MV.
SIMEON
KHALŢIAH
preot gr. or. romîn
REV. SUE POtf
preot gr. or. roznln
ă04 N. Br-ackford Str.
Indianapolis, Ind.
REV. ALEX. ŞERBAN
preot romîn greco-catolic.
1112 Greenfield str., Farrell, Pa.
tremure şi să nu se ridice din cea
mai cumplită cădere^ la glasul ace
stei divine rugăciuni.
A plîns, a plîns bietul băiat, ceîe
mai calde şi mai fecunde lacrimi ce
i-au udat vr'o odată obrajii lui pa
lizi, şi simţea ^a se duce cu ele tot
întunericul de pe mintea lui, toată
stricăciunea ce se depusese în ani
din urmă, pestei inima lui bună, pe
ste iubirea şi castitatea copilăriei
lui. După trei ani era licenţiat în
drept, dar bieţii părinţi n'au avut
parte să se btugore de sucesele lui
universitare. I&sa a murit la cî
te-va luni dunftacea dureroasă în
an a murit si
tîlnire, şi în
tată-său. Ii
zeci de mii de
Bariu 'i cu d:
bun ie m'ap
tot ce-a
de muncă,
acaret. Şi
strada
eător de
proces
intentat
unu»
tînărul
foarte
leau vr'o patru
a. Ce şi-a zis el
... Cine ştie ce ne
fcr'o zi, şi risipesc
'tata într'o viaţă
Jau mai bine un
ipărat o casă în
un an jude
ipitală. într'un
de S8lar,
de justiţie
lit telegrafic,
îtr'o septinţă
a*respins re­
*7 ^r^^vX-'frC
v .i
ţv\
100%
lite
AWDiRICAN
BeU Phone: 235. O. 8. 3226.
ORELE DE OFICIU:
8-9 a.
m.
1-3 p.
m.
7-8 p.
m.
DETROIT, MICH.,
Zilnic de la 9 dimineaţa pini la 9
seara. Duminica 9—12 prînznl.
Telefonaţi North 2397.
lxfl
încep# o depunere spre pistran
la —t
THB ftftUEST CITY SAVUfifc
CORN W. 25th STR ft DET
ROIT AVE., CLEVELAND, O
Capital $250,000.00
Surplus şi profituri.. $275,000.00
Resurse peste $4,500,000.00
Fondaţi la 1890.
Lav Mi ta v^rlMşte româneşte
d-5)
A A A
roaga plîngînd, este poate cel maijţiunea Ministerului ca nefundată,
mare şi mai sfînt simbol de iubire,) Atîta independenţă de la un jude
de jertfă şi de durere, şi nu s'a eător de ocol merita o atenţie ofi
găsit încă suflet de om să nu se-cu- .cială, ca să servească de exemplu
ţinerilor magistraţi şi i s'a dat: a
doua zi a fost înlocuit. înscris în
tre avocaţi, prin munca şi cinstea
lui, şi-a asigurat o mică clientelă,
care'i aducea cinci sute.de lei pe
lună. O. ar fi putut avea o cliente
lă mult mai numeroasă, dacă s'ar
fi lăsat de gazetărie. Dar aceasta
era pasiunea lui i se părea că Sfe
născuse cu ea, îi umplea viaţa, şi
din tot ce-auzea şi vedea pe stradă,
la tribuiufl, între prieteni, pe el
nri'l mişca, nu'l interesa de cît oeea
ce-ar ,fi putut constitui material
pentrţi ziar. Gîndurile, observaţiile
lui i *se formulau şi i se aşezau în
cap pe coloane de gazetă.
Mă, nu ştiu, spunea el odată
după a treia halbă de bere, da, eu
'lumea asta o văd în şpalturi mă, şi
toată prostia omenească uite-aşa o
văd pe şpalt!...
Şi desfăcîndu-şi braţul sting, îşi
fixa privirea în palma-i deschisă,
cu aerul unui presbit care citeştc.
Acum îşi avea ziarul lui. In toa
te verile se ducea să petreacă două
săptămîni la Cîmpu-Lung. Un bun
prieten al lui tată său i-a propus
într'o
zi
-A
săi însoare cu firea unui
"."!, :**'fr-,t.
CIEVELANÎk
*•-«*.
Ymmm
litiu aM t/rit-
proprietar de-acoto» şi pe cînd îi [«u*i îţ^te, iubitul nostru director
Nu pot, nene Ţaehe,4Ie geaba
mi-le spui, eu sunt însurat... am
nevastă şi copii.
Şi temîndu-se să nu'i vie rău lui
nene-său Tache, care arăta o schim
bare la faţă îngrijitoare, scoase din
buzunarul de la/ piept ultimul nu
măr din „Alarma", şi bătînd bini
şor cu palma, ca -şi cînd ar fi mîn
gîiat obrajii unui copil:
Uit», vezi asta 'i familia mea,
de acum,, .. Fie-care om nene Ta
dhe, cu slăbiciunile lui... aud?
Şi V plecă urechea, ca şi cîn8 i
s'ar fi făcut o obiecţie pe care n'a
auzit-o: Aceasta însemna „să pof
teşti să'mi răspunzi aici dacă ai oe"
Ziarul era în al cincilea an.
Cu ce plăcere povestea el origimea
aeestei întreprinderi
De la o vreme bag de seamă că
ă. Director îmi aplică censura în
toată regula Nimic, nici o voţbă de
rău, la adresa guvernului, nu so
mai iptea publica în „Steaua Ro
mîniei". îmi făia ori-ce observaţie,
ori-ce aluzie la adresa aceloraşi oa
meni, despre cari cu eîte-Va luni
iîgpwj fW«
-5.
OSIO, MZBOtrâl, 2 06*0MSftlB l#tt.
P&02EAZA CA EŞTI
AMERICAN
Afttfix! «le o onoare «lo
INCUNOSTINTARE.
PENTRU SCHIMBAREA ADRESEI.
Toţi «cei cari iţi schimb& adresa la ziar, pentru a le putea fui
ichimbarea la timp, aunt rugaţi a se conforma îndrumărei de mai joi
ÂDM. ZIARULUI „AMERICA", CLEVELAND, 0.
(Ichimbara d» adresă),
Sufceemnatul ca membra al loo. (ian abonentnl)
oer prin aceasta schimbarea Ad
resei mele de la xiar, pentru care vi alăture* 6 cenţi în mărci poţ
tale, de fie oare adresă.
Adresa veche a foet ....
4
Numi]*
Attt strada olt şi oraţul este a se scrie
0
4
corect în
Aeest avis după oe e umplut în bună regulă, se trimite pe ad
resa irmătoare:
SOiftMB „AMERICA"
6706 DETROIT AVE., CLEVELAND, O.
Osrsrlle de schimbare la adrese cari nu vor fi însoţite $e
tthijpMrefc an se tor lua lo oomiderai»
descriia avantajele unei asemenea zicea în fie-care zi: „să nu 'i cruta
căsătorii: educaţia, frumuseţa, ze
strea fetei, perspectiva de a fi ales
deputat în ^localitate, el dînd din
cap şi cu toată seriositatea, îi tăie
vorba.
^«ţ F'T.ţfr'
100%
it ftptnft
„EII SIJXT VMIOHKAN"
vil
faro să
„KÎT SI'IM'C AMKUUU".
Ai lot «Iroptul oa sil N|nl oă»
UAC'.X f(i «l ii p»rto i «lo ('((M HIItl ŢlEj
WAf'S fii HOiimă ilo Ifsllc fjl^iito şi no
ooN«ro pontrii învln^oi-on rn^boiiiliii
ţDA('.1| îiţvoţl n vorbi limita Acnoriennft»
Hllll Slj
II
i |0 141 11
MII
41 itivoţo
IAC.\ oşti cftilloan muii |»ro|»:irnt «le n
«lovonl ootfilenn al Amori'olj
DACA «l:ii pentru Iniprnniiitul l.iltorfAţll
floonro tlolnr o«ro-l ni pontrii invoHtirli
ATUXCI nl «Iroptul «Io n «pune 011 inîn
«Irlo:
„EU S1!VT AMKRI('A\«.
(9HPARATI UBERIY BONDS
Câuvorniil Stntelor Culte
pt-in
IHSPARTAMKKTI I, IIE liVTGRUii
DIROlli IJE EDUCAŢIE
dorePtf» a c»pora cu a'oi cari vor
besc linibih» străino pentru a /?o l'ace
s& se InţcloaBft mai bine cauza Ame
ricoi şi do a s& iironiovn îelaţiujiilc
Intre cel nft.souţi p.trăini şi cel nâscuvi
In A.mer^ca. 1
4? 4? 4? 4* 4? 4? 4? 4» 4? 4» 4» 4» 4» 4» «I
englezeşte,
ADMINISTRAŢIA.
ţi, băeţi, sunt nişte canalii infec
te". In sfîrşit, viu eu într'o dimi
neaţa un articol la care munci
sem două zile... da'l scrisesem nu
mă 'ncurcasem. Mă rog, combăteam
la cataramă înfieram infamiile gu
vernului, pentru'că, vezi l-ta,
aşa a lasat Dumnezeu^ pe semne,
ea un guvern să nu poată fi de cît
infam. Se uita in fugă pe manu
scris şi o-dată '1 văd că se încruntă
la mine şi 'mi zice, apăsînil pe cu
vinte, îngrijat oare-şi cum de încă
păţînarea mea: Domnule, nu 'nţele
gi, eă noi, în situaţia în care ne af
lăm, nu putem, 4e cît să sprijinim
guvernul?
Da eu, vrusei să fac pe naivul:
„Nu înţeleg, Domnule Director, gu
vernul nu s'a sefcimbat, Gemenii
sunt aceiaşi".
Ei nene, dacă nu'nţelegi,
n'am ce'ţi face, d-ta crezi că po-f.
litica 'i aşa...
Şi fluturînd
din mînă, 'mi λ1V
toarse spaetle necăjit. Îmi iau fru-^' v
muşel manuscrisul.
„Vă salut Domnule Director'
în gîndul meu: politica Dumita
le... am înţeles-o. ^Să-ţi fie de biv
ne. Se plictisise omul de-atîta
oposi- '.
'm
ţie. Tot aia şi iar aia..
K
'-•fi
y
i "k
1
.u
'le

xml | txt