OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 14, 1924, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-06-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

p,
í
IV
I.
&.
4--
"T^C77"CY
FRANCIE Mí NOVÉHO PRESIDENTA.
BYL JÍM ZVOLEN DOUMERGUE, PíiEB
SEDA SENÁTI.
KBAJNÍ LEVICE POHOŘELA SE SVÝM
A KANDIDÁTEM.
Versailles, 13. Června. M. Gastoij Doumergue byl zvo
len dvanáctým presidentem Francie dnes odpoledne národ
ním shromážděním, jež zasedalo v historickém Versaillském
•ámku.
Když byl donutil k resignaci presidenta Milleranda, levý
blok sněmovny, vítězný ve volbách 11. května, nedovedl pro
saditi svého kandidáta presidentství, Paula Painleve-a. Dou
mergue byl zvolen, poněvadž nacionalisté pravice sněmovny
hlasovali do jednoho pro něho, tak aby ti, kdož znemožnili
llilleranda, neměli svého muže v čele státu.
Frederick Francois Marsal, "prozatímní*' premier resig
noval ihned po zvolení Doumergue-a. Očekává se, že nově
ivolený president vyzve zítra Herriota, aby se pokusil sesta
viti ministerstva,
Doumergue fe Členem umírněné levice jako kdys! Mille
řtnd býval. Avšak v nemohoucnosti zvoliti svého vlastního
presidenta, pravice využitkovala rozštěpení v levici a tímže
apůsobem jako nacionalistický blok ztratil kontrolu sněmov
ny,
levice přišla o presidentství republiky. Nacionalisté byli
rozděleni 11. května. Levice byla rozdělena dnes.
Jenom jedno hlasování bylo předsevzato. Doumergím
obdržel 515 hlasů, Painleve 309, Camelina, komunistický kan
didát, 32 a devět bylo odevzdáno pro muže, kteří vůbec ne
byli kandidáty pro úřad presidentský. Celkem bylo 860
hlasů vrženo, z nichž většina činila 427. Číslice vypráví ce
lou historii, Painleve dostal hlasy sněmovní většiny, Dou
mergue hlasy senátu s několika výjimkami^
a
sněmovní nacionalistické menšiny.
Když ,'Herriot a jeho pobočníci vyhlédli si Painleve-a,
"Jenž vykorial mnoho k dosažení vítězství 11. května, mocný
nátlak byl vyvozován na Doumergue-a, aby odstoupil. On
v|ak odepřel tak učiniti a aby nebyl vázán rozhodnutím vče
rejší konference, oznámil před konáním konference, že ne
míní býti kandidátem před ní.
Včera večer vzdoroval všemu úsilí* aby odstoupil a po
celé dopoledne v tomto úsilí pokračováno. Na konferenci le
vice konané půl hodiny před žahájením národního kongre
su, Herriot adresoval vášnivý appel všem členům levice par
lamentu, aby hlasovali pro Painleve-a. Nicméně však četní
členové levice v senátě hlasovali proti němu, což přivodilo )é
ho porážku.
Výsledkem tímto utrpěla prestyž Herriotova, a ačkoli
není pochybnosti, že přijme premierství, již nyní vyskytuje
se otázka, jak dlouho vydrží. Senát ve skutečnosti neměl
nikdy valných sympatií s útoky na Milleranda a dnešní pří
ležitosti použil ku "schlazenť' sněmovny ovládané socialisty
& komunisty.
POHOD VÝBUCH® VYŠETÍOrtN.
ZVLÁŠTNÍ KOMISE ZASEDÁ NA BITEVNÍ
LODI TENNESSEE-
San Pedro, Cal., 13. června. Všechno nebezpečí dal
šího výbuchu na bitevní lodi Mississippi, zakotvené za pří
stavní hrází, bylo odvráceno dnes, když třetí náboj TNT vc
věži čís. 2 byl vyjmut, dle sdělení poručíka L. N. Morgana,
vlajkového důstojníka. Tři pytle třaskaviny, jež by postači
k zničení celého městského bloku, byly vyjmuty z třetího
éěla věže a ponořeny do vody.
Byl o to činěn pokus včera večer, avšak bezvýslední, a
jsouc ohrožována třetím výbuchem, Mississippi vyplula za
přístavní hráz, aby město a lodi kotvící v přístavu nebyly o
kíroženy. Dnes, na bitevní lodi Tennessee, zahájeno vyšetřo
vaní o příčině výbuchu, jenž způsobil smrt Čtyřiceti osmi
li|užů, vážné poranění pěti a zranění lehčího rázu sedmi
jiných.
Seskupeni kolem zeleného stolu, jeden admirál, dva ka
pitáni, a dva odbornici v dělostřelbě pátrají po příčině tr^a
fedie, která, nebude-li zjištěna, může přivoditi záhubu jiných
mužů operujících děla. Dnes do večera nedospělo se k žád
ným závěrům. Fakta zůstávají jako včera, kdy Mississippi
plnou rychlostí veplula do přístavu pe svými mrtvými a ra
něnými.
BULHARSKO ODMÍTÁ ftECKOU NABÍDKU
Sofie, 12. června. V úředním prohlášení se praví, že
řecká nabídka ohledně východiska od Egejského moře, jak
jménem Řecka byla předložena prostřednictvím Francisca dc
|n Bara, jest pro Bulharsko nepřijatelnou, protože jest ještě
fhéně výhodnou, nežli nabídka, kterou Bulharsku učinily vel
moci na lausannské konferenci.
mimo to hlasy
ROČNÍK (VOL.) XIV. CLEVELAND, OHIO, V SOBOTU (SATURDAY), 14. ČERVNA (JUNE), 1924.
ČTRNÁCT MUŽŮ ZATČENO V CHICAGU.
JSOU V PODEZŘENÍ VE SPOJENÍ S VEL
KOU VLAKOVOU LOUPEŽÍ.
Chicago, 13. června. Ačkoli čtrnáct mužů bylo zatče
no dnes na podezření, že měli účast na přepadení poštovního
vlaku Chicago, Milwaukee & St. Paul dráhy a ukradení re
gistrovaných zásilek, jež jsou odhadovány v hodnotě od
$300,000 do $3,000,000, poštovní úředníci věří, že členové
roty banditů, kteří použili čtyř automobilů při svém přepadu
a útěfcu, jsou dosud na svobodě.
Po celý den od okamžiku, kdy obdržena zpráva o smělé
loupeži, šerifové ze čtyř okresů železniční policie a poštovní
inspektoři pátrali zimničně po tlupě, která sestávala asi
z dvaceti banditů a jež ukořistila 42 pytle registrovaných zá
silek. Dosud však není žádných určitých výsledků.
Rozsah ztráty není přesně znám. Poštovní úřady zdej
ší podali konservativní zprávu do Washingtonu, že jenom
za $100,000 zásilek bylo ukradeno. Dnes večer však náčel
ník Benson ze železniční policie dráhy Chicago,- Milwaukee
& St. Paul prohlásil, že $3,000,000 jsbu pravděpodobnější
číslicí.
Jest známo nade všechnu pochybnost, že $334,000 v
penězích a cenných papírech bylo částí kořisti. Úřednic
místní federální reservní banky sdělili, že $75.000 v papíro
vých penězích bylo odesláno na vlaku ve čtvrtek večer a Roy
Young, guvernér federální banky v Minneapolis uvědomil
ředníky, že $150,000 v bondech svobody zaslaných minne
sotské bance bylo ukradeno.
Nezdá se býti pochybností o tom, že bandité měli svého
spřežence buď ve federální bance zdejší neb na poště, jenž
jim sdělil, že na dotyčném vlaku bude vezena velká suma
peněz a cenných papírů.
RUSKA BARKA I DÁNSKU,
Moskva, 12. června. Aby byl podpořen obct&d mezi
Dánskem a Ruskem, zvláštní banka byla založena v Kodani
s kapitálem 5,000,000 dánských korun. tJčelem nové banky,
která bude pracovat ruku v ruce se sovětskou státní bankou,
je financovati obchodní transakce mezi Dánskem a Unií So
větských Socialistických Republik a doufá se, že povede to k
vážným obchodním stykům mezi oběmi zeměmi,,
tfKfcV-. vV^r*wf£
^2!f%i
Jediný unioif český neodvhlý denník v Cleveland*. Dnes a zítra možné
?The WORLD* Independent Bohemian Daily Newspaper přeháňky.
K VLAJKOVÉMU DNi SPOJENÝCH STÁTŮ.
'v- JRKc U
&
MM&í
fe
ú-
y.
i:
Ikřy i'i-
KLANOVCI UZNÁNI VIN
NÝMI.
Ebensburg, Pa., 12. červ
na. Po uvažování několika
hodin porota v případě vyv
stavším z krvavé výtržnosti v
Lilly, uznala 31 obžalovaných
vinnými z nekázonitého shro
máždění a nevinnými ze vzbou
ření. Sedmnáct z nich jsou čle
ny Klanu. Před tím než věc
odevzdána porotě, byla škrt
nuta žaloba proti 13 obžalova
ným následkem nedostatku dů
kazů. Soudce Finletter z Fila
delfie, jenž předsedal proce
su, ve svých instrukcích poro
tě káral ostře jak Klan tak o
byvatele z Lilly, prohlásiv, že
prvnější "vyprovokovali'* ob
čany z Lilly, objevivše se tam
v plných klanovských krojích
a že Lillští na tu provokaci od
pověděli "hanobením, nadáv
kami a divošstvím". "Ten, kdo
mává červenou vlajkou do očí
býka, musí očekávati, že se do
něho pustí," pravil soudce "a
stejně ten, kdo vrhá urážky
ve tvář lidí, kteří jsou proti
němu, muší očekávati, že se
dostáné dt) rvačky."
MANŽELSKÁ TRAGEDIE.
Pittsburg, ^Kas.,' 12 června.
Gus Herby, jenž zabil svoji
ženu, která nežila s ním, v Ar
ma, nedaleko odtud, minulé
pondělí spáchal sebevraždu o
běšením se na dveřích své ce
ly na kuse silného plátna. Byl
nalezen mrtev policisty, když
mu přinesli večeři,
v
w:
i
HEW YORK STÍEDEM POZORNOSTI.
PŘÍPRAVY JSOU TAM KONÁNY K DEM.
NÁHODNÍ KONVENCI.
New York, 13. června. Politické zraky, jež po tři dny
upíraly se na Cleveland, obracejí se nyní k New Yorku, kde
demokratická národní konvence bude zahájena 24. června.
Cordell Hull z Tennessee, předseda strany, radil se se, členy
výkonného výboru, prohlédl si změny učiněné v Mádisori
Square Garden a vydal prohlášení, v němž napadá republi
kánskou platformu a řízení clevelandské konvence. se
dá Hull praví ve svém prohlášení:
"Nadcházející kampaň dokáže, zdali politická strana
může žiti neb měla by žiti, když strhla vládu do bezedné ka
luže korupce a zůstavila za sebou stopu znemravnělosti a
skandálu v rozměrech nemajících rovných v historii národa
jako během tří a půl roku Harding-Coolidge-ovy admini
strace.
"Z jemného, ne-li sympatického způsobu, s jakým repu
blikánská konvence jednala s nimi, nezasvěcený člověk mohl
by se snadno domnívati, že Newberry, Fall. Daugherty, For
bes a jejich spřeženci jsou lidé nejvyšší bezúhonnosti a že
senátor Walsh a ostatní, kteří odhalili ony zločiny ve vel
kém, jsou ti skuteční zločinci. Stará garda, sloužící živlům
zvláštních privilejí v republikánské stran- nemůže se očistit!
aniž zreformovati. Ona dnes nejvíce oh žuje poctivou a re
presentační vládu a měla by býti zničena.
"Republikánská platforma, jako ona 7) 1920, obrací se
všemi možnými směry a pozo. .ihodna pro své pokrytectví a
falešnou předstírku jest pouze obmýšlena, aby vydržela do
listopadových voleb. Po tom všem hluku, placené propagan
dě o Mellonových daňových návrzích za posledních šest mě
síců, republikánská platforma se neodvážila oni zmíniti se O
Mellonově jméně, tím méně o jeho daňových návrzích. Toto
odmítnutí bylo ve skutečnosti schválením demokratické před
lohy, kterou daně sníženy."
čfSLO (NO.) 98.
Washington, 13. června. Demokratičtí senátoři a kon
gresníci shodovali se dnes v prohlašování republikánského
lístku a platformy za ty nejvíce r^^c.ionářské v historii ztf* v",
mě. Všichni vyjadřovali pevřioiT' c£wr#*u ^áfeřsokiatické'
tězství v listopadových volbách.
Byla však zároveň rušivá nota a na tu udeřil senátor
Burton K. Wheeler z Montany, hlavní pobočník senátora La
Folletta na demokratické straně. Wheeler dal na vědomí
svým kollegům, že zdali new-yorská konvence nebude nomi
novati pokrokové kandidáty na pokrokové platformě, třetí
strana je jista a že za jistých podmínek strana tato zvítězí
na západě a severozápadě.
Postavení senátora La Folletta bylo velmi sesíleno clevo
landskou konvencí, pravil Wheeler.
SVALUJE VINU NA COOLIDGE.
JE ZODPOVĚDĚN ZA IGNOROVÁNÍ FAR
MÁÍTU, DLE LA FOLLETTA.
Madison, Wis., 13. června. Přítomná národní admini
strace "doslovně se obrátila zády na farmáře," senátor La
Follette z Wisconsinu pravil v prohlášení uveřejněném zde
dnes. Je tam řečeno mezi jiným:
"Šedesátý osmý kongres odročil se, když byl zamítl re
soluci, aby senát a sněmovna poslanecká sešly se opětně po
národních konvencích, tak aby mohly bezodkladně uvažova
ti o krocích na úlevu zemědělství.
i i "Ony zájmy, jež požadovaly lodní subvence, snížení da
ní, saručení železničních výdělků, tučné olejné a pozemkové
úděly a jiné zákony v zájmu zvláštních privilejí, snaží se d0»
kazovati, že farmář sám musí se vytáhnouti ze svých svízel$
a že nic, co federální vláda mohla by učiniti zákonem, by mu
v nejmenším neprospělo. Toto v podstatě jest argument a
dresovaný kongresu presidentem Coolidgem v jeho prvním
poselství.
"President Coolidge dostatečně dokázat, že když zvlášt
ní zájmy, které vykořisťují farmáře stejně jako městského
obyvatele
chtějí něco, dostanou to bez nesnází."
ČINNOST RUSKÝCH
MONARCHIST^.
Berlín, 12. června. Zde spatřována jest jistá souvislost
mezi předvčerejším vyhozením expressního vlaku Moskva
Riga do povětří a zvýšenou činností ruských monarchistíu
Zpráva, že na vyhozeném vlaku nacházelo se několik, sovět
ských předáků, zvyšuje podezření, že Rusové, jimž jedná se
o obnovení carství, měli v tom svoje prsty.
Na včerejšek byla zde svolána schůze ruských monar
chlstů aby v ní jednán bylo ohledně akce v důsledku ne
dávné proklamace velkoknížete Mikuláše, v níž tento se pro*
hlásil za vůdce ruského monarchistického hnutí. Ve schůadi
kolektovány byly také peníze, aby poslány byly velkoknížetf
ku provádění jeho monarchistických plánů.
i.l
4
*4
4'
'-.i
I.4

xml | txt