OCR Interpretation


Svět = World. [volume] (Cleveland, Ohio) 1911-1939, July 02, 1924, Image 2

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045068/1924-07-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

^••w*?H^*,'
,v«.,
*r* \NA DRUHA
I'HW,
1'řvtlplatnó ročně
iTMlpIatnó na_půl roku
Adresujte všecky zásilky:
Pi
í
-"i,
+mw-seswr
*y
'J,' "V v"
1 1
VWDATATELÉ
Tiskařská a Vydavatelská Společnost "SVÉT"
IFLKOÍPUKOVANÁ.
SVĚT' 'THE WORIS
Zasílá se pouze na předplatné.
Svět s dodávkou do domu 12c týdně, kolek to
ván rozoááeči každou sobotu.
Jednotlivé číslo 2 centy.
E A i É
V hranicích městských posílá se pouze •fUt
STŘEDA, 2. ČERVENCE 1924
Předplatné na čtvrt roku
Předplatné na roéslc
Pošlou na venek. mimo město, roéné
Pošiou na venek, mimo městp, půlročně ...i,
Přednlatné na venek. mino mřsto. čtvrtletné
Vítr vanoucí vlnovitě, ať sebe větší prudkostí, .nikdy
mohl by způsobiti takové hrozné spouty, jako se stalo
Jfou vymrštěny do výše a vrženy do veliké dálky. Pisateli
w 5
*t-y
KtoáiUH česky látifta (esléhi Na Aaerice.
30
*y
Hrir
S Iři
1 4
TELEFON: Bell Broadwáy 970
O SOUČASNÝCH UDÁLOSTECH.
se theorie, že tornádo se vyvine, když proud horkého vzduchuj
vylíčitelné zděšení, neboť nebylo něčejio podobného pamět-1
nika a vůbec větrné smrště v Evropě velmi zřídka se vysky
tují. Ze ztemnělé oblohy snesl se trychtýřovitý mrak až k
zemi na nedaleké pole a skoro v okamžiku zmizel. Když se
půdy byl vytržen a odnesen a patrně vržen někam jinam,|
když osavá síla tornádového mraku ustala.
Tornádo, ačkoli panuji" o něm různé theorie a domněnky,
jest jedním ze zahadných, nevysvětlených zjevů přírodních.
To ovšem na prvním místě zajímá vědecké kruhy, ale každé
ho měl by zajímali osud téch nešťastníku v Lorain a jinýchM*1-
místech, která byla postižena sobotním tornádem. Co
píšeme, m*í nám ještě známo, jaké systematické kroky buJ™«rtc*
1
.•
(í' •.-.
WW"
%.&•
IU0
-v
-JM3
«Í.1»
Lidskému důmyslu podařilo se přivésti pod svoji kontro to jest k liberálnějším a demokratičtějším i«leíi|É, Od r. 1843
Jh některé ze sil přírodních, avšak že byl by člověk pánem| nebylo takové možnosti v Německu."
přírody, jak se někdy bláhově mluví i píše?
Blízké město Lqrain, rozkládající se Jla břehu latera
Erie, až do sobotního odpoledne ž^vé, prosperující, dává od
pověď. Mluví jeho trosky, jeho mrtví a ranění,* osiřelé déti,
zmařené životy a zklamané naděje o slabosti člověka vůči
striuslivým silám přírodním. Hnal se temný bouřenosný mrak
přes hladinu jezera Erie, a nebylo nikoho a ničeho, co by do-|ných ^í. Rozzuřen poHledem na mocnější soka? vrhl se
vedlo odvrátiti katastrofu od nešťastného města, od
lidu.I
jenž až do toho okamžiku neměl nejmenšího tušení o přízra-U největší nouzí á s nepěkně zřízenýim aeroplánem nebezpeč
ku smrti, jenž vznášel se nad jeho hlavami. I nému útočníku. Cel^ tato zpráva zní sice příliš po amerikán
v Zasáhlo tornádo, zasáhlo strašlivou, vražednou,
silou příroda ve své nejhroznější t,vářnosti triumfovala! "kachna", ale tak zcela pravdě nepodobná teto příhoda není.
nad člověkem. Děsivé skučení vichřice, to znělo jako příšer-l Což nemá takový dravý pták všechny příčiny, považovati u
pt výsměch vítězícího démona. I měleho ptáka za svého soupeře a konkurenta? A bylo by
Člověk dovedl využitkovati některých přírodních sil almu možno zazlívati, kdyby se na drzého vetřelce vrhl'svým
jiné přivést! yod svoji částečnou kontrdlu, ale jest a zůstane!zobákem a svými pařáty? Již známy francouzský roiha'no
asi vždycky dalek toho, aby stal se pánem přírody, aby do-l pisec Jules Werne v dobrodružném fontáně "Pět nedel v ba
vedl ovládati její živelnou sílu a čeliti jí. Bude asi vždy-l loně" líčí napadení balonu hejnem podrážděných :*upů, kteří
cky tentýž poměr mezi tvorem a tvůrcem.
v
Nijenora jest lidský jdůmy»l vůči tornádům bezbranným.! který svým ticarem velmi připomíná ptáka a vznáší se ve
ale není ani vědecky znáéio, vlastně jsou, co působí jejich! vzdušných výšinách stejně klidně, .elegafliiH^é 4órafcř stejné
strašlivou ničivou sílu. Jáko .nejvíce pravděpodobnou uvádí
beZ
s] a
se srazí s proudem vzduchu studeného. To prý vysvětluje,I ytnělého. Bylo pozorováno, Ée většina ptáků jeví před
proč tornáda jsou nejčastéjší v^měsících jarních neb na P°-| letadly panický strach. Vzlétne-li létadlo, umlkají ^táci
Teply vzduch unikajíci|
čátku léta a v časném podzimu.
vzhůru stlačí k zemi proud vzduchu studeného, jenž vyvine
pak strašnou prudkost a ničivou sílu. Na podej/ření této
theorie se poukazuje že tornádo vždycky předchází parno k^ie^'kde"•]«" íétáďTa ^"objCTuji"í^téj
že s nim vždycky,se dostaví ochlazeni.
i Toto všechno jsou však jenom theoriie a n»ní-li vědecky
zjlFtěn původ tornáda, tím méně je vysvětlena jeho strašlivá.
^'ničivá síla. Pisatel tohoto před tím měl příležitost dvakráte
Z
popatřiti na dílo tornáda a kdo viděl spouMy a trosky v £o i všemu.ohavně hučící potvoru jim nahání hrůzu. To platí za
rain, jistě položí si otázku: Jak je možno, aby vítr vyvinul
Jlsté
.'•'
•«ech
takovou hroznou sílu? Vyskytly se domněnky, že je to vlast- Wo by divu, kdyby pž? pohledu na drzého vetřelce je pojala
ně nějaká záhadná elektrická síla, jež při tornádu tak ničivé! oprávněná žárlivost a spravedlivý hněv: jde-li o ptáka, pa
působí, než to jsou pouhé domněnky. Jjsto však je. že o-l
nov'
vzduší ve chvíli bezprostředně před tornádem jest jako byM'v® zasahování do výsostných ptačích práv a nekalá sou
nabito" elektřinou. Podobné Jylo téi v ono osudné sobotní! též. A směl by míti někdo tomu aimerickému kondoru za zlo
odpoledne.
ne
předl
léty v St. Louisu a v Oma/e a onehdy v Lorain. Je to větrný! vyslechl nejen zajímavý názor na tento podivuhodný výtvor
vír, pohyb točitý, jako by šroubovitý, jenž zničí všechno, col lidského důmyslů o techniky. Tenorem všech ptačích pro
mu do cesty přijde. Svého času četli jsme další vysvětlení! jevů byl by zajisté plamenný protest proti opovážlivému vni
^ničivosti, tornáda. Je prý to přivoděno jeho ssavou silou —I kání "pána tvorstva" do oblastí, vyhrazených až^ dosud je
mrak tornádový vyssaje prý všechen vzduch, působí jako vý-l nom příslušníkům opeřené čeledi, a na všech ptačích sně
věva a'fcdi budov srazí se proti sobě a shrnutí se. Je pouka-l mech zajisté jsou jednomyslně přijímány ostré resoluce proti
zováno, že toto by se stalo, i kdyby nějakým umělým způso I rozmachu aviatiky.
bam náhle a s velikou prudkostí vzduch byl vys^úi z nějakéLstorií snah o dobytí vzdušné říše, mohli by plným právem člo
Wčtnice neb budovy. I věku vytknouti, že to od nich "odkoukal", že vyvlastnil vše
I to je však pouhá domněnka, tfefoa^ie hroi!»á ssavá sílal hny ptačí patenty a že jeho hrůzp nahánějící bručící aero
itornáda je prokázanou skutečností. Často 'těžké předměty! i^n
í
nen
n
vzor
těchto řádek, když byl ještě malým chlapcem na otcovském! poří^iiii peruti z ptačícl\jper přilepenýeíT voskem a na
mlýně, měl příležitost přesvědčit! na vlastní oči o veliké ^chto perutích Ikaros vzlétl k slunci. Tehdy však byla je
Mavé síle tornada. Byl to zjev, jenž «iezi lidem způsobil ne-l
y
,, .. ... I počal opět studovati ptačí let a .na jeho základě činiti nákre
vzpamutovul. a ih na ono místo, shledali, ze velký kus|
toto
I'll -lHlllll^llllWiI
ČLOVĚK A PTÁK.
Před časem prošla novinami zpráva, že jistý americký
vzduchoplavec při letu přes nebetyčné jihoamerické JCo^dil
liery byl napaden kondorem, nejvjétáím^ obyvatelem vzduš-
obrovský konuor na aeroplán a přepadený aviatik unikl jen
ničivouIsku a z divokého kondora se snad na konec vyklube krotká
nezvyklém letícím "tělesem také'"spatřovali konkurenta
vetřelce. A jak teprve nemá ptáky uvéstiť,v omyl aeroplán,
a ukrývají ve větvích a Jesním podrostu. Tento zjev jest po
zorován zvláště tam, kde aeroplán jest ještě neznámou r.v
vinkou ale i v krajích, kde již létadl
vzbuzují stále neklid u všech opeřenců. Je zřejmo, že ptáci
považují aěroplán skutečně za tvora svého druhu, patrné za
obrovského dravce, a pohled na tuto ohronihúu a k tomu ke
men8,ch
Pta«lch
,ého |ótadla.'
gy omé
:|»o nedávných volbách ve Francii v .cjaině namnoze na-|"Ješti jsme pány vzduchu! Létajřčí člověk zahynul!" "Ale
"*fcyio půdy pttwUvmk \¥& kdyi obzwu v^x^i.^^ící plí^jpy^^^ět
Pí'
I
1
I
litiQky oslabena. Přesvědčení toto ne*dilí^M||á^řyýborný ztifi
lec mezinárodních poměrů, Fi*ank H. SiiBonjSjj,'jen? naopak
je toho mínění, že postavení Francie ve světě bylo jimi ne4
smírně posíleno. "Je ^natelna zmarii v brnkám smýšlení",
píše, "jež slibuje jistou ipíru špojíip^obení mezi těmito spo
jenci z války a vedle toho po cel^rf
světě,
jako v Evropě, legenda o milítari^ticlcě iiftperialistické
Francii vyhledávající pomstu a zničepí Německa, rozplynula
se vítězstvím francouzských liberálů a osvědčením jejich ú-
"Avšak snad tím nejdůležitějáím následkem byl iobjev ji
stých známek rozštěpení mezi Němci samptáýinř. S přícho
i Herriota hlasy ozvaly(se v Německu potíráni směrni
ce reakcionářů a na podporování lirovnání rQzmíšek s Francií
jiným způsobem než válkou. Slovem, vyskytují se neklam
né známky, že Německo, polední z velikýclv,národů ve váke
súčastněných, začíná se vynořovati z válečné *nálady."
Simonds mnoho si slibuje oá Daweéový zprávy pro ij,
klidnění Evropy a v závěrku svéhó zajíniaváho článku praví:
"A zdali Německo rozhodne se pťa válku, bude opětně
čeliti světu osamoceno, -odsouzeno od samdbo počátku jako
zodpovědná strana. Mravní výhoda bude ojpětně u jeho od
půrců, a ježto válka začala by na. německé £udě, zahrnovala
nevyhnutelné zničení a spiwtošení Ruhrska a Porýnských
industriálních oblastí, znamenala by válku ávJpeskoslovenskem
a Polskem jakož i s Francií a Belgií, znamenala by hospodář
skou zkázu jenom s nepatrnou vyhlídkou na vojenský ú
spěch, dá se předpokládati, že Německo v koncích se podvolí.
"Zdali pak podvolení se přivodí slušné urovnání, takové
jako Dawesova zpráva si představuje, výhody, jichž tím zí
skají živly liberální a hana, jež zůstane lplti na reakcionář
ských methodách a směrnicích, v koncích mohou zachrániti
NěmecJcou republiku. A tak Německo, jako Francie a Velká
Britanie, může se vynořiti z válečného ovzduší čelíc k levici,
pečné. jako dravý pták. Bylo* by zajikavo avěděti, co
^j yS|f gj jaké pocity mají skuteční ptáfci při pohledu na
p£vu a švitoření, plaše se rozlétají na všechny stran
u
V Americe stejně
velkych flravych
konkurent, jde-li o výtvor člověkůy, í»ak je to ni
I že se pustil hrdinně do boje s tou hučící a létající věci či by
I tostí a pokusil se vzíti pomstu na této drzé obludě/
by-měl .čarovný dar z pohádky a rozuměl ptačí řeči, jistě by
A
jc jiného, než hrubý plagiát poctivého ptačího
ú.' Již Ikaros a Daidalos, první mythičtí aviatikové svě-
přiiodě spravedlnost a sluneční Buh, pohněván tako-
vou vyzývavostí lidského plemene, roztavil vosk v umělých
perutích a rouhavý opovážlivec zlomil vaz. Pak na dlouho
byl ve vzduchu pokoj, až zase všetečku Leonardo da Vinci
Tedv zase
8e
dou podniknuty na poskytnutí trvalé úlevy a rejubilitací zni| p°('0'w'j' obrovským pta^um, kteri brázdi vzdušné- vysiny za
ňeného maietku i katastrofou stižených rodin, než isme iisti.l bouře i větru, křižujíce jako orli nad horskypu itity, n»d ši
lidstvo umoudřilo a nepřikroéilo k dobývání vzduchu. N*
jednotlivé nezdařené pokusy pohlíželi ptáci s útrpnou shoví
vavostí, neboť vždy se dočkali toho, že ta podivná nestvůra
se zřítila a rozbila na padrť. -Přišly balony, ale ty ptákům
mnoh hrůzy nenaháněly vždyť i ten vrabec na střeše vi-
k°'°S
stavbou,
'H'*
Ptáku n
A
kd
kdyby ptáci byli obezn&meni s hi-
plagiát! .AJe tehdy ježtě se
íf !"^ou•vetru, .»e nemá křidel, nemá
ocasu a tudtz ani svobodné vule Aa pak ve F^ncu a v A-
téch netvoru, kteř, «e tak napadne
a tehdy ptáci nabudou opet sebevétloiní a štěbetají chlubně:
4
r&
A i
4
Komunisté á Němci česko
crumlovští odmítli presidenta
vítati. V "Budweiser Zeitun
řu" se dočítáme: Ofoe^ če^íko
buidějovická u příležitosti ná
vštěvy presidenta republiky ro
zeslala všem jihočeským mě
stům pozvání k účasti na uví
tání. Za účelem zaujetí stano
viska v této záležitosti svolá
na byla v C. Krumlově k návr
íni komumistů porada zástupců
stran, zastoupených v obecním
výboru. Na této poradě vyslo
vili fc?e komuiniřité, 'strana (ně
meckého souručenstvi a něme
čtí národní socialisté proti vy
slání deputace k vítání presi­
9
clcforfy:
Broadwav-S8th
Street
FAY
PRO
ZVLÁŠTNOST
DR. E. J.
aIU. A^]|
•"'•A -v ^.'1 ,* "l v 'V

Otevřeno denně od 7 hodin ráno do 6 večer.
V sobotu od 7 hodin ráno do 10 hodin večer.
OTEVŘENO VE ČTVRTEX 3. ČERVENCE
OD 7 .HODIN RÁNO DO 10 HOD. VEČER
ČTVRTEČNÍ ŽVLASTNOSTL
TELECl K DUŠENÍ, domácí, libra za
Na všech stáncích řeznických.
PPRTERHQUSE STEAK, libra za :. .1 28c
Stánky J. Matheise 84-85*
ytJCBisae-.zaručeně naprosto čerstvá, tucet ........ 30c
Na všech mlékařských stáncích.
MÝDLO P. & G. 10 kusů 39c
MLÉKO TRI W velké plechovky 3 za 25c
Weinerovy grocerní stánky 1-2-3-4-5-6.
-PANÁNV pěkné, tucet 30c
Na všech stáncích ovocnářských.
LEHMMŮ --VEPŘOVÉ MASO
STÁNKY
-v í-* •"-M -v
strach na ptačí rod a chvějící se jáéruti se tisknou k větvím. I
Neboť ta nová obluda na obzoru znamená, že člověk nepovo~| nAt
í, dokud se pánem vzduchu nestane. I TI£IJUI!á
(Tiskový o^bor ministerské r«dy' Čsl.)
denta. 4ežto tyto strany tvoři
velkou většinu obec. zástupitel
stva, byla tedy účast na vítá
ní odmítnuta.
Jak je Liberec německý.
Dne 3. června koná-ny byly voi
by do Pomocnické hromady při
obchodním grémiu v Liberci.
Kandidátka Československé o
bchodnícké besedy dosáhla o
mandátů. Pk»dotknouti dlužno,
že český živel černěl dosud žá
dného zastoupení ve výbory a
tudíž tento úspěch ie dobrým
znamením pro naši národní
věc.
DZNAMpVANI VE "SVĚTU"
PRINÁ^f OSP£CJM
čEEVENEO.
$25 plotýnk# jen po $$9.65—$10 zlaté korunky S3.45
CHCETE III NA NÁRODNÍ SVÁTEK
(Prohlášení neodvislosti)
jiti do yoluó přírody,,usednouti lu&de
im břelni řekv neb jezera a užiti trochu
své!IO. volného ěasu k zábavě chytání
rvb, zaopatřiti si musíte Yase 8POI1
ŤOVNÍ POTŘEBY v čns. i
I- nás naleznet(\ a potřeiyujet^ Ýe
^VjeJice hojnem výběru a za, rozumnou,
každému přístupnou cenil*
Zda-li Vám tudíž cel 10 třeba z obo
ru tohoto, obraťte* se ha nás a zda-li
snacT nemáme
IK'CO
ÍJředm hodiny:
od 9 do & hofi. večer.
eo chcete, dostane­
me pio \'ás věc tu v krátkém čase.
F. J. Vyhnal
^OBCHOD ŽELEZÁ&SKÍ
^roadway a Vých. 49-ulice.
4 1
-.3-. K -7 V ...
V&J 'fe.Mví V. '**&•'„ ,Á li-'*
',/• .• .V'.
NrfWL/
sam íjdh^W V- V.e,%.
1
v:
A
VW V-V I-
-č" -*í ir, •H •. 1 •.
ISTftETDA, 2. ČERVENCE 1924
I.
ze Snellova soukromého
sanatoře v -Cincinnati, Ohio
bude jneikati v Clcvelatij^u
ve své úřadovně
412—414 Erie Building
roh 9. a Prospect Ave.
OD SOBOTY 5. CERV'CE
DO ROBOTY 12. ČERVNE
POUZE fi DNI.
Nehledě k tomu, jaké povahy Jeat
Vaše nemoc neb jak dlouho V&b suffu*
je, poraďte se s tímto speclallstotl*
aby celý VáJ budoucí život nebyl
s&Kue.
Staří i mladí muži
Nehledě k tomu, jak Jste nemt&en,
nehledí: ani k Vaší bezradnosti a bea»
nadějnostl a nehledě ani k tomu, kdyC
Vá.m byl© již řečeno, že Vaie němot
jest nezhojitelná, přijďte a porad,'t*
?e s tímto výborným lékařem a jest*
li že zbývá jen nitka naděje, na kter#
visí Vaše zdraví, muže tuto vfisti k
Vašemu uzdravení, spokojenosti ft
átvstí.
ZVIÁ5TNÍ POZORNOST se věnuj#
chemickému a drobnohlednému ro*bo«
ru krve. moče a chrchlů a všem trpí
cfin nemocemi duševními a nervovými
komplikaecmi.
VSeehny dotaay adresujte:
"*,Íffnniii«njtř ni ěan a
Úřední Kodiný:
04 9. hod. ráno do 7 h. večer.
V neděli a ve svátek od
10 hod. ráno do 1 odp.
Adreasa úřadovny y CÍW
cinnati, O., 1054 We«ley
SI 3TÉH0VÁNÍ NABYT.
KU, PIAN
a podobně, též na farmy, VŽnujt.
•Jxdliyou pozornost a vyřizuje
levní
HANK ZEW|U
Hodiny:
M\AiÁ''rÍÚM£&:'^dbŠĚÁ
,pd 8:30 do 12 h. dopr
1 do 7 hodin 1
.Telefony:
Union $57-fr
Roadway
?v- v
Mix
DO CI^YÍIANDU
V'
,-'V!

KJ
s v
Doktor léčí všechny chronické nemo-'
ci i zmrzačeni mužů 1 žen a ,Hětl. V
mnohém připadl nu/.e býti zabráněno
operaci, BVěřlte-li se mu v léčení.
Ošetřuje veškeré nen^ci
mužů, žei^ A dítek.
Kataru a žaludečním chorob&m
věnuje obsvltítní pozornost.
Trpíte-li katarem, jiřijďte a licchtt
je vyéctřiti. Nemocní a chorobou p-i*
nékul napadeni, měji by se uch o piti
příležitosti Jeho n&větčvy. Navštivtf
jej a budete uspokojeni. Jestli 2e Jest
Viá případ nevyléčitelný, řekne V&m
utk bez okolkO a poradí V&m i v ne*
zhojitelnosti. Žlidný chorobný mul
neb žena neměli by x&meškati pora*
'liti se s tímto specialistou.
Jste-li postiženi rheumatismem, ner
vosou, vodnatelností, otokem rukou,
neir nohou, nesn&zeml Jater, Brdcs,
slabostí nervů neb jinou chorobou sla«
bostní, jste-li zslnalý, trp!te-li z&vra*
tf. nechutí k jídlu, z&cpou, nesááivno.
stí, padoucnicí neb žaludečními
střevními ncpoř&dky, přijďte k dř.
Snellovi.
M&te-ll^ skvrny, krevní, kožní neb
vlasový peduh, průtrž neb xlatou &11U,
všu itr •, Uspéchem léčí.
Pámy
ooliuravélé bolením hlavy. trudnon)y«|
mmtí, bolestí v kříži, svl&9tními ne».
ujocemi neb Jsou-li postiženy jinfndi
napy^dej^ioQtmi, slabosti neb 114ÚU#
hem specielné ženským, měly by
tímto specialistou poradit!.
Choroby vaječntku neb dělohy lédf
bez nože. Bylo-11 Vftm raděno podrolt*
biti se operaci chirurgické, aby odi«
straněna byla příčina těchto choroifc
neb při zlaté žíle a průtrži, nepošlou*
ehejfe těchto pokynů a nedávejte svo
je zdraví pod nfiž, lancetu neb ran1é*
kařskou jehlu, aniž byBte se dříve por*
radily se specialistou.
$
y-'é
1
y
/•.
•Ji
':krií f"*?-

ciipciKlent Bohi'OiUa Dtfly Newspaper published dalhr except Sunday by
ladciipciKlent Bob€«laii Dafly Newspaper published dally except Sunday by the
SVÉT PRINTING & 1M HLISHIM, (JO. (LM.)
Entered as second class matter March 20th 1911 at the Post Office at
Cleveland, Ohio, under the act of March 8. 1872.
4514-16 (Broadway, Cleveland, O.
Main 6294-Academy 840
I i I V U A N A
ROYAL SPECIAL LOAF CAKE 88c
Royal Baking Co. stánky 29-30-31
Cl£V,U4JVDSKÝ VODCS ZUBNÍ L&L4.R
2* patro Prospect Fourth BUlg.
Prospect ave. a vých. 4. ul.—^Kinsman rd. a vych. 130. ul.
vV v w v v v v v w v v v v v v v v v vf v v
Dr. Albert F. Sndl
wh 9. a Prospect Ave.
j. Cleveland, O. tó:
$642 vých. 131. ubde.
Tel. Acad^wy 323-J.
k- vL Ji- -I II li1-'.
Dr. J. j), Bender
ZUBNÍ iXMk
Úr^dpvnpu
5^56 .Broadway.
ALBERT F. SWU

xml | txt