OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 03, 1924, Image 2

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-06-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

•^sm*-
pn-l \~-&Wv.
i-L,
tv
|\ffij
f*
IT
•.
i-'-'
t'.
&,
fcV:
—HAMA DRUHA
IV"
,*
TECEroN
i#"
SÚm
2.v
il|
rSAafiká VjrcUratekká Společnost "SVĚT"
S V E W O
Ohl*. mad«r t*« »«t of M*rob ». 1171
IimU p««m aa odplata*.
4ÉMft 4n«m«i 4» ěmmm tl* h^«kto«*« awwaUM fcsHwi
JMImUIt* Mala Mn«?.
A a w i i v a i
braaialafc a»tUfc* pwtfift *mun
«ra4piata« nliil
•Ndplatnl aa pAl toka
•fadplataé na fttvrt roko
^•dplataC as oa«i«
Mto« aa r*a«k mimo mftato, nM
MUb aa rMtk, mimo m*ito pfilro^a*
^^•dplaUl na T«a*k vlno
-S V
4ftl4»16 Broadway, Clw«l«nd, O.
Bel! Ilroadwat 970
80
V ÚTERÝ, 3. OKRY'NA 15)24.
KONTREAI)MIRÁL R. RADON':
DVACET LET OD SMRTI ADM1RÁLA|
MAKAROVA A MALÍŘE
VEREŠČAGINA.
Neúspěchem a ztrátami ruského loďstvi ve východní
ÁNi v počátcích rusko-jnponské války dospěly petrohradské
kruhy brzo k poznání, že vedení loďstva není v nejlepších ru
kou. Byl hledán schopněji náhradník, a volba padla na ad
mirála Makírova, kterého pak car jinennval'Velitelem ruské
ho loďstva v Tichém oceánu.
Jméno tohoto admirála bylo známo i mimo ruské hrani-|nec.
ce. Byl zdatný námořní odborník a učenec, který uveřejnil
několik vědeckých děl. Vyznamenal se již jako mladý dů-|
stojnik za rusko-tureeke války. Později vykonal mnoho hy-|
drograftckých a jiných vědeckých prací, zejména v Černém
IRoři, a pak jako velitel válečné lodi "Viťaz", hlavně v Ti
chém oceánu. Též když byl velitelem ruské eskadry v Stře
dozemním nion'a ve východní Asii, v letech 1891—96, byly
pod jeho vedením konány výzkumy a vyměřovací práce. Ja
ko víceadmiral niěl pod sebou ruské baltické loďstvo, a kdye
byl nyní zu války opět povolán na vedoucí místo ve východní
A^ii. byl již několik let guvernérem v Kronštatě. Osobní
„vlastnosti nového vůdce zdi\ly se^býti zárukou, že před Portl
Arturem nastane brzy obrat k lepšímu.
Japoncům samozřejmě nezůstalo tajno, že se u Rusfi při
pravuje změna velitele. Poznali též brzy, že ztráty, jež Ru
spůsobiii náhlým a nenadálým přepadením ruských lo
dí před Port Arthurem a v Cemulpu, nejsou tak velké, aby
ZBemožnily činnost ruského loďstva, které by mohlo, při od
hodlaném a obratném vedení, jejich operace značné Yušiti
Proto se snažili poškodit i co nejvíce ruské lodi ještě dříve, než
přijde admirál Makarov, jemuž předcházela pověst ráznosti
a zdatnosti. Delším otálením by byli ztratili výhody, získa
né na začátku, neboť poškozené ruské lodi mohly by zatím
být opět opraveny.
Po několika celkem málo významných 4toclch a bombar
dování ruských jlodí v přístavu kotvících, odhodlali se Japon
ci, podle dříve již stanoveného planu, uzavřití přístav poto-|
pěním lodí v jeho úzkétn vjezdu A tím znemožnit! ruským
lodím vyplutí vjubec.
Makarov převzal velení 8. března 1904 a začal ihned hol
ryčnou činnost.. Povznesl pohotovost dosud nečinného loď
ttva i vojenského ducha posádek, jakož i kázeň, která ná
sled ke posledních události a nedůvěry poněkud ochabl
liž 11. března vyplul s velkou částí loďstva, aby manévrova-l
jím na otevřeném moři a v blízkosti nepřítele vytrhl mužstvo
jeho dosavadní lethargie. Tyto vyjiždky později opako-
Tenkráte již ztroskotal první po&us Japoncú zatarasit i
přístav nadobnb potopením l»dí. Byl učiněn 2:!. a 24. února,
tedy ještě před příjezdem Makarova. Druhý pokus byl vy
l|onán 27. března a i tento se rninul úspěchem. Při obou po
28,000 tunách. Ale Rusové bytí nyní již ostražitější a ani
|jiden parník iiodos^hl svého cíie. Když se parníky blížily
jflřístpvii, zároveň s torpédoborci, které měly svým útokem
*d vrátit
i pozornost usů od parníku, byli Rusové bedlivě na
q^ráži a zahájili ihned palbu za svitu reflektorů. Parníky s
potopily nebo byly potopeny pKmo Japonci, světlem reflek
torů připravenými o veškeru orie«tati. A kde snad přece
Hastala překážka ve volně plavbě následkem nějakého poto
Makarov, řídil všechny operace osobuě a V4&1 vždb
gVůj pobyt podle okamžité nutnosti: bud* zůstal na své
»»o
I» A
•1
ft
t« &
W 1
«1
lc
se ži
niismeIT1»
adnii-|že
V noci Ze 12. na 13. dubna podařilo se skutečně japon-ljjg herecké heslo, jež by bylo tím, čím je ve chrámě
^kým torpédoborcurn položití miny před Port-Arturem, aniňl fikálnl obřad. I herec sestoupil s kothurnu.. Sarah
*4amiM(ilM(fi 4am« i:iýi»fi»»wii.i S525iiiiiweiSSfil#
V*V
ovým s pečlivě srovnanými záhyby na vlajícím rouchu,
klassickou úměrností v každém postoji a v každém verši. Jestl
rálské lodi "Petropavlovsk", anebo vstoupil na jinou, jak tolního liberalismu, jež znělo "Exelsior" si vyívořilo i svoje he-lj-it city každého poctivého Čecha
právě vyžadovaly okolnosti. It eeké interprety.
Ipři vzpomínce této, když vidí, ja
Při všech operacích připadla lfýzna&|á úloha 'p»hybli-l Doba divadelních b.y,ézd jíž "minula, hvězdy 1(9 přestěho-|v 20. století ještě se lid udržuj
vým iorpedotiorcum. -Japonci i Rusové je vysílali na výzvě-lvaly z divadel do kinematografů, ale i t$m ustupují čím d.á-|v2 středověkých tradicích a z to
dy. a docházelo nezřídka k srážkám a putkám. Když Maile, tím více výkoným celých kollektjv, I tu za.san uj^e ruka lho se na úkor kultury těží. Poučte
karov spali
jednou v noci japonské torpedoborce před pří-lnaší železné doby, jež vše organisuje a jež snáší individuali-lse z historie o pravdě o Janu Ne
Jtayem, byl přesvědčen, že tam kladli miny a dal od té dobyl tu jenom tak dlouho, pokud ji nemůže nahradit kollektivou.lpomuckém, bylo několik spisku
před každým vyplutím větších lodí prozkoumati celé okolí.I Minula doba velkých vůdců a proto ono se scén neozývá seltom vydáno a zachovejte se
loho byli ftuvsové pozorovali. Několik ruských torpedoborc,/J hardtová a -Eleonora Duseová náležely mezi poslední repre I Žižkovy oslavy" fcpůftobem
křižovalo sice té noci na blízku, neuzřely však nepřítele. P»i|sentantky tohoto světa, jiného, než je svět náš. Světa, jenžl^ým zahajuje klerikální "Spra
tom ztratil jeden rusky torpedoborec v temnu ostatní lodi•Iještě znal ušlechtilou ctny&t l^vořicí ti|.ul )uúh/ Carlyléovy:!
Ráno, 13. dubna, zaskočili jej japonští torpédoborci, a v boji,I "Ctění herců*
itterý musil proti velké přesile podstoupiti, se potopil.
i
i
i.. .'uák.'
to poslední doznívání romantického klawicisniu, možno-li taklmocnj|^
•BneŠpí divadlo se utv£H jtinak»,
fcuseťh vypravili Japonci dohromady devět parníku, celkem I-Něvských není primadon. Všichni jsoy stejně nadprůměrní, chvíli déle než je předepsáno, jest
jjeného parníku, byla ihned odstraněna, takže průjezd do pnl1'0^ působí to jako sympatický pozdrav gtarého ^"ěta.lj^y^ podezřele na čas, aby se
si#vu zůstal volný.
kd
y
1
s V
PÁDNÉ SVĚDECTVÍ PfcEÓ 5N£MOVN1M VÝBOREM.
Tekutiny, jet měly za násle
dek smrt 216 osob v Chicagu,
byly získány od zdravotního! Rudý rabín. Z Kovna. 2i
odboru v onom městě Sdruže-ldovsko ruská telegrafní agence
ním proti prohibičnímu dodat-[oznamuje, že v ukrajinském me
ku a předloženy jako svědec-lstečku Boguslave rabín je komu
tví sněmovnímu právnímu vý-lnistou. Svá kázání končí těmito
boru, jenž uvažoval o zmírně-lslovy: "Ať žije komunismus a
lsvatá víra". Ostatní židovští ra
bíni rozhodli prý se zbaviti ho je
lho hodnosti. Naopak zase v mě
stečku Uljanově podle časopisec
kých zpráv "nejchudší židé" zvo
lili prý si "proletářského" rabína
na znamení protestu proti ftaré
|nfu rabínu "buržoasnímu".
V*l*itaftdoya xa^a.
mum
MK5I Wť*.
TtONt
Ktiice
MS Cr»
Když Makarov obdržel zprávu o nebezpečné polozel ěstským museem brněnským, by
ruského torpedoborce, vyslal ihned lehký křižník na pomoc. I museálních sbírek, dotýkají
Křižník přišel však již pozdě a musil ustoupili, jsa ohrožo-lcl'ch
ván několika japonskými křižníky, které přichvataly na mí-l přenesena na Spilberk
několika loďmi těmto křižníkům
sto boje. Makarov vyplul s
vstříc, a ve své horlivosti, aby mu nepřítel neunikl, nedal ten
toki áte prohledat! bkoif pftatavu, QejKOti-li miny* jak jin
dy činíval.
Objevení japonské iilavní síly, japonské »dívise obrněneú.
donutilo admirála, a6y se obrátil opět k přístavu a spojil se
posledními ruskými obrněnci, kteří mezitím vypluli z Port
Arturu. Chtěl obnoviti boj se soustředěnými silami, jsa záro
ven podporován ruskými bateriemi na souši.
Tu však narazila admirálská loď "Pftropavlovsk" na
minu bezpochyby na jednu z těch, které Japonci položili
v noci před tím. Následek byl hrozný. Bylo slyšeti čtyři vý
buchy rychle za sebou: první byl výbuch miny, pak následo
val výbuch ^torpédových nábojů, umístěných ve vnitru lodi,
n:to výbuch všech parních kotlů a posléze výbuch střeliva
Oerný mohutný kouř a pára zahalily neštastnou loď upro
třed roztrženou. Admirál Makarov, vida neodvratný zánik
é lodi svlékl svrchník, pak klesl na kolena a očekával ko-
Dvě minuty po výbuchu zmizel "Petropavlovsk" pod
vodou.
Zmatek po této osudně události byl zvýfcen, kdyi i obr
ner.ee "PobedaM narazil na minu. Mnozí sé domnívali, že tu
.jde o útok japonských ponorek kterých tehdy ovšem je
tě nebylo a lodi prchaly k přístavu, aby se zachránily,
obrněnec "Poběda"' dosáhl přístavu, přes poruchu, již utrpěl
S Makarovem zahynul tenkráte i slavný malíř bitevních
rejů Veseščr.gin, který s ním byl na "Petropavlovsku" a pře
šest set mužů.
Smrt admirálova i geniálního VftBeáčagina vzbudila u
Rusu smutek a všeobecnou skličenost a už tenkráte prý zma
rila veškeré naděje v úspěšnou činnost rusfyho Joďstva na
m
dálném východě.
A
ZÁPAD HVĚZD.
Dvě veliké herečky zemřely brzo po sobě. Sarah Bern
hardtová a Eleonora Duseová. V nich umřela jedna epocha
divadelní minulosti: doba velkých jevištních hvězd, jež zá
řily, kdežto ostatní tvořily k nim pouhý doprovod satellitu.
Hvla to doba, kdy ensemble nesl hvězdu, kdy pro herečku
byly psány zvláštní úlohy, tak jako kdysi pro zpěváky byly
psány arie, kdy herečka a kdy herec stávaly se inspiratory
ijásjííků. Není také divu, že tyto herečky í^tao herci byli
povolanými interprety národních ideálů a také se právem|tímto nezřízeným způsobem,
považovali za první mluvčí onoho širokého náiodn.ího ptJho
u. který sám sebou je trochu theatrální. Ony byly nositel
vami správné eUiklamace svého mateřského jazyka, u nich
byla hledána klasická výslovnost a od nich učili se nejenom
herci, nýbrž i řečníci. I v našem českém divadle měli jsnu:
tylo nositele národního pathosu: 8iukov, Seiťert a j«ště Vo
an, Hana Kvapilová tvořili herecký pendant k veršům Sva
topluka Čecha a k obrazům Brožíkovým a sochám
iii
l° idyiličtěji, kdy se hledělo do světa s větším opti-lpraivou
f'
Myslbe-|ně
hry, nýbrž ensemble. Tento kollektivism, kde jako v přísnělpřičinlivost chválila a odměňova
řeholi zanikají individuality "Ad maioreni JjieMri glorian"l|at dues se práce obmezuje záko
vypěstovali téměř k dokonalosti moskevští umělci. U Mo-lnem a kdo se odváží pracovati
všichni stejně prostí. Z divadla mizí kaskádv cyranovské vy
mluvnosti, které jsme se těšili ještě u Vojana. Nepiluje se
verš a jeho melodická výslovnost. Zavládl kollektismus i tu,
jako všude jinde. Řečnické umění nestuduje se již v divadle
Vzory pro řečníky ukazují se na schůzích a na táborech lidu
Není pochyby, že rétorika stává se následkem toho stále mé
ně uměním, ale duch doby nesnáší pjrimadon. Ještě občas
zazní i na parlamentní tribuně ciceronská r^Drika katiliná
kdy rozmach intelligence byl takový, že se zdálo.Isvětec temna těší se nezkrácen
nebude konce této cestě k výšinám. He lo doby buržoas-lSVg reputaci, ač by se měly vzbou
(Tlakový odbor miuiamnM'rW.jSvL)
IZ ČESKÝCH VUSTi
Historické museum na Spilbcr
ku. Tyto dny konala se v Br
schůze, na které definitivně mě
la býti domluvena otázka umiste
ní historického musea na špilber
ku. Došlo ke vzájemné dohodě
v tom směru, že bude jednáno
historie Spilberka* byla
se
Nová Zpověď Hildy Haniko
oe. Nová časová sensace, mlu
ví se o ní, píše a vydávají zvlášt
ní zprávy. Zpověď její obsahuje
přiznání, že Haniková byla ženou
nevěrnou, íe se prodávala a že
měla účast na zavraždění Haniky
Ale všechnu svou vinu svaluje na
svou matku, Charvátovou, o níž
vypráví, jak ji nutila k prostituci
nevěře a "odklizení" Haniky. Ze
zpovědi Hanikové vidět, že Hani
ka stal se obětí žen mravně zkaže
ných. Až na to-obviňování Char
vátové není v celé zpovědi Hani
kové nic, co by mohlo vésti k ob
nově přes s Hanikovou. Spíše by
,na základě této zpovědi mohla
být obnovena pře s Charvátovou
která je svou dcerou viněna jako
hlavní původce zavraždění Hani
ky. Vina Hanikové touto zpově
dí není o nic menší, nežli byla
před ní. Její zločin je tu přízná
ný a to může býti nanejvýš poleh
čující okolností při rozhodování o
otázce, má-li býti Hanikové trest
smrti změněn za těžký žalář. Ač
i tu bude nutno uvážiti, nakolik
této zpovědi přivedly výčitky svě
domí a nakolik rada obhájců, A
úvodu, ktérý předesílá "zpověď
jeden z těchto obhájců, viděti, že
touto zpovědí chce obhajoba dě
lati náladu pro obnovu procesu
pro osvobození ženy, která nechá
la zavražditi svého muže, jemu
byla nevěrná. Kdyby metodou
kterou jest Haniková ruce spr.ive
dlnosti odnímána, měly se u r-í
řešiti zločiny zjednaných úkl
ných vražd, pak by nezbylo, než
li zrušiti poroty, na něž se působí
Trest za práci. V těchto
I dnech byl v C. Buděojvicích celé
řadě mistrů pekařských doručen
výměr okr. politické správy, jímž
odsuzují se k citelným peněžitým
pokutám (100—200 K.Č) za to
ze přistiženi byli při práci v pekar
před pátou hodinou ranní. 1 re
stáni i ti mistři pekařští, kteří
Vjsou
praco
ponti-lpravého,
Bern-hv«clomí!
|i v tu dobu ranní, bez po
a
není berec nositelemlpUblice. Bývaly doby, kdy se
čňů. Inu máme
a u
.... I to některé podivné zákony v re
trestán. To je podivný protějše
k heslu: Pracovat a šetřit
(Jihočeské Listy.)
Neblahé výročí Jana Nepkmu
ckého opět nastalo letos, kdy opět
se světí svátek a netečností občan
stva i toho pokrokového nic se ne
stalo v této záležitosti. Vláda
átku- nehnulo a tak
sv
nefalšovaného českého
vedlnost". Líčí svým ubohým
čtenářům tohoto našeho genia ja
ko krvežíznivého válečníka, jeož
4922 BROADWAY
proti č. Nár Síni.
Ai
*•. \-*:vv? 'V
V ÚTERÝ, 3. ČERVNA 1924:
nic jiného nedělal, než vybíjel všechno jedno, jen když jí nikdd
áštery a pálil mnichy. Doba hu- nevyrušuje z jejího pohodlného
sitská prý jest nejsmutnější úpad- nemyslení. Jak a kdy učiníte pří
covou dobou našich dějin. Tak trž tomuto lživému překrucováni
se poučuje náš lid a naše inteli- našich slavných dějin? Necháme
gence k tomu všemu mlčí, jí jest lid stále jen nepravdami klamat?
ZKUSnj JSTE MASŤ
SEVERA'S ESKO
na tu 8vědivost kůže?
Cena SO Centů
& VAŠEHO LČKÁRNlKAi
W. F. SEVERA CO. GEDAR RAPOMS, IOWA"
NOVÉ, PÉKNÉ, DOKONALÉ,
NEODOLATELNÉ ODEON PLOTNY
PRÁVÉ PRlSLY.
Tenorista V. Albrecht cpívá, doprovázen Brouskovou
kapelou, nejlepší pražské novinky, 'Slyšte jel,
17224
75c
17223
75c
17222
75c
Ta s tím flíčkem.
Pod tím naším mostem.
V údolí pod strání.
Vendelínek (K. Hailer.)
Jen jednou do kola.
Let', koníčku, let'!
I Hubička polka.
v
v
Známá a populární Brouskova kapela hrajt
způsobem jen jí vlastním.nové:
8-9008 S $edmikrá«ka pplka.
Každý se svou valčík.
I Naše přání pelka.
$1.25
1722Ó
75c
Pan Paul Jeral jest pěvec pěkného Únoru a pfeiié
jím podané razí mu cestu do srdci vašich:
17227 Tiie Sumí i
75c Ulička mládí.
17226: 1 Ach! Dneska hřeje!
75c V tom Týnském kostele.
V Clevelandu dobře známá Československá kapela
pobaví Vás čtyřmi novinkami:
77384 |$«p«t květte.
75c Ta naše polka.
77419 £lovenské písně—— pochod.
75c 1 Ze Stovače pochod.
Viechny tyto plotny jsou skutečné novinky a přijďte
je poslechnout dnes a jiml-sV^ výběr.
Pro Player Piana právě přišly nové válečky:
Veselá chasa Ta moje nejmilejší Dva tuláci
Ta naše Tóny Na zahrádce Rand íčko.
Jejich úprava &udebni jest zvláště
Váš. Přijďte dnes!
PTÁKOV HUDEBNÍ OBCHOD
OTEVŘENÍ NOVÉHO OBCHODU.
Dovoluji si tímto uvésti ve všeobecnou Jtnáraoai,
že jsem otevřel v pondělí 2. června
grocerní a řeznický obchod
v č. 3576 Vých. 131. uL roh Benham.
Mám na skladě plný výběr#čerstvchp zb9Ží gro
cerního, maso všeho druhu, živou a vypařenou drůbež
a vše co do oboru toho spadá. Navštivte OlfieJ
O Vaši přízeň žádá službovolný
OZNÁMENI.
ZUBNÍ LÉKAR
oznamuje svým příznivcům, že přestěhoval sVpji úřadovnu do
nové budow
M.*
Y
a potěší
3729 E. 131. UL.
proti Konsumu.
v
VÁCL. O. PAUZA.
OZNÁMENÍ.-
DR. E. F. KIEGER
oznamuje svým příznivcům. Ir přestěhoval svoji úřadovnu clo
nové budovy
'it
ÉJÉiSilšllii

it lakHilu /Dally •»h|lake# l*U| ««yl Ra4«?
ivtr raiNTiNe a pi iii.imiikíu co inc.»
VMitll ii mmd4 tlkw Bi«tt*r Mareb till at tta* (Mt oiflo« at Cl*v«l»n«
TNE ATUS SAVINGS & LOAN ASS.
5644 BROADWAY
TEL. BROADWAY 382
DR. F. CAMPBELL
TNE ATLAS SAVINGS & LOAN ASS,
5644 BROADWAY
TEL. BROADWAY 1569.

xml | txt