OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, May 02, 1917, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-05-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Oeo. Washington.
KAINA
FRIOB
CENTAI
cents
CHICAGO, IT<T»,SEREDA, GEGUŽĖS (MAY) 2 D 1917 M
"""*" " Bec<""1 Cla» M""» "• '»»«• " CMco. niiao,. Mnd.r th. Act *
METAI—VOL. II No. 104
VOKIETIJA PASIŪLYS
TAIKA
400 rusų oficieriy nužudyta
NUSKANDINTA DIDELIS ANGLIJOS LAIVAS
Riaušes Rusijos sostinėje
Petrograde
VOKIETIJA PASIŪLYS
TAIKĄ TALKININ
KAMS.
HAAGA, geg. 2. — Vo
kietijos kancleris Beth
mann-Hollweg rytoj parla
mente turės kalbą ir pasiū
lys naują taiką talkinin
kams, anot pranešimo iš
Berlyno.
Apie naujos taikos pasiu
lijimą buvo pranešta praei
to bal. 26 dieną. Tuomet bu
vo pasakyta, kad Vokietija
pasiulvsianti tokias taikos
sąlygas, kurios bus prieina
mos ne tik talkininkams,
bet ir Suv. Valstijoms.
NUSKANDINTAS AN
GLUOS TRANSPOR
TINIS LAIVAS.
Londonas, geg. 2. — Vo-J
kiečiu nardančioji laivė nu
skandino Anglijos transpor
tini laivą "Ballarat," 11,
120 tonų intilpimo, kuriuo
mi buvo gabenama kariuo
menė. Visi kareiviai išgel
bėta.
Šituo laivu kariuomenė
buvo gabenama iš Australi
jos Į Angliją.
AR VOKIETIJOJE
STREIKAS?
Washington,. geg. 2. —
Tš Berlyno gauta žinia, kad
vakar diena visoj Vokieti
joje praėjusi kuoramiausiai.
Bet iš Amsterdamo apturė
ta žinios, kad vakar Vokie
tijoje sustreikavo suvirs mi
lijonas darbininku. Streiki
ninkai reikalauja tik taikos
ir taikc*^
Nežinia, kame čia yra tei
sybė. Gal vėliau paaiškės,
kas dedasi Vokietijoje.
EKSPLIOZIJOJE ŽUVO
30 MOTERIŲ.
Londonas, geg. 2. — Ne
toli Cologne, Vokietijoj, vie
noj amunicijos dirbtuvėj iš
tiko baisi ekspliozija, ku
rioje žuvo 30 moterių dar
bininkių.
Pekinas, geg. 2. — Čionai
suvažiavę Kinijos provinci
jų gubernatoriai. Tariasi, ar
paskelbti karę Vokietijai.
Kinijos parlamentas tečiaus
prieSingas karei.
400 RUSŲ OFICIERIŲ
NUŽUDYTA REVO
LIUCIJOS METU.
Jų tarpe buvo daugelis
augštesniųjų.
San Francisco, Cal., geg.
2. — Iš Suomijos sostinės ,
Gelsingforso čionai atkelia
vo laivu statytojas O. S. ,
Westman. Revoliucijos me
tu Rusijoje jis buvo Gel
singforse. I
Westmau pasakoja, kad
kilus revoliucijai Baltijos
karės laivyno rusai jurinin
kai sukilę prieš viršinin- j
kus ir nužudę apie 400 sa- -
vo oficierių. Jurininkai nak
tį prieš kovo 17 d. perėję
per visus oficierių namus ir
be pasigailėjimo juos šaudę.
Mažai oficierių tegalėjo pa
sislėpti ir atsiprašyti. į
Nužudę ir pagarsėjusį sa
vo admirolą Nepenin, kuris ,
jau buvo palinkęs prie nau
jos rusų vyriausybės. Žuvę
daugelis ir kitų augštesnių- .
jų karės laivyno oficierių.
PETROGRADE ĮVYKO
RIAUŠĖS.
Petrogradas, geg. 2. —
Užvakar čionai įvyko riau
šės miesto gatvėse. Pamesta
bomba nužudė generolą ;
Kaštaiinskį. Bombą pame
tęs nežinomas jaunas vyras, i
Be to j politiškuosius de
monstrantus paleista keli
šūviai iš revolverio. Buvo
sukilusios riaušės, bet vei
kiai numalšintos. Spėjama, ,
kad tai bus socialistų dar
bas. Socialistai su anarchis
tu Leninu priešakyje nori
nuversti dabartinę vyriau
sybę ir šalies valdymą pa- I
imti į savo rankas.
Gegužes pirmoji diena
praėjo kuoramiausiai. Jvyko
gatvėse parodavimai. Buvo
prakalbos. Kalbėjo dūmos
pirmininkas Rodzianko,
Suv. Valstijų ambasadorius
Francis ir kiti. Pasmerkta
Lenino pastangos griauti
dabartinę Rusijos demokra
tišką tvarkę.
Kansas City, Mo., geg. 2.
— Čia sustreikavo duonke
piai, kuomet darbdaviai at
sisakė padidinti jiems už
mokestį, Gyventojams trūk
sta duonos.
PATARIA MAŽIAU
VALGYTI.
Londonas, geg. 2. — An
glijos karalius išleido pro
kliainneiją i gyventojus, pa
tardamas jiems valgį suma
žinti vienu ketvirtadaliu,
nc»s Anglijai vis labiau truk
sta reikalingiausiojo maisto.
ANGLIJA GLOBOS
PALESTINĄ.
Washington,. geg. 2. —
Čionai pienuojama, kad po
^ios karės Palestina turėtų
[)ereiti Anglijos globon. Tuo
reikalu vakar atlaikyta kon
ferencija, kurioj dalyvavo
Anglijos užsieniu reikalu
ministeris Balfour ir šios ša
lies žydai veikėjai.
VOKIEČIAI APGRIOVĖ
OLANDIJOS MIESTĄ.
Haaga, geg. 2. — Vokie
čių lakūnai užpereitą naktį
pamoto daugelį bombų ir
miarkiai apgriovė Olandijos
miestą Zierikzee, gulinti
netoli Vokietijos pasienio.
Nuvirs 100 namu sunaikin
:a. Trįs žmonės nužudyta.
Vors tikrai* nepatirta, kas
per vieni buvo tie lakūnai,
>et, sakoma, greičiausia bus
fokieeiu darbas.
NEŽINIA AR SIŲS KA
RIUOMENĘ.
Washington,. geg. 2. —
3uv. Valstijų kabinetas yra
prielankus kuoveikiaus pa-(
uųstį amerikoniški! karino-j
menę į Prancūziją, ir tenai
tegu ana išlavinama ir pa
siunčiama mušiu laukan.
Teoiau neišlavintos ka
riuomenės siuntimui prieši
įasi generalis štabas. Šis
virtiną, kad pirmiau reikia
įamie kareivius išlavinti, o
ik paskui pagalvoti apie jų
pasiuntimą į Europą.
Taigi tuo reikalu nieko
galutino dar nenutarta.
BEN. JOFFRE APSILAN
KĖ SENATO BUTE.
Washington,. geg. 2. —
Vakar, kuomet Suv. Valsti
jų senatas karstai diskusa
vo apie priverstinojo karei
viavimo bilių, senatan apsi
lankė Prancūzijos atstovu—
^cn. Joffre ir Rene Viviani.
Senatoriai savo darbą ir
tvarką laikinai suspendavo
ir meilingai pasveikino abu
ilu prancūzu.
200 MILIJONŲ PRANCU
ZIJAI IR ITALIJAI.
Washington, geg. 2. —
Kuv. Valstijų vyriausybė
nusprendė 1(H) milijonu dol.
paskolinti Prancūzijai ir 1(X)
milijonų Italijai.
Washington, geg. 2. —
Prancūzijos atstovas Vivia
ni apsilankė pas Samuelį
ftompers, Amerikos Darbo
Federacijos pirmininką.
V
IS LIETUVIŲ TREMTI
NIŲ GYVENIMO
RUSIJOJE.
Ž. Novgorodas. — s. m.
sausio 29 dieną, buvo Ž. Nov
gorodo skyriaus Lietuviu
Draugijos nukentėjusiems 1
nuo karės šelpti metinis vi
suotinas susirinkimas. At
vyko 30 narių. Pirmininku
vienu balsu buvo išrinktas l
buvusis ria su reikalais Ccn- :
tro įgaliotinis Ciplijauskis,
o sekretorium Pr. Ysokas. 1
Šis susirinkimas parodė, kad s
Ž. Novgorodo lietuviai vi- i
suomeningumu žymiais ,
žingsniais eina pirmyn. Per ]
šį susirinkimą nebebuvo to- ]
kių karšėiavimosi, kaip per- i
nai. ATisa ėjo ramiai ir tvar- <
kingai. Buvo daug išreikšta j
geru pasiūlymų ir pageida- j
vimų. Dienotvarkė buvo <
tokia: valdybos apyskaita už 1
praėjusius 1916 metus, Re- 1
vizijos Komisijos praneši- i
mas, išstojusiųjų nariu rin- 1
kimas ir visoki pasiūlymai. \
Susirinkimas, išklausęs apy- i
skaitą ir Revizijos Komiai- 1
jos pranešimą pripažino, kad
Valdybos darbavimasis bu- į
vęs ne visai pagirtinas. Pri- j
pažino taip pat, kad kai ku- I
rios išlaidos buvo daromos ]
nevisai tinkamai ir nesilaį- s
kant jokiu normų. Po to t
skyriaus pirmininkas p. i
Ciemnolonskis ir sekretorius
p. Misevičius atsisakė nuo 1
savo pareigų. Virtus taip ^
dalykams, teko rinkti čia j
nauja valdyba, išskyrus
kun. Markelį, kurio susirin
kime nebuvo ir kuris tada
Liet. Dr. įstatu §8 turėjo
įeiti į naują valdybą. Dau
guma balsu buvo išrinkti
M. Kėkštienė, M. Kriaučiu- j
naitė, V. Brigmonas, Ignas v
Krasauskis, Pr. Ysokas ir J. 7
Dvariškis; į Revizijos Ko- -
misiją: F. Kanapa, J. Va- ]
lunta ir J. Tamošauskis. n
naujoji V aldyba pasiskirsto
sau pareigas taip: pirminin- ..
kas M. Kėkštienė, kasinin
kas M. Kriaučiuna it ė, vice
-pirmininkas kun. Markelis,
sekretorius Pr. Ysokas; val
dybos nariai: Krasauskis,
Dvariškis ir Brigmonas.
Lauksime intensyvaus dar
bo iš panaujintos Valdybos,
kad palengvintų, jei jau ne- *
pašalinti), tą skurdą, kurį
kenčia paskutiniu metu mu- į
su broliai atsidūrė šaltuose
ir nejaukiuose vingiuotos
Volgos krantuose. Y. i
NUSKANDINO 23 NOR
VEOŲ LAIVUS.
Londonas, geg. 2. — Per !
pastarąsias 7 dienas vokie- ]
e i u nardančios laivės nu- •
skandino mit 2I> norvegu .
laivus .%,(XM) tonų intilpimo.
Paryžius, geg. 2. — Trūk
sta laikraštines poperos. j
Praneuzij laikraščiai savo
apėmiu sumažinami. I>ien- .
rakiai iSeis daugiausia 4
puslapių.
SVEIKINAME TAUTIETĮ.
Žinomas lietuvis advoka
tas ik A. Kliakis tapo paskir
tas į Board of Directors of
tlie Associated Catholic
rharitics Chicagos Arkivy
skupijoje. Jo Aukštoji Ma
ionybė Arkivyskupas »). Y.
Miindclein mus tautiečiui
rašo: 4iAš jausiuosi link
imas, jei tamista maloniai
priimsi paskyrimą Į Direk
torių Valdybą Katalikiško
sios Labdarybės Suvieniji-i
ne Ohicagos Arkiv-vskupijo
je. Tos naujos organizacijos,
viirią turi vesti pasauliniu
kataliku kuopa, tikslas yra
inkti ir skirstyti lėšas lab
laringoms įstaigoms ir or
ganizacijoms Cliicagojp. Jci
ęu Tamista apsiimi, aš mels
•iau pribūti į pirmą Valdy
bos susirinkimą, kuris atsi
»us mano rezidencijoje se
'edos vakare, gegužės 2 d., 8
,Tal. po pietų. Jums ši relin
iai atsidavęs Kristuje (pa
•ašas) J. Y. Mundelein, Ar
vi vyskupas:"
P. Šliakis atsakė manda
giu laišku padėkodamas už
>ask}rriiną ir priimdamas ji.
šrei kšdamas gailesta vimą,
tad pirmame Valdybos su
•irinkime negalės buti, mus
autietis žada pribūti toli
nesniuose.
''Draugas" iš savo pusės
inki gerbiamam p. Šliakiui
dsokios kloties šitame nau
ame ir garbingame darbe.
DU VOKIEČIŲ LAIVU
PAVEDAMU TALKI
NINKAMS.
I i
Washington, geg. 2. — Tš f
konfiskuotų amerikoniškuo-! \
;e uostuose vokiečių garlai
vių clu: "Polą" ir "Carla
tfening," Su v. Valstijų vy
*i ausy Ik" paveda talkininkų
•eikalams. Vienas tenka
Prancūzijai, kitas — Itali
ai.
NUSKANDINTAS DAR
VIENAS AMERIKO
NIŠKAS LAIVAS.
New York, geg. 2. — Vo
uečių nardančioji laivė nu
skandino dar vien;) ameri
konišką laivą "Abrahams"
\nglijos pakraščiuose. Jgu
a išgelbėta.
JLSLiJSIDO SMULKIUO J
SIUS POPERINIUS 1
PINIGUS.
]
Berlynas, ge^. 2.—Vokic- I
ijos vyriausybė pirmu kar- '
u savo šalies istorijoje iš- 1
eido viemj milijonu poperi- i
i i ii pusmarkiij. šitie pini- :
jai pirmiausia apyvartoj <
jasirodė mieste Spaudau.
1
Berne, 2. — Alzasej
gyventojai badmiriaujn. -
Trūksta maisto ir vaikams. ]
Vioterįs kenėia baisiausius
ientėjimus, žiūrėdamos j sa- J
ro išalkusius vaikelius. i
PALIUOSUOTŲ IŠTREM
TŲJŲ PADĖJIMAS
SI1ERUOJE. !
Stockholmas, geg. 2:—Su
lyg laikinos rusu vyriausy
bės manifesto, kuriuonii į»či
skelbta visuotina politiš
kiems kaliniams amnestija,
lešimtįs tūkstančių politiš
kųjų kaliniu ir ištremtinių
š tolimųjų Siberijos kraštu
i orė j o tuojaus sugrįšti j sa
ro gimtinius kraštus euro
pinėje Rusijoje. Jiems vi
siems vyriausybė pažadėjo
reltų geležinkeliais keliavi
ng.
Teeiau dabartiniais karės
aikais atsirado daugelis ne
veikiamu j u sunkenybių,
iad juos visus laimingai
pargabenti Rusijon. Kuone
kiekvienas ištremtasis, pa
mosuotas iš kalėjimo arba
>olieijos priežiūros, atsira
lo tiesiog apverktinam pa
lėjime. Tiesa, jam kelionė
lieko nelėšavo, bet su savi
ni jis neturėjo nei reikalin
giausiu drabužiu, nei mai
»to, nei kitko. Kiekvienas
malinys todėl lukeriavo tik
:aip nors greičiau gauti su
elpimą nuo labdariu drau
gi ju.
Be to politiškųjų ištrem
u.ju skaitlius rytuose nuo
Tralo pasirodė kur-kas di
lesnis, 1102:11 abelnai buvo
nanoma.
rkucko komitetas.
laug darbuojasi.
Didžiausia dalis darbo
:rito ant komiteto I rkucko,
airis visuomet ir dabar pa
irodo tikrai pasišvenčiusiu
r nenuilstančiu gelbėti vi
us tuos nelaiminguosius,
airiuos paliete žiauriojo
>iurokratizmo ranka.
Kuomet naujoji rusų yy
iausybo paskelbė kaliniams
r ištremtiesiems amnestiją,
ai j mėnesį laiko iš Rusijos
ų nelaimingųjų pagelbai
mvo pasiųsta vos 75 tuk
itaneiai rubliu. Tuo metu
(\i minėtas komitetas kaliniu
•eikalams buvo išleidęs 200
ukstanėių rublių. Tuo metu
Rusiją, buvo pasiųsta 1,500
įsmenų. Be to miestas Čita
casdien j Rusiją išsiųsdavo
25-kis palmosuotuosius
falinius.
Rusijoje ren
kamos aukos.
Visoj Rusijoj Šiandie ron
;amos aukos paliuosuotij iš
Liberijos kalinių naudai.
I'ik vienam Petrograde ban
dininkai ir pirkliai sudėjo
nilijoną rublių. Bet, kirk
žinoma, tie pinigai neshin
•iami j Si beriju, tik jais su
šelpiami sugrjžusieji is ten
(aliniai j Rusiją.
[rkuckas —
mliuosuotiems centras.
Irkueko komitetas dauge
į pinigų išdalino susel pi
nui kalinių tokiuos* cen
truose, kaip Jakuckas, Olek
minskas ir Vitimskas, kur
politiškųjų yra tūkstančiai
suplaukę iš tolimiausiu apy
linkių. Kai kurie tu nelai
mingųjį) neturėjo kuo nei
apsiauti, nei apsivilkti. Dau
gelis j u sirgo, buvo reikalin
gi gydytoju pagelbos. Dau
gelis ju Į tuos centrus atke
liavo rogėmis užšalusiomis
upėmis. Kai kurie jų sugrį
žo su savo pačiomis jakutė
įnis arba tunguzėmis ir su
vaikais. Tokios šeimynos
pasirodė blogiausiam stovy
je.
Baisus reginiai.
Irkucko gatvėse dažnai
pasirodydavo pasibaisėtini
reginiai, kuomet būriai ap
driskusiu ir nusikamavusiu
politiškųjų ištiesdavo savo
sudžiuvusias rankas i praei
vius, maldaudami susi mylė
jimo. O j u tarpe buvo ir val
stiečiu ir baigusiu augštes
nius mokslus vyrų, turėju
siu kituomet pelningas vie
tas. Jie visi biurokratams
buvo prasižengę ir už tai tu
rėjo kentėti didžiausius var
aus, kol pagaliaus tiems var
dams nepadaryta galas nu
veredus senąją rusu sutrunė
jusią vyriausybę.
visi irKucKo gyventojai
todėl tiems nelaimingiems
nesigailėjo ir nesigaili aukų.
šelpia juos kas tik gyvas.
Net mokiniai ir vaikai pa
skutines kapeikas atiduoda,
kad nelaimingoms buvusios
biurokratijos aukoms pa
lengvinti.
Tokiu budu Trkueko ko
mitetui nemažai suplaukia
luku. Bet jos ir reikalingos,
beįstengiama visu sušelpti.
Daugelis buvusiu kaliniu ba
lauja ir posenovei velka di
lelius vargus.
Bus blogai, jei pati nau
joji vyriausybė nesuteiks
visiems politiškiems reika
tingos pašelpos. Neužtenka
jiems sugrąžinti laisvę. Bet
reikia pasirūpinti ir jų liki
mu.
PABRANGSIANTI
DUONA.
Suv. Valstijose kaip mil
tai, taip duona jau ir dabar
begalo brangus. Bet kuo
met dabar Chicagoje su
streikavo duonkepiai darbi
ninkai, duona, sakoma, dar
labiau pabrangsianti.
Federalės yyriausylx~r
sgentai atkeliavo Cbieagon
ir tyrinėja, kas sukėlė duon
kepiu streiką. Spėjama, ar
tik nebus vokieeiy darbas.
Tuo tarpu duonkepiai
streikuoja, o gyventojams
veikiai prisieis be duonos
Fipsieiti.
ORAS.
Gegužės 2, 1917 m.
Cbieago ir apylinkės. —
šiandie giedra ir kiek šil
čiau; rytoj nepastovus oras,
gali buti lietaus ir šalčiau.

xml | txt