OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, April 05, 1924, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-04-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4-
4v.V7,^
k
V 1."
É
5 i -.'
V.
HE&i V..-*-"' 'V. •. '"•••,
V, "*'v
v
1
-i
S*\
řr v
«ÉSÉé
f-
«fe Vr'*' .,••*' ''." .o-* -1.
hu úfedu.
v
|J ^fft!f'il^P V ,v *jffv*' «^j* 'w'
ROČNÍK (VOL.) XIV.
ce
N ^.
NAZÝVÁ ZBABĚLOSTI OMLOUVÁNÍ HARD
INOOVÝOH "CHYFV
"Washington, 4. dubna. "Sveďte to na Hardinga". To
Í0 je zbabělé volání, dle formálního prohlášení vydaného zde
dnes večer bývalým generálním návladním Daughertym, v
němž praví, že senátor George W. Pepper, republikán z Penn
sylvanie, odporučoval by to své straně
Byla to zmínka senátora Peppera oí'hyenách*, jež očivid
ně popudila členy senátu a sněmovny poslanecké, jakož i
Daughertyho. Pennsylvanský senátor pravil ve své řeči:
"Když někdo pro kampanní účele neb aby získal stra
nické výhody začne rušiti klid onoho vůdce (presidenta Hard
inga), označuji jej jako politickou hyenu a prohlašuji, že se
nehodí do společnosti slušných lidí."
V řečích v senátě i ve sněmovně poslanecké* bylo pouka
zováno, že když byl senátor Pepper učinil toto obvinění, zmi
ňoval se o "chybách" p. Hardinga, jichž se dopustil tím, že
vybral si Daughertyho za generálního návladního, Alberta B.
Palla za sekretáře vnitra
a
,if
-ý-.^: fyyr^l^F
Mk
zející kampani".
Politické řeči proslovené včera večer senátorem Pepperem
vMainu a kongresníkem Longworthem z Ohia v Pennsylva
nia jsou považovány za "klíčové noty" a vedle toho, že vyvo
laly odvetu od bývalého generálňího návladního, ozvali se
proti nim senátor Robinson z Arkansasu, demokratický vůd­
v senátě předseda Cordell Hull národního demokratické
ho výboru, kongresník Tom Connely z Pennsylvanie á jiní
demokraté ve áněmovně.
Daugherty ve svém prohlášení praví, že senátor Peppev
odsuzuje sice rozhórleně jako 'hyeny' ty, kdož napadají pa
mátku presidenta Hardinga, nicméně však ve své řeči, která
nedá se nijak jinak vyložiti, žádá ve skutečnosti, aby repu
blikánská strana hájila se v nadcházející kampani zbabělým
voláním: "Sveďte to na Hardinga".
C. R. Forbesa za direktora vyšlou
Daugherty udal jako příčinu Pepperova nepřátelství vu
či němu, že odepřel jej odporučiti presidentu Hardjngovi za
generálního solicitora Spojených Států před tím než byl Pep
per zvolen senátorem. Řídil se prý v tom dobrozdáním teh
dejších senátorů z Pennsylvanie. Penrose a Knoxe. Bývalý
generální návladní praví, že když Pepper přišel do senátu,
stavěl se přátelským, ale nyní, dříve než Wheelerův výbor]
skončil své vyšetřování, "vzbuzuje předsudek proti mně, vrh
ne moji čest na pospas vlkům, aniž mohl bych se hájiti a bý
ti slyšenu."
"Postaví mne na lešení," pravf Daugherty w svém pro
hlášení, "a před očima amerického lidu uvaluje zodpověd
nost za mne a můj rekord na mrtvého presidenta a pokouší
se dělati ze mne mravní naučení, aby tím ozdobil svoji po
hádku."
Daugherty ve společnosti svého právního zástupce How
landa navštívil během dne četné zdejší přátele a pravil, že zů
st&ne ve Washingtoně tak dlouho, "jak bude potřeba".
OTÁZKA NĚMECKÉHO MAJETKU.
MÁ ZŮSTATI V RUKOU KUSTODA JAKO
ZÁRUKA ZA ODŠKODNĚNÍ AMERIČANŮ.
Washinřton.' 4. dubna. President Coolidge je rozhod
nut změQiti radikálně Směrnici Hardingovu vzhledem k tomu.
jak má býti naloženo s německým majetkem v hodnotě $300,
000,000, jenž držen je snrávcefm cizineckého majetku. Kdež
to president Harding byl pro jeho navrácení co nejdříve mož
no, p. Coolidge hodlá jej podržeti jako záruku za vyrovnání
nároků amerických občanů proti Německu.
Oznámení y tom smyslu vydáno bylo dnes pozdě večer z
Bílého Domu. Stanoviskem presidentovým je, že majetek ně
meckých příslušníků sekvestrovaný touto vládou během vál
ky a spravovaný úřadem kustoda cizineckého majetku, měl
hy býti zachován netknut, předně na zaručení nároků Ame
ričanů za škodv utrpěné během války, a za druhé, že měl by
ti vrácen jeho vlastníkům jenom tehdy, kdyby německá
da sama vyrovnala nároky Američanů jiným způsobem.
President Coolidge zaujal totéž stanovisko iako presi
dent yilson, kdežto p. Harding a sekretář státu Huprhes byli
toho přesvědčení, že měl by zůstati v rukou kustoda jenom
majetek německé vlády, jako na příklad lodi zabavené v a
merických přístavech, avšak byli rozhodně proti každému
zabavení soukrolného majetku německých příslušníků.
President Coolidge ve svém dnešním prohlášeni zaujal
ilanovisko zcela protichůdné.
•MfiE 7DR2EU ZAHÁJENI IETÍ.
Seattle, Wash., 4. dubna. Po obdržení zprávy, že di
voká sněhový vánice zuř! v Alascc, čtyři armádní letji, kteří
podnikají let kolem světa,, odložili pokračování v něm až za
vládne příznivěji! počasí.
v 1
*f
ssrxáa^amas
hájení ee v nadchá­
mvslné.
ra

V
ř,!
*r c*ii
Jediný uniový český ni
'The WORLD' Independ
CLEVELAND, O., V SOBOTU (SAT
GEN. OBREGON DEKOROVÁN R£PU iOU PERU.
Generál Obregon, president Mexika, s dekorací ftádu
Slunce, jež byla mu věnována jménem republiky Peru Leo
nicio G. de Morou, peruánským vyslancem pr0 Mexiko, jen?
zaujímá místo po pravé straně Obregonově. I
JE TO VŠECHNO PĚKNÁ SEBRANKU.
PROTI VENKOVSKÝM MAYORŮM A SMlR
ČlM SOUDCŮM BUDE ZAKROČENO.
Toledo, 4. dubna. H. H. ledské mohou Jvládatl Hkérní
Griswold, zvláštní příručí ge- situaci ^de. Mayor Brough jej
nerálního návladního, jenž vy* ujistil, že je to^možno a pou
šetřuje praktiky smírčích soud kázal, že 90 procent nájezdů
ců a mayorů ve venkovských podniknutých v, tomto městě
městečkách okresu Lucas při-venkovskými úřfdníkv bylo na
vymáhání prohibičního záko- soukromé domovy. Policie vy
na, pravil v dnešní konféren- pudila prý holinkáře z města,
ci s mayorem Broughem, že pravil mayor Brough.
má dO(»ti dftfcozů na* vyplní Gri.swold atfškY konfeřímci,
jednoho každého smírčího že hodlá předložití svědectví
soudce a venkovského mayora (okresní velkoporotě příští tý
z úřadu. den. ObvTinění pro vydírání pe
Okresní žalobce 9tuart^ je
ho příručí Coi^ma^er, ředitel
bezpečnosti Light a náčelník
policie Jennings podíleli se na
konferenci. Griswold chtěl vě
děti, ztjali policejní úřady to-
SMUTNÝ KONEC LEGIO
NÁŘE.
Chicago, 4. dubna. V u
ličce blíže jeho obydli nale
zena byla mrtvola Václava J.
Duška, muže asi 461etého a
koronerovým inkvestem zjiš
těno, žé skonal následkem o
travv alkoholové. Dušek vedl
samotářský život
a
ježto ani
žádných příbuzných zde ne
má, majetku jeho ujal se ve
řejný administrátor. Dle vkla
dní knížky nalezené v jeho by
tě, den před smrtí uložil si
$300 na jedné bance v dolní
části města. Dušek býval dří
ve členem řádu Říp č. S. P. S.,
avšak již v roce 1915 vyloučen
pro neplacení. Ve světové vál
ce přihlásil se do českosloven
ských legií a sloužil u 23. plu
ku. Jeden z jeho známých sdě
lil, že Dušek již v Čechách po
čínal si podivínský a dvakráte
byl léčen v ústavu
pr*»
ehoro-
OSMNÁCT MRTVÝCH.
Toledo, O., 4. dubna. Smr
tí Jamese Cartera, 551etého,
počet obětí požití denaturova
ného líhu dostoupil osmnácti.
Dnes státní inspektor lékáren
Snow zrušil lékárnickou licen
si Meyera Selzmana a státní
lékárnická rada bude vyšetřo
vati obvinění, že zdejší lékár
níci prodávali' dřevní -alkohol,
aniž bv označili láhve, že ob
sahují ied. Selzman je žalován
pro zabití a spiknutí k poru
šování prohibičního zákona. S
ním jsou zároveň stiháni dva
jehe Iderkové,
•'•V
4if,
el"" ,'
něz budou vznesena proti ves
nickým ma.vorům, smírčím
soudcům a konstéblům, jež bu
dou snadno dokázána
ft ',wfar&*
5. DUBNA (APRIL), 1924.
Si
a
v pří­
padě takovém zákon nařizu
je sesazení s úřad o.
KOMUNISTÉ PODNĚCUJÍ
PRÝ VÝTRŽNOSTI.
Alexandria, Egypt, 4. dub
na. Zprávy z průmyslových
středisk Egypta nasvědčují, že
několik set komunistických vůd
ců pilně organizují dělníky a
ponoukají je k násilnostem.
Praví se, že komunisté dostali
se do země, když Britové vzda
li se kontroly Egypta a podle
všeho agitace se jim daří. Děl
níci zaměstnaní v jedné neda
leké veliké továrně na bavlno
vý olej násilím /mocnili se zá
vodu a měli jej v držení až
Zaghlul paša, ministerský před
seda, poslal silný oddíl vojska
na jich vypuzení. Všechny to
várny jsou nyní jhlídány poli
cií. I
DESET K SMRTI ODSOU
ZENÝCH.
Ghent, Belgie. 4. dubna.
Proces, jenž Jyl jedinečným v
soudních annálcch belgických,
právě byl skončen uložením
těžkých trestů na členy lupič
ské roty, kteří terrorisovali
Flandersko v období bezpro
středně po uzavření příměří.
Deset obžalovaných bylo od
souzeno k smrti, sedm k doži
votnímu žaláři, pět na dvacet
roků, čtyři na patnárt roků a
jeden na dvanái roků. Devět
bylo jich osvobozeno, čtyřicet
zločinů l^vlo kladeno Za. vinu
lupičské rotě.
RIGA OHROŽOVÁNA
POVODNÍ.
Rifrá, 4. dubna. Města
Dvinsk, Vitau a Friedrichstadt
byla zaplavena následkem vy
stoupení ze břehů řek Duny a
Aa. Mnoho majetku bylo zni-
íÉk
ífóJk v
'íf*- Ft
P" v- -,* ,• v -:b i
í. *f Tí' í
VYPRÁVELA VZRUŠUJÍCÍ
VĚCI.
Slečna Roxie Stinsonová, roz
voděná žena zesnulého Jcsst
Smitha, jež podala sensační
svědectví před senátním výbo
rem vyšetřujícím úřední čin
nost bývalého generálního ná
vladního Daughertyho.
BOJ O VILNU.
Riga, 4. dubna. V pohra
ničních krajích Polska a Lit
vy nabyla neúřední válka obou
zemí, trvající již čtyry roky, v
minulých dnech nové podoby.
Jak polské, tak i litevské ú
řadv pilně vyhledávají ve svém
území poddané protivné země
a vypovídají je, ukazujíce jim
cestu, kudy přišli, činnost tu
to zahájilo Polsko vypovídá
ním litvínských rodin' z okott
Vilny. Litva na to hned odpo
věděla vypovězením rodin asi
200 Poláků, přistěhovavších se
v roce 1915 do okolí Suwalků,
kde se usadili na pozemcích.
Jak Polsko, tak i Litva mají ve
svých hranicích velký počet
příslušníku druhé národnosti,
na kterých zkoušejí účinky od
vetných opatření v úsilí, aby
je donutily k návratu do ma
teřských zemí. Ostře naciona
listická směrnice obou zemí vy
volává vzájemnou nenávist,
která má za následek častá u
tkání vojsk a občanů v pohra
ničních krajinách.
DLOUHÝ POST SKONČIL
SMRTÍ.
Davton, O., 4. diitma. Da
niel Johnson zemřel dnes ve
čer, v den svých 61. narozenin,
brzy po přerušení postu trva
jícího čtyřicet sedm dní. John
son začal se postiti na počát
ku února, v naději, že se tím
zbaví žaludečního neduhu,
jenž řadu let jej soužil. Až do
včerejšího večera nepožil vů
bec potravy. Jeho manželka
začala se postiti čtyři dny po
svém muži. Je nyní na mléčné
dietě, nabývá sil je naděje
na její uzdravení.
SLEČNA MÍKOVÁ DO
EVROPY.
Omaha, Neb., 4. dubna.
SI. Marie Míková, dcera zdej
ších manželů J. J. Mikových,
proslulá pianistka, uznávaná
za jednu z nejlepších v této ze
mi, chystá se na koncertní tur
né do Evropy. Jak se sděluje
z New Yorku, kde je slečna
Míková poslední léta trvale u
sazena, uzavřela umělkyně ta
smlouvu na řadu koncertů v
předních městech evropských,
z nichž se prozatím
Y y y i
Počatí Ohiu: Dnes a zítra
pod mrakem a chladněji.
uvádějí
V
Londýn, Paříž, Praha a Buda
pešť.
čeno a několik psob prý utonu
lo. Neopadne-Ii voda, i Riga
bi^e ohrožena.
If*. í
.'íiíMtt .'WíJW
W. J. BURNS POVOLÁN VÝBOREM.
SVĚDČIL. ŽE NÁVLADNÍ DMfiNERTV
ZDRŽOVAL LIKÉRNi PftlPABY.
SEKRETÁŘ VÁLKY WEEKS POSLAL LISTI
NY Z ARCHIVU SVÉHO ODBORU.
Washington, 4. dubna. Po objevení nových stop, 0
odbor pokladny vměšoval se do vyšetřování likérních spikm#
tí, všechno nasvědčuje, že činnost senátního výboru vyšetřily
jícího úřední činnost generálníH® návladního Ďaughertyho,
nebude tak brzy skončena.
William J. Burns, šéf vyšetřovacího úřadu odboru spra
vedlnosti. prozradil konflikt mezi odbory pokladny a spra*»
vedlnosti k vlili likérním případům. Po jedné kabinetní schÉ
zi, pravil Burns, generální návladní "hněvivě řekl mné, že od-'
bor pokladny se zlobí nad vměšováním se do likérních pří
padů a bylo mně nařízeno, abych ničeho v tom nepodnikal."
Burns pravil, že vyšetřoval likérní případy z podnětu pí.
Mabel Willebrandtové, assistentkv generálního návladního,
jež měla na starosti prohibiční případy a byla prý "velmi roz
čilena" rozkazem Daughertyho po protestu odboru pokladny.
Daugherty konečně učinil v té věci kompromis, řka: "Neobí
rejte se žádnými iikémífni případy, leč když naprosto mu
síte."
Burns potvrdil svědectví předešlého svědka, J. E. Dyche-ft
bývalého správce federální trestnice v Atlanté, jenž vzneítf
obvinění, že Heber Votaw. vrchní dozorce federálních věze
ní, zastavil Burnsovo vyšetřo.«ní prodejč opiátů tamtéž. Jak
Burns tak Dyche pravili, že kdyby toto vyšetřováni nebylo
zastaveno, "byli bychom se dostali na stopu hlavám kombi
nace, jež pašuje za milliony dollarů opiátů do této země.'*
Votaw, manžel sestry presidenta Hardinga, přisel do od
boru spravedlnosti brzy po nastoupení Hardingovy admini
strace. Býval kdysi duchovnem a missionářem. Burns do
znal, že byl "rozhorlen", když jeho vyšetřování ve federálitl
trestnici v Atlante bylo zastaveno Votawem. Dyche pravil,
že zatříqín« udáno, že prý f'se sj^m tro-ní velký povyle Vje
fejnosti, ale to byla očividně neomálená vytáčka."
ř»ěh(j(m dnešního zasedání Paul Howland zeptal se výb|*
ru, kdy dřívější generální návladní bude moci předložití svo
ji obhajobu, načež senátor Wheeler odpověděl, že "za měsíc
nebo šest týdnu, až vyslechneme všechny svědky." Předseda1
Brookhart pravil, že "může to trvati do vánoc, budou-li stále
nové věci vycházeti na jevo."
Bývalý vězeňský správce Dyche svědčil, že slyšel mnoho
řečí mezi vězni, že omilostnění a podmínečná propuštění jsou
kupována, ale sám prý neví o tom ničeho. V této souvislosti
senátor Wheler předložil fotografický snímek dopisu zasla
ného V. Vincentim z Baltimore, odsouzeným pro holinkár
ství, E. H. Mortimerovi, v němž nabízel $50,000 za omilost
nění. Ohen Mortimer hrál vynikající úlohu ve vyšetřování
vysloužileckého úřadu a byl hlavním svědkem proti Forbet
sovi. Svědčil, že byl představen posléze zmíněnému pí. Vo
tawrovou.
Sekretář války Weeks poslal listiny požadované výbo
rem po kap. Volandtovi. V přiloženém dopise žádá, aby ob
sah listin nebyl dán do veřejnosti, ale aby o nich bylo jedná
no v důvěrném zasedání.
PROHLAŠUJI GENERÁLNÍHO NAVLADNl
HO ZA SPOJENCE MOKRÝCH.
Columbus, O., 4. dubna. Útoky zahájené proti gene
rálnímu návladnímu Crabbe-ovf dnes v American Lssue, stát
ním orgánu Americké protihostinské ligy. budou míti dvojí
účinek, dle stoupenců generálního návladního.
Předně, pravděpodobně doženou Crabbe-ho v zápas o
republikánskou guvernérskou nominaci a za druhé rozštěpí
Protihostinskou ligu a jiné fcuché síly v Ohiu ve dva nepřá
telské tábory v otázce method používaných na vymáhání pro
hibičního zákona.
Číslo z tohoto týdne American Issue věnuje části pěti
článků útokům na generálního návladního samotného, na je
ho rozhodnutí, jímž prohlásil za nezákonité zaměstnávání
"kartových" suchých agentu a dělení se o pokuty a jeho plán
na omezení právomoci mayorů a smírčích soudců pouze na
obvody, pro něž byli zvoleni.
i
Crabbe je obviněn, že ve skutečnosti pracuje do rukott
nepřátelům prohibice. Přátelé generálního návladního spa
třují v útocích činěných na něho nový důkaz, že Protihostin
ská liga hodlá podporovati James A. White-a, svého dřívěj
šího pohlavára, v jeho silí o získání republikánské jfuvernér
ské nominace a to donutí Crabbe-ho, aby pustil se a ním v
zápas.
PITÍ PIVA OMEZENO. jní moskevských hostinců. Dfi^
Moskva, 4. dubna. "Po vodem k tomu bylo, že v po
dvou lahvích pro střízlivé a slední době objevovalo se na
žádné pivo pro ty ostatní," je ulicích mnoho lidí pod vlivem
nejnovější sovětské regulová- opojných nápojů,
i Li&ziĚt
W,
ČÍSLO (NO.) 38.
7

DAUGHERTY SE OPtTNE OZVAL.
POIRÁŽIHLY JÉJ ÍEČI SEN. PEPTERA
I KONGR. LOMWORTHA.
denník v Clevel&ndu.
mian Daily Newspaper
SUŠÍ ÍT0ČÍ NA. CRABBE-HO.

xml | txt