OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, December 07, 1923, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1923-12-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

v
s
.ll
'ML.
ROČNÍK (VOL.) xm..
Washington, *6. prosine.
Následuje příkladu svých
dvou předchůdců, Wilsona a
Hardinga, president Coolidge
Četl sám své poselství ku kon
gresu. Nezpůsobil jírti žádné
ho překvapení. Pan Coolidge
zaslouží však uznání za to,
že se nevyhýbal žádným z pal
čivých otázek jak zahraniční
,* talk domácí politiky a nezůnta
v vil nikoho v pochybnostech,
jaké jest jeho stanovisko.
Jak bylo předpovídáno, pre
oSdent se vvslovil pro plán se
kretáře Mellona na snížení da
ni a proti vojenskému bonusu.
Ve věci zahraniční politiky
president uzavřel dvéře proti
každé možnosti vstoupení Spo
jených Států do Svazu Náro
dů, ale odporučil účastenství
'If na světovém soudu s tou vý
hradou, že bylo by to učiněno
jasným, že pojené Státy nemí
ní vstoupiti do Svazu.
Stručně srhnuto, president
o^poručuje následující směr
nice
Americké Členství na evěto
yém soudu s výhradami pián
Ékralíře MelTona na snížení
daní povzbuzování konsolida
ce železnic pomoc vládní při
uvádění pšenice 'lo trhu ště
drou péči o dřívější vojáky
zneschopněné k práci sesílení
pobřežní stráže, ták aby mo
hla čeliti podloudnictví s li
hovinami přísné regulování
zdrojů produkce lihovin po
tlačení mezistátní dopravy li
hovin omezení přistohovalec-
t.
KRACI VE SUÉPEJlCH HARDMGA.
TAKOVÝ JEST OSBDEK 0 POSELSTVÍ
PRESIDENTA COOLIDGE,
JEST PRO MEZINÁRODNI SOUD A PROTI
VOJENSKÉMU BONUSU.
ANGLIE JEST PSOT
jOCK RANNÉMU CLU
KONSERVATIVNÍ STRANA UTRPĚLA
ZTRÁTY VE VČEREJŠÍ VOLBĚ.
Londýn, 7. prosince. Ač
koli neúplné zprávy až dosud
došly o výsledku voleb, jeit
jisto, že konservativní strana,
jež odporučovala celní ochra
nu nejenom nezískala většinu
v parlamentě, ale ztratila na
své dosavadní síle. Dnes ve
2:40 ráno postavení jednotli
vých stran zdá se býti násle
dující: Konservativci, 110 po
slanců dělnická strana, 76
liberálové, 59 neodvislí, 6
nacionalisté, 1. Konservativci
získali 3 místa v parlamentě
a ztratili jich 38, liberálové
získali 30 a ztratili 12, dělni
cká strana získala 29 a ztrati
la jich 9.
Volba přinesli mnohá ne-
VRAH PjtÁL SI ZEMRlTl-
Houstón, Tex., 6. prosince.—
*Byl bych si raději přál elek
trickou židli." Toto byla po
7/námka Geoirge Vexana, jenž
rloužil u francouzského letec
kého sboru ve světové válce.
Rozsudek poroty, jež uznala
jej vinným ze zabití jeho mi
lenky, slečny Gabriely Floque
tové, zněl na doživotní žalář.
Porota radila se hodinu. "Vy
chlapíci mne dopalujete," pra
vil Francouz svým obhájcům.
"Já nechci bjti na živu já
chci ze
V
tví, tak aby přistěhovalci byli
vybráni ve svých domovských
zemích a zde všichni cizinci
bezodkladně registrováni vlá
dní operování za války zbudo
vaných lodí, pokud se nedají
výhodně prodati sesílem, na
místě oslabení, armády i vá
lečného loďstva prodej Mus
cle Shoals, spolu s místem pro
pomocné parní strojovny a
právem pro napínání lan na
přenos elektrického proudu,
tak aby farmáři mohli získati
více a lacinější hnojivo ochra
nu proti „nesnesitelně vyso
kým" cenám paliva, opírající
se o odporučení vládní uhelné
komise omezení dětské práce
ústavnírp dodatkem stavbu
nových silnic a zalesňování.
President ve svém poselství
staví se proti: Vojenskému bo
nusu, členství Spojených Stá
tů ve Svazu Národů, určová
ní cen farmářských produktů,
revisi celních zákonů, odvolá
ní odstavce dopravnického zá
kona, týkajícího se dovozních
sazeb zrušení cizích dluhů.
A rovněž jest p. Coolidge pro
ti uznání Ruslka, pokttfd režim
tamní neuzná práv soukromé
ho majetku a dluhy, jež Ru
sko nadělalo po svržení cara.
Kdvž se president Coolidge
objevil na podiu, uvítán byl
potleskem z přeplněných gal
lerií a poselství jeho vyslech
nuto bylo s bedlivou pozorno
stí senátory a kongresníky, do
stavivšími se v plném počtu .do
společného zasedání.
0
očekávaná překvapení. Mi
nistr práce, Sir Montague Bar
low, byl poražen dělnickým
kandidátem a tentýž osud stih
nul admirála Sira Reginalda
Halla, hlavního organisátora
konservativní strany. Na dru
hé straně, Winston Churchill,
jeden z nejmocnějších mužů v
kruzích liberálních, byl pora
žen v Leicesteru dělnickým
kandidátem.
Lady Astor, rozeni Ameri
čanka, bude opětně zastupo
vati Plymouth v parlamentě,
porazivši svého starého soupe
ře, kapitána Brennana, větši
nou 3,000 hlasů. Několik ji
ných žen, které kandidovaly
do parlamentu, 'bylo však po
raženo.
ČECHY BUDOU VYVA2ETI
CUKR.
Praha, 6. prosine. Úroda
cukru v Česikoellovenaku letos
byla tak dobrá, že po 330,000
tunách pro místní spotřebu, re
publika bude míti k vývozu
570,000 tun cukru.
GASOLIN 13 CENTŮ.
Huron, S. D., 6. prosince.-—
Guv. W. H. McjMaster dnes na
řídil prodej gasolinu ze státní
stanice na výstavišti po 13 cen
tech gallon. Je to 5 centů pod
mistři cenoifc
A
Jediný uniový Setký
Velitel válečného loďstva v
Mexickém zálivu, náčelník ná
mořní pěchoty a několik vůd
čích generálů včera o půlnoci
poslali vzkaz presidentu Obre
gonovi, v němž praví:
"Na ochranu institucí repu
bliky a abychom přispěli naší
vojenskou ctí k zachování mí
ru a respektu pro svobodnou
vůli lidu a zamezili záludné
úklady, jež směřují ku zniče
ní v její kolébce naší demo
kratické formy vlády, rozhod
li jsme se převzíti obranu na
šich institucí ohrožených tak
vážně Vládou, kterou repre
sentujete,
'/Uvádíme porušení svrcho
vanosti států San Luis Potosi a
Michoacan, kteréžto státy po
strádají neodvislosti a záruk
svobodného vykonávání le­
PRAVÍ, ŽE VLASTENE
POHNUTKOU
REVOLUCE VYPUKLA V MEXIKU.
PÍT STÁTl VE VZPOUŘE PROTI
OBREGOROVl VLÁDĚ.
PRESIDENT OBVINOVÁN Z USII4 O NIČE
Ní LIDOVÉ VLÁDY.
Vera Cruz, 6. prosince.
Pět mexických států jest ve
zjevné vzpouře proti presiden
tu Obregonovi a gen. P. Eliasu
Callesovi, Obregonovu kandi
dátu presidentství, dle infor
mací obdržených zde.
Vojenští vůdcové ve státech
Vera Cruz, San Luis Potosi,
Chihuahua, Michoacan a Ta
maulipas odepřeli další po
slušnost federální vládě, vy
hostili všechny federální úřed
niky a na jich místa dosadili
své vlastní lidi. Převládá mí
nění, že revoluční hnutí se roz
šíří do všech států v Mexiku.
^VWAj
neodvislý
gislativní své moci následkem
federálního zakročování a
narchii a porušování discipli
ny v armádě, což jest podně
cováno z nejvyšáích úředních
kruhů, i I
"Toto jsou éříčiny* které
přiměly nás zaujati naše sta
novisko a při čemž* máme na
zřeteli jedině dobro vlasti."
Kopie této depeše byly rov
něž poslány guvernérům a
vojenským náčelníkům všech
států Mexika. Gen. Eduardo
Loyo byl jmenován prozatím
ním guvernérem Vera Cruz.
Během noci vojenské vlaky
hnuly se k hranicím státu a
všechna strategická místa ob
sazena vojáky.
Včera večer došla sem zprá
va o podobném hnutí proti O
bregonově vládě v Tamauli
pas, vedeném gen. Lopezem
Larou a v Chihuahua, vede
ném gen. Chao, jenž má 4,000
vojáků. Roviněž kolují pověsti
o vzpouře ve státech San Luis
Potosi a Michoacan.
Hnutí proti presidentu O
bregonovi a gen. Callesovi by
lo nepochybně zahájeno stou
penci Adolfo De La Huerty,
Floresa Villareala a Raoula
Madera. Všechno železniční
spojení mezi Vera Cruz a Mě
stem Mexikem jest přerušeno
a vlaky budou vysílány jenom
do míst, kde povstalecké voj
sko jest rozestaveno.
BERGDOLLlV ÚNOSCE PÍED SOUDEM.
Mosbach, Badensko, 6. pro
since. "On urazil americký
národ a armádu a tudíž kaž
dého jednotlivého Američana
živého i mrtvého," bylo dra
matickým vyvrcholením svě
dectví poručíka Corlisse H.
Griffise na jeho obranu bě
hem výslechu předsedajícím
soudcem Kurtzmanem v pro
ceatt wníněného* asnedekého
I.
CTVl BYLO JEDLOU
JEHO ČINU.
důstojníka pro pokus ^fifiosu
sběha Grovera Cleveianda
Bergdolla.
Veliká síň starobylé soudní
budpvy byla naplněna, když
proces čtyř mužů obžalova
ných v Bergdollově případě,
byl zahájen dnes ráno. Ve
předu seděli obžalovaní, Grif
fis, Sperber, Gagarin a Nel
son. Bergdoll, jako všichni
denník y Clerelandu.
Sten* te
CLEVELANDSKÁ NOVÁ MĚSTSKÁ RADA
Někteří členové nove městské rady zvolení dle nového volebního způsobů poměrného zastoupení za město rozdělené na čtyry distrikty.
Na obrázku vzato jest jen 18 radních, všech zvolených jest 25. Vyobrazeni jsou (stojící od leva na právo): Fielder Sanders, Emil Robechek,
Thomas E. Walsh, W. E. Potter, Walter E. Cook, Fred W. Thomas, A. R. Hatton, John D. Marshall, Thomas W. Fleming, James J. McGinty,
Peter F. Rieder, Clayton C. Townes. (Sedící od leva na právo) S. B. Mitchell, L. G. Schooley, Marie R. W«ng, Mrs. Helen H. Green, John M.
svědkové, musel zůstati ve ve
dlejší místnosti. Obžaloba čte
na byla v angličině i němčině
a vyžádala si značně času.
Griffis od samého počátku
byl středem zájmu. Po pře
čtení žaloby byl předvolán ja
koSprvní svědek.
Sarnia, Ont., 6. prosince.—
Sta cizinců jest převáženo z
Kanady přes řeku St. Clair v
motorových a veslových člu
nech za noci a dále dopravo
váni v automobilech do De
troitu, dle sdělení přistěhova
leckých úředníků. Tito praví,
ž? r00 cizinců bvlo ve Wallace
burg, Ont., očekávajících do
pravu přes hranice "podzem
ní" dráhou.
FRAKCE SUCHÝCH PRO
HRÁLA.
Buenos Airets, Argentina, 6.
prosince. Silná prohibiční
frakce ve vše-americké konfe
renci Červeného Kříže nepo
chodila se svým pokusem o pro
pažení revoluce, aby se konfe
rence prohlásila ve. prospěch
prrvbičního hnutí,
HROZf STÁVKOU.
Scranton, Pa., 6. prosince.—
Delegáti zastupující 17.000
zaměstnanců těžařsiké společ
nosti Lehiigh Valley v okresu
Luzerne odhlasovali včera za
hájiti stávku v sobotu, zdali ú
ředníci společností nevyhoví je
jich požadavku o zlepšení pra
covních podmíínek.
V MANŽELSTVÍ 89 ROKY.
Pentia?, Mich,,
Dnes jasno za jistého oteplení,
Když byl na kladené má o
tázky obeznámil soud s ži
Votní historií, pfd€fr "hw froktt*
su únosu, o Čemž svého času
obšírné zprávy došly. Dva z
mužů, o únos se pokusivších,
byli zastřeleni Bergdollem v
jeho pokoji v hotelu a čtyři
zatčeni. Očekává se, že pro
ces vyžádá si několik dní.
PASOVANÍ CIZINCO.
6.
prosince.
Diamantovou svatbu mají již.
dávno za sebou manželé 'Tho
mas Tyackovi, kteří praví, že
jwou každý z nich 104 roky
sta^í a že žili v manželství 83
roky. Starý párek bydlí v ma
lém domku zde s dcerou Han
nah, 78-letou.
^ífixiAM 13pML
Nové městská rada
včera
vyvolila Williama R. Hopkinse
prvním mě:tským řiditelem
Clevelandu. Sestaví své admi
nistrační úředníky do doby
vlastního nastoupení úřadu v
iednu. Jmenovaný ochuravěl
chřipkou a na radu lékařů lé
čí se mimo město, ač jinak v
den nastoupení bude plně i se
3vým kabinetem hotov převzí
ti nan vloženou zodpovědnost.
Zvolen všemi přítomnými rad
ními. jichž 'bylo ve schůzi prá
vě 23. Scházeli jem Peter Witt
a W. E. Cxxk, o kterých je.t
ale známo, že jsou též Hopkin
sovi nakloměni. Radní po rad
ním povstávali a s př'le/. tost
ným proslovem odevzdávali
hlasy za potlesku galerie.
Nyní, když již Cleveland
svého ředitele má, přetřásá se
otázka, kdo zasedati bude v je
ho příštím kabinetu, vyskytují
se jména Fitzgeralda, bývalé
ho mavora, Ryan a, tajemníka
městského klulbu, G. A. Gesel
la, býv. flinamčního řiditele. s
nJmž se mavor Kohler tak ne
slavně rozešel, ale všechny ty
to předpoklady* stavěny j?cu
as na písku, nieb Hopkins sli
buje vyvoliti si mulže, kteří v
,f?
ČÍSLO (NO.) 246.
Zapůjčeno laskavosti "News'
:-i..
Uu ^••f
U
£VV
I fcAK 0
"V
v
•-j-nh
i «i
"A
VND SoPKINf (3
první řadé musí feýti způsobi
lými.
Příští řilitel městské sprá
vy není rodákem cleveland
ským, nai»lil se r. 1869 v
.Tohnstownu v Pennsylvanii, ale
jeho rodiče odstěhovali se do
Clevelandu, pokud byl ještě
malým hochem a usídlili se v
Newburgu. Synkovi nemohli
dáti vyššího vzdělání krom nor
málních škol, ale snaživý mla
dík, ač byl nucen vlastní pa*a«
cí sobě vydělávati chléb v
prázdných chvílích, studoval a
prošed přípravnou akademii V
Hudson, O., vstoupil na Wes
tern Reserve universitu, kde v
r. 1896 graduoval a po té je
ště studoval dále na usniversitě
v Chicagu. Diplom právníka
obdržel v Clevelandě r. 1899.
V politice není Hopkins nikte
rak nováčkem, bylť v období
1897 až 99 městským radním
a po dvě období ve volební ra
dě. Kromě právnictví jest i
na slovo vzatým technikem^
svědčí o tom projekt dráhý
Belt Line i technické vodnl
práce v Severní Carolině. Ten
nessee a New Yorku. Po ně
jakou dobu byl okresním před
strany republikánské.
.i
feá.. -i

Sulzmann, William J. Kennedy.
CLEVELAND, O., V PÁTEK, (FRIDAY) 7. PROSINCE, (DECEMBER) 1923.
"The WORLD" Independent Bohemian Daily Newspaper l^čtoi netifefcé.

xml | txt