OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 03, 1924, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-06-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

i
«c
II .MWMMMi™ H-
s:!pW V1S
If
«?V
hV
LANA' CTVBTX
J. PAZOUREK
& A. LISY
Veškeré plechařské práce a po-
kn-van. st.ech, vykonáváme se
zaručen,m. Opravám bndhcovychl
n0S
střech se venuje zvláštní pozor- jednánI
U Í K
pohrobnický úttay
a invalidní služba
5335 DOLLOFF
Automobily
příležitostem.
Tel. Union 881-W
Broadway 372.
1
RD.
ku všem
BPBBWMBMaWMMMW
A. G. LÍNEK
STAVITEL.
3972 lf ashinglon Park Blvd.
Jsem vždy připraven postaviti
Vfem cihelný neb dřevený dům za|ve
v
dk oboru toho náleží.
'Plánu n rozpočtu na pďiádání.
—. nástupce
JAN VEVERA A SYN
j|dno z nejstarších a nejspole
Mivějsích pojistujících zastu
pitelství v Cleveland©.
VŠEOBECNÉ POJIŠŤOVÁNI
Veškeré pojistky vždy nejry
chleji vypláceny.
rodat, l^oupit neb vyiafiút
obstará pečlivě a
LOT
FARMU
neb*
DUM
Uriinn W
Elektrické správky
všeho druhu
stroje, žehličky, provádí
za mírné ceny
#»#»«Mw
-4f|p^F-
«rr.
"k.
8V
ku mčla
Retidcncc: 3270 W. 41. ulice.|,li šlechetné Švýcarce, že v o
aaíJlvaní
I
PLUMBAR. KONTRAKTOR
Hamm Ave,
vzadu.
KAREL RŮŽIČKA]
f»-"«
.V
I-"'1
4 u ^.Cla
to
Jest J'en
Zavádí vytápěni horkou
vodou a parou.
Veškeré práce z plumbařské
*^lio oboru vyřizuji rychle a ^|dum bude učiněným peklem!"
'•.i úplné spokojenosti.
i^ftozpočty na požádání.
'I\l. Broadway
A
i "V
Ocelne vedena reklama lb(mlémil
í
Tr^Tmra^APEJBLMUgS
KRÁSNÁ OTROKYNÉ.
^0 UÁN.
Napsal Henry Crcville.
i Zapomněla na urážky, u-|takové chyby v těchto letechl"^ ^atek.
duch
příčinělse píičiniti,
svém v
m4 n
se kdo jejích skutečných záM dávnými časy křižáci
f.
nosti a náklonnosti její, místol Takovým způsobem pokra-
vyřizuji též přestavby a vte, colro/íUmem p0Užitá příkrost jejnul. Z vozu vystoupil slušně
nutná, aby přemožen bylLděný pán, jenž nechal se
V tom vzpomněla si jia a4eč|nou
nu Bochetovu avšak ihned| Hraběnka jednala s
(O však jenom měla proti to-l 1^4-n,k*a, že její neť není pří'
nu mladému muži? Nevýhlí-|tG,nna i ptala se správce do
/.el tak zle. Ovšem byl ne-lITI(l
nevlí(,ně a siťe ien z
A
JOSEF KUZILrvA |paola na tu pravou příčinu, za
té|cly,
příčiny, poněvadž já jseai 3 I cl hrabě seděl nepokojně ala
*ou a lv/,chru! duch zjevného ii &Ú-|neboť ovládána byla myšlen-lVaJttlsa
Slmnlbo r&nt
Klravotntho Jdť-t* k Hatl.'ko I myslllého odporu!"
át'aatna'
že
ložila ruce a
f747 Portag* Ats. Idalšího průchodu. Iru s ispravníkem, tak že ů-l
vzdor! A
za"
I hlavní zásluha patří jejímu vv
ťhoa
motory, svéllo, '/.umetače, !racíI'' toho by si přála za ct^uU*. I Hraběnka usmyslila si, želhíaběnce, prosila velmi úpěn-i .,
Pa chvíli jaksi jata eitemlpodrží hosta svého u sebe ažlivě, al,y se tak nestalo, načežl"
td^^d^bTa?'£ ho"lt^moS^kU
1 Ihíí.hn Mun^oiufví 1 .w. v.I*
Tel. Bmadwav rtiiff|h.obu. Manželství jert podmal Jeite jsem MTidCIa vssi "Ach, iá Zino!" pravila ]a
1
,n,
$ ..
u tka-Lou nejtéžším břemenem! Ne b|h
by mě_H, jjné pomocl
„ež)i
aby
t. Opravám se věnuje plna po- 1 K Račte zaj.ete vedet, ze nen.
A
Lost v pravém světle y nejvét-Llébky vzala jsem ji k sobě,
srdce její se
mus polepšHi mus
...
nez
Z.nu uvedu do wolecno-
podporovaly jen spatné vlast-lsti ,"
|aby podobnou měrou působi-|č0vala dále ve svém rozjímá-jsmíchu' Bp°lvvážné-.'^•te
ly k rozvoji vlastností dob- ní, až konečně ustanovila se
Jto,
rýeh. Jaké jsou to smutné po-|na to-m, že nyní pokusí se oj nikoliv^paní hraběnko ,1 karty.
valiy na světě!"
Hraběnka starostlivě přiký-lnot a sdílnou povahu. lor.áře, jsem tedy v očích
via si hlavou a pokračovala] Náhle však upoutá^ na sel^c^ chudým* Mám^ 2 8000|
vzdor té rusé hlavinky! Je tolhraběnky ptáti» eda přijala byl
vskutku s podivením, že po-l"jSpravníka". Ivila^ urozena dania zdáte
8
takovou antipatii prolvě v čas, aby rozčileného du-hezltt nějakou, vzkáži vám to.j
hrabenky
1
•f^.-
slo
sim rozsahu. s Imne děkuje za vše, ja ji vy-l. ,, .. I
Něžnost, kterou feyío 8'J^lchovala, a nyní, v posledním
zacházeno, zkazila její pova-l0kamžiku při vstupu do man
hu," pravila hraběnka k sobělželství staví se proti mé vů-|panl "^a»ěnko,
osvezi1* Pozva1
kamzíku tom hned dovedla daha úředníka k snídaní a ne- větším přáním bylo by zajisté,
ti myšlenkám svým jiny smer.|chalu si od něho vypravovati|
"Ano, jest takovou tfcprve|pi ijěhy a klepy z okolí. Ichoť.**
nvní od nedávná a si-l Když bylo již skoro po Utří
od události s Cudesovem!|(iíiní, zpozorovala teprve hra-.
příčině.
po
Patrný bloud jak doká-| Týž odpověděl, ie slečna je
/.alo se. Ale, i kdyby ani toholnemocna,
nebylo, á nehledíc k tomu, žel Při této příleíitoatí .vši mla I
nezkušenosti své nemohlalgí hraběnka, že nosíček jejílti
což bylo od pláče též mla|
jej za ženicha.' Izdálo se, že má na spěch a želne
|gDRAVfQTNl PLUMBAŘENÍI Nenadalý paprsek této myř lrád by již šel od stolu. I Hraběnka tentokráte odeslal Konečně maminka svolila, abv
A VEDECKÉ VYTÁPĚNI. Ilenky ji osvítil. 'I Hraběnka však z příznakůlna
ppd&m* V4»n krsanou koupelnou, u "Ano, to jest to duchltechto pranic sobě nedělala,| XXXVII. Ižehnání otcovského vsak také|jích
koneěně při-|ště jiné výstupy se přihodí.
^.•111^* n.i-% "Nabídnu jí muže onalředník, hrdým jsa svým vý-|ku nebylo sděleno ničeho, po-|te ^tra P°. ,insi'
aby pozornosti té ai zasloužil, hodinu vyrušována.
kažu-li ji, aby na jiného ne-l K polednímu zábava trochul Když totiž Vasilisa opét oa-|vtlsk
myslila, tedy jsem jista, žel již vázla, neboť látka k coc-|b\ia vědomi a pronesen byl
Ijen na toho bude pomýsleti a|hrvoru byla vyčerpána.
rpností, počala znovu: Ido večera, jelikož nechtěla býlkomoriitá, tušíc jiěco krom«by-j^a i"wv'
Ubohé dítě! J^k smutnouIti samotna. Ičejného, ve vší tichosti odešla.lna^a
budoucnost si připravuje! Ach Vyzvala jej tudí^, aby šel Kolísajíc opustila Vasilisa1
40
«toné
rozšíří Vaše zboží a zdvoj
sá&ob: Yáš obrat šté jí není am osnvaáct teti Aljíti vhodnou choť. Dceru Po kreování A generál Devítkin odejel
v -f- •, v
j" S. 11,
I E I
pa nechci ještě *nad, kdyby
měla dobré vychování ne
boť pochopíte, paní hraběn-|
|ko, že dobré vychování
"Ovšem, ovšem pocho-|
puji! Rád bygte tak nějakou|
diDtijijguovanoU' paní
*S*ak £eat. Hejsem bez jmě|
ní, nedaleko odtud mám sluš-
81
všemožně
vůbec nemá fodnebo jmen.,
U'/
Z1
-, pr.jemne, tahán. aL
1
_|pravila hraběnka smějíc se.
TT
PE"*em- 4
31
s
mutne, blahobyt, laskavostlji? A provdat, ji přece musiml samolibost' A generálka povídá: muž bude přehUžet pluk.
a z.vot ve vybrané spo ecnost.
věděla hraběnka
dy
aby Vasilisa osvojila si něžlu zjiamera^ bohac mili-f
^výhodnějších podmínek. I "NejpřísnějSí disciplina a 8|se vůz, jenž před domem »ta-lsrt-atku, pak krásný les, ktel slvšela I Našeho generála znám, ak tenIte
ryz ťáke
u
ní a
Qřad.: 614 National City Bl^g|,IiVŠleniku zapudila. Hraběn|Z(|Vořile. Ispravník přišel prá-|vát? nehodí kdybych však na-|mnř [nacrave Ave. adflft. í. ti*u.
a
něm, ktere trva bez konce alpani," pravila náhle hraběnkalk ai, "já urazila tvoji matkull laVie i «enerál
proti němuž není odproru. Ja-|aby zapředla hovor. INik.ty mi to neodpustí ne-l Generál neKenerá! u
ký bude její osud? Ustavičný "Qsvícenosti nejsem áe- zbývá mně nic jiného než Jre-Lás to ide po vojensku, pro vše
boj s mužem, domaei scény, nat dosud," Opověděl isprav-nníti." k ky stejně.
jsnad i násilí, neboť nešťastlník. I Miss Juniořojip a Zina, apa-| —A kde stojí váš pluk?
nice tato je nad míru prchli-l "Ach, ano, pravda toltíivse, kteiak Vasilisa hořcel Ta a tam.
|\a vždyť se odvážila se mnoulbyí váš ,předchůdce zmýlilalběduje, piopukly rovněž vl Ale vždyť v tom i*Uku ie
se svojí tetou a dobroditel-|jsem se. Také jeho paní jaem|rláč a tak všechny tři sdílely|generálem můj otec?!
"Ach, madame, mym nej-.
jv dH tfíl
co týče
by."
kou, tak mluviti, jaká tedylneviděla. Myslím, že "byla dce-| sladký požil ek společného bo-r^Il^Byl^"^^^ přeložili'ba
Hraběnka v duchu děkova-| "A pisoč ncíjstje vy jeátě že-ltřebí, aby poněkud z rozčile-ltom neřekl
la Bohu, že domácnosti její v|nat?."' \m svého zotavila. I Povýšili ho
tom ohledu tolik žehnal, přil "Proě? Těžko říei, sám tol Když pak utišila se tak da-|já na jeho místě.
cemž ovšem nevzpomněla, /£e|nevím," lece, ze mohla podati yysvětlel ,— A kdy se zase Wiáme?
y i-
Rozhovor /.dál se toliko bý-K
veden v žertu, avšak
11 v 11
pesouditi cenu muže, chovalaLieery a miss Juniorové jestl( y o sa vecil IVlammce se to jinak dosti za
w k němu již při prvním set-| ji ksi červenějším nežli kdy jin|z vážné stránky. Jmlouvalo a dceruška, ta «e «ž ani
De
v
u 8končil
ve^er
blažáích
,i«j zapudíř nelíbí se jí alsledkem nřičinil v šomnív fn+nl Dal voják popovi dvacet pet« lac
alsledkem přičinil se všemožně,|něvadž nerudá bývala v tutol .V441
návrh, aby případ sdělen byli
08,:e,:. uíi»!la k™k
WÍm^UR
'nik s tvari, y niž zWtčila se| ^edi za stolem a hoduu.
A generálka povídá:
od po-I Neznáte náhodou
zpola v I
y
pln e
Pak
ikud byla malou, ano ještě loň-l Hraběnka svolila a krajský!mne solidním ^^zem'lnit ... I generálů všichni samý řád a me
JOS. J* VEVERA Iského roku, nebylo v ní pozo-|úředník policejni vešel do ma-l111^
své
u
sama
1 rovati ni nejmenší stopy něja-l]ého salonu vedle1 jídelny, kdel "Hraběnko, takovou émá— Lákusky a víaa, generálka* ním
"Důvěřujete mi?"
k( ho vzdoru, jenž nyní dorjbyl přijat. ,. i -—7 I připiji
suhl takového rozvoje! Zdálal Většina těchto úředníků nSj "úpině toto zvláštní vyznal JSedí a hodují, on pak povídá
so vždy tak dobrým dítětem.IRusi jsou v zralejším stáří |menání miifi &ž zahanbuje." I Co pak, že se slečinka u
ři stala ^přeměna ta teprve|tento však byl ještě mlád pě-l .. Ipeiná, proč li také s jiámi nepři
nyní?" Iknň postavy
mluvil vybra- .:°
vřem

n,m|není
ne
ífr"T
|n:c.m neboť najit, takovou
fcU
ldCPí^'Z"ie
7
VOJÁK NA
JOSEF KALLÍNIKOV
fHušká národní pohádka.)
/'-l -.Což. abych zajel k nim po-
dlW se na jeho
"Ale- Z j*e' vyběráíék!"|^Zavolá deed* a povídá: ^Byl
v
mu. tu vystoupí její drzost Jvv: "Bůh tomu ehce.!^ .. Rozená. dim a hrala »hede neiaky general. Atbya tydny bezely nade«J «t. Hlaste se v
samolibost, Tzdor a nevděč- -jak?" pravila horlivě, "z °LPra^U -1u'*
u I .. Iziioava o plájiet ženitby ta-l Přivítaly jej, uvedly do poko-. «.,«Briri4
"/sem vskutkir
...
na rodině. Podj.ždí přímo k hlavnímu rý wjenský plašt, koupil i vše o-
vchodu pan! genefáiová dívá
ok jaký to k nám jede ae k
—Pod,,
.. ..
,^v taT"'^'I k
w
vyb.ravym.
\~m
atn
ťM
Ntznite n4hodou
muí€^
va"|^
SlP«e?
paní, jakou vy sobe PreJete,l,omu
ak tec
dobré
velmi pří jemně] dočkat
ispravník odejel, pln
,1»dějí-
lože
°I)ét,lě
opět
popřála myšten-lvala nyní hraběnka rozhovo-lvyhýbala se všemu vysvětlení.!Zllra "lusl f-ýti svatba. PRONAJME
Hraběnce
přátelství
A slečinka si s Devítkinem
lych z .rukou dostal|t'ukia ldobi'ý plat, spát může
«4 vašeho tal^tt vol-| Je cerlovsky hezká, lak hez1
|ká, že to není ani k vydržení
Ale že tak rychle
v^"A',í'zraky\
1"r''*|neumíme,
nemuze
I li
za
^?ěvu. Lj
kou, že v nejbližší době je-| Vasilisa
ný den. Když po půlhodinnémhlatný! Isíčně. Hlaste se u J. M- ťi
Tím větší pozornosti věno-| bezvědomí
honem na stul vsemožne zákusky, pluku I
pravil uredJruzna vma a vodku. I Tehdy tez generalska dcerka!
a
ivmi, w ni i zračila sel Sedí za stolem a hoduií. I jela do města podívat se, jak jejif
—Jak bydí neznal, vždyť I
isme kamarádi, liráváme spolu -v]
A jak se protím, jmenuj e-l
Devítkin, generál Devítkin.
ém rozjímání: Ihraběnčinu pozornost blížící|rnLlů ročních příjmů ze své Nenamatuir*sX"^bychTo|te!e svého pluku?! Idicní neb roční splátky. Múi».
Pohovořili ti o pohovoři-
V
k sobě přišla,I Sli k popu do vsi tak a
v prvním okamži-| lnu, jak si přejetepřud
HVtw"
rub
"a
vy.loh7
a
iku
bude proti svému muži? Jej i|rou kněze?" llu. Iteď jsem tam já. Mu Washington Parku. 6-51 ků o jednom poschodí. Hlaste
Nevím, Osvícenosti." I Lise bylo adileoati té zapo-l —To je divné iraám ak:
íaká to budoucnosti A je-|kruzích jest věru obtížno na-Jvdvati, co Mastně se přihodilo.!ni podívat a uvidíme se. ská kamna na uhlí. Hlaste se jjajře. Hlaste se v 3665 výck.
Iv č. éfřf Mamlet ava. 6-61
•ůř^FÍť. i
jip'^wny'sw*"
3
A
V
^,lT j*"L
Uprawika. I je. častuií čajem, kávou, snesly v ten a ten den bude přehlídkaL,
přjjeia
"L.,. ™.L„í, Ila do nejlepšího hostince.
jv iCn k vůli vám—IPjŘIJME SE česká neb sloven-
"Vzal byste ji tedy ode mněl A víte co, dtjte ni ta Va- 'chu anglicky. Hlaate ae v í-|.a,.LaJ'"e
ši slečinku za žeriU.' 13637 Fulton rd
"Ano, paní hraběnko mámí Jak to já «ama bez
zala generála bez po-|™0NAJME
p? 8V*ae1.lf11!
ane stovku a
kavalíra jako pravý generál.
vo'
..
a.
nárucí*Itrochu
do
Blíž,í se k městu a neví, co dě
I lat kam s geherálslkpu «nifor-|
tmou? ItkltílÁfA Z
Musím si najít nějaký byt.*1"01***®
Najal si hned na kraji mesial
hyU
ská dívka 11a všeobecnou prá-l
při-|ci do restaurantu. Práce *tálá„
PŘIJME SE zaměstnaná dívkal
ve vás neolitnezenou důvěru,
I otce? i tt l\if r» n ni 11I au iTt'tii/
"wT««"«l PRODÁ SE delikatesní obchod
4 1 1 ina byt za malou výpomoc v
domácnosti. Hlaste se v čisle|
3982
ráz dva, a už to e.
v^ch-
To my/vojáci to ani jinaklton Paiku*
42 ul
O Z N Á K Y
PRONAJME SE
Wsa nabývá opět ©dvaliyJUyl generál Devítkin junák. lako-l^^že Broadway. Vse zaříze-l Kinsman a vých. 93. u'. Hlas
ásilisa nrožila velice smutlvý mlaďoučký a takovýl^o moderně. Nájem $35 mě-|te se v č. £902 Wood hill Rd.
1' k.L Statný! Hlaste se u J. M. Pí- 6-5
tak,|vonky,
ie
oaaam. i
The
statní, co voják potřebuje, a íel o„ 8815 BroadwV. 0b£5
*. I
do mě8ta nastěhova
Šla se podívat po městě, uvidě-i
la vojáčka, zastaví jej a ptá se: I.
Nevíte, kde zde'žijě gene-
povazuii za reserv- A volákovi zalíbila aě slečinka lse jmenuje tak a tak. Iv č. 13625jUajyue v Cgr*
Pr,Vmy* 'h pomyslí si: .. Ale, to je můj otecf |lett
seLertech heikáf se s ní ože
oženiti. I Z^aseclli k večdři různéjdaile, ale svého mezi nimi nevidí
pak vás napadí, «ení
Co
zvyk
tak snadno kazda se prol No nm iedn
au ien k vůlil
Jakže, ty ani neznáš Teli-Klitka
s usn pra I Hrome, ta slečinka je pol Vyčkala, až vojáci vytáhli na|^j\ PŘÍČINOU ODJE1ZDU
přehlídku sebralo se tam mnoho|města
i ptá se toho nejvyššího
Pokračov ani
PŘIJME SE
PŘIJME SE mladý pán na bytl
v okolí Corlett, blíže Unior,|řRODA
[á ... Ikárv Hlaste se ě. li«18 Le-Ikajsli^ závod, dobře se vypli
niasie
v
SE 0 5
s
iymi dítkyj
"'^^iBvt je nahoře, o 4 pokojích,!
PfedU|ie to »á» náramně píW ^roONAJME SE čistý byt o
se opozdíš a fined musíš do I
koupelna, plvn, elektriky porč
SV?M |j"'°
i ....... Idou iiiíkou, generalskou dcerkou,|PRONAJME SE byt o čtyrei'tj.,ti pokojích. Nalézá «e v c.
4 sy-|světiiicícli
dovolená rychle uplynula alderně vypravený a úplně čistý|25th St. Through Car aneb
vrátit sek rote. Ihned k nastěhování. Hlaste sel řijd'te 4q čísla 1331$Mile*
své ženě: |v 4639 Broadway. ?|Ave. 6-4
Musím se vrátit k pluku
za
m^tnostech,
8Íe V
Č*
*•"«*»»v, .y
Tftk'? Tó jest pekne^V 1^^ ponftd i6.th4icLnelio tolio prf-l ToKo a tolio dne l^udu pifa-n. I(íl6ktrik&, vŠ6 z&ríz0no« Vez#-
"V našich společeňskýchlpadu. j,ala se zkrátka vvpra-J ti přehlídku pluku, při fed'te se na I PRODAJÍ SE někná "kuchyň-l^e
3323
s :ř"
f* I a,Krém okolí Adatf*
v
roJna
Povečeřeli, sedí a hovoří. Idinném obydlí. Musí umět tro|^^' koupelna, dubové pod-
Wwhing-
O N É
OWin'
PRODÁ SE
I -v
i'jgfiMBMJ"11
WiySWWfr
V ©TERÝ, 3. ČERVNA 1924.
Znáte Ehrmana
ulice?
|pokojíček za tri ruble a ubytovali
se tam. Kočího poslal zpět k své I PRODÁ SE Ford Touring, za,
paní, aby mohla pfijetina pře $60 extras, jako nová, za
hlídku. Iručená, cena $325. Možno kotí^
Zatím nastali den, kdy se měl I piti na splátky. Ford Se*
hlááti a roty. Lan 1922 za '$B0» a několik
Sel do vetešnického krámuj jiných levnějších'Ford autofc
koupil si obnošené holinky a sU
doptání na James Vrzák, It
K
I 1 1 1 v I
Catarract Motor Salw
lPRODA
ívej se, Anuťko, k nám| —Tak hajdy do řady. "Chevrolet", po případě se v£
c^tovtó
i 4.
"4ř*ygq*
A
8.
cr JO
hod|cí 4 rodi któ
měaiÉně alfrř
if
Kr
__ ,,
DI)Ar
vl
"t
xt
VVCÍl
1
"W
lfl£
tf
V -'*J\

S
.'yr
ft
4'
••w
ho4-
Ceaa
8 e 0raln av
en*
$86©0, polovic hotově. BK&É
se jMí y £981 sip. 61. ul.
US1
c!
b901
ráiDfvítkin? Inzeno, ulice dlážděná a za^
To nevím, nenKhu Vám fí-
Ne polovic neb více, co prvirl
ostatni
bud'
ho vid,ět
na
kdykoli. Hlaste
vyprodám svůj pěkný
nábytek týden užívaný a sic«:
set do jídelny, do parloru, db
kuchyně, dále karpety, elek
trický zametaě a jiné věci»
Viie velmi levně. Hlaste se w.
4622 Jewett Ave. z výdk.
49. ul. blíže Braadway.
SE dobře
třízený pe-
ť1
P^kojic^
place"ff'.
cena
?52^°-
i

Vez™6
'n
4
i
6-4
PRODÁ SE levně nový dům
106. ul. o 6 světni-
vych
Lližší sdělí majitel 3426
vých. 103 ul.
s prodejem ,doutníků a škol
ních potřeb. Byl Žaložen před
26 roky. Trží se kol $800 tý
iné a je při něm pěkný byt
y pokojích, levný nájem. Je
v okolí tří škol. Bližší sdělí
'"ednatel v č. 6000 Central av.
Tel. Hemloek 868 6-10
lÁCE. Dvourodinný dům, 4
pokoje nahoře a čtyry dole.
P®ko-| břidlicová střeeha, dvojitá ve-
koupelnou 11a Union av.|»anda, garáž, nalézá se blíže
PRODÁ SE grocerní a řeznic­
SE byt bezdět-jKý obchod v dobrém miste,
ným manželům aneb s odrost-L^e je tržba za hotové. Hlaste
výhodně čechum.|se
3550 záo 50 ul
v
ov uu
PRODA SE
a jiné. Hlaste se v ó. 3580 ln-|l,katcs"1 obchod s prodejem
i dependence Rd.
6
'^1
1
1
*4^! i
i-'r4
A\y
•-ÍÍ
*W0:
cukrovinkový a de
.5 doutníku, kde trží přea
tVdně- P" něm byt e
s koupelnou, mo-|4505 záp. 35. ul. Vemte W.
ĎÍW neb vy^i
3 FRO
menší rodině, jel městský majetek íarnja o 5#
PRODÁ SE pod cenu nový
PÁNI na byt se přijmou. Pě-jdům o šesti pokojích, bunga
kne pokoje, koupelna, telefon,I low, hotový k nastěhování, je
žádá se se snídaní $4 týdně.I v pěkném okolí, moderně z&
Ku káře jsou dvě minuty. Hlalrí^cný, garáž a dlažba zapla-
3982 vých 42 u1,
cena*
Též mám
sc u
»čkolik
Fr-
48
í°
!.S
i-
E-
11
pw jsenlpKODÁ SE zachovalý ^tuno-|PRODA & ttwUroiílimý 'dfio
vý krytý Ford Truck za $2251° pokojích dole a to samé
Sackett ave: v g-51 nahoře, 2 koupelny, 2 feruesy^
vl
1
íti
$
i
•i
1 ii
...í^
X.
riífe
116
Sl-
1
po případě druhý mort-
se
Ul,M.blíža I1m*m kénr.
i
4 "«t
1 v
i
Jf"- hi

KLEMPÍŘSKÝ A PO
XRÝVAČSKÝ ZÁVOD
4819 FLEET AVE.
roh Independence Rd.
zornost. -Zavolejte,. Broadway
Tel. Main 21)73 Cent. 201íJ
Tel. Lincoln 2142 M.
TCELA REALTY SI
INVESTMENT CO.
5733 BROADWAY
Electric Shop
plumbařslcý kontraktor
4709 LESTER AVE.
1 Ikovcho ísDravnika. lie. castun caiem. kávou, sneslvlv ten a ten den hude nrphliriLaI
Jen řádní necht* se hla^ilLake. Bližší sdělí Jos. Hejna,
v č. 2924 Solon Ave. nafcore.lroh Clark a Scranton Rd.
gl i, i
P"hl«^a mla 4áH Warren al. po
I IrKODA SE dum na zap. 61*
Temple Ave., vše zt-
5733 Broadway. b-o
plyn, voda uvnitř a ,iiné.|akrech u Geneva. O. on the
117. ililes Ave.

xml | txt