OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, May 03, 1924, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-05-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

•ntAKXDRtmá
IM(VM|
LUTF
řoétou
ř«dpiatu* ti 3é»io
poétou na .• uio
íSUprt
zninálu, kde býval hostem Debs.
NěkolilT slov
padku veřejné mravnosti.
«Aam«F *Dala *WUIM lis* iaerlM,
Vydavatelé
fislttřská a Vydavatelská Společnost "SVETT*
lakMHwmá.
"SVĚT" "THE WORLD*
A«r th« aat of March I, 187J.
ifetfttlA
ouk na pf«lpiatn*.
v
n# Vfti u!mc cieato, roční 94.60*
mt.'o
oiroíné
"SVĚT"
TELEFON Bell Broadway 970
30
SOBOTA, 3. KVÉTNA 1924.
O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH.
guvernér. McCray, Jenž prítoipně obývák ^lu
federálním kriminále v Atlantě, nepochybně v onom presi-l
Být i politickým ť.bo^sem" ve městě New Yorku bylo
finančního hlediska lepší*,' než býti presidentem Spojených
fctátu. Každý z náčelníků .Tammany Hall nahromadil mil
liony a když zemřel, pochován byl s velkou slávou a církevní
feomppu. Pohřbu nedávno zesnulého C. I1. Murphyho súčast
ailo se na 100,000 lidí
Jinak však právem dá se říci o všech bossech Tammany
Hall, že "prošli tvrdou školou života". K prvním politickým
úspěchům pomohly jirn tvrdé pěstě, jež bývaly nanejvýše žá-l
trpk*4
3kie
Yorku.
ky téhož lakový stav věci nevyhnutelně musí vésti k ú-
vůdcové mne opustili
i-smrt na bojišti, ale myslím, že pokoušení Boha neb spáchání
sebevraždy bylo by bývalo mravné špatné."
Za to svým vojákům kaiser dovolil "pokoušeti Bc ha"
ti museli na bojiště, i když věděli, že je tam očekává smrt.
Nicméně však kaiser, kdyby se byl poněkud opozdil na svém
útěku do Holandska, nebyl by býval nucen "pokoušeti Boha",
ani páchati sebevraždu němečtí vojáci byli by se oň po
starali. O tom podáno bylo spolehlivé svědectví a dnes není
pouze jisto, zda byli by jej oběsili nebe postavili před
,střeleckou četu. Kaiser řídil se však zásadou, "kdo uteče,
vyhraje", při čemž osvědčil vétéí moudrost než když se pu
stil do války terut-ř proti celému světu.
$3.001
mm
„S.7.7,7.7.7.Y~
v
důvěrným přítelem bývalého německého císaře, Vilém takto
vysvětluje, proč se odhodlal zachrániti svoji drahocennou
kůžičku, když viděl, že to s ním dopadá zle
"Byl jsem hotov bojovati proti vnitřnímu nepříteli, když|v v..
revoluce vypukla, avšak shledal jsem, že samotní armádní!
Mnozí lidé tvrdí, že měl jsem hledali
xt i y• ,,
BvSf 1odMíio% £'.&< lJd koUktovln rosnUctt kaMom sobot*.
/u toillTá 4Xtla ttnty.
V br*x. *Ui in*stá2. t«b potfl* pouss na
tř»apiai*« t«e^ ...v «•«...«».*«• HMInosského otroctví, až přiveden byl z duševní rovnováhy. Nic
ftlfdal&tQé liA fokv
v
v
na trrt rot i .- «i.»oImene vsak za rok po jeho přepadeni arsejjalu v Harper s
f»*dpi%tn« na van«, mimo ^««,o. ůtTrti*tm» tu| jpyal John Brown, v Kansasu, v Iowě a koiječtiě ve Virginii.
Harpers Ferry jest jedním z nejzajímavějších míst v Ameri-|
v, w li Iři1'
že
velk0hol
ne
jjlení z Indiány do Georgie najde aspoň jednu útěchu. ..|vé John Brown věřil, že se zavedením prohibice přiblíží se
Před nemnoha měsíci p. McCray v rozhorlení prohlásit.l n^stvo k milleniu. Vtom byl ovšefti ná velkém omylu, jak
Žc "stydí se za to, ze Eugen V. Debs bydli v Indiáne. A ukutccnost dokazuje.
liud tomu chtěl že p. McCray nemusí bydleti s Debsem v jed
nom státě asppň deset roků. To je totiž lhůta, na niž I yOJTA BENEŠ:
soudce Anderson, poslal p. ex-guverněra na jih, do téhož kri
osad
doučím aktivem ve wardní politice velkých amerických městl' Tábor "Veselí', "Vlasatý" a pod. ukazují na to, že prvý-|
a později na výsluní moci a slávy se udrželi hlavně dík svél zakladateli byli čeští lidé od Tabora, od Bechyně, od Ve
'tvrdé kůži". Bušení do nich různými reformními organisa-Jsel*» či že zemědělské ty osady zakladal český člověk Homol-]
cemi a časopisy netklo se jich, naopak svědčilo jim to a pro-l nebo Vlasatý. í
Bperovali při tom utěšeně. I Brzy také zavítali naii- do utátu Michiřft^ j^oi břehyl
Jedině s Tweedem, jedním z prvních "bossů" Tammanyl omývány jsou vodami jezer Huron, Michigan a Superior a
Hall, bpaUié to dopadlo ten skončil v« věření. I kam bílá civilisace se šířila cestou přes Hudson a Erie v téže
I době, kdy byl osazován Wisconsin. České osady v Traverse
Na vymáhání prohíbíee bylo yydátio tolik zákonu fede-l City á Detroit i Saginaw jsou z této doby, zatím co emigrace
rálních, státních i městských ordinanci a tolik různých naří-l jiných měst (ku př. Flint, Owosso a j.) je průmyslová a po-|
zení, že není divu, že slavné úřady sami si to pletou. Izdější.
Onehdy nucen byl komisař Haynes vysvětlovati, že »e-| Také osazení bohaté «t úrodné Iowy se stair V témže ro-|
dávné nařízení bylo spatně pochopeno a že nebude od první-l ce. Kronikář zaznamenává, že v roce 1850 nacnázelo se již
ho května zakázán prodej růťsných látek a přísad, jichž sel 139 českých rodin v madé tehdy ještě osadě Cedar Rapids na
používá při "domácí výrobě". Bylo by však mylným odvo západ od Mississippi River. Od té doby živěji se počínali
zovati z toho, že -ýroba domácího piva je zákonem dovolena.I zajímati čeští "settlers" také o úrodné prerie Iowy a český
JDle Volsteado a zákona není dovoleno vyráběti žádný nápoj,! Protivín, kterýž vzbudil takový zájem Mistra Dvořáka v le
Jenz by obsahoval více než půl procenta alkoholu. Zakázatil tech devadesátých, vzal nedlouho na to svůj počátek. Vý
prodej všech přísad a látek, jichž se používá při domácí vý-l znam českého živlu ve státě Iowa, ať již je to inteligentní če-[
robě je všal: prostě nemožno, neboť bylo by nutno zakázatil ,ská emigrace v městech Iowa City a Cedar Rapids, ať ko
prodej všeho ovou, cerstv 'ho i sušeného a konečně i sadař-l neČně lid zemědělský v četných osadách na jih a západ odl
ství vůbec. K takovým absurdnostem, ba smělostem, vedlo Cedar Rapids (Swisher, Ely, Clutier, Solon a j.), znamenitě
by důsledi ^provádění Volsteadova zákona. I hospodářsky prosperující, dosáhl běh^m války jistě svého
pravdy promluvil o ton/onehdy Ni-I vrcholu.
cem byl tu
{ii
-1S
1CI,
i
Dpešní země
bylo by těžko vybrati soudce, který sám nikdyI koloniaaci teprve rokem 1863 a prvým českým přistěhoval
Volsteadova aákona nepřestoupil a přece odsuzují přestupní-
K»sc''*ils»0,
V towto mésíei několik pozoruhodných slavností budel naplnilo českým životem kraj mezi osadami Spencer a Nio
konáno na východním pobřeží Spojených Států. Bude vzpo-l ^rara*) Tak bohaté, úrodné lány, nevyčerpatelné bohatství
mínáno přistání prvnu-.i hugenotských a vallonských osadní-l
íloyě
ků, kteří před třemi *,iy roky uchýlili sq do této země předl tisíce českých rodin, které tu založily české osady, z nichž
náboženským pronásledováním. Vystoupili na půdu novéhol některé přijaly i česká jména (Brno, Plasy, Tobiáš, Touhy,
světa ve 'Fort Orange', kde nyní rozkládá se město Albany,! Praha» Bes|ákr Jelen, Tábor)., 0 Nebrasce me^no je s hrdo
N. Y. Tato malá kolonie třiceti dvou rodin byli první stálil stí říci, že její -boh^istsví, její hospodářskou, ale zvláště její
osadníci v území tehdy známem jako "Nové Nizozemí", za-| zemědělskou zdatnost budovala v prvé řadě ruka znamenité-|
ujímajícím nynější státy New York, Pfnnsylvania,- New £er-l ho českého farmáře.
sey a Delaware.
První pokusy o vystěhováni Hugenotů do Ameriky stalyl Tisíce našich zaplnilo také Coltax a^tíatinders Co.J
se drive, hned v r. 1562, avsalí setkaly se s nezdarem. Zalo-lkde j*ou města Clarkson, Schuyler a Prague,-Fillmore Co.
ženy dvě osady, iedna v Mayport, Florida a druhá na Parisi milým městečkem Milligan, kde všude žije pnoho českých
Island. South C. lina, nichž první byla vyvražděna Špa-| duší. (Pokračcv4ní
Vftí"!
něly a druhá beze stopy zanikla. Po těch pak, kteří na se
jveru se usadili, zbyly jenom tradice, což bude v koncích o
sudem všech přistěhovalců. 1
Na včerejšek připadlo 124. vyroci narozeni Johna Brow-I
na, jednoho z protiotrokářských vůdců, jenž život svůj skon-l. í?.,ne!°
čil na šibenici pro přepadení vládního arsenátu V HarpersP Tibet ané zbavují svo
Ferry, Va., kde uloženo bylo asi 200,000 ručnic a množstvíliich mrtvých. Celá zóně jest
střeliva. Toho se chtěl Brown se svými lidmi zmocniti a za-|skalnatá a úrodná půda, která
hájiti boj, na vlastní pěst, za osvobození černých otroků, vltam je, ie příliš malá, než aby
nastavší šarvátce mezi tlupou Brownovou a vojenskou strážil se jí dalo použiti pro hřbitovy.
a občany v Harper's Ferry a při pozdějším dobýváníIZřizovati krematoria nelze, jeli
arsenálu, bylo několik mužů zabito, Brown žalován,pra yraž-jkož ^v Tibetu jest jen nepatrné
du a po uznání vinným odsouzen k smrti. I množství topiva. Proto rozřežou
Tento a jiné činy Brownovy vyvolaly otázku, byl-li 1 o-1 Tibet ané jednoduše své mrtvé na
věkem normálním, nebo nezodpovědným fanatikem. Pravdě-1kusy
podobno je, že Brown tak dlouho přemýšlel o hanebnosti čer
v
Ferry vypukla válka občanská, jež vedla k osvobození čer-
«a'.«lných otroků tedy k témuž cíli, za nějž s hrstkou lidí bo-|
ce, jako by ani nepatřilo do ruchu a šumu tohoto století.|
Blíže nádraží stojí tam pomník Johna Browna.
Rovněž na včerejšek připadlo 29. výročí úmrtí synal
Johna Browna, jenž bydlel a zemřel v Put-in-Bay, ostrově v
jezeře Erie, kde mnozí z clevelandských výletníku měli příle
žitost poznati jej. Jako otec jeho, také syn byl v jistém o-l
hledu fanatikem. Spatřoval v požívání nápojů alkohol ob-l
sáhujících tu nejhorší metlu člověčenstva. Ačkoli vlastnili
rozsáhlou vinici, raději byl by nechal hrozný zkaziti, než by
je prodal na výrobu vína. John Brown, ml*., fanaticky vě-|
nadejde čas, kdy v Americe výroba i pití nápojů al-
obsahujících postaveny budou mimo žákon. Toho se
dočkal, ale stalo se to. Jako mnozí jiní podobní fanatíko
ČESKA EMIGRACE DO AMERIKY
V XIX. STOLE!
V Nové Praze ve státě Minnesottě se usaaili krajané naši
již roku 1856 a zaujali kraj bohatý znamenitou pšeničnou
půdou. Minnesotta i její největší města St. Paul a Minnea
polis byla potom cílem mnoha set a tisíců peských rodin a jmé|
"Nová Praha "Bechyně", "Beroun", "Homolka",
dělská Nebraska otevřena byla všeobecněl
známý "pionýr" Libor A. Šlesinger, narozený v r.
1806 v útílí n QrU kdysl posUmec na zemském snémé
skčm Pro polUick důyody ode
-el
k!C "j -S u
|ralomm
k
u'
,| keho denníku "Omaha Bee" (Omazska Včela). Jiným vý
značným přistěhovalcem byl originelní a neskonale dobrý I
John Heřman, přítel Havlíčkův a politický emigrant. Ten
odešel již do slavné Saline County při Big Blue River (Veliká
Modrá Reka), kde vyrostly české osady v Crete 9 Wilber a
jež potom byla zvána "českým královstvím". To se událo
po roce 1863, kdy uzákoněn byl pro Nebrasku záborový zá
kon, t. zv. "homestead law". Tenkráte putovalo do Nebra
sky tisíce rodin z Wisconsinu od Kewaunee a Manitowoc,
kde bylo nutno mýtiti pudu, zatím co země ve $tátě Nebraska
byla lesů skoro prázdná. V roce 1868 se vystěhovalo na osm
set rodin z Chicaga do Nebrasky na mírné úrodné stráně a
svahy řeky Niobrary nedaleko vtoku jejího do Missouri a
NEPŘÍMÍ LIDOJEDI.
Anglický profesor McGovern
.označuje ve svých vzpomínkách
T-.
a
TT
„.v,
,SI
jnrav'
rozloží je mimo své osady
«N.
ase
Obchodní
V
I
z ylasti do Ainerfky a
y v o k v e a a i s o e e v o z e k ér i ní i n i á n
reservacím u Vinebago ve státě Nebraska. Jeho život
plný svízelných trampot a dobrodružství i jeho vlastenecká|
činnost jako emigranta, je kapitolou velmi zajímavou. Brzy
po něm se přistěhoval do Nebrasky, do hlavního jměsta Oma-I
osewa^
er
"tel dnesn.ho velikého, anglie-|
se otevírající půdy přilákaly do Nebrasky celé deseti-
PLATÍME
KAREL PINTNER, předseda,
BOŽA SIXTA, pokladník,
na pospas dravým ptákům, psům,
a vepřům, jimž přenechají starost
o další. Proto také tibetští vepři
a psi, kteří jsou tibetskému oby
vatelstvu vzácnou pochoutkou, či
ní dojem velmi dobře živených
zvířat. Chudí Tibeťané jedí ie
jich maso syrové, bohatí je vaří
nebo pekou na rožni.
"Tak ty, příteli, dosud sloužíš?"
"Ale sloužím. Už moc špatně
vidím, na jedno ucho neslyším,
nohy už sotva táhnu tak*
bych na té pensi dělal?"
co
ÝPOMOCNÝ spolek Progress jest v pravdě lidovým a koopera
tivním spolkem, kde každý se může státi členem a* kde vý»
délek jest rozdělován mezi všechny členy.
Nikdy jsme nepovažovali za dobrou obchodní zásadu a občan
skou poctivost snahu počítat lidem tak vysoký úrok, premie a bonus*
jaký unesou, ba naopak vždy jsme tvrdili, že vysoké úroky z půjček
nenapomáhají, ale spíše znemožňují lidem dosažení vlastních domovů.
fíaše stanovy určují, že všechny naše fondy. vyjma hotovostí po
třebné k dennímu vyplácení vkladů musí být půjčeny na první mort
•»*age jistotu (na první hypotéku) na domovy řádných''a'zodpověd
**v. ®ých-lidi v Clevelandu a okolí vlastníkům domovů, lidem, kteří ma
'fí něco v sázce, lidem, kteří mají něco, proč a šjjí iidsía,
kteří jsou již povahou spořivými.
V roce 1923, aCkoliv jsme měli přes $100,000 na hotovosti, odmít
li Jsme velikfeu řadu spekulačních půjček, jež nevyhovovaly přísným
požadavkům našeho řiditelstva, přes to, že žadatelé byli ochotni za
platit dobrý bonus a vyšší úrok, než počítáme našim členům.
Nepovolujem žádné půjčky stavitelům na spekulaci.
Nefinancujem žádnou společnost, která staví na spekulaci.
Za uplynulých devět roků našeho obchodování neudělali jsme ani
jednu pochybnou půjčku, neztratili jsme ani jediného centu.
Naprostá bezpečnost našich půjček, charakter lidí. kterým půj
čujeme, hodnota majetku, na které půjčujeme, byly vždy hlavním vo
dítkem při -rozhodování o půjčkách.
Den ze dne, týden po týdnu, měsíc po měsíci a rok po roce řid
telé Progressu vénují pečlivou pozornost tomuto úkolu a tak rosteme
nejen finančně^ale i ve vážností.
Těmito zásadami řídili jsme se v minulosti a budeme řídit se i v
budoucnosti. Vážíme si důvěry, kterou jsme mezi našim lidem získali
a hodláme tuto důvěru si plně zachovati.
Staňte se členy a spořte-v Progressu
ÚŘADOVNA OBBOCKA:
4963 BROADWAY 3729 131 UL
ÚŘEDNÍCI:
REDITEU
Václav W. Svoboda, Václav Efasl, Josef Stýblo, Jo*. S*ec, Vin
cent Židlický, Boža Pták, Gustav Dlouhý* E Racek, John Vrňák.
SOBOTA, 3. KVĚTNÁ 1924.
V"
KAREL RŮŽIČKA
plumbařsky kontraktor
4709 LESTER AVE.
Zavádí vytápění horkou
vodou a parou.
Veškeré práce z plumbarskě
ho oboru vyřizuji rychle a k
úplné spokojenosti.
Rozpočty na požádáijjí.
•Tel. Broadway 3968,
y y y
NA VKLADY
1
I
I
'ff,

|Mff áwii ikm-uk L'«pafellaheS telly exc*yt Bufar by th«|
»UV Pki'iSilAV A iUBLl!»HUIG CO. (INC.)
ttfKt *j» iecos4 cl*** í^twr Mareh 10. 1911 at tlx* post offlo« at Cleveland.
4514-16 Broadway, Cleveland, O.
chohis Murray Butler, rektor university Columbia v New
PROGRESS
v v v v v o w v
JOSEF F. STUPKA, tajemník,
FRED F. TRUHLÁŘ, právník.

xml | txt