OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, October 28, 1918, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-10-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Lebanon.
CLEVELAND-AKRON BAG CO.
East 40th and Perkins Ave.
CLEVELAND,
(5-7)
Augiutin Sissea, 139 Ntart& Stfr,
Newark, Ohio.
(1x6)
No. t!. ,Jnvierea" Clark Str. 505.
Martina Perry, Ohio.
V*. 2. „YulturuV, 315—7th AveH
No. 3. „Transilvăneana,", P. O. B.
147, Indiana Harbor, Ind.
No. 4. „Dacia Traiană", P. Q. B.
133, Newark, Ohio.
No. 6* „Albina", 1020 Jefferson
Str., New Castle, Pa., Bell No. 71. „Aurel Vlaicu", P. O. B.
Phone 1485-W.
No. 9. 114 Depot Street,
„U. 'R. Aard Trans.4*,
P. O. B. 995, Alliance, O.
No. 12. ,Jfegru Vodă", 242 Helen No. 74, „Ardeleana", e|o John Pop
No. J3. „Carol l-iu", P. O. B»
323 Ellwood City, Pa.
No. 14. „Transilvania", 918 N.
Darr Ave., *Farrell, Pa.,
Phone: Bell 1347.
No. 16 „Horia, Cloşca şi Crişan",
P. O. B. 157, Zanesville, O.
No. 17. „Carpatina", 1303 W. 58
No. 18. „Dacia Romînă", 2192 Cen
tral Ave., Cincinnati, Ohio.
No. 19. „Vipia Traiană', P. O. B.
141, Erie, Pa.
No. 21. „Steaua Romînă", 613 W.
Washington Str., Indiana
polis, Ind.
No. £3. „Mihai ViteazulP. O.
B. 73, Follansbee, W. Va.
No. 28.
No. 30. „Tradan şi Avram lancu
Regele Munţilor", 1922
8th Str., N. E., Canton, O.
No. 82. „Prinţul Carol al Romî
niei* *, P. O. B. 549, Zelie
nople, Pa., Bell Phone 32
—R.
Ne. 38. „C rtumbus", Liberty Phar
macy, 27th) & Sarah Str.,
No. 37. „Tîrnoveana", P. O.
No. 41. „Cuza Vodă", P. O. B. 81,
Massillon, O.
No. 42. „Drapelul Romîn*', P. O. B.
28, Struthers, Ohio.
No. 43. Sentinela Romînă'f 97
Greater Street, Fort Wayne,
Ind.
No #4 ,Augustina", Box 112, Sta.
2, St. Paul Minn.
No. 45. „Avram lancu", 261 W.
37 Str., New York, N. Y.
No. 46. „N. Filipescu", P. O. B.
307, Madison, 111.
No. 48. „Deşteaptă-te Romîne",
775 Franklin Str., Detroit,
No. 49. „Libertatea"t P. O.
No. 55. „Gloria RomînăP. O.
No» 61. ,J3tefan eel Mare", P. O.
B. 127, Garret, Ind.
No. 52. ,£-ta Maria", 40 M. H. No. 101. „Bucureşti", P. O. B. 325,
No. 56. „Dr. Vasile LucaciuP.
O. B. 123, Clinton, Ind.
No. 59. „S-tul George", 419 Davis
74, New Philadelphia, O. I No. 107. „Aurora**, cor. 3rd and
No 62. „Romînia Liberă", P. O. B.
399, F. Park Station, Akron, I
Ohio. 1 No.
No. 63. „Prinţul Nicolae'*, P. OJ
B. 67. Bridgeport, O.
No. 67. „Mircea Vodă", P. O. B.
336, Beaver Falls, Pa.
No. 68. ,J$ilistra Romînească", P*
O. B. 352, Girard, Ohio.
Ko. 69. „Raza Luminei", c|o Higi
land Steel Co., W. Pullman,
Illinois.
No. 70. „Simion Bărnuţin", 1858
Webster Ave., Chicago, III.
No. "72. „Aradana", 805 E. Moflfh
ment Ave., Dayton, O.
No. 73. „Romînia Nouă", P. O. it*
305, Cambridge, O.
No. 76. „Andrei Murăşan", 34 Da
nube Court, Bridgeport,
Conn.
No. 76. „Apolzana",
O. B. 169, Anderson, Ind.
No. 79. „Plugarul Romîn", 645
Poland Ave., Youngstown,"
O. Bell Phone: Federal
1446 Autom. Phone 73319.
No. 80. „Romînia Mare", P. -O. B.
233, Universal, Pa.
No. 81. „Ludoşana", P. O. B.
No. 82 „Sămînătorul Romîn", P.
B. 278, E. Youngstown, ©.
No. 83. „Coroana Romîniei",
No/Ş5. „Furnica", Station 27, 2160
Front Str., Toledo, Ohio.
No. 86. „V. R. Andrei Baron de Şa
guna şi Crucea Romînă",
1427 Beech Str., Terre Hau
te, Ind.
No. 87. „Dr. E. Lucadu T. E."
224 N. B-way, Aurora, 111.
No. 88. „Cîmpul Libertăţii", 1316
98th Ave. W., New Duluth,
No. 89. „Jlie Martin SălişteanuP*
P. O. B. 108, Muncie, Ind.
No. 90. „Hora Unirii", P. O- B»
94, II. P., Detroit, Mich,
No. 91. „loan I. C. Bratianu", P.
O. B. 47, Mansfield, O.
No. 92. ,Jubirca Frăţească", P, O.,
B. D., Mt. Union, Pa.
Nţ, 03. „Dr. lydiu Maniu", 1745
Garfield Ave., Canton, O.
No. 97. „Tinerimea Romînă" P. 0.
Sta. B., Box No. 1, Cincin
nati, Ohio.
No.
Vlad'*, P. O. B. 33,* mtnese", 109 Morgan Str.,
Sta. D., St. Joseph, Mo. Tonawanda. N. Y.
COCARDE SI BUTONI,
DIN STATEU UNITS
R. A. KOCH & CO
1138 SUPERIOR AVE., CLEVELAND, OHIO
N. 1013, Scalp Level, Pa. Thorpe, W. Va.
No. 63. „Z7. S. Treicolorul şi înde-]No. 102. „Dîmboviţa", P. O. B. 20,
pendenţa Romînă", 12081 Highlandtown, Baltimore,
Adams Str., Gary, Ind. I M. D.
No. 54. ,Jlureşana", P. O. B. 300 No. 103. „Vasile Stoica", Rouma-
nian Ilall, 727 South Plate
Str., Kokomo, Ind.
No. 104. „Voluntarii Romîniei'*,
2056 Allright Str., Philadel
phia, Pa.
No. 105. „Dr. C. Angeleseu", 6131
St. Clair Ave., Cleveland, O.
No. 106. „liomhiul Ardelean", P.
O. B. 51, Sta. Dn Cleveland,
Ohio."

xf
vr-
1
ft?
jSituatia Bulgariei
sjjjţî: în tiippul din urmă să vorbeşte
jffcult asupra întrebării dacă Bul
garia are aă primească fără de
fezerve
Întrebarea aceasta ii\i este în
trebare mică. în dînsa zace Sntiva
,|fă vitoarea linişte a Balcanilor.
fe la aceasta atîrnă că pentru vi
itor, în Peninsula Balcanică, vor
»iunci toate statele mină în mina
Jri vor fi şi pe viitor zguduite de
micile gelozii şi uriî
Bulgaria bătută, nfi şi-a pără
Bit toate visurile sale. Dînsa spu
tie că tocmai pe baza principiilor
lui Wilson de liberă determinare
Ci popoarelor, dînsa trebue să pri
mească Macedonia, Dobruja şi Ka
,\ala^ Dînsa a încercat să le eîşti
ţ?(* prin forţă, dar a fost păcă
lită. A căzut. Acuma cere de la
aliaţi să-i facă dreptate, ei, toc
mai oi, celeia care şi-a bătut joc
^cle dînşii întovărăşindu-se cu ger
manii şi turcii contra lor.
„Da, răspunde la aceasta,
Şioul minister şi rege bulgar"
dar toate acestefl: nu le-am făcut
jioi ei fostul rege şi fostul mini
stru Radoslavoff. Noi i-am înlă
turat pe amîndoi. Radoslavoff şi-a
ras barba, s'a deghizat ca un ofi
|cr germani şi a plecat, a deser
ţat cu armatele Germane, pentru
Cari a lucrat. Bulgaria nu a sim
patizat nici odată cu politica pur
|aţă de el. Noţ am schimbat toa
te. Noi suntem supuşi, ascultători
şi reformaţi, doar tocmai pentru
aceea ne ceratn drepturile noastre.
Nu mai încape" nici o îndoială
că asta este adevărat întru cît pri
veşte pe ministerul prezent. Pur
tarea miniştrilor de astăzi, în
tot decursul acestui război, ade
VCTeşte că dînşii au fost totdea
una sinceri. Ci da«ă este vorba
de adevăr şi dreptate aliaţii tre
bue să asculte întîi ponosurile
•JKîrbieij Romînici şi Greciei eon
'tra Bulgariei, şi numai după a
eeea să judece. Tar pe urma ju
jiecăţii să-1 facă pe cel vinovat
să şi plătească pentru toate re
lele făcut®.
„Noi nu vo)m aliaţii să
întrebe Grecia, Sirbla şi Romî
^nia" —spunea mai zilele trocu
un politician bulgar. „Noi a
tvem încredere în imparţialitatea
Angliei şi Americei. Bă exami
neze dîpşii întreagă chestiunea
din Balcani în lumina trecutului
şi a drepturilor, şi după aceea
Hă judece/'
~V„Voi, bulgarii" —:..ffr«pu
neam eu „trebue să ră "iidu
ceţi aminte că locfii simpatiilor
vechi ce le-aţî avut, vi-l-a ocupat.
Sîrbia. Voi nu aveţi de ce să vă
temeţi că vi-să face nedreptate
din partea aliaţilor, dar cu toa
te acestea mi'stt poate face drep
tate pe spatele şi în paguba Sîr
biei, aşa cum voiţi voi. Sîrbia
va face opoziţie teribilă contra
cererilor voastre, iar» Romînia
şi Bulgaria o vor secunda-o".
„Voi nu puteţi avea nădejde
să vă/meargă pesie tot locul în
plin. Nu-i iertat să credeţi că
puteţi cîşfiga prin pace ceea ce
fostul vostru guvern nu fost
îfr stacc să cjştige prin război".
De aceea întrebarea rămîne încă
tot deschisă: Va primi Bulgaria
eu răbdare judecata aliaţilor cu
privire la dînsa şi la reclamele
ei teritoriale, ori va trebui să
continuăm a privi la dînsa ca la
un element nemulţumit din Bal
cani, care, dacă ar putea, ar pu
ne lumea de nou în flac?riî"
4
•V?
v
'rft-x
w
'f.
V
A V I Z
Prezidiul Societăţii romîne de
ajutoraşi cultură „Dacia Romînă"
diifr Cincinnati, Ohio, aduce la cii
noştinţa tuturor membrilor socie
tăţii noastre, precum că din cau
za epidemiei sunt oprite toate în-
i\ .. ,? trunirile, aşa că nu. mai putem a
V. vea şedinţe nici la societatea noa
[•'i stră. Fraţii membrii sunt .rugaţi a
plăti cotele lunare precum şi al
te^faxe referitoare la Societate la
r-'',
d-nul secretar financiar Pavel Mo
roaica din 1997 Central Ave., Ciu
einnati, Ohio.
Fraţii membrii' sunt rngafi a
se conforma acestui Aviz.
fţi speranţă eă /om fi mţeleşi
vă salutăm în numele Societăţii
„Dacia Romînă" din Cincinnati,
Ohio:
CLEVELAND, OHIO, LUKI, 28 OCTOMMtlE 1811
judecata aliaţilor la cari
pel ase ea sa-i stabilească drep
turile ei în Balcani? Dar, sa.fiu
îriai bine înţeles: va primi jude
lata 'aliaţilor şi în cazul acela
,M|înd dînsa. are să fie în multe
privinţe contra dorinţei sale?
George Mtoş, preşedinte
Pavel Moroaică, sşeretar financ
(47—48).
Veis in explozie.
"'A/ -L
Tlll,il""'1
—r O explozie care a izbucnit la
fabrica de muniţiuni Senior Pow
der Company a omorîjt şe mi|n
citorul Edward Ayres.
''V. "4»
W.-M
'.V83
1 1
mm
C£ A LĂSAT GERKAIUA
ROMINIEI.
RfcpunSiil „jwrietenese'1 al Ger
maniei eătră delegaţii romîni, ce
au protestat cu toată vigoarea con
tra terminilor de pa«e germani şi
au spus eă Romîniei nu i se poate
cere ca să primească aceste condi
ţii, s'a spus că Romînia va aprecia
această moderaţie a Germaniei
eînd va vedea termini pe care îi
va impune asiipra puterilor En
tente! de căt*ă puterile centrale. A
cest incident a fost însemnat în
Cartea Albă Parlamentara a mi
niştrilor aliaţi del a Iaşi, care a fost
scris la 16 Maiu, 'la scurt timp
după semnarea tratatului de pace
dela' Bucureşti. Observaţiile miniş
trilor aliaţi au fost însemnate, ca
să întrebuinţeze cuvintele lor:
..Tratatul e o demonstrare a insa
ţiabilei credinţă şi ipocrizia impe
rială a Germaniei". Din aceste do
cumente ziarul „Times" din Lon
dra citează:
„Prin cererea Germaniei unul
din rapoarte spune că în tratat nu
e admisă nici o anexare şi nici in
demnităţi de război însă teritorii!
luat dela Romînia, ce conţine pro
vincia Dobrogei cît-şi partea mun
toasă care cuprinde o zecime din
întreaga populaţie, ori mai mult
de 800,000 locuitori, are o mărime
de 26,000 kilometri patraţi. Motive
strategice au fost invocate ea se
justifice rectificarea graniţei. *A
cel pretext este absurd dacă Pu
terile Centrale ar eşi victorioase din
a cest război, atunci Romînia va ră
mînea o colonie germană, şi în nici
o formă nu poate eonstitui o ame
ninţare pentru ei de/altă parte,
victoria aliaţilor va restabili rega
tul în integritatea lui, un fapt care
nu poate de cît
fi
recunoscut de
duşmanii noştri."
Ratificarea tratatului de pace de
eătră parlamentul roiriîn se poate cu
greu considera strict legal. Cartea
Albă spune, că se vede că cele două
partide istorice din Romînia s'au
abţinut dela participarea în alege
rile parlamentaşi/Cetim Mai de
parte V
„Departe de a da Romîniei o li
bertate parţială, pacea de acum com
pleetează subjugarea şi ruina ei
Germania va continua să ocupe te
ritorul ei, chiar şi după ratifica
rea tratatului, care, după cum am
văzut, Germania poate lua atît cît
vre^ navigaţia pe Dunăre, poşta şi
telegraful şi căile ferate rămin sub
controlul german prin cererea gu
vernului romîn a fost numit pe
lmgă- fie care minister cîte un de
legat german. Materialele de răz
boi şi muniţia să fie strînsă pe tc
ritorul ocupat sub grija autorităţi
lor militare germane şi finalul,
Romînia poate ţinea rfumai acele
forţe militare ce sunt necesare pen
tru păzirea teritorului ei.
„S'a format o companie germa
nă pentru exploatarea pămîntului.
La semnarea tratatului comanda
germană a dat un ordin prin care
toţi oamenii din teritorul ocupat,
adecă două treimi din Romînia,
între 18 şi 60 ani, să facă astfel de
lucruri pe cari le dictează germa
nii. Pedeapsa celor ee nu vor să as
culte este deportarea şi temniţa, şi
în unele cazuri, ce nu sunt precis
definite, chiar şi pedeapsa cu mo
'artrftfV
0 t'
PROTDAREA COPIILOR
CONTRA INFLUENŢEI
SPANIOLE.
F*îe care băiat, fie care ffetiţă, ori
toţi copii micuţi sunt în primejdie
de a fi atacaţi de boala ce bîntuie
Asigurarea lor contra acestei
Asigurarea lor contra acestor
boale se poate face numai dacă se
observă următoarele regule:
1. Ţineţi copii în casă şi nu-i mai
lăsaţi pe stradă.
2. Spălaţii pe faţă şi mîinile lor
de trei ori mai mult ea înainte. în
trebuinţaţi ufi ştergar uscat clnd îi
ştergeţi.
'3. încetaţi de a-i mai săruta.
4. Nu le daţi să bea din paharul
din care aţi băut D-tră.
5. Nu le daţi să manînee eu fur
culiţa ori lingura cu care aţi &$»
cat D-tră.
6, Seoateţi-i la aer tund timpul e
frumos, însă îmbrăcaţii bine eînd
vîntul e rece.
7. Deschideţi fercstrile de ms în
timpul nopţii, însă în aşa fel, ea ai'
nu se facă curent.
8. Fie care copii să doarmă
sin
gur, bine acoperit.
9. Să nu să dee copiilor lueniEi
pek cari să le bage în gură, ele im*
praştie boalele.
10. Cîinii ori piftieele ee «unt bol
nave, ori mai bine, fie d*
sănătoase, să le ţineai
copii+v
W i^rini^Oi
n-
SCRISORI DE LA
PRIZONIERI.
.•. iv.4«
Onorată Redacţie!
Eu Zoicaş loan, eattt pe fj«wim
pul meu văr Zoicaş Indreică din
comţina Hodid (iirtelec, comitar
tul Szilagy din Ardeal, căci m'^i
ajuns dorul de el, dacă va ceti,
aceste, rînduri îl rog să-mi scrie.
Eu sunt prison ier de război în
Italia de 15 luni de ml%
Adresa mea e^e:
Zoicaş, loan, soldato, prigionero
Guerra, Urbania, Prov. Pesaro,
...
Onorată Redacţie!
Vă rog a .da publicităţii urmă
toarele rînduri:
Doresc a afla adrea&44ui pre
ot gr. cat. Aurel Vodă, din co
muna Vaidei, comitatul Maroş
Ladoş. Tupda Arleş. Eu finul dîn
sului Nieoară loan, îl rog a face
atîta bunătate a-mi trimite o în
ştiinţare despre consătenii mei şi
despre cei doi veri ai mei cu nu
mele Silaghi Ignat, şi Nieoară I
oau. Le-am trimis două epistole
şi nu am primit nici un răspuns.
Eu sunt prisonier în Italţia diia
2?»
Maiu 1917, ne ştiind nimic de
spre dînşii, aşi dori ca să le aflu
adresa ca să le pot comunica mai
multe lucruri interesante .de pâ a
easăf. Vă salut cu drag:
Nieoară loan, Prigionero di Gue
rra, Apontate, Urbania, Prov. Pe
saro, Italic.
Onorată Redacţîfe!
\'ă rog i'oarte fruttea a dâ loc
în preţiosul d-tră star ,Ameri
ca" următoarelor:
Dragul meu fin!
Aflîndu-mă în Italianca priso
nier de război din 15 Iunie 1918,
şi avînd lipsă de mai multe mi
jloace, te rog( să mă ajuţi cu ceva
bani pînă mă voiu putea pune
în legătură cu cei jlc acasă. Pen
tru această facere de bine voiu
fi foarte mulţumitor. Te salută
cu drag al d-tale Naş:
Deîielsan Curman Zoucu, sol4ato
prigionero di guerra, Urbania,
Prov. Pesaro, Italia.
TtlMţilor fraţi necunoscuţii
Vă rog din adîncul inimei mele
ca pe nişte fraţi necunoscuţi să
vă interesaţi de următoarea do
rinţă a mea:
Eu Ventilă Constantin, sergent
din armata romînă, căzînd ea pri
sonier în Austria, am avut ferici
rea de am scăpat în Italia. Ma
aflu împreună cu ai d-tră consă
teni. Deci avînd şi eu în America
doi consăteni şi neştiindu-le a
dresa, vă rog spre a vă interesa
de aceste două persoane, anume:
i:
A U I A
lancu Petre, Marin Vasile şi IIie
Nicolae Muşuroiu din comuna
Razt, judeţul Dolj, Romînia. Vă
rog a-mi trimite răspuns pe a
dresa următoare:
Vontiîă Constantin, sergent, pri
gionero di guerra, Servigliano, I.
Eeparto, Ascoli Piceno, Italia.
o
A V I Z
Societatea romînă de ajutor şi
'cultură „Nicolae Filipescu" din
Madison, 1VK, avizează pe toţi
membrii săi, căci din cauza ~boar
lei suntem opriţi a mai ţinea şe
dinţe. Deci fiecare membru este
rugaţ a-şi plăti cotele lunare la
Secretarul financiar, cei din lo
calitate la hala Societăţii Lunia,
Marţia şi Mercuria seara, iară
Cei din depărtare să-şi trimită
prin poştă cotele lunare.
în numele Societăţii „Nicolae
Filipescu" din Madison, 111.:
..4T—4frK
SCRISOARE DESCHISA
Către toate Societăţile noastre din Uniu
nea Societăţilor Romîne din America.
în ziua de 19 1. c. s'a încheiat campania pentru al 4-lea îm
prumut al Libertăţii. Toate societăţile noastre, conform, ulti
meloi^noastre îndrumări publicate mai nainte în ziarul „Ame
rica", sunt rugate prin aceasta ca necondiţionat, în termin de
cel mjilt 14 zile dela data zilei de 191. c. să trimită la acest ofi
ciu numele tuturor membrilor lor, cari au cumpărat „Bondu
ri" din acest al patrulea împrumut. Asemeni, pe cît să poate
să fie trimise şi numele celor ce nu fac parte din nici o socie
tate. Noi, în decurs de 15 zile, trebuie aşternem raport ofi
cios la ministrul vistieriei statului. Pentru acest scop trebuie
să avem, NEGREŞIT, la vreme toate rapoartele dela societăţi,
scrise curat şi limpede, arătînd de unde s'au cumpărat bondu
rile şi de cît. Nu scrieţi cît aţi cumpărat în celelalte. Numai cît
s'a cun?.parat în acesta.
Rapoartele toate sunt a se trimite la oficiul preşedintelui
general, cu adresa 113 E. Long Ave., New Castle, Pa. Nici
o societate să nu trimită raport deadreptul la Washington, că
ci prin aceasta numai pricinuieşte încurcături.
Societăţile, cari nu îşi vor împlini datorinţa aceasta faţt
de presidiul Uniunii, vor fi amintite prin ziar. Trebuie să sta
bilim odată pefitru totdeauna o*rînduia!ă şi nu clacă de bună
voie.
Nădăjduiesc că de data aceasta toate 'onoratele societaţ
vor fi la cufmea chemării. Le doresc izbîndă şi sunt, în aştep
tarea răspunsului, al tuturora,
Prezidiul.,
UN NOU ORAŞ OCUPAT
DE AMERICANI.
Washington,
26 ot. Ge­
neralul Pershing anunţă că Vineri
Americanii atacau cu violenţă pe
frontul dela Verdun, înaintînd în
cet în faţa germanilor ce se împot
riveau cu îndîrjire.
Comunicatul său spune urmă
toarele:
v
„Pe frontul Verdun lupta a con
tinuat cu violenţa la est de Meuse.
Joi tîrziu după amiaz trupele noa
stre şi-au mai înlărgit porţiunile
de teritor cucerit la sud de drumul
Consenvoye-Damvillers, ocupînd de
asemenea şi Boi#s d'Ormont. Astăzi
(Vineri) inamicul a dat repetate
contra-atacuri cif forţe mari pe
frontul ce se întinde de la Bois d'
Ormont pînă la Bois d'Etrayes.
„Ataucrile lui, cu toate că erau
sprijinite de violente focuri de ar
tilerie şi mitraliere, au fost respin
se cu pierderi mari. Numai la Bois
Bel leu a reuşit să ne împingă li
nia înapoi pe o distanţa mică de
tot. La acest punct, trei asalturi
s'au nimicit înaintea puternicei re
zistenţe a trupelor noastre, şi toc
mai un al patrălea, dat cu o mai
mare massă de forţe, ne-a făcut să
ne retragem din marginea de est
a pădurei. Forţele inamice cari în
cercaseră să pătrundă în poziţiile
noastre de la nord-est de Bois Bel
leu, au fost aruncate înapoi după
o bătălie care af ţinut toată ziua.
„în faţa unei opuneri determi
nate, trupele noastre de la vest de
Meuse au înaintat pe povîrnişurile
de la nord-vest de Grandpre şi a
cnm se află stăpîne pe porţiunea
de sud a oraşului Bois de Bourgog
ne."
Cu deosebită stimi
IO AN PĂCURAR, preşedinte genera!,
Uniunea Societăţilor Romîne de Ajutor.
TAXA PENTRU PUBLICAŢII
SI MICA PUBLICITATE^
Pentru ori ce publicaţii ca: CAUT, PIERDUT, VÎND,
CUMPĂR, cari win publicate în rubrica MICA PUBLICI
TARE, se taxează cu 2 cents de cuvînţ pentru singură
publicaţie, -r- Iar invitări de cununie, botezuri, invitări
de petreceri, dări de seamă, rapoarte, avizuri etc., să ta
xează -eu 4c linia, iar da6ă publicaţie este mai 'mare
de o ootaană, cu $4.00 coloana pentru o publicaţie.
ârâefc rugate absolut toate persoanele, oorporaţiile sau
paroOhiile ea odată cu manuscriptul să trimeată şi suma
Credit nu are nimeni afară de Soc. din Uniune.
IjClNUSCRIPTELE NU ÎNAPOIAZĂ.
I IV
TRATATE COMERCIALE.
WASHINGTON, 26 0*.— K«u&
republici latine jelin America sunt
gata să între î^ negocieri cu Sta
tele Unite pentru tratate comercia
le după sfîrşitul războiului.
La îualta comisiune internaţio
nală din Washington, D. C., s'au
început deja pertractările în a
eeastă direcţiune între Uruguay şi
Statele Unite. Tratatul a fost deja
iscălit de ministrul Statelor Unite
Lansing şi chiar şi de ministrul de
externe al republicei Uruguay, a
cum trebuie să fie ratificat numai
de senatul Statelor Unite.
S'au mai înştiinţat încă republi
cile: Brazilia, Equador, Salvador,
Nicaragua, Panama, Peru, San Do
mingo şi Ilşiti, că dînsele doresc să
între la fel în legături comerciale
pentru durata de după război şi
să facă de pe acum tratatele comeî
eiale necesare pentru acest seop.
MICA
iLrcnAŞ//.
ÎNCHIRIAT.
0 casă pentru bort cu 23 odăi.
Poziţie bună aproape de Steel
Mills.
Adresaţivă la:
L. O. Rice, Phon. 1930 W. ori
scrieţi pe P. O. B. 303, Warren,
Ohio.
(44—4#^
CĂUTĂM AGENŢ&
Căutăm agenţi cari să repre
zinte o companie de Oleiu. Să ce
re ca să ştie vorbi bine romîne
şte şi s^ fie persoane de încrede
re şi responsabile. Plată bună.
Cei interesaţi să se adreseze la
ziarul „America".
(42—47)
ir
a
pe mei Mibain şt Vasile
Surduc din Fiteuşelul Mic, comi
tatul Sătmar, foşti în armata a
ustriacă la începutul războiului.
Rog pe fraţii prisonieri dacă ştiu
cfcva despre dînşii, sau chiar dîn
şii dacă vor c.cti aceste rînduri
să-mi seriev gpni $ le putea veni
în ajutor.
Timofie Surduc, 3195 W. 112 Str.,
Cleveland, Ohio.
(45—49)
CAUTAM
FETE $i FEMEI
pentru diferite lucrări i
şoare şi curate. Plata es
te foarte bună. Dăm şi BO^
nus. Lucrul nostru e nece
sar. Veniţi gata de lucru.
O A Z I U N E
1
V
A A
DE VÎNZARE.
©oiuil Grinduri de (eu
glărie), complet echipate. Să
vind foarte ieftine. Să pot trans
porta^sori şi unde. Le-am cumpă
rat ocaziunal şi le vindem ieftine.
Sunt desmontate, gata de trimis.
Deci grăbiţi, apuma vine timpul
iernei eînd se plăteşte unui ne
gustor ca pe lingă o sală de bi
liarde să aibă şi două linii de eu
glărie.
Adresaţi-vă 1*:
VvVVVVVVVVV V V
CAUT FETE
Cu experienţă la
tru o fabrică de
Comenzi pentru gamm. PHIă
bună, lucru încoBtâ&uu.
la 5-7
A V I 1
1381 w«tNm
CLEVE]
ţiSr' "'w

'fii
£*$
tîLîJkîU.,.
,*
V. Homestead, Pa.
Salem, O.
Nik 11.
ADRESELE SOC. ROMÎNE DE AJUTOR ŞI
CULTURĂ DIN AMERICA.
Str., MceKes Rocks, Pa.
Street, Cleveland, Ohio.
frArvnonia",
3979 Gratiot
Street, St. Louis, Mo.
S. S. Pittsburg, Pa.
B.
129,
Torrington, Conn.
Mich.
B.
Lisbon, Ohio.
trAna
QX
302,
Harrisburg, Pa.
No. 61. „Ţara Oltului**,
B.
63, Weirton, W. Va.
Str. Watertown, N. Y.
No. 60 „Biruinţa", P., O. B»
Warren, Ohio.
8.
P.
O. B.
th
No. 65. „Lumina şi Progresul Ro- No. 109. „Octavian Goga'4,P. OrB.
mîn", P. O. B. 1399, Wood- 452, Lima, O.
lawn, Pa., Phone Bell 281-R. No. 110. „Eliberarea Neamului Ro
No. 66.
a**fts
PAGINA 3»
4» 4* 4» 9?4?*4*4?' 4*4»4?&4**9?&4b4»
233, Bettendorf, Iowa.
Cafe, Licking Pike,
port, Ky.
New­
P.
O. B. 5,
Hubbard, Ohio.
No. 77. „Prinţul Carol",
P. O. BL'
882, Columbus, O.
No, 78. „Dragostea Romînă",
P.
Niles, Ohio.
Minn.

O. B. 176, Yorkville, O.
No. 95. învingerea Romînă"
Box 564, Sta. 5, Flint, Mich.
No. 96. „Woodrow WiUon", P.
B. 120, Lansing, Mich.
99. „America",
OXL MAI RENUMIT FABRICANT DE
P.
STEAGURI SI ESAREEr
Dacă aveţi lipsă de oova de felul acesta, scrieţi-ne
ca să v& trimitem preţurile. —6',.
MUZICA BATRÎNULUI CASSIAN BARTH
Ozuir. Societăţi, Cluburi şi Parochii se pot adresa
«u toată încrederea acestei vechi muzici.
llusicft e compusă din 14 persoane/şi se poate îm
p&rţi în două: o parte oondusă de tatăl şi a dtnia de
fiul, mm e tot atît de recunoscut.
Adree&ţi-vă deci şi fiului şi tatălui pe adres^e
O A S S I A N A E
GIBSON STB., YOUNGSTOWN, OHIO.
PBONE: BELL: FEDERAL 2914. (3-~6)
proprie. Trei minute dela hala Soc. Plugarul.
O. B.' 87
Wheatland, Pa.
Linden Str., So. Bethlehem,
Pa.
108. ,Jlaior Livius D. Teiu
şeanu", 62 Cop House,-Ham
itiond, Ind.
•, & al
^•1

xml | txt