OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 18, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-06-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PUBLIS
,:É
ležitých
i w
LA
rv:
IT-
i to
ř4,500
•'9

'l
,jí "5..
1HE WORLD.
ROČNÍK (VOL.) VUL
-š.
£'df-
"t
ýí yÍDEŇ HLÁSÁ 12,00d ZAJATCŮ, ŘÍM
4,500,
CÍSAŘ KAREL NA FRONTE.
Londýn, 18. června. Nejen že Vlaši a jim pomáhající
"•Vojska anglo-francouzská zastavila rakouskou ofensivu térrťěř
podél celé stomílové bitevní fronty jihovýchodně od Trienlu
až po moře Jaderské, spojenci přešli včera v protinápor v
sektorech, zvláště V horách, kde zmocnili se úaremí,
ztraceného na počátku, výboje nepřátel, kdežto upevnění spo*
jeneckých posic podél celé Piavy znemožnilo nepřítel další
přecházen! řeky. Rakušané odraženi byli vojskem anglickým
a francouzským a Londýn zvlášť zaznamenává *velký úspěch'
britických zbraní za sobolích bojů v Itálii. .....
V hrozných zápasech pokračováno zvlášť ruMeyerníeb
It východních posicích, kde Rakušané chtějí probiti fe na
^lské, roviny. i:
Mocné jsou údery Rakušanů na hořské rovině Montello,
fcodél nejvyšší linie ku středu řeky přiléhající. Nepřítel úde
ry těmi pokouší se dosáhnou ti cest, vedoucích k městu Treviso
a odtud do Benátek. V raístee&těch nepřítel řeku překročil,
'dále se však probiti nemůže a Wlaái zasazují mu krvavé rány.
{Jižně mezi St. Andre a Fossalata, kd* Rakušané ře
ku u Zenson a později byl.i za ni iftM zahnaní,..ÝltóÁfc1i*
íífíW
.la" Vinson, kde nepřítel llosnil
fee
za řeku v sobotu, Italové zatlačili
jej
Vídeň oznamuje dnes jen mepší postup západně od San Dona
'd Piave, kde Rakušané vzali prý ves Capo Sile útokem, jakož
na východním kraji jezerního distriktu, asi 20 mil od Bená
1»k. Vídeň dále praví, že Rakušané za poslední ofensivy v
Itálii poza jímali dosud 12,000 spojeneckých vojínů, kdežto
bulletiny anglické, francouzské ayiaáskó hlisají ceJkam
rakouských zajatcům
Boje v italských Alpách včera poněkud ochably, tee věak
J&ekávat brzké obnovení dotčených zápasů.
Rakušané aa nyněiší ofensivy v Itálii mají ztráty na oad
fých a raněných daleko větší než SDOjerici, kdežto zvlášť -v
Alpách přišli o značné množství válečných potřeb. Rakouský
fcísař Karel řídí nynější výboj ve Vlaších.
Na západní frontě francouzský armáda, u.Aisiíy zlepšila
6vé postavení severozápadně od Hautebrayo, kde Němt^m by
lo odňato 25 strojových pušek, 8 zákopových hmoždířů a kde
I 870 Prušáků francouzskými vít-i bylo pozajímáno.
Britové blíž Arras.ssA včerejšího ^ýpadu poza jímali)fyr
liěž četně nepřátel,

Jfcakušanům do Itálie teprv dnes. J*
Neutrální diplomat z Berlína"
if
•Jit
1,4. -.f
-v .'*?*
'ir?kw"
dů­
až ku samému břehu.
w
Spojenečtí generálové jsou přesvědčeni, že rakouské ko
iňfendo mu§í .se brzy pokusit o velké vítězství. Pak-li se mu
podobný pokus nezdaří, rakouské národy, válkou vysílené,
požádají Vídeň o uzavření míru okamžitě a zjjt každých pod
mínek. Nezdar rakouské ofensivy zostří krisi česko-sloven
skou a ve skutečnosti roznítí krajní nespokojeňostuvšech ná
frodů rakouských.
v
Dosavadní rakouský výboj, směřující k městu Treviso se
Í#zdařil. kterýžto vážný nezdar ijáladu v černožluté říši sotva
fclepší a následovně další bouře rakouském mocnářství \tm0
iakávati.
-S V
Na americké front? Weúdáló se tiiC zvláštního^"' Tfanottá
0a se ooakuje u Chateau Thierre. ve Vosresách i v Pikardii,
lide i jeden německý rostběh byl americkým děly zaražen*
RAKOUSKÁ OFENSIVÁ NÍEBYLA
PRÝ DIKTOVÁNA BERLÍNEM.
íeneva. —"Vídeňské časopisy *a réferOvání
nynliší rakouské ofensivě ve Vlaších nopíraií. že dotčeni fvěiy hodny. Při naší pouti musí
Výboj nařízen bvl Berlínem. Ofensivu připravil prý rakouský
generální štáb jedině a Rakušanům dosud nepomáhají or* ani
Bulhaři ani Turci, kdežto Německo vysílá své
pomocné

S^enevy*
il|ěluje, že v Německu vládne veliká1 tíseň následkem nezdaru
írěmecké ofensivy ve Francii. Německý lid s .jistotou očeká
val, že Hindenburg dobyde Paříže a mír že bucle následovat.
Německý národ strachuje se budoucnosti zvláště nyní, kdy
mocná americká armáda čerstvým mužstvem stále je doplňo
vána. Většina německého národa je případně i pro odstoupe~
ní Elsas-Lotrinska, jěn aby válka byla zastavena. Hosptodář
•ké poměry v Německu jsou stáje horší a }ld nad svou budou
cností zoufá.
•HI
sbory
pté,vě
přijedil,
,*•
NOVÁ MOBIL1S ACE RUSKÉ
V |indýn,
Náš vůdce, na kterého jsme
se všichni těšili, který nám zde
získal nové příznivce a úctu od
čelných Američanů, s kterým
jsme zažili dojemných okamži
ků a jehož důvody vnesly nové
světlo do našeho hnutí, získal
nové pracovníky i pracovnice,
kterému slíbili jsme věrnost a
přinášení obětí a on nám slíbil,
že s námi vytrvá až do konce,
odjel včera.odpoledne do Wa
shingtonu. Účel jeho uvítání
bví skvěle dosažen. Nyní zále
ží na nás bychom našemu-slibu
dostáli. Přesvědčili jsme se o
sobně o jeho skromnosti, o je
ho lásce k tomu národu, z ně-
postupují N&mci v oblasti vetluitaké.
Turecké vojsko obsadilo Tabriz, který jest V Persii po
hlav. městě Teheránu druhým nejlidnatějšímAněstem v zemi,
iak ohiašuje turecká úřední vojenská zpráva ze dne 14. červ
tta. Text raportu zní:
Okupovali jsme oba hřehy jezera Ucumiah ainěsto 15^
briz v severozápadní Persii, abjrchoiíi ophránili křídlo.naší ář
mády na kavkazské frontě.
ODJEZD PROFESORA MASARYKA
hož vyšel a kterému celý život gan
věnoval. On viděl naše množ
ství, naše nadšení, on viděl na
ši dobrou vůli. On ořivábi! ti
síce krajanů, které dosud z ne
pochopení byU nečinnými a po
chybovačům škůdcům práce
v zájmu našeho h*utí která zn
jeho pobvtu zde bvla vykoná
na, bv měla zavřít ústa.
Nuže znova do práce Do
kažme ukutkv. že isme jeho dů
me dokázat, jak návštěva na
Seho vůdce měla na nás velký
účinek, jak mnoho dovedeme
obětí přinášet pro tu naší mi
lou vlast, kde naše bratři, ses
try, mnohých řqdič^str^^á
muka prodělávají.
Ta odhodlanost^ vytrvalost a
obětavost profesora Maasrvka,
ta j**© láska k veškerému lidu
nechť lest přenešena na všech
^v naše krajany, a krajanky,
tak abv čestně., a rádi přiná-
4
if.
I ty obětě, kterých k osvobo
šflt
•,
Mt
1
g&m
bral.
*.».T58
Italské přední hlídky iiwdél řeky •PiHsrý'.
AŠ.MÁDY
TURECKÉ VOJSKO OBSADILO TAáJRIZ V PERSII. h«, i* ci.vei.»d*ký "w.ach
ter upd Anzeiger" bude.
17, června. Ruská bezdrátná depeše oznamu­
je, řé bolševická vláda nařídila mobilisování vojenských tříd
a roků 1893 a 1897 stává se tak patrně násle»tem nového
německého ofensivního hnutí. 'Také se prozrazijé, že bylo vy
jedná vání o úpravě hranic přerušeno. Dle nevěj
sídh
KVNA, (TUESDAY, JUNE 18,)
CLEVELAND, O., V ÚTERÝ, 1918.
Jm
Pobyt profesora Masaryka v ZTRÁfV AMER. MARllíXKO.
našem středu nikdy nevymizí z
naší paměti. Dokažme jen, že
jsme hodni té d$yěrv kterou v
nás klade. L.
nádrtó ode-
ir
6.
této
zAkl«dn.v. »'bv nátral něme
ckách s»bmarir»ach. Štroi" ^b
saTie" bvl avÍRtikew árnořn í
letecké stanice w praktikantem
avíatikv.. Po Pohřešované vzdu
cholotdi bvl o po celou noto a d«n
!É#
ZÁNIK NĚM. TISKU.
V*
vládních kruzích se prošlý-
potlačefe
'-v.
zpráv
V zdejších vládních kruzích
výskytu ji se určité předzvěsti,
že clévelandský njMaiecký časo
pis Waechter und Anzeiger bu
de washingtonskými úřady po
tlačen, jeho vydávání zastave
no. Stane se tak brzy a to k vů
li redakční úvaze, v kterémžto
článku "Waechter" 25 května
prý tvrdí, že vláda má nedosta
tek úředníků, podléhajících zá
koňům o civilní službě, poně
vadž dotčené vládní úřady po-
w, |měrně málo vynášejí. "Waech
zení naší Vlasti jest nut^á po-jter" dotčený článek censuře v
třeba. Ať se ty naše sliby že^ překladu nepředložil a patrně
vytrváme až do konce, |ukáži v šlo mu o vzbuzování předsudku
naší práci i v našich obětech, jproti vládním úřadům, což pří
Ať naše nadšení se nepodobá č- se válečným zákonům iisko
rachejtli, která po sletuje jen.vým.
chvilkovou krásu. ../ o—*
Washington, 17. června.
Američtí mariňáci zasáhli v ak
ci na francouzské frontě 9. čer
vna 1918 a do včerejška ztráty
Profesor Másáryk %yl včera našich mariňáků na západním
hostem a právníka Hairy Pa-.bojišti obnášejí 717 mužů cel
yera v Euclid Heigh**, a paklem. Z těch 106 padlo v bitvě,
navštívil universitu Western 158 podlehlo svým ranám, 53o
Reserve, vrátil se pak do hote- bylo lehce poraněno a několik
lu odkud s taškou iajp jijiý ob
je nezvěstných, patrně zaja
tých. Z důstojníků padlo jičh
8 a těžce zraněno 26.
POHŘEŠOVANÝ AMERIGK? tují se od zabrání posic u Cha
BALON. á ,teau Thierry na Mámě. ',
-o-
Cane.líavv, .17.
TVvotnď f»st oítud vel
kého řiditelného b^lo^n. kjfcprv
v whMu
o
hod. wolfil
7.
v zdeiších vodách i u mvsů vir!kdož pochopili ducha doby a
ffinsk^ch úsllovní pátr&no riá~ založenjm "Čechoslováka, je
mořními aeroplánv, oatrolnimi hož byl zodpovědným redak
čumv i drobnéi&fm Jod'-! torem, wkonal nro našr věc ve
stvem. Někte^ Jetci přikloňuií, Hec mnoho a zejména neocent
v nfihle^'^e s*v*d plvn +elné sJnžbv n^kázail našemu
vvzftal na širém moři:hnutí, že nůsohil na naše za
a povili se. že« no«ádka bvla jatce, že e sílil v zaietí a že
nřWpwvii nátraiící lodí vvlove fw wlehžoval iich utrapv, ja
i že bft^ úra®u'V neikratší koíře i nlatně přísněl ku u
drvbě v
objeví.
ně které m\p?í stav u
-r
r^řls.-iS-
I
mi
se' vedení jch do naší Ceakoslo
Jvvnské armády. ji­
•f
Největší ztráty mariňáků da
I Jlftí KLECANDA MRTEV.
New York, 17. června.
Z* spolehlivého pramenu se o
zriamuje, že znám^ oracovník
našeho hnutí .nan Jiří Klecan
ds .redaktor "Čechoslová-ka" v
Rusku, zemřel, zdolán byv zá
keřnou nemocí, která učinila
konec jeho plodnému životu.
Pan Jiří Klecanda bvl z prvých
1
r.
«. v? 4* uí
itfUHnmnr 'i r--r»
pDSOUZENI VYHYBAČI VOJEN
SKÝM POVINNOSTEM
DOZVUKY IRSKÉHO SPIKNUTI V AMERICE.
Wa&hington, 17. Června. Jisté spiknutí mezi továrníky
a kojitraktními jednately ve Washingtoně, dle kterého agenti
dostávali tučné provise za sprostředkování vládních vál$&
ných objednávek, bylo dnes departmentem spravedlnosti
jeveno.
S objevením těchto šmejdů ruku v ruce následovaly pK
flité prohlídky v kancelářích závodů, zabývajících se výrobou
válečných zásob a čtyři bostonští obchodníci byli zde udáni,
že prováděli nedovolené praktiky. Vládní úřady tuší, že dal
ším šetřením vyjde na jevo celá řada podobných nepřístojnch
O pokoutních obchodech dozvěděl. se sekretář váSkjr
Baker i sekretář námořnictví Daniels a ®elý případ jest sledio
ván samým presidentem Wilsonem.
NEÚSPĚCH RAKOUSKA NA ITAL*
Sjjq^ FRONTĚ URYCHLÍ P^D
krj
ČERNOŽLUTÉ ŘÍŠE.
4' VŠEOBECNÁ REVOLUCE BY BYLA JISTÝM
VÝSLEDKEM PORÁŽKY?
Washington, 17. června. Jest-li že se nepočla
alcti za dnešní ofensivy prolomiti italské linie a nedobude-ii
co nevidět nějakého vítězství, přestane býti pak důležitým
činitelem za nynější války. Habsburská říše sama již po
znává, co by znamenal dosti malý neúspěch na bojišti a Činí
proto, aby nasypalo vlastnímu lidujpísek v oči^zoufalé poku*
sy o.dobytí Benátek.
Zde však panuje ne«lomné přesvědčení, že spojencům
podaří se zlomiti každý podobný pokus. Italská armáda jest
nově organisována* a opatřena vším, čeho je k poražení nepří
tele třeba, jest výborného ducha a značně posílena anglickými
a francouzskými 3ivisemí a dle všech ^námek se uchopí za
těchto příznivých okolností útočného válčení sama. Ve Wash
ingtoně se má všeobecně za to, že dvě příčiny ženou Rakou*
sko, aby hledalo rozhodnutí na vlašské frontě. Jest to před
ně nátlak Německa, aby Rakousko udeřilo v Itálii a tím aby
usnadněn byl nápor německých vojsk na bitevní čáře ve Fran
cii, an byla by tím zamezena pomoc Itálie ve Francii, které by
italské posily přišly právě vhod. 'Z
Za druhé se černožlutá říše sama otřásá ve svých'zákla
.dečh, vzbouření stihá jedno dhihé, a v Cechách jsou poměry
hrozivé. Cechoslované v celé říši demonstrují proti vydání
Rakouska v područí Gérmanie a hrozný nedostatek potravin v
Prazě, ve Vídni a Budapešti jitří i lid německý a maďarský.
^Naděje na dovoz potravin z Ukrajiny se rozplynuly v nivec,
an Ukrajinci sami jsou snad na tom ještě hůř.. V celé zemi feje,
ozývá jediný hlas, hlas volající po míru za každou cenu.
A f/
Dnes a zítra ve středu jasno a
^hladní ji..'J?
fcv&. í-w.^
tei'"1'
Někteří agenti dostávali úplatky tisícové,.aby vlivem ý-/'
svým opatřili továrníkům vládní objednávky, kterým arci Kí'*.1*"/'
tučné provise těchto kšeftařů byly na účet Strýce Sama při- ^,,1
počítá vány.
Ve Washingtoně bylo prohlédnuto 11 závodů o mnoho V
korespondence byl odneseno na úřad. Podobné* prohlídky
konány skorém po celých Spoj. Státech, ovšem, že také v Cle
velandě. Asistent federálního žalobce Kavanaugh, včera ve
čer však pravil, že clevelandským úřadům není dosud ničehož
jznámo, že by^a |íprto áčfilem.nčj&ke prphlfdky v CT^velandě
byly konány.
Dnes potvrzen by) sekretářem války Bakerenr rozsudek
vyuešený nad několika muži. kteří odmítli konati vojenské po
vinnosti v leženích Upton, N. Y. a Gordon, Ga. Viníci zdrá
hali,se hojovati proti Německu a Rakousku tvrzením, že by
zbraň museli pozvednouti proti krevním přátelům, dosud v
těchto zemích žijících. Dvanáct obžalovaných, z nichž, dle
jmen soudě, jest větvina Židů, bylo odsouzeno k trestům od
18 měsíců do 15 let. Dle J3akerových výpovědí všichni odsoo
zení budou po válce deportováni do příslušných zemí.
V chatrči v horách oregonských zatčen byl Jeremiah tH*
Leary, vůdce amerických Irčanů a nalézá se na cestě do New
Yorku, kde spolu s jinými irskými spiklenci bude vyšetřován.
Na obvinění z vyzvědačství bude zatčena celá řada irských
agitátorů. Dle předběžných výslechů má vláda po ruce proti
O'Learymu a jeho stoupencům mnoho usvědčujících důkazů.
.Bratr zatčeného irského vůdce, Alexis O'Leary, vypovídal ja
ko svědek, že celá rodina nesouhlasila nikdy se stanoviskem
zatčeného, které vyjadřoval ve svém listu zvaném "Bull".
Sám německý tisk z říše jest pln obav o rakouskou situa- V, & ÍL
Ab»* do ciziny nepronikly zprávy o pravém stavu, jsou
hranice ještě přísněji střeženy, než-li tomu bylo dříve,
^ii-0
3*
ČÍSLO (No.) 100.
i'
"i'
9?y-
1
l-f'
4
yf i
V**?**
-,kv|v^%
ft-t
•'*$
jpoáarí Řaíl
Řatcou-
1 Js*
řVM ft...- &&L.'
i
Lt'"
f'

AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318) AUTHORIŽlLD BYTÉI ACT OF
mftm Českého Mu ir America
FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By

xml | txt