OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, November 26, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-11-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT.
VOL XIII.- NO. 271J
A
HUB MD HlilD UNDER FEXMT NO. 388, ABfflOfBBD W mWblMM
Reaches 100,000 people
FULL LEASED WIRE SERVICE
UNITED PRESS ASSOCIATIONS.
DAILY NEWS
«flCE Of ClfVQJWD, OHIO.- BY THE ORD» Of PSE9DERT
icial and Cultural Societies of America
and Canada Largest circulation.

'A-
#V
•.
#i
*«s
-:y
$
i
••ÎV^
^fiw.
W. S. S.
«f
iiACMA
0,: v
*TmmşpmKi ytw-ţţfiŞ
'X ,r '.. '':i^ .'*• 'V'\'. *''î/v- /^Vt^ x-
4
v-
v
v*W
02 KSTE
v
ros membru al Uniunii noastre.
U&TDNA EPIDEMIEI CX BUITUIE ÎNOA Uf PW-ş^
LE PAEŢI ALE ŢAEU, DUPA CE NE A SECERAT
O SEAMA DE MEMBKI VREDNICI DE AI SOCIE­
TĂŢILOR NASTRE, IN NAPRAZNICIA EI NU S A
MĂRGINIT NUMAI ACI, CI A ÎNTINS NEMILOASA-'I
COASA ŞI ASUPRA CELUI MAI ÎNALT ŞI CELUI MAI
SIMPATIC FUNCŢIONAR AL UNIUNEI NOASTRE.
FRATELE IOAN PACURXR, PREŞEDINTELE GENE
RAL ĂL UNIUNEI SOCIETĂŢILOR ROM1NE DE AJUTOR
ŞI CULTURA DIN AMERICA, A CĂZUT JERTFA BOALEI
NEMILOASA.
FRATELE PACURAR, A ZĂCUT PUŢIN. ÎNAINTE DE
ASTA CU O SAPTAM1NA NUMAI, NE ÎNŢELEGEAM
PRIN TELEFON ŞI NE SPUNEA CUM ÎNTREAGA FAM»
LIA 'I ESTE BOLNAVA ŞI CA, ÎNSUŞI DtNSUL NU SA
SIMTE BINE. DE ATUNCI ÎNCOACE, TOATE S'AU PET
RECUT CU REPEZICIUNEA BOLILOR CARI SUNT MB
JUTE A SECERA VICTIME.
tN FAŢA SICRIIULUI DESCHIS, PE LINGĂ FAMI
LIA D1NSULUI IUBITA, ÎL JALEŞTE UNIUNEA, COM!.
TETUL SUPREM EXECUTIV, TOVĂRĂŞII DE MUNC4,
COMPANIA DE PUBLICITATE A UNIUNII, SOCIETĂŢI
LE DIN UNIUNE, CEI 14,000 MEMBRII AI UNIUNII, CUM
JP TOŢI CEI CE L'AU CUNOSCUT, STIMAT ŞI IUBIT.
FRATELE IOAN PACURAR, DE ACUM NU MAI TRĂ
IEŞTE. OSEMINTELE DINSULUI VOR FI DATE ODIH
NEI DE VECI, IAR SUFLETUL DtNSULUI VA TRECE IN
tARTEA CELOR ALEŞI.
?IT D® MARE ÎI FUSESE GRIJA ÎN VIAŢA.
ADÎNC ZGUDUIŢI DE VIFORUL PERDERII SALE, TRIMITEM AT1T FAMILIEI, RU
pELOR, CÎT ŞI SINCERILOR STIMATORI, TOVARAŞILOR SAI DE MUNCA, ftULT ÎNTRIS
TAŢILOR MEMBRU AI UNIUNEI, BINE SIMŢITELE CONDOLENŢE. TOT ATtTA DE MULT
ZGUDUIŢI INSA DE AMARICIUNEA* CE LAS A INURMA ZADARNICIA LUPTELOR OME
KEŞTI, CUMPĂNIND SOARTA DtNSULUI DE MUNCITOR CINSTIT IN TOATE AFACERI
I.E SALE, FULGERAT IN DRUMUL NIZUINŢELOR SPRE MAI BINE, NE COBORIM CU
pONTEA IN NOI ÎNŞINE ŞI SIMŢIM, CUM ÎN "ACESTE CLIPE, STA GATA, SPRE A FI AŞE
JfcAT IN PAM1NT, CEVA DIN ZBUCIUMUL NOSTRU... CAZIND PE R1ND ÎN LUPTA VIEŢII,
LOVIŢI DE MÎNA SORŢII, NOI ÎL VOM. URMA ODAfA, CUFUNDÎNDUNE ÎN NEFIINŢA.
„NU UITAŢIt" SPUNEA DÎNSUL ÎN CUPELE DIN URMA CELOR ÎNGRAMA-
DIŢI ÎN JURUL PATULUI SAU „MU UITAŢI, GRIJIŢI DE UNIUNE ŞI OCROTIŢI MEMB-
jRII, POPORUL NOSTRU ADESEA PUŢIN ÎNŢELEGĂTOR!"
SUFLETE, TU CARE FUSEŞI RĂPIT DELA NOI, Fn LINIŞTIT. DORINŢA TA, CARE
'ŢI OGLINDEŞTE ÎNDEAJUNS SUFLETUL MARE ŞI INIMA BUNA. TRUP SE VA FACE...
*'AiV yt,
^*a\'W'
-V-*
ROUMANL
T', Cf^' Organ of the Roum. Bem
V-The
W,
only Roumanian Miy in
*••$
"S\ *,
CLEVELAND, O., MfRŢ1,26 NOV. 19ia
U. S.
i •,
Domnul loan Păcurar, preşedintele Uni unei Soci&tatilor Romane de ajutor si cultura dinAme
ricaN $i-a dat sufletul in mâinile Creatorului, Dumineca dimineaţa, in 24 1. c., la 4 ore 50 minute.
ÎNMORMÂNTAREA VA AVEA LOC MARTIAN i6 NOV. A. G., LA
1
IOAN PĂCURAR.
MIŞCĂTOR IN MOARTEA FRATELUI NOSTRU PREŞEDIN- pRE0Ţi pe CARI EVENTUAL NU 'I AR FI AJUNS ŞTIREA ŞI DESPRE A CĂROR PAR
ESTE ÎNGRIJORAREA SA TOT ATÎTA DE MAR? FAŢA DE UNIUNE ŞI VHTORJJI. ®I, „dpAKE
s
NU AVEM
^ESTEA, MORŢII.
'I
1
t,
,î?
w W w v i n
1 V V
4
*it
SERVICIU TELEGRAFIC COMPLECT
DE LA ASOCIAŢIUNEA PRESSEI.
Societăţile, Uniunea Societăţi
lor Romlne si ziarul in doliu.
2
Fţjp:RARIILE.
SERVICIUL OBICINUIT LA ÎNMORMÎN TARI, VA ÎNCEPE LA 2 ORE' P. M., MARŢI ÎN
26 L. C. TOŢI MEMBRII COMITETULUI SUPREM EXECUTIV AL UNIUNII SUNT ÎN
DATORAŢI DIN OFICIU A LUA PARTE ALĂTUREA DE FUNCŢIONARII GENERALI. SO
CIETĂŢILE DE AJUTOR SUNT RUGATE SĂ SE PREZINTE, DUPA PUTINŢA, PRIN DELE
GAŢI, DRAPELE ÎN DOLIU, ŞI ACEIA CE VOR MAI CREDE DE POTRIVIT. FIE CARE DE
LEGAT, PARTICULAR, APARŢINĂTOR UNIUNEI, SĂ AIBA COCARDA ŞI BUTONUL.
SERVICIUL ÎNSUŞI, PE CÎT SUNTEM ÎNCUNOŞTIINŢAŢI, VA FI CELEBRAT DE
PREOŢII: IOAN PODEA, N. CLONŢA, T. ROŞCA. R. DOCTOR ŞI S. DUMA. CEI L'ALŢI DOM-
ORE DUPA AMIAZI.
DATE DIN VIAŢA DINSULUI
FRATELE IOAN. PACURAR, FIE-IERTATUL NO
STRU PREŞEDINTE, ESTE ORIGINAR DIN COVEŞ, CO
MITATUL TIRNAVÂ MARE. ERA ÎN CEA MAI FRUMOA
SĂ VÎRSTA A VIEŢII, AVÎND 37 ANI TRECUŢI. A SOSIT
IN AMERICA ÎN ANUL 1905. A FOST MEMBRU FONDA
TOR AL SOCIETĂŢII „ALBINA" DIN NEW-CASTLE, PA.
UNDE A OCUPAT, RÎND PE RÎND TOATE FUNCŢIUNI
LE. PE URMĂ A OCUPAT LA „UNIUNE" APROAPE TOA
TE FUNCŢIUNILE ŞI A FOST ALES DE PREŞEDINTE
ÎN VREO TREI PERIOADE. ANUL ACESTA ÎMPLINEA
AL 3-LEA AN DE PREŞEDINŢIE ÎNŢELEAPTĂ, SUB CA
RE A FĂCUT, ALATUREA TOVARĂŞILOR, SĂ PROGRE
SEZE UNIUNEA AT1TA DE MULT ÎN TIMPUL DIN
URMĂ.
A FOST CĂSĂTORIT ÎN ANUL 1908 CTT ÎNTRISTATA
DINSULUI SOŢIE IOANA PACURAR, NĂSCUTĂ CHELE
MEN, ORIGINARA DIN SIGHIŞOARA. PE LINGĂ DÎNSA,
ÎN URMA DINSULUI MAI RAMÎN DOI COPII ORFANI:
CORNEL, DE 9 ANI ŞI EMILIA DE 3 ANI. TOŢI SĂ AFLA
AICI, ÎN AMERICA. ÎN AFARA DE DÎNŞII, TOT ÎN AME
RICA, MAI RAMÎN ADÎNC ÎNTRISTAŢII: PETRU PĂCU
RAR CA FRATE, AXENTE PACURAR, VAR ŞI LUCRE
ŢIA PACURAR CA VARĂ, O MĂTUŞE: PARASCHIVA RQ.
MAN, CUMNATUL NICOLAE ROMAN ŞI SOCRII IOAN ŞS
MARIA CHELEMEN. IAR ÎN PATRIA VECHE (ÎN ROMÎ
NIA MARE DE APOI) ÎL DEPLÎNGE TATĂL DINSULUI:
IOAN PACURAR ŞI SORA VERSA VIA PACURAR.
CUNOŞTINŢA PÎNÂ ACUMA, SUNT POFTIŢI, ÎNTRU CÎT LE ÎNGA-
j.. jjţjjj. ÎMPREJURĂRILE, SA IA ŞI DÎNŞII PARTE LA CELEBRAREA ACELUI SERVICIU.
VESTEA MORŢII D-SALE, FUND-CĂ ERA ÎNCĂ ÎN FLOAREA VIRSTEI ŞI ROBUST,
A UMPLUT PESTE TOT LOCUL INIMILE CU JALE, DEŞTEPT1ND PRETUTINDKNEA VII
fl SIMŢITE PAREZI PE RAU.
o.
.!•
l.' V
A.
i
%'ji»
*:X':
ir£2.^
i
v
v
•x-v? .V ,V?'
KI MEM,
MĂRCILE DE RĂZBOI
ANUL XIII.- NO. 271.
.ROM,
MURIT.
.'Vv,
%«!*!, ,* Jiu
CUMPĂRĂ 1
UNA ASTAZl
11
NSWKRffflfllL
w. s. s.
"V •."
o'l
V
5^,
#-l
""'4
W
a
•~S
•i
J|
..
1 1
îl

xml | txt