OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, August 08, 1918, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1918-08-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

•"íj
i-.,?
p'.,
fc/ K
ROČNÍK (VOL.) VIII.
VZPOURY V MĚSTECH TLUMENY JSOU
BAVORSKÝMI PLUKY.
ŠKODOVKA V PLZNI VYHOZENA
BYLA PRÝ DO VZDUCHU
DĚLNICTVEM.
V hlavním stanu italské armády, 7. srpna. Nynější
stav rakouské říše jest dle výpovědí rakouských zajatců, upad
nuvších v zajetí na vlašské frontě, beznadějný. Vzpoury a
deserce v armádě, velké bouře následkem nedostatku potravin
a stávky dělnictva, pokud ponecháno v občanském zaměstná
ni, jsou na denním pořádku. Rakousko stává se dnes obráz
kem zašlých dob, kqíy propuštění vojáci, marodéři^ tvořili lu
pičské tlupy, ohrožovaly celou střední Evropu, stavíc se úspěš
ně všem živlům, hledícím zavěsti pořádek.
Dnes shromažďují se po lesích sběhové a žijí životem
středověkých romantických banditů, o jakých psáno bylo v
krvavých románech. Záškodné čety utvořeny jsou hlavně ze
lajatců, navrátivších se z ruského zajetí a kteří měli býti po
Movu posláni na frontu. Vojsko, jež jest časem vysíláno k
potření těchto oddílů, ochotně se s těmito spojuje.
V Bezkydách na západní Moravě jest shromážděna tak
zvaná Zelená armáda počtem 40,000 mužů a v Uhrách utvo
řeny byl čety, jež se samy nazývají "Královsko-císařskými
.zéškodníky biharskými". Žijí dobře ozbrojeni po lesích, v
nichž ukrytý mají značný válečný materiál i dostatečnou zá
BObu střeliva. Při potlačování vzpour nestačí vojsko rakouské
a německé pluky jsou povolávány, aby zjednaly pořádek v
hroutící se monarchii. Němci zakročovali v Innsbruku, Buda
pešti a na Valašsku. Hlavními středisky těchto vzpour jsou
města, kde doplňovány jsou rakouské pluky a odkud muži po
íláxijijsouna.,frontu'. ........—
Jistý batajlon vojska na cestě k frontě se v Innsbrucku
vzbouřil a zavřel důstojníky na železničifí stanici, kterou ipuž
•tvo obsadilo, stalo se tak v červnu letošního roku. Dne 15.
května český prapor odepřel odejiti na frontu. Chorvatská
•etnina, vyslaná aby zjednala pořádek, připojila se k Čechům
zmocnila se nádraží. Bavorský pluk byl povolán,,aby vzbou
řence odzbrojil. Stalo se tak teprve po velkém boji.,za oba
polných velkých ztrát.
Jistý rakouský sběh vypravuje o vzbouření 79. pluku v
Rakersburku v noci na 23. května. Pluk čítal 2000 mu
žů, sestavený ze zajatců z Ruska se navrátivších. Vzpoura
započala když důstojník napadl několik zpitých vojáků, ostat
ní mužstvo ujalo se svých druhů a vyměnilo několik ran. Vo
jáci snažili se dosíci východu z barákového tábora, ale dů
stojníci se jim s revolvery postavili v cestu. Několika vzbou
řencům se podařilo přelézti ohradu a vydrancovali plukovní
Úřadovnu s pokladnou, ukořistivše tak 27.000 korun a kance
lář zapálili. Jen přivoláním jiného vojska bylo pozdvižení
zdoláno. Jeden důstojník a čtyři vojáci byli zabiti a osm vo
jínů po výroku vojenského soudu zastřeleno.
Rakouské vrchní velitelství, zastrašeno upadáváním mo
rálky v armádě, nařídilo důs^inictvu, aby hledělo přimknouti
se blíže k mužstvu a získati si u vojínů větších sympatií.
Londýn, 7. srpna. Bavorské listy v pojednání o prohlá
šení ministra Bretreicha o potravinových a hospodářských
poměrech, zcela otevřeně prohlašují, že vyhlídky do nejbližší
budoucnosti jsou velice smutné. Prorokují, že nedostatečný
Zásobovací problém Německa se musí shroutiti, an letošní skli
zeň bude daleko horší nežli byla roku loňského a naděje na
značné zásoby obilnin z Ukrajiny a Rumunska počínají mizeti.
Německá vláda marně se snaží uklidňovati lid sliby, o nichž
dnes již každý ví, že jsou nesplnitelnými.
DALŠÍCH 1014 JMEN V SEZNAMU
ZTRÁT.
3# VOJfřfO Z OHIO, DVA CLEVELANĎANÉ MEZI
POSTIŽENÝMI A NĚKOLIK CECHO RANĚNO
NA BOJIŠTI.
Generál Pershing zaslal včera do Washingtonu další se
znam amerických ztrát ve výseku Soissons-Remeš. Seznam
obsahuje 1014 jmen, buď padlých, raněných neb pohřešova
ných pozemních vojínů neb mariňáků. Jsou to největší ztráty
v jednom dni dosud reportované. Předcházející seznam obsa
hoval 963 a úterní 716 jmen. Na včerejším seznamu nachází
se 38 jmen z Ohio a dva Clevelanďané slovenský pěšák
Pavel Garbačík, 3985 vých. 64. ul. a četař Albert Berg z Lake
wood těžce poraněni. V soupisu ztrát z Ohio nacházíme mezi
jinými jméno vážně raněného českého pěšího vojína M. Křižá
kaz Lorain, kdežto na zbývajícím seznamu jsou těžce ranění
krajané: trubač Jos. Staněk, Shamokin, Pa. pěšák Frant.
Kůta, Chicago O. Jediňák, Chicago Jos. Jeník, Plymouth,
Pa. a Jan Kysela, Cranesville, N. Y.
WSř--'
v
?Neodvislý čeiký dennfkf věnovaný zájmům českého lidu Americe.
Quentina Roosevelta^ objeven byl dnes dopoledne na
pokraji lesa u vsi Chamery východně od Fere-En Tarde-
Americké vojsko v dosahu Fismes pokračuje v přecháze
ní řeky Vesly. Naši inženýři položili včera dalších několik
mostů a po přejití na protější břeh Pershingova pěchota roz
běhla se okamžitě na nepřítele. Němci chtěli americký ná
por zastavit protiútokem, naší dělostřelci pokus nárazových
německých čet brzy však překazili. Němci ovládají přítomně
výšiny za řekou a staví se ku odporu, který však dlouhého
trvání míti nebude, poněvadž je zjištěno, že korunní princ na
řídil ústup až za Aisnu. Nebude to opět ústup dobrovolný.
Francouzi, operující severně od města Remeše, vynutili si vče
ra postup v železničním trojhranu, mířícím ku městu Laon.
kterýmžto postupem ohrožují nepřítele v boku. Na protějším
křídle u Soissons Francouzi rovněž včera postoupili, dobyvše
ves Ciry-Salsogne, ležící poblíž ústí Vesly do Aisny se vléva
jící. Fochova vojska měla tudiž úspěch po obou stranách bý
valého sektoru Soissons-Remeš a mimo to postoupila též u
Montdidier v Pikardii, kde slučuje se armáda korunního prin
ce s vojskem bavorského následníka trůnu Rupprechta. Leč
také Britové dosáhli včera zdaru a to ve Flandrech, kde vy
tlačili Huny z posic na pětimílové frontě mezi říčními toky
Lawe a Clarence. Zákop m^zi Ancre a řekou Sommou, Angli
čany předvčírem ztracený, byl včera znovu dobyt.
Franko-americká vojska, východně od Soissons operující,
sevřela dnes důležité městečko Braisne, j«hož pád možno oče
kávati v několika hodinách.
Porážka na řece •Marné donutila nyní nčmecké vojsko.
%by se vzdalo svých posic- podél řeky Avre a Ancre, blíže Gi
venchy a nyní musejí ustupovat směrem k Aisne. Hunové ny
ní musejí si uvědomit tři fakta, předně jejich letní ofensiva sta
la se strašným fiaskem, druhé je. že jejich zálohy isou velmi
silně vyčerpány a na třetím místě Němci dnes vědí, že jsou v
menšině, poněvadž vojsko spojenec, je rozmnožováno každým
týdnem o mnoho tisíc dobře připravených amerických vojínů,
kteří vyčkávají netrpělivě příležitost, aby se mohli dostat do
boje s nepřítelem. Hindenburg a Ludendorfť maií nyní ien
jednu věc před sebou a to ještě nepatrné cenv. Musejí se o
mezit na obranu za řekami, za které ustoupili. Bitevní linie
bude muset být zkrácena a sehnáno všecko rozptýlené vojsko,
aby podniknuta byla rozhodná bitva. Ta ovšem může být
Němcům osudnou.
"ZELENA ARRMADA" NOVÝM NEBEZPEČÍM
Americkým torpedoborcem poškozená německá submarina hledá ochranu v kteréms přístavišti
ve Španělsku.
AMERIČANÉ PŘEKROČILI VESLU.
FRANCOUZI POSTOUPILI OD MONT
DIDIER V PIKARDIIA V ŽELEZ
NIČNÍM TROJHRANU U
REMEŠE.
HAIGOVA VOJSKA VE FLANDRECH ZATLAČILA
NF.MCE NA PÉTlMlLOVÉ FRONTE.
(BULLETIN.)
Londýn, 8. srpna. Hrob amerického aviatika
Dnes vidí se již jasně porážka německá.
Armáda, která byla jednou znej větších na světě v historii vů-
bec, byla ztenčena na malé zbvtkv, které se budou muset brá- ... ....
-o. i o ji. daly se dosud zjistiti. Ztráty na
nit proti posledním utokum. Podle dopisu jednoho z neme
ckých vojínů, Německo se bortí. Němci sami poznává jí, že ^ajetku budou asi $1,250,000
u#*á jim podniknout nějakou novou olenaivu.
SPOJENCI ZAHÁ
JILI DNES VEL
KOU OFENSIVU
V PIKARDII.
(Odpolední bulletin.)
Paříž, 8. srpna. Fran
couzská a anglická vojska
ve výseku Amiens v Pikardii
přešla dnes ráno O páté ho
dině k velké ofensive, mající
jra účel, vyhnání vetřelců z
celého onoho sektoru a na
rovnání spojenecké bitevní
čáry od Remeše až ku Ypres
Na dnešním postupu nalézá
se čtvrtý armádní sbor angli
cký a první francouzský,
kdežto od Compiegne a
Montdidier postupují ame
rické voje generála Pershin
ga. Ofensiva se daří a slibu
je vítězné zakončení jako
svého času za spojeneckých
operací od Marný m«si Re
meší a Soissons.
CYKLON.
Mobile, La., 7. srpna. Stra
šlivá větrná a dešťová bouře
přihnala se včera na stát Ala
bamu. Byla to tropická bouře
od západo-indických ostrovů,
ženoucí se rychlostí 120 míl v
hodině. Několik osad bylo vi­
chrem rozmeteno a veliké ško­
dy způsobeny též v ležení vo
jenských aviatiků v Gerstner
na jezeře Charles, kde několik
hangarů bylo pobořeno a aero
plánů zničeno. Na jezeře překo
cen vichrem osobní parník, z
pasažérů nepřišel však nikdo
život. Ztráty na lidských živo
0
tec
|l
.. ,-*/• V# «r.« Ss
pobořených osadách ne
v
VIA
a
rn Néw»pitp«r fnw
Francouzské a britické zásobovací sbory na postupu ve výa®*
ku Soissons-Remeš.
VYLODĚNÍ BRITSKÉHO VOJSKA VE
VLADIVOSTOK!!
TROCKf VYHROŽUJE VLtotW
Shangai, 3. srpna. (Opožděná zprava.) Za úsvitu dnes
ního dne, bylo dle právě došlých depeší vyloděno ve Vladivo
stok anglické vojsko, jemuž se dostalo přátelského přijetí,
jehož se súčastnil náčelník nedávno zřízené vlády na Sibiři,
generál Horvath. Možnost zřízení koaliční vlády jest popírá
na ,ale Horvath jest ovládán smiřlívým duchem a projevuje o
chotu ve svém ministerském kabinetu zaméstnati nejlepší mu
že země. Dk j&ho výroku nemůže n Sibiři ž£dná vláda exi
stovati bez pomoci spojenecké a sám prohlásil, že sibiřská vlá
da poskytne navzájem všemožnou pomoc spojenecké výpravě,
zejména pokud se reorganisace ruské armády týče. kterou by
bylo poznovu sto postaviti novou frontu proti Němcům a za té
to pomoci ještě tohoto podzimku dostihnouti Uralu. Generál
Horvath jest též ochoten spolupůsobili s československu armá
dou nyní na Sibiři operující.
Kandalaska, 5. srpna. Dobrovolnícká midělení Bílé
gardy ochotně pomáhají spojeneckým oddílům pří pronásledo
vání bolševické branné moci nyní spěšné mi jih od Archanděl
ska ustupující.
Nová archandělska vláda zatkla mnohé z bolševických
vůdců, kteří nedali přednost útěku. Bolševický válečný ko
misař Zenkevič byl zabit jinak se státní převrat uskutečnil
skorém bez krveprolití. Dříve nežli spojenci v Archandélsku
přistáli, bolševická strana vydala vojsku prohlášení s vyzvá
ním. aby se dopouštělo násilností oproti příslušníkům spojene
ckých mocí.
Francis, americký vyslanec pro Rusko, vrátil se sem z
Murmaňska a zůstane v Kandalašce, vyčkávaje zde průběhu
dalších událostí. Dle všeho vrátí se všichni diplomaté co nej
dříve do Archandělska.
Amsterdam, 7. srpna. Leon Trocký, bolševický ministr
války, jak vypravuje moskevská depeše došlá přes Berlín, vy
dal právě proklamaci, v které prohlašuje za zrádce, hodné
trestuv všechny zástupce moci sovětů, kteří opouští svěřená
jim místa, aniž by je do krajnosti bránili. Bezpochybv naráží
na spojeneckou okupaci Archandělska a útěk tamnějšího so
větu.
HORKÁ VLNA RANNÍM DEŠTĚM
ČÁSTEČNĚ ROZEHNÁNA
ZDEJŠÍ REKORD: 104 STUPNĚ VE STÍNU A 12 DÍTEÍ
PODLEHLO VČEREJŠÍM ÚTRAPÁM.
Ačkoliv v některých státech krátké dešťové bouře hor
kou vlnu poněkud rozehnaly, vedro je všude dosud veliké.
Filadelfie měla včera 106 stupňů ve stínu Pittsburg 104, Cle
veland rovněž 104 a to odpoledne o čtvrté hodině. Největší
vedro panuje dosud ve Virginii, kde úroda jablek je téměř
úplně zničena. V některých virginských ovocných zahradách
slunce praží v síle 120 stupňů, takže jablka na stromech pu
kají a se smaží. Ze všech končin Soustátí docházejí zprávy o
zhoubnosti slunečních úpalů.
V našem městě podlehl úžehu Jiří Kronfus, 681etý, 3587,
záp. 49. ul., paní La Saberová postižena úžehem před svou re
sidencí č. 3904 Croton Ave. a sotva se uzdraví, kdežto lehčích'
případů je řada nekonečná. Včera k půlnoci přihnala se
kratší dešťová bouře na clevelandské okolí, ku většímu ochla
zení došlo však za ranního lijáku, za něhož v některých na
šich čtvrtích i kroupy se vysypaly. Během dopoledne vedro
se však opět rozmáhalo a povětrnostní věštec žádnou další ti
le
4v .» n
1 POVĚTRNOST. I
Dne3 a zítra pod mrakem, jen
nepatrná změna teploty.
•cooeoe«eiieaegewe8eoeoetlece«»a
Au.ý.vtíf'lm\í JřA
ČÍSLO (No.) 144.
neslibuje. Horké via* s&stane prý pv 4
vg
w
COM.

I
'SVĚT -THE WORLD. I
An Independent Bohemian $
2 Daily Newspaper.
i
PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCT. 6,1917, ON FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By order of the President. A.
CLEVELAND, O., VE ČTVRTEK, 8. SRPNA, (THURSDAY, AUGUST 8,) '18.
S. Burleson, Postmaster GenerftL

xml | txt