OCR Interpretation


America. [volume] (Cleveland, Ohio) 1905-current, October 31, 1922, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035644/1922-10-31/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Bdtwr than a muttard goiter
Doctor Robinson
Doctor Român
de Medicină şi ChirufQ
5221 Russell Street
Davison colţ cn Orleans
"La Farmacia Română"
.«• Detroit, Mich.
(2-4)
Bteun Packet CSomeunr
Sânderson & Son Inc., Asenta
Br—iwiy ţew ţttk
I1T W. VwlInglM Ohic
S|ii la aveaţi localL
dowumluUţrăitt care îl ţprif
rise
cu mattâmterni Sn tiMptil ţ)an»
^flor şi oottserdtttiai.
Director de inmormîntări.
^iehipament de automobile
7412 DETROIT AVENUE
##direwatev 941 Lorain 475B
Masterole, made of pure oil of mtif-
and other hclpfitl ingredients, will
ld»aB the work of the old-fashioned
*nuetard plaster— without the blister.
Mustencrfe asuall/givcs prompt relief
from bronchitis, sore throat, cdftghs.
#-colds, croup, neuralgia, headache, con
l1 (ţestion, rbeumatitm, sprains, sore mus
cles, bruises, and all aches and pains,
It may prevent pneumonia. All drug
r£ gists—35c and 65c jars and tubes
hospital size $3
exagerând an compliment
eu viţa de fond
a a s tă z i a e e u
Serviciu rrprde In «I «ftn AornrfftL
DAwft rnrs» po KuptâMiw# 1» Havre
*1
CHICAGO,
PRANCB
PARIS
ROCHAMBEAU
UNION SALES COMPANY
J.I S, Dt'Mpluiue*. Ilcpt. 1016
CllirAGO, II.L.
5100 Russell Street
Detroit, Mich,
Telefon, Xorthiray 56$?+
14 Nov.
15 Nov.
22 Nov.
23 Nov.
care face
J. H. JOHNSON'S SONS
8001 Woodland H^i.
Cooper Square
New York, N. Y-

&*$'
*.tr
A
'j.
•f
-J r»•
&
v
iv\
)f$ş-
1

k\* Mţ
mt
:4
i:
t,î.
,1
1'
ftnijl 1*80 si locuiam ţn o căsuţă l»p«nil,în«lin* ncftuno* senv.i
ilin «ubifebin! loscfin nu nai pit- «"««fla tlwfăut« fiilor
vrt hini
«vil, «pţ-bMi.
momnVti-n
cStfl dtiaâ mmf peHte altoi. »wt«!P»
euro sunt paturile prin ,at*Were
unde sunt mulţi ucenici, dormeam
i 'FINN CITIT LA LUMINA'
,JICSne
are
^1
îl-
4
Hamburg
Serviciu ilircct cu noile şi ininu
natole va poare "O." Călătoriile
«unt angajate pentru toata pîlr
»U«» Bur"voel.
Oroptitn—4 JTovenbrti
Orlitft-41 !f«v., 10 lat*., XbV.
«MtatMt—20 D««. 31 Inn. 14 Martie
Direct la Cherbourg, South
ampton şl Hamburg:. Cabine re
parate. Nici un cdflt extra.
ROTAI. MAIL
a
iton Wfttdii
ran«portată.
Când lumea înţepa d* risi
Wanda ee roată sea îirfrt
.,%ui*are
lumea.
Părwa a eăttta şHne-
Dar, pare^se,
că nu4
«lai
"feătsi eşi Ia toaţoi l«i Dhw
hm.
v
"v
wCe ai, *«11^ mit!.*** ia*
tretoă
'Dinu,
câml almMril
fattf*. ibi ftimi
Nu ftiu. Huaiear
v
Mămăligă şi din eftnd în când şi 'vreme încetput să ni-*o aplece nu
^eate o oala ew sarmale şi o du- de supă, dar de desfăcutul pene
feeam boereyte mâneam aproape lor eă gazda se prea întinsese la
________ tipeepot pentru o oră de muncă
Liihravia Naţionialil. au crezut
do bine ipţntrn binele cetitorilor
^dornici de ştiinţn, a da o earte în
*yirloaivc «te #1.23, ipenf.ru spesele
(Je poftii mimai 18e tcuţi aceia ee
*^3r scria Li'brăirioi noastre o sin-
(^uru
adresa dinpreiînă eu l$e va
«primi aceasta carto care conţine
«feste 3 stite pajini.
I NB. Banii să se trimeată, prin
'/®iirci poştale.
I LIBRARIA NAŢIONALA
i VL t. Râmai], Proţt.
2M ft Front. St ori P. O. Box 416
& Yirtingitbwn, Ohio..
iV
carte nre. parii:!'1
The McCarthy Cor
CtEVELAND, O. (i
S
J&\
on't Fus« With
luitard Hasters
iJtard
Âi£'.
sr*
Bmh
ţ.rm OAri. ffrtifl'ai u*iftîHnri şi »afif Rfttiftî
& de p«ie ». timul, I Jin skn\ in «tnl IwitS
d»»eM cn wiwrt In iiwiu .»* ™i atingea «iuda *u e&tc o
Win în clasa iwrain ticwffl prin "W*
(1* su«)i caWr''
d(lr
(«ft*™**»® O»®»» no»»*»
tfiia
cea
vâîe doi în flceâre jpat $i crşbi ^°!V
i miflţitmiifi. D** p* %itteeput iw^firn totfkuratfy noi
în fiecare săptămână merinda tie- când mai puteam eâ-ştiga câte o
«W»1' ca pâine, slănină," brânci. -farfurie (le supă eaildă, că ne fă
r-cMa, enr^oli, fftaate, fftiim pentru Vea bine la stomac dar de la o
pr«1
jgmw'l»
P^^ru piaţă, iar tlin W £S.
P0"110 $ eMlote .payfrari Ici vm-
eu
î)rtvţnr' bune.,
primeam o farfurw* d»e sirpă acum
ajunsele ţrazda Ctt fpreteîiţkmiie
ei a9aule departe eâ ne ţinea la
deisfaiCttt'Ul fulgilor' ţwntm o-far
furie de supă până dup» miezul
nopţii aşa că ni âo înăcrise de
atâta munca şi eram jrata să ne
lipsim şi de suaa ei, nu numai de
lucru, dsir nu aytiam cttm sV rti
jwm să nu so sifpere i^aosda, s*o
continuăm numai, puteam că sc
apropia vacanţa Crăsciunului şi ne
^Pla teamă m« ciam'a s& ne pună
it ziua la desfăcutul penelor şi
iie-*am adresat unor prieteni mai
mari, eaVi locuiseră tn loctrt nos
tru cu doi ani înnainte şi aceştia
ne-au învăţat ce sa facem, că şi ei
păţiseră tot ca noi, din tfare cauză
'Vau şi mutat eă nu-şi mai puteau
vedea de cai*te. Xc-au sjjus aceşti
pî-ieteni ea să cumpărăm de doi
Weiţari tăbac pentru tras pe nas
(Schnufftaibak) să gâ^eşte .tn tra
fica din piaţa mare şi să-1 presă*
răm prin' batiste, iar se«ra tâwriu
când va fi coşul plin cu fulgi să
facem că ne ştergem la nas şi
mirosim batistele, că «bunăsenmă
«razda se va lipsi de lucrul nostru
pentru viitor.
Bun s-fat, h-alal să Ie ^ef că ne-a
mântuit de hreru. Noi. pretfuim ne
au învăţat (prietenii aşa am făcut,
om cumpărat praf de tăSae nti de
doi ci de ipatru creiţari, noi
Graur opt inşi, ni4'ite prefirat
prin batiste şi abia apucam să se
ftică seară sa ne cheme la lucru.
J5ra In o Sâmlbătă seara, gavfân
tăiase vreo zeec tgâşte şi ne făcu
-a« din măruntac o ciorbă straşnică
tp în vederea desfăctttn'htt fut^rilor
de la zece prâşte ne omeneşte gaz«
da pe fiecare cn câte o farfurie
de ciorbă şi pe lâ orele şeapte ne
apucăm de lucru şi detsfacem la
.pene până pe la orele zone. înain
tea noastră etfşul era cu vârf de
fulgi şi prazda din când în când
apăisa eu mâna ca să nu dea fvrip ii
afară din coş. Ii creştea inima do
bucurie gazdei vă?.«tid ce ispravă
am făcut. Vecinul meu mă calcă
pe picior, era semnalul să scoatem
batistele, eu calc pe picior pe jyrie
tenul din stânga, acesta pe vecinul
lui şi la un moment dat toţi opt
scotam batistele şi nc facem că ne
ştergem de sudori, că lucrant nu
mai în cămaşe, firigii «unt ai dra
cului, cei mărunţi se lipesc de
haină de nici eu iperia nu-i mai
poţi curâţi, de aceea gazda îneăl
zea bine camera unde lucram.
BABYLON
it damneseeşte a oâ»(at dr*
«ub conducerea şefului
ta!'Am arut iluzia «ă vid pe
liăiţ ccndiBcând rr'tmmtre §bu
on ie la Berlin!
«OMAN DE MORAVURI
De RAD0 OOSMIN*)
(Vfmara)
Cum am izis scoatem batistele
toţi d'odată ţi făcând că ne şter-
d^ptme la melaaeoftek
xxm
Cum ţî-ai petrecut cea*urftc,
a*i, domniţa taeâ o întrebă Dinu
pe Wanda, într'o ari, către seara.
—r Of Foarte Wne. Am «ântat
la pian lit
aata
mintmat la
de jom a feotdnltii
şl am făent două etmoţtmţe, din-1
tresar® una tm tînăr imgurfMrteJseama
•bine, artist şi nobil. Cânta şi el,telului
pkn,
şi
âtn
fKntre cate tmir! foarte după
&fege!" repetă rar şt Km
iIHiiu.
Da, foarte bin® f» «u 4»th«e
Purtări. Nu taf^a făcut curte, dac
fi* mSltuUlt cim'acţttdM
şJte, pe'«Mk, ta .OM'
la €|^ă, îa ooweort$,
şiei
«irftr# «I fn
rlmwte^rit,
fetii)
•lui eu n
eă fv.lgii «îi MO1
ga»la începu eu gura
dam sa ne desYinmăţim
tare strănutăm aşa eă a
să ne seontn din eassă."

Cp a păţit biata gazdă ipftnlji -şi-atpe care -gaftdn nu o mni pu«1a
curăţit camera do.fu'lgi nu mai ea acum eram ăiproapo moirtaţî
Cei de făcut? să apelăm la gftîş
dă Hă ne împrumute cu ceva crei
ţari, sa cumpărăm ceva de dulce,
nu îndrăsneam, pâinea goală nu
Iia urma urmei ce-o să fie, dacă
ne va refuza tot nu avem ce să
ajutăm Curăţitul penelor, dar sese tocile la săibiile crailor şi a\
ne*am' mm in
nici cit ciorbă nit
tâ'lftit din acea zi.
Mult fiu ne-n păsat do ciorba ei.
dar ce să vedeţi, să lasă un frig.
peste noapte dc crăpau pietrile şi
dimineaţa aşteptam merinde pen
tru sărbători ca rămăsesem nu
mai eu pâine. Slănina şi brâtiwi cc
o am »?ut nu am cruţat-o bazâ»»
du-ne pe ciorba gaiZdei şi acum
eram ameninţaţi »ă postim pe săr
bători, eă nădejdea de a căpăta
ceva de pe acasă ,am fpierdut-o.
Frigul nn se înmuiase şi noi în
zadar treceam în fiecare zi pe la
'birtu»l uiîdc trăgeau oamenii noş
tri, dar nimic, zăpada ajunsese
aproape la o jumătate metru.
La refuzul şi la batjocura'âfeta
am eăawit pe gânduri serioase şi
nu ştiam ce să facem. Am căutat
în pivniţă unde ţineam pâinea şi
Inii place să cred că. tu sin
gura
n 'ai
lai.
Mai întâiu, eă nu e serios din
parte^ţi să legi, itna după alta, cu
noştinţe, noui, aşa, la voia întâni
pfării,
care e adevărata fettiee de lume.
ÎJitgttrul
a
tine
vrut să te măgulească
şi exprimând
de
guri [ştie daeâ ungurul
pentru
o oJhrăiznicie la
adresa societăţii române.
In tiot. cazul sfi4lîi dau
de ce ai îndrăgit pianul ho-
câtva timp. Dumnezeu
ăsta
jt'o
fi tipul
care îţi frângfeai gâtul de
tută seară la Ateneu, la concertul
Filarmonicei? I"'
Iueeg) şă nu( 'A- mai recunosc,
Siart eu dapă soc4n miae
prţ&mşefte idolul la |OreJnă în»
'efdnais!
:-l\i
trr-! w găsa^tf o ¥lflă da«â,
fatfaţatAt,
ani fae vre-o euuoş-
*••1^ $r ee
mi Sndrftwneiţte să între
l#\hVliiu
i
W W
o ştie, caprin toate unghiurile şi jam făcut prima probă, enre r, ..
wjoral eio-ri?"'
prin toate ulcelele si farfuriMe nuf- sueees peste aşteptaref, mprtvpni 11111 e «i omn, pie*
1 1-1 1 -jt' .jgaiito in câteva zile, eu măsură*
mai de fiw-gi daijleai. 1 Toate buno parta agi» mt e# n* 11 ..
i i
a
Am scHpat bar Domnului de hi-Ik,
facem eu eaciulîle do eiMif ş* er.n
e.rn, eă Ini ne-a mai chemat. sa-ii să îmbrăcăm ângeml, bn ne ,îip.!
i im ton nesigure
efuvenită actului împroprietăririi
ipi-ea aluneca -pe gât, că era cam na, seopul vagabondării ?omitetn-'Tat-o Ţaţă .de Soc. ^noastră. Tot
uscată, mi ştiam ee să facem, ne lui partidului liberal (numit cu de odată aducem mnlţămită publicu
hotărim să eerera de la ga«dă un
împrumut că nit ave«in încătro.
-piewlem şi ne ducem toţi opt şijspecularea eelui mai mare act de
cerem în mod colectiv un împrn-1 dreptate socială, care este Impro
mut de un fiorin, (2 ley) să ne prietărirea sătenilor, şi la care
cumpărăm ceva legume.
Oazda nici nu a voit să audă de
împrumut, ba ne-a spus verde că
la .sine Voinţă "consiliu de mi
niştri") prin Ardeal. Exasperat
de Ivpsa popuilariîăţii acest aşa zis
guvern caută să şi-o câştige prin
sâ an ne aşteptăm nici In tre-o locului civtot. dispreţul ee li^e-cu
ci orbă pe Crăciun şi că i-ar părea venea. Fastul »oc aranjat der ofi
bine dacă ar vedea eă ni se ispriuicialitate nu jioatte «â eon^cmaio
veşte »i pâinea să nu atf&m chiar această otitudinipT# ţâramiini ro
nimic de mâncare atunci nu ar
mai putea ea de bucurie.
n'au participat, cu nimic pozitiv.
man.
Dar dacă blamarea unui guvei-n
am găsit pâine berechet, aproape jacelaş lucru îl putem spune şi des
pentru o Hăp-tămânâ şi aveam şi) pre eheltuelile ce necesită parăzi
făină pentru câteva mămăligi.! le oficiale cu cari sunt. intt»urăsi
dcci de foame nu murim ne-am
zis noi. Ba unul din noi ne bagă
în cap ea să mergenvla colindat
pe sărbători sa ne facem irozi, şi
chiar avea el o colindă cu irozi, la
care trebuiau tocmai opt p&rsoa
nc trei erai de ^a Kăsărit, 1111
irod, un înger, doi ciobani şi Iuda
cel fară dc lege. Cu alte cuvinte
câţi eram ai Aţi trebuia să fim re
pede ne-am împărţit rolurile şi ne
punem pe studiu că numai trei
zile ne despărţea de Crăciun. Ho
lurile, sunt împărţite şi aproape
şi învăţate că lc cam ştiam de pe
acasă, ,aici jiumai le-am repetat,
dar acum alt o1stacol, ne trebuiau
căciuli de crai şi săbii. De săbii
nu ne-Qm prea îngrijit, că unde
locuiam era un şopron acoperit cu
şindrile lungi, şi din şindrile oda-
tă am făurit «ăbiHe necesare iro-'ce şi politice, scutiţi de impozitul'
dului şi crailor. Pentru riobani Titulescu, impozit lăsat în fiinţă
iacă nu am avut, a ne îngriji, ea nu mai pentru funcţionarii pit-'
crezut vortbele tinguru-
cu fiice prim venit .Al doi­
lea, ungurul n'are de unde cu
noajşte societatea noastră ce se
respectă.
Numai pe stradă, la Cap-
şa, şi la sipetetacole
nu
poate şti
mai aproape
j#
i
al ţării, eliia'r în faţa acelora pe
cari pretinde'că*ji reprezintă, o fu
portă încă obrazul partidului în
stăpânit astăzi la conducere, mi
te improprietările la ordin.
Aceste chdtueli se ridieS pân.1
aciwu .peste 20 milioane Lei şi
suntem nuimii Îs început. Se spu
ne cu candida naivitate că aceste
elicit 11 eli le suportă Statul. Dar
"Hiatul", cuvântul acesta, ce a
copere totul şi toate pentru mem*
brii de caraigealiană memorie, ai
acestui guvefu, numai bieţii cetă
ţeni pAătitori de dări şi impozite
îl cunosc însenzmî lui cel mai ade
vărat.
Ilânede liberale şi îiraboigăţiţii
"idealului naţiotiâl-lîberal", făn-
ritorn de poduri fara cap sau ca-1 ţ0ryy
puri fără poduri, traficanţii de
valută, exportatorii dc porci şi
vite fără cont urgentare, consolkla-j
torii "prin noi înşine", toţi aceşti
paraziţi ai vieţii noastre economi-
in voiibă eu o doamnă de bună con
dtţic. aşa deodată, dacă aceasta
nu-l încurajează eu nm «emn de
bunăvoinţă.
Văd eu, ai Început ca tot
dinadinsul să dt?*vii gelos
Te voiu iubi atât-timp,* cat
vei şti să te respecţi.
Dacă mi-ai câştigat, fulgerător,
sufletul, a fost pentru ea descope
i*i«em în tine, pe lângă o marc
frumuseţe, şi o mare demnitate.
Xu voiu uita nici odată superba
ta ţimttă, impunătoarea seriozita
te eu
eare
te-ar ănf&ţ^t dîn pri
mele zile şi seri fi|e emirii soacre
în lume, pe sţradk, la restaurante,
la bal, la «pcvtaeoî eu alţii^
ea
voiu dispare. Afă roia şterge in
tfmbră, lăsându-te^ să «trăiueeşti
cât
de pâaţâat.
a.
sa
ci până «,1 n-ff'-
Tmape montaţi şi «hiar şi pi» litth
^am îmbrăcata, -eă am şterjiflit dej
{la ga^dâ o mantă" Vee/ho, vei^tio
r,Pimin,a
irndnlui i ne «itam «mA la «l'ul %-,,P "Wî'-'
v i i reaa «uterit mult ţăranul ro
Şi umflam dm umeri, tn fine unnl
i- ..man pentru pamantivl ee era al
dintre noi face propilucrea
i i
4
vindem doua sau trei |auu ş* ca
., ...
.. .. .. -. I drcţf la mâL multă seriozitate dm
cre»ţarn eapataţi w rf'iii ne ipn-!
i i i „tpartea eeltfr msareinaf ftWd
tem înjgheba eelo necesare,^e s i
).
CHBLTTOLILE VICLEIMULUI
ÎMPROPRIETĂRIRII.
Statul suportă, chdtoelile împro
prietăririi cu mascaradă dar
"statal" snnteai noi, bieţii cetă
ţeni contribuabili. 8& încetelef
benchetuiâla. când fam suferă
lipsă ţi «ă se dea seriozitatea
4
^.4 drept a t*.
mai aşteptam c« de la cine *5:] (,0|n «'t
wvri..j^ate.ea' ^i- n'e.'^iee din eer.
tJn ardelean.
mn
Tn numele Societăţii
a- a a
Nu­
mai de nu te-ar atiuf» noroiul
«trăirilor de eşre, asţftti ţgcă ai
jpH^ză.
-i- Vdabf^i tn Bni ^a«i!
FR fără' teamă, SŞlţ dra|jwl met?.
Pe Wanda n'o c^o^^â!
Bine, să
&
TTfWU meseriaşi simbria şi
r??!ua sau luna, to-ti aceştia, im
/'i'NîîHati ai guvernului di» asIA^i
*arî pu-!-
-a l'xCJ I
P*
s S
m&**
n
-". »T*!
U u i
pe enre treh\te s'o albă aelul îin
să ritectoze
lll"v
s ,ltoc
anw
°*'e ®ta
lt
şi
m. 1,1'
jn( ee.vtoiTşti, cu-
W*1 «©mitţu-mi-n
DARE DE SEAMA şl
HULŢHM1TA PUBLICA
Societal ea Uomână de Ajutor
şi Cultură "Coroana Roanfinieî'f
din. Yorkville, Ohio, Cu tlata. zilei
do 14 Oct. 1022, am aranjat o
Petrecere mipreunată eu dansr In
liaJa surorii Soc. "Prinţul Nicii*
lac" din Bridgeport, Ohio, la care
un avut. o ivunită atât din punct
de vedere cât şi materiali, ipentftt
care îjm Iţă mini fraţilor membrii
mai e pentru nimeni o tai- Hoe. Prinţul Nlsulac ce au a«an%
lui, care au participat la .sus nu
mita petrecere şi an supivvsolvit
după cum urmează:
Soc. Prinţul Xiculae $2.00 Pre
şedintole Soc. Prinţul Kiculae Ion
Creţul $1.00: Pamilia Xiek Cok'eri
41.00 Htif Colceri $1.00 familia
Pit Saraeini f«1.00 Vasile Luca
Poipoml tiostru înţelept de In ţară £1-00 familia Ceorge Pornea $2.00
i-a înţeles şi i-a tratat din caţttl
MCoroaaai
României" din YorkvrWe, Ohio,
Nick Colceri,
preşedinte.
A V I Z
Priu acest Aviz să avizează toţi
ttonumii doritori de a dvfveni *a
membri ai Societăţii noastre "l'l
In speranţă eă fiecare frate Ro
mân va lua la cunoştinţă şi îşi va
tasigura viitorul snmnăm cu stima
Ipentru Soe. "Clpia Traian^'.
Darie Pintea, |-reşedintff.
SIFCUTI
trato carte
Du-mă
Sefect, îî rugă Wanda, am
auzit că se joacă o comedie foarte
hazlie, "lîiju".
Dinu îşi luă prietena şi 11 îmle
plini doriiîţa.
Filmul era într'adcvăr plin de.
humor. Un domn bătrân şi gras
îşi ascunsese amanfa, foarte tâ
nără, d^ipă o canapea, în birou, ca
să nu fie descoperita de soţia lui
ce intrase pe negândite şi care
era pioasă foe.
Am avut şx nJfehin
ştrengar ca cel dna fmu n spu
se Wanda Iui
Dinii
mult
del Şjtyvneoeu
v i
când eşiră dt
la cinema. Ei^ un om de vre-o
60 de ani. înalt, frumos, cu părul
aîfc, cu obrajii roz. Jfătuşă-mea U
iu'Hia foarte mult. Lui însă, îi plă
cea mult femeile
şi
sâuge rău

ai^în^,
Şf Dinu r&ş#H „e^îţ al
eamerîi, pe gândfH^^ifcifoiiad
dis
V'-.,:-.'// 'i'"
îi /vt? %3r
asta făcea
bietej melc
mă-
u .•
Ero te •ştrengar awst un
cbiit al meu, nieji ţiapoţdiel^r
ţm If da pa«e. mii|e, fu deosebi,
mă pierdea d^ 06hi. Inji uăra
toată ?fţia «utîf eijL şi
de eâteori venîa pi^n eamera niea,
3krijsK£jrte
Acomodaţil
.«plonrtide
1
pi a Traiană" din Erie,'Pa., eă
S^ietatea noastră spre a da posi
bilitatf ea toţi Românii din Erie
şi jur să poată deveni ea membri
au redus Taxa de înscriere de îa
$5.00 la $2X0 pe timp de 30 de
zile, adecă'de la 31 Oet. şi până la
'10 Xor. Înscrierile sc pot face. în
fiecare seară la Hala Societăţii.
s
secrrfter.
Dr. Vaier Barbu
Medic Român
Specialist in boalr, interne şi
i y 2
ei
larg
şi alb,
mă strângea eu atâta pasiune înis\ntigopa? eu Electra eu Dţauaf
i:
'Ai
i mm
pe clasa 3a
Cabine cu lavoare pentru 2,
4
a 3.
şţ
P'Tsonne. (2»
Sufragerie «peetalil.
camerft pen
tru fumat, l)«r şl
far!eri*
la dl*po
aiţia pn =insforilor p» clasa trpla. Bor»
şi vin prratls.
T'rntru lnformaţittn» mal «otaîlat*
pdrosati-Vil la affcntul local al Liniei
l-'rniti'ciEe.
I PISTOL Ar'TC-MATIC' PUIA COCOS
"tv. S. 1VTH .IQM.VHON" Cnlibm
Pri-fnl *12.75.
Un pistol automatic fără coco?
descarcă singur. "IT. 8. Ivar Johnson."
Aco.stst iste unul tliu ccto mai pntnmi
op revolvere din hune, do o e.Rlitate
r\i
perioară, care este special c\ino«cut de
forţa .*i (Capacitatea, ee-o afe la împuş
cat. Kste absolut sijrur, de onrfl ep ari
ci piedieft
(sui'oiy tnff(ţei
familia Nir-k Dragosin $1.00 Xiek
Xegrila $1.(X) îrimia Xeaeru $1.00
Vasile Baciu $1.00 Ion Vlad $2.00
familia Ion Opriş $1,00 Ion San
$1.00 familia Ion Cungii $1.00
i .. ,, V ţa rant ăm natinfaetie complecta, «au
Aron Cian î^l.00 Ion I)an $1.00 rointoai ccrca banilor.
'.mpo»Uil n «e ilosc \rc.a sihteur. Kst••
cel mai popular pistol, efectiv ?i sijţiu.
ar»- nni-xaziiui, ţilindru Pi toate pirţil.
«unt lucrate din calitate fonrte bun't d.
oţel. Lustruit eu o',el albastru. Im
pu«c:1 ft'loanţc*. Kslc cel maiwbttn pis
tol făcut pinft acuma. Valoarea este
două ori mai mare decît preţul nostru.
Infdrmntiuni cum pfL folosiţi acest pis
tol
şi alte delailuri se dfi cu fiecar»
pistol.
Preţul noKtru penOn un plMol auto
mflth* fftrii eofWf. eate ne de»ttre4 Mii
Kiir, cnlibPu :t2 Mill "S, Mie I12.TS, nu
ni ai pînn nal Avem.
find trimiteţi cotnftnda menţionaţi
•lumărul calibrului ce ţlortţl, trimiteţi
'îTie In iniirci poştale pentru acoperima
-peselor poştale, i:ir pentru pistol veţi
pliiti la primrie.i lui. Scricţi astitZi.
1
ESTE BINE SA FIŢI SIGURI
Când doriţi să cumpăraţi mobilă sau sobe bine să fiţi
siguri cu ciuu*ui'aţi dia coif mai bune. Ie acestea veţi
afîftlav (2-ian9
In mijlocul oraşului Alliance, O.
Spre ROMANIA si înapoi cu preţurile ceîe mai reduse. Facem toate
DOCUMENTELE necesare pentru aducerea rudeniilor d-voastre la
America. Paşaportul se capătă într'o
Bani în Lei sau Dolari, cu preţul col mai lesne. întrebaţi şi vă veţi convinge. (2-5)
Scrieţi pentru îndrumări chiar astăzi
Banca Romînaascft I. HERZ, 249 W. 34th St., N«w York
(Cinematograf, la foc pe buze eă mi se roşiau obrajii
î*'
Cor, B. 59th, OSittia^d, f.
feUfffn: Centrat llSOb^ /r
Btll, Fandolp*
Ore de oficiu dela S-? p. m.
Onminaia 10-11 &. (24#
limtiiinMMfar
Solvim banii trimiţătoritor
foarte iute, tiffuri ţi fan*.
Vindem ţifMrţi dupâ
pre
fvriî" Cnpirtaff aU compănii
lor, (2-6
A.d» notarutie U $fectH4tm
prompt ţi wnftiinciot.
Plătim 4% pentru bai& I»
te depozitează ta noi.
mm
Ţm
«noii nul
Jofaa Honath, Ptm.
10 3&xl
at..
St*
Toţi frfttii români cari dore,M
să aibă o călătorit bună eftinâ J»
fără bucluc, trimiteţi o (triumf
de $10. Pentru aducere de neb
muri din patrie pentruHrimiteM'
dr. LEI sau DOLARI pe cale si
(jură, bună şi repede, adrrsntir
vă a i
Adevăratul Bancher Româft
HENRY C. ZARO
3f
Pe umeri îşi puse eterieu-i şal vile merg acolo'după cronometru
''bîen-eiei". Părul şi-l lăsase îti Vagoanele sunt toate curate ,şi
armonioase bandouri peste urechi, aeeideate nu se pomenesc. Actlvi
iar Ia spae şi-l st"ânse e-^cul p»^p-[taten generală e aşa de intensâ şi
tapăturei greceşti. In vestmântul!normală dt* nici nu sar crede ef*
«.n. XIT_„1 4-isr^ ....
Wanda avea înfăţi­
şarea ynei fiice a Slodei despriu^ă
dinfr 'un clasic basorelief aniw.
Dinu îşi simţi «etiii fer^«eaţi
ca de apariţia unei ero&ie i|o W
inele Bonteriiee.
-7- Cu ciUe să te n»iaiui (^in4
m&aî Cu ftu«04«a Hfileilaf cu
r*
,.*. r-
1
î- 5
wV 'CA^$4? i'*. Si
2i,
ibrateie lui şi mă scruta cn atâta!sau cit Afrodita eşipd (iin spiuji.
i
de-mi ardeau ca foeal. Aeeam pfe îVa, cu o simpla muritoare
atunci albia 16 ani! j^roastă, care nu e în stare să isr
Asta se petrecea la Berlin, în odată, o hotărîre eroică. iSoţu
vacanţă, pe care o vpetreccam, meu nu mai vine. Ce rost mai am
toată la ei. eu pe aici.' Xiei limba, ţării a'o
ţunosie. Xutnai In
»^i ce-ţl mai face unchkil
acum? întrebă Dinu.
—7 S'a prăpădit săraeull
7— Dumnezeu «ă4 ierte
f?ffftd ajunseră acasă Wflndh sr
desbrăeă repede şi îşi luă larga ei
rochie de casă albă .în'crape de
Chine, din care ii ieşiau goale bwi-'produce enorui. In curând t-oaţo
ţele până Ia uiiţerî^şi pieiptUţ ef de j^ieţele mondiale vor fi, iar. euee
marmoră. rite de producţia germană. Tren»*
FACEM TRIMITII&E da
mării
1 ţ,'
ţ«9Be«WS!? '.
Dr. Horea Ropeeac
r4
"jf.iitj
-vf
j!
,v
i
Tor*
Dacă vrei sâ mergi acasă adrc~
scază-tr cil toata rwredrrca la dl
AMBROSIE NEDER
PROPRIETARUL
CASEI ROMÂNE
de sub No. 271 W. 40th St.,
New York, N. Y,,
fi vei primi cele mai bune infor
jmaţi îmi de eăhiforir.
O A
E
Diplamată din patria veche, sa
sită dc curând aici şi stabilită
Akron, Ohio. (2-5)
In ea:uri de necesitate tm ofer
serviciul meu surorilor române
din he, An tot timpul, siua şi
'noaptea, servesc consliineios.
ELISABETA I. PĂSULĂ
1165 Andrus St., Akron, O.
PLECARE DE CRĂCIUN
Am făcut înţelegere eu Limm
Fahre pentrv oprire de cabine ]J€
vaporul ASIA ce pleacă la 15
Decembrie Direct spre COX
JST.iyŢA, numai pentru
Italia'
tîennania mfaş
^urlit
simţf
^a la miao,
Şeasă.
Ah! Germania! Ce ţară! lini
apunea ieri artistul ungur că tifa
tc fabrieelc germane desfăşoară o
activitate formidabilă. Aeolo s,?
4
ţara aceasta a fost in războiu. Au
Intentat nemţii se ţjce un
motor, «i frauvesui vor «a4
ş& puie mâna pe ittvaoHf.
ni fljait -pericolid aotatei
tyypkl arspaniiNle. Un ft|§§£ru~
ar fi işfir. da
d4 ^NK
ţfelgfttâ ea noi. Si. f«M» a«mf£
^41

xml | txt