OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, April 14, 1917, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-04-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

nŪETUVIAI !
.AMERIKOJE
VELNIŲ KUP6IUS MOC
KUS PRISPIRTAS
PRIE SIENOS.
Roseland, HL
Plačiai žinomas Amerikc
je velnių kupeius Mockus
šioje apylinkėje turi nerra
žiausiai savo pasekėju. Mat,
čia dar esama tokiu tamsu
ny, kurie Mockaus blevizgu
kiaušy tie s laiko sau už gar
bę. Savo aukomis jie čia ji
užlaiko jau kelinta savaitė.
Net kaikurie nesusipratę
katalikai per savo neišma
nymą paremia Mockaus
zaunas, nenumanydami kas
tai per paukštis. Bet pama
žu rofcelandieeiai jau prade
da šalinties nuo to apgaudi
nėtojo šventvagio. Netik lie
tuviai biznieriai, bet ir sve
timtaučiai atsisako duoti jo
prakalboms svetainę. Pasta
ruoju laiku del svetainės
net reikėjo jam kreipties
prie parmazonų. Bet ir šie
greičiausiai atsisakys duoti,
kaip tik sužinos apie ką šne
ka tas socialistij apaštalas,
pripažintas nenormališku
žmogumi. Tas visuomenės
išsigimėlis Mockus ir jo
tamsus pasekėjai griebiasij
niekšiškiausiu priemonių,;
melagysčių, kad tik daugiau
žmonių patraukus i tuos j
pliovojimus.
Praeitą savaitę Roselando
tamsunėliai padalino plaka
tus, kad balandžio 6 d. K.
P. svetainėje bus Mockaus |
debatai su kun. P. Lapeliu, I
vietos klebonu, nors pasta
rasis apie tai nieko nežino- j
jo. Katfa plakatai 'jau bu
vo paskleisti, tada jie tik
teatsiuntė kun. Lapeliui
laišką, kviečiant jį i deba
tus. Vargšai, matyt, manė,
kad kun. P. Lapelis nesu
tiks su Mockumi stoti į dis
kusijas, ir užtat sutraukė į
svetainę daug žmonių. Tuo
tarpu kun. P. Lapelis nenu
sigando |jų pakvietimo, su
tiko debatuoti ir net pasiža
dėjo tūkstanti dolerių
išmokėti Mockui, jeigu
jis debatus laimėtų. Gi, jei
Mockus pralaimės, tai jis
privalo užmokėti kun. P.
Lapeliui tik 500 dol. Vadi
nas, sąlygos Mockui labai
geros. Be to, kun. P. Lape
lis reikalavo, kad tos disku
sijos butų tikėjimo arba so
cializmo dalykuose, kad jos
butų viešiausios ir kad skel
biantysis kunigu Mockus
per 2 savaiti laiko pristaty
tų dokumentus apie savo
kunigystę, nes, suprantama,
kad apie tikėjimą tegalima
diskusuoti tik su žmogum
išėjusiu dvasiškus mokslus.
Mockus išgirdęs, kad kun.
Lapelis sutinka stoti su juo ]
diskusijas ir reikalaiija to
kių sąlygų, nusigando, visas
kaip popieris išbalo ir yt
perkūno trenktas, ėmė vir
pėti... Bet kaipo patentuotas
apgaudinėtojas apgavyste ir
melais stengėsi saviškių
tikyse išsisukdinėti.
Jis ėmė aiškinties. Girdi,
kunigai pripratę už viską
pinigus plėšti ir dabar esą
kun. Lapelis reikalaująs iš
jo 1000 dol.; girdi, kun. La
pelis esąs dar į diskusijas
neprisirengęs, nes norįs pri
/
Įsirengimui 2-j u savaičių lai
ko ir t.t. žodžiu, ant tu pa
įčių pėdų ėmė aiškiausia
linčiuoti, u jam u/ 1 ;ii I>l".į«
i delnais... Galutinai Mockus
• ėmė prašyti publikos, kac
kun. P. Lapelis eitu su juc
ji diskusijas be 1000 dol. .Ic
j
• pasekėjai, žinoma, taip ir
(nubalsavo. Tuo tarpu visi
[ šviesesnieji lietuviai, kurie
; moka skaityti, palijo iš pla
ikato patirti, kad kun. La
pelis ne nuo Mockaus reika
lauja 1000 dol., bet priešin
gai — jis pasižada išmokėti
Mockui tą 1000 dol., jei šis
diskusijas laimėtų. Antra,
dviejų savaičių laiko prisi
rengimui j diskusijas reika
lauja nc kun. Lapelis, kaip
sako Mockus, bet jis tiek
duoda laiko Moskui prista
tyti kunigystės dokumeu
tus. Dvi savaiti laiko su
kaks balandžio 18 d. š. m.
Užtat Roselando socialistai
ir visi velnių kupčiaus pase
kėjai turėtų pasinaudoti
proga gauti 1000 dol. Kaip
tik Mockus laimes diskusi
jas, tai kun. Lapelis tą pa
čią valandą išrašys jam čeki
1000 dol. vertės.
Socialistai ir velnių Sup
čiaus pasekėjai privalote
priversti sav^> vadą stoti [
diskusijas, kaip pirmiau bu
vo pasisiūlęs, kad laimėti
pinigus ir garbę. Jei laimė
site diskusijas, tai visi ant
rankų nešiosime jus...
Roselando Parap^jonas.
VANDERGRIFT, PA.
Nedėlioje, balandžio 15 d.
š. m., 3 valanddj po pietų
Vandergrifto lietuviškos
draugijos žada dalyvauti
patriotiškoje manifestaci
joj, idant tokiu budu paro
dytų Dėdei Šamui savo pri
jautimą ir lojališkumjj.
Kare yra blėdingas apsi
reiškimas mušu gyvenimo,
bet jeigu visos tautos iš
rinkti atstovai išrado reika
linga apskelbti karę, tai vi
siems reikia pritarti. Lietu
viai taipo gi neprivalo buti
svetimas daiktas Suv. Val
stijų kune, kurios mums su
teike tokią jaukią vietelę
baisiosios karės laiku.
A. D.
E. VANDERGRIFT, PA.
Vietos laisvamaniai ir so
cialistai labai negražiai pa
sižymėjo taip brangioje vi
sam pasaulini šventėje —
Velykose. Vietoje tradici
jinio kiaušinėliu daužymo,
tariamieji mušu progresis
tai ėmėsi daužyties veidus.
Kaikuriems pasiliko stam
bus ženklai, kurie gal ilgai
primins 1917 metų Velykas.
Ka ir besakyti — gėda.
A. D.
CLEVELAND, OHIO.
Kovo 29 d. 1917 m. išsi
skyrė su Šiuo pasauliu vietos
lietuviu jaunikaitis Romual
das šedaitis. A. a. Romual
das buvo doras, susipratęs
lietuvis ir katalikas, visij
mylimas ir gerbiamas. Jis
buvo narys Lietuvos Vyeiij
25-tos kuopos ir Nv. Kazi
miero Lietuvos Sunų drau
gijos. Velionis minėtųjįj
draugiju naudai nemažai
pasidarbavo. Taipo gi jis bu
vo neprastas artistas-mėgė
jas ir kelet«*> sykių labai
dailiai pasižymėjo scenoje.
Kaip kili, taip ir vietos
vyčiai, sužinoję apie mirtj
I KLAUSIMAI IR ATSAKY
i| MAI.
IŠPAŽINTIS.
ij
* Klausimas:
' Ką turi daryti tikintis žmo
| gus, kuris nedali pasiliauti ko
kios nors nuodėmės. Eida
mas išpažinties jis turėtų ža
dėti daugiau neįpulti j savo
pajunkimę, bet žinosi gerai,
kad įpuls. Ar-gi toks žmogus
Įgali eiti išpažinties, duoti pa
žadėjimu, kaip dauguma, ir
i paskui, kaip dauguma, vėl -
žti į tas pačias nuodėmes iki
j kitai išpažinčiai' P. L.
Atsakymas:
Tamistos klausimą sutrum
pinau, apleisdamas visas as
menines smulkmenas, ir tepa
tikdamas tik patį klausimo
branduolį. Kaikurios šito at
sakymo dalys Tamstai nerei
kalingos, bet jas dedu, kad da
lykas paaiškėti} pilnai. Tos
dalys gali buti reikalingos ki
tiems, kurių dvasia yra pana
šiame, bet ne tokiame pačia
me kaip Tamstos, buvime.
Tai-gi pirmiausiai apie nuo- j
| dėmes, kurių negalima atsi- j
j kratyti. Jos bųva dvejopos
Irųšies: atleistinos ir mirtinos.
Kas yra pajunkęs į mirtiną
nuodėmę, tas taip pat neatsa
ko katalikystės reikalavi
mams, kaip ir asmuo netikin- į
tis į kokią nors pripažintąją
įtikėjimo tiesą. Jis nesivadi
na eretikas, nes tikėjimo jam
netrūksta, bet jis yra negyvas
Bažnyčios narys. Jis gali bu
;ti Bažnyčios kuno dalis, bet
: nepriklauso prie jos dūšios.
Mirtinosios nuodėmės yra
i .
tikėjimas burtais, pasninkų
laužymas savo valia be užtek
I tinos priežasties, niekinimas
tėvų, keiksmas ir piktybė, pa
leistuvystė, vagystė, neteisin
ga apkalba, girtybė ir dauge
lis kitų.
| Atleistinosios nuodėmės yra
melas be skriaudos, išsiblaš
kymas maldoje,- smaguriavi
mas valgiuose, nereikalinga
nekantrybė, mėgimas kalbėti
apie visiems žinomas artymų
silpnybes ir nesuskaitoma
a a
Vitkuj j wv
Nėra priedermės sakyti at
leistinąsias nuodėmes per iš
pažintį. Jų atleidimas galima
| gauti lengviausiais budais: ge
rais meilės darbais, vidujiniu
1 gailesčiu, Šv. Sakramento pri
ėmimu, karšta malda.
J
Mirtingųjų nuodėmių turi
: nusikratyti visi katalikai. Kas
1 turi nors vieną, mirtiną nuo
■ dėmę sąžinėje, tas yra praga
ro kąsnis. Nuo atleistinųjų
nuodėmių tenusikrato tiktai
šventieji ir tai dažniausia ne
visiškai. Žmogus numiręs su
atleistinomis nuodėmėmis ne
žųva, bet negali Dievo regėti
tol, kol neapsivalo skaistyk
los (čysčiaus) kentėjimuose.
Nežinau, ar tos nuodėmės,
kurių Tamista negali atsikra-;
I tyti, yra mirtinos ar atleisti
nos. Tik išpažintis tegalėtų
Tamstai šitą dalyką paaiškin
ti. Vienas mirtinųjų ir ne
girtinųjų surašas nieko ne
reiškia, nes kaikuriose aplin
jsavo darbštaus draugo, labai
į nuliudo. Tarp jų turgaus
> buvo padaryta rinkliava. Už
| surinktus pinigus tapo nu
pirktas gražus gelių vaini
kas ir bus užsakytos mišios.
Laidotuvės buvo iškilmin
gos ir skaitlingos.
Lai buna jam lengva sve
tima žemele. Amžinę atsil
sį! ^ M. Y. ft.
kybėse mirtinos nuodėmės ga
li buti visai nenuodėmėmis,
pav. valgyti pėtnyčioje mėsą
ligoje ar užsimiršus. Kaiku
rios nemirtinos gali tapti mir
tinomis, pavyzdin melas teis
me.
Jei-gu per išpažintį kunigas
atras, kad Tamistos pajunki
mai neturi mirtinos nuodėmės
sunkumo, tai patars {žiūrėti,
katras pajunk imas yra šakni
nis, t. y. tokis iš kurio kyla
kiti blogieji, bet ne mirtinie
ji, pajunkimai. Suradęs šak
ninę ydą, kunigas patars vi
j sas savo dvasios jėgas atkreip
ti į kovą su tąja yda, o į ki
ltas Tamista galėsi mažiau at
j kreipti domos. Užteks pasi
ketinus ncsmukti į jąs tyčio
mis.
Jei-gu pasirodys, kad Ta
mistos pajunkimai turi mirti
nos nuodėmės sunkumą, tai
tuokart Tamista nelengvai
gausi sakramentalį išrišimą.
Greičiausia kunigas neleis ei
ti prie Švenčiausio Sakramen
to. Bet iš anksto negalima
tikrai to sakyti. Visa prigu
lės nuo to, kas tuomet dary- j
sis Tamstos širdyje.
Nekartą žmogus beveik už
ipnotizuoja save, mintydamas:
"Negalėsiu pasitaisyti ir ga
na". Broliškas kunigo žodis,
gausesnė Dievo malonė, savo
paties persilaužimas įvykstant
tis besisakant nuodėmes, tai
trys galingi daiktai. Jie, kar
tais, prašalina tą užsiipnoti
zavinią silpnumu, ir suteikia
žmogui .jėgos ir vilties įveikti
savę. Tada kunigas gali duo
ti išrišimą ir dažniausiai duo
da. Išrišimas prie žmogaus
spėkų prideda antgamtinės jė
gos, Komunija tą jėgą neap
sakomai gausiai padaugina.
Pajunkėlis, kurs gamtinės
psichologijos žvilgsniu turėjo
žlugti klimpdamas į blogumą
kaskart gilyn, nedėlioje prieš!
24 rugsėjo 1889 vienoje baž
nyčioje priėjo išpažinties. Ta
išpažintis padarė tą, ko nė jis »
nei nieks negalėjo tikėtis. Pa- j
junk imas negrįžo. Supranta- i
ma, kad vardų čia negalima j
minėti.
Ne visada teip bųva. Kar-*
tais žmogus per visą ilgą eilę
išpažinčių rūpinasi prašalinti
savo užsiipnotizavimą silpny
be, bet prašalinimas vis nesi
seka. Tada reikias tvertis smar
kesnių priemonių. Jos turi
Imti pritaikintos vdos prigim
čiai. Vienų priemonių turi
griebtis kas įsmigęs į girtybę,;
kitų — tas, kas mėgsta sveti
mus daiktus iminėti. Jei kas
savo kuno geidulių nevaldo,
! tam geriausias vaistas mote
I rystė.
Tai-gi aš Tamstai širdingai
patarčiau vis gi eiti išpažin
ties. Sodiečiai bijosi negauti
išrišimo, nes kiti pažįstami
pastebi jų nėjimų prie Komu
nijos ir išjuokia. Tas nesvei
' kas mųs sodžių paprotys rei
kia panaikinti. Tam tikslui
įvedama paprotys išpažintį at
likti iš vakaro, o Šv. Sakra
mentu priimti ant rytojaus.
Tokiu budu sėbrų ar giminių
lindimai j svetimų sųžinę pa
: > i daro beveik negalimi, nes
sunku susekti delko ant ry
tojaus neita prie Komunijos.
Ar šiaip ar taip butų, inte
ligentui žmogui nedera paisy
ti sodžiaus išdykumų. Tami
stai išpažintis reikalinga taip,
kaip gydytojo išklausinėjimas
(diagnoza) žmogui, kurs jau
čiasi ne visai gerai. Per laik
raštį to išklausinėjimo nega
lima padaryti; per laišką taip
gi nepatogu.
NF.RV*: UGI?,
t. 4 1>rlln Knns. KuRM-jis 1015.
1-4* 12 meti; aš sirgau nervais, mu
1 e vlr^ skaudėdavo, jaučiausi prislėg
us, bet visuomet turėjau gerų tiora
algyt. Klebono Koenig'o Nervinė
ane išgydė. James S<-ott.
J. Glamann Iš W. l'oint Miss. rašo,
ad jis persmarkiai dirbdamas savo
armoje neteko muskulų jiegos jj
mė gydytis klebono Koenigo Nervino
r dabar jų. perša visiems.
Taip pat rašo Klotilda Mene iš St.
i 'abriel, Tcx., kad ji baisiai sirgusi
Į ervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
1 ytis klebono J^oenlgo Nervinė, nes
i pasekminga.
Sesuo Katarina, vienuolė iš I.a
rosse Wis., sakosi klebono Koenigo
ervine išsigydilusl iš nerviškumo ir
emtegos, nors tiedvi ligos buvo jų
artinusios per du metu.
DYKAI brangi knyga sertron
iime kiekvienam, kuris paprašo.
Neturtėliams duodame ir vaistus
ykai. Tuos vaistus nuo 1S7G išdir
inėdavo gerbiamasis klebonas Koe
iig. Kort Wayne, lnd.. o dabar p«»
KOKNIC. MK1UCINK <'<>.,
(IlicaKn, 111.
C2 XV. I.akc» st,. netoli Dcarimrn ,
Vaistinėse ltonka ateina
1, o šešios bonkos S.V
tiems nervais. Jjj. siun
F. P. Bradchulis "
5 rietuvis Advokatas
ATTORNET AT LAW
90 N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooma 1107 1114
Telephone Franklin 117S
P JT.: 3112 S. Halsted Et.
Telephone Tarda 2390
^/ERGIJOS^^
v dicnnę jau O
praėjo. Uet
vis dar tarpe niųs
vra dane vergu.
Kurie yra atstu
miami nuo savo darho beširdės
vcrg-mistręs-LIGOS.
\ ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant į dideles,
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudinan
čios gerklės intr;.likimui j save
apmalšinimui dusulio, nu<> gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
BOROL
apsireiškia csą«. i.". geriausių m
ininių gyduolių, esančių a: t
pardavimo—25c. už honkutv.
Nuo l»t** iii:*l i'/.rn*», N« i r .'i
C"!jiJ* ' -»iš;il«l\ tuo, \| ;!i»l»i .o,
tN-įni n, litriniu ir SkijU'^iin.o K j
Kaip i nuo vi^ '.iu kitu r i via
ti»k 1 lij: i» r. u:»!uki
kaipo st:i:| ir i:7t ikf'tii"i ilr:intr;| :i it.ty
Jio?, |n r jhim* T''.> 25<. ir
&<>,■. Ik>ii1.iiIc : priima minti vi-os - !«j>
lirloM- ari>a |U>- |>uli faKrikiinta —
F. AD. R1CHTER &. CO.
74—00 VVashington Street, Ne* York.
- <^Č=a^
P. ■•raotavIčlBS N. M. Stianout £
THE ELECTRIC SHDPj
<641 W. 471b Streil
Tel. Drover 8833
Atliekame visok) electriko*- S
3ar b.-į pigiaus, geriaus ir grei- į
ciaus, negu kiti. Suvedam clec- |
tros d ratas J namus; geso ir &
jlektros lempas. Taisome mo- |
torus, fanus ir visokius daly- S
«us surištus su Elektriką.
Reikale suteikiame patari- £
iiią ir apkainuojame darbą..
T«L Yftrila 15331 £
DR. J. KŪLIS
LIETUVIU GYDYTOJAS U V
CHIRURGAS,
5259 B. Halsted st. CUlcafO, I1L \\
Ciydo visokia* liga* motery lr (•)
vaiky.
Priėmimo Valandos: ano • ryto ^
Iki 12; O iki V. Medėliomis: jį
nuo tf iki 2 po piety; nno • t.
THE KEISTER'S
LADIES TAILORING
COLLEOE.
Jun imsi st ^bosite kaip puiki ir len
1 *»v:i y r n piusų metodą padirbimo dra
buži ii.
Tn«M Krister CoPege yra popui a
j riAka. I'umat.vkito nuiR apie speciale
kaina d«>l siuto.
KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms
*2.">.ou Siuvimo kursas JU dieni) $5.00
40 lr Cottage Grove A ve., Chicago,
, 111. Telefonas Oakland 5252.
PAVASARIS!
Valyk savo namas.
Atlieku jvairius malevojimo ir kambarių popiera
vimo «larbus. Kainos prieinamos, Kreipkitės laišku
arba vpatiškai.
PETRAS CIBULSKIS,
2349 So. Oakley avenue, Chicago, 111.
Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?
Tegul Kvorka padabina Jusi] na
rna. Pas mus galima gauti visokių
naminių radanktj k. t.
rakandu pečių, divonų,
siuvamų mašinų, pianų
grofonolų, viskas pas
mus gaunama.
Kuomet Jum prireikus ko prie
namo kreipkitės prie
%
PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Ave., Chicago, UI.
Arti AshUnd Ave. Telefonas Monroe 2500
didysis vusrains bms iht bridseporto
CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK
A
STATE
BANK
^ .* .-'S- *i»
A
STATE
BANK
1112 WEST 35th ST., Netoli Morgan St., CHICAGO
Kapitalas ir Perviršis $300,000.00.
Abelnas Turtas Virš $2,200.000.00.
Suvienytu Valstijų l'aėto Rankos, Miestas ir Val
stija laiko pinigus šiame llanke. Direktoriai šio Ban
ko yra savininkais milžiniškų fabrikų Centraliniame
išdirbyseių Distrikto, Viee Pirm. AKMOTli and CO.
Pinu AL15EKT P1CK arui C<>.. Vice Pirm. CIIK'ACO
«7LrNCTl()N gelžkelio Kompanijos ir daug kitu Kom
panijų priguli prie šios liaukos. Moka \V( už padė
tus pinigus, Duoda pa>kolas, Apsaugoja namus nuo
ugnies, Siunėia Pinigus i visas dalis pasaulio, Laiva
kortes parduoda ant geriausiu laivu. Taipgi pu r t rau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka
visokius bankinius reikalus.
Bankos Valandos: Nuo Dryto iki 4 po piet. Subatomis
iki 9 vai. vakare.
Didžiausias ir Stipriausias Bankas šiame Apskrity j.
J. S. Czaikauskas Lietuviu Skyriuje.
DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE
LIETUVIŠKA
CHICAGOJE
Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubi
nius ir deimantinius,
muzikas, gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinns, ant
kuriu Kali trrotl ir ne
mokantis visokius So
kius, armonika* rusifikaa Ir prūsines, importuotas »r taip jau
rusiSkas balalaikos ir Kitaras. Taippi vargong pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius del Draug> st'h;. Talpfci taisomo
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallskus Instrumentus
Ir revolverius. Ha vo darbą kv.i rantuoja m o. Muši; kainos ant vis
ko žemesnes, nojru kitur. Oyvenantls už Phicafroa orderius
lito »iijsti per laiškus.
STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL.
TF.I.EPHOlfB DROVKU 7Sm>
Katalogu visiems dykai, kas tik prisius už 2c. fttampj».

xml | txt