OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 17, 1918, Image 5

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-06-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

T'
í
«čssft
"V
ř1
&>
f-A
i*"
it-'.
1
'Híl^
&
ft
I
iv
v
STRANA PATA.
Musil okamžitě odjeti od
jeti sám. Musil Hugonovi říci,
že odjíždí pryč, ale nesmí mu
vyzraditi kam jede.
Záminku k této cestě netnu
sil dlouho vymýšleti.
Mohl mu říci, že odjíždí pro
to, že zbaviti se chce nesnesi
telných poměrů, a že chce mu
popřáti času, aby se přesvědčil
že podezření jeho bylo bezdů
vodné. A Hugo zajisté uzná,
že přítel jeho jedná správně.
Odetta poro2umí pak, že
chce s ní naprosto přerušiti po
měr.
Bude-li Jacques asi šest mě
síců na ce3tách, upokojí se za
jisté .... nebude věděti, kam
vlastně jel a v šílenosti své ne
bude tudíž moci přijeti za ním.
Ale kam jeti?.... čím dál
Um bude ,lépe..Nejdříve pomy
slil si na Itálii ale ta zdála se
mu blízkou.
Pojednou jej napadlo, že by
9lphl jeti do uska. Mohl by se
tam ptáti po moskevském šle
chtici, jenž vydává se za Spa
něla a nebyj nejspíse tím ani
oním. v.,.
Mériadec. pťavil,
iharšáikovi §3echty TarriboVské
gubernie, ale nezdálo se, že by
dostal odpověď.
Učiní tedy dobrý skutek, po
může-li spravedlnosti pátrati
po nebezpečném zlosynovi...
a rytitítótr opravdu toužil po
lom aby vinu svou napravil ko
sáním skutků dobrých.
^UIIIIIIIIUlliHlIHUllllllllHliii^^^ifiillllllllllllllllllllllllUIllllllIjr/^
Kozhodl se tedy, že odcestu
j# do Moskvy, a chtěl odjeti již
tfftra večer. ban^ vyptává se každého po
Mezitím mohla sice Odetta
«*Íver nabitý měl při sobě.
,V BV^ííL4
'í.
-,- v„ •*.. •:.-••:• v •',• jpí ,, ?. ..,
s
závoj 1
Mtp»ml r. éu B+itgobvg Přtlozil K. Kádntr &
^fimiHlilllHlliiii»miiiiiiiHlHilllll"llll|||llluiiiiiHimiiiiaiimiiiiiniiitt#f
Tyto trapné pravdy tanulyl V rozmaru, aby přijel do veselé
Saint Briacovi na mysli...* a společnosti.
shledal, že není jiného prostře
dku, nežili přerušiti náhle po~
měr s Odettou.
Rytmistr dal te tam dovézti
a přijel k obědu právě v čas.
U velkého stolu nalezl misto
prázdné. Obědval mlčky a pak
místo aby pil černou kávu jak
obyčejní ve velkém salonu, ve
šel do pisárny.
Jal se psáti list panu z Mal
vernú. Nebyla to sice lehká úlo
ha a vyžadovalo to více času,
avšak neměl nic jiného na prá
ci, musil dobře uvážiti každé
slovo záviselť na tom budou
cí poměr jeho k panu z Maker
n
Dokončiv-list, uložil jej' éo
své tobolky chtěl odeslati jej
teprve zítra večer, až vsedne
do berlínského rychlovlaku.
"Hodím list na nádraží do
poštovní schránky," pomyslil
si, "a až Hugo jej obdrží, budu
již za hranicemi."
Pohodlně usadil se pak ve
vedlejším saloně na pohovku a
snažil se usnouti, aby si odpo
činul po tak hrozném rozčilení
dnešního dne.
Ale spánek nepřicházel.
Konečně však usnul přece.
Zdálo se mu, jak Odetta vrhá
se mu na prsa a nedá mu ode
jiti, jak blíží se manžel a vra
ždí ji v náručí milencově.
A tak přicházel jeden Sen
za druhým a každý deláí byl
ještě horší nežli předešlý.
Rytmistr byl by se tak trápil
snad až do rána, kdyby obehra
němu hráči, jenž šel právě o
kolo, nebylo připadl®,
aby
je
zbudil.
"Kam vas'to vede Sát
se zde do spaní, když v zele
ném saloně hraje se baccarat.
Pan z Pancorbů, jenž dává
ás.... Scházíte mu tam."
v
nějaké bláznovství ještě prové *«jakže, Pancorbo jest zde!"
stí ale dříve nemohl odjeti} jiVolal a rychle vysko*
musiiiť ještě promluviti s ban
kéřem svým a opatřiti též "A!e, aho," o&poteda hráí
průvodní list přes hranice, I klidné, "jest již půlnoc pryč, a
Dnes nemohl to již vykonali, tou dobou zde bývá vždy."
poněvadž den pokročil. Odlo-j "Avšak.... vždyť se poví
íil tedy věc na zítřek a vyšel z dalo, že z Paříže odjel."
domu, v němž prožil dnes to-1 "T0 jest omyl.... nebyl tu
lik
hrozných chvil. 'aice několik dní, ale dnes při
Sluhoví, jenž se právé vrátil, šel opět a má ještě větší štěstí
nařídil, aby na něho nečekal, nežli jindy. Vyhrává, až bě-
Neměl ani tušení o tom, že dal"
právě touž dobou, kdy vykro-| «a ptal se po mne?" tázal
čil ze svého bytu, sedal pan z
Rytmistr hledal však samo-to." f.
tu, šel po nábřežích stále pro-j Kytmistroyi bylo dosud, ja
ti proudu Sekvany nepozvedl koby spý. Mnul si oči a ptal
ani očí a nevěděl, kam jde. g§
Byl na rozpacích, nemá-li sfc^'"KoUk jest hodin?"
•nud přece spise zastřeliti, rdif "Tři pryč.... ALe, vy umíte
V každéiň případě chtěl se Natáhl jste se na pohovku
vStik vrátit do bytu, aby se při hned po obědě, a kdybych vás
pravil na cestu. nebyl zbudil, spal byste ještě.
Až vše zařídí, napíde list, v Tedy jste se asi dost vyspal, a
němž dá Hugonovi s Bohem myslím, že"dnes už si nelehné
.předpokládal žo soudce ukáže te.. je to dobře také, poně
jej také své ženě. vadž hra není ještě skončena.
Došel až k motsu Bercy a U mne jest to zcela něco jiné
máleirf by byl šel dále přes ba- ho něchal jsem tam poslední
riéru ale byla již twa, i ne- svůj sou.. .. mám toho až po
chtěl pustiti se dál. krk! Dobrou noc rytmistře
Pro lidi, kteří sg té neb oné a hodně štěstí!"
příčiny nechtějí iie vrátiti do^' Saint Briac nemohl sé^vzpa
mft, jest kulb velkým dobrodi- matovati.
ním mohou tam dlíti o samo-1 Jak mohl ten bídníky němž
tě, ano mohou se tam i vyspati. vědělo se skoro s jistotou, že
A Saint Briac mohl být,j jist, že jest vlahem, odvážiti s^ přijít
tam se & vyšetřujícím soudc^á ještě do klubu?- i,'
nesetká týž docházel tam jen Jak mohl se osíhělití, ptáti se
piálo kdy a dnes zajisté nebyl po muži, jejž v anonymním li-
1
znovu Saint Briac udiven.
ae
Malvernú do kočáru, aby zji-| "Shání se po vás.... patrně
stí! vraždu, spáchanou na Sašo hce zkusiti své štěstí i na vás,
vi také netušil, že paní z Mal a také vás obehráti. Nu, dnes
vernů již opustila dům svého j£ toho shrábl dost. Teď zrov
manžela aby se do něho již ne-
tam svléká nějakého Brasi-
na
k
].liana, jenž minulého téhodne
Chvátala k svému milenci, a byl do klubu uveden a v zlatě
Saint Briac byl by ji zajisté po takřka plave. Radím vám, a
tkal, kdyby byl šel smérem k byste nehrál.... ale na tu ko
elysejským poiím. \medii se jděte podívat. Stojí
át, když ae do toho pustíte!
9p
•4U
.ts..
XK
a
iA
v
stu výzva] takřka v zápas, a'
jejž vlákal do chytře nastraže
né pasti!
Kde vzal čtovék tolik
smělosti a k jakému novému
útoku se asi opět připravuje?
Rytmistr měl za to, že falešný
španěl, nemaje již čeho ztrati
ti, přišel nejspíše naposled, a
by se těšil ze hry, jež se mu
tak dobře dařila.... a zajisté
po poslední partii chce vzíti no
hy na ramena.
Co mohl rytmistr proti tomu
člověku ještě podniknouti?
Mohl mu dokázati, že on je
pachatelem vraždy na věžích
chrámových?
Nemohl měl sice dosti dů
vodné podezření, ale aby jej
dal zatknu«ti, k tomu práva
neměl.
To právo náleželo jedině pa
nu z Malverau ale soudce
zde nebyl.
Soudce mn nyní zaj!št§ jltiě
starosti nežli pomstíti smrt ru
ské hraběnky... a Saint Bri
ac byl tomu rád, neboť mohl
jednati sám a pomstíti se na
podlém padouchovi, jenž vy
zradil Odettu jejímu manželi.
"Dobrá! Stan se!" zašeptal.
"Nežli opustím Paříž, mám je
ště několik hodin času. Těch u
žiju ku ztrestání toho lotra. Je
zde a nespustím se ho, pokud
jej neodevzdám do rukou spra
vedlnosti. Budu hráti s ním tak
tak dlouho, pokud nepřestane,
a až půjde odtud, půjdu za
ním Promluvím si s ním a
pak uvidíme.... vyzve-li mne,
usmrtím jej rfcdéji, n^ž bych
jej udal."
Po tomto odvážlivém rozhod
nutí odešel Saint Briac do zele
ného salonu, kdež zastal Pan
corba sedícího mezi dvěma hrá
či. Bank již neměl. Převzal jej
Brasilián. Pancorbo hrál stále
o značné peníze, a štěstěna pa
tmě se již na něho tolik neu
smívala, neboť právě prohrál
velkou sumu.
Saint Briac ^postavil
němu na druhou stranu stolu.
Nesedl si proto, že chtěl oka
mžitě jiti za panem z Pancor-i
bů, jakmile tento od stolu v&Ub~'
ne.
Podvodný íňáťkýž vSálk ftatr
ně na to nepomýšlel. Položilť
před sebe na stůl hromadu pe
něz a poukázek.
Ačkoliv věnoval hře veške
rou svoji pozornost, spatřil pře
ce rytmistra ihned, a měl tolik
drsosti, že jej pozdravil.
Saint Briac se však ani neu
klonil. Nechtěl též, aby bylo
zřejmo, že přišel jedině za tím
účelem, aby markýze pozoro
val.
Vyndal z toboiky tisícovku
a položil ji na jednu kartu.
Přál si co nejvřeleji, aby vy
hrál, neboť měl u sebe jenom
tři tisíce franků, a v duchu za
vazoval se slibem, že pak by
hrál jen docela nízko aby vy
stačil s penězi až na konec hry
a nemusil si dlužiti z klubovní
pokladny, do níž by musil od
vésti vydlužené peníze již na
zej tří.
Vyhrál.
Rozčilený člověk snadno po
dléhá každému dojmu a
Saint Briac z neštěstí španělo
va soudil, že štěstí přeje jemu.
Hra.měnila se stále avšak
štěstí přece usmívalo se více na
rytmistra a odvracelo se od
španěla, jenž přes to, že nebyl
prohře zvyklým, choval se zce
la klidně, chladně. Prohrál vše
chny peníze i poukázky a když
vyčerpal i úvěr, povolený kaž
dému hráči u pokladny, jal se
podpisovati malé lístky svým
jménem, dávaje tím takto cenu
tisícovek.
Pokladníci klubovní přijímá
jí podqbné tisícovky jen v pří
padech výminečných a jen od
osob zcela spolehlivých.
Podpis Pancorbův platil za
dobrý a nikdo proti tomu niče
ho nenamítal,, ba ani t! ne. kte
římu slepě nevěřili,
(Pokračování.)
!.r
ir M"
v -i
i
4h i
v v-
'SV
ST '(i
Stokhol
se
proti
l!
M!
14.
spondent spojeného tisku Josef
Shaplen píše o vzmahajícím se
nedostatku v Rakousku násle
dovně
Rostoucí vážné nebezpečí
hladu i rozervanost politické
situace v Rakousku byly mně
dnes oznámeny novinářským
dopisovatelem vídeňského děl
nického listu Wiener Arbeiter
Zeitung, který současně potvr
dil dříve uveřejněnou zprávu,
že skorém celé Rakousko jest
pod stanným právem.
"Situace v KaKousku Uher
sku jest opětné nad pomyšlení
vazna a potravinový stav na
mnoze vždy daleko norši nežu
v sousedním Německu. Rakou
ska viada pod natiakem ledno
ve stávky slíbila děinictvu po
kud se rozdělování potravin tý
če mnoho, j&le jako obyčejne
bývalo u ní ivykeim, ani jedno-
-4. 'I
V
7
ll
Doprava vojska za americkou frontu ve Francii.
V RAKOUSKU PŘIBÝVÁ HLADU.
LIBRA MOUKY $1.40 A LIBRA MÁSLA $4.00.
NĚMECKO PŘIŠLO POZDĚ, PRAVl ZAJATÝ
U DŮSTOJNÍK.
Paříž, 14. června. Francouzský důstojník, jemuž byla
uložena povinnost vyslýchati zajatce měl pojednou před se
bou důstojníka, jehož pred válkou osobně znal. Mimo obvyk
íycn stra*.! nebyl nikdo teto zajímavé rozmluvy svědkem. Za
jatý Němec vypravoval bývalému svému příteli:
Jest naprostou nemožnosti1, aby válka byla dále Němto*
kem protahována. Zprvu nám bylo řečeno, že zvítězíme o vá
nocích, potom o velikonocích, ale obě doby minuly. Když zapo
čala nynější ofensiva, říkalo se nám, že vyhrajeme na jeden
ráz a zatím jsme vzdálenější vítězství nežli kdykoli před tím.
Musíme míti mír a musíme jej míti co nejdříve. Ztráty naše
jsou hrozné. Moje setnina sama ztratilá 80 procent veškeré
ho mužstva a já sám jsem jediným důstojníkem, jenž hrozné
ty boje přečkal. Území za našemi liniemi jest přímo strašlivé,
všechno jest jedinou nemocnicí jediným hřbitovem. Vzdor
naším hromadným útokům v semknutých masách Paříž za
chráníte, ničeho nedocílíme, zde nezbývá nic jiného, nežli váe
co nejrychleji zakončiti. Lid náš jest blízek vyhynutí. Němec
ko jest to, které musí dosíci míru to nejdříve a to míru za kaž
dou cenu. Německu nemožno déle strádati. Nebyli jsme dosti
rychlí. Houževnatost Francie znemožňovala příliš dlouho ví
tězství Německa a nyní jest již pro nás příliš pozdě.
Na francouzské frontě, 14. června, v poledne. Podél
celé bitevní čáry udály se od poslední noci jen nepatrnější
místní akce a vše nasvědčuje tomu, že se Němci sotva odváží
vážnější vojenské činnosti na frontě Montdidier a Noyon. Ná
por jejich, směřující k dobytí Compiegne s možností uvolniti
další postup k Paříži, kterou doufali učiňiti základnou další
ho vedení války, byl krvavě zastaven za obětování tisíců mu
žů nejvybranějších pruských pluků. Nemůže býti žádných po
chybností, že Němci měli v úmyslu podniknout velkolepý po
stup na Paříž a současnými křídlovými útoky způsobiti Fran
couzům a Britům velkých ztrát dříve ještě nežli bude moci a
merická armáda plnou silou se boje súčastniti. Vzdor po
směškům a podceňování vojska Spoj. Států jeví se zvýšené
transatlantické dopravy amerických oddílů Berlín velkou ner
vositu a snažil se dobýti značnějších úspěchů dříve, nežli by
Američané doplnili řady spojenecké.
Hrdinství vysloužilých vojsk, která za poslední doby zde
cimovala slavné pruské armády, zadalo nepříteli strašnou rá
nu. Němci dle všeho podniknou pokus prolomiti ocelovou spo
jeneckou zeď na místech jiných, ale stojí proti nim armády
Fochovy, jež pevně důvěřují, že Němci dnes již ničeho větší
ho nedokážou. Duch spojeneckého vojska jěsť nad pomýšlení
výborný, kdežto vojsko německé dle všeobecných zpráv za
jatců začíná projevovati nepokoj a únava.
NOČNÍ NÁVŠTĚVA.
Rodina R. k. Seabrandt,
19005 St. Clair ave., byla na
včerejšek pohroužena ve tvrdý
spánek, tak že nepozorovali,
jak zloději přehledávají zásuv
ky a pak se v kuchyni?pohod!
ně najedli. Pí. Seabrandtová si
ťJťM' tři1
"i# jr
*1
Června. Kore- mu z daných sftbft nedostála.
Lidu bylo neustále tvrzeno, že
z Ukrajiny přivezena bude do
statečná zásoba obilnin, ale vy
hlídky tyto byly liché násled
kem stále se opakujících revon
lucí Ukrajinců proti centrál
ním mocím i následkem hnutí
Skoropadského. Jen Německu
se podařilo získati něco obilí,
ale v tak nedostateném množ
ství, že v Německu sníženy by
ly obvyklé denní porce o půl
unce. V Rakousku ale dostává,
i v samé Vídni jen 35 procent
určené normální dávky. Dneš
ní doby stojí libra mouky v Ra
kousku $1.40 a máslo libra $4.
Ale ani v zemích neutrái
nícn není lépe. Tak ku přikla
du v Dánsku jest takova bída
o chleba, že na pozváních do
rodsin nyní čteme čisté váleč
nou poznámku, aby si hoste
přinesái svůj lístek
na
připravila pokrmy k snídani,
*y
V
5
na kterých si zloději pochutná' ^yrech světnicích v Corlett.
li. Když ráno vstali, nalezli vše ^aa^e
přeházeno a v kuchyni na sto-
le ríádoby a zbytky jídla. Cen
né skvosty byli ukradeny kte
rých cenný náhrdelník v ku- KO, KTEŘÍ
chyni ztratily. OZNAMUJI.
A V
VÁŠ MAJETEK.
Chcete-li VáS majetek pro
tat, vyměnit neb koupit nový,
posloužíme Vám v každém
případé.
K tipuj em a prodáváme první
a druhé dlužní úpisy (mort
gage). Pojišťujem ve vřech
případech.
THE CLEVELAND HOME
EannuimMgMn
proslulá
česká lékárna
5641 BROADWAY
blíže Portage Ave.
Lékařským předpisům
se věnuje ta nejvetší po
zornost. Zkuste Herol
dův plicní Kaio^m proti
kašli a nastuzení, Léky
zaručeny. Oba telefony.
MIKES
I
S
chleba
KALAL
A
4
ÚPLNÉ ZÁSOBY
K
diamantů, hodinek,
stříbrného náčiní,
broušeného skla atd.
Ceny mírftét Veškeré
zboží zaftíčeno.
Praktický klenotník
a hodinář.
4939 BROADWAY,
České Národní Sínú*
Jediný český výhrad
ní optik v Clevelandu
Praktický a spolehlivý.
A
Ceny uspokojí kaidéhtfc
Úřaduje od 9 hod. ráao
do 8:30 hod. večer.
4939 Broadway, C.NJ,
Drobné
Oznámky
PŘIJME SE
N I 1
se přijmou u
N I I
se přijmou na stálou práci,
při 10 hodinách denně, a při
výplatě každého týdne. Hla
ste se u
THE ARCO ČO.,
GARÁŽ se vším zařízením se
pronajme. Hlaste se v č. 3268
E. 49 ulice.
6—19
PRONAJME SE menší byt o
se v
ivei'
č. 13505 Southview
z
6—18
KUPUJTE U OBCHODNÍ.
VE
"SVĚTU"
i S
V PONDĚLÍ, 17. ČERVNA '18
PRODÁ SE
Máme na prodej:
Nové domy ve Washington
3ark boulevardu, západně od
vých. 42 ul. Můžete použít ká
ru na vých. 55 ul., aneb Har
vard Denison. Parkovní odbor
města Clevelandu se bude sta
rat o 100 stop široký boulevard
mezi chodníky před každým
domem. Zároveň se bude sta
rat o 30 stop šířky mezi chod
níkem a ulicí, kde trávník bu
de městem v nejlepším pořád
ku udržován. Všechny domy
jsou papírované, dubové podia
hy, elektrické zařízení, stíni
dla v oknech, prádelní otvor,
prkno na žehlení, vytápěcí
pec, škopky na praní, oddělení
pro ovoce a pro uhlí.
Následující domy jsou hoto
vé neb se dostavují:
3792 Washington park Blvd.
6 světnic a koupelna $í,350.
3760 Washington park Blvd.
6 světnic a koupelna $4,975.
3756 Washington park Blvd.
7 světnic a koupelna $5,675.
3750 Washington park Blvd.
světnic a koupelna $5,590.
3768-70 Washington park
Blvd. pro dvě rodiny $6,675.
Domy i pozemky v okolí se
prodávají na splátky. Bondy
Svobody se přijmou co splátky
v plné ceně jako hotové pe
ííze.
W.F.MALLO,
roh vých. 40 ul. a Washington
park Boulevardu.
PRODÁ SE prvotřídní zelinář
ská farma v Brecksville na ci
hlové cestě k městu, 31 akrů
dobré písečnaté půdy, dobré
budovy, malá štěpnice, hojnost
pramenité vody. ft* ft. Wiese, i
Brecksville, O.
6—21
PRONAJME SE byt o 4 světni-
cích nahoře. P,lyn a jiné zaříze
ní. Hlaste se v é. 3822 Burwell
ave. 6-—13""
PRODÁ SE pěkný dům o čty
řech světnicích, plyn, elektři
na, velký lot 14 akru se 40 o
vocnými stromy, rostliny, jaho
dové a malinové keře, vše do
bě zařízeno. Vemte A. B. C.
káru k zastávce 10 a ptejte se
na Siff. Hormana na Peas Rd.
6—18
PRODÁ SE farma o 38 akrech
blíže Madison, O., lVfe míle od
dlažby, velmi levně a na mírné
splátky, neb se vymění za měst
ský majetek. Stavby jsou úplně
zachovalé. Cena $4000. Hlaste
se v č. 4924 Hamm ave,
6—18
PRODÁ SE pekárna s patentní
pecí. Zašlete přihlášky na R.
F. D. No. 8, Medina Ohio.
6-—19
1
kamna Cham
i uhJí, ve výbor-
NA PRODEJ
pion na plyn
ném stavu. Cena $30. E. E.
Wiese, Brecksville, O.
6-41
PRODÁM venkovské místo v
pěk. poloze blíž města, dobrá
zahrada a garáž. Cena $1800.
E. E. Wiese Brecksville, O.
6—31
PRODÁ SE nový cihlový dvou
rodinný dům, moderně zaříze
ný, za hotové, neb se vezme na
výměnu menší majetek. Hlaste
se v č. 3657 E. 135 ul.
6—17
PROĎÁ j§te ďům o 7 pokojích,
koupelna, fernes, vše pohodlně
zařízeno, blíže kat. kostela a
veřejné školy. Hlaste se v čís.
12916 Angelus avě. blíže |E.
131. ul. v Corlett. 6 17
CHCETE-LI koupit, prodat
neb vyměnit jakýkoli městský
majetek neb farmu, navštivte
mne, pište neb zavolejte těl. U
nion 1026 W. Obchodují pou
ze na procenta a proto nikdo
nemůže být oáizen. t. H*tUn,
3642 E. 49 St.
7-*
k
'VÍ

INVESTMENT COt
5415 BROADWAY.
G*o. Piwonka, pokladnftu
Louis Tací, poetm. jednat*).
Union 1161 W Broad 26P
La- Herold
The Union Salt Co.
E. 65. St. a New York Central
R. R. St. Clair Car.
£. 79. St a Bessemer Ave.
6-19

xml | txt