OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, June 16, 1924, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-06-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

(ffRÁNA DRUHA
attpUttn* foAnt
TELEFON
stavnou
VrtaTatell
Tvk*t*ká Vydavatelik* Spolehnout
»fta
S V E W O
Ohio, »Air tfe* Mt tf Marcb 1171
IuOI NIM priapifttBi
HWITTFAK
aMtaktah po«llft
Ifadvtatoé na pAl rok* «•*.»».•.
»*»dplatn( na čtvrt rok« II &'
^tmlplatu# na
Fíitou na vraak mimo 0M0 MM i*'
foltou na vanak.
mimo
'SVĚT
P+VM
4K
uiAato pMroCnl •II
V^adplatnt aa vanak mine ontoto *trrtlat»# II
álv ilta «taak» «AollM
S V É
au
PONDĚLÍ, 16. čKRVNA 1924
BLUDNÝ KRUH.
W"
^4 Pan Nicolas Blaedel, redaktor kodaňské "Politikeiť* fcpCi-Lvým majetkem půl millionu liber|
sťfjbil některým německým politikům v Československu
patrné!
tróchu domácích mrzutostí. Nevíme na příklad, co řekl vúd-l slední noci byl učiněn pokus při
ce německé sociální demokracie, dr. Czech, svému klubovní-l praviti jej o život.. Jiným dokla
mti kollegovi, dru. Holítscherovi, když se dočetl ve jmenova-ldem jest testament Gladstonúv
ném listě, že dr. Holitscher se vyjádřil k red. Blaedelovi :l Zajímavým dokladem jest tesía
"Jasné, jednoznačné rozhraničení mezi Cechy a Němci je ne-|ment námořníka svoji závět slo
proveditelno a z hospodářských důvodu bylo by nemožno od
loučiti krajiny převahou německé od republiky. Formálně a
veřejně jsme se však dosud nevzdali požadavku sebeurčení a
samostatnosti, toliko tiše přešli jame od něho."
Ale -věc jě už venku a německá soc. demokracie i t. zvJdatován jest z r. 17-05. Jiná ze
pFÉcovní strany německé jichž mluvčí vyjádřili se viičilzávětí byla uložena v lahvičce
dánskému žurnalistovi podobné, by si měli uvédomiti v jakIlihem psal ji jeden umírající,
veliké krisi se té chvíle nalézá celá jejich politická orientace.|který byl zachvácen morem a
Sebeurčení není praveditelno, jest vlastní, věcné přesvědčeni
politiků německých. "Po tisíc let žili Cechcvé a Němci spo
léčné v této zemi a mu«í tak zůstati i dále" -J— tato slova na
šel pro touž věc něrnecký agrární poslanec dr. Spina vůči red.
Blaedelovi. Nezbytnost positivní státoprávnosti, toť tedy
patrně vnitřní víra značné části némeckýclj politiků. Ale
,, v,, i_,, u i statně ráz volebních schůzí vy ni
formálně a veřejne hlasa »e sebeurčení. nebo nanejvýše
jako první etapa k tomuto konečnému cíli.
autonomie", jako první etapa k tomuto konečnému cíli. Na
venek hlásí se odpor či nanejvýš loyalita podmíněná blhovuli
režimu. Na venek se hlásá, že republika jest "výhonek fran
couzského imperialismu" te jt/át to útvar konjunkturální
přechodný, pomíjející, ujměi/, násilný. Uvnitř ale se věří, že
"musí tak zůstati i dále" i v zájmu sudetských Němců. Tak
vyhlížejí vůdcové německé politiky. Jak vyhlíží lid? "For
málně a veřejné" vůdcové neodložili své radikální fráze a
maximální programy, vymlouvající se na lid, že by toho ne
snesl, že by je smetl s jejich posic a svěřil je nezřízeným hu
bařům a kr»jnUn nacionálům. Patrně tedy je ten lid revo
luční, protisiátní, nesmiřitelný? Chraň bůh! Na nedávné
sclíůzi ironisoval německý živnostenský politik německé na
cionály za jejich nedůslednost: "Já chodím a pucuji kliky vel iJ^kVch najď^e"jií gr"oí«ky
prospěch svých stran" pravil "a nestydím se za to. )m|
dělají totéž, jenotm že to zapírají, to je celý rozdíl mezi ná
mi." Tedy revoluční, radikální, protistátní lid, který nutí
své irmlentviické politiky, aby zaň pucovali kliky. Tedy
devoluční, protistátní, nesmiřitelný lid, který platí v pořádku
daně jehož mládež "louži ve zbrani, kterýod řijna ne-.
podnikl jedineho veřejného organisovaneh© pokusu odbojo|]
proti novému režimu?
Věru, takový lid není revoluční a protistátní.A přece vě
ří německým protivníkům, že nemohou vždy formálně a ve-i
v
řejne přejiti od sve porad jest* radikalne politické koncep- ..
ee ke koncepci opravdově positivní, oposiční jen proti vládě,I
1 K 1
ale zcela loyální a bezvýhradně vlastenecké vůči státu. Vě
řfrne. že tento nerevoluční a nikoli protistátní lid by' je po
případě afmetl s jejich posic, kdyby to podnikli piíiiá "for
málně a otevřené".
i Tento fakt, jeji ném němečtí politikové mimoděk pm
zřadili vlastně neprozradili, nýbrž toliko potvrdili u
kazuje nad jiné bludný duch německé politiky v Českosloven
ské repMolice. Značná část německých politiků smýšlí pro
sttit, ale aby toto jejiťh vnitřní smýšlení mohlo míti vliv na
události, muselo by se "formálně a otevřene" podepříti sou
positivní politickou prací. Oni však dnes nemohou
a nechtějí "formálně a otevřeně" se přiznati, poněvadž by
toho jejich veřejnost nesnesla, ačkoli tato veřejnost také
•valné části smýšlí pro st.át.
Tento bludný kruh mu«í býti někde proraien. Musí
k tomu někde najiti odvaha. Cháptínie, že to nelze činili
vidy a všude. Ale neUe také tento stav udržovati navždy
cky a odvaha k nějakému risiku nesmí scházeti. Pro našt
Némce platí dnes
VÍCÍ,
nežli pro československou veřejnost
pohlední slova prvního ministra financí tohoto státu že
rodu jest nutno říci pravdu Někdy že se sice snad docas-l
rodu
nl pravda musí zamlčeti, pak ale že se musí říci tím hlasitěji
a pevněji

Bludný kruh, v němž se dnes u nás německé politipké
Smýšlení nalézá, jest jakousi pokutou, kterou osud ukládá za
příliš lehkomyslný maximalism německého nacionalismu při
převratu. Tehdy by německé veřejné mínění bylo sneslo
formálně a veřejné" prohlášení pravdy, že Cechové a Něm
ci Žijí po tisíciletí společné v této zemi a že tak musí i nadále
býti. Kdyby njtiiečtí politikové byli tehdy tuto pravdu do
vedli "formálně a veřejně" přiznati, byli by tak učinil bez ri-l podobně, též na farmy, věnuje
sika a jejich čin bj 1 by ovšem 'nél vliv na celou tvářnost na-| bedlivou pozornou a vyřizuje
lích poměru. Tuto příležitost však něimečtí politikové pro
pásil a dnes ssa německá politika ti pí krisi, kterou řeší
ti dovedou jen uče odvážné spekulanti, obojetníci, předi
plomatěii kamorní politikové ji nerozřeší
i iTtdiwvý IHUHIT minlgterakó nifr ČaM
Převrat v radiotelefonů a v ra
diotelegrafii. Dle anglických
zpráv podařilo se Marconimu na
lézti nový systém radiového vysí
lání, který používá velice krát
kých vysílacích vln. Tento sy
stém by umožnil vysílati zprávy
do kteréhokoliv dílu světa a to I
vysílací stanicí, jejíž náklady ne
činily by více, než desetinu toho,
co stojí dnešní vysílací stanice proj
radiotelegrafii a radiotelefonii.
Pokusy dosud byly provedeny na
vzdálenost 2.500 mil, Marconiho
společnost však prohlašuje, že zá
hy zdaří se vysílání na každou
vzdálenost. Systém ten má však|
svůj nedostatek, totiž ten, že zprá
vy těmito aparáty vysílané, mo-|
hou býti rozšiřovány pouze dvě
ma, nanejvýše třemi směry.
Vzácnú sbírka testamentů.
Vzácná a svého druhu jedmá|
sbírka závětí byla učiněna pří
stupnou v Somerset House v Lon
dýně. Možno tam najiti poslední
vůli Shakespearovu, s jeho velice|
vzácným rukopisem. Zajímavý
jest malý zápisník, do něhož Nel
son v předvečer bitvy u Trafal
garu vepsal svoji poslední vuli
jest tam dále i rukopis Wellingío
disposice
nuv, v němž cini disposice se
sterlingú,
a
v němž uvádí, ie po
/il do kovové krabice a teprve po
desítiletích byla tato krabice sc|
závětí vylovena. Jeden z testa
mentů jest psán stcnografickv
htěl ji tímto způsobem desinfiko-]
vati.
Radioteleform a politika.
Již při posledních anglických vol
bách změnila radiotelefonie pod-|
n1,1'malému
|uvi vo)ební k
kroužku stoupenců, reci
ti zachycuje mikrofon a radiotele-l
íonie roznáší ji do nepapadlejpích
míst, do sálů i na schůze, na uli
ích, kde hlasitě mluvící telefon
reprodukuje jeho volební projev.
Tak statisíce lidí mohou na nej
různějších místech naslouchati pro|
jevům svého politika. V Němec
ku každý, kdo má přijímací apa
rát radiotelefonický, může sledo
vati průběh jednání Reichstagu v
Berlíně, ba v časopisech radiote-|
lefonických najdeme již grotes
z této radiotelefonické volební a
gitace. Tak na př. vidíme v jed-1
nom listě obrázek v hostinci u
stolu sedí několik lidí u sklenice
piva, na stole jest radiotelefonický
přijímací aparát, kte
kuje hlas kandidáta: pře
devším pak, váiene dómy a pá
nové, postaráme se, aby každý
K
i -i w i i .denně měl svoji skleničku piva."
1
u sklenice piva, prij:maji tentcl
pasus volební řeči se shovívavým
úsměvem. Radiotelefonie pouií
vá se i k agitaci mezi nejrsirsími
vrstvami. Tak na přulad "Deu
tsche Funk Rundschau" uvádí
program vysílací stanice v Lip
sku: Pondělí 12. května 1924
věnováno jest vlasteneckému ve
éeru pod heslem: "Vzpomeňme
na své bratry v obsazeném území'
uvádí se, že předseda západoně
meckého Svazu promluví o po
tlačení Němců v obsazených úze
mích, že přeneseny budou ně
mecké vlastenecké písně atd. Vo
lební agitace v posledních letech
značně vyspěla jisto je, že i ra
diotelefonie záhy změní její vý
raz /da ku prospěchu, zda ku
jkoďě iest otázkou,
VEN ŠVARC
advokát a veřejný notář.
J41 Society for Savings Bldg.l
Tel. Main 287.
JTÉHOVÁNÍ NÁBYT
KU, PIAN
levně
FRANK ZEMINA
3642 vých. 131. ulice.
Awdemif
s V i
ťf
iiinís
II2Š
I mm
15í:"!!!
lip!
du
V
POMOC. I
Pozornost Vám bude vě
nována rozmnoženým poč
tem prodavačů. Uspořádá
ní .na pultech dle velkostí
Tkt

Mm
Letních
$1.$8 a $248 hod.
v V V'
Dvojité známky každé úterý!
Halley
Prodej dámských nových šotyšóvých
FÍIJÍTE ZÁHY V ÚTERÝ k
PŘEDEJDĚTE NÁVALU.
Tisíce přaeíeh obleků v jédné z ned^
Y^tsícli nabídek kdy námi uěineiiýeo.
lTmožnená miinorádíjá úspora, bezcet
né tvary a tisíce zákazníků očekávají*.
cíeh dyelitivo tento velkolepý prodej,
obojí pomůže, aby událost tato byla
velké důležitosti. Jest to prodej, kte
rý Cleveland překvapí-
PRO DOMáCÍ VERANDY
Json správně střiženy, dobře usi^r
a budou Vám výborně slušeti. Každý
oblek jest plného střibius lilubokýiu
stehem. Ozdoby knoflíkové atd., jsou
vesměs prvotřídní. Žádné maličkosti
nebylo opomenuto, aby tyto obleky
byly l^zvafjnfc dokonalosti. Užitý š©st
tys jest taktéž nejlenší látkou. Json
to jakosti, které se dobře perou a vy
drží po celá léta.
ŠATY ZE SÚLOBAREVNÉ
0 ŠOTYŠE.
Modrých a bílých
kostek
Černých a bílých
kostek
Orchid a bílých
kostek
Růžových a bí
lých kostek
Hnědých a bílých
kostek
Zelených a bí
lých kostek
Žlutých a bílýcil
kostek
Honeydew a bí
lých kostek
Jiné vybraných
plaidů.
NAKOPTE SI ORLEKfl PRO
CELÉ LÉTO
Kupte v piiltuetech za tuto směšnou
cenu. Vhodné pro nošení všeho dru
hu. Očekáváme velkou poptávku po
těchto krásných šatech —proto přijď
te si Vaše vybrat.i v brzku. Přijďte
připraveni k značnějšímu nákupu,
bude to hospodárné, zakoupíte-li hned
několik obleků najednou.
Bailey's Sklepen$
V\ V V V W v \v v
Telefonu Errfe tfll ťhernr S8St
A
PONDĚLÍ, 16. ČERVNA 1924
•tajnost mimořádného řnfsta
zvláštní obaly, pokladníci—
vše co usnadňuje a zrychluje
výběr. Přijďte pokud mož
no brzo.
Vvrobenv u
Tyto ohlekv
z
se
w.yiv
ZMiSTRÍ
SLtiBA
cena
íO*
dilen A. I. Ilirsch Co.
Brooklyn, X. Y. Nejvétši hodnoty v uiitL P4NH
dej nebude v této sezoné opakovát^
Brooklyn, N. Y.
i
t"Í'

I ftwftrslak tWilj talii nceyi ky tk
IftT F«JNTM« U UNO.)
Dtattrad MMnt aim tn*tt«r Marsh U líH at tli* po** oMlot tt CltvalMM'
wr toalikoa «U» ion* II. »«n* *oi»*tnv(U rawliitl |«MM Wl^»
Ia4««tUvt «f«la Mftty
I I I I I É I
MSI 4-16 Broadway, ClweUnd. O.
Bell Broad war 970
Ken. Tel. Lakewood Í149*J.
O V Y N A Z K
O V E Y
BARGAIN BASEMENT
A. HIRSCH CO. I

xml | txt