OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 19, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-06-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*V*'
-S ':j4^''•"'
-H"-v"
i', v-
V/
y

v i
•.$•'
,\X
&'A\
,(*V
j.
Í11
-A
^iim^'fiiriitfiihn it i i
*C
'H
ik
"fr jf
uwp
ažctei
*ocník' (voL» Tra.
*s
RAKUŠANÉ ZARAŽENI V HORÁCff
KDÉL CBÍHO TOKU HAVtrf1
NĚKOLIK DiVfiSÍ BYLO JIM ÚPLNĚ
T--řf
VYHUBENO A 5,000 MUŽŮ
POZAJÍMÁNO..
POŽÁDÁ
éís^KA^
S,
#.. tv^fv-F {BULLETIN:)
Za pozdějšího protináporu Vlaši probili se d^ ^akoiiskýďi
jiosic a vrátili se s čeáttjbm zajatci. Mezi dnešn&BOi«sa|íltci n$f
thizí se též rakouský divisionář, gen. baron Kronstatt.
Němci na ifrperiní frontě podnikli dnes útok na francouz
Hrou linii Remefe, kterýžto xápas vsmi Vrigí^,a La Pónu*
|H»lle vedený, nabývá velikého rozsahife
Rakouská ofensiva v Itálii úplně selhala a nemůže být
tíikterak porovnána s rakouským výbojem říjnu loni, kdjř
^adornova vojska od Soče až ku řece Piave byla zatlačéna,
Jíynějaí třídenní výboj milionové černožluté armády, zaháje
Mý v Julských Alpách k Piave, od severních hornatých
krajů až ku plánim benátským, dosáhl mrtvého bod^, $$verní
křídlo rakouské armády zaraženo v benátských Al$í{k& voj
šlULJ9tltÉ£kými, francouzštil a vlašskými, kdežto PCM||( toku
Italové drž* ýiwbře své posice. V Alpá^j§d pů
nHc«ře nepostoupiU, Ttdeíto u
řeky protiútoky Vlachů tlačí vptřelce zp|t ku prvotnfmu po
•tavení.
v Všude podél Piavy, od horských rozsedlán, kudy řeka že
lie se k nížinám a jižně k moři Jaderskému, krvavé srážky se
Jjpakují, zvlášť na Montello horské pláni, u zátočiný Zénson a
'dále k jihu od Fossalty k bažinám Capo ®íle, dvacet mil vý
ihodně od Benátek. Ji
Nepřítel Piavy všude je držen v šachu, kdežto na dů
ffežitě Montello horské rovině, hájící severovýchodní nížiny,
Benátky obklopující, Vlpši upevnili své posice, Vrazivše i vče-,
|ia dva prudké nápory Řakušanů. Rovněž jižně mezi Mase
fcada a Candaluf pokus népřítele přepnout řeku pontoriovými
AoSty byl zmařen italskou kanonádou a údery vlašské pěcho
V- Italové do včerejška zajali 5,000 népřátel, kdežto Vídeň
Vyhlašuje, že třídenní ofensiva u Piavy a v italských Alpách
Vynesla Rakousku 30,000 vlašských zajatpů, a 120 italských
Hěl, kteréžto udání s římskými zprávami nikterak vňafc ae
|K)uhlasí.
Třídenní rakouská ofensiva zůstává tudiž
v
Rakušanům podařilo se jen v některých místech položit
#ios£y na Piave, za řeku však nemohou nikde, vzdor tomu, že
|pají v předních útočných liniích 700,000 mužů -a daších 800,-i
v záloze. „i*
Císař Karel nařídil svým maršálkům pokračovat ve vý
ji až k Brescii a případně až do Milana, císařský rozkaz ne-"
al se však uskutečnit, dík rekovnémíi vzdoru spojeneckých^
#ojsk.
u, kterážto nerozhodnost je ve skutečnosti rakouským ne-v,
spěchem. Císař Karel je se svým štábem v Trientu, kdežto
a vlašské straně sleduje historický zápas premier Orlando,
kouský tisk jeví nepokojenost nad průběhem bitev u Piave'x
některé vídeňské listy žádají o pomoc Německa.
i Rakousko zamýšlelo nynějším výbojem vtrhnout d^o ital
|kých nižin, a tam mocným úderem rozprášit, zničit vlašská
Vojska, donutit Itálii ku míru separátnímu a po italském yír i
ězství pomáhat Kaisrovi ve Francii. Plán ten však se nezdá*r!
a sotva se již zdaří. Vlaši, posíleni Brity a Francouzi, .jer
fí daleko větší houževnatost než za loňských- bojů na SoČi a
feenerál Diaz osvědčil se býti lepším vojevůdcem generála Ca-n
íorny, který nedovedl u Soče ani k^ií v«r žvých f^midÉch/
|idržetl.
fiA Italská situace pro spojence je tudiž příznivý, kteroužto
Spokojenost spojenců tlumočilxvčera v angtiÉkém pá|*lamentu
kancléř Bonar Láw. Potvrdil, žě nynější rakouská ofensiva
|e nejslabším výbojem že všech ofensiv Teuton/ v této válce
^podniknutých. Nébezpečí není sic zažehnáno do&ud a není
pochyby, že Rakušané budou v náporech u Piavy a v Alpách
pokračovat, faktem ale zůstává, že nejprudší rakouský "tlak
Jtyl Vlachy zaražen a Rakušané v třídenních zápasech že měli
*tráty hrozné. V jistém případu celé tři divise'byly jim u
řiavy úplně vyhubeny, kdežto v AlpácjbHfeorské stezky á prů
amyky ucpány jsou mrtvolami rakoaakfeh padlých a zniče
^liiým rakouským válečným m^rtití^m.
Z mnoha stran docházej z&ěkw o kritické sítuaci 4 ce
íém Rakousko-Uhersku, kd^ lid následkem ořensivního iieú-
\c Xt
%.
Vif*Vf** *^3
v.
V-.
(•j& "ý- "'j
,--4
v./ i'.#
A fa
w **v
NĚMgE Q^M^C
lim, 19. června. -"^Italská a spojenecká vojska Alpách
ftahájila dnes protiofentivu.
Stý pluk uherských pěších atapokusu pfetbrodití střed
.Jřiavy, byl vlašskými kulomety dnes úplně vyhuben.,
.4
v
'•Ji
V
nerózhodna-
k
1
J-h
fa.
'i í/ffií: %-rrf
K
:i"k\S-
",«Vr
i 4' £py š,
rfa
%r.
y
Í
!H»wI»Ii1I
fí«. si»)
ImIi^
jr'
ftvVf&
•-Í'
W
dennflr vtasmý.
by-rak
Axrmomxxo
Act
ocr.«,
op
LL HOSPODÁŘSKÉ ÚMYSLY N*ECKA
^A RUSI,
Hág, 18. června. Koelni-ljenci ještě větší
sclie Volkszeitung, list, který sku budou míti
hlavně fedruje myšlenku aby
hránice Německa co nejvíce
byly rozšířeny, viní berlínskou
vládu, že zanedbává německé
zájmy naoRusi a poukazuje, že
celý spojenH%ý tisk od Milanu
až do Washí&tyMu jest pln no
Vých hávrhů, jak by Rusku mo
hlo býti pomoženo. List píše o
telegramech'z Pekingu, Mila
na a New Yorku zaslaných Ion
dýnskému denníku Times, kte
ré se přimlouvají za vojenskou
pomoc na4 Rasi i Sibiři. Presi
dent Wilson, jenž se zdá býti
nakloněn opustiti zásady demo
kratičké, není nepřístupen pod
porovat bolševickou vládu, ač
ostatní spojenci straní každé
mu ruskému oposičríímu hnutí.
Sibiř hraje ve výpočtech spo
Jenců velkou úlohu. Hledají
zde východiátě k uplatnění vo
jenského avého vlivu v celém
Rusku, píše zmíněný denník ně
mecký. Pekingský dopisovatel jných zajatců
Newyorských novin Times a ní domu
Plain
Dále se práví v listu, že spt)- děvu.
HINDENBURGOVA BEZRADNOST
i^VE'FRANOLr
í
aBelgii zahálí, ačkoliv poslední svou ofensivóu n» západní
fořtně nedosáhl cílů Kaiseřem mu předepsaných. Včera ne
došlo k žádným Větším operacím 've Francii a pěchota podílí
se jen na lokálních podnicích. Francouzi u Oisy a řeky Aisny
drobnými výpady nabývají stále více půdy, kdežto Američané
u Chateau Thiefrry potýkají se s nepřátelskými hlídkami.
Britové obmezují se na dělostřelbu a jinak celá spojenecká
linie ve Francii je posilována. Francouzi po úspěších v minu
lém týdnu zatarasili Němcům úplně cestu ku Compiegne, vče
ra posunuta do bitevní čáry první divise polská, portugalským
vojskům dostalo se posil a rovněž Britové ve flandrech roz
množili své řady. Všude panuje důvěra v budoucnost spoje
necké věci a to tím spíše, že ameriekého vojska ve Francii
každodenně přibýv^.
Maršálek Hindenburg očekával patrně větší úspěch Ra
kušanů v Itálii. Doufal, žq generál Foch část francouzských
vých reserv bude niicen. vyslat Vlachům na pomric/ načež
flindenburg chtěl se aa?ovu vrhnout na spojence ve Frandi.
^eho kalkulace všiak selhala. Foch nemusí Vlachům pómá
hat, naopak pěkterá německá vojskarbudoju snad RakÚSanům
pa pomoč vypravena. Italská ofensiva Hindaxiburg&«§ tedy
pepornů^e,'spíše jehd plány ve Francii poškodí.
"i -1 '"V"" I1"1""1
W n\
že době odejel zah^is^ní ministr rakouský Burian do Berlina,
z čQhožfe soudí, žfr llakousku je vážná kriae a hrozí veliké
^ebewa&iinství Aiibtém'::
i:
-Sedmý ra|cou|^0ěší tÁuki Icteřý Šé většhléu skl|Íá zfe
Slovinců, vyšepBdN^ňsftě zatajované zprávy o.tom v úedáYf
ňých dneefy aa?$Ě&*hr Odéiibilrgií, postřílel svoje důstojníky
němecM h^||p způsobil velikou výtržnost Vzpoura'jeho
byla pptlačena^topřve po několika dnech a sice bojem oe zá
kopů. Za nělfc^kitt^lo dní potom došlo k revoltě vojska v
Rurfil^mku v
rým l^ínům
V ne4ávhýi
/-ďarsko-sí
t.
|m6m
CLEVELAND, O., VE STŘEDU, lfc.i ERVNA', (WEDNESDAY, JUNE 19,)
Washington,
Dobrá polovina
cleYalwwtekého
se
ské výpravy na
by bylo jáfe*em příští
protibolševické armády. 'zajetí jen v néjpotřebnějším o-
ce a tvrdí, že ptflKtyto zájmy
dnes u proatáhel^^eobecného
chaosu by měly býti vodítkem
německé politiky v Rusku.
Na Východě raůtem mnoho
získati, ale také JMfioho ztrati
ti, dnes ntxál«^Jp více vše
na meči, ale na tÉMlé, jasné a
prozíravé poli^tftfer^ Neužijeme
ovoce našeho vít$*itví jestliže
se nepostavíme proti rus
kým plánům našich nepřátel a
nebudeme-li klást! jich postu**
pu překážky dle |ejich vlast*
nich vzorů, J£u *jLoncJ pravi
list:
2e sympatie v Rusku, zejmé
na mezi měšťáckou třídou mu
sí* býti vypěstován* ve pro
spěch Německa, a přidává ve
lice pochybné tvrzení, že jte Ru
sové zásadně nikterak néstaví
proti úmyslům střední Evropy.
června.
ých váleč
dch se ny
Ijest posti
f'Oznamuje
o «P
Dealrru žena tube
vpfafTt tak dwe«
kteréž partementu z Vologdy. Rusové
velké propouštěni jsou z německého
Londýn' l^. čerVna. Maršálek Hinfrénourg vé FráncM'" výborem proto, aby se
:-V
1 11
spěchu volá pp míru za každou cenu a za okamžité skončení
války. Zprávy nejsou dosud podrobný, avšak docházejí z*ně^
kolika pramenů, z čehož dlužno soudit, že v Rakousku »e děje
něco vážného a může dojít, každou chvíli k převratu. Jo Am
sterdamu c|ošly depeše o vážných vzpourách a 'Udovýčk bou
řích ve VíďnU Bursovní. ceny, náhle vážně poklesly, a úvěr
Dříve/než tato byla potlačena,
|#a utéci faBmňni kde teprve se i^latf.
^došlp i k vatorifcření jednoho pluku tna
ostelí, ale^ippdrobné ^próvy o něm ne-
W,
í
•V'*..
&
Kx*
»&ir
j*tjL
4
k ip?
if
H1NDEN BOTO
Ntbt
pis "Tribune" polouředně
oznamuje, že maršálek Hin
denburg poslán byl do které
hos německého sanitaria. Tr
pí prý vleklou čivní choro
bou, následkem častého se
rozčilování a jeho ofensivní
plány ve Francii musely být
svěřeny gen. Lgdendorffóvi.
NQ¥Ý 0SKOK PROHIB1ČA-
Wheeler se objevil před se-
přimlouval o přijetí Jonesova
dodatku, kterým bylo :bý zaká
záno vyráběti a prodávati pivo
i jiné lihoviny po dobu války.
Důvody své opíral o tvrzeíní, že
zastavením tohoto průmyslu
uvolní, se 100,000 železničních
vagonů, jichž by se mohlo uUíti
k účelům válečným.
Předcházející zpráva není
vlastně novou, neb na Cleveland
ských kárách čteme oznámku,
že každý, kdo se zastává piva
je prokaisrovec. Jest ale více
pravděpodobnější že celá akce'
prohibiční pracuje ve prospěch
Německa an v těžkých dobách
válečných vnáší do semknu
tých řad vlasteneckých Ame
ričanů zbytečné boje, nenávist
a nešvár.
... Q' ''''"'''•V
VYZVĚDAC1 V KNĚ2SKČ1I
ÚBORU.
Mineolá, N. *Y.'— fva"muáíi,
kteří se k vůli bezpečí převlé
kli do kněžského úboru, zatče
ni byli v táboře Mills vládními
detektivy a když byli podrpbe
ní výslechu před vlídním ko«
misařeni v Brooklyně^ hyU.vsa
zeni do vězení. Když byli- z#.^
tčeni, bránili se oba s úsilím te
rnu, aby byli podrobováni pno
hlídce. V jejich kapsách našly
se různé zápisky a mimo jiné
dlouhé seznamy jmen vojáků,
kteří měli vesměs německá
jmépa. Lidé ti potulovali se kó
letii tábora a pozorovali dlou
hé průvody přijíždějících a od
cházejících vojáků. Dé|ektřvo
vé: stopovali je již po několik
dní.
1
k
'X
Jf
.i v^
řl
i »3*
'Vis.
e
*iV
SE ZBLAZ-
.-íJ
-j* i
18. Jervife Časo
sfw"
9 't J*
.r
-,-
-'.
1
JJ2*'Mf
"f
ř|'
:}l
T-:
|Í''
SPSS® MfWM
/'V
.nv v
*4'
Američtí Němci prý podporují
kampaň "mokrých*'*
í-V
Washington, 18. června,.,—
Známý zastánce prohibice Way
ne B. Wheeler z Ohio, generál
ní rada protihoetinské ligy ob
vinil dnes v senátním agrikul
turním výboru?"zájmy strany
osobní svob. z heloyality k Sp.
Státům. Tvrdil, £e Německo A
merická Alliance byla organi
so\"ána k dvojímu účelu aby
rozšiřovala po Americe němec
kou kulturu a podporovala pití
lihových nápojů. Pravil doslov

i ''Organ isoartal*^ Sledovala
tuto propagandu po léta, V Cin
cinnati kde byla Alliance roa
puštěna, byly ihned utvořeny
jiné organisace pod různými
názvy. Odkud béřou penfoe?
Pouze od obchodníku lihovými
nápoji. Jest to spojení neloyál
ní."
a $&.
rOVEItófOST
sf
Dnes. a Sítra pod
K i fry, „i£fltl
mrakem
ménměMu*n*t*u+t*nétt
ČÍSLO
DNE 1. LEDNA ČTYŘI MILLIONYMUŽt
JEST CÍLEM AMERICKÉ ARKÁDY.
GENERÁL CROWDER BUDE ODVÁ
DĚT! KAŽDÝ MĚSÍC LETOŠNÍHO
HOKU
SMUENg. STÁTY MAJI KAŽDÝM ROKEM, MILLIQN
•:í BRANCO v 21. ROKU STÁŘI. i -g
1
DALSI PODROBNOSTI O NOVÉM GRAFTU.:
^Nový rok 1918 spatří pod prapory Strýce Sama 4,909,000
bojovníků. N^jvyšší profous, generál major E. H. Crowder,
sestavil plán pravidelných měsíčních odvodů, kterými se má
během druhé poloviny běžného roku docíliti uvedeného počtu. /,
Oznamuje zároveň, že již 1. srpna bude v uniformě 3,000,000
vojínů. Někteří důstojníci generálního štábu sdílí náhled, že Iť
ttdaná síla armády opatřena bude z mužů v odvodních letech,
aniž by druhá třída byla příliš dotčena. Největáím počtem v?
budou v nové armádě arci zastoupeni mladíci dosáhnuvší 21 -i
i#k.
Dl# statistický ch oěhéM ve "Spojených Státech káfdýttt
rokem dospěje 21 let skorém 1 million mladíků, z nichž as
400,000 bude uznáno schopných k zastávání vojenských po
vinností a kteří každým rokem nastoupiti mohou za ztráty u
trpené na bojištích. Dosavadní roztřídění obvodem povin
ných mužů podrobeno bude revisi a na 200,000 rekrutů octne tá*ť4,
se tak s jiných tříd v třídě první. Dotčeni budou nejen muži
ženatí, ale i ti branci, kteří se až dosud naléhali třeba v třídě
až čtvrté. Jak praví důstojníci v nový odvodní systém zasvě
ceni, přesazeni budou muži ženatí, jimž jest starati se pouze o
ženu, ze třídy 4. do třídy 2.
Objev různých nepřístojností pří vládních dodávkách
přivodil zatčení záložního poručíka Staleye na obvinění, že
přijímal úplatky od jisté newyorské firmy na výrobu nepro-
raokavých plášťů. Zatčení se událo velice zajímavým způao- i',
bem. Tajní agenti justičního departmentu následovali lieute- i'1*}
nanta, když šel právě na inspekci Truefit Raincoat Co* a
zatkli jej právě v okamžiku, když od majitelů závodu Rosen
thala a Wenera bral peníze. Oba továrníci sami úřady na
vydírání toto upozornili a při usvědčení viníka spolupůsobili.
Zatčení Staleye nezůstane ojedinělým neb vyšetřováním 'Jest
dokázáno, že miliony národních peněz takco plynuly do kapes
nesvědomitých jednotlivců. Zatčený se k úplatkům přiznal
bude postaven před válečný soud.
Do justičního departmentu dochází nyní denně celá-spou
sta dopisů, v kterých sami továrníci vyličují různé nesprávnou
sti, prováděné sprostředkovately válečných dodávek.
Dle výpovědí federálních detektivů Staley, když bral od
továrníků peníze, měl říci, že tito musí sáhnouti hlouběji do
měšce a dáti mu vět&í sumu an jim sprostředkoval objednávku
50,000 plášťů do deště v ceně $250,000.
Staley jest as 50 roků stár a pochází z Iowy a byl v od
dělení pro vojenské zásobování v newyorském departntefittt
dešťových plášťů a jiného gumového zboží.
ČESKÝ VOJÍN OBĚTI VRAHA
ljLET? ftADOV? PĚŠÁK, ROBERT SKALÁK, 168M
GRÓVEWOOD AVE., PŘIŠEL O ŽIVOT U
£,'*
ft v
i V ?5
MEXICKÝCH HRANIC
1
Truchlivou telegrafickou zprávu obdržel včera hlavní
ho stanu americké armády v Dallas, Tex., známý zdejší spol
kový pracovník |. Josef Skalák, bydlící tr Č.' 16804 Grove
wood Ave.
Devatenáctiletý jeho" syn Robert, člen americké armády,
byl v poYidělí ráno u mexických hranic úkladně zastřelen, pa»
irně kterýms mexickým zákeřníkem.
Robert Skalák přihlásil se dobrovolně k řadovému pěší
mu vojsku fcřfed několika měsíci a byl vyslán ku výcviku do
Teleas, kde později konal hlídkovou službu u mexických hra
nic: Minulé pondělí měl hlídku noční a když měl být k ránu
jinou stráží vystřídán, ná hlídce nalezeno již jen bezduché
jého tělo. Bližším vyšetřováním zjištěno, ^e byl zastřelen
přítomni tamnější americká vojenská policie hledá jeho
vraha.
Pozůstatky ^smrceného poslány byly jíž do Clevelandu,
kde v'pátek odpoledne budou pohřbeny a to na Lakeview
hřbitově.
Robert Skalák narodil se v našem městě, kde vychodil též
Školy gramámí. Byl to jinoch ušlechtilého zjevu, talentovaný
a dobrosrdečný. ^Vyslovujem soustrast pozůstalýnj. y:
v-. !f v.
4p-.
v
%J iVl^v
./: ty
*1* #)•«, *Vtf
~M :-y&
kit
ma
íV
í'
ít'
í/
5"v. ».'
r-
,«*iM W.
$"1
í:
't
tf,
•ftf A

kz

tn
o:
íV!
•:«f i ..'i
Tf
'-ft/*J*-,*
v
í
it
'fe i
'Tf
f*f~
•ř
"i hHí
í
i i Si' i,
1
Ůf -k
A' t»
f* p?
'iff,
'Z&<
$
é-'i$
'Íí
:»b
'3
i* ič
v
"i*
•ÍJÍ
Y
v'
\*f'ť'
i!
rií*'
*, y,
-K .V*
tc
'řsL-
'.•'.i#-"
i
ft
tr*
fy
i
•it.
H-
í
é-S:
s

K
i-iř'
VíTf «i
i
t-f
i-- ř- v.*''
:Í0r
i V
i.
••••í
\h
v s
-T.
MÁI

PUBLISHED ANO,
'"1 i
my v Ru
ve po vál­
Seakého Udu v America
FILE AT THE P. O. Of f||VELANDt O. By order of th« htilckttb A. S. Bttrletoai Poitmtfter *r+nrr%j
I SaWiaÉMBSSaStel in I

xml | txt