OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, January 02, 1917, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-01-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

ŠAU S PADU
NIIOSTOLII
NIJOJ.
f
K;>ik' .*ios<' ' i'
Corni.joj
(lulc.lis.j iv 1
( nukent?,«» oiviul n
Ai >lnkl!oį;tin;i. I nl
.į n u |);:(l;iręs iki v n
doleriu jttiosloliiį S
l<;u ]»rio nn'd/ni I ill
kus 'ir* kvnvir. j< .i;i
idnnt nomv.dt'i i
(1/ini.
ČEKAI REIKALAI!
TONOMIM.
Šiomis (liononiK I
vo c] o]pantai visu <Y
n rt i jos. (Jinlft, ka<1
ada reikalauli sava
rlll'i M I H IklIi>111 i ii i
. ■ * -.1 -
• L.rK-ii ivikia junti,
kad 1«'-".i tmškiuiai pairtu
l#iit v v kiliuli ilnliaH
'nn»
16 METU VAIKAI BUS
VARI
..IMI KARIŠKAIS
MŠTRAIS"
|m i h* jojr k j.o suin.mv
nins l> iv rsti niukylics ka
rišku iniisfrii visus 1(> įuctu
,;miži;.ls piliorius. Pašaukus
juos J k; nuoniouo noroikfs
| i j i»ai l'Vili su naujokais,
iIm'1 i *11 \"»i s, sauluvą į lankas
tuojau ilinm l»us nusiusti
[i apka>> t
Academl
d
SJ MOKYKLA YRA V
Ouif Lady
SESER i ii NoTRE D AME.
Apicliiik-rj,. L«,i,o\ i I
niM'.Mfros, para lik j į)
f|l (<Vlii*-;;lt*»• IHiiinis. Arti
r •Jivitjii n ima paniekti
įllicst.j. • \ iria l;iI>.-ji pu«|ki; ;ij s iii ta puikinis nni
dŽini*/ ^rlr-niis, k i i f ;a!iiĮna
■*?
' tyru <»i' kvėpuoti.
KURSAI
Akademiškas k i j- |>j i rcni-imas i Kniediją arl»a
Normai.
1 Vadint" ir Ašt i i iįi Skyrių Mnkyl la <1<'I jaunu
U.
Virklybos kur? v. . • < u*m» iu \ «» įl.iliaininuii aš
limniu skyrių. • t i
ACADF Vi V oi OUR LADY
!)(•»:<. M, 5111 ; n. >•>, <1 <• ,t L< iiu\\ • »<l ' 'lira?va.
11.1 '
MSKENDO 12C
ONIŲ.
nkii mi/tl.imi nn
\u |»;ir;illiU « ]»rl
Visl:i. Im-1 ih'I i kr
: i ''Ima pusi" paramų |>;i
i y j . ir visi koloiviai sulo
;« i v. ii<li'ni. Kas ten <lf*,josi
•- i nknį, aprašyti, brt baisu*
; ' \/ 1 s tysi labai trumpai,
i s si sHnunnniis i»ilns upi~\s
vilomis siinku buvo J<a
• n i Is; 110 žmonių išsi
i 11 jo nk 2^. Visi kili u/
') lit;" savo A h i/o I j llpf's <lu
!mi. *
UŽ 40 MILIJONO POPIE
C
RIAUS.
%
Šiais mHais iš Suv. Yal
sI ijn į svetimas šalis liko is
v«*/1a u/ H' milijonu dolerių
]iM«>irriaus.
Ta i iii svelur ^alionama
u/ milijonus dolerių popie
riaus, o ria kaina ja kasdien
1% įla.
Skaitykite ir platinkite
"Draugą". Rašykite įdomiu
žinig iš savo krašto.
Daug šviesiau ir Puikiau
i' 1 i
i .
tJėktrikos Šviesa yra viena iš
' * ' * ' : . . . ' ' '
l i.'usin. Kasdiena Klokt ravr goriau 'pataisomo ir ma
ži n kainuoja. ...
' »
Kiektros Šviesa del Jusu Namu
O O
• . i.'inidkilc pro^o *.'vi- >s viosos. Klektro visados }>;i
j'T.T'. na 11:11 no ir stannži ia darbo.
p ' >kiti' i • i T«• i-1 n: 11-i ju a|>ii* iirnsii nai.in pasiulijinią dviejų metu išmokoj'^**
\ ••• Iimi:i ! ilAl\,tcos j .Iiimį i iinui. Telefonas Raix!nl|>li 1<«•»«t:irl<
•»i -a**
Commonwealtb Edison Company
, \ : • «»;•••
, j ' f { EDjSoN BUILDING
T. \\ C..I Ailains Street" Cliiea^o, 111.
*11*' t » /T\ .
A . i1'L. v. ' ii
, ... d. JOK? .1. .1.
Ivi't kiii.-jt* 4i! ir Wood (i|
•• ."ila vai. vakare.
\'i>»o> Lietuvaites ir T.ie
r,<» n/.j m'inte prakilniam dal
rito f; ay.iai ir smagiai laik.i
vi>i ji ilankvkito, f'ionais
Įvl.'itls. « f* « rriii.|«w iH'iiu\|i
ino ovaiia <ai
inyi;i si<» ^olin.
N<-p: nir^l ito visi atšilai
.•k |(inki nis vakaro.
1T\\ii>.'ia visus
KOMI r
tnnjykit*'. $1.08 ;int k. To.
Imkite Klektric i
Milmukv
• Pradedant nuo Adnms Jr W; Td
ri;i('io širdį Milwaukce'8 )ri» * o
r (Irand 2 adynas jr 4S ir., ita
nikiai išeina kris valandų, 1. on
i i/i.
usto.j.t Higliland Park Lak ' reni
v."f»rth Chicago, Wruikegan, H tit1, l
[ enoslia.
PapraSykito Elevetoriaug agonto ka<
įims priduotu korta kuomet trukia
i<ina ir kitas informacijas.
Specialia Laikau
EVANSTON
Truki® nnt
Elevate<
>r>daro gi įtinai mus bu North S -r
0H«'tr < tr kiais ant Central Gut
•1/ans n m
Edison Btilldlng į|l
7 i West, Adams gtr. 9
rn f>"as Centrai 82><0 H
/ :
Tiktai protntųas žmonis in:i>l ». Kuomet jus negalite turėti gerą pasišo
kini;;, nes mąstyti lai reiškia, xad kas yra negerai su Jumis. Kaip galini*
Imti nląstaneiu, mei lišku ir pasekmingu ?
Tiktaj tuomet jus jausitės Įkerai, kuomet jus vartosite Trinev's American
Elixip ui Hitter Winr. .. •
ininio, galvos
padirbtas iš raudonu vyno ir
}<>, visose a pliekose.
1 i •
r's liiniment. Turėkite visados namuose, y
paeini g^ra5? dd reumaiti/ino, neuralgijos, štyvo kaklo, niksterejinto suputi
nio ir ti. Ni» kur negalima jauti goresnės. pageli jos kaip šis vaistas kad
vra. Tviinn l"»e ii* f>(V. Yisott-jnptiekose: ]|er krasri r>f>e. ii* (»0e. .
\ \ r ■ I
Jis pa.uolbstj vpaėiai i:uo pavirtimo apetito, nerviškumo, sipl
.ii nuodr^f ^mnf.>puir}|svisu kitji ligų. Jis yra padirMas iš rai
karčiu žolių i r tt. K iina ^1.
Kitas g ras v ristas yra Triri
I*Mrfti<liio<ln "* crnt ir urocerno -
j'irii. I'lic/.ast in sa\iniiiko
im-s\ t'ikntu, įtori ixv:i/un»ti n'it t . n.
«»»■•». Kas uort I n*«\ ai ir/ilirliti |>iniii;(U
| lai greitai at*>i aut i i |«> sekau* ui a«l
Į r«»Mii:
41114 S. Paulina St..
j Puikus Balius
Parengt jis
l.liiiliii.i l/n-tnviu \ii.r. Pasilinksmini.
IK IiiiIcis
1 * ii it v i'lnli Svi't aiii<"-.į«', I n • I i :i n s*
\ Vt'IIHI'
' i CrutHl/io (!>"«•.) ."*• I HMiJ
Nauju Mt tii laukiant * |>ras*i«l«'s * vai.
' vak:in» trauksi* iki '• vai rvto.
Įžanga ypatJti
Mr./ika Imu Mroliu S:ir|>aliu Kvicii:;.
j rno visus Lietuvius ii* liii'tuvstit.'s ji t
! i:< j *»2tii i iii 11 *jsį iistini oi* jhi: 11 \ >|iii:|is
li:uis ir praleisti litil-sinai 1;iika s«'ini<
mctns įtaigiau! •• \"ai..įu k.iikiaiit. Visi
! k ii t i«* :i1sihiky» l«ns u/.ga malinti.
Visus Kvioi'io
KOMTTF.TAS
——i
i * Draugyste Proliškos Pažintie* Pra
šia puiku Haliu su iMaimčjitnn čekio
. vertes $2.r».00 Sul»atoj«- nruoj/.io 30—
. 1 !)]<?.
į Muzika susidės iš gabiu artistę to
f lel galėsite prisišokti sočiai. Kviet'a
me skaitlingai atsilankyt o nesiijaiėsi
I tYengelevskio Svetaui<\įo 4,r»00 Tali
t man Ave. Pradžia 7 vai.
KOMITETAS.
GERUMAS
EKONOMIJA.
>!<-s išdirKvn į.Tin i
ia\liavns, liiihi«M*ins i.alia
vas, (ciiamo!) ir 1. t
Jie yra vartojami v 11 »•
ir visados ;»a«!ar«> t, rą
<lar!>ą .
REIKALAUKITE
AD-EL-ITI:.
ADAMS &
FLTING C o.
71 » 7*J'"> W: t s 11 i 11 _ !« i iv<!
Llncauo.
i
Amerikos Lietuviy Mokykla
Makin.ima: angliškus ir lietuviškos
! kalini, aritmetikos, knvuveilvsti'-s, ste
1 ...
i uuyrafijos, ty|>ewntnig, pirkivlios tei
i siu, Suv. V:ilst. istorijos, al>elnos is
torijos, geografijos, pulitikinrs eko
' nomijos, pilietystėa, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš rvto
j iki "» po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30
i :?:!<>(> Emora'nl avi*., f'II 1('A(M>, 1I,L
I ii*i«hu>«l-i »...?5h. nntnmohili'iH ant
,J7 i.ioiiiti litnoiisiiic ii/.
■ „••u • | .tts |.insi.|,v i, turi
vi»i itriislmai
i-nnkile.
Jolm T. W»lsh
LT»7 W. I7tli St. Chlcago.
<!«-<K'h Ant.-itio Hiirt
K:iiiim> (Inbernijoi) TrUif pnvTJTT^^^^B
rt-iiii v;ilsi*i3U.H Kitnvos pampi.jos, I>au ™
•;«><)u Kfiimo.
Mriloiu-kito, ntsišnukšiun antrašu:
Juozapas Ceruausko
1817 S. Union A ve. Cliicago, III.
! BUCKEL BROS
I
i
ai/romi/. sKhVMi;.
S A K V KIJ\
Sl\\ VIKDN Yri I/.
(. Ui >TKM I/, ir t.1..
I «
I
l
C. M. BUCKEL. Prcs
T. P. BUCKEL. Kas
ALTORIŲ ISDIRBEJIAI
M »'s ImkIjivnjar.io Altorius
d«'l ('nllmlic Churcli
sioii Drn unijos
2W4 ir 2836 Lake Stre,
CIHCAGO. ILL.
VAIKU DIENINĖ GLOBA
]'areii{*«"!
IŠKILMINGĄ MASKARADINĮ BALIU
Ned., 31 Gruodzio-December, 1916
srTTKTIKTt NAIMTS METUS
Pradžia 6 vai. vakare
MILDOS SVIETAINEJE, nn2 So. linkt *1 Stroot
l/miga išunksto j»or'*:int 2-~<\ Prif duriu ?»0«».
T^us skiriamos dovanos tVms, kurif* Ims puikinusiai ir jtlomnu
i;ti n|isit:iist'. Ir «l:« 1 vk-ii perstnt >mt iš praeitus 11* įtini., ir visokios
' ii > 1 ii s. 1 ■»" <»*i«s.
1 t»l:»*tu«< i> nnkstn galiun jjnuti šioso votnso:
Al. T**»t»*'litis, !NH \V. M. .T. Kirfi.t. It.'t'tl So. ITalstoil St.,
Sjil! :.i-- ]... I J.'l S i. !lalsto«l St„ Hr. Zittiojit. n2"'J Sr>. lTa1*tP«l St., ir
• • W •:». ' VU**.
KITE
OABAR
KGL
GALITE
Ar jus atsimenate žiema 1913-1914 motu?
Ar jus p:, menate, kiek tuomet vyry ir motery
ll.nvo be -kirlio, kai|> j i o vaikšėiojo iš vietos
i vii'ta dj rbo prašyti, Idirbtuvės visur bu
vo arka uždarytos arka tik pusę laiko te.
dirbu? Ar jus manote, kn<l ilnai taip darbai
ris gerai, kaip ka«l dabar. Ar jus manote,
kail, kar.i pasibaigus, nepasibaigs gabeni
mai sveti r Amerikos produktu, kurių dabar
išgabenant i bilijonus doleriu vertės ir del to
nesustos « ia darbai ir uždarbiai?
.N lgos larbininkams turės nupulti. Minios
žmonių, kir dabar turi geni u/darbiu, taikai
Įvykus, n.-beteks darbo
Ar jus 'oi nors darote, kad apsisaugojus nuo
galimu j\vkti bedarbiu ir iš to pacinanėio
vargo f
Neeikvošite pinigu —taupykite! Dėkite pi
nigus bai kon, kol galite. Karė ar ne karė,
bet jus 11 ' visados taip u/.dibsit, kaip dabar.
Valandos: nuo ryto iki JI: po tiielu Stiba
tomis iki l! vai. po pietų ir vakarais nuo (I
iki s vai.
SIS BANKAS MOKA 3 NUOŠIMČIUS METAMS
Tr žjį.oni: piKiihti's pinigus .iDC.ran.'žia savo kapitalu ir p«rvfršin.
$5,000,000.00
STATE BANK of CHIGAGO
Įsteig;as 1879.
VIENINTELIS VIDURMIESTYJ BANTI \S. KAME LIETUVIŠKAI
KALBAMA IR SU LIE*'UVAIS REIKALUS VEDA.
KAMPAS LA SAU.K JR \VASIIiX(iTON (JTY., l'PIES CITY IlALi
NAUJI METAI
YRA GERAS LAIKAS PERKELTI PINIGUS
Į SAUGESNIA BANKĄ
.Jus žinoto, kad saugių bankų <rali vadinties lik toks bankus, kurį valdžia p --'.uri,
kuris tnrį dideli kapitalini ir yra vedamas padoriai ir patyrusiu.
Persitikrino, jog bankas yra sausus, antru dalyku reikia tomyti ar mandagiai su
žmonomis apsoinama ir ar paranku allikti jame reikalus, ar neroik patrotyt pusė die
nos kiekviena karta, kuomet yra reikalas i banką.
Primenamo, kad viską au.ušeiau paminėta rasite šiai.io musų
DIDŽIAME VALSTYBINIAME BANKE KURIS
A STATE BANK
1 Yra po globa ir kontrole
vnM/ios
2 Turi <1m1c1i kapitalą kn<«
yra bonsii snujjittno.
Isilnodn atskaitą iŠ m>o
ntovio penkis kartus motu ir
garsiu ji vi* :ai.
-I l'riptili Tt<- pavieniai :.»un*
uis iM-mlrnvrt.
•"> Tari a: t ilcpo: itu |>a«'to.
..i ii ii. i iir-1 , |>n\ ieto i;"
' vai? ti.į. * vaM/.iov jtinij;-;.
A STATE BANK
1 Rp.n<lnsi lietuvių npgyvon
tojo visiems gerai žinomoj
vietoj.
2. Pel kontumoriu parankumo
yra atdarai iki 9 valandai
vakaro o šaip iki 4 po piety.
■'J. 1'inipus čia padėtus graži
na l>e pranešimo iš kalno.
4. Turi lietuviška skyriu del
patarnavimo lietuviam*.
Ištikrina mandngu patar
navimą.
CENTRAL MANUFAOTUBING OISTRIGT BANK
1112 VVest 35th Stroet. Netoli Morgan St., Ckieip, III.
Kapitalas ir perviršis $300,000,00 Turtas virš $2,000,100.00.
Pirmutinis ir Vienatinis Bankas Bridgeporte Po Globa Valdžios
Taip ircras kaip goriausia didniu'sfto bankas, tik daug | niankosnis. Už pingus nn
di'his banke iki 15 Sausio (January) procentai bus mokami nuo pirmo Sous'o.
Iškolektuoja pinigus iš kitu banką po visa .Amo ika voltu'.
Knlbavna lietuviukai J. C/nikauskas Liet
. x v. I.\KS valandos: nuo !> ryto iki 4 j»o pietų. Sukitomi* ;»uo J) ryto

xml | txt