OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, November 12, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-11-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WAR SAVINGS STAMPS,
y, ,.ISSUED BY THB
UNITED STATES
GOVERNMENT.
VOL. XIII.- NO. 259.
FULL LEASED WIRE SERVICE
UNITED PRESS ASSOCIATIONS.
ROUMANIAN DAILY NEWS
Reaches 100,000 people The only Roumanian Daif/ in U. S. and Canada Largest circulation.
CLEVELAND, O., MARŢI, 12 NOV. 1918.
Organ of the Roum. Benefitial and Cultural Societies of America
OfRCf Of GtfVQJtND, OHIO.- BY OF THE PRESffiOIT, 1 S. BURLES6N, POSTMASTDTGBCML

ns
,k,,
&H.
Jf
*f
J"* **gh
Mi,
'f*uqtpu
*r
i
^.'3
f.i
V. i
,**,
&-•
W.».
i J:V -H
1
4 I
v*~' -V
-L -i
.frs
Aj
,'
,w,
*l'i
r"K
i
',h u
4K'1
mJI4
&'i
vt
W.S.S.
111 •••••••••$
U t*********** **+*++**4"
far
K
4
V
•v.:
r* I'
•/»vV ,'
V
VV
'iWl1- iCM' v^ "f %K
A ,,•: 3u-
?V.
,ff
V
r.'**
-»VN
3 ^.^*. -V A
•î* $a
'rir Hi
rC'J-,
IIMPERATUL AUSTRIEI A FUGIT IN ELVEŢIA
LONDRA, .11 Nov. împăratul Carol al Austriei şi împărăteasa
Zita au fugit din castelul Wartogg, la Elveţţ*»'
KAISERUL A ABZIS.
LONDRA, 10 Nov. împăratul Willhelm Hohenzollem a semnat
documentul despre abzicerea sa la tronul Germaniei la marele cartier
german, în prezenţa principelui de coroană Friederick William şi a
mareşalului Von Hindenburg.
înainte de a şi semna numele pe documentul de abzicere, împăra
tul a primit o scrisoare grabnică de la Phillipp Scheidemann, care fu
sese un membru socialist, fără portofoliu, în cabinetul imperial. Kaise
rul & cetit scrisoarea înfiorat. Apoi a semnat documentul spunând:
„Poate ca are să fie pentru binele Germaniei".
lira adînc mişcat. Mina îi tremura. S'a învoit să subscrie docu
mentul numai după ce a primit noutăţile despre cele din urmă întîm
plări din Germania.
îndată după dînsul a subscris absicerea sa la tron şi principele de
coroană al Germaniei.
REVOLUŢIA SA LĂŢEŞTE PESTE ÎNTREAGA GERMANIE.
COPENHAGA, 10 Nov. Berlinul este în mîinile revoluţionari
lor germani. Revolta să lăţeşte peste întreagă ţara.
De pe palatul principelui de coroană, casa oraşului, palatul poşte*
lor (pare că mai silele trecute fuseseră arse? N. R.) şi alte edificii pu
blice din c&pitală fîlfăie drapelul roşu.
Ocuparea Berlinulni s'a pntut face numai cu mari şi slngeroase
lupte de stradă cu toate că noul guvern voieşte să arate că luptele nu
au fost atîta de mari şi sîngeroase. _/
Cu toate acestea să vede de departe că ofiţerimea şi armata s'au
unit cu populaţia civilă de îndată ce au observat că aceea este serioasă.
Prin itoeasta, pentru moment, s'a înlăturat o puternică revoluţie, sare
are să isbucnească eu siguranţă de îndată ce va fi semnat armistiţiul
şi «iei 4 miHoane soldaţi bătuţi fi năcăjiţi, vot întoarce îndărăt In Fa-
unni gnvemsooialisţestetnprc^M.
CATE-VA PRESUPUNERI ASUPRA TERMENILOR.
r'
4
V."
*W'•'*•.•"**••€
$ t:
',»*
y
V-"A%
'1
r&Vfl
jW
ţiC
1-''
.V»
A
WASHINGTON, II Nov. Dela ministerul de externe sa anunţat azi dimineaţă la
orele 2.50 câ termenii de armistiţiu au fost semnaţi de Germania.
Anunţarea spunea simplu că: „Armistiţiul 4 fost semnat!"
WASHINGTON, 11 NOV..— LA 6 ORE AZI DIMINEAŢA, TIMPUL DIN WASHINGTON, MASELE RĂZBOI AL LUMEI A LUAT SF1RŞIT. ARMISTIŢIUL A FOST SEMNAT DE CATRA ny.ppr.7reu
TANŢII GERMANIEI LA MIEZUL NOFŢEI. ACEASTA ŞTIRE A FOST DATA LA 2.50 AZI DIMINEAŢA, LA DEPARTAMENTUL STATULUI DIN WASHINGTON.
ŞTIREA A FOST FACUTA VERBAL DE CATRA O PERSOANA OFICIALA ÎN URMATOAREA FORMA: „ARMISTIŢIUL A FOST SEMNAT. SEMNAREA S'A FĂCUT LA 5 ORE DUPĂ TIMPUL
DIN PARIS (12 NOAPTEA DUPA TIMPUL DIN WASHINGTON) IAR OSTILITĂŢILE VOR ÎNCETA LA 11 CEASURI AZI DIMINEAŢA (DUPA TIMPUL DIN WASHINGTON LA 6 ORE A M)"
TERMII ARMISTIŢIULUI, A FOST ANUNŢAT, NU VOR FI PUBLICAŢI ÎNAINTE DE 8 ORE A. M. INSA IN CERCURILE MILITARE SA CREDE CU SIGURANŢĂ CĂ EI CUPRIND:
IMEDIATA RETRAGERE A FORŢELOR MILITARE DIN FRANŢA, BELGIA ŞI ALSACIA-LORENA. DESARMAREA ŞI DEMOBILIZAREA ^RMATEI GERMANEJ OCUPAREA DE CÂTRA FOR
ŢELE ALIATE A PUNCTELOR STRATEGICE DIN GERMANIA SPRE A FACE IMPOSIBILĂ REÎNOIREA OSTILITĂŢILOR PREDAREA UNEI PĂRŢI DIN FLOTA GERMANĂ CÎT SI UN OARF PAR*
NUMĂR DE SUBMARINE. FORŢEI NAVALE A ALIAŢILOR DESARMAREA CELORLALTE VAPOARE DE RĂZBOI SUB SUPRAVEGHEREA FORŢELOR NAVALE ALIATE CE LE VOR PĂ7T OPTTPA
REA BAZEI NAVALE DE CĂTRA NAŢIUNILE VICTORIOASE ELIBERAREA CIVILILOR ŞI PRIZONIERILOR DIN GERMANIA FĂRĂ CA ALIAŢII SĂ ELIBEREZE ŞI EI PRIZONIERII GERMANI
NU S'A PRIMIT PÎNĂ ACUM NICI O INFORMAŢIE REFERITOR LA CIRCUMSTANŢELE SUB CARE S'A SUBSRIS ARMISTIŢIUL, ÎNSĂ PE CÎND CURIERUL GERMAN NU AJUNSESE LA
OARTIERUL GERMAN DECÎT LA ZECE ORE, DUPĂ TIMPUL DIN PARIS, SE CREDE CĂ REPREZENTANŢII GERMANI AU PRIMIT INSTRUCŢIE PRIN TELEGRAFIA FĂRĂ FIR CA SĂ SUBSEMNE
ZE ARMISTIŢIUL. PATRUZECI ŞI ŞAPTE DE ORE A TREBUIT CURIERULUI GERMAN CA SE AJUNGĂ LA CARTIERUL GENERAL GERMAN ŞI FĂRĂ ÎNDOIALĂ A TREBUIT CÎTEVA ORE K
TERMENII SA FIE CERCETAŢI ŞI SĂ SE IA O DECISIUNE. SE MAI CREDE CĂ DECISIUNEA POATE A FOST LUATĂ DE CEI DIN BERLIN, ŞI INSTRUCŢIILE AU FOST TRIMISE DE ACOLO DE CĂ
TRE NOUL GUVERN. GERMANILOR LI-S'A DAT UN TERMEN PÎNĂ LA ORA 11 (ŞAPTE DIMINEAŢA DUPĂ TIMPUL DIN WASHINGTON) CA SĂ DECIDĂ DE VOR SĂ PRIMEASCĂ TERMENII
ARMISTIŢIULUI. ASTFEL OSTILITĂŢILE VOT ÎNCETA LA TIMPUL HOTĂRÎT DE MAREŞALUL FOCH. b,
W
•fw^ w^¥
4
4r*.-A.- ,.
I? r*$• r? ^r-v
4
it
sT
*"*î -.i
îi
i'-y-
v
Z1*4- V-'«! .-. •.
V
•.
'W'' V /V'*ÎN
*d
SERVICIU TELEGRAFIC COMPLECT
DE LA ASOCIAŢIUNEA
PRESSEI.<p></p>EflNAT
E1E SASE AZI DIMINEAŢĂ
KAISERUL FIICE IN OLANDA
Telegramele primite în ziua de 101. c. la cartierul general al arma*
tei americane, arată cum Kaiserul, principele de coroană şi conducăto
rii militari au fugit la De Steeg, în apropiere de Utrecht, în Olanda.
Telegrama spunea:
„Rapoartele presei arată că Kaiserul Germaniei, William Hohen
zollem, a sosit azi dimineaţă la Maastricht, în Olanda
spre castelul Middachten în ora.pl $Ueg, ftpxo&pe de Utrecht".
PURADEII FUG CU EL.
O altă telegramă datată cu ziua de astăzi, din Londra, spune că fo
stul împărat al Germaniei, cu partida sa, în care să află şi mareşalul
Von Hindenburg, a sosit la Eysden, frontiera Olandei, Duminecă dimi
neaţa la orele 7.30.
Aproape întreg cartierul general german a acompaniat pe fostul
Împărat şi întreagă ceata era îngrămădită pe 10 automobile. Automo
bilele erau tixite cu arme şi toţi fugarii erau înarmaţi.
Fostul împărat era în uniformă. Dînsul s'a dat jos la gara din Eys
den şi a aprins o ţigaretă,
Eysden zace la mijloc de drum între Liege şi Mastricht, pe graniţe
le Olandei.
Corespondentul care l'a văsuţ spune că William Hohenzollern vor
bea cu cei l'alţi tovarăşi cari îl acompaniau şi nu era cîtuşi de puţin
supărat.
Cîte-va minute mai tîrsiu a sosit un tren împărătesc pe care era şi
Restaurant şi vagoane de dormit. Pe tren erau MWW servitori.
Locomotiva de tren s'a reîntors la Vise, în Belgia, de «M* a
atras
un al doilea tren, pe care era un mare număr de ofiţeri de stalf
şi alţi crediiicioşi de ai lui Kaiser, cum şi o mare cantitate de
Consulul german dela Masţricht a sosit îndată după 8 ere. §&.'
pă aceea au sosit oficianţii olandesi de tren si mulţi locuitori ei liriii'
lui s'au prezentat să vadă şi „minunea41 fifttirta
«IIMMHIHIMMMMKnlllimiHlIlliniMi
m::^f^WT^
.*
',
w. s. s.
MĂRCILE DE RĂZBOI
CUMPĂRĂ
UNA AST AZI.
ANUL XIII.- NO. 259.
RSIT
Olanda
:^v
HHH
n lf »u ilOC HH
şi
pleacă de aici
••£**•£•'&< *ţ a.
v
v
\$ "ăi
'?$
'/*€!%', if
*4
i
*,i
a.-
'l*4
''f-l
•iu

xml | txt