OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, February 10, 1917, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-02-10/ed-2/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CHICAGOS
| ŽINIOS
ORAS.
c iii ir apylinkės. —
Šiandie išdaiies apsiniaukę
i:* šilėinu: ryloj nepastovus
oins.
Temperatūra vakar aui;
šėausia žemiausia "2 1. že
miaii O. *
Saulė teka (»:•">!». leidžiasi
5:1 G.
Reikalingas Svečias.
l'žvakar musu redakeiją
Tetikėtai aplankė kim. Nor
bertas Pakalnis. Sveėias
Amerikos lietuviams mažai
dar yra žinomas kadangi
neseniai atvyko iš Kuropos.
Kimi. Pakalnis žada ilue>~
niam laikui apsiiįv ven' i
musu mieste. < liieau< .s lietu
viams šis sveėias labai yra
pageidaujamas. Šimpa t iš
kas. jaunas, veiklus ir pasi
šventęs kun. Xorbertas ap
sigyvenęs dueaęoje. beabf1
jo. dauir pasidarbuos vieša
me judėjime.
šiANDEVYčmVAKAR AS
MELROSE PARKE.
Vietos lietuviško jaunimo
būrelis gan vikriai ii suma
niai darbuojasi visuomenės
labui.
šiandie .M elrosf Parko
vvėiu kuopa i engia linksm\
vakarėli Frauk ir James
svetainėj<» (kampas gatviij
Lake ir 2:>-ėios\ l>us sulos
iąs veikalas "Karės Metu.'*
]>e 1<» p rojumi ne dar daly
vaus eheras, deklamatoriai,
solistai ir lt. Pradžia vak.*»
ro S vai. Tikimasi, kad vie
los lietuviai parems vyėiu
vakara. Laukiame kuodau
kiaušiai sveėiu.
Vytis.
$1,000'
Lietuvai;
Koncertas
ir Balius
NEOBLIOJK
Vasario-Feb. 11/17
PULASKIO. SVET.
Iš st.. ii A«tltlnnd Av««.
1'rn»l/i;i *> vnl. vnk.
T'HOCRAMK i> \ i.YY \ 1M.I A :
M;uinn ItfikniiHl- it,
;< ;ii Sftt p.i! į: «,
l'rrina* .tjikniis
• .I «•»»?»-• Z I į •,
" II;:ri i<>iii|ii " I!
1 /'iiiiiini ork("Ir:».
I*. V. MjirpnliiK, <liwktftiiin.
Šokiai- žaismes
Pairas $1.00(1 Lietuvai
Rt'o2i.i ir kviečia
Gtiicagos 50 Or-jy Sąryši:
ŠEIMYNIŠKAS VAKA
RĖLIS.
Šv. ^ ci'ili jus ((iešmininku
l>r -ja |»rie Šv. Kryžiaus pa-j
i*;11» .turėjo šeimynišką va
karėlį subatoj, d. vasario.
.1. Skinderio svetainėje.
Susirinkt' rlioristai ir svo
riai linksniai pažaidė, pašo
ko iki vakarirnri. Uevaka-j
rirniaii.įant buvo pakviestas
rlioio vedėjas ir dr-jos pi r- į
mininkas p. V. Daukša ką;
nors pakalbėti. Pakviestasis
plariai kalbėjo apie rlioro |
veikimą. Xu rodė sunkias a p-,
linkybes. kaip lai stoka lai
ko prisirengimui dide
snio viešo pasirodymo. Yie-r
nok pasižadėjo dirbti uoliai
ir toliau ir šiais metais pri
i uošti elioristus pi'ie dides
nio viešo pasirodymo, bu-1
ienl, kon<-erto. Tolinus knl-1
bėjo apie Lietuvos vargingą
padėjimą. Karštais žodžiais j
sujudino visus. Kiekviena-!
n»e pasirodė didelė užuojau- i
ta broliu lietuviu vargsta 11- į
• « p
<iu Tėvynėje. Baigdamas!
kalbą ragino visus, kiek iš- •
galint, paaukauti nukentė
jusiai Lietuvai. Toliaus iš-į
# i
kalbingai kalbėjo choristas!
*>. A. Preėinauskas. Tarp!
kitko kalbėtojas apipiešė!
/numaus gyvenimą ir jo
nriedermės. Pažvmėtini ši
4 • I
• ie jo žodžiai: "atsiminkim. į
juo- gyvenam ne del to, kad j
tik valgyti, pasilinksminti,
.puikini pasipuošti... bet. val
gykim, pasilinksminkim, ap
;sidengkim, kad galėtumėm
irvventi."
Toliaus buvo renkamos
'aukos. Nors buvo mažas bu-.
• relis, teėiaus .surinkta
I Puiki auka. Šioji
į giesmininku draugija visuo
net gausiai savo aukomis
'.prisideda prie labdaringu
j darbu, <iarbė jiems už tai.
Po* vakarienės dar pažai
da ir ramiai išsiskirstyta
po namus.
Patenkintas Svetys.
NĖRA KURUI ANGLIŲ.
Pusantro milijono Ohiea
• u«»s gyventojams grasia šal
i is ju namuose, jei šiomr*
('ienomis upinis miestan pri
statyta reikalaujamoji kie
kybe augliu.
4-osTabdarių^čOopos
SUSIRINKIMAS.
Vasario 12 d. š. m., Oi c
vii Apveizdos parapijinėje
svetainėje įvyks 4-tos lab
dariu kuopos susirinkimas.
J>rad/ia susirinkimo lygiai
7:^0 vai. vakare.
Kadangi reikės aptarti
NEDELIOJE, 11 D. VASARIO, 1917.7 v. v,
NVpnprasta Jaunimui dcl pasilinksminimo progn
Lietuvos Vyčiu 24-tos Kuopos
Rožinis Balius
Karvowskio Svetainėj, 22 PI. ir Oakley Av.
AtriU pats atsivosk ir <lranpusf o pasilinksinijiim'' n/.£anprliniina8 Ims n/tikrintas.
daug svarbu dalyku, tai ma
lonėkite ku«»skait I i 11 u i; • n s i; i i
; įkinkyti šį susirinkimą.
Nepamirškite paka 11 »j t it i
|»ri«* kibdariu liauju sąnariu.
Kuopos Raštininkas.
A. L. R, K. MOKSLEIVIU
SUSIRINKIMAS.
ALU'KMS. VA k p. vasario
12 d. pust" t ri ju po pietų l>us
nepaprastas susi rinkimas.
N v. Jurgio par. svet., *»2-ro
[»1. ir Auburn a ve.
Kviečia Valdyba.
T. fTsk7riaušsusi
RINKIMAS.
Vasario 11 d. p vai. diena
1 • |
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje Įvyks Tautos Fondo
7 .skyriaus susirinkimas.
Visi, katrie yra pasižadėję
mokėti mėnesines duokles
sušelpti nuo karės nukentė
jusius mušu brolius ii* sese
ris. būtinai ateikite šin susi
rinkiman. Yra daug ir kito
kiu svarbiu reikalu, kuriuos
?eik sutvarkyti. aptarti, j
Skyriaus sąnariai irgi netu
rėtu pamiršti užsimokėti
prigulinčius skyriui mokes
čius.
P. Cibulskis, rašt.
IŠ DR. BIELSKIO
PRAKALBU.
t?
I)]-. J. Bielskio prakalbu
motu Meldažio svetainėje
pasižadėjo mokėti mėnesi
nes duokles alkaniems bro
liams ir seserims Lietuvoje
šitie žmonės:
i Po #1.00 kas mėne«is: ,l.i
Klimai! is, Magdė liaulina-{
viėiouė, M. Staiikeviėe, A. j
Vingilis, .1. Reuešiuuas, A. j
Dmlas, J. Saunoms, .1. \Ui
kaliunas, 1*. Cibulskis, I*.
.lankus, M. Adomaitis.
Po r>()<* pasižadėjo: M".
Kairaiti*, A. Kairaiti1, M.
Oišiniutė, P. Tvoška, On;»
Tainšiute, O. CJaliunaitė, .T.
šeštokas, P. Žukas, S. l.ara
vvkas, A. CJele/iltė, Ant.
Pocius.
Po 2«V mokos: M. Kamin
skis, V. Tamkeviėiute, M.
Petrauskiene, V. Mikšis, O.
iJruėienė, K. Kazlauskaitė,
L. Pautienė, V. Norkus, 1>.
Vilkas, Stasys Cibulskis. A.
Yaieikonis.
P. C.
SUDAUŽĖ VEŽIMĄ
SU PIENU.
TIalsted gatvėje, palei 30
ĮUat., gatvekaris sudaužė ve
žimą su pienu, kurs priklau
sė Jurgiui Burdzigui. Laimė
dar, kad pats pienininkas
suspėjo laiku nušokti nuo
vežimo.
PLEČIASI butu sargų
STREIKAS.
1
Didžiuliu butu sargų, as
lu plovėjų ir langų mazgo
tojų streikas pleėiasi visam
vidumiestyj. Kasdien su
streikuoja po kelis šimtus
vis daugiau. Bet butų sa
vininkai sakosi, jogei nesą
tai p blogai, jogei didesnė
pusė sargų-džiauitorių ne
streikuojų ir jie neprisidė
sią prie streiko.
Pasilinksminimo Vakaras
1'arenjjtas
Draugystės "šviesybė Lietuviu" NED., 11 d. VASARIO, 1917 m.
Dievo Apveizdos parap. svet. 18-tą ir Union Ave.
Pradžia 6 vai. vak. ĮŽANGA 15 c. ypatai
KvHM'iaiiip visus apsilankvfi ant šio IŠKILMINGO BATjI.M'S,
nes l»us labai puiki nui/ika, kuri gros lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius, taip puikiai ka«l net ir seninus šokti norėsis. Hiis
peru u/kandžiu ir minkštu pėrimu.
Nepamirškite, apsilankyti, nes 'okis puikus vakaran, retai tepasi
taiko.
Kviečia visus KOMITETAS.
PASINAUDOKITE PROGA
Ant pardavimo <1 n Ui/.niai su naiiiu.kari*innm ir graborystę.
Aš hi/.nj išlaikiau suvirs 1S mofii ir to«IoI norią pasilsėti. Bi/nis
yra gerai išdirbtas tnr|» lietuviu kiniu r i a randasi suvirs "."00.
Norintieji plaeinu sužinoti malonėkite kreiptis sekanf-iu a«1rosn:
A. PETRUSZKEVICIA,
40 SCHYLER ST. AMSTEEDAM, N. Y.
PUIKUS BALIUS
I'nreiifjta* A. I<. Ii. K. M SajungoM 4 kuopos ant Xorth
Si«|p, N'pdi'Tinj, II 11. VASARIO 1 i* 1J m. Shnpnofpn Ifnll kampa*
Mihvankcp ir Ashland iivp. I'rad/ia 4 t ii vai. po pietų. f/.angn 2">c. po
rai. K:s« turi pirkę spri.jiis, tikiptas geras ilpl liuoso jžpnpimo i svpt.
Širdingai kvipt'iani atsilankyti ant imisy baliau. Pplnas pis del
sušplpinio nnšlaiėiii, ir moterų laikraščio,
Kviečia KOMITKTAB.
! nA5TER||S)5Y5TEri
j
I Mokykis kirpimo Ir denlgnlng
vyriškų ir motorliki; aprėdalu
.MŪSŲ BlrtttMTIH ir y
|»jil i^kan mokinimas
padarys jus minovu
u/. trutapą laik.%
Mes turime didžiau
sius ir geriausius
kirpimo — «l«*si>*n
iny ir siuvimo sky
rius, kur mes sutei
ksime praktiSk? pa
tyrimą kuomet jus
mokysitės.
F.lektra varomos mašinos mūsų siuvi
mo įkyriuose.
Jųb esate u/kviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų mokyklą Lile laiku—
«iieną ir vakarais ir Kauti specialia
kai pigią kaną.
Formos daromos pagal .Tusų mio
rą — bile staiKs arba dydžio ii bile
madų knvgos.
MASTEB DESIGNIMO SCHOOL
J. F. Kasnlcka, prineipalas,
118 N. La Salle St., Kamb. 416 417 j
I'rieš City liuli
Amerikos Lietuvly Mokykla ,
Makinama: angliškos ir lietuviškos |
kalbų, aritmetikos, knvgvedystės, ste- I
nografijos, typewriting,* pirklybos tei- ;
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietvstės, dailarasystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
33fi0 Emaraid avc., CII1CAGO, ILL j
FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri
koje Lietuvių kolionljoj kame yTa
380 Lietuviu apsigyvenusiu. Puikiau- I
sioj apieiinkėje Scottville, Mich. kur
kraštas lietuviams apsigyventi. Cio. i
nais yra Farmerų Draugystė, yra I
lietuvišką parapija. Todėl kreipiamės
j Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farmas kad
galėtumėm visus Anglus lr Vokie
čius, iš tos k°llonijos išprašyti. Mes
turime iš jų suėmė jų farmas ir nori
me jas parduoti, turime didelių ir mi j
žų farmų, givuliai. mašinos ir kiti
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
me ant išmokesčio. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums,
o gausite gražu katalioga ir mapa. ..
ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.
F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatas
ATTORNY AT LAW
50 N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooma 11071114
Telephnae Franklin 1178
Oyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yarda 23D0
JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaKalI* at..
Vakarais 1566 Milwa\ikee ave.
Central UH
•aaidenca HnmboUL M
CHICAGO, ITiI..
A.A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas: Eoom 815
19 Mo. La Balis »%., Ohlcago, m.
Tel. Bandolph 5244
gyvenimo vieta
SIU South Halsted Btrnt
Tel. Drover 6326
Phone Yards 2721
DR. J. JONIKAITI5
GYDATT VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. UoTĮMl, 8t.
CHICAOO, ILL.
Tel Drover 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTI8TA8
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Nekėliomis i>a^al nutarimu.
4712 So. Ashland Avs.
art 47-tos gatvės
Tel. Y arda 1538
DR. J. KULI8
LIETUVIS OYDTTOJAJI IX
CHIKUROAB,
3259 S. HJUrted flt. OblC»|0, I1L
Gydo visokiu ligM motery ir
▼aiky.
Priėmimo Valandos: nuo • ryto
iki 12; a. Iki 0. Nedaliomis:
nuo y iki 2 po piety; nao • ▼.
iki 8 t.
TaUtuaaa: McKlnl«y *744
IR. A. K. RUTKAUSKAS
«
Mlydjrtoiu Ir Chlrarfas
3417 S. Nistira llifl Ir N. 35 |t„ Cftican
i ua visi
:iut
PUIKI AUS VAKARO
parengto
Visi; ftVKNTI, I'AIJAP. 1U?.\
MATISKO SKYRIAIS
bus lošta
44KARES M KTU"
ir
"PTRsLYBf >X"
Nr<lfl. 18 il. Vasario
1017 m. Bažnytinėj svet.
1080f> TVabasli Avo.
Uosolanrt, 111.
Elsie G. Makar
Lietuvaiti Piano
Mokytmjo
4515 Si. Woo< SI.. CHICA60.
Lietuviška Buėemo
Vi*i lioluvi;ii r«>mki+c s:'\«» tautieti
virtoje svi'tiintniiti. Vifiin i* (jcrini
viii t>iiiOi'iiiii :i[.ii-!ink«\j."\ Visiems }»«••
r:ii /iiniifuiju|<*' vietoj.
Stan. Kazlovrskis
410-J S. Campbell A ve.
TEL. YAP.DS 200.K CHICAOO, IT,L.
Depozitoriai
STATE BANK of CHIGAGO
kurie turi $n2,OoOt«»OOt gali Imt parkaityti sekančiai:
1. VALDŽIOS, naeionalės,
valstijos ir m u n ic i palės, ku
rios oficialiai pasiskyrė ši.-)
banką kai[>o padėtyvę »!«•!
jos stiprumo, valdymo su
tarime su atvdžiais bankos
įstatymais.
2. BANKOS IR BANKTE
RIAT, kurie supažindino
viršininkus apvertinti šio
banko npperviršijatną gabumą
patarnauti kaipo pa<l»"'tuvo
del atsargos fomly.
.1. K OTJ POT? A OT.T OS, ku
rių perdėtiniai mėgsta la
biau turėti reikalus su sena
įsigyvenusia banka.
4. VALDYBOS, kuriu iš
piMvtojai, globėjai, arba
a.liuinist ratoriai pasirinko
šia banką <lel jo pinigiško
I stiprumo.
INSTATCIOS, draugijos
ir įvairios rūšies susivieni
jimai ir tt., kurie deda fi
nikus į šią banką, norėda
mi užlaikyti savo pinigus
visai saugiai ir tuo pa.'iu
laiku uždirba teisingą pel
ną.
"6. 42000 PAVIENIU Y
PATT', priskaitant daug lie
tuviu, laiko savo taupomuo
sius pinigus šioje bankoje
dėlto ka<l jie žino stiprumu
šios Įstaigos ir mėgsta ^os
l>atnrnavimo vnatvbe.
Pinigai laikomi Siu depo^itoriu šiokia nuo vieno iki
šimtn ir tukstan«"itj doleriu. Visi gauna tą patj Širdingą prie
lankumą, visi yra apsaugoti banko kapitalu ir perviršiu
$.",000.000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini
giškuose reikaluose.
Galima pradėti taupyti nuo $1.00 nrl>a 'laupiau. Taupo
masni skvrius atdaras subatomis iki 2 VAL. PO PIKT ir SU
B A TOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.
State Bank of Chicago
La Salle ir \Vashington Sts., (Priešais City Ilall.)
PIRMU NEG(J PIRKSI GAUK MUŠU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
Amerikoniška Valstijine
= B a n k a =
1SS8 • 1827 Blue Island a ve., Kampas Loomls lr 18-tos Oatrlf.
KAPITALAS, FEBVIB&I8 1B PELNAS. ~€
$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kai tai ■ arti ]ų»ų namą. -—
Ttegiiliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Assoriation. M
nouia gvarancija, kad jųsų piningai yra Magiai padėti ir kad jia bus
iimokėti, kuomet jųs pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Bubafot vakarais iki t. vakar*.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.
Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus
JAS P. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. E RASA, Kuierlai.
— .—- ~v ^
The A
Best -i
r
BANKES
COFFEE
TAUPYKITE PTNTOFS
—pirkite geriausiu kav$ Chi
cagoj ir mokok nž sv. tiktai
26c i
Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
19c
$500 DOVANŲ, jei jąa galit*
rmti ii tauki? darytą avieatą
kurioje norą iiBank*t na
krovą.
SMETONAS
Geriausia*
anetoao* iri*
•tu. Geresni*
■•p ku |H
S 41c
RYŽIAI
Otrltul B y
tfal 10«
riliu
Sic
cocot
(Bankėi O •
riaueia Cocoa.
Sulygink • a
bent k*- 4Jp
kis y» «r ™
ARBATA
Priinniantio f
Arbatos O r a
r r: 40 c
WB8T ilDfl
J878 MlhrsakM At,
B0C4 Ar.
1048 Milws«kM At.
1010 W. MUlioi tl.
1880 W. MUl«oa «t.
į 1844 W. Ohleago At
I 1888 Bln« Iilu4 At
MII W, H«r1h AT,
įalT t. llMM 9%.
IMS 0. HaiaM M.
įsis w. im m.
S10S W. tSBi (I.
BOFTH AIDI
SOSB Wnmrtk Q
S4S7 0. lUIated at.
aesaaat
471* I. Aaklaat
MOITH RIDI
*09 W. DItMm
780 W. Nortk Ar.
2640 Liaeola At,
3244 Lineola At.
8413 N. Clark

xml | txt