OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, December 20, 1918, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1918-12-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CLEVELAND
A I E O E O O A S A o i e a
52IS DETROIT AVENUE, CLEVELAND. OHIO.
Charlie Boy Bol gar
Colo 'n vale la fîntiiift
CÎNTECE AMERICANE.
A2470 Over There
Sendme a cuii
A2333 Good bye Broadway
Hello France
My Sweetmeart is some*
where in Franca
A9409 Long Boy
I don't want to get w«|i
JOCURI AMERICANE.
A2387 Over There
A2450 Missouri Walz (guiţară)
Little Alabam Coon (gui
V tară)
A1945
A1991 The Star Spangled Banner
Columia the Gem of the
^Qeean"
It's a long way to 'Tippe
rary
Old Comrades March

«-rn
1
S i^''
i 4j V*
44
h-.
^•"1»
'..y-:
A-
•^#37
••*.» «.._
wr-^t»*'
REFLECŢII
UNELE ZIARE
Spaţiul nu ne permite a da mul
te citatq, dar înaintea mea stă un
întreg record de citaţii şi articole
scrise anumit ca să lovească 111
interesele acestei ţări şi ale uma
nităţii. Americani se vede că nu
au uita, cel puţin unii nu uită a
şa uşor, aceste lovituri veninoase
au fost adunate şi republicate ca
poporul să le cetească încă odată.
dacă a uitat, să-şi reamintească
din nou dacă nu a putut atunci
să le judece cînd s'au scris, li-se
dă oportunitatea acum ca să le
judece, şi să-şi formeze sentinţa.
Mijlocul acesta do a aduce *o
piniei publice astfel de cazuri e
foarte laudabil, pentru că se asea
mănă faptei ca şi cînd aî fi pus
mina pe un criminal, care a scă
pat din prea mica considerare
ce i-se dase, iar acum e readus în
faţa justiţiei fără#prea multe spe
ranţe de scăpare.
'am gin di şi eu, umilul scrii
tor al acestor rînduri, că ar fi
foarte folositor pentru poporul
nostru, şi mai ales pentru genera
ţiile de mîine, ca să facem şi noi
un record, sa adunăm tot ce s'a
seri», fie de bine, fie de*rău, ca
respectiv fiecare să-şi primească
răsplata pentru faptele sale.
S'a făcut la noi multe încer
cări de a zădărnici organizarea
liigei Naţionale ori a mici organi
/aţii politice ce să înceapă o mun
că activă, acolo unde trebue şi de
unde sperăm ajutor. Au fost unii
odată pentru, iar cînd au văzut
că ny e „mămăliga" pe care au
visat-o şi-au întors cojocul şi au
început să lovească în cei ce în
cercau ea să înjghebeze această
organizaţie. Se ştie cît de vitală
era formarea unui partid romî
nesc, deci aceia ce, din motive de
interese căutau ca să pună beţe
în roatele organizărei pe acel te
ren, au comis una dintre cele
mai negre crime contra neamului
nostru. Si de ee să nu-i cunoaş
tem? De ce să nu-1 cunoască nea
mul întreg
Biele acestea am primit la re- Staţiunile navale Americane de
dacţie un „record44 ori cum îl nu-*la Brest vqr fi menţinute eel pu
mesc englezii: „The "War Re- ţin încă un an, la fel şi de la Gi
eord" în acest pamflet sunt re-1 braltar şi Azore, cu scopul de a da
produse unele articole din ziarul ajutoare vapoarelor comerciale
din Chicago „Tribune", prin care' Americane. Consimţămîntul Angli
se dovedeşte destul de clar atitu-!ei, Franţei şi Portugaliei a fost eî
dinca pro-germauă a acelui ziar.1 ştigat. Staţiunile de telegrafic fă
Pe cînd de o parte ziarul
căuta
se justifice toate nedreptăţile să-ica se răspundă la chemarea \a
vîrşite de germani pe de' altă poarelor Americane ce se află în
parte ataca pe preşedintele State- pe**100!-
lor Unite eăutînd în acest fel ca
să slăbească credinţa poporului
American în capul executiv al
lor. Jn 21) Octombrie 191G scrie
acei ziar: „Mr. Wilson a făcut mai
mult ca ori care om ca să ducă pe
căi greşite judecata poporului a
KU-pra cclei mai importante ches
tii. El este intelectualiceşte de
neînerezut, pînă aproape de per
versitate". Trebue să mărturisim.
şt mai ales bazîudu-nc pe recordul
multor oameni de stat, trebue să
spunem, după -cum au spus-o
mulţi alţii cunoscători în materie.
cm preşedintele de acuiii al State-j
lor Unite este omul cel nmi com
petei)t pe care 1-a avut Ani'rica.
Lucrările lui pe teren ştiinţific
dovedesc aceasta mai mult ca
ori ce.
Dar acel mr nu a'a mulţumit
Miimai ca să atace pe şeful acestei
naţiuni, el a ştiut că împreună lu
crători cu acest mare bărbat de
stat pe care îl numeşte, aproape
direct de pervers, lucră şi congre
sul, cari pentru acel ziar erau:
„Pentru că congresul American e
compus din renegaţi şi oameni ee
lac rău ţării lor". E ştiut că în
congres au fost cîţiva ce au servit
interesele ţărei lor, dar aceştia
etau tocmai aceia pe care numitul
«iar îi considera de patrioţi ade
văraţi, pentru că s'au opus preşe
dintelui Wiiaou şi dorinţei na
ţiune i.
De ce Romînia de mii
1
,'
,:
Vf **",
ne să nu ştie de cine are să se
teamă? Si spre a face acest lucru
necesar a se serie un „record"
la «a .cel .jmMicftţ de Ameri
canii o- '\X
AMERICANII SUSŢIN CA
HOTA GERMANĂ SA FJE
SCUFUNDATA.
iCOirnUVARB l)M F» PAGINA I
iul, din partea Americanilor, nu
bazat pe pr&dfieiuni şi cfştigaw
de proprietăţi.
ăMfa- prin Sir Brie GeOde*
*MIRS§ «*»•$*«"•

"UU
puterea c^va
de ty geifiiiî
I
ftjfc cnctriiii
JJ1.I
y
1
propunerea delegaţilor Americani.
Se aşteaptă că numai puterile ce
suut inai slabe pe apa vor cere ca
vapoarele să fie împărţite.
fir sunt gata la aceste puncte
După patru zile în care preşe
dintele "Wilson a ascultat la păre
rile leadarilor, cei mai apropiaţi
consilieri ai lui spun că preşedin
tele nu află nici un motiv ea liga
naţiunilor să nu fie coprinsă în
tratatul de pace.
Consilieri preşedintelui spun că
Wilson în explicarea şi definirea1
a ceca cc erode el „libertatea mă
rilor" nu coprinde nici o intenţie
de a reduce flota Engleză la un
punct ce va aduce nesiguranţă
imperiului, la fel el va susţine
imPei'iul englez,
N E O O
cn
planul unei Ligi va întării foarte
mu^
POSTA REDACŢIEI.
D-lui N. Savu, Canton, Ohio.:
Trimiteţi ceva original, atunci se
va publica. Salutări.
N. Ignat, Detroit, Mich.: Am
primit cele trimise, vă mulţumim.
I. Draea şi N. Pilai, Clearing,
111.: Cele comunicate nu se ţin de
noi, astfel de lucruri se tranşază
acolo între oameni ce cunosc şi
ştiu cele ce s'au întimplat. Noi
nu putem face nimic.
o—
Fiindcă bunul Dumnezeu prin
nemărginita sa înţelepciune a cre
zut de cuviinţă ca în ziua de 10
Decembrie 1918 să ia din mijlocul
nostru pe cel mai devotat tovarăş
de muncă al nostru, pe membrul
fondului „Vitorul". d-nul loan
Cliiş, originar din Hălmagiul Ma
re, comitatul Arad, care în mo
mentul morţii d-sale era preşe
dinte al fondului sus numit şi
pentru care rezon noi membrii
fondului ..Viitorul" extindem
simpatia simţită din fundul ini-,
mei către familia d-sale. ru
gind pe bunul şi a tot puternicul
Dumnezeu a-i trimite miugăierea
sa asupra ei în momentul cînd va
lua la cunoştinţa despre acest e
veniment.
Zicem să-i fie ţ&rîna uşoară şi
memoria bine cuvîntată.
In numele fondului Viitorul:
Nick Joaneş, secretar.
(88—89)
o
AVIZ.
Societatea romină de ajutor şi
cultură „Dr. Vasile Lucaciu" din
Clinton, Ind., aduce la cunoştinţă
pe această cale tututror membri
lor săi, căci fiecare membru eşit
afară din localitate cu ziua de 1
Decembriq 1918. s'a hotărît de
către adunarea generală, căci fie
care membru aparţinător societă
ţii sus numite sunt rugaţi ca pînă
cel mult la finea lunei Decem
brie 1918 să-şi ceară fiecare trans
ferul, căci eu ziua de 1 Ianuarie
1919 n use va mai trimite în bună
regulă la Uniune nici unul, ci se
va trimite în restanţă. Deci sunt
rugaţi toţi acei fraţi membrii ca
re au părăsit localitatea Societă
ţii noastre să ia la cunoştinţă a
eest aviz.
Toţi fraţii membrii sunt rugaţi
a du respectul cuvenit acestui ce
municat. i
în numele Societăţii „Dr. Vasile!
Lucaciu" din Clinton, Ind.:
Petru Bruda, preşedinte,
Vasile Costea secretar financiar.!
(89—90) I
—O-
A V I Z
Societatea romînă de ajutor şi
cultură „Săminătorul Romîn" din
East Youngstown, Ohio, roagă
pe toţi membrii săi cari sunt în
restanţă cu ori şi ce taxe lunare,
amende, petreceri, să bine voiască
a şi-le achita pînă în ziua de 25
Decembrie 1918, fiind că în ziua
dfc 29 Decembrie 1918 vom avea
darea de seamă şi alegerea noui
lor funcţionari.
Sperînd că fraţii membrii îşi
vor face datorinţa faţa de Socie
tate şi de dînşii însuşi, am rămas
salutîndu-vă frăţeşte.
în numele Societăţii „8&mînă
torul Romîn" Şin Bast Younga
,town, Ohio:
„METEOR".
1
Origore Aront preşedinte.
Into Gotirlea, secretar financiar.
(88—89) JŢ*\
v
-••ft'
fi
i*ni-•
mx•'Sf
'•«.
TO 4 T.ifWnni
vcom mn. noutmn
nwmorr uirm
mnV 4#
Mmtnitt» tM U
wm** &
PENTRU CE VINDEM NOI SI
PENTRU CE RECOMANDAM
Acest gramofon deşi
mic în mărime (ea să se poată
pune în cufăr) e de o calitate bu
nă, avînd arcuri tari şi un ton cu
rat. Împreună cu 300 ace şi trans
portul plătit costă numai $20.00.
„ECLIPSE". Gramofonul Ecliptie
i-ojiîsi'iiit din cel mai bun lemn de
îs te jar rotat sau mahogany, cu $
arcuri mari cu ton curat. împreu
nă cai S00 ace şi transportul plătit
costă numai $32.50.
GRAMOFONUL AUTOMATIC.
Acest gramofon este ultima inven
ţie, care cîntă pînă se isprăveşte
cîutectil şi atunci se opreşte sin
gur, astfel, că şi dacă uiţi să-i o
preşti nu-ţi va strica placau
(Jramofoiull e tot „Columbia"
deci are cea mai bună maşinărie
şi vom fi mîndrii a-1 vinde ori că
rui frate lloinîn, fiind siguri câ
va fi pe deplin mulţumit cu el.
Cu 300 ace şi transportul plătit
i numai $85.00.
Acest gramofon ele­
gant cu 2 arcuri mari şi acoperiş,
în lemn mahogany sau stejar ro
tat împreună cu 300 ace şi trans
portul plătit costă $47.50.
DACA DORIŢI~ GRAMOFON
MAI MABţ CA CELE ARATA
X* MAI tmt CEREŢI CATALO­
GUL NOSTRU SPECIAL.
T0AT8 ftAOItK-„OOlXtlMâF
C1NTECE POPULARE DIN GU.
RA, CÎNTATE DE A. MANESCU,
BARITON.
3998 Prea tîrziu
Musiu Bacus
Doina Jiului
3880 Cînd luna 'n Maiu
Dorule Iha Ha
3443 Sîrba Cismarilor
Hop şi noi Fetiţele
«144 Ochii tăi frumoşi şi limpezi
în pădurea înverzită
3487 Drag mi-e să trăiesc pe lume
Foaie verde de tulpină
-^579 La revedere copilă draga
Chiriac Mamă
Ai la Raci
Stii tu c'rnd ti ţiumm pa
braţe
Ciobanul nenorocit
Dormind în vis
S'a dus a mea iubită
Aseară 'n grădină
Cine bate noaptea
Sîrba Bulgarilor
M'a încins dorul
Aoleo şi vai de rniue,
FTNTECE DE~VASILE JBB*
LEAN, TENOR.
Trei colori cunoscu pe lufiB
Măi Ungure Măi
A Plecat Moţul la Ţstft
Cîntecul lui Iancu
Ce vii Bade tîrssor
înger Dalb
Toarge Lelea
Brîul Popii
Fă-mă Doamne ce TŞX
Şedeam la sinuţi v
TUCAŢI VESELE (GLUMEŢE).
i71 Firc-ar cca* afurisit
.Foaie verde Bob-Ore/
Anicuţa Ncichi dragă 7
Matei Matei
La Copoul din Iaşi
Olteneasca
«023 loan Dobrogeană
Ţăranul Oltean*
CÎNTATE DE DIFERIŢI «tf
TAREŢI PE O PARTE SI DIN
ORCHESTRE PE CEALALţ*
PARTE.
1175 Pentru tine Jano
Sub doi Vulturi y
1176 Am un leu şi vreau
Edna Mazurca
1177 Doina Ciobănaşului
Willheim Tell
1178 Suspine crud*»
Espana, Vals
O.'
1179 Cît te-am iubit
Monte Cristo îi
UK0 Călugărul
C4
1181 Doua fete spală lînC^
Regina ierbei (marş)
Ve$i rîndunele se d-A .•
ÎV0*.
Popa
Fluturaşii
Dacă noi n am fi convinşi de toate aceste puncte mai sus arătate, nit le-am vinde et'am vinde altele, însă putem fi inîndri că putem oferi clienţilor noş
tri aceste gramofoane, cari de aproape 50 ani au satisfăcut toate cerinţele publicului. Mai cu seamă pentru noi Romînii, cari nădăjduim să mergem în patria
veche e neapărat de lipsă să cumpărăm numai gramofoane „Columbia", căci cîud vom merge acasă cu ele, să le putem repara cînd va cere trebuinţa. Fabrica
„Columbia" după cum am amintit mai sus. are reprezentanţi în Europa întreagă dela cari se pot procura toate cele de lipsă, pe cînd alte fabrici nu au şi deo
sebit, fabrica „Columbia" e o Companie veche şi puternică, care va exista întotdeauna. De oare ce, firma noastră e autorizată direct de fabrică, ca să vîndă
gramofoanele şi plăcile oi preţurile fabricei, Vă rugăm să comandaţi direct dela noi, fiind şi forma curată roinîn'ească. La noi găsiţi şi toate plăcile romîneşti
dela cele mai vechi pînă Ia cele mai noi şi noi plătim transportul pentru toate şi garantăm pentru fie care gramofon şi celor nemulţumiţi le înapoiem banii.
Aici mai la vale Vă arătăm cîteva modele dintre gramofoanele „Columbia cu preţurile, precum şi lista de plăci. La comandă de gramofon e neapărat de
lipsă să ne trimiteţi o arvună de $5.00 înainte, iar pentru comenzi de plăci tot costul. Toate scrisorile să le adresaţi astfel:
s
-"•li'" ."*t -i"
"i
Cîntece Vitneze
vi'»
Parada G&rzei (marş)
e
zice că nu be,i
1295 Deşteaptă-te Romîne
Maxurca (p^lca)
1JS|9C Auzi valea e nn răsunai
i y
Marşul Grenadierilor
mfl Floare albă a Primăverii
Zim-?im Vilii
jfat, BVOAXAl WtmW
Gramofoanele
1) Pentru că compania „COLUMBIA4' este cea mai veche din America care a adus gTamofoanele pe piaţă şi a dovedit c& ori ce gramofon
eşit din fabrica ei, e construit din cel mai fin material şi, că are cele mai bune patente cari reprodne vocea cîntăreţilor, întocmai după cum e
cîntat în el. Cu un cuvînt Compania „COLUMBIA" e cu mult înaintată altor firme începătoare în toate şi ori ce invenţie nouă o găseşti mal
înainte la gramofonul „COLUMBIA4'.
2. Pentru că „COLUMBIA" are oficiuri'în toate oraşele Axhericei şi în oraşele mai însemnate ale Europei, unde se găsesc ori ce piese,
adecă bucăţi de maşinării pentru gramofoane, astfel că dacă ai un gramofon „COLUMBIA" şi din nebăgare de seamă ai stricat ceva la el,
sau din vechime maşinăriei s'a tocit o piesă, pentru cîţiva cenţi o poţi înlocui şi poţi avea gramofonul viaţa întreagă, pe cînd dacă cumperi un
gramofon de altă fabricaţie necunoscută şi ai pierdut dela el un şurub de 2 cenţi, trebue să arunci gramofonul, căci nimeni nu-1 poate repara.
3. Pe gramofonul „COLUMBIA*' poţi cînta ori ce fel de plăci, fie şi plăci făcute în America sau în Europa, pe cînd pe unele alte gramo
foane poţi cînta numai anumite plăci şi altele nu.
4. Gramofoanele „Columbia" sunt şi cele mai ieftine dintre toate gramofoanele, dacă asemănăm calitatea lor de material, calitatea
tonului şi calitatea lucrului cu a altor gramofoane.
lista iRâcilor to Gramofon „Columbia":
1
3898 Fa Ilcano
Noaptea tristă
3879 Deşteaptă-te llomîne
JOCURI EXECUTATE DE CELE
MAI BUNE ORCHESTRE RO
MÎNEŞTI.
2599 Haţegana
învîrtita din Bănat
9600 Pasăre Nevinovată
Ardeleana ca la Abrud
9601 Amărît ca mine nu e
învîrtita 1-a
2602 Cînd trăiam odată bine
Hora Muntenească
2063 Mergem la Bordei
Hora din Sighişoara
9604 Ardeleana ca 'n Bănat
îuvîrtata 2-a
2671 Lugojana
Pe Picior
2719 Căluşcrul
v
Bătuta (Banul Mărăcine,
3051 Ardeleana 3-a
Căzăceasca şi Bătuta
3048 Ardeleana 1-a .-
Ardeleana 2-a
3049
Hora şi Brîul
Brîuleţul
3050 Hora OltcncascS
Din Ploieşti pîn' la Glieboaia
3052 Colo 'n Grădiniţă
Sîrba Mamei mele
3116 Măzărica
Pe picior
"117
Haideţi cbfMÎ la plug
Sîrba Ţărănească
C118 Ca "la uşa cortului
Ana Lugojana
3119
Neicuţă Dragă.
llfoveanea
3156 Sîrba veselă
Sîrba cuinetrelor
3299 Sîrba din New York.
Hanga
3300 Sîrba din Bucureşti
Chindia
6070 Sîrba Ţărănească
Sîrba Rabinului
6072 Nunta Ţărănească
Hora Basului
3155 Ai raci eu nădragi' jr
DOINE DIN FLUIER.
3881 Doina Ciobanului
Foaie verde foi de fui.
V'!,
k
4
3445 Doina din cornet
Carmen Svlva
6020 Doina din flaut, partea 1-a
6019 Fantasii romîneşti partea 3-$
«INTATK DE L. AVSKSOV,
mm.
3992 Foaie verde măgheran,
Foaie verde foi de fagv
3297 Cînd er%m copii odată^
Foaie verde foi de fag
3298 Iau dulceaţă nu beau apă
Lelea cu scurtejca verde
CÎNTATE DE DUM. MAROAKţ
BARITON.
34# Pe o »tîneă neagră
La Spaniola
9673 învîrtita Ciobanului
Păpuşică Păpuşea
9674 Ca la uşa cortului
-v
Doina din flaut, partea 2-a 2-^
6018 Fantasii romîneşti partea 1-a
Fantasii romîneşti paste 2-a^,v
Foaie verde sălcioara -Z4""
3897 Ce te legeni codrule
Şapte văi şi-o vale adufţi
3296 Sîrba Negustorilor
349' TudQrlţ«f Nene :v.
la fliKfd de eoiind^coât rg
9914 Anuţl |Unpi|xtaţ&
v
1
Fantasii romîneşti partea 4-%
vv:
v
SoldatulRoţnîn
OţHSSŞŞ D|«^JWD^TA ŞOT
kA'.V
i
9717 Haţegana
Ce chin ce dor ce
9?1* Căluşerul
•Buciumul Carpaţilor
A U I
2672 Marşul Zurătorului
Drinopol
8053 Marşul Regimentului 84
„Marşul Kegimenwlui 94
A2354 Plecarea Americanilor le
Franţa
Sosirea trupelor America
ne în Franţa
A2355 Send me away with, a
smile
Waterson Hits
Valurile Dunărei (vals)
Cele trei Diamante (vals,
E3474 Romîncă frumoasă (vals)
Hedwig (polca)
AŞ240 Comanda Armatelor Ame
ricane
y Comanda Marinei Âuieri
cane
MARŞURI AMERICANA
Aici Vă arătăm cîteva din cele
mai frumoase marşuri ale armate
lor AmeMcene apărute numai de
la intrarea Americei în răzoi, cari
merită să fie cumpărate de fie
care Eomîn loial acestei ţări. Tot
asemenea am ales şi cîteva cînte
ce, cari sunt mai cunoscute între
noi şi tot odată foarte frumoase,
cari le dăm iliai la vale.
A9562 Marşul defilărei armatelor
Franceze
La Francesa marş
A2536 întoarcerea Regimentului
On Revew a,
A9510 Marşul Mărilor
Marşul Ancorei
A2455 Coiumia Graphojjho^i1
a
Manhattanîaiatş itî' 'yY'
A9489 Apărarea Americei
Marşul Vulturului Ame
rican
?,•.
1
.t1 *V
Mess' ^.v-,
I
JACURI CÎNTATE DIN HAR.
MONICA.
9916 Sîrba lui Ccanu
Banul Mărăcine
9217 Ardeleanca
Roinînul
9218 Deşteaptă-te liomîne
Ca pe la Sibiiu
9437 Chindia
Doina Mureşului
9438 Hora Sinaiei
W K
& 4":'
*{i\i
sj
H:
I »,
i'-,
VOflA.
VltUqi Şl
A
v
''t
•.•"•".'fe
s 'j
1/ ,r
1
I- Vi'v*' i.
I
'•},
V
v. V4i

^îs»

xml | txt