OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, October 20, 1920, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1920-10-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

STEANX 4.
Zajata ne vesta.
Rttm&n ve čtyřech dílech od pi. D. £. N. Southworthoyé
Pro "Domácnost" přeložil Hugo Chotek,
"To jc pravda na to jsem ^íá myšlénka, že již v málo
nemyslel! Toť se ví, že věci ty
nenecháme zde, aby se zkazi
|ý, nebo aby si pochutnala na
nich divá zvěř".
"Zajisté. A proto, milý kapi
táne, máte-li několik mu£ů, kte
ři nemaji právě mnoho na prá
ci, pošlete je na ostrov, aby vě
ci ty převezli na loď. Bude k
tpmu třeba hodně dlouho času,
A' vaši lidé mohou s tím být ho
tovi, nežli tesaři opraví loď."
"To je výborný návrh I" svo
V kapitán, mlaskaje jazy
kem.
"A doufám též, že uvidím
vás a všechny vaáe lidi, jež mů
žete vzíti s sebou, zítra na ostro
vé a u mého stolu".
"Ano, děkuji, dostavíme se
jistě*.
"Na shledanou tedy, kapitá
ne!"
"Aheml Prosím za odpuště
ni. Sečkejte ještě I**
Justin stanul.
"Mr. Ethel!"
Mladý poručík přichvátal a
zdravil po vojensku.
"Je loď, která dopravfti má
pana Rosenthala zpět, již při
pravena?"
"Ay, ay, sir!'4
"Ahem! Sečkejte ještě chvil
ku", pravil kapitán a Justin če
kal.
"Ahem! Ahem! Povídal jste,
£e máte tam na tom ostrově hoj
Host čerstvých zásob?"
"Velké množství, kapitáne a
vše stojí k vaším službám", od
větil Justin, snaže se potlačiti
fo™ěv
"Hovězinu?"
"Lituji, že nemohu přisvéd
čiti. Máme jen jednu krávu.
kterou chováme k vůli mlé
ku".
"To je chyba. Máte skopo
vé?"
"Dost ale ne zabité. Ovce i
beránci běhají ješté vesele v o
hradě. V této roční době neza
bíjeli jsme nikdy, proto že my
tři bychom celé zvíře nesnědli
a byla by škoda, kdyby maso
se zkazilo".
"To je druhá chyba. Na naší čerstvé.
lodi se zabitá ovce ale nezka-' Judita také byla
zí", mínil kapitán.
"Zítra můžete si vybrati z
ct lého stáda, co jen budete
chtít, kapitáne".
"Díky, pane Rosenthal. Má-'
te drůbež?"
"Celá hejna a několik kusů
již zabitých a připravených k
pečení".
"Ahem i Nemohl byste po
slat mi je k večeři?"
"Zajisté, kapitáne. To byl
beztoho můj úmysl", odvětil
Justin.
"A nvni nebudu vás zdržo
vati déle, neboť vidím, že máte
na spéch, abyste se dostal do
mů", pravil kapitán.
Justin se uklonil a opustil ka
jutu. Na palubě očekáván byl
již
poTU-č.íkem.
EAlicieni^. Jenž
dnech budeme moci opustiti o
samělý tento ostrov a vrátiti se.
ještě jednou do rodné naší .ze
mě!" zvolala.
"Máte pravda, je to nevý
slovné blaho!" odvětil Justin.
"Ah! Jaká to změna udála
se v době několika málo hodin!
Dnes ráno ještě, když jsme
vstávali, neměl žádný z nás ani
tušení o tom, že doba našeho
vysvobození je tak blízká a že
nejvToucnější naše přání se u
skuteční!"
"Máte pravdu, drahá sestro
a máme zač býti osudu našemu
povděčni".
Po krátké té rozmluvě na
stala trapná přestávka. Oba
měli na mysli jednu věc, ale
žádný nechtěl začíti. Britomar
ta nemohouc to déle snésti, o
tázalase:
"A co učiníme s naším věz
něm Sdělil jste kapitánu něco
o něm?"
"Posud ne. Je to pro mm'
Velmi trapné a já odložil to až
na zítří, kdy kapitán válečné
lodě a někteří z jeho důstojní
ků budou obědvati s námi".
"Ano, to bude nejlepší příle-.
žitost k tomu", přisvědčila Bri-!
tom art*.
Po večeři radili se oba, ja
kým spůsobem nejlépe poho
stili by hosty z lodě Xyphias a
pak odebrali se na odpočinek,
aby snili dále sladký sen o ná
vratu do rodné země.
XLU. Pirát mluví sám sa
sebe.
Pří#tí jitro bylo rtfKkeiné a
naše malá domácnost vyburco
vána byla ze spánku již časné
z rána. Dnes posnídali časněji,
jak obyčejné, neboť všichni mo
li před sebou příliš mnoho prá
ce, očekávajíce hostí t^k čet
ných.
Justin dávno již byl odešel k
malému potoku, aby nachytal
zásobu Čerstvých ryb, kdežto
Britomarta čistila celý dům a
do květinnýeh váz dala květiny
velel mužům, kteří doveslovalil "Já vám něco poradinii JTF
jej k ostrovu. Když špice loď- dito", odpověděla Britomarta s
ký zaryla se do písku ostrova, hlasitým smíchem. "Strčte jen
pravil Justin: i.
"Buďte tak laskav, poručí
ku a nařiďte některému z va
šich lodníků, aby doprovázel
mne a vzal s sebou košík s drfi
beži, kterou na loď zaslati slí
bil jsem vašemu kapitánu".
"Ano, zajisté jděte vy, Jo
nes", pravil mladý důstojník.
Aniž by byl poradil se s Bri
tomartou, odešel Justin po
svém příchodu na ostrov do špi
zimy a vlastní rukou naplnil
velký koš zabitými slepicemi,
vejci, čerstvým máslem, sýrem,
mlékem, ovocem a rybami, a
ve svem
živlu, totiž v kuchyni a smažila
a pekla do sytosti. Jak obyčej
ně, mluvila k sobě polohlasné:
"Sure, to je pravé štěstí, že
byla jsem tak opatrnou a šetři
la hodně s cukrem, jejž nahra
dila jsem šťávou z cukrové třti
ny, která zde roste divoce
jakmile měla jsem k tomu pří
ležitost. Proto, že šetřili jsme
se vším, máme teď hojnost vše
ho, mléka, vajec, ovoce a vše
ho, takže bez obtíží sestaviti
mohu tabuli přímo královskou.
Já stále myslím, že to není ani
pravda a že je to jen sen, že bu
dome mit společnost jiných lidí
nežli jsme niv. Štípněte mne,
ma'am, tak abych přesvědčila
se, bdím-li či sním!"
prst do ohně, nebo přiložte jej
na žhavou plotnu kamen a
hned budete vědět, bdite-li či
sníte !*4
"Faix, ma'am, to neudělám!
Já odjakživa byla proti spalo
vání prstů! Sním-li nyní, pak
je to sen velmi příjemný a ne
chci být probuzena z něho na
takový spůsob. A sure, pama
tujete si, co jsem vám řekla
před nedávnem, ohledně naší
práce? Vidíte, sotva postavili
JSNIT4 ŘÍ
dům a máme, co jsme
chtěli a po čem nejvíce jsme
toužili, tu musí me. ťo opustiti a
podávaje jej námořníku", naří-j práce naše je na zmar! Ale
dil mu, aby dodal to kapitánu nechť, my očekáváme dnes ho
lodé Xyphias, načež odebral se sty skutečné hosty a je-li
do 'parloru', kde Britomarta če to aen, pak ie to sen velmi hez
kala na něho s večeří. |ký a příjemný".
"Oh, Justine! Jaká to radost (Pokračování.)
Úchvatné historické dra-'
ma "Psohlavci" pečlivě vy pra-' o
24. října v České Národní
Síni. Lístky lze koupiti u pí.
Smržové, -tamtéž.
"BOŽENKU"
prvotřídní mouku zvláště 0
blíbenou, jakož i jiné druhy
mouky patentek a žitné, kou
píte levně n
Pešek a Trejbal
grocerní obchod
Máte-li nesnáze s pečením,
zkuste nasi mouku, ručíme, ěe
budete spokojeni.
Krmivo pro drůbež
100 liber za $3.45.
Domácí pražená káva 30c Jb.
ZÁDUCHA (astma) a KAS EL
Nachlazení hlavy
odstraníte užíváním Rahnoug
Prescription. Ve formě kapslí.
Prodávaných v Marshall i ji
ných lékárnách.
RAHN DRUG CO.,
Harvard ave. roh vých. 42 ul.
KUPUJTE
NÁSTĚNNÝ PAPÍR,
BARVY
LAKY,
OLEJE,
VARNÍÉ&
ŠTĚTKY,
Za mírné ceny u
K. BERNREITERA,
NATĚRAČ A PAPlROVAČ
8719 QU1NCY AVE.
Oba telefony.
Drobné
i
0
Z
HLEDÁ St byt pro třídě
nou dospělou rodinu, asi o 4
neb 5ti pokojích, kde je elek
trika a koupelna. Nechte ozná
mení v adm. "Světa" pod znač
kou Box 50. 10-22
PŘÍJME SE
PŘIJME SE muž neb dívka
na byt beze stravy neb se sní
daní. Koupelna k použití. Pou
ze 3 minuty od Union káry.
Hlaste se v čísle 12501 Far
rington Ave. blíže E. 124. ul.
10-21
..PŘIJME SE uzenářský děl
ník. Stálá práce a dobré mí
Mo. Adresa se sdělí v adm.
"Světa". 10-22
PŘIJME SE dívka z řádné
rodiny,
asi
161etá za prodava­
čku do pekařského Obchodu.
Hlaste se u J. Štěpánek, 13810
Kinsman Rd. 10-21
DÍVKY A ŽENY se přijmou
na lehčí práci v továrně. Stálá
práce a dobrý plat. Hlaste sě u
American Box Co.,
3rd Si.
DÍVKA v stáří od 18 do 20
let se přijme k výpomoci při
domácí fráci. Žádné dítky, žá
dné prádlo. Bude míti svůj po
kojík s koupelnou. Dobrý do
mov pro hodnou dívku. Zavo
lejte Fairmont 3126 J. 10-23
MLADÍ MUŽI!
V této úřadovně mámle k ob
sazení místa pro 3 mladé mu
že, kteří by si přáli přšsačiti se
pozemkovému obchodu. Úřa
dovna otevřena jest od4 8:30
hod. ráno do 5 :30 odpol. Tažte1 $350. Hlaste se
se na Mr. Gaskilla, The Klein- Švec Ave. dole.
man Realty Co., $15 National|
City Bldg
"SVŽT*
ví Dram, sbor Tyl v neděli, Bedny k Vánocům.
Jsou opět přijímány u firmy
BRODSKY & SOVAK,
Inc.
a dopravovány rychle a bez
pečně do všech částí Če
skoslovenska. Vlastní filiál
ka v Hamburku. O další in
formace pište na
Brodsky & Sovak,
INC.
WTT1
DOMY, LOTY
A FARMY
koupíte nejlépe, navštívfte-íi
J. F. Nejedlík Co.,
nejstaráí pozemkovou a poj i
iťující českou firmu na
Union Heights.
F. J. Nejedlík,
řiditel a veřejný notář.
L. Tupý, zástupce*
Ořadovna 11015 Union Av.
PRONAJME SE
PRONAJME SE byt o 4 po
kójích, koupelna, elektrika,
plyn, femes a jiné zařízení.
Hlaste se v čís. 13505 South
view Ave. z vých. 131 ul.
10-20
PRONAJME SE velký sál
pro jakoukoli zábavu nebo
pro schůze. Hlaste se v čísle
4220 Warren St. 10-22
PRODÁ SE
PRODÁM jednorodinný dum
o 8 světnicích, dva záchody,
elektrika, plyn, fernes, škop
Jy na prádlo, sklep pod celým
('umem.
jraráž, slepičník a je
ti on vedlejší lot. Kára staví
u domu a dům je hotový k
nastěhování.
Cena $7600, ho-
j'vé $2700, ostatní na splát*
ky. Je to láce, kdo hledá po
hodlný domov. Bližší se sdělí
vč. 3423 E. 126 St., mezi Kins
man a Union. 10-23
NA KARLÍNE prodá se mo
derně zařízený dům o osmi
pokojích a koupelnou, plyn,
elektrika, velký sklep s prá
delnou, fernés na vytápění
horkým vzduchem, zásoba
uhlí na celou zimu. Prodá se
za hotové aneb na mírné splát
ky. Jelikož ne prodá bez agen-
TA.
rlá
SA
Ifcvně. Tilnstp
SP
v/
ta, dá se levně. Hlaste se v
č. 3828 E. 54 ul. 10-23
OTULNÝ DOMEK PRO
POHODLNÉ LIDI č. 7803
Ciwuipctiťiit Ave., dlážděná u
lice a zaplacena, 5 svět. bun
galow vše na jedné podlaze,
velký sklep, fernes, škopky,
el., gas, dubové pěkné podla
hy, vůbec bude se vám líbit.
V2500 hotově. Hlaste se u Vče
la R. I. Co., 5733 Broadway,
Union 953 W Broadway 890.
10-22
VYMĚNÍ SE pěkný lot, 2
n-lUl^Lv...(Al.L^Garfield_
PRODÁ SE ruční prací stroj
úplné zachovalý, dá se za $5.
Hlaste se v čísle 3644 E. 54.
St. z Fleet Ave. 10-21
PRODÁ SE pěkný lot 40 při
110 stf. v Corlett. Hotově
čísle 13318
10-21
PRODÁ SE různý nábytek
do jídelny, kuchyně a ložnice,
PŘIJMOU SE páni na byt následkem odjezdu. Hlaste se
beze
stravy. Hlaste se v čís. v čísle 3817 E. 52. ul. z Fleet
6078 Hilman St. v 10-21 Ave. 10-21' Princt. 1676 W*
r* FARMY!
farmu o
FARMY!
Prodám úrodnou
60ti akrech, 17 mil od squaru
v Brecksville, O., je tam vse
zařízeno. Cena pouze $8500,
polovic hotově, ostatní na vý
hodné splátky. Dále mám
pěknou mlékařskou farmu, je
tam 9 krav, 3 koně a všechno
hospodářské nářadí. Cena
$9800, hotově $7t)00..- Nalézá
se v Aurora, O. Mám vícero
pěkných farem v okolí Cle
velandu v prodeji a na výmě
nu. Bližší podrobnosti sdělí
B. Šácha, 12917 Angelus Ave.
z E. 131 ul. proti kostelu sv.
Rodiny. Tel Union 1270 K.
PRODÁ SE dobře se Vyplá
cející grocerní. a řeznický ob
chod. Adressa se sdělí v adm.
t. listu. 10-22
PRODÁ SE malý domek o
4
světnicích. Hlaste se v
PRODÁ SE grocerní obchod,
kde se trží přes $700 týdně.
Obchod se dá za mírných pod*
mínek. Hlaste se u Mrs. Pete
tak, 18613 St. Clair Ave. Ve
změte Nothingham káru.
10-29
NEJLEPŠl BARGAIN V
CELÉM CORLETT. Nový mo
derní 2 rod., 2 fernesy, škop
ky, fireplacy, bookcasy, china
kabinety a vůbec vše moderní
a příhodní na dlážděné E.
131 ul., č. 4017, blízko Miles
Ave., lot 51x135. Hotově $4000
zbytek jako rent. Cena $15,
000. Tento majetek jest roz-{
hodně'dobrý investment.. Při
nese $120 měs. Hlaste se u The
Včela R. I. Co., 5733 Broad
ay, Union 953 W, Broadway
S90. 10-22
PRODÁM zachovalý dům
pro 1 rodinu, 6 světnic, kou
pelna, záchod dole, pěkný
sklep a půda. Dům je blíže ko-'
stela sv. Prokopa v českém o
kolí na záp. stran#. Cena
$3200. JBližší se sdělí v čís.
3414 záp. 44 ul. 10-20
PRODÁ SE železná postel a
pera a pěkný stolek. Hlaste se
v čís. 2355 E. 83 St. nahoře.
10-20
PRODÁ SE jednorodinný
dům o sedmi místnostech, vse
moderně zařízeno. Hlaste se v
čísle 3446 E. 54, ul. z Hamm,
10-23
MÁM NA PRODEJ pěkné
keře na živý plot, po 10c kus.
Hlaste se v čís. 3677 E. 52 ul.
z Fleet Ave. u F. Kocoůra
10-20
PRODÁ SE neb vymění far-
o 58 akrech se vším zaří-
ma
(w
-I
zením, pouze 14 mil od squa
ru, blíže Berea káry. Bližší
sdělí J. F. Nejedlík Co., 11015
Union Ave. Tel. Broadwfcy
2586 Union 1261 R.
PRODÁ SE nový moderní
dům pro jednu rodinu o sedmi
pokojích a koupelna, 5 cloa»
clossets, 2 linnen closed, Fire
place, Bookcases a China cabi
nets. kombinační fernes, plyn,
elektrika. Nalézá se v čísle
4091
ER.
parku, za
lehčí autorr-obil. Bližší se sdě
lí v čísle 9419 St. Catharine A
ve. Výhodné podmínky.
10-21
5AMOHRACÍ PIANO, mo
del 1920, jen několik měsícU
používané, prodá se za polovic
ní cenu u J. Sommer, 5401
Fleet Ave. 10-25
Vezme se lot neb dryhý mor
gič. Hlaste se v čísle 3577
E.
135 St., z Union. 10-20
PRODÁ SE nový Stipokojo
vý dům s koupelnou, krbem
výhřevní pecí a garáží, je na
dlážděné ulici, vše v prvním
poschodí. Cena $7300. Bližší
sdělí J. F. Nejedlík Co., 11015
Union Ave. Těl. Broadway
2586 Union 1261 R.
ČTÉTE! Pronajme se byt o
4 světnicích a byt o 1 pokoji
pro pána. Hlaste se v čísle
12409 Holborn Ave. Prodá
se cihlový dům na dlážděné u
licí, aneb se vymění za farmu.
Mánn v prodeji dům o 7
světnicích", koupelna, fernes,
garáž, který se po případě vy
mění za jiný majetek. Pěk
nou f^rmu o 64 akrech se
vším zařízením, aneb se vymě
ní.. Bližší sdělí Tom, Suchý,
8602 Beckmaa Ave. Tel.'
hf
'Mí
č.
"\\Y11, pak musím tedy sdě
lit. že posledních několik dní
ztrávil čas svůj hlavně v domě
otcovském. Když nebyl tam a
neb zde byl ve svém klubu."
"V domě otcovském!" pravi
la Lulu jaksi nedfivěřivě. "Tam
on chodíval obyčejně jednou
za měsíc."
Stín mrzutosti a starostlivo
sti jakoby přelétl spanilý o
bličej její, ale jen na okamžik,
pak pohlédla opět na tajného a
pravila:
"Proč on tam chodí? Domní
vám še, že to víte. Jsou tam ně
jaké dámy u jeho sestry?"
"Jedna, madame."
"A kdo jest to?"
Záchvěv jakési prudkosti ve
tváři Lulu nemohl býti nepo
zorován.
Oči zářily jako dva ohně a
tváře měla zapálené.
Tajný fířešel
VE STŘEDU
pět do obvy­
0
klého svého způsobu a nahnuv
se lehce ku předu, mluvil to
nem důvěrným:
"Well, madame, j©f! to po
divná věc ona jest ale mladá
lady a jsem s ní dobře znám.
Posledního roku bydlel jsem s
20.
mžik. načež
ní v jednom a tom samém do- bankovek a podala je tajnému,
mě. Jest netí chudého starého "Pokračujte v práci té pro
muže, kterýž se živil hraním'mne a pamatujte si, že si ne
na housle v jednom ze zdej- přeji, abyste šetřil výloh. Jdé
ších divadel. Ten zemřel nyníjte tam do Greville parku, pak
totiž před několika již tý-! li toho bude třeba a podejte
dny."^
"A to děvče bylo jeho netí?"
pravila Lulu v překvapení.
"Jak přijde ona k tomu, že by
dlí v Ormand house. Znám Idu
Greville co jednu z nejpyšněj
ších žen v Londýně, kteráž by
jistě neměla za přítelkykni div
ku toho druhu. Jest ona tam co
služebnice, společnice, anebo
co?"
"Hm, abych vám řekl prav
du, madam, jest to obtížné vy- svého otce, ješté v kapse,
zvědět. Vyptal jsem se slouží-J Chtěl se'pokusit o štěstí v
cích dobře, zejména služkyj kartech a mimo to chtěl také,
slečny Greville a vše co mohu aby viděli soudruzi jeho, že ne
říci, jest, že zachází se se sleč-
nou Vynne jako s přítelkyní."
"Jaké jméno js|© to řekl?"
tázala se Lulu.
"Vynne Leslie Vynne,
madame.
Ale není to ten, jehož sestra
stalá se obětí vraha před ně
jakým časem byla zavra
žděrra ^^en její svatební, my
slím?"
"Alio, to jest*.on,"
děl tajný rychle/'
Chvíli mlčeli oba.
On nepovídal jak velkého
měl zájmu ve vraždě lady Mo
reland a že to byl jeden z těch
málo případů a snad jedí
ný -i—v némž on sam byl pora
zen.
"Tak tedy Ida pozvala dív
ku tu do domu otce jejího k
n*
vuli lorovi St. Maurovi/' pra-! hra zase, štěstí sě ale ke Gre
vila Lulu v přemýšlení. "Jaká!villovi již neobrátilo.
jest to dívka, Keene?'*
"Velmi hezká, nejhezčí, ja
kou jsem v životě viděl'a tak
hodná právě jako krásná."
"Hm, hm
Lulu stáhla krásné, své brvy:smyslů jak
ŘÍJNA 1920.
ie svatební noci.
Román
ieprve
pravila:
"Víte snad, zdali nemiluje
Stanley Greville tuto slečnu
Vynne?"
"Sloužící mi pravili, že vě
nuje jí značné pozornosti.*
"A jak ona přijímá pdfcor
nosti jeho?"
"Jak se podobá, nedbá o ně.
Vyhýbá se mu jak jen může."
"To jest vše co vfte, pane
Keene?"
"To jest vše, co vím pro ny
nějšek, madame. Ale počkejte
ještě jest tu jedna věc, která
vás bude snad zajímat. Sir Pa
trick Greville odebéře se příští
týden do Greville parku a syn
jeho s ním. Chtí tam ztrávit
vánoce."
"Slečna Vynne jde ováem
také?"
"Oh, ano. Slečna Vynne pů
jde se slečnou Greville."
"Dobře, dobře," pravila Lil
iu, vstanouc z elegantní po
hovky. "Toť dosti toho, pane
Keene, pracoval jste velmi do
bře a jsem vám za to velmi po
vděčna."*
Otevřela malý perleťový
stoleček, vyndala z něj rfěkolik
mi zprávu o všem. Nyní ale
musím se s vámi rozloučit, mu
sím býti if divadle za hodinu."
XXXI. Osud těch třech tisíc.
Opustiv Lulu jel Stanley
Greville rovnou cestou do své-*
ho klubu.
Nebyl právě dobré nálady a
rozmrzen jaksi na celý sVět. A
mimo to měl ony tři tisíce, kte
réž byl obdržel od štědrého
tak bez penez, jak se do
mýšleli.
-v
Tři tisíce liber v bankovkách
to již jest něco, nač budou ji
stě otvírat ústa pořádně.
"Hezké to jméno a podivné'přee ale mu to nedalo a jeli
také. Well, tedy dále, pane|kož mu m$lá jakási částka
zbývala, kterouž nemusel oka
mžitě platit, chtěl.zkusit ště
stí a hrát.
Keene."
"Zdá se to býti asi tak, že
nabídla jí slečna Greville do
mov na přímluvu přítele její
ho," uvažoval tajný, "Přítel žid, kterýž počítal si již u něj
ten b$l částečně vinen smrtí přes dva tisíce liber a také již
starého houslisty. Povoz jeho byl rozzloben a začal ukazo
vati zuby. Tomu, kdyby neza
platil nyní, znamenalo jisté je
ho zničeni.
Měl sice kam ty peníze dát,
1
as
srazil ho k zemi a zemřel
dva neb tři dny potom."
"Kdo jest přítel ten?"
"Lord St. Maur. Snad
znáte?"
"St. Maur? Hrabě St. Maur
míníte," pravila Lulu v zamy
šlení. "Znám ho od vidění a
slyšela jsem o něm, to jest vše. I působili.
ho
Byl ovšem věřitel jeho jistý
Zbytek pak peněz těch mi
nii použiti pro svoji zábavu a
pak pro hru v karty. O ostatní
věřitele obchodní se tak přílii
nestaral, ti mu bolení hfavy ne*-
Cest jeho zákaznietvi my
slel, že jest pro ně dost dobra,
a že mohou na zaplacení čekati
—Tak dospěl pomalu až do
klubu a zde nalezl již asi půl
odpově- tuctu "drahých svých přátel a
společníků."
Hra započala iHned.
Greville prohrával slabě a
při placeni vždy způsobem
chlubným, vypínavýrn, ukazo
val svoje bankovky.
Karta se obrátila a začal vý
hra vati.
Tak ho štěstí provázelo až
do oběda, kde Započala Ovšem
Prohrával úžasně a než se do
stavila půlnoc, obnášela ztráta
jeho dva tisíce liber.
Tu ztratil již hlavu.
Kdyby byl měl svých p|t
pohromadě,
pa
jakoby v zamyšleni, aneb v po- byl by ustal, opustil stůl ten a
mateni. Itak zac hranil aspoň těch tisíc
Seděla tiše, po nějaký oka- liber šterlinků.

v čít. 4700 LESTER AVE.
(dříve J. J. Klíma.)
»l I I I II I I I I I I I I I I I I I I I
1932 W.
10-20
1389 Second Ave.,
New York, N. Y.
Tel. Union 1261-R.
JBell: Broadway 258(ft
.5023 Dolloif Rd. 10-22
138 ul. z Miles Ave.

xml | txt