OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 17, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-06-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

v b,"
§A^
kf"
íl
fU
1
ifee,
JY WY/.FSFC"V3» .-3
twHiw»»ti»«»mm«»é»g»á»i»c»gii^
5 S
ROČNÍK (VOL.)
Vm.

ss
1
NEJVETŠÍ VSESLOVANSKÁ MANIFE
STACE V DĚJINÁCH NAŠEHO MĚSTA,
25,000 POCHODUJÍCÍCH V PRŮVODU,
NA 200 SPOLKOVÝCH VLAJEK A
KQROUHVÍ, 38 KAPEL A
BUBENICKÝCH SBORÚL
ÚCHVATNÉ SCÉNY VE WADE PARKU ZA VÍTALI
NÁČELNÍKA ČESKOSLOVENSKÉ REVOLUCE.
SKVĚLÝ PROBĚH SCHŮZE V GRAYS ZBROJNICI, NA NIŽ
PODÍLEL SE TÉŽ CLEVELANDSKÝ MAYOR, STÁTNf
HODNOSTÁŘI A PŘEDSEDA WESTERN RESERVE
Včerejší h«ld pnof.-Masarykovi stal wnejvětfcí manifesta
cí Čechů a Slováků v dějinách našeho města. Leč neslo pouze'
hold československý, nýbrž všeslovanský, hold malých, jař
•ipěných národů muži, jehož věhlas pronikl do všech uhlů "svě
tli, jehož geniální duch podnítil česko-slovenský lid ku odboji
fproti teutonským uchvatitelům a jehož statisíce věrných stou
penců bije se dnes ve spojeneckých řadách w zájmu světové
demokracie.
Veliký byl úspěch včerejší naší demoňslrace. I ta pří
l^)da přála poctivé naši věci. Ještě ráno obloha býla zachmu-r*
řená, v poledne však rozprchly se šeré mraky a z nich vyšlehl
-^Isw^ěervQového slunce, kterážto příznivé povétrnost zůstala,„
"Wade park stal se Mekkou československých lidí již v
*1»oledne. Na šta automobilů tísnilo se na pobočních parkov
tpích cestách mezi musejní budovou a růžovou zahradou, kdež
to trakční káry přivážely postupně další obecenstvo.
O jedné hodině třemi velkými trucky přijela sokolská
lésrobotirta, pak školní česká mládež z Mt. Pleasant, ze čtvrtí
nápadních i jihovýchodních, slovenská mládež z Lakéwood,
Ifovněž malými vlajkami opatřená, děti slovinské, chorvatské,
tfialoruské, ruské, polské a 500 školáků-Litvinů.
Mezi tím co učitelové a průvodčí tvořili dětský špalír v
dosahu řečniště, parkovním boulevardem projížděly tři velké
trakční káry, označené nápisy "Bohemian Alliance Lorain
Elyria-V Jinou zvláštní káru měl slovenský vzdělávací klub z
(Farrell. Pennsylvanie, kdežto některé slovenské spolky přijely
Bedford a Akron a stále dalších privátních automobilů při
bývalo. U vjezdu parku panoval ruch sváteční, radost vyza
řovala z očích malých i velkých, trpělivě příští události vy
čkávajících. Nikdo si nevšímal zasmušilé sochy Košutovy.
:fltusoší Schillera a Goetha, kteréžto' parko1rní ,"attrakfce" dáv
tto už znechutily se Američanům,
Každý z našich lidí upíral své zraky ku městským uli
tíím, z nichž očekáván byl průvod, jakého v Clevel^ndu dosud
nebylo.
Průvod ten formovat od vých. 57.' ulice až ku
V okolí Euclid Ave. Tvořil se od jedn| hodiny do druhé a po
vel k pochodu dán as*i v půl třetí.
"Už jdou!" zajásalo asi 25,000
lidí
"šel". Průvod Dohyboval se v osmistupu volným tempem a
čím víc blížil se ku parkovnímu boulevardu, tím větší byl ruch
všude. Policejní cyklisté veskrz Češi obstarávali po
flední raporty mezi parkovní správou a hlavním maršálem
průvodu
p. Bernreiterem a tu již kapela zahřímala "Dftcie".
/Byla to vojenská kapela z tábora Perry o 28 mužích, branců
peských a slováckých. Před ní klusala pol. kavalerie, za ni
Jízdní Sokolstvo, pochodovala řada sokolských hochů, nesou
cích americké a spojenecké prapory, načež objevily se auto
ifiobily slavnostního výboru, auto našeho drahého hosta
prof. T. G. Masaryka.
25,000 lidí v průvodu a asi 2£,009 v parku, vítalo vůdce
československého odboie od vých. 73. ulice až ku parkovní
tribuně téměř nepřetržitě. Byl to vroucí, nadšený zdrav, pa
desátitisícového slovanského zástupu, kteréžto pozdravné vo
lání opakovalo se včera ve Wade parku bezpočtukráte.
Rovněž velikých ovací dočkali se členové československé
armády z Francie, jedoucí následujícím autem a rovněž vlast
ní průvod dočkal se všeobecné i zasloužené pozornosti.
The Spirit of '76, trojice, illustrující revoluční dobu ame
rickou, vedl jaksi vlastní parádu a štíty, transparenty, hesla
nad hustými řadami pochodujících se míhající, tlumočily ná
fcdu všeho našeho publika.
We love America.
We believe in America.
We live in America.
We die for America.
Dolů s Habsburky. .»
Fryč s bestí berlínském
$íy stojíme pevně se spojenci.
t^láva Masarykovi. ..
(|okr^čov4iíí n& straně 3.J
*78.
ulici
v parku čekajících. A
••'^"^wk'. **s
*.ÍI
•====o£fe=.
CECHO SLOVAKS
,s?
liOLLENDEN
Velké pozornosti se těšil pi
chod českých vojínů slouží
cích pod praporem Stýce Sa
ma v camp Perry. 150 vojíni,
kteří jsou domovem v Clevé
landě přijelo dříve, kdežto dru
zi přišli k Probulovu před 10*.
hod. večerní. Výzva v listech,
aby přibyvším vojínům poskyt
nuto bylo v městě našem poho
stinství nevyznělo na piano. O
bětavý náš lid "rozebral" vó-*
jáčky dříve, než-li došli do
Probulova, kam vlastně došila
jen kapela o 28 mužích a jež
pak koncertovala na Broad-
OF
AFLĚLILCAN AGMY
Zapůj. laskav .Plain Dealer.^
1. Českoslovenští branci z a
merického tábora Perry, O ,,
za včerejšího, pochocta
Wade parku.
2. Slovenský páreček v ná
rodním kroji v čele špalíru
školních dítek u řečnické tri
jHUiy v témže parli^
-Vfel'.'.
INeodvitlý Český denník věnovaný zájmům Českého lidu v Americe*
HOLD CECHO-SLOVAKU MASARYKOVI
f¥-'
way. Ještě o pffínoci docháze
ly "poptávky" po vojínech, kte
ří by potřebovali pohostinství.
1
I*
Tí"}*r.
'T*f^!WP i FffC T**?- :^*i "P»w /pw^* ť^*'
''i.-V^/
w
7
CLEVELAND, O., V PONDĚLÍ, 17. ČERVNA, (MONDAY, JUNE 17,) 1918. ČÍSLO (No.) 99.
Zapůjčeno laskavosti News".
Sobotní vítání prof. Masa
ryka a to dle staroslovanské
ho zvyku, před hotelem Hol
lenden, kde p. Jan Ferienčik
podal mu na stříbrné misce
sůl a chléb a slovenská dívka
G. Machalová obdarovala
jej kyticí nádherných kvě
tů.
mm
cech Costvjm£
1
Litovskv. hrozilo tomuto voi-
jevib' dostatečné svmnatie s bol
ševickou vládou sovětů. Voi
sko československé se rozhod
lalo boiovati se sDojenci a po
kračovati v bojích proti Teuto
num. Ale rozhodnutí toto má
velké obtíže nři provedení an
mezi erermánskou mocí a spoje
rprkými armádsmi jest vycho
rliš^ě skorém nemožnou věcí. Ně
kolik tisíc Čechoslováků zahá
jilo nnní tažení směrem vv
choHním podél tratě t**ansibíř
ské rlráhv k VladivostoVu. kHe
doufali nalézti lodě. jež by ie
diipravily na bojiště v západní
Evroně.
Němcftm arri tento nebezpe
čí Tiro ně manévr neušel a PO
^arlovali enersrickv od7broiení
čecké flrmádv. Ale
st
~*n ^rK'm
í
flMMMMmr«MHfctftNMÍÉNfMtWMl
POVÉTRNOST.
S Dnes přeháňky a chladněji.
+a+84tt4tt+tí4tt4tí+U4U+ttéň4Ít4tt+13+ti
ESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA NA RUSÍ
DOLEŽÍTÝM ČINITELEM.
KONTROLUJE DODÁVKU POTRA
VIN NA SEVERNÍ RUS.
Washingtcw^ 15. června.
Neočekávaný vývoj událostí
na Sibiři, kde československé
pluky zaznamenávají jistý ú
spéch proti sovětům může mí
ti za následek další německé
výboje a zakročení stane se nut
ností, nechtí-li spojenci celou
Ru3 ponechati. na pospas ně
meck kontrole. Další váhání
by snadno mohlo míti v zápě
tí osudnou okolnost, že mohlo
by býtl pužiti ruského lidu k
vyplnění mezer v německé ar
mádě. Zakročení spojenecké je
vellcé důležitosti an hrozí sku
tečné nebezpečí, že by nově or
ganisoVá |mská! anmáda ibyla
donucena Německem užiti
zbraní proti centrálním moc
cím. Nesporno jest, že bolševic
ká vláda zásobuje Němce po
travinami a do Washingtonu
došly jisté opodstatněné zprá
vy, že povážlivý počet ruského
lidu stojí ve službě německé.
Některé soukromé pokyny do
konce tvrdí, že vše co z ruské
ozbrojené moci zbylo, již pří
štím rokem bojovati bude pod
německým praporem, jestliže
spojenci v čas nezakročí, aby
německá rozpínavost na vý
chodě záhy byla zaražena. Sibiř ohlašuje vládě- sovřtd
Washingtoně známo, le česko
slovenská armáda, diktuje vlá
dě bolševické svojo podmínky,
jelikož kontroluje dodáyání po
travin ze Sibiře do Ruska. Již
dnes jest několik tisíc českoslo
vanského vojska ve Vladivo
stoku, ale nedostatek lodí zbra
riuje jim odchod na bojiště do
Francie, takže jsou nuceni stá
ti se důležitým činitelem při
nedvratném vojenském zakro
čení spojenců na Dálném Vý
chodě. i
Hned v prvním roce války zřízení nové, únlně samostat
přešlo z rakouské armády dojné vlády v jejíž řadách stojí i
vojská ruského několik tisíc plukovník Iv-inov. Neschváli-lí
Čechoslováků, kteří hned bojo i bolševická vláda tento postup,
vali s Ruskem proti Němcům s i zamezí nová sibiřská vláda,
tou výhradou, že nebudou nu-jiež nikterak nestoií na úpl
ceni jiti do pole proti rakou-i něm odloučení od Ruska vešké
ským oddílům, kde dosud slou-j rou dodávku potravin do seveť
ží jeiicí? krajané. Známa jest ního Ruska.
jejich statečnost,
jevo několikráte.
jež dali na
sku velké nebezpečí. Příslušní,
iehobvlibv po svém návratu lsk4
dc Rakousko bez milosrdenství
iakc sběhové zastřelení., v Ru-,
Londýn, 15. června. če
skosíovenské vojsko operující
proti vládě sovětů na Sibiři al
v v:ralské oblasti pokračuje ú
spěšně ve výboji jak zní tele
gram z Moskvy dne 11. červ
na. Češi zmocnili se 10. a 11.
Června Samarv & rychle posteli
pují k Óufě. Na sibiřské dráze
od Čeljabinska k Tomsku, V
délce 1250 mil jsou všechna
mésta československou armá
dou obsazena. Omsk obsazen
byl Čechoslováky 8. června spó
lu s kozáky pod plukovníkem
Ivanovem. vojska sovětů donu
cena k ústiťou od, jmenovaného
města i od Tunonu.
Postu o velkých oddílů česko
slovenských na Dálný východ
jest zaznamenán i v depeši do-
,.,tu
s|í
Timeg z Pekin(ru v Cí
,š(n)
v de
..
otázky
čerhoslová
vivší. Stále ro7+ouř*í ieiich řa
dv nmožnilv úsněštiý postup
nodél imenované dráhv. tak
že dnes rfVvIftdnií třetí tepnu
eelého sr»oiení Ruska evronské
ho 2e Sibiři. A dnes jest již ve
v
•f *2'%, ^£*fT'«
"-I 'i
v
V
a
-ig '•**»*$•••
,kosloven.
nž která b|á v {e
dňležítého činite-
armádě
ce!í sibířaké
Cel.iabínska »mě-
v
fíku pak nemohli zůstati an ne-i vzchod «to,ií dvě i vise
a do Vlartiyostoku doDělo až
doíud celkem 14.000 mužů.
Přítomnost československého*
voiska působí bolševikům ne
tušené starosti tflkžp by je TÍti*
di vypravili k odDlutí.
l|ezitfm generál Semenov,
nrotibolševický vůdce se netě
ší podobným úspěchům, musí
ustnpovati proto, že v jeho od
dílech není voienské kázně.
Mínění r»a celé Sibiři iest proti
bolševikům, ale neidůležitější
mésta jsou dosud těmito kon
trolována, mimo toho mají V
rukou potraviny i válečně zá
soby.
Celou Sibiři jde jediné volá?
nf, abv v zemi pomoci spjenců
zaveden byl pořádek. Bolševi­
ci vesměs dobří a otuplí voíáci i kům se naskýtá nový protivník'
snadno rozmetli slabé bolševi admirál Kolchak, který se pro
cké voisko V cestu se iim nosta ti nim staví s kozáky na výcho
dní mandžurské hranici poblíž
Vladivostoku, takže bolševiko
vé poiali úmvsl v rádu. že by1
admirál útočil na Vladivostok,
whoditi do vzduchu nahromaď
děné ohromné zásoby etřeliviv
i
'Mm,

'SVEr -THE WORLD. I
tr
i .._
Aa independent Bohemian
O 1 Dally Newspaper.
UNIVERSITY.
RECEPTION
PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCT. «, 1917, ON FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By order oř the President A. S. Burleson, Postmaster General,
In National
THOMAS G.MASARYK.
,i i H# i mu"!" 'i

xml | txt