OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, July 02, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-07-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

S'W
*?. i
.?l *rf
4
•*$»
ySi**
»."'
i
v
5 N
•k
1
v*
•.vy#-'.
I--TSÍ'.
f-i:1'.-s:,''
n
•'i
v
i
-•l^ř••,
f.
9*
71
v
fcfc.-
i
h&<*
,s-
4
:fe^
3t
é i
4VJ
'A'
1
rÍtě
Lií.
Wit
SvĚÍ
É'
Opály N«*utp#f,
••i
•a*«s«si*!s*tt«im**8*&*!»s
li' i'
RAKOUSKÉ ÚTOČNÉ LEGIE
ŽENY VLACHY U
VALBELLA.
"f.
1'
SPPJJENCI NA FRANKO-BELGICKÉ LÍNI
.. ZUJ! HUNY LOKÁLNÍMI VÝPAD
i*fc s. *'»?.
i'
Wnhiniliii
í
ROČNÍK (VOL.) Vm.
JíEWYORSKÝM TIMESÚM SE
JE, U MŠI DÓBROVOLNlflf
POSLÁNI JIŽ NA FRONTU.
-4 -i Zpravodaj newyorských Timesů kabeluje z hlavního fraň
Mtiiíkého stanu, že čeáko-slovenské pluky, zorgi
Cognacu ve Francii, komandovány byly již ,na
ýřítomné že hájí kterous posici na francouzské
í ttiéž nékteré jihoslovanské oddíly bojují již vři
Fnakcii#/i %. i i -V f\v'
1'** 'v.. #, ",
v.
T-
'•i
"SV- «CÉ*' ít
V -4,
Italové zasadili včera Rakušanům další krvavou ránu u
j, hory Valbella na Asiago, kteroužto horu, střežící cesty do
vitalských rovin, vzali útokem v sobotu ráno a udrželi ji i za
nedělních protináporů éernóžlutých vojsk. Včera výbrané ra
ltouské síly obořily Se na Velbélá ještě jednou á byly na hlavu
-poraženy. Italský hlavní stan dnes oznamuje, že nepřítel za
*Íinán byl do lesů daleko od hory a že za svého pokusu zmocni
ti ae důležité oné horské posice ztratil desítlnu svého mužstva
následkem soustředěného ohně italských sděl, kdežto
kku&anfr»i$ tyf)* až doáid u Valbeil# jMMMgiiAáno. Po
u hWMwt #1 del Rosso na Br^y^éžto
Na frankď-belgickém bojistitspojenci získali i ví era wě
kolik lokálních výhod. Francouzské vojsko, rozložené u Bel
leau lesa v sousedství oddílů amerických, postoupilo včera již
:řuě od Passy-en-Valois a probilo se až ku dráze východně- od
^Chezy Vinly. Francouzská linie poěinuta vpřed celkem á
fwiíli a za nepatrných poměrně ztr4t. Němci náhlostí francouz
i.gkých výpadů byli překvapeni, takže odppr jejich byl chabý a
f|patně organisovaný.' Francouzi uhájili nové své posice u Mo-.
Jaloy vzdor včerejšímu německému dyojnáspbnému protiútoku
.a postoupili jihozápadně od Soissbns, kde brillantním svýrrf"
f^ýpadem minulý pátek poza jí mail témjěř 11QÓ nepřátel, zí«
pkaváe široké území na Laver$ine pláni, Yčera od noyé linie
spostoupili zas a to svým středem, dobyvše silného bodu sever
ijlě od Cutry.
Britové poškodili vdeta Huny řízným výpadem od města
Jbert severně od Somme řeky, kde četně Němců upadlo v
••i
lické zajetí a několik kulometů vítězi £yl ukořistěné.
Obě nepřátelské strany rozšiřují svou akcí ve vzducfiu.
iffrancouzi srazili včera Němcům^l letadel a zapálili 6 balo
nů, Britové 22 německých aero plánů2 balóny.
-v Němci dosud slibovanou "největší" ofensiwu ve Francii
neobnovili, ačkoliv zdá se, že mají vojska ria určitých místech
4ost. Proč Němci svůj "rozhodný" úder stále odkládají, ne
-fee určitě říci. Někteří znalci odklady přičítají situaci ital
ské, jiní epidemii chřipky v německé armádě.
Za poslední tři měsíce provedli již Němci čtyry veliké
ofensivy, které všecky skončily s nezdarem. Tvrditi, že to
snad byla spojenecká vítězství, bylo* by neomluvitelným pře
báněním, ale nebyla to také ani vítězství německá, byl to ně
tfiecký nezdar, který kaiserovu armádu uvedl do stavu horšího
než-li byla před tím. Dalo by se tu použiti porovnání, že se
TNěmci podobají muži, který se dostal do prostřed mostu a po*
Anal, že pro nepřekonatelnou překážku dále nemůže. Postup.
$ento mu nikterak neprospívá, pokud npřekročí na druhou
Stranu. Pokud se mu to nepodaří, nemá žádné příčiny k ra
dosti, byť by byl na mostě sebe dále. Uprostřed mostu sůstati
Uemůže, bylo by proft pohodlnějším, kdyby byl zůstal tam
kde byl dříve. V takovém asi postavení jsou Němci ve výběž
cích u Amiensu a na řece Marné. Kdyby se pokusili pronikl
aouti ještě dále a setkali se s nezdarem, bude jejich posice je-
mnohem horší, uež je dnes.
.#•!ÍÍ-.V
tiň-i
k,í
4.
ti'
'it
*v

AMERIČANÉ DOBYLI VSI VAUX A
}:?&? *ZAJALI 300. HUNÚP
*i. .. «•.
(POLEDNI BULLETIN:)
kt^f:
•V
if
i'.
í
ý». 4 my-šx^,

.' -.,
,•_
i'
'«$•
mi 'i 'ii• ."'
1
ir i
1 r*
spojenců
'•*,
I
VVHO-
dn»e v ržettirVWrel jIn obráncům
přlftnává ztrátu nejdůležitějších bašt na Asiago a sou
4 ^asňě oznamuje, se podél řiavp řeky situace, zůstává ne«mě
V^ěna. "'Y
*.
r/J
11!I^UUJ-.I
./tfj,
ff
^*{'#,"1
ér
y
Pariz. včera
2. července. Američtí mariňáci drayli
J'^oci ves Vauz západně od Chateau Thierry na Marné, vzali
ótokem i blízké návrší Huny obsazené a narovnali tak franko*
americkou linii u Marný. Tři sta Němců upaiHo v zajetí, mez!
||imi pět důstojníků. Američané ukořistili též značné množství
munice
J-jy
í -V v
CA"
y
4
^I 1] i*'*1*'-V
-Jk-
•CTMťApt-orí
3*e?
^fíT
-v». v"
w-
"X
i
•t'
v
ťr.-íÚJ
-a
ft
PÁNOVÉ!
Doufáme pevně, že i na dále
chot»ě vyeMiZetí nám vstříc
boj dobojovali až do úplného vítězství.
Znamenám
se za
4
.. '.NÍ•
6
í^t^i
I*' "«'*ů*
v*
Výk. Výb.
íf*
?ri z,
-S?
Američtí ve Francii.
Gt. Ťiakařtké a Vydavatelské SpoWnoatLy^VET'VvK
Jménem Výkonného' Výfoortí ěí
Sáružení v Clevelandě, vzdávám ct
"SVĚT*' díky a uznání za služby.
společnost pro naši svatou věc k
Č.
'%kJř
U-"i
í Londýn, 1. července. Velký"kanadský nemocniční par
ník červeného Kříže, dvanáct tisíc tun snosnosti mající
"'Llandovery Castle"* zničen byl 27 června v noci na vysoké
vodě, 75 mil od břehu Irska. Asi 235 lidí za katastrofy za
hynulo a pouze 24 je zachráněných. Mezi .utonulými nachá
zejí se členové posádky, lékaři a ošetřovatelky. Loď vracela
se z Halifax do Anglie, tedy bez vojenských pacientů. Na ve
litelském můstku měla obrovský kříž z elektrických žárovek a
podobná označení měla po obou stranách přídě. Zlotřilý ko
mandant submariny věděl tudíž, že ničí loď chráněnou mezi
národními zákony.'
Němečtí piráti zavrtali torpedo v lodtnf bok. takže parník
Castle ponořil se v několika okamžicích. Vrose&iíci použili
sic záchranných člunů, většinu z těch piráti rozbili však střel
bou z děla. Velitel pirátů chtěl vyhubit každého z trosečnl
ků, jeden záchraný čluii unikl však německým vrahům přec a
po bludné plavbě 36 hodin trvající, zpozorován byl jinou spo
jeneckou lodí. Náčelník pirátů tvrdí, že Llandovery Castle
plavila do Anglie též aviatiky, což nebylo však pravdou.
220,000 AMERIČANŮ STŘEŽÍ
NA PAŘÍŽ.
IjLondýiif JU července, -r- V distriktip Chateau Thierry,
Cantigny a Montdidier soustředěno jest 220,000 amerických
bojovníků různých zbraní. Armáda ta pozůstává ze šesti
aktivních prvotřídních divisí, 4 výpomocných a dvou zálož
ních divisí a jest opatřena náležitým počtem děl. Náčelníkem
dotčených vojsk je generál Liggett, do nedávná číea Pershin
gova hlavního štábu. Úkolem Liggetových vojsk je střežiti
"cesty ňa Paříž, kamž Hindenburg chce se v očekávané největ
ší ofensivě probít za každou cenu. Americká armáda u Thier
ry připravuje se tudiž na hlavní německý, nápor a připravuje
se dokonale.
Berlínský Tageblatt napsal v těchto dnech jí Americe
»."Vede se v pravém slova smyslu válka s obchodním klidem*
Jakým se vyznačují Amerikáni, a nyní, od té doby^ co oni se
chopili věci s celou tvořivou eneririí, není v uí mffcta pro ev
ropskou nenávist. Leží to spíše v politickém úsilí «emě, v ú-
při tom ještě stačí na to, utvořiti vlastní velikou
^f
N
sr.
••i'
A*
ti 7
ií*-.
njt*#
HM?
y/iuv
m§i
vV\\ir//»
zne a o-
Nár. Stružeiii
Iv FRANK YUNGER, taj!'
12808 Benham Ai
LOĎ KANADSKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE ZNIČENA PONORKOU.
235 OSOfe NA VYSOKÉM MOŘI ZAHYNULO
f.
TU
ft?
čelné chladnokrevnosti, ve vše-obsažné orgaijisa i a typickém rejší krvavý odr»z Rakušanů,
klidu, s jakým Amerikán věnuje se úkolu vypomáhání spoien- že rovněž provedli čeští a slo
cům, kteří by jinak již dávno byli poklesli v otazc«:*áaob, a Ivenští dobrovolníci italské ár
kiř-U4
&
K
'j^y
W)
,r
S íi
!SB-'Í*
*T
1- v? ^.Il\
fmftm oeikého lidu
INCE, (TUESDAY, JULY 2,) 191S.
V
&
Národního
i Vyd. Spol.
které tato
ČESKÝ DĚLOSTftELEC Z CLE
VELANDU VLADOlí VYZNÁ
MENÁN.
Washington, 2. červenět* řf
Tajemník námořnictví Daniels
vyznamenal dnes devět amer.
lodních dělostřelců za chrab
rost v boji proti německým pi
rátům. Vyznamenanými a ná
sledovně povýšenými jsou bý
valí děloatřelci Ba nádržkové
lodi Win. Rockefeller a mezi
nimi též český clevelandský vo
jín Ladislav ě. Kašpar z Vivi
an Ave.
Loď Rockefeller ztroskotá
na byla něm. submarinami dne
18. června letos v moři Atlan
tickém a to po delším boji, za
něhož dotčených devtě amer.
dělostřelců pálilo na nepřátel
skou přesilu až do vyčerpání
všeho střeliva. Kašpar byl jed
ním z posledních tonoucí loď
opustivších a později zachrá
něn byl s celou bývalou posád
kou Rockefeller kterýms amer.
torpedoborcem. Týž narodil S3
v našem městě před 20 lety, na
vojně je dva roky dobrovolně
a nedlouho tomu co byl zde na
dovolené. Jest členem Sokola
'Pokrok".
ZASTAVENÍ NÁRODNÍCH
LIŠTO.
vrU-.^
&
Washington, D. C. |Iárod
ním Listům hned po lo. květnu
zakázáno další vycházení pro
pobuřování, vedené již po mno
ha měsíců. Za ně začaly vychá
zeti Národní Noviny, jež rov
něž úřady zastaveny, protože
ť*e prý od psaní Národních Li
stů ničím nelišily. Městská ra
da pražská a po ní sta obcí a
měst protestovalo proti tomuto
náwlí na českém tisku. Vláda
zakázala další protesty obcí a
měst a pohrozila, že rozpustí
každé obecní zastupitelstvo,
jež poěle vládě protest proti za
stavení Národních Listů.
1 X-»-JÍ•
o
CES! VÍTĚZNÍ V ITAIÍL
(Polední bulletin.)
Z italského hlavního staira
se oznamuje, že na dobvtí hoiý
Va^ella na Asiacro podílely se
též pluky československé a vče
$
v
'r*.% ,'' t*
-f, w
5.
)y
i
•k
stů."
"W'T
,-í
rř.lí vf. "i. t? v w /t 5.
w .«» feíf•
v
*, Í
mVj?
mm
-.•fV
li
f:
i
V, «ř i
p- •, i
wȇW
,.V*.'•/'"« tepleji.
SEVERNÍ RUSKO W'§ŤÁVÍÍ
OBLEŽENI
s
-r
Až do této chvíle nepanuje jistota, že Kerenský odcestujelí
do Spojených Států. í
Washington, 1. července.,—r V ruské gubernii Archangel-|
sku, položen jest arktický přístav Kola, který jest spolu s drá
hou střežen spojeneckými i americkými námořníky. K vel
kému překvapení spojenců prohlásila vláda sovětů v této gu-|
bernii stav válečný, ač v oblas i oné panuje naprostý klid. 7
V Kole a po několik mil do vnitř země zaplněny jsou celé
akry válečným materiálem,'odkud vysílán byl po celém Ru-
sku. Dopravován byl ponejvíce z Ameriky a Anglie, dokud
ještě Rusko bojovalo po straně spojenců. Dříve ještě nežli ve* ^fl
škeré tyto zásoby mohly býti dopraveny do vnitř země,, uza- -!f
vřen byl mír v Brest Litevsku a doprava ustala.
Není žádnou tajností, že všechen nahromaděný materiál I
by byl vítanou kořistí Němcům, kteří, nejsou-li sto právě nyní,
rádi by nastrčili finskou bílou gardu, aby jednala tak, jak by
se to Němcům hodilo. Spojenci arci vytušili toto nebezpečí a
usnesli se střežiti zásoby až do doby, kdy by mohly býti vvdá- 5
ny nové spolehlivé ruské armádě, jež by byla sto klásti Něm-|
cům vydatný branný odpor. Z těch příčin byli vyloděni v Ko-1
le francouzští a američtí mariňáci.
Před několika měsíci počali Finové'* obsazovati kolskou
dráhu i území, kterým tato vede. Spojenci samozřeimě prote
sto val i a varovali Finsko, ale bez výsledku. Zmocnění se drá
hy Finy. mělo by v zápětí pro spojence ztrátu kolských zá
sob, což by Bnadno mohla jen malá vojenská výprava bílé gar
dy uskutečniti.
Okolnosti vylíčené jsou předmětem úvah washington
ských úřadů a není vyloučeno, že přivodí změnu kursu politi
ckého i vojenského stavu vůči Rusku.
Hnutí v Ukrajině nabývá pod vůdcovstvím generála Ale
xejova určitějšího protirevolučního rázu, namířeného, aby za
bráněno bylo dalšímu nebezpečnému vnikání Němců do vnitř
ního Ruska.
Manifest vydaný velkoknížetem Michaelem není považo
ván za čin, kterým by mohl býti v Rueku zjednán pořádek,
jest to pokus obnoviti monarchistickou vládu. Situace na Si
biři jest stále spletitější an bolševická kontrola Vladivostoku
utrpěla velkou ránu příchodem československé armády, jejíž
řady ustavičně se zvětšují.
V hnutí generála Alexejeva, věrného stoupence generálů
Korniiova a Kaledinese. jejichž jména jsou každému pravému
Rusovi drahá, spočívá dnes celá naděje Ruska.
Londýn. 1. července. Požádá-li ruská vláda sovětů po
moc proti německé rozpínavosti, bude spojenci ochotně přání
takovému vyhověno. Prohlásil tak dnes v domě zástupců mi
nistr válečného obchodu Lord Robert Cecil. Na příslušné otáz
ky odpověděl, že Alexander Kerenský nikterak vládou nebyl
J. vyzván HMvštěvě
,ř*
ík^féň::iéS$
*?r#«
--i
i
Í
,r*f^'
*r
~i
,í *s
POVĚTRNO^T.
zítra jasno, poněkud
-^1*
HĚMECKÝ ZÁLUSK NA VÁLEČNÉ ZÁSOBY V
V KOLE. n
í
ectlotX'WdjENco POM6& RÍ
1* července. Příjezd Alexandra Kerens
bývalého prvního ministra presidenta první ruské revoluční\
vlády do Paříže, vzbudil v přední řadě velký zájem'ruských V
kruhů, usazených v hlavním městě Francie. Kerenský sice [V
tvrdí, že cestuje na zapřenou, ale vlastními jeho krajany jest
tvrzeno, že toho není třeba, jelikož má všude vystupovati jako'^fe^,
prostý občan.
Na žádný způsob ale není zdejšími Rusy uznáván mužem,
jenž by měl schopnost a vliv, aby mohl ospravedlniti v nejbliž-"
ší době Ruskd neb dokonce pomoci. Nedobrovolným skonče-^
ním svých služeb úlohu svou vlastně dohrál a stává se osobou
bezvýznamnou. Dopisovatel mezi jinými Rusy mluvil též
plukovníkem, jenž býval dříve členem petrohradského gene
rálního štábu hned v prvních dnech propuknuvší revoluce a
který těšál se přátelství generála Korniiova.
"Úmysly Kerenského byly dobré, pravil plukovník, ale
chyby jeho se staly vlastně zločinem. Zničil celou ruskou ar-.t-V*
mádu tím, že zničil v ní disciplinu. Stavěl se sice do oposice.
proti holševismu, ale vlastní jeho slabost podala bolševikům^.
nejvítanější příežitost. On jediný jest zodpověděn za dílo
zkázy, provedené Lawneiit-a.Tjrackým...-J^ap-štším'•
Činem bylo, lže místo aby spolupracoval s generálem Komilo-^w~t^
vem, tohoto vlastně zradil. Jest jisto, že by spolupracovni
ctví obou těchto mužů v dobách těch Rusko jisté zachránilo.'
Muži, kteří dnes pracují a naděje kladou v obrození Rusi, ne
očekávají a také si nepřejí pomoci Kerenského. Vlast mu ne
může odpustiti zničení armády, kterýmž činem stalo se Rusko
pouhou hračkou v rukou do země vpadlých Němců a anarchi-
i-p
^It
etM
ČÍSLO (No.) 112.
VEFRANCn
KERENSKÝ OBVIŇOVÁN RUSY 2E
ZRADY KORNILOVA^ ř,
A
?kého,~%/_
V,'
a*
I
.iř*
sil
k"--
0
"j.
rv
ř,
'ill
Í'I
ft
1
•1
i

i
-'«1 .-j
s,
i
v-**
v.r-
f:
řs 1
Á-
*1
'y
R.S
7:/f
E i
V
i
a
i
5 -v'-
v*

.PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (N* 318) A
Cleveland, O., 30. června 1918.-y-
WN FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By orfar of (b» řrwWWt. A.' 9.

xml | txt