OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, April 22, 1924, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-04-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i-H*'
í V
tf..
i'i-i
."»
V-.*,
t,
i:.* .. V-"
l*L
L3F
v
It-'*
t\\\
ss
řt
P*'••
ROČNÍK (VOL.) XIV.
SENÁTOR HIRAM JOHNSON V OHIU.
ZAHÁJIL SVOJI KAMPAŇ O DELE
GÁTY V YOUNGSTOWNU.
ROZVEĎTE VELKÝ OBCHOD Cfe POLITIKY,
JEST JEHO HESLEM.
•imp
Youngstown, O., 21. dubna.* Prohlásiv, že president
:4pbolidge je zodpověděn za zlořády, jež byly odhaleny ve
Washingtoně, senátor Hiram W. Johnson z Californie zahá
jil svoji kampaň o delegáty do národní republikánské konven
ce na veliké veřejné schůzi zde. Johnson ostře útočil na mu
že, kteří omlouvají administraci, zejména na sekretáře Hug
hese a Hoovera a pravil, že na ně rovněž spadá část zodpo
vědnosti. Zároveň kritisoval nedávnou řeč senátora Peppera
Z Pennsylvanie, v které týž svaloval vinu na zesnulého pre
sidenta Hardinga.
"Ohražuji se proti tomu," pravil Johnson, "aby po hro
lni házeli cihlami lidé, kteří pódkuřovali živoucímu."
Senátor ostře kritisoval jednání p. Coolidge a těch, kdož
zastavili vyšetřování odboru pokladny. "Npmám žádné sym
patie s požadavkem učiněným p. Coolidgem a těmi, kdož jed
nají za něho, aby vyšetřování korupce ustalo", prohlásil řeč
ník. "Jest podivno, že tento požadavek se ozývá zrovna
když dotčen byl odbor p. Mellona. Můžete vyhoditi Denby
ho nebo Daughertyho, ale když se dotknete Mellona, dotkne
te se nejcitlivějšího nervu velkého obchodu a vysokého fi
nančnictví a vláda samotna dostává třasavku."
Odsuzoval presidenta za jeho mlčení a pravil, že allian
ce mezi velkým obchodem a politikou, kterou tak rázně na
padal Theodore Roosevelt, je na dně všeho zla.
"Je to alliance, která musí býti rozbita", zvolal senátor
Johnson. "To je důležitější než osudy jednotlivých kandidá
tů. Já jsem zde, abych hlásal prostou poctivost v obchodě.
Nedávná odhalení ve Washingtoně vyžadují odo občanů této
země to nejlepší, co je v nich. Lék je vzrušené veřejné mí
nění a probuzení svědomí veřejnosti.
"Je to tato mocná alliance, jež ohrožuje čistotu našich
-tfnitftucí a zastrašuje zástupce naší vlády a je to tato alliance,
jež musí býti rozbita, má-li republika obstáti. Někteří z nás
vytkli jsme si tuto práci a nemůže býti povinnosti vzneše
uijší." i
"V Ohito je zvláštní situace,'* pravil na jiném místě své
řeči senátor Johnson. "Pan Coolidge a ti, kdož jsou kolem
zříkají se nyní Harry M. Daughertyho, nechtějí se s ním
stýkati. Avšak zároveň jsou toho mínění, že ctnosti Daug
hertyho jsou tak mnohé, že může býti v čele Coolidge-\,ova
lístku delegátů v tomto velikém státě."
Schůze súčastnilo se asi tisíc osob a senátor Johnson ča
Sto byl přerušován potleskem, zejména když velebil senátora
Walshe, jenž řídí vyšetřování udělení olejných výsad.
POMSTIL SE ZA SYNA
Chicago, 21. dubna. Otec odepřel vyčkati procesu
Sákona a usmrtil muže, jenž zabil jeho syna, Johna Rose,
na chodbě před soudní síní ve zdejší okresní budově. Půl
tuctu výstřelů zaznělo v mramorových chodbách, když Rose
klesl k zemi a způsobilo veliké zděšení. Rose, jértž byl sou
zen pro vraždu v souvislosti se střelbou v závodě Checker
Taxicab Co., skonal v blízké soudní síni. Muž, jenž pravil,
že se jmenuje Sexton a byl otcem oběti Rose-ovy, byl ucho
pen a dopraven na policejní stanici. Tam odepřel učiniti
jakékoli podrobnější výpovědi.
MĚSTO MEXIKO OTŘESENO.
Město Mexiko, 21. dubna. Silné zemětřesení, trvavší
minutu a dvacet šest vteřin, otřáslo Městem Mexikem a okol
ní náhorní rovinou krátce po 1 hodině dnes odpoledne. Žád
né značnější škoda nebyla však způsobena.
PRO VĚTŠÍ PENSE
Washington, 21. dubna. Bez vyvolání jmen sněmov
na poslanecká přijala osnovu, jež dříve již prošla v senátě
na zvýšení pensí pro vysloužilce neb vdovy po vysloužilcích
z válek,občanské, španělské, mexické a 8 Indiány a rovněž z
války
BONUSOVÁ PŘEDLOHA BUDE
PŘIJATA DNES.
Washington, 21. dubna. Schválení bonusové předlo
hy, obsahující pojišťovací plán, je bezpečně očekáváno kon
gresními vůdci. Dle programu, na němž se dohodli, senátní
zasedání nebude odročeno, pokud předloha nebude přijata.
Prošla před tím již ve sněmovně poslanecké.
ř. **, 7 .v i
tól í i'
W /,
A i7 ť"V-f.
,^-* jAr"* v
^•'•r:ypwr' v-
i£j^'. v ^V" -4_ /. n
5
4"
•M'v i-,.f."' .-. v*-'. •(.."• *-v '& 'vT ..-• jř ••'•J «. .já.' .-'''" '.•• '•?"..«*
7
v
Tp*
(OwrrtiHW.M.a
-Fi^ 'i
NEBEZPEČÍ VÁLKY BUDE ODVRACENO, iPfUVÍ BUL
HARSKÝ MINISTR.
Sofie, Bulharsko, 21. dubna.
Bude-li vyjednávání, kterého
bylo v těchto dnech docíleno,
provázeno úspěchem a stane
li se tak i s vyjednáváním chý
lícím se k zakončeni, buge na
Bál káně odvráceno nebezpečí
války na mnohá léta, prohlá
sil včera bulharský zahraniční
ministr Kalov, jenž pravil dá
le:
"Poslední z těchto dohod a
to s Rumunskem bude pode
psána za dva nebo tři dny. Po
depsané již předběžné ujedná
ní pečuje o společný postup za
účelem zabránění vpádům přes
rumunské hranice, o čemž je
dnají dvě zasedající smíšené
komise. Jiná dohoda, týkající
se všech bodů, o kterých by
snad mohl nastati spor, zahr
nujíc v to i zaplacení š)cod,
způsobených zábory Bulhar­
Guido Carreras, její osobní
zástupce, pravil dnes večer
před odjezdem do vWashing
tonu pro nutné průvodní listy
a povolení, že tělo nebude vza
to do New Yorku až na něko
lik dní před odplutím parníku.
Dvacet členů herecké spo
lečnosti Puse-ové navštívilo
RETI NEJBRILLANTNĚJŠÍM
SACHISTOU.
New York, 21. dubna.
Richard Reti z československa
obdržel dnes první cenu na
brillantnost své hry ve dvaná
cté partii proti Eldfinu Bogo
ljubowi z Ukrajiny v meziná
rodním šachovém turnajji,
jenž skončil ve čtvrtek. Frank
Marshall z New Yorku získal
^\W^5
"CLEVELAND, O., V ÚTERÝ (TUEfifDAY), 22. DUBNA (APRIL), 1924.
PRO DOHODU NA BALKÁNĚ.
ROZPRAVY BADIO-SPORTOVCÚ
ska za války, Je v podstatě n
končena.
"Dohoda s Jugoslávií se do
bře daří. Stav mezi oběma ze
měmi jest velice uklidněn.
"^*^Jednftvtft|.«iaií5ené komi
se v příčině sporných otázek
s Řeckem postupuje se zna
menitými vyhlídkami na brz
kou dohodu. Hlavní nesnází
při tom jest otázka návratu a
opětného usídlení válečných
běženců.
•K
"Hledíme vsflflfc době, kdy
balkánské země budou vzáje
mně a společně působiti na
místě vzájemnéh© potírání. Ja
ko příslušníci poražené země
toužíme zvláštč po získání si
sympatie velmocí, což jest ne
vyhnutelno pro obnovení na
šeho pravidelného národohos
podářského života."
V RODNÉ ZEMI K VĚČNÉMU
ODPOČINKU
TĚLESNÉ POZŮSTATKY DUSE-OVÉ BUDOU DOPRAVE
NY DO. ITÁLIE.
Pittsburgh, 21. dubna.
Tělesné pozůstatky Eleonory
Du9e-ové, slavné italské tra
gédky, jež zemřela zde dnes,
spočívaly v kapli pohrobnické
ho závodu, odkud poslány bu
dou do New Yorku a na par
níku Dulio, jenž vypluje 1.
května, dopraveny do Itálie.
kapli dnes pozd$ edpoledne a
seskupivše se kolem rakve, po
klekli k modlitbě. "La Duse",
jak ji Italové jmenovali, ve
smrti jako v životě, chráněna
byla před veřejností a jenom
členům její společnosti bylo
dovoleno popit řiti na její tělo.
Zůstanou v Pittsburghu až do
jeho odvezení do New Yorku
a budou provňZetf mrtvou u
mělkyni s» Její &0ě de rodné
země. 'I "-p-
Ji i* 'r
Dle zpráv, jež došly z Říma,
zvěst o smrti Duse-ové vy
volala hluboké pohnutí v ce
lé Itálii.
fei.wlf 'I
druhou cenu, Jose Capablan
ca z Kuby, dřívější světový
mistr, třetí. Hlavní cenu získal
Dr. Emanuel Tasker z Chica
ga. Zvláštní diplomy za dobře
hrané hry zápasníků, kteří se
nepodíleli na peněžních ce
nách, obdrželi Dr. Tartakower
z Rakouska, Bogoljubow z U
krajiny, Ed Lasker z Chicaga
a Geza Marrozy
z
tJher.
if
V í
fy
w ^T^^^TTr^'-^pisr
A~lV
7?
Dnes nejísto ft
RUSKO NEPOMÝ
ŠLÍ NA VÁLKU.
JE PRÝ OCHOTNO ZMENŠI
TI ARMÁDU, PRAVÍ
LEON TROCKÝ.
Moskva, 21. dubna. Leon
Trocký, ministr války v sovět
ské vládě, ve zvláštním inter
viewu popřel, že rudá armáda
je mobilisována na válečném
podkladě. Očekává v budouc
nosti utvoření "Spojených Stá
tů Evropy" dělnickou třídou,
čímž prý budou války nadobro
zažehnány.
Nejenom není prý fudá ar
máda mobilisována, pravil, ale
jest demobilisována, neboť pro
pouštěni jsou ze služby vojáci
rození v r. 1901 a povoláváni
do služby rekruti rození v r.
1902. Současné pak divise pra
videlné armády jsou přeměňo
vány na milici, což mohlo za
vdati podnět k pověstem o mo
bil isaci.'
Tročícý dále pravil, že Ja
pan a Francie vystupují pří
každé příležitosti nepřátelsky
vůči Rusku a že ani Spojené
Státy nepočínají si přátelsky.
Přes to však doufá, že doide
ku sblížení mezi těmito dvě
ma národv, z jiichž každý čí
tá přes 100,000,000 obyvatelů.
Npstane-H se to, bude zodpo
vědnost spočívati jedině na
Spojených Státech.
"Přirozeně," pravil ku konci
ro7mluvy, "my dosud jsme o
chotni podíleti se na každém
mezinárodním dohodnut', jež
rr*řufe ku zmenšení armád a
tímtéž k odstranění nebezpéčí
nové války."
ZNÁMÁ SPISOVATELKA
ZEMŘELA.
Stratford-on-Avon, Anglie,
21. dubna. Marie Corelli,
proslulá spisovatelka, zemřela
ve svém domově zde dnes. Sle
čna Corelli narodila se v An
glii v r. ,1864, byla adoptována
v útlém věku Charlesem Ma
ckay-em, anglickým básníkem
a vzdělání nabyla na školách
v Anglii a ve Francii. Svoji
první knihu, "A Romance of
Two Worlds", vydala v r. 1886
a poslední v 1921, pod názvem
Power".
chladno,
zítra jasno.
*5 i
j• Ní. S
SLYŠENI PŘED PRÁVNÍM VÝBOREM.
GOMPERS SE PŘIMLOUVÁ O PO
VOLENÍ VÝROBY A PRODEJE PIVA
OSTATNÍ ŘEČNICI POUKAZUJÍ NA NEZDAft
S VYMÁHÁNÍM ZÁKONA.
Washington, 21. února. Samuel Gompers, předseda*
Americké Federace Práce, řekl sněmovnímu právnímu výbo
du, že v jeho mínění 2% proc. pivo, "odvrátilo by lid Spoje
ných Států od pití whisky k pití piva" a že nejedná se o o
tázku množství alkoholu v nápoji, ale aby se to dalo piti.
O "skoro-pivu" prohlásil, že není dobré, není chutné a
ze nemůže býti považováno za část jídla. Gompers prohlásil,
že pivo obsahující 2.75 proc. alkoholu není opojným, není
škodlivým a usiloval o zmírnění zákona Volsteadova. aby se
předešlo "veliké pohromě". Nejvétší nebezpečí od Volstea
dova zákona hrozí mladým lidem, pravil, věci dospěly tak
daleko, že populárním jest jenom takový mladý muž* jenž
"má něco s sebou".
K
Odporučovatelé JHHírněfcf prohibičního 2ákoila měli
první slovo před senátním výborem právním, jenž zahájil
dnes slyšení vzhledem k návrhům na dovolení výroby a pro
deje 2.75 proc. piva v rámci osmnáctého ústavního dodatku.
Předlohy v tom směru byly podány 59 kongresníky.
Julian Codman z Bostonu byl v čele delegase, jež dosta
vila se před výbor dnes. Byl vybrán, aby podpl argumenty
jménem čtyř liberálních organisací v Massachusetts. S Gom
persem rovněž se dostavili někteří jiní úředníci Americké Fe
derace Práce a předáci v jednotlivých uniích.
Sociální neklid ve Spojených Státech byl přičítán na
prvním místě na vrub Volsteadova zákona W. H. Staytonem.
zakladatelem Sdružení proti prohibičnímu dodatku.
Codman řekl výboru, že "ta skutečnost, že Volsteadův
zákon ve své přítomné formě nemůže býti vymáhán, byla pro
JC "GIBRALTARSKOU SKÁ
LÁftSKÉHO
New York, 21. dubna.
Albert H. Gary, předseda ři
telské rady United States Steel
Corporation, na výroční schů
zi akcionářů konané v Hobo
ken dnes večer, rozhovořil se
o politické situaci v této zemi,
obchodních vyhlídkách a po
měrech společnosti, jejíž osu
dy řídí. Sdělil akcionářům, že
stálo to korporaci $35,000.000
ročně zrušiti dvanáctihodinnou
dobu pracovní v jejích závo
dech. Pan Gary nevysvětloval,
zda vznikla jí tím nějaká ško
da, vzhledem k zvýšení ceny
všech její produktů. Jisto pou
ze je, že finanční stav korpo
race je nanejvýše utěšený.
Vzhledem k poliťcké situa
ci Gary, když byl učinil "vtip
nou" poznámku, že "tím nej-
kázána ku spokojenosti všech intelligentních a nepred po ja
tých lidí."
"Je to směšnéxmluviti, i« vSénhny zákoně Jsou stejně (r
ležité a vyžadují stejnou p^u^íutt,,rpwívll Cou'man ku
ci své řeči. "Každý ví, že je to daleko ií spáchati loupež
než jeti větší rychlostí než zákon dovoluje a každý ví, že jí
to horší dopustili §9 paličství než přestoupení Volsteadova
zákona."
OPĚT STÍŽNOST NA ČESKO
SLOVENSKO.
BYL TAM POTLAČEN PROTEST AMER. KLlNKOVCO
DLE ZPRÁVY Z VÍDNÉ.
Víéefí, 21. dtifena. "Do
nau Korrespondenz" oznamu
je, že otevřený list presidento
vi Masarykovi od slovenské ka
tolické federace v Americe
(sdružení maďarských kato
lických kněží), v němž protes
tuje se proti domnělé věrolom
nosti vůči Slovákům americ
kým (jedná se o tak zvanou
"pittsburskou smlouvu") a pro
ti domnělému pronásledování
katolíků v republice, jenž uve
řejněn byl v některých americ
GARY SI CHV
''". í
v
"iř* '•'.-
:r
ČÍSLO (NO.) 52.
'Tá
k
kých časopisech, byl v česko
slovensku potlačen a uveřejně
ní jeho znemožněno. Páter
Hlinka, vůdce slovenských lu
ďáků a maďaronů, jak se do
dává v této zprávě, prý podni
ká ostré útoky na čsl. zahranič
ní ministerstvo, poněvadž to
to odpírá mu pas do Ameriky,
kde prý hodlá tamním Čecho
slovákům, sděliti svoje známé
důvody pro autonomii Sloven
ska.
-OU", PRAVÍ HLAVA OCE
TRUSTU.
horším, s Čím je nám přítom
ně zápasiti, jest americký kon
erres", dodal, že "máme prot!
této vrtkavosti kongresu muže
v Bílém Domě tak pevného
jako skála Gibraltarská."
Z knih akcionářů, jež byly
otevřeny k prohlídce, vychází
na jevo, že president Coolidge
je vlastníkem padesáti akcií
United States Steel Coroora
tion. Koupil je v r. 1917 po
$108, kdežto dnešní cena je
$96. Rovněž Woodrow Wilson
byl za svého života akcioná
řem korporace. Měl 47 akcií,
jež prodal teprve krátce před
svojí smrtí.
Všichni řiditelové, jichž lhů
ty vypršely, byli zvoleni na da),
š- rok ve schůzi akcionář^.
5

•M i
í!iiSí.t<p></p>K
•:ť-,'"^'?t:í,-'.1:v--'
'./•''.*«.
'*£V." -'". .Vr"^ V
.-if s-
z r. 1312.
jéélný tuliový český Hiravislý denník v Clevelandu.
WORLD' Independent Bohemian Daily Newspaper
60T UWMN LAST NIGW
JUST A*
PISTINCT
LOWOřt, £H
WHAT HOOK UP
HAVE 100 &JT?
6ÍB wHiz
p|p vou
HEAR THAT?
The Secret
\LÍ COOLIDGE.

xml | txt