OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 14, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-06-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

k".
JL
É
&
ř*
í,
I'
u
v
I'
ft
k-
í
("ty
Ri
bl*
jj|l ,ťt j,
NĚMECKÝ PROTIÚTOK NA LINII COUR
CELLES-MERY ZTROSKOTÁN
SPOJENECKOU PALBOU'
VELIKÉ MNOŽSTVÍ HUNŮ POZAJÍ
MÁNO, 10 DĚL Á NĚKOLIK TUCTŮ
KULOMETŮ JIM ODŇATO.
KLIČ KU PAŘÍŽI, ŽELEZNIČNÍ ZÁKLADNA COM"
PIEGNE, V BEZPEČNÉM DRŽENI FRANCOUZŮ.
Londýn, 14. června, rr- Výbojná akce Němců meaá, Montr
didier a Noyon a jižně od řeky Oisy ku lesům u Villeni "Cottef
rets ochabuje. Včera generál Hutier chtěl zlepšit svou posicí
uMontdidier prudkým protináporem mezi Courcellee a měv
etečkem Mery, ná frontě míli a půl dlouhé, byl však spojenec
kými děly strašlivě odražen, tak že jeho uspořádaný nápor
podobal se na konec zmatenému ústupu, za kteréhožto ustu
pování Němci zůstavili na krvavěni bojišti tisíce padlých i ra«
-něných, deset velkých polních děl, několik tuctů strojních
jDušek a hromady munice jakož i jiného válečného materiálu.
Hed nu chvíli ústup zdecimovaných německých hord podobal
l&e panice a Hutier můžé dnerf děkovati jen včasnému zakro
čení svých záloh, že hlavní jeho voj nebyl zničen, úplně roz
prášen. Hutierův včerétfší útok na Courcelles a Mery měl
pomoci německému vojska před Oompiegne operujícímu, kte
ýžto.vpj pozůstával včera ze 40,000 mužů, Nijak mu však
epomoh) a jen postavení jeho zhoršil. Němci před Železniční
.-.•v i i
|i i'u r'nmi|fTf-n-in -Ťn--nfif včera népostoupili aVpakovan#
^p^FTT^fitO'ky čtyřicíti tisíci německých mužů byly rovněž rozvráce
ny strašlivou spojeneckou kanonádou francouzskými pažba
mi, bodáky a ručními granáty.
Tamnější něm. ofensiva rozprostírala nadvou mílové
linii. Němci padali jako mouchy a za jednoho náporu celá di
vise gardových pruských myslivců byla francouzským ohněm
vyhubena. Morálka v německém vojsku rovněž ochabuje a z
dopisů zajatcům odňatých vysvítá, že Hutierova armáda trpí
nejen úžasnými ztrátami na bojišti, nýbrž i epidemickými cho
robami. Německé lazarety za bitevní frontou přeplněny jsou
pacienty, trpícími nemocemi následkem vysílenosti a špatné
ho vyživování.
Pokud Hunové nezmocní1 se losů1 Vili era, Cotterets a Laijy
ne, železniční základnu Compiegne kryjících, nemoho-u na ně
jaký" postup k Paříži myslit.
Němci byli včera zahnáni'
Z A
předevčírem, postup podél Aisny byl jim znemožněn a od
řeky Oisy rovněž nepostoupili. Generál Hutier měl tudíž všu
de nezdar a proslýchá se, že Kaiser chce jej nahradit jiným
vojevůdcem. Přítomně gen. Boehm spěje Hutierovi na pomoc.
Včerejší fiasko německých zbraní u Montdidier vzpruži
lo důvěru a přesvědčení Paříže, že Hindenburg ku hlavními*
francouzskému městu nikdy se nedostane. Rovněž Londýn je
ví pochopitelné rozradostnění a podobně je všude v zemích
spojenců. Osud železničního středu Compiegne je spojenci
úzkostlivě sledován, ký div tedy, pakli včerejší tamnějěí od
raz Němců byl citotáix zvlášť Paříži tonem jásavým.
Dnes nejtěžší francouzská děla rozestavená na kopcích ji
hozápadně od Compieene hřmí dosud, udržujíce tak Hunv
v uctivé vzdálenosti. Zdá se. že německé komando u Montdi
dier pozmění svou ofensivní taktiku, má-li se totiž vyhnout!.,
dalším*nezdarům, jakóž i příšerným ztrátám svého mužstva*
AMERIČANÉ NABILI HUNŮM U
BOURESCHES.
Paříž 14. června. Němci, blíž řeky Marnv TOBlož**nf,
podnikli včera náhlv přepad městečka Bouresches, Američa
ny okupovaného. Nápor Hunů dosáhl Ve svých počátcích
krajních amerických posic kde byl však úplně zlomen. Naši
mariňáci porubali každého vetřelce do Dředměstí Boureschev
se dostávšího načež řízným protiútokem zahnali barbary až
za výšiny u městečka se zvedaiící, kteréžto výšiny, protinápo
rem Němcům odňaté, přítomně opevňují.
Vítězové vrátili se do Boursches se 41 zajatci a značnou
Jcořistí. Mezi zajatými Huny nachází se kterýs setník z Ber
lína. bývalý bankéř, který vzdal se Američanům s 18 svými
muži doibrovolně. Dotčení zajatci tvrdí, že chtěli sé vzdát Ar
merikánům již dávno, že však podobná příležitost se jim ne
Tiflskytla. Bývalý bankéř z Berlína' a zmíněný hejtman v pr.u
ské gardě vzdal se mariňákům s bílou vlajkou v pravici.
Celá americká fronta u Chateau Thierry byla včerf ni-'
.přítelem prudce bombardována.
říčku Matz, kamž probili se
ROČNÍK (VOL.) VIH. CLEVELAND, O., V PÁTEK, 14. ČERVNA, (FRIDAY, JUNE 14,) 1918.
áe
fr y itiálřÉi^WiA-iiť
JP
V
k
-V.
ÍNeodvialý český denníkvěnovaný zájmům českého lidu Americe.
0UELFL4G
Hvězdnatý prapor.
Ó, rci, zda-li zříš, jitra rdí-li se znoj,
co v soumraku v tmách jsme zdravili v pýše
těch pruhů a hvězd, o něž zuřil náš boj,
hrdý třepot a šust tamo ve hradeb výše?
Raket červená zář a prskavek svit,
noc po celou plál naší korouhve kmit.
Ó, rci, zda ten hvězdnatý prapor tam vlá,
kde volný je kraj, jenž reků svých dbá!
jur/?:*-
Tam na břehu, v mhách jenž matně se tmí,
kde vhroužení v sen spí nepřátel davy*
tam věžitý sráz co na něm se chví,
jak větru chce van, se třepe a staví? —.
Teď jitra tam blýsk prvý paprsků proud,
teď jasně je zřít ho tam ve vlnách plout!
Ó, dlouho ať hvězdnatý prapor tam vli/
kde volný je kraj, jenž reků svých dbá I
A kde je ta spřež, co se chvástala nám,
že válečná řež a bitevní vřava
naše domy a vlast smete bídný jak krám?
Jich kročejů sled smyla krev jejich tmavá!
Kde schovat se má jejich námezdný rob,
když honí jej třas a čeká jej hrob?
Ó, vítězně hvězdnatý prapor tam vlá,
kde volný je kraj, jenž reků svých dbá!
Ó, vždycky tak bud', by volný muž stál
za milenou vlast, když bouře se žene!
Po vítězství mír! a nech v širou dál
pak chvalozpěv zní, až kde nebe se klene!
Neb úspěch je náš, pravdy s námi je dueh,
a heslem je nám: "Naší oporou Bůh!"
Nechť vítězně hvězdnatý prapor tam vlá*
kde volný je kraj, jenž reků svých dbá!
i
M,*
4
íť
li/'.-'.-'
ČEŠTÍ POLICISTÉ
DO PRŮVODU.
90 MĚSTSKÝCH STRÁ2
NIKO—KRAJANO ŽÁDÁ
FTLDITELE
SPROSTÝHO O
ZAŘAZENI DO POL. KO
LONY ZA NEDÉLNL
MANIFESTACE.
Devadesát českých policistů
podalo formální žádost řiditeli
bezpečnostního departmentu o
zařazení do policejní kolony,
která bude v čele průvodu za
nedělní manifestace českoslo
venské na počest profesora
T.
G. Masaryka v Clevelandu po
řádaná. Pak-li všem bude lze
vyhověti, nedělní policejní ko
lona v čele průvodu bude ze
tří oddělení a každý oddíl o
třicíti mužích. První četu pove
de nejstarší český kapitán
A
Hoenig, druhou kapitán Synek
a třetí nejmladší český policej
ní kapitán J. Čadek.
TELEGRAM PROFESORA
MASARYKA.
Profesor Masalýk matlal
dnes odpoledne o 2. hodině
zdejší odbočce Českého Ná
rodního Sdružení telegram,
že přijede do Clevelandu zí
rá ráno již v 7:03 (v sedm
hodin tři minuty), tedy ni
koli v 7 hodin třicet minut,
jakž původně bylo oznamo
váno. Přijede vlakem New
York Central.
NĚMECKO VARUJE NEU
TRÁLNÍ STÁTY PŘED PO
NORKAMI U AMERICKÝCH
BŘEHO,
Londýn, IS. června. Ně
mecká admiralita hodlá prohlá
sit východní americké pobřeží
za ponorkami1 ohroženou zonu
ja sice od mexických hranic až
Po kanadské vody a hodlá va
rovati veškerou neutrální Pl*
vbu. Prozrazuje tak amster
i dámská depeše zaslána
ETC*
change Telegraph, Co* Ber
jlína.
Washington, 13. června.
I Zorává o německém varování
'před ponorkami aby nep,luly
neutrální Hlode do amerických
vod přijata zde byla s jistým
humorem, an potopení několi
ka neutrálních plavidel bvlo
dostatečnou výstrahou, ale kte
rá neměla skorém žádné účin
nosti. Bedlivé patrol ování po
dél amerického pobřeží a o
zbrojení všech lodí děly jest
nejlenší odpovědí na bezúčel
né varování.
0
ROOSEVELT NA CESTÁCH.
Ovster Bav. N. Y. Pftikov.
nik Theodor Roosevelt wdá se
dnes na ce'tu. bv navštívil ce
lou řadu vííších měst na. 7ána
dě. ftečnitfi bude při schůzích',
které s#» budou konati nod zá-'
š+itou National Spcuritv Lieou.
Tak navštíví Omahu. St. Louis,
Indianaoolis, universitu ve stá-,
tu Indiana a Bloomington,
i
ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA NA RUSI
UZNÁNA
VLÁDA VŠAK POŽADUJE JĚJ!
ODZBROJENÍ.
RAKOUSKO ČELÍ PROMYSLOVÉ KRISI.
Moskva, 5. června. (Opožděná zpráv*.) Ole ,,všeho
bude v otázce československé armády dosaženo kompromisu.
Sovět sův požaduje odzbrojení řeského vojska za nutnost, ale
přiznává mu celkem loyalrost k ruské revoluci. Víáda nehod
lá v dalším postupu česk/r.i vojínům překážeti, když dostaň#
záruku, "že ae nepřipojí k vojsku generála Semenova neb jiné
mu proti bolševickému hnutí na Dálném Východě. Koréspon
dent patrně nedobře zpravený dodává, že česky odboj a ne
dostatek potravin ,které dccházívaly ze Sibiře, usnadňuj!
Němcům práci na Rusi.
Na ruském jihu blíží Re donřtí kozáci, vedeni německý
mi důstojníky Carlcinu a Saratovu, ale sovět setkává se s vel
kými obtížemi, an nemůže proti tomuto tažení vyslati posil,
kterých potřebuje proti Čechům na IJrálu.
Washington, 13. června. Dnes přes Švýcarsko doftlá de
peše hlásí, že Rakousko je ohroženo průmyslovou krisí, jei
je pokud se válčení týče povážlivě oslabuje. Polské parlament
ní kluby se dle nejnovějšího rozhodnutí staví do oposice pro
ti ministerstvu1 Seydlerovu. Vláda, zbavena této obvyklé polské
podpory, jest blízka pádu. Die všeho bude hleděti
císař Ka?
rel zavěsti za pomoci Berlína vládu bodáků, což se arci
oposicí všech dosud umírněných strain
'Telegramy došlé z Českých slovensfcýci
nů nasvédčují, že vzplanutí skutečné revoluce jest nemožno
stí. ale Češi i Slováci vstoupí do nejpříkřejší oposice proti ví
deňské vládě a učiní vše možné, aby v každém případě kla
dli v cestu největší obtíže. Znamená to stávky v muničních
továrnách, v průmyslu i rolnictví po celých Čechách i jihoslo
vanských zemích. Když nastane potřeba, hodlá starší lid a
jen takový byl až-dosud velkou uieiřeo, prové&ti kampaň aa
botáže.
Mladé mužstvo z Cech Slovanských provincii, jež bylo
zařazeno v armádu a pokud nedesertovalo buď do Itálie neti
Kuska bvlo ze svých pluků roztrkáno mezi pluky německé a
maďarské a takovým způsobem znemožněna mu bvla spole5
ná akce. Města v Čechách maií jen německé posádky a všude
zavedeno jest stanné právo.
Jednání nolskvch klubů jest následkem velkého odnom
Poláků proti každému dělení Haliče. Veškeré tyto událostí
měly nemalý vliv na konferenci hraběte Buriana v Berlíně,
jemuž neblahým stavem říše nastává luštění otázkv nad oby
čei složité. Ve čtvrtek 13. června se vrátil do Vídně po roz
mluvě s německým kancléřem, aniž by docíleno bylo nějaké
určitější dohodv, tak že bude nutno za několik neděl konfe
renci buď v Berlíně neb Vídni obnoviti. V Berlíně alespoň
nad výsledkem dohody panuje úplné sklamáni.
REKRUTOVÁNÍ PRÁCE.
Washington, 13. června. ÚmvsV*postavit! nráci pod
Vládní kontrolu proievované před několika měsíci, stanou se
skutkem a veškerému nedostatku pracovních sil bude čeleno
tfm znúsohem. že rekrutování a dodávání dělnictva svěřeno
bude zvláštnímu oddělení ve federálním denartmeritu práč?.
Po 15. červenci nebude dovoleno zaměstnávati \rice jak
100 dělníků naimutých do práce obyčeinvm dosavadním snú
eobem .každý větší počet v případě potřebv musí M*ti dodán
nomocí s rostře k o v a í federál. řJužbv. Nařčení toto jest jen
částí nlánů, aby získáno bylo dosti nracovních sil nro váleč
nou výrobu. Department nráce vvsvětluje, že nvní úmvslem
vlády zaváděti násilná patření, ?le že jest nutno především
pracovními silami zabezpečiti závodv zabvvaiící se zhotovo
váním zbraní, střeliva i jiného nutného válečného materiálu.
Dle denartmentních odhadů jest cd 25 do 40 procent oíbyčej-'
ného dělnictva produktivně zaměstnáno. Centralisování Rpro
Btředkování nráce a zastavení soukromého se ucházení dělni
stva o nráci bvlo schváleno všemi vládními departementy.
Rekrutování nráce nomocí federální prostředkovací služ
bv. bude dle vládních slibů prováděno tím znůsobem, že děl
.nictvo. které onustiti muselo nráci v méně důležitém průmy
slu. hnde svstpmatickv rozděleno. Zaměstnavatelé i zaměst
nanci i8ou žádáni o pomoc i radu při utváření výborů v jedno
tlivvch místech, kde bv stejně zastoupeni bvii nejen zaměst
n*vntelé. ale i řlělnictvo k snolečnému nůsobení s federální
mi úředníkv vládní zaměstnávací kanceláře.
O «ovém pracovním nroblému jednati bude zde jfť dnes
první Národní Válečná Konference Práce, které se púčastní
úřednictvo spadající pod právomoc departmentu práce ve &
vSech státeek. .'"Tf',Ť
ČÍSLO (No.) 97.
T3
'A..-
iS-
A
UV,

4
*.
K
:áá'i

PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318) AUTHORIZED BY THE ACT OP OCT. 6,1*17, ON FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By order of tits President
The Star Spangled Banner.
A. 3. Burleson, Postmaster Pen—af,

xml | txt