OCR Interpretation


Draugas. [volume] (Chicago, Ill.) 1917-current, May 22, 1917, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1917-05-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

CHICAGOS
ŽINIOS
Antradienis: 22 geg. šv.
Julijaus, šv. Ritos, šv. Ele
nos.
Trečiadienis: 2:J geg. šv.
Jono do Rossi, šv. Dezideri
jaus.
LIŪDNAS PRANE
ŠIMAS.
Suimtoje Tautos Fondo
sekretorius p. Kaz. Pakštas
(KM W. Oak St.) gavo nuo
"Tėvynės" redaktoriaus p.
Račkauskio pranešinu), kad
p.p. Aukštuolis, Šeinius ir
Rimka atsiuntę iš Stoekliol
mo telegramą, jog Lietuvo
je esąs tikras badas. Pra
šoma, kad amerikiečiai lie
tuviai k uogr e i r i a u si a i ištie
stu kenčiantiems broliams
didžiai reikalingos pagelbos
ranką.
Reikėtų Lietuviu Dienoje
'(lapkričio i d.) surinktus
pinigus tuoj nu s pasiusti Eu
ropon.
PAGIRTINAS SUMA
NYMAS.
Laikraštis "The Cliicago
Examiner" dabar renka pa
rašus po peticija į kongre
są delei sviaginamu gėralu
vartojimo suvaržymo. Ne
reikia abejoti, kad šis minė-j
tojo laikraščio žygis yra j
tikrai naudingas ir todėl
patartina ir lietuviams ra
šyties po ta peticija. Jos
tekstas kas dien dedamas j
laikraščio skiltys. Taigi, te
reikia tik jį iškirpti, pasi
rašyti ir nusiusti redakci
jom Kuodaugiau bus para
šu už priverstiną blaivybę,
tuo didesnė viltis, kad di
džiausis priešas girtybė liks
nugalėtas.
AREŠTUOJAMI
KAREIVIAI.
Dabar kareiviai jaučiasi
dienos didvyriais ir pasi
naudojant tuo garbingu
jausmu, kai kur elgiasi la
bai nepadoriai, užkabinėda
mi praeivius, Sukaudami
ant gatvių ir tt. Šiomis die
nomis už neprideramą elgi
mąsi 80. Chicagoje suareš
tuota 12 kareiviu. Girdėti,
kad kareiviu areštai ir ki
tur daromi.
ATSIDARĖ ORLAIVIŲ
MOKYKLA.
Vakar, Aero Club of Illi
nois laukuose prie Ashburn,
atsidarė karišku orlaiviu
mokykla. Kol kas joje yra
;V> studeutai-lakuuai. ]>ai
gę orlaivvstės inokslg jie ža
da važiuoti j Prancūzijos
karės laukus.
ATITAISYMAS.
"Draugo" Xo. 119 buvo
pranešta, buk Nv. Jurgio
parapija rengia didelę ge
gužinę '»0 d. gegužės. Tat
yra netiesa. Nei Komitetas
nei klebonas tos gegužinės
nerengia. Oia turi buti ko
kis nors nesusipratimas.
TIK KETURI SALIUNAI
PERŽENGĘ ĮSTATUS.
Seniau Chieagos saliuni
niiikai beveik neatkreipda
vo jokios domos Į įstatą,
drandžiantj šventadieniais
pardavinėti svaiginamus
gėralus. Būdavo nedėldie
niais bent pust" mūsiškių
salimui slaptai vaišindavo
svečius alumi ir Įvairiomis
degtinėmis. Bet ilgainiu
policija pradėjo smarkiai
prižiūrėti tuos saliuninin
kus, kurie nepildo įstatu.
Keliolika saliunu del to net
lapo uždaryta. Policijos
prižiurinėjimas vis gi gel
bėjo ir pastaraisiais laikais
skaičius atdaru nedėl die
nia i s saliunu žymiai suma
žėjo. štai, užvakar tik ke
turi us salimius pasisekė su
gauti atdarus.
PUSĖ MILIJONO
ŽYDAMS SUŠELPTI.
Nedėlioję, Ohieagoje, Si
nai Temple, įvyko milžiniš
kas žydu susirinkimas, ku
riamo buvo padaryta rink
liava sušelpti kaiv.jp nuken
tėjusiems Europos ir Azijos
žydams.. Išviso nelaimin
goms karės aukoms tapo
surinkta 510 tūkstančių do
leriu. Daugiausia ($150,000)*
aukavo Julius Rosemvald.
Mokinkimės iš žydu, kaip
reikia šelpti vargstančius
tautiečius.
PRASIDĖJO LENKŲ
KONKLAVA.
Vakar, pirmadienyj, Ne
kalto Prasidėjimo lenkų pa
rapijos salėje, prasidėo po
sėdžiai "Polisli Alma Ma
tei*" tikybinės organizaci
jos.. Susirinkime žadėjo da
lyvauti ir Jo Malonybė Chi
cagos arkivyskupas Munde
lein.
KARIŠKOS PASKOLOS.
Artimiausioj ateityj Chi
eagoje žadama pradėti mil
žinišką akciją kariškos pas
kolos obligacijų pardavinė
jime. Jos pavadintos "Li
berty Bonds." Kai kurios
bendrovės varu siūlys vi
siems darbininkams nusi
pirkti bent po vieną obliga
ciją.
BRANGENYBĖ.
Įvairiais budais vyriausy
bė žada kariauti su maisto
produktų brangimu. Ohiea
gos viršylos pasiryžę kas
dien skelbti gyventojams
maisto kainas. Jeigu, gir
di, pardavėjai norėtu augš
tesniu kainu, kaip bus pas
kelbta, tai jie bus areštuo
jami.
KAIZERIS PRIEŽASTĮ
MI NAMINĖS KARĖS.
Hute Bamett.'ij šeimynos
i (1221 E. <)1 St.) ištiko di
delis nemalonumas, kurio
priežastis buvo garsusis
kaizeris. Vyras tvirtino,
kad Vokietija bus nugalėta
ir kaizeris už keliu mėnesiu
nusižudys. Jo pati gi su
tuo griežtai nesutiko. Esg,
kaizeris yra genialis žmo
gus, ligšiol jis visiems pė
ręs kailį, taip bus ir ateity
je. Besiginčijant porelė su
sipyko. Neužilgo "diplo
matiški santykiai" tapo per
traukti ir prasidėjo mušty
nės. Po ,ju abu atsidūrė
teisme.
DU UŠMUŠTI.
Šiomis dienomis ištiko la
bai smarkus acetilino spro
gimas fabriko j e Standard
Spirai Pipe To. (4801 So.
Roekwell St.). Sprogime
žuvo du žmonės. Nuostoliai
siekia 75,(XX) doleriu.
MOKYTOJAI IŠSISKIRS
SU DARBININKŲ OR
GANIZACIJA.
šiomis dienomis "The
Chieago Teaelier's Federa
tion" išstojo iš "Tlie Ohi
eago Federation of Labor."
AGITACIJA UŽ
BLAIVYBĘ!.
Nedėliojo daugeliose Olii
cagos dievmaldnamiuose
buvo vedama karšta agita
cija, kad visoj o šalyje už
draustu svaiginančius gora
lus. Nusiimti" prezidentui
rez< >liueij«ą.
BIJOJO KARĖS
NUSIŽUDĖ.
Kaip tik Suv. Valstijos į
sivolo Į karę 25 motu am
žiaus Max Ncidonborg (15
X. May St.) uopaprastai nu
lindo, mintydamas, kad ka
riška tarnyba neišvengtina.
Pa paliaus juodu minsiu
varginamas Max Neidon
borg nutarė nusižudyti. Pa
rojęs namo jis atsisuko ga
za ir atsigulęs ant lovos už
troško.
DELEI STREIKO UŽSI
DARĖ DIRBTUVĖ.
v '
American Can Oo. iš
Mavwood valdyba praneša,
kad delei mašinistų streiko
ši dirbtuvė tapo uždaryta.
TTžsaltymus priėma kitos
dirbtuvės tos pačios bendro
ves.
REDAKCIJOS AT
SAKYMAI.
P-ui P. Mureikai. Apic|
smagųjį North Sides vyčiu
vakarėlį, parengtą, vakari
nių kursu užbaigimui, jau
esame "Drauge" plačiai ra
šę. Tai Tamstos graži
korespondencija nebus pa
talpinta. Prašome dažniau
mums rašinėti.
P ui A. Bacevičiui. Tams-1
tos pranešinu) vėlai • gavome
— netilps. Ateityje pasirū
pinkite anksčiau prisiųsti
skubus rašinėlius.
P-ui V. Roman. ŠĮ kartą
nedėsime eilių.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAIIGA"
Apskelbimai
RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI.
]s Lietuvos pabėgėlių gyveni
mo. Keliai, kuriais )m''^o nuo
karės baisenybių. Vok i erių
gaspadoriavimas Lietuvoje.
Iliustruotas naujas daineles
sudainuos p-nia EI. Račiūnie
nė. Bus rodoma siose vieto
se:
I Utarninko vakare, geg. 22 d.
!šv. .Jurgio hažn. salėje, 'X\ pl.
Į ir Auburn ave. Chicago, 111.
Seredos ir Ketvergo vaka
rais, geg. 23-24 <1. <1. Apvaiz
dos Dievo bažn. salėja, 18
tos gatv. ir Union.
Visui durjs atsidarys nrn
7:1."); prasidės 8:15.
ATYDA NORTHSIDIE
CIAMS.
Visiems dienraščio 4'Drau
go" skaitytojams pranešu,
kad dabar 44Draugas" parei
na, pas mane, jeigu kurie ne
gautumėt kokią dieną iš prie
žasties vaiko neatnešimo, mel
džiu duoti man žinią tuojaus,
o aš stengsiuosi surasti iš ko
kios priežasties negavote.
A. Nausiedas,
1058 Wabansia a ve., ant') 1ul>.
Pa j ieškojimai.
Paieškau savo brolio Viktoro Gu
sto, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Kražių valsčiaus. Vejų
sodos. Girdėjau kad gvvona Bosto
ne. Jis ar kitafc kas meldžiu pra
nešti Siuomi antrašu:
JUOZAPAS GUSTAS,
2334 So. Oakley Ave., Chioago
Taipjaugi paieškau Antano Se
monto , paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pašolių parapjios iš
miesto. Girdėjau kad puvena Chiea
goje. Jis pats ar kas kitas praneš
kite šiuo antrašu:
JUOZAPAS GUSTAS.
2334 So. Oakley ave., Chioago.
ANT PARDAVIMO.
.. GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą., $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da
venport, taipgi $525 pianą, su 25 m.
gvarantija už $115 ir $225 Victor su
brangiais rekordais už $60.00. šis
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jųs gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaites.
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyveninio vieta: 1922
So. Kedzie Ave., arti 22-ros gatv.
Chicago, III.
Parsiduoda puikus "motorcycle" su
visais jrankiais už labai pigių kainą.
Nemokantį išmokysiu važiuoti. Turi
buti parduotas greitai, nes savinin
kas eina j kariuomenę. Atsišaukite:
TARVIDAVICIA,
2327 \V. Madlson St., Tel Seeley 4137
REIKALINGA.
Reikalingas vargonininkas, kuris
dirbdamas nuošaliai, šventomis pi
dienomis galėtų padirbėti ir bažny
čioje.
Kl*N. J. RASTUTIS,
1410 T'Cliigk St.. Kas ton, Pa.
Reikalingas yra vargonininkas lie
tuvis, ne vedęs, mokas vesti chorų.
Kreipties šiuo adresu:
H K V. S. BYSTRAS,
St. Peter and Paul's Church,
\Vestville, III.
Į Reikalauju *era atsakant) varjfo
Ininink:* mokanti vesti ehora ir mo
kyti vaikus.
Kl'N. J. JONAITIS,
Omaha, Neb.
Tuojau reikalingas vargonininkas.
A i ros $t>U.oo tr ineigos. Keikia za
kristijonautk Oeri vargonai. Kreip
ties.pas: »
HEV. J. MISIl'S.
El»worth, Pa.
Reikalingi vyrai prie popieros dar
iin. Patyrimas nereikalingas, perą
užmokestis.
•KUArs and GLORl'S.
f»SS5 So. Throop St.
Atidarymas naujoj vietoj
Laikrodžiu Kraatuvės.
Trtrėsiu dideli išpardavimą atldn
I ryme naujos v ietos.. Viską, kai|»o
naujoj** vietoje parduosiu pigiaus,
kaip tik Kalima, tai yni už tU>k, u/,
kiek aš pats pirksiu, kad tuo uau
Į joje virtoje užganėdinus kiekviena,
I kuris tik atris pirkti. Taigi, kam tik
ko reikalinga Iš auk
•iiiiin, sidabriniu nr
kitokiu daiktų, malo
nėkite atsilankyti pas
mano, ir jus persitik
rinsite, kati nei vie
name auksiniu daik
tu store negalit tau
(i piginus, kaip |>«s
mane, nes nš norėdamas u/.u:iiu'-diu
ti, naujoje vietoje atsilankant, taip
pigiai viską parduodu.
Talpjci, JHru
kam reikia aki
nių dol skaiula-i
mų akiu, tai a
teikite pas mane, o aš jums prirink
siu akinius kuotreriausia.
Taipgi u/.pra>au visus senus savo
kostiimerius f naują vietą ir meldžiu,
kad ir ant toliaus mane remtumėf,
kaip pirmiaus, o aš|iš savo pusės
stengsiuos kiekvieną iftganėduitl. I'ir
■niaus aš gyvenau: 2256 \V. 22 .st.
daliar-gi persikėliau f naują vietą —
2128 \V. 22 St., tarp 1 .eit \ i 11 Ir Hoyne
ave., prie pat ilidžio teatro. Kiek
vieną u/prašau atsilankyti | naują
vietą.
P. Miller
2128 West 22nd St., Oileiujo, 111.
F. P. Bradchulis
Lietuvis Advokatės
ATTORNEY AT LAW
105 \V. Monroc. Cop. Clark St.
lioom 1207 Tel. Itandoluh 5598.
CHICAGO. ILL,.
Oyy.: 3112 S. Halsted lt.
Telephone Yardi 2390
FATONIC
^TFOff YOUR STOMACHS SAKO
Po Valgiui neužmiršk, kad Kariau
siąs vaistas tuvo skilviui yra KATO
NU". , Prašalina visus nesmagumus.
Gaunamas visose vaislinytiosc.
92
NEUŽKRĖSKITE SAVO
AKIŲ.
Tūkstančiai žmonių y
ru sugadinę akis var
todami nežinomus vai
stus. Ateikite pas ma
ne aS Jusi) akis iAeg
zaininuosu ir duosiu
patarimų, ir Kerus vais
tus.
Ateikite ir persitik
rinkite.
CŽMIRSK, KAD TI RI SKIIAĮ.
D r. F. O. Carter
20 nirtu ant Stato gatvės. Sncoinlls
tas akiu. austi, nosies. Ir irerkles litru.
120S. State St. | žiemius nuo
Fa ir Krautuvės
Valandos: nuo O iki 7*
Ntilėliomis nuo 10 iki 12.
Auksuoti Rožančiai
Tik kę aplnikemė siuntinį i$ Europos puikiausiu rožončiy įva.'.riq
spalvy.
No. 1437. Karoliai įvairių spalvų.
Reikalaunant paminėkite kokios
spalvos pageidaujate. Leneiugelis
ir kryželis storai auksuoti kaina
su prisuntimų 75c
No. 14.J8. Balto Akmeneiio karo
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir
kryželis. Ovarantnoti ant* 5 motu.
Kaina su prisiuntimu tik . .$1.25
'No. 1437. ~
sTo. 14.*>f). Galama panti įvairią
jpalvij karoliais. Kryželiai "Ro
man Gold". Ovarantuoti ant 5
motu. Kiekvienas atskirai į<lėta»
gražioje dėžutėj e. Puikinusi dova
na delci giminių. Su prisinnti
tnn $2.00
'No. 1439.
Uitoisskant paminėkite numerį ir kokiofl spalvos norite. Pinigo*
galite siysti iAperkant mnney orrter, registruotam* laiike, arba vien
centiniais krasoa ženkleliais. Adresuokite:
DRAUGAS FTjBLISHfV: O'MPANY
1800 W. 46th Street, Chicago, 111.
A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
—~
Miesto ofisas: Kooin 824
19 So. ijiSalle St.. Chicaięo, III.
Tel. Itamlulph 5246
Gyveninio vieta
32;).» So. Halsted Street
Tel. Drover 5326
JOSEPH C. WOLON
MKTIVIS ADVOKATAS
Kamb. 324 National l,ifc
20 So. Laflalto st..
Vakarais ir.66 Milwaukee Ave.
Central 6390
Rasldonoe Humbold 97
CHICAGO. IL..
SKAITYKIT IR PUTINKI!
"DRAUGĄ"
DR PAUL M. ŽILVITIS
ir Cftilltt'TUiAK
IJETl VIS C»Yl>YTOJAS
Ofisas: 3203 S<». Ilalstcd K t.
Phono Druver 7179
Rezidencija: 3:MI S. (Hion A*.
I'lione Yards 537
Ofiso valandos:: 9 iki 12 a. m.,
2 iki 5 p. m., 7 iki 9 p. m..
Nedaliomis 9 iki 12 a. m.
CHICAUO, IL.L.
F ARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Amerikoje
I.ietuvių kolonijoj, kaino yra 3H0
Idetuvių apsigyvenusių. Puikiausioj
apielinkėje Soottville. Mich.. kur
kraštasl ietuviaius apsigy vonti. f*io
nais yra Kurmerių Draugystė, yra
lietuviška parapija. Todėl kreipiamės
j Jus. kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus farinas, kad
galėtumėm visus anglus ir . vokie
čius, iš tos kolonijos iSpraSyti. Mes
turime iš jų suėmv ji) farinas ir no
rime jas parduoti, turime didelių ir
maži j farniu, gyvuliai, mašinos ir ki
ti reikalingi daiktai prie ūkio. Duo
dame informacijų A Aavy-etaoinsru
daine ant išmokeseio. Norint gauti
daugiau informacijų rašykite mums,
o gausite gražų katalioga ir mapą.
ANTON KIEDIS,
Peoples State Bank Bldg.,
Scottville, Mich.
"TIKYBA ir DORA"
Laikraitls leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoji
eina du kartu ) mčnefj
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoila žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - 5c.
Agentams už metinę prenumeratų duodame !50c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:
"TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Ave. Chlcago, 111.
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelj.
_ .. _ „ vic V/C* v<,»v r®1**?
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popiorot
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAOO
-
nfl5TER|0Bil5T5TEn
Puikiausia ir geriausia mokykla Chicagoje, mokina kirpimo
ir designing, vyrų ir moterų drabužių.
PASEKMINGI MOKINIAI VISUR.
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpi
laikę.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo
skyrius, kur mes suteikiame praktiš
ką patyrimą kuomet jųs mokysitės.
Elektra varomos mašinos siuvi
mo skyriuose.
Jųs esate užkvieeiami aplankyti iri
pamatyti musų mokyklą bile laiku—,
dieną ir vakarais ir gauti specialiskai
pigią kainą laike šio mėnesio.
Peternos daromos pagal Jūsų mie
rą—bile stailės arba dydžio, iš bile
madų knygos.
Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIONING SCHOOL
J. F. KASNICKA, Pinn.
118 N. LA SALLE St.f Kambarig 416-417 Prieš City Hali
Tai Drmr 7041
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVI ■ DENTI8TAB
Valandos: nuo 9 ryto iki • vak
Nadėliomia pagal §u tarimą.
4712 So. AaMaar Art.
art 47-toa latvi*
Telefonas McKInley 6764
DR. A K. RUTKAUSKAS
GYDO VYSOKIAS LIGAS
3467 Si. Niitira Blvd. kampas W. IK (atris
Ligoniu Priėmimo Valandos:
ryto meta nuo 8 iki 10 valandos po ptoti|
nuo 2 iki 4 ir vakare 7 iki 8:30.
Šventomis dienomis iŠ ryto 1-10
Ir nuo 2 iki 3 po pietų.
Sviesto Kaina Nupuolė
BANKES'i^
COFFEE
O Amsi 8AHTO8 KAVA. A Q -
Visur parduodama po 28c ir |ąjĮj
po 30c
SVIESTAS
Gartsaato*
s41c
nli, n«*1
kar jn* i
Ht fhutl
RYŽIAI
<Mri*aiM mite*, <
10c rert*«, ^ 1
paratdaoda # 1 A
COCOA
('•niinate Bankai.
• oi)w n« «a m m
b fit Kokia, jjlp
1-2 av.
Pulkus Stilavis!
Sviestas
37c
f i wurr sidb
1171 MHwHkM mw.
2064 Ml|waak«e
10M MIIwiinm m*.
1510 W Madf*on *.
M0W
1M4 W ChkuotT.
1RS6 Blo« liland m.
2612 W. North IT.
1217 8. Hslttad (t,
18R S. Hil.t«d it
W18 W. UtJl it
not w. BM n.
SOUTH 8IDC
8082 Wentworth if
M27S. Htl.M .t.
4729 8. Ashland n.
oRTH BIBV
4 « W, MtUIOb ii
720 W. N«rth it'
2M0 Lincoln (v.
8244 Lincoln
*413 N. Clark St.

xml | txt