OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, October 12, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-10-12/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Doritorii să se adrese*® la
V. Lebu, 1922—8-th Street. N. E.
Canton, Ohio.
(3»—35)
Adresa m^a este-./
Staneă Duvlea, 840 W. Jefferson
Street, Detroit, Mich.
caw J, ,-
O O A Z I U N E A S A
DE VINZARE.
Adresa mea este*
John Ardelean, 404 So. Pine
Tel. 2404, Warren, Ohio.
(31—42)
DR. A. LAPPOT5R
MEDIC DIN ROMtNIA
281 Farnsworth, colţ eu Hattingi
3800 LORAIN AVE.
CLEVELAND, 0.
REV. SOLOMON DUMA
1847—7th Str., CANTON, a
Telefon: Bell 1306.
REV. TEOFIL POPOVIOI
Preot gr. cat.
Cottage Hotel, 302 S. Liberty Str.
Phones: Ohio 2221. Bell 540.
REV. SIMEON MIHALŢIAN
preot gr. or. romîn
3614 Elm Str. P. O. B. 231.
INDIANA HARBOR, IND.
Phone: 579-R.
REV. IULIU HOLDER
preot gr. or. romîn
P. O. B. 402, Gary, Ini.
Bell Phone: 1635-W.
(1-8)
6102 DETROIT AVE.
CLEVELAND OHIO
Cînd veniţi la Alliance, Ohio
nu uitaţi firma: Cottage Hotel,
Georfge Sturza, proprietar, 302
So. Liberty Ave.
THE RELIABLE TAILOR
MAPA ROMANIA MARE
-mt "-m. --m.. «bk
5701 Detroit Avenue
CLEVELAND, OHIO.

'^"W
Vv p£f
4
ps
W. ,.,
fc
CLEVELAND, OHIO, S1MBATA, 12 OCTOMBRIE 1918.
REFLECŢII.
INFUENŢA SPANIOLA.
Este sigur acum că climatul
are puţin de a face cu răspân
direa boalei ce bîntuie în toate
ţările şi care e cunoscută sub
numirea de: „Influenţa Spanio
lă'4 cu singura deosebire de (Spa
nia, unde această numire nu e
acceptată. Această boală bîntuie
în «tateie sudicc ca şi în cele nor
dice. Ea nu face deosebire de
coastele mărilor ori «de interiorul
depărtat unde clima ctmai infec
tată ori niai -puţin ceţcctată de
vuiturile rtici ale mărei. Oraşele
mici suferă- Ja fel c^ şi oraşele
mari.
In Europa aceasta boalfc a fosţ
ca un bieiu a lui Dumnezeu, atît
în munţii şi văile elveţiene, cît şl
în şesurile mării de la nord. La
ifel ea trăieşte şi primăvara şi
vara. Insula Britană a suferit la
fel ca şi Spania cu toate că cli
mâtul e foarte., deosebit.
Nici nu pare că această boală
«lege 'ori reHpectează pe cineva.
Oâzurilc de pînă acum arată cu
-cită vigoare atacă pe tineri -pu
ternici şi sănătoşi, la fel ca pe
«ei bă.trîni şi slabi. Ea nu caută
câ locul, ori traiul este unul din
tre cele mai sanitare, ori unul
neglijabil. ea atacă la fel şi un
loc şi celalalt.
Asta însă, nu înseamnă că e
«adarnic ca să te fereşti de a
«eastă boală. Din contră e o che
stie pe viaţă şi pe moarte de ace
ia trebue ca să te păzeşti cît se
poate de mult dc"ea.
GERMANIA ŞI RĂZBOIUL.
Ai* ii o copilărie a spune ca
Germania nu ştie ce edto războ
iul. însă e adevărat că noi am
l'ost 'forţaţi a realiza ce este. Tre
bue să încercăm ca «ă ducem,
deci, războiul la ei acasă. Ascul
taţi numai ,ce vorbire a ţinut
Kaiserul oamenilor săi:
„Voi sunteţi neliniştiţi,- descu
rajaţi, şi vă este teamă de răz
boi. l)e ce? Voi nu ştiţi ce este
războiul. Voi nu aţi văzut nici
odată cum un tun se descarcă.
,Nici odată nu a-ţi văzut atacuri
de infanterie. iNu aţi văzut cum
submarined distruge vapoarele.
Voi frăiţi în casele voastre de
iparte de linia de luptă. E adevă
rat, mîncarea voastră e puţină
proastă* însă voi sunteţi susţi
twiţi. -Ţar* voastră» nu e -tulbu
i'Ată şi' nici casele voastre ruina
te. (îermania nu a suferit nici
«paima unei singure ghiulele
UViviţi la Franţa. Vedeţi cum
armata mea a omorît oameni, fe
meile şi copii ei. Am distrus ca
sele, am furat recolta, am despo
iat minele de bogăţiile tor, am
bombardat catedralele şi am fă
cut din oraşele lor un oraş al
morţii. Am făcut din Rusia o ca
să de nebuni. Am sugrumat pe
Serbia. Am spînzurat pe Romî
hia. Voi nu ştiţi nimic de război.
Mergeţi acasă şi aţi-mi mai
mulţi din copii voştri'
Noi om neglijat un mare avan
taj. Nu e destul de a sili pe sol
ii aţii germani la luptă. Dar să se
lupte sunt aduşi ei aici. Ei sunt
Învăţaţi cu agoniile războiului,
sunt învăţaţi să sufere. Ce ar fi
însă dacă şi noi am începe a dis
truge tot ce etse german, dac "1
#m îrîvaţa şi ipe germani ca eă
înţeleagă ce înseamnă a ruina ca
sele, a bomborda catedralele, a
face şi din oraşele lor oraşele
morţii. Vor înţelege prin aceasta
pe este războiţii Vor începe şi «i
să cugt'fef
Cînd Germania va începe să re
alizeze cu este războiul, prin rai
te aeriene ori o invadare directă,
Cînd oraşele ilin lungul Rinului
vor tremura cînd din întunere
cul nopţilor vor cădea explozi
bilele .puternice, atunci germa
nii vor vorbi de pace, şi vor uita
de imperiu şi cuceriri.
U G~A B~*
prin aceasta sunt rugaţi toţi
laembrii Societăţii „Sămînătorul
Romîn" din Youngstown, Ohio,
ca la adunarea din 13 Octombrie
1938 să-şi trimită în scris da
că nu pot veni la adunare de
cîtă sumă a cumpărat bonduri
din al patrulea împrumut al Li
bertăţii şi de unde. Asta o cerem
pentru ca să putem da un ra
port corect atît la „America",
cît şi la Washington.
Sunt rugaţi şi acei fraţi cari
fac parte din Societate, a ne
înştiinţa despre bondurile cum
părate. Voim să facem un raport
ca să se vadă că Romînii au dat
dovezi despre ^loialitatea lor faţă
4id Uncle Sam.
"/.Sper că această rugare va fi
luată în consideraţie şi la «iua
*us numită să avem raport des
|re toţi Romînii buni şi patrioţi.
Origan Ana, prepdivt*.
r**
Dc ale
Societăţilor.
Societatea „Drapelul Romîn"
din Struthers, Ohio. Convoacă
pe toţi membrii săi a lua parte
la adunarea gen. lunară, care
se va ţinea Duminecă, 13 Octom
brie 1918, la orele 10 JU m., îti
hala din 25 Liberty 'Stf.
Toţi fraţii memhrii sunt rugaţi
a lua parte la această adunare
fiind că avem mai multe puncte
foarte importante de rezolvat.
Absenţele nemotivate se %»r pe
depsi conform statutelor.
h:
'.A'
PreddtaL
I N V I A E
(Poporul Romîn din Terre Han
ţe, Iiid., aşteaptă cu mare bucu
rie ziua de 20 Octombrie 1918.
Comitetul parochiei şi comite
tul aranjator al parochiei gr. or.
romîue „Sfîntui Andreiu" din
Terre Haute, lnd., are onoarea a
invita pe toţi membrii -parochiei,
pe toţi Romînii din loc şi jr, pre
cum şi pe onoratele parochii, So
cietăţi şi Cluburi, precum şi ,tot
felul de corporaţiuni a lua parte
!a actul Sfinţirei bisericei „Sf
Andreiu", care va "avea loc în
ziua de 20 Octombrie 1918, cu
următorul program:
f[
1. în dimineaţa aileî de 20
Octombrie 1918, la orele 8 a. m.
no vom întruni cu toţii la hala
Societăţii din loc „Andreiu Ba
ron de Şaguna şi Crucea Romî
nă4 din 1442 Beech *Street.
2. La orele 8.30 a. m. vom for
ma convoiul şi vom pleca la sfîn
ta biserică din 25 şi 4 Ave.
3. Actul sfinţirei va fi condus
de părintele loan Podea, admi
nistrator protopopese din Young
stown, Ohio, părinţie Elie Popp
din Indianapolis, Indiana şi pă
rintele luliu Holder din Gary.
Indiana. Imediat după sfinţire
va urma fotografiarea onoratului
public în faţa sfintei biserici.
După toate acestea se va for
ma convoiul diţt *n modul
următor:
1. Preşedintele parochial căla
re, însoţit de doi poliţmani ai
oraşului. 2. Automobilele cu ono
raţii preoţi şi cu maiorul ora
şului Terre Haute, lnd. 3. Prapo
ri şi drapelele onor. Societăţi.
4. Muzica Doina Romînă din In
dianapolis, lnd., compusă din 16
persoane. 5. Membrii parochiei
şi ai Societăţilor şi alţi partici
panţi.
Astfel .aranjaţi vom traversa
străzile cele mai principale ale
oraşului şi ne vom reîntoarce la
hala Societăţii Andreiu Baron de
Şaguna şi Crucea Romînă din
1442 iBeecli Str., unde se va ser
vi banchetul obicinuit cu astfel
de ocaziuni.
Preţul de intrare la ^panchet
I.50 do persoană.
După banchet se vor ţinea vor
birile ocazionale şi primirea do
naţiunilor, după care 1?» arma
jocul.
La orele 7 seara se va preda
frumoasa piesă teatralU: „Tine
reţe Nebuneţe" şi „Ţiganul la
tîrg de vite", sub conducerea
d-lui loan Şordian.
E S O A N E I i I
Damian, d-nul Nicolae Hegbeli.
Florica, soţia lui, Ana Cucu.
Busuioc, «ftlător, d-nol Yasile
Grozi.
Măriuţa, sora Floricei, d-ţiul
nia Şoanca.
Ghiţă, amantul Floriei, d-nul
Nicolae Pavel,
Nică, amantul Măriuţeif "Nico
lae Tomuleţ.
După terminarea acestei piese
8e va preda a doua piesă: „Ţiga
nul la tîrg de vite", jucată de
domnii loan Şordian şi Mihail
Hulpoi.
Va urina o/declamaţie din par
tea d-lui N. Turnuleţ şi pe urină
se vor cînta cîteva cîntări fru
moase sub conducerea d-lui Oii
gor Lup,
Taxa de întrare la producţia
teatrală: clasa I, 75 cenţi, clasa
II, 50 cepţi.
Veniţi cu toţii: ea „să staţi în
ajutorul nostru şl sa vă bucuraţi
împreună cu noi de măreţul lo
caş al lui Dumnezeu ridicat pen
tru fala neamului nostru de pe
plaiurile străinătăţei.
Veniţi eu mic şi mare ca sa
daţi ajutorul sfintei noastre bi
serici, care a fost secoli dearîn
dul fundamentul legei şi al cui
turei neamului nostru romînesc
De aceia avem tot dreptul ca să
apelăm la bine voitorul sprijin
al d-voastră, al tuturor romîni
lor buni.
Parochia noastră a SI.' An
dreiu deşi este cea mai tînără
dintre toată, dar a luat parte ţa
.toate saţb&riie, mi a put#
trimite delegat, şi-a trimis obo
lul său întotdeauna".
Pe această cale rugăm pe toţi
domnii reprezentanţi să vină pe
adresa: 1442 Beech Street.
Pînă la revedere aşteptăai
OU
drag pe toţi fraţii Romîni.
în numele comitetului parochi
al al parochiei iSfîntului Andreiu
din Terre Haute, lnd.:
Comitetul aranjator.
A V I 2
'••A '-4
Societatea romînft de ajutor şi
cultură „Leul" din Salem, Ohio,
aduce la cunoştinţa membrilor
săi, precum şi a tuturor fraţilor
Romîni din loc şi jur să bine
voiască a lua la cunoştinţă că
din parteş autorităţilor oraşului
Salem, Ohio nu ne este permis
a mai avea petreceri în hala Soci
etăţii noastre şi nici întruniri pe
un timp nedeterminat. Cauza cre
dem că o ştiu toţi...
N. B. Toţi fraţii membrii şi
membre care sunt în restanţă cu
cotele lunare, sunt rugaţi a lua
parte Marţi şi Joi, seara de la o
rele 7 pînă la 9 şi Duminecă pî
nă la amiazi, la hala Societăţii
din 114 Depot Street. Secretarul
financiar va fi la hală pentru
a face încasările cotelor de la
membrii.,
Este rugată şi Reuniunea
Femeilor Romîne din. loc a se
conforma acestui Aviz.
în speranţă că onoraţii mem
brii şi membre se vor conforma
acestui aviz, am rămas al d-tră
stimător pentru adevărată dra
goste frăţească ce v'o păstrez.
Dat la 9 Octombrie 1918 în
Salem, Ohio:
George N. Bouarnea, preş.
(33—34)
ÎN ATENŢIUNEA FRAŢILOR
ROMÎNI.
Susemnatul ca cunoscător în
vinderea de acţiuni dau un sfat
fraţilor Romîni ca toţi aceea ca
re -doresc să cumpere acţiuni de
la ori ce companie de automobile
nouă sau vechi, mai înainte de a
cumpăra să se adreseze la sub
semnatul pentru a-i îndrepta
despre preţurile acţinilor.
Sfatul îl dau gratis ori şi cui.
Iancu Chelciu, 1423 West 65
Place, Cleveland, Ohio.
7AlCAr
(BLICITj
DE VÎNZARE.
O maşină de spălat haine. Să
pune în mişcare cu apă. Un bal
ton No. ti6 şi o blană do v e
pemru damă.
C009 Clinton Ave., Cleveland,
0.
(.'}o—35)
DE VINZARE ORI RENTAT.
Local bine aranjat, trafică în
front, 2 scaune pentru bărbier,
scaun pentru curăţat ghete, baie
pentru scaldă, odaie marc pentru
locuit. Poziţia cea mai bună între
Romîni.
A U
eu Paja Zsivu, ca prisonier în Ru
sia, caut pe Paja Isak "şi pe Mi
ca .Perican, Vasa (Jaletari ^Găitan
din Cenadul Marc. La caz că se
vor afla aeeşti trei oameni, atunci
sunt rugaţi a serie al adresa de
mai jos de unde vor primi adre
sa prisonierului sus numit din
Rusia.
Mihai Borha, B. 775 Franklin
Street, Box 272, Detroit, Mich.
A U
pe Simion D. Bara şi pe Dumi
tru lui D. Bară din comuna Fel
şo Pian, comitatul Hibiiu. Rog pe
toţi fraţii iprisonieri din Italia
sau Rusia dacă ştiu eeva despre
dînşii, sau chiar dînşii dacă vor
ceti aceste rînduri să bine voia
scă a •scrie pe adresa:
Dumitru Bara, 840 W. Jefferson
Street, Detroit, Mich,
(34—35)
A U
pe Ilie Dirvlea din comuna Se
beşel, comitatul Sibiiu. Rog pe
toţi fraţii prisonieri din Italia
sau Rusia dacă ştiu ceva despre
dinsul să-mi scrie, sau chiar din
sul dacă ceteşte aceste rînduri să
bine voiască a-mi scrie.
Acela «are îmi va scrie adresa
dînsului corectă va primi de la'
mine un ^dar de 5 dolari.
Sfeî
Care a
.* •. .v-v, ,,
„A S
O
A"
DE VINZARE.
mese de 'biliard şi mobilă
pentru restaurant în cea mai bu
nă condiţie. Se vînd cu preţ foar
te ieftin.
Doritorii să se adreseze la:
fiimion Oltean 239-1-2, E.
Street, Youngstown, 0.
(33—35)
A U
pe feciorul meu Sălcău din comu
na Mihalţ (Mihalczfalva) co
mitatul Alba Iulia. A fost soldat
în anul 1917 în luna lui Aprilie
în Belgrad. Rog pe acei fraţi pri
sonieri care ar şti ceva de dîn
sul să bine voiască a mă aviza
prin o cartă poştală, pentru care
bine facere le ţoi fi foarte recu
noscător.
Rog a-mi scrie pe adresa:
Nicolae Comşa, 645 Poland Ave.,
Youngstown, Ohio.
(33—34)
Doal rînduri de popice (eu
glărie), complet echipate. Să
vînd foarte ieftine. Să pot trans
porta ori şi unde. Le-am cumpă
rat ocaziunal şi le vindem ieftine.
Sunt desmontate, gata de trimis.
Deci grăbiţi, acuma vine timpul
iernei cînd se plăteşte unui ne
gustor ca pe lîngă o sală de bi
liarde să aibă şi două linii de cu
glărie.
Adresaţi-vă la:
Augustul Sissea, 139 North Str.,
Newark, Oh]*
(1x6)
OAUT MUIEREA.
fugit
di la
mine în
11
Septembrie 1918] trăind cu e^
13
ani
de
zile,
3
che
şi
ani în patria ve­
10
ani în America.
Avînd o proprietate de $7.500,
ni-s'a potrivit de am vîndut-o, şi
la trei zile după ce am ridicat
banii, un prăpădit de fecior a în
întat-o şi a sedus-o pînă a fă
cut-o de a plecat cu el, şi a în
demnat-o deavolul de a luat din
lada in care ţineam banii suma
de $1.300.00 şi pe cei trei copii
pe care i-am avut.
Fotografia e sus este naturală
um este ea şi cei dQÎ copii. Un
copil este numai de 11 luni, suge
la piept.
Acela care îmi comunica
sau îmi va da cetire mai în grabă
prin telefon sau telegramă va
primi un premiu de $50.00. Să
înţelege căci trebue să o am în
mină pe respectiva.
ÎN ATENŢIUNEA ONOR. PRE
OŢI GR. ORTODOXI.
La administraţia ziarului nos
tru se găseşte de vinzare Extrase
pentru Matricolele: Cununiei, Bo
tezuri şi înmormîntări.
Deci onoraţii Domni preoţi ca
re are lipsă de asemenea Extrase,
sunt rugaţi a înainta comanda la
administraţia ziarului nostru şi
imediat se vor expedia.
(32—34)
DETROIT, MICH.
Zilnic de la 9 dimineaţa pîni la 9
seara. Duminica 9—12 prînzui
Telefonaţi North 2397. lx«
Dacă doriţi ca să aveţi o a
devărată fotograful» B-voast
ră, veniţi la (5)
JOHN
Gel mai mare studiu fotogra
fic în Ohio. Frumoasele foto
grafii europene în colori cu
preţurile rezonabile.
uamzjiiimiBiaiîUîiiaiî
Preot. gr. or. Romîn
ALLIANCE, OHIO.
REV. ELDS POP
preot gr. or. romîn
804 N. B'ackford Str.
Indianapolis, Ind.
REV. ALEX. ŞERBAN
preot romîn greco-catolic.
1112 Greenfield Str., Farrelfr, Pa,
SINGI RI DOCTOR
ROMÎN M.-T.
Cu licenţă de la State Medical
Boârd şi diplomă de la şcoală.
Adresează-te cu toată încrederea.
Băi cu lumină electrică, băi hidrau
lice, tratamente regulate. Vizitat ia
gratis. Dacă eşti bolnav caută-te ca
să nu se agraveze boala. (5)
DUMITRU ALBU
DOCTOR M. T.
ORELE DE OFICIU:
Vela 7—9 dim şi dela 6—9 seara
4? 4? 4? 414?4*4»^4?414?414?
Oamenii noştri
de afaceri.
A. J. LUPEA. Advocat, No
tar Public. Isprăveşte ori ce
acte judiciare. Procese de despă
gubire în caz de primejdie şi ca
rari criminale. Vindere de case
ţi farme. îndeplineşte ori ce afa
ceri. 468Vî W. Washington Str.,
Indianapolis, lnd. Phone: A«
to. 11556 Circle 91.
AUGUSTIN SISSEA.
lă de biliarde. Cuglărie Ame
ricană. Tot felul de băuturi
răcoritoare. Trimiteri de ban.
Tmdere de Bilete de rapoarft.
139 North Street, Newark, O.
FRAŢII COSMA, 3501 Penna.
Ave., Indiana Harbor, lnd.
Vinzare. de bilete de vapoară.
Trimitere de bani în patrie şi ori
ce afaceri. Adresaţi-vă «u toată
încrederea.
IO AN SISSEA. Tot felul
de băutrui răcoritoare. Ţi
gări şi ţigarete. Locul de în
tîlnire al romînilor din Allian
je şi Sebring, Ohio. 1300
6. Summit Str., Alliance, & Pho
ne: U. S. 2218. (5)
CINE NU CUNOAŞTE PE VE
CHIUL COMERCIANT GEOR
GE STURZA, care a deschis pri
mul local cu băuturile cele mai
fine. Găsiţi odăi cu luna şi cu
săptămîna, duipă învoială. Hotel
de lux curat romînesc cu odăile
cele mai elegante. Loc de întîlni
re al Romînilor.
Un bun membrii al organizaţi
ei noastre şi casierul Ligei Na
ţionale Romîne din loc. Aici este
fratele George Cornia, bartendăr
P. CHIM A. Comerciant ro
mîn. Grocerie şi hală de joc. Se
diul Societăţei „Dacia Traiană" în
136 Jackson Str. Local asortat
cu tot felul de băuturi răcoritoare
Biliarde şi alte. Casă adevărat ro
mînească. 399 Case Ave., Newark
Ohio.
şj?
LOCAL DE BĂUTURI, Biîi
arde şi Restaurant. Dăm tot fe
Iul de informaţiuni. Vorbim mai
multe limbi. Să află în faţa de
poului de streetcară şi aproape
de gară, Trăiască libertatea pa
cea şi egalitatea. Cu fitimă: A
chim Cîndea, 729 E. Main Street,
Alliance, Ohio.
CALENDARUL NATIONAL Al ZIARULUI ,JWA".
Anunţăm cu deosebită plăcere publicul nostru cetitor
ca frumosul calendar naţional al ziarului „America" pe
anul 1919, este pus în lucrare.
Calendarul, pe lîngă o parte calendaristică cît se poate
de exactă şi pe lîngă admirabila parte literară în care vor
fi aflate bucăţi de ale aproape tuturor scriitorilor de sea
mă ai neamului nostru, alături de fotografiile lor, va fi
cea mai frumoasă lucrare artistica eşită de tiparul romî
nesc din America.
Coperta însăşi a calendarului este o bucată de artă
lucrată în 4 colori. Ceva ce nu s'a mai pomenit pînă acu
ma în această ţară la neamul nostru romînesc.
De voiţi să faceţi un tîrg bun, cîştigînd pentru o sumă
mică, un juvaier literar, grăbiţi a trimite banii pînă nu
vă întrec alţii. Anul trecut, cei ce trimiseseră tîrziu, au
rămas păgubiţi pentru-că nu mai putuseră căpăta calen
dare dela noi.
Atragem luarea aminte a negustorilor romîni ca şi a
agenţilor noştri de anunţuri. Acum este timpul pentru
trimiterea anunţurilor ce vor apare în calendar.
«Creţi lista preţurilor pentru diferite anunţuri.
G. GARDULESCU,
Preţul calendarului, pe lîngă toate sforţările ce le fa
cem pentru a da ceva extraordinar, rămîne totuşi numai
numai de 70 cenţi în care să înţelege si portul postai plă
tit. Societăţile şi alte organizaţii să bucura de rabat. Co
mandaţi acum. Nu lăsaţi pînă mîine.
"m w *m
OOC)OOOCXXXXXXXXOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXX)OOOOOOOCOOOOOO
539 W. WASHINGTON STK., INDIANAPOLIS, IND.
Cele mai bune HA1XE cu cele mai reduse preţuri. Bepa
răm, călcăm şi curăţim. Satisfacţie garantată. (2-5)
Cine doreşte a avea o podoabă în casă imediat sa co
mande această mapă la noi. Este tipărită pe hîrtie velină
şi bine reuşită. Costul este de 25c. Ar fi mai bine dacă se
trimite comanda pentru 4 mape de-odată. Grăbiţi cu co
mandarea lor căci nu mai avem multe şi am dori ca a
ceastă mapă să ajungă în fie care casă romînească.
Comanda împreună cu suma necesară să se adrese
ze la: (1a6)
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI „AMERICA".
SaraaaiiuzizBiBn^
Prima instituţie tipograficăjj
in Statele Unite
ESTE
INSTITUTUL DE ARTE GRAFICEI
AL ZIARULUI
.AMERICA"!
PAGINA 9.
Veste buna pentru cumpărătorii de toamna
Veste bună despre stofele cele bune. Hainele făcute
de Colin's măsurate întotdeauna ca şî reclamele lui. Nici
nu am fi ajuns la starea cea bună din prezent dacă comen
zile nu s'ar fi executat bine. Vino şi comandă un rînd de
haine la: (32—34)
606 EAST MAIN STR.
COHN'S
BO«OHOBOHO«0»0»nt0»OtfO»OWO«0«0»0»OaO«aKOHDISO»0»C*IOMOB
OaOJ!tOHOHOH03KOHOaOaOKOHO»0«OHOS03StOHOaoaO»CHOaOJSOHO«OHQ
»C
JAMES I. ELLMANN
SINGURUL AVOCAT ROMÎN ÎN MICHIGAN
JUDECĂTOR LA HIGHLAND PARK.
1
Este cea mai perfectă fi
^p^mai bunuă maşină de eîn
tat. Vrei să o ai gratis? Ci
ne nu ar vrea să aibă o ast
fel de maşină în casa lui.
Scrie imediat 1* firma
romînească:
fondat în 1907. jj
In atelierele sale se execută ori ce lucrări, de la cele I
mai simple pînă la cele mai fine, ca: Reviste, Calendare,« 1
Broşuri, Chitanţiere pentru Societăţi şi Parochii, Statu
te, Invitări pentru baluri, cununii şi botezuri. Ori ce
lucrare se execută în timpul cel mai scurt, graţie aranja-1 3
meatului şi maşinilor moderne de cari dispunem. 1
DEVIZA INSTITUTULUI ESTE: vQ
Lucrare conştiincioasă, preturi iftim
Rugăm onoratele Societăţi, Parochii şi în special pe
toţi Romînii să sprijinească această instituţie prin oo
menzile D-lor.
v
-f
'Iii
1
I
ft
ALLIANCE, OHIO.
OFICIUL DE AVOCATURĂ: 1140 PENOBSCOT BLDG.gg
(Lingă Casa Oraşului).
DETROIT, MICHIGAN
OeîoBO«oaoBOBoaoBOnoBOBoaO!EcnononoaonoBO!ioBOBO«oacwoB o
ooaoaoaoaoaoHOHOooaoKoaoaottCsoaoHOHOasoaoHosfOHoaoBoacw
OOOOCXXXXXXXDCOOC)COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXOOOOOOOOOO
sg
IO
1
_n
s*
gp
o
SO
os
(5) o»
OBSERV A-TI
Gramofonul Dianola
Ti
1
E
1
$
!i
#.
^v

xml | txt