OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, January 02, 1917, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-01-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

'PABĖGĖLIAI1
PAIEŠKO
SAVUJU
Mari j on.1 Klimavičienė
(M'sevičait< iiU meili is
K Uloniški u Aleks^lo
valse., Marijampolės aps.,
SSuv. Įiiilieškau savo I»!•*»
liu, ^yveiiaueiii Amerikoje:
Kazimiero ir Adoniu Mise
t ,
viein, jiems pranešu, ka
imisu hrolis IVtras yra ne
laisvėje \ okioje, adr., <ler
Jit I >em«<*iiland r\riej»s«;e
i'aunenen lauvr. Mano adre
sas: Moiįilev na Dnitpre.
No. 8.
Kaveivis Povilas Sima
navičius Kaimo An
drioniškio vals.. ieškau I>!'<►
liu Viktoro ir Mykolo Sima
naviriu. nyv«'nan«xiu Amo
liko jc.
" *
St. Pridiiiprovkaja.
iviaz. u z z. d. l'pravlenije
iiiirtov. Feldšeru Simauo
viezu.
Leonas Misevičius iš Pa
nemunės, Suv. Mari
jampolės aps., ieško Ameri
koje (Kaeino mieste svore
lio Jono Kvietkausko iš
Razieliu dvaro. Panemunės
vt valse.. Marijampolės aps..
Suv. mil> Prašau atsiliepti!
Petronrad, YTarszavskij vo
kzal. kontora ulavnv.li Pet
i*«»ii'i*a(lskieli inasterskieli.
Žukauskaitė Joana Kau
no -ul)., Pašu.vio par., gyve
nusi Yiktorinės dvare, ieš
ko dėdės Antano Šidlauskui
i-< Radviliškio. Kiaulių ;ips.,
paskutiniu laiku uyvemisio
Amerikoje. Adresas: Petro
urad, Fuiitanka No. 1*11-7
Kareivis Juozas Verbic
kas iš Kauno i»nl>., l'knier
L'« s apskr. Kavarsko val
sčiaus, šuvenu sod. prašo
"Draugo" pageli m" t i surast
ju giminės ir pažįstamus
merikoje. .Jis jau -Vmetai
Tarnaują rusu kariuomenė
je TCussia. Deij<tvu juszeza
ja armija T>eil>. jjvardeiskij
2 strielkovyjo polk, o]><»z "2
razria<la, Osi|>u Yerl>irkonu.
Vincas Vasiliauskas
l'adoviuio, Kalvarijos a|»
sUl irin, S1 i \-. ieško ui
Įriminiu ii* ]>;ižj»tninu. TiiIji.
JVlUhlovkaja ui. \o 18.
Pranė Končaitė i^. !' nu:
r i ii s« m I.. Kuršėnų ]>ai\, Kau
no iru!*.. icsk«» tėvu Metaii
šo i I' .1 ;t |*i jnlms. l»|*oliU .] < >||n
"28 metu. Silvestro IV. 5 iii<*tu
ir Mar<-»1< . se.-ers 1~> m. Au
^Įr.ižiis: Stnoletisk, \ itebskT»r
ossc l./J !« !*MIIUS1 KnlU'llS.
k Petras Diglis i s l«as«'inii,
Al. N;iiiiix V'io apskr. f»«»
^w-;is|i Aliicrikn
Kkal«'rinosiai r*.
(įcvskij | »v. S n. K
rrdiikfijn i k • -
ljiiską nuo ku
ltino Juozapaičio,
iv Kauim ii 11 •».
. r. Intkllhll v;• 1 -
i/'j iii sodžisriis.
LiU<-|i»f't i suirs
fcs AleksjiiKlrn
iš Lietuvių Gy-S
veninio Ame-;
i rikoje į
i PHILABELPH1A, PA,'
Pataisymas.
Draugo '2'2S dedant Lietu
. viii l)i«Mios atskaitą ap.'ista
Štai kas: $141.40 uzmokėjonii'
už ."»(>.( K K) lapelių ma/u.ju dežu
r i ii aplipdymui, tu lapelių iš
; siuut iM-jinią. už .">.000 didžiųjų
dėžiniu aplipdymui ir 4.">00 tu
: ležu<* i u supakaviuiui ir iš-dmi
tinimui 1 L'O komitetam. I'ą dr
lyką apleidu, pasidarė neaiš
ku kur padėt a $141.40.
Kuu. J. Zimlilys
I/.din.
DAYTON. OlIlO.
(iriunižio 1<> d. socialistai
surengė prakalbas. Kalbėto
jais buvo liulotos štabas. l>u
lota žadėjo kalbėli apie Lie
tuvos varaus, bet daugiaus
kalbėjo apie savo ali;ą, apie
"Mrauj^ą'" ir apie žmones, ku
rie jam nepatinka. Aiškino
si, kad jo >tabas negaunąs Į
iu«"iu'si I'!.*) kiekvieną da
ną kn/.nas ir l>ulotn ii* liulo
ti«M.«' i»• Žemaitė po $!'.*>. IVikė
[antininku:- ir katalikus, kad
Lietuviu Dienoj" nis,žai surin
ko antu. Kaltino Dr. šliupą i.
karu/.ą. kad jie netikusiai su
tvarkė !.. I).
I'a>kr.i kalbėjo uvo'erj.s, Bu
lotienė ir Žemaitė. Jos kalbė
jo taip. kaip moteris kalba.
Kinko aukas nukentėju
1 -ienis lietuviams nuo karės,
i Surinko S15.<>(). Ar u/teks
svečiu vakarieniai ? Taipgi
•inko aukas "Žiburėlio" drau
! jiiai. Surinko S8.Lv
J. J. T.
i GYVULIAI KARĖS LAUKE,
Kaip žmones, taip ir g\ vu
| liai šioje milžiniškoje Kuro
]xjs karėje kenčia dideli
valgą. .Jie žūsta lie i>mėti
uėjimu, arklai eidami pas
kui žmogaus į mušiu ugiij.
I> visu i;vvuliu arklv.
' • .* V. *
! daugiausia keuėtn dabartį
!•
11 c j i • karėje
A i k i \ s ir kareivi* niušio
'
J 'roiite pripranta virus j»»*a
iii«», tampa nelyginant nin
• irdžiausinis drau^iis !>až
įai karci\ iai paleidžia vifcai
irklį. o jie seka paskui juo*,
'"si»j» šunis. Aplink ūžia
j «:u!kos, spr«»i;st;i šrapneliui,
i » keturkojis kareivio drair
i ras tik kraipo ausimis, l>e?
u !>ėua atgal nuo savo šei
iu\ ninko. Vienas rusu kn
.eivis t a i | ► pasakoja apie
[ i Uos 1 y Ii uosius mušiu da
'y va uto jus:
"Umlciij UMli iiM'ti.i \y
į rcsiiy.Nis vctrrinorns l>n«rda
1 • * • pakviHr- n i«i 11 c • apžiurf
<i sužeist ij arkliu li^nuiuv.
KHnrknjn liuoninr įtaisyta
4H.i puikiai. 1'aHentai. ?wat
Į »i/\"li-innl i > k;«i k 111 s suzci
• lmi:is. iiuil vi i: j 11 i; t s i j^au
is artilerijos
:nnn
lado ir apžiurėjo veterina- .
\ai. Dabar jis gyja ir vėl Į
stos i pavojingą. darbą. Šir
mas 44 Ivanuška" atgręžė
galvą mušu pusžn ir aplėtes
akis klausosi mušu kalbos.
Einame toliau.
Toje ypatingoje gyvuliu
ligoninėje yra keli šimtai
arkliu. Visu ju nesuspėsi
apžiūrėti nei per kelias va
lančias) lvaikurie arkliai la
J»ai sunkiai sužeisti ir ap
raišioti bandažais nuo gal
vos iki kojų. Kiti gi sužeisti!
lengviau ir linksmai žven- 1
iria. kuomet kareivis sargas
atneša saujelę avižų.
— Štai žvalgas, vertas
fleorgio medalio — tarė gy
dytu jas. rodidainas Į dideli
į>ėri su aiškiomis akimis, i
Tai tarės gydytojas paša-'1
ko ja labai Įdomią istoriją
to bėrio.
•In" ris" mūšio lauke su
kinėjasi uuu pat pradžios
karės. Jo šeimvninku pra
džioje buvo Duiio kazokas.
Visame pulke nebuvo> ge
i'iausio arklio. Laike atakos
bG ris priešakyj visii lekia,
neatsižvelgdamas, kad kul
kos aplink užia, kaip bitės
'laike spiečiaus. Prilėkęs
j prie priešu kareiviu jis
(spardo juos kojomis, kan
džioja dantimis, slegia ke
liais. Daug vokiečiu-jau jis
nuvarė į aną pasaulį be pa
iue!l>os kareiviu. Tikras žvė
ris laike atakų. I>e koks ka
lci vis su jo nesusilygins. <»i
pasibaigus niušiui jis vėl vr
Isiškai ramus, kad tarytum 3
iiuetu vaikelis galėtu jį vai
j (lyti.
i Ir kur j*i nebuvo sis ar
; klys. Hnvii jis i:- < laifrij<4r4?
i Volvnijoj ir Rytinėje *Pru
. rijoje, H<*t lį.'lii L,vlė jam
: nepavyko. Kuomet armija
iienerolo Renenkamfo bėgo
iš Prūsijos prie Nemuno
Ircnzokas, kuriam priklausė
šis arklys liko užmušta?*.
Xuo t<> laiko bėris negalimi*
l)u vo nei bepažinti. N T i i-t i«
šriinvuinko, mžtat
šeimžninko, matyt, buvo
! skaudi atsidavusiam tarno
i
.— arkliui. Ramumos jo din
Kiti kazokai negalėjo
; prie ji» nei prieiti: visus
spardo, stvarstė dantimis.
Buvo mėginama pririšti, bet
i tas nieko negelbėjo. Sto
riausius pavadžius jis nu
braukdavo ir bėgdavo prie
j Nemuno į tą paėią vieta,
! kur liko užmuštas jo šei
| myninkas.
Lekia įsiryžęs |»<• i* lankus,
į žvengia, tarytum ieskoda
; u ui s savu ueru draugo.
Danu: var#» luivo kazo
1 kailis <l<• 1«• i t<» arkliu. Pen
kių kazoku tik neužmušė,
dnunelį sužeidė. <«alu ųalf
į J m" ris liku pasiustas į pesti
11 i 11 k 14 pulką. I>et ten dar
Mukiau. I>n kareivius jis už
mušė, Į skiedas sudaužė ke
lius vežimus dėl amunieijos.
K a liuumenės vyresnieji,
* matydami kad siu arklio jau
negalima suvaldyti, nutarė
ji pardiiuti. Bėris pakliuvo
vienam L'y^us vežikui. Bet
hs nesidžiaugė nusipirkęs
tokį arklį. Nei glostymai,
nei Itota^as ne^e|l»ėju.
Tris dienas jis luivu pas
vežiku, IM-t ketvirti diena
išlaužė duris arklydes Tr
tematė.
M^hiitiraiiuf
i i i^. « r 9% J
tu ir prisišlij
d ragini u pilį
bėris su fcv
I prie vieno
Vieną karty
ku Liet vaik
šėiojo atakon ir su padka
vomis užmušė trįs vokie
čius.
Sykį bėris gavo gabalėli
duonos nuo 1"» metų amžiaus
savanorio Petka. Nuo laiko
bėris liko neperskiriamu
draugu šio jaunuėio karei
vio. Kur tik jis būdavo ei
na arklys visuomet seka jo
pėdomis. Jeigu gi jo nelei
džia, tai bėris žvengia, ka
sa žemy. Naktį ir gi arklys
nenori apleisti savo šeimy
ninko ir stengiasi visuomet
nakvoti šalip jo.
Praėjo trįs mėnesiai ir
arklio negalima buvo nei
pažinti. Laike atakų jis bu
vo žvėriškas, bot tarp savu
kareiviu vėl jis pasidavė ra
inus, geras.
Vienoje atakoje Volyni
joj šrapnelio skeveldra ge
rokai apdraskė jam nugarą.
Dabar jis gydosi ir linksmai
žvengia kuomet ateina jo
atlankyti 14 metu savanoris
Petka".
RAŠTINES,
iš C. A. L. KOMITETO
C. A. L. K-tas prašo vi#;i
I V ietos 1\'įnitetu iminai i
7 d. sausio 1JH7 mt m | .1
>i.;sti Lietuviu Dienos pi li
i Kai ;ionaji Kryžią ir
ha į Liberty Kanka ir \ ra
nešt apie Centro Komite
tui; taipogi prašo atšakiti į
visas <K-to aukot; * ir
'tsiišfctisr—^
Visu asmenų ir K-tu, ku
rie yra s i«i!«t r- pinigus i Rau
donąjį Kryžių arha į Liter
y Uauka ir nėra pranešė C.
\-1ui, tcĮiiul praneša, n<»s be
okin pranašimo C. K-tas ne
uri tiems pinigams jokios
;onfr< »lės.
Savo pranešimuose j Cen
ra aiškiai-žymėkite simas
>o kelis kaltus jas portik—
'inkite ir nurodinėkit( kur
iis pasiuntėte: Jvaud. Kry
:mii ar Lili. Kaukui, urs bu
*«> nemaža atsitikimu,
•:ad pinigus pasiuuėia į Lib.
'anka. o praneša, kyd pa
iunte Uaud. Kryžių,
uh maišosi Centro apyskai
tos.
Kai ("d ii Dienoje iš l.itua
lios Šveicarijoje jrauta kab
eirrama saukianti ]>a^elbos
V) tuksi., lietuviu belaisviu
Vokioje ir Austrijoje.
Žadėtieji pinigai (Uogai,
Lituaniai ir Svodu-IiietuviŲ
Komitetui įsakyta Kaud.
Kryžiui li-» d. j$rd. išsiųsti.
N i sotinu sis Anuvikos I-.it*
tuvių Susivažiavimas Sun
kiamas J5-1H d. sausio Broo
vlyue, N. V. Pakvietimai
vr»i išsiuntinėti vijoms Am.
Liet. Centr. Orj»; i i/.acijornf.
Am. Lit. C: Konr.tctas.
1 —
I
*
Prie "Muniff
^ •rimd a ve. iškr
kilias iššoko i.š I
rrp!
r
DIE
L
Vulst
Ivota,
siauč
*niej
|daug
I It'žin
ii.
lEGAL
AKK.
&as, 8. t>a~
ir kitose
>s pugo*.
įigta, kad
sc nei j;c
i vaikščio
IŽVl
! ArkanJ
Muufiiif'je dalyj
i i ona s u/puste" r?
f keleivijus.'
I
NUSKANDINTA DU LAI
VAI.
Londonas. Pastaromis
, dienomis vokievių povande
Jniii 's laivės nuskandino vie
ną Norvegijos laivą ir vioną
Danijos laiv$ .
SREIKUCijA DUONOS i
| KBPEJAI.
Buenos Aires (Argen
tina). Visas miestas gali ne
ježi • pritrukti duonos, lies
įkaičius duonkepiu streike
i iu nuolat didinasi. Tarybos,
<u darbdaviais nepavyko. ,j
SKRYBLIUS BRANGESNIS
l)Ž MOTEII£.
| Hostone teismas nuteis*!
Į Breadle užmokėti,
11 dolerį tūlai mbterei už sH-j
leidimą automobiliu, 22 d" j
lėrii.i už suplėšymą dralu-j
' /A v. iv T dolerius už suga/u
;nimą jos skrybėlės.
't
AR TEISYBĖ, (AB f t
DAUGELIO.
Vi; ,
r Uiti.
2. Liuksmybė—pasi>l(>pė.
o. Teisybė — negali/at ra-į
st i kelio
4. Sąžinė — kai K) i A|>uib<!
pakabinta. j
">. Atsidavimas — seniai
palaidotas. /
(i. Me as—ordėnuosol vaik
što.
7. Dora — vaiKštu nb.i
gauti.
8. Pavadas — kiiraliauna.
J). Meilė isva 'i«.vo vie
šėti.
10. Kantrumas -- viską
pergali.
tVASMON^ SUSI
RŪPINĘS OĖI Ef VIUOS
| LAIMĖJIMŲ. |
' |
Washingtoiias, Pastarųjų
dienų Y los laimėjimai la
bai s įji lino Wasbinduliu
politikos Labai abejotina,!
kad ( ar aniai pasiseks nu-j
j malšv »t i pb-šikfj. ir su^rjjzin- j
11 i sal i. varnumą. Bene Suv.
1 Valst vp] ruošiasi siųsti į
sav»» u i'iu.omenę gaudymui i
Viliota.
1 MIST,*AI UŽSPRINGO.
I
I
K( < |/lm, VVis. Kaloil^se
.1. H u - i 4 mrti.i amžiaus
ĮmriųaiU- saldainiu u/s|»iin
&L r|^i >. Visur v ra pavo-j
r
i PUSDOLERIAI.
psllillJZ
M
Nuo Siliisii•!
laii.įj si<|;il>
ai.
i
NEGALI K|f i gTrTUO
kJu,
> M
Miestcl v ii Paris, 111., nu
tarta ikhIum/I jokiu valdišku
darbų tiem/i kurie geria
svaiginamu! gėralus.
BUS PATRAUKTAS TEIS
MAN pUUKOVAS.
. . Uusijos ministerių pir
mininkus Štiunneris prane
ša, kad Ims patrauktas teis
man at>tovas Miliukuvas už
pasakyta Durnoje kalbu le
pkririo 1 d. š. m. (s. st.).
Savo kalingo prafesorius
Milinkovas aštriai peikė vai
džio- darbus.
1 'rofesorius Milinkovas
yra garsus visuomenės vei
kRusijoj.
4 STREIKERlAi NUTEiS
fM METAMS t KALĖ
l' JIMĄ,
Mieste Atlanta, Ha lu
tvekariu inotormani i, į
susprogdinime dina ni
tu vagono laike streiko, nu
'o'isti 10 nietn i kalėjimu.
12 DOLERIU Už BATUS.
i
-
i Jutu kaina Amerikoje j
kasdien kįla ir kįla. Į'rczi-;
niu fabriku Albert is M.
<ircigbton sako, kad neužil į
po batu kaina galės padidėti'
net iki 8. 10 ir 1- doleriu.
BRANGSTA TEATRAI JU-j
ADANČIU PAVEIKSLU, j
Detroite, Mieli, kaikurie!
"niekei sliow" padidino kai-1
na už įžanga. Dabar jau!
reikia mokėti ne 5 centai,
bet (> centai.
Tą ]>ati žada padaryti ir
teatrai kituose miestuose.
DĖLEI PRAĖJUSIU PREZI
DENTO RINKIMU.
Dabar pa.linkėjo, kad šią
metiniuose. Suv. Valstiją
prezidento rinkiniuose de
mokratu kandidatas \Vilso-|
uas isviso wivo
balsu, ui republikonu kar -
didatas Mibhes jravo H,.7|7.
471 balsu. Tokiuo budu \Vii
souas .">()H,H22 balsu ^aį
daugiau. riejju Hn^lij
I'ries keturis melus demj
kratas Wilsoims i;avo '»,'J5
1)0 bal^ii. proLrresislas liuli
'•velias ir r< » ibiil
kūnas Taftas - '-IW> V.tot) '
PER OlENA PRISNHjri U
CO'IU SNIEC i.
I
\ i» n uiėje dal \ | v H .i -
jii^ N• rt i Makota liiijk
tari n i"> valanduMr /įjJ I
1*; f»iiif <nic^», iMi l« J
sl ieko. I ra ti0n* i f"f
ilki" t ai!.V'i<J
Jusulfiniga tur Hti
ti | • ro|e saugioje*. Is
i Rankoje
SiGURlTY U\
mmmmjmmiOF CHICAG >■
Milw«' Av«. kamp wKtp
- I -
3? ant Jusų I ii
At(*4 a Priedėliais i
. ikarais iki 8 t; ' m
6ko 'įame pinigus n .t
Persiunčiame Jii
' -li-opa Ir
k luti Lai vok;#
JKTEIGTA jlo: R ]
CASfV
I Sl'ATE F *
PKIKilURA Va)
KAPITALAS Jč'j.l
MiP mokame 3 proc.
Kan p.irilu<>dnni« Fote
Crdaro j visas d u* •"«
W ian K&sp&r ♦ - J*
Ot.to Katpar, — vjc» -Pi
OtArlon Src'ttk*, Vhc.: i
Jocjpii aikyta — * asw
Ae art Tilek— Aw t. *
? JOO B!rc frJan
CKiru jo, 111
i Ci
I •
Aukos s.rinktos la
Or. Uitilsskio prakalbų
-uiliti aukavo: po vieną t.
orį; A. Bc ncloraitis, O. K
zakj-vieiute. -I Bužinskč'
■fiskur'iiuis. A. Žiįįjp
<'iul M K. Kliai*
A. lla/iik «. . Jarošius,
I M*iii\e\ie" u s'. Kraučeli
•j »' Vitukinas,(
M. Jaoiunas, ».
ičius, P. Draugi
111 s, a(\Į , Jislk :\\vvj:u'iir J jj
AI T^Judn^icius, S. DubV
k: į, . Klįjs, J. Za rakis.
0>ji; mias, P. Dabulo
oi K . . Mikalauskas, Suni
ki J ; i kii Viso $40.'7
t l svetainę $8.(M), kit»s
is* i i »s Trentai. Viso $8/5
Uirįi, 1
iiozas Aloksinas pc
pa/iiu" už svetainy, r:
ri- u sakant, u/ kaiu
[4 Net dideliuos ini<>
u/ jieras sVetai n s
fks n ima, u vpac, kuonit
kis ra renkamos pava
įl linui .. Net protesto! i
ilranięi ja \ Y. M. i\ A.) dž
ii luoda svotain, už dyk;.
i
Dr. J. J. Bielskis:
Sustreikavo 15,00c
(moksleivių. ,
m ■—
^-ranlniir, Pa. mokyk}
a yl»a Iii.* <» nutariusi n<
i i"t niol; e i v i i 111 i s kalojĮj
vj isin-i ju. bet !"»,<»< H) vai U
s'ji.ihm) ncatOjo paskirtie
ii i • • r -.j' i "lUyklas. I ici.^Ki
i ' *
n-į . 1 vo..
m 841 RŪPINAS1
,<U4t'iIĖJUSIEIS DĖ
(ARĖS.
.\ nu-riko* žvdni d;d
'mišias siiivciii didžiau
i u.iiii: jH-ijii, kin i fi11»iij
l«n"iai >111 «««i k ii linkiniu
Mitr-nmioins f?«"1 kaivs.
mjiiim t,nu dalykui siu
lirli 1^* milijonu doleri]

xml | txt